Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner Elevtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0"

Transkript

1 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner Elevtid Dansk 10 timer Se tv-programmet Supersize vs superskinny o Diskussion af genren realitys karakteristiske træk Arbejde med tekster med fokus på emnet, dvs. nedenstående tekster er forslag til inspiration teksterne uploades i lectio o Analyse af reklamer diskussion af genrens træk Calvin Klein-reklame Kroppen i tykt og tyndt Systime, s. 74 Reklamen To modne frugter Danmarks bedste reklamefilm fra Tv2.dk Unotel-reklame (buttet pige) Eleverne finder og analyserer reklamer, film eller billeder, som illustrerer det senmoderne kropsideal o Analyse af uddrag af romanen Plastic, Mytemotiver i Dansk Litteratur, s Formidlingsskrivning o Introduktion til artikelgenren vha. tænkeskrivning, dvs. brainstorm, hurtigskrivning og mindmap o Arbejde med skriveprocessen Skriv løs slet og ret s o Intro til det retoriske pentagram ift. formidlingsmæssige overvejelser/metatekst 2 elevtimer Kom/IT 8 timer Der arbejdes med program til optegning af mindmap (f.eks. freemind - Endvidere skal data analyseres vha. Excel lagkage-, søjle-, xy-diagrammer etc. I forbindelse med artiklens opsætning skal der arbejdes med layout, typografi, spalter, billeder etc. og refleksion over formidlingen 2 elevtimer Biologi 8 timer Hurtigskrivning introduceres

2 Hurtigskrivning ift. hvad man tror de biologiske problemstillinger kan være i tvprogrammet Supersize vs superskinny, som eleverne har set i dansk Faglig gennemgang af o kostens indhold af energigivende stoffer o ADI-værdier (anbefalet dagligt indtag) o energiforbrug (eksempelvis målt ved iltforbrug/puls) ved forskellige aktiviteter (hvilestofskifte, ligge, gå, løbe etc.) Øvelser o Kostundersøgelse, se vedlagt o Undersøgelse af dagligt energiforbrug, se vedlagt o Rapportering af undersøgelsesresultaterne til brug for den skriftlige opgave (artikel ang. emnet til bladet TJECK) 2 elevtimer Teknologi 10 timer Introduktion af reflekterende logbog eleverne skal skrive en sådan under hele forløbet Foredrag AAU Fra chips til delle hvor der skal tages noter af eleverne o Foredraget foregår (SE I LECTIO) Mindmap introduceres noter fra foredrag struktureres vha. dette Skriftlig opgave: Artikel til ungdomsbladet TJECK artiklen skal have et biologifagligt indhold (artiklen skrives i dansk og biologitimer og færdiggøres hjemme) + refleksionsdel ift. formidlingssituationen (gennemgås i dansk og kom/it skrives hjemme) Planlægning: Forløbet skal afholdes over ca. 3 uger uge Forløbet startes med filmen dvs. første time skal være i dansk. Teknologi skal også tidligt på, da eleverne skal præsenteres for logbogen. Uge 43 (tre hele dage): 4 t dansk: Se filmen, intro til artikelgenren og retoriske pentagram 3 t biologi: tænkeskrivning, Intro til KJ, Kost og energiundersøgelse 3 t kom/it: Mindmap, Excel, Grafer, typografi, layout mm. 4 t Teknologi: Reflekterende logbog, foredrag AAU(dato fremgår af lectio), mindmap Uge 44 (tre hele dage): 3 t dansk: Arbejde med tekster 3 t biologi: tænkeskrivning, Intro til KJ, Kost og energiundersøgelse 3 t kom/it: Mindmap, Excel, Grafer, typografi, layout mm. 4 t Teknologi: Reflekterende logbog, foredrag AAU, mindmap

3 Uge 45 (to hele dage): 2 t biologi: Artikelskrivning 2 t Kom/IT: refleksion over formidling 3 t dansk: Artikelskrivning 2 t teknologi: artikelskrivning + selvevaluering Fredag kl aflevering af skriftlig opgave Temaet afsluttes med selvevaluering og udfyldelse af evalueringsskema Selvevaluering af SO Skriftlighed.

4 Overfaglige mål fra SO Kernestof Supplerende Stof Metode Formidling og Vælge og anvende formidlingsteori skriftlig fremstillingsform - sproglig bevidsthed til forskellige teksttyper Gentagelse/ Ansvarligt niveau fag 1. gang Dansk Samspil mellem fag Udvikle kommunikative færdigheder, skriftligt og mundtligt, især ved formidling af videnskab og teknik Læringsteori og læreprocesser - skrivning som redskab til læring og planlægning Formidling og formidlingsteori - skriveprocessen og skriveværktøjer Portfolio 1. gang Kom/IT Dansk Biologi Teknologi Særfaglige mål Dansk Kernestof Materiale/ Indhold - Fremlægge en faglig - Forskellige tv-programmet viden og en teknikker til analyse Supersize vs sammenhængende og fortolkning af superskinny tekster argumentation i et klart - Digitale medier og Diverse tekster og korrekt skriftsprog forskellige teknikker - Analysere, fortolke og til analyse og perspektivere digitale fortolkning af disse medier og medieprodukter Gentagelse/ Niveau 1. gang - Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster Særfaglige mål Kom/IT Kernestof Materiale/ Indhold - vælge medie og itværktøjer Design til enkle farver i trykte medier rge.net/wiki/index.php/ Gentagelse/ Niveau 1. gang

5 kommunikationsopgaver - planlægge og gennemføre produktion af enkle kommunikationsprodukter - præsentere og formidle data og informationer under anvendelse af informationsteknologiske værktøjer skrifter og typografi billeder og illustrationer grafisk layout i trykte medier Main_Page Excell Særfaglige mål Biologi Kernestof Materiale/ indhold - gøre rede for eksempler - et eksempel på på praktisk anvendelse anvendelse af af biologisk viden og biologisk viden i biologiske processer sygdomsforebyggel - demonstrere viden om se og -behandling og formulere enkle - grundlæggende biologiske energiomsætninger problemstillinger i celle og individ - udføre forsøg, - udvalgte organiske eksperimenter og stoffer og deres undersøgelser i biologiske laboratorier, i betydning værksteder og i felten under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed - opsamle og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative forsøg og undersøgelser under vejledning - identificere og diskutere faktorer af biologisk betydning fra forsøgsog undersøgelsesresultater under hensyntagen til fejlkilder og usikkerhed - dokumentere og præsentere forsøg og Gentagelse/ Niveau 1. gang

6 forsøgsresultater - uddrage og forklare biologisk teori fra litteratur og anvende denne i diskussion af forsøgs- og undersøgelsesresultater Særfaglige mål teknologi Kernestof Materiale/ Indhold arbejde selvstændigt og - metoder til sammen med andre i større idéudvikling problembaserede samarbejdsrelationer projektforløb og anvende mellem elever, mellem metode til at planlægge, elev og vejleder og gennemføre og evaluere mellem elev og eksterne projektforløbet samarbejdspartnere. dokumentere og skriftlig og mundtlig præsentere projektforløb, formidling skriftligt, mundtligt og visuelt Gentagelse/ Niveau 1. gang Elevoplæg Studieområdet Skrivning Emneramme: Supersize vs superskinny Deltagende fag: Antal lektioner: 36 Kommunikation/IT 8 Biologi 8 Dansk Teknologi SO mål: Det vil sige, at du med henvisning til arbejdet i

7 Metode Vælge og anvende skriftlig fremstillingsform til forskellige teksttyper Samspil mellem fag Udvikle kommunikative færdigheder, skriftligt og mundtligt, især ved formidling af videnskab og teknik temaet kan: Vælge hvilken teksttype som egner sig til formidling af et emne Formidle videnskab med det rette sprog og den rigtige brug af grafer mm. Kernestof i SO skrivning som redskab til læring og planlægning (dansk, biologi, kom/it) planlægningsværktøjer(kom/it) skriveprocessen og skriveværktøjer(dansk ) sproglig bevidsthed(dansk og biologi) portfolio Arbejdsform: Både individuelt og gruppearbejde (4-mands) Elevtid: 6 timer Beskrivelse: Under emnerammen Supersize vs superskinny skal der arbejdes med skriftlighed i alle fag. Der arbejdes med formidlingsskrivning vha. fx tænkeskrivning og med forskellige teksttyper i dansk med henblik på genre-genkendelse og analyse. Med baggrund i 2 biologiøvelser skrives en artikel med et biologifagligt indhold til Tjeck Magazine. I kom/it arbejdes med mindmap, Excel og refleksion ift. formidling, og i teknologi arbejdes med mindmap og reflekterende logbog. Aflevering og fremlæggelse: Notater og mindmap over noter fra foredrag Tænkeskrivning/hurtigskrivning i biologi Artikel m. tilhørende refleksion ift. formidlingssituationen o Artiklen afleveres i 2 layout som artikel med billeder, tekstbokse osv. + alm. Word dokument (altså kun overskrifter og brødtekst til retning af sproget) Journaler over øvelserne: o Kostundersøgelse

8 o Energiforbrug Reflekterende logbog Evaluering: Udfyldelse af Selvevaluering for skriftlighed. Selvevaluering af SO forløb: Navn: Forløbsperiode: Klasse: Faglige mål Hvilke faglige mål har der været for forløbet i studieområdet? Kernestof Hvilket kernestof fra studieområdet har du arbejdet med? Fag Hvilke fag indgik i dette forløb? Metoder a) Hvordan har jeg brugt min viden fra studieområdet i de forskellige fag? b) Hvordan har jeg kombineret fagenes metoder i dette forløb? Arbejdsformer Hvilke arbejdsformer har jeg benyttet? Hvad var mit udbytte af de

9 forskellige arbejdsformer? Arbejdsproces a) Hvordan administrerede jeg min arbejdsindsats? b) Hvordan forløb hele arbejdsprocessen? Formidling Hvilke former for formidling anvendte jeg? Hvad fik jeg ud af dette? Produkt Overholder jeg de formelle krav? (Dokumentation, kildehenvisninger, osv.?) Resume Kort beskrivelse af, hvad jeg har arbejdet med i forløbet. Refleksion over arbejder a) Hvilke arbejder vil jeg vælge til eksamen? b) Hvad kan jeg vise, jeg har lært af de arbejder, jeg har valgt? (Fx metode, arbejdsform, formidling) Progression Har jeg udviklet mig i nogle af de faglige mål i studieområdet i forhold til folkeskolen? Vurdering a) Hvilke faglige og personlige mål har du haft for dette forløb og er de nået? b) På baggrund af ovenstående er der så noget, du vil have

10 specielt i fokus i næste studieområdeforløb? Nedenstående er fra læreplanen i SO 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Eleverne skal kunne følgende: Metoder vælge og anvende fagligt relevante studiemetoder, studieteknikker og arbejdsformer vælge og anvende skriftlig fremstillingsform til forskellige teksttyper søge, vurdere, udvælge og bearbejde kilder i de enkelte fag og i samspillet mellem fagene dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer sætte sig faglige og personlige mål og evaluere kvaliteten af eget arbejde. Samspil mellem fag redegøre for sammenhænge mellem den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen i udvalgte eksempler demonstrere praktisk indsigt i innovative processer og metoder til idégenerering producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger i samspillet mellem fag kombinere fagenes metoder og skabe sammenhæng i faglig viden inden for det enkelte fag og fagene imellem udvikle kommunikative færdigheder, skriftligt og mundtligt, især ved formidling af videnskab og teknik udvælge, behandle og formidle centrale flerfaglige emner i en skriftlig opgavebesvarelse. Videnskab og vidensformer redegøre for tanker og teorier, der ligger bag erkendelse inden for teknologiske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fagområder redegøre for forskellige videnskabelige metoders mulighed for at bidrage til en konkret problemløsning redegøre for, hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder Kernestof Ud over kernestoffet i de fag, der indgår i studieområdet, er kernestoffet følgende: Læringsteori og læreprocesser læringsmetoder læsestrategier, notatteknik skrivning som redskab til læring og planlægning planlægningsværktøjer. Arbejdsformer kollektive og individuelle arbejdsformer projektarbejde. Informationssøgning metoder vurderingsværktøjer anvendelse af kilder. Videnskab og vidensformer teknologiudvikling som lineær og interaktiv udvikling videnskabelig metode inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab modeller og hypoteser kvalitativ og kvantitativ metode analyser og eksperimenter

11 argumentation og argumentationsanalyse videnskabelig dokumentation. Formidling og formidlingsteori sproglig bevidsthed skriveprocessen og skriveværktøjer præsentationsformer og -teknikker kommunikationsanalyse. Evalueringsteori og evalueringsværktøjer formativ og summativ evaluering portfolio.

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

BRUG AF PORTFOLIO PÅ MASTER I IT, SPROG OG LÆRING

BRUG AF PORTFOLIO PÅ MASTER I IT, SPROG OG LÆRING BRUG AF PORTFOLIO PÅ MASTER I IT, SPROG OG LÆRING Af Annie Aarup Jensen (AAU), Kirsten Jæger (AAU) Lone Ambjørn (HHÅ) En beskrivelse af den portfolio-metode, der anvendes på uddannelsen Master i It, Sprog

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

master projek workshop

master projek workshop UNIVERSITET Kom godt fra start med masterprojektrapporten master projek workshop TILBUD TIL MASTERSTUDERENDE PÅ IUP Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning -

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere