Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse"

Transkript

1 Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

2 Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i bygningsreglementet 2 Ny byggesagsbehandling 3 Lufttæt men åndbar klimaskærm 3 Isolering uden dampspærre 4 Lille U-værdi giver lille varmeregning 5 Måling af utæthed og varmetab 6 Indeklima 6 Frisk luft er en nødvendighed 7 Stil krav til vinduer og yderdøre 8 Et godt vindue ses på varmeregningen 9 Rigtig montering og god vedligeholdelse 10 Vedvarende Energi i boligen 11 Brændeovne 12 Masseovn 13 Biobrændselskedler 14 Fyr rigtigt 15 LØB firmaer Firmaer i LØB Firmaer i LØB Miljørigtigt byggeri og energibesparelser Udgivet af Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB). Oplag: stk. Tryk: 130g silk 3. oplag oktober 2014 ISBN Hæftet er trykt med støtte fra: Bagsidebillede: Kik fra stue gennem skodder med solceller i glasset. Vi takker for lån af fotos og illustrationer og for kritik og støtte fra vores samarbejdspartnere. Yderligere oplysninger om hæftet og om Landsforeningen Økologisk Byggeri fås ved henvendelse til projektgruppen: Hans Dollerup Tlf Mail: Lene Kaspersen Tlf Mail: Lise Reinholdt Tlf Mail: Hæftet kan ses og downloades på LØBs hjemmeside

3 Er du en sparegris? Er du et miljøsvin? Sund fornuft er et godt udgangspunkt! Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB) giver i denne pjece information og konkrete eksempler på miljøvenlige materialer og konstruktioner. Pjecen anbefales til bygherrer, boligkøbere og lejere. Med pjecen i hånden har man et godt redskab til at gå i konkret dialog med rådgivere, entreprenører og leverandører. Det er et stort ønske fra LØB at identificere og undgå farlige og skadelige stoffer i byggeriet. Såvel i produktion, under opførelse, anvendelse som nedrivning. Helt uforståeligt er der ikke krav om varedeklaration på byggematerialer, - i lighed med fødevaredeklaration! Der er en række miljømærker og certificeringsordninger for byggematerialer og hele bygninger, såsom EPD (Miljøvaredeklarationer), Svanen og DGNB. Desværre er der ingen mærkningsordninger som LØB p.t. kan anbefale. Derimod anbefales varmt de krav og retningslinjer, som mange kommuner stiller til eget og støttet byggeri. Deres miljøkrav kommer hele vejen rundt, bl.a. med fremsynede krav til byggematerialer! Der er typisk krav om at undgå PVC, trykimprægneret træ, knappe ressourcer som zink, materialer der ender på deponi samt byggematerialer, der indeholder stoffer fra Miljøstyrelsens Effektliste. Derimod anbefales fornybare ressourcer som træ, kort transportafstand, genanvendelighed, genbrug samt materialer, hvor der til produktionen kun er medgået lidt energi, så de også har et lille CO2 fodaftryk. Eksempelvis står der i Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune 2012 : Energiforbrug til produktion og transport af byggematerialer skal inddrages i valg af materialer. Papiruld og genbrugsmursten er to eksempler på materialer med mindre CO 2 - udledning i produktionen end traditionelle materialer. Medlemsskabet af EU og den stigende energi-bevidsthed generelt har betydet at Bygningsreglementet s krav til bygningers varmetab skærpes gradvist, - et skridt i den rigtige retning. Der vil altså løbende være behov for revidering af dette hæfte. Desværre stilles der ikke krav i Bygningsreglementet til energiforbrug ved fremstilling af byggematerialer! Hans Dollerup, Lene Kaspersen og Lise Reinholt 1

4 Energi- og miljøvenligt byggeri Klimaskærm Varme Ventilation Vinduer Omkring 40% af Danmarks energiforbrug går til opvarmning og bygningsdrift. Vores boligmasse er dyr at opvarme! I et traditionelt nybygget hus sker ca. 1/3 af varmetabet gennem klimaskærmen (tag, gulv, ydervægge), ca. 1/3 af varmetabet gennem døre og vinduer og 1/3 gennem husets vetilationssystem. Der er penge at spare ved valg af de rigtige løsninger på: Husets klimaskærm Døre og vinduer Ventilation Husets energiforsyning Hvis man tilmed har øje for at vælge miljørigtige løsninger, kan man glæde sig over: Bedre indeklima Mindre forurening og CO 2 - udslip (drivhuseffekt) Bedre arbejdsmiljø Mindre ressourceforbrug Større holdbarhed Bygningsreglementets krav til bygningers varmetab skærpes gradvist, men der stilles ikke krav til energiforbrug ved fremstilling af byggematerialer. Bygningsreglementet Dette hæfte er udarbejdet af Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB). Foreningen har til formål at fremme miljøvenligt byggeri. LØB billiger stramninger i bygningsreglementet. Samtidig beklager vi, at der ikke stilles krav om at anvende miljørigtige materialer og -konstruktioner belyst ved CO2-fodaftryk. Det er det samlede billede, der er væsentligt, - ikke kun energiforbrug ved drift! Energirammen Alle nybygninger skal opfylde en række minimumskrav i en energiramme-beregning. Kravene omfatter det samlede energiregnskab for huset. Det vil sige energi til rumvarme, varmt brugsvand, ventilation og køling. Der er indført to lavenergiklasser, som er miljømæssigt bedre end standardkravet. For en 150 m 2 bolig er dette krav 63,5 kwh/m 2 /år. For lavenergiklasse 2015 må energiforbruget højst være 36,7 kwh/m 2 /år. Energiklasse 2020 er på 20 kwh/m 2 /år. Med energirammeberegninger gives større fleksibilitet for udformningen af huset. Hvis man vil have et stort vinduesareal, kan man for eksempel forbedre isoleringen eller installere en solfanger og på den måde alligevel få energiregnskabet til at gå op. Man kan tjene ind på gyngerne, hvad man har mistet på karusellen! Den forbrugte energi beregnes som primærenergi. Hvis man for eksempel forbruger 100 kwh el i huset, bliver det i energiramme-regnskabet sat til 250 kwh. Det er den mængde energi, der skal tilføres el-værket, for at du får 100 kwh ud af stikkontakten derhjemme. (gælder kun klasse 2010 og 2015) Dette betyder, at el-opvarmning straffes hårdt, men også el-forbruget til ventilation, pumper og ikke mindst air-condition bliver problematisk. Til gengæld får man noget forærende, hvis man benytter vedvarende energi. Den energi, der leveres som varme fra en solfanger eller el fra solceller, trækker nemlig fra i energiberegningen. I forbindelse med mindre renoveringer, ombygninger og sommerhuse er der p.t. ikke krav om energiramme-beregning af huset. Men kravene i bygningsreglementet skal naturligvis opfyldes. Vær opmærksom på at disse regler ændres løbende! 2

5 Byggesagsbehandling Byggesagsforløb for et enfamiliehus: 1) Huset projekteres, og der udfærdiges en dokumentation for, at energirammen er opfyldt. Dette kan gøres af bygherren, men vil ofte blive gjort af en rådgiver. 4) Byggeriet gennemføres. Der skal udføres en tæthedsprøvning (Blowerdoor). 2) Beregningen vedlægges ansøgningen om byggetilladelse. 3) Kommunen udsteder byggetilladelse. 5) Bygherren kontakter en energikonsulent. 6) Energikonsulenten kontrollerer, at byggeriet er udført, som beskrevet i energirammeberegningen. Herefter udfærdiges en energimærkning, der fremsendes til kommunen sammen med færdigmelding af byggeriet. 7) Såfremt energikonsulenten ikke har anmærkninger, vil byg herren modtage en BBR-registrering. 8) Byggeriet kan tages i brug. Lufttæt men åndbar klimaskærm Udefra skal husets isolering beskyttes mod regn og vind. Indefra skal den beskyttes mod den store mængde fugt, der produceres i boligen ved menneskenes fugtafgivelse, madlavning etc. Som hovedprincip må denne fugt ikke komme ud i isoleringen, og det er derfor vigtigt, at klimavæggens inderside er lufttæt og rimelig diffusionstæt. Isoleringen skal holdes tør og beskyttet mod blæst og fugt. Den fugt, der trods alle forholdsregler trænger ind i isoleringen indefra, skal kunne udluftes udefra. Altså: Klima-skærmen skal være tæt indvendig og diffusionsåben udvendig. Det er til stadighed et diskussionspunkt, hvor tæt det indvendige lag skal være. Som tommelfingerregel skal det inderste lag være ca. 5 gange så diffusionstæt som det yderste lag. Tætheden er speciel vigtig på badeværelser og i lofter. Et utæt hus Udføres konstruktionen ikke håndværksmæssigt korrekt, vil der i boligen blive problemer med træk og kuldebroer. Dette giver komfortgener, varmetab og risiko for fugt i konstruktionerne med deraf følgende råd og svampeskader. Fugt Dampbremse Inde: Diffusionstæt Fugt Vind Regn Vindspærre Ude: Vindtæt, men diffusionsåben 3

6 Isolering uden dampspærre En dampspærre er et meget tæt materiale, oftest en plastfolie. Det er yderst vigtigt, at dampspærren er helt tæt ved alle samlinger. Dampspærren er vigtig at bruge, såfremt man isolerer eller efterisolerer med mineraluld. En konstruktion isoleret med mineraluld er følsom over for fugt. Fugten kan ophobes og bevirke at træ og f.eks. kartongibs angribes af råd og svamp. Hvis man isolerer med papirisolering, viser undersøgelser, at dampspærren er mindre vigtig. En dampbremse er et mindre tæt materiale, for eksempel to lag gips med forskudte samlinger, spartlet og malet. Det kan også være en armeret papfolie. Et fornuftigt bud på en let ydervæg Ved brug af isolering med papir, træ, hør eller hamp undgår man de fugtproblemer, der nemt opstår, hvis den håndværksmæssige kvalitet ikke er helt i top. Bemærk at dampbremsen på den viste konstruktion er trukket 45 mm tilbage, således at elektriker og VVS-mand kan operere i de inderste 45 mm uden at skulle gennembryde eller beskadige dampbremsen. En billig og enklere løsning er at lade den indvendige pladebeklædning udgøre dampbremsen og anvende lufttætte eldåser. Let bærende BD-30 ydervæg U-værdi = 0,16W/m 2 K Papirisoleringen er ikke så følsom overfor ophobning af fugt. Samtidig vil papirisoleringens store densitet (tyngde) bevirke, at den bidrager til en god lufttæhed. (Ref.: Se artikel i FORSK 07: Fugtsikre facader, By og Byg dokumentation 025 på Med isolering af papir, træ, hør eller hamp kan man ofte helt undvære damspærre eller erstatte den med en dampbremse. 4 gode råd om lufttæt klimaskærm Vær omhyggelig. Alle samlinger og gennembrydninger tapes eller fuges. Anvend et isoleringsmateriale i flere lag, eller bedre: Brug løst granulat med høj densitet. Anvend gerne dampspærre i fugtbelastede rum som f.eks. badeværelser. Udvendig beklædning af holdbart træ Ventilationsspalte 9 x 45mm afstandslister Vindspærre alle samlinger skal være tætte (understøttes og tapes) Lodrette stolper 45 x 245 mm pr. 600 mm Løsuldisolering af papir eller træ Dampbremse Vandret lægte 45 x 45mm pr. 400 mm Isoleringsmåtter af træuld, hør eller hamp Indvendig beklædning overfladebehandlet med lerpuds som fugtbuffer 4

7 Lille U-værdi giver lille varmeregning Energiforbruget til opvarmning kan formindskes kraftigt ved at anvende en fornuftig tykkelse på isoleringen, undgå kuldebroer og etablere en stor lufttæthed. For at opfylde lovens minimumskrav er det tilstrækkeligt med ca. 200 mm isolering i gulv, vægge og loft. Det er dog altid hensigstsmæssigt at bruge mere isolering, som vist på tegningerne. Det er et godt grundlag for at opfylde kravene til energiklasse 2015 og 2020 Eks 1: Træfiberisoleringsmåtter Eks 2: Løsuld af papir eller træ Der er flere forskellige muligheder for at isolere med miljøvenlig isolering som f.eks. papiruld, træuld, hør, perlite, EPS m.v. På LØB s hjemmeside er der henvisning til forhandlere af alternativ isolering. Se En fornuftig loftsisolering Løse materialer (granulat/løsuld) er velegnede i konstruktioner med spærfag, da isoleringen let falder på plads og slutter tæt til. Det gælder f.eks. gitterspær, der jo har mange krinkelkroge. Isoleringsmaterialer i ruller eller plader er også velegnede, men kræver en omhyggelig tildannelse for at undgå luftlommer. 2 eksempler på isolering af loft 1) 4x100 mm træfiberisoleringsmåtter. 2) 400 mm løsuld af papir eller træ udlagt med 12% overhøjde, da det sætter sig efter udlægning - hvorefter det stabiliserer sig. U-værdi af konstruktionen er 0,11 W/m 2 K. Eksempel på fornuftig gulvkonstruktion Trægulv og evt. underlag fastgøres efter producentens foreskrift 45 x 50 mm strøer 50 mm EPS isolering klasse 36 2 x 100 mm EPS isolering klasse 36 Afrettet, vibreret sand U-værdi af gulvkonstruktionen: 0,12W/m 2 K Damp- og radonspærre Såfremt der anvendes mineraluld skal der anbringes en dampspærre under isoleringen. Udføres med tapede samlinger. Husk at anvende en tape af god kvalitet. Gælder også ved efterisolering. En fornuftig gulvisolering Med ekspanderet polystyren (EPS) lagt direkte på afrettet, vibreret sand, kan man undgå at støbe et betonlag. Dermed undgås en væsentlig fugtkilde under byggeprocessen. Samtidig får man et gulv, der er nemt at bryde op og genanvende. EPS hverken klør eller kradser. Ser man på det energiforbrug, der medgår til fremstilling af isoleringsmaterialet er det væsentlig mindre end andre trykfaste produkter. Ved bortskaffelse på forbrændingsanstalt bliver EPS til fjernvarme, vand og CO 2. 5

8 Måling af utæthed og varmetab Bygningsreglementet stiller krav til klimaskærmens lufttæthed. Der skal håndværksmæssig kunnen og omhyggelighed til for at opnå dette. Se de 4 gode råd på side 4. Eksisterende byggeri opfylder i almindelighed langtfra de nye krav til lufttæthed. Kravet til tæthed fremgår af bygningsreglementet. I et tæt og veludført byggeri uden dampspærre er luftskiftet mindre end 0,5 l/s pr. m 2. Tætheden dokumenteres ved en Blower-door test. En Blower-door er en speciel ventilator, der kan monteres i et dørhul. Den kan skabe henholdsvis over/undertryk. Derved afsløres utætheder og det deraf følgende varmetab. Risiko for utæthed ved: Alle samlinger, f.eks. mellem plader, banevarer, ud- og indadgående hjørner, ved mødet væg/loft og væg/gulv. Alle gennembrydninger i gulv, væg og loft, ved vinduer, el-instalationer, hanebånd, bjælkelag, ventilation, m.v. Indeklima Termografibillederne afslører kulde ved blå nyancer og varme ved røde. Termofotografering er infrarød fotografering af overfladetemperaturen. Det er en effektiv måde til at påvise kuldebroer og utætte konstruktioner, som resulterer i varmetab. Kommunerne kan stille krav om eftervisning af lufttætheden. Det vil altid være klogt at betinge sig både en Blower-door test og en termografering på et passende tidspunkt i byggeprocessen. Find din konsulent på LØB s hjemmeside: Der produceres dagligt store mængder fugt i boligen, dels ved bad, madlavning og tøjtørring, dels ved beboernes fugtafgivelse. Fugten skal ud sammen med dårlig lugt og afgasning fra byggematerialer. Ikke gennem utætte vægge og konstruktioner, men ved en styret ventilation, naturlig og/eller mekanisk. Vi ventilerer først og fremmest for at holde den relative luftfugtighed under 40-60%. Luftsolfangeren under vinduet giver ventilation, når solen bager. Strømmen til blæseren kommer fra en lille solcelle, der er indbygget i panelet! Bygningsreglementet stiller minimumskrav til luftskiftet i boligens rum. I dag ventileres mange danske boliger mere end tilstrækkeligt gennem utætheder, ventilationsåbninger, vinduer samt udsugning i køkken og bad. Problemet er bare, at det koster en masse varme. Der er god økonomi i at sørge for et tæt og velisoleret hus, uden generende træk. Ventilationen bør styres ved et veldefineret luftskifte, der sagtens kan være en kombination af naturlig og mekanisk ventilation. 6

9 Frisk luft er en nødvendighed Naturlig ventilation Naturlig ventilation tilføres gennem ventilationslemme, spalter og vinduesudluftning. Den gode gamle regel om at lufte ud 2 x 5 minutter om dagen gælder stadig! Der eksperimenteres en del med at kombinere naturlig ventilation og varmegenvinding i f.eks. vindueskonstruktionen, som det ses af nedenstående eksempel fra Solrig vinter Tilført frisk udeluft opvarmes dels af rumvarme og dels af solvarme og tilføres rummet gennem maksimal ventilåbning. Ventilationsvinduet til bevaringsværdigt byggeri er et vindue med koblede rammer og energiglas. Derudover fremstilles to typer i henholdsvis træ og i komposit til det moderne byggeri. Forventet U-værdi 0,58. Overkyet vinter Tilført frisk udeluft opvarmes af rumvarme gennem inderste rude og tilføres rummet gennem minimal ventilåbning. Sommer Frisk opstigende udeluft mellem glassene køler den indvendige rude. Samtidig indtages maksimal frisk luft direkte gennem ventilen. Forår og efterår Der opnås en behagelig temperatur ved at kombinere luft fra det fri og forvarmet luft fra mellemrummet. Mekanisk ventilation Ofte kan den naturlige ventilation suppleres med mekanisk udsugning gennem emhætten i køkkenet og fugtstyrede ventilatorer på badeværelser. I forbindelse med et helt tæt hus kan der være god økonomi i at anvende en varmeveksler. Her opvarmer den luft, der suges ud fra køkken og bad, den friske luft, der blæses ind i opholdsrummene. Varmeveksleren skal vælges med omhu, således at energieffektiviteten er stor, og energiforbruget og støjniveauet er lille. Det er ligeledes meget vigtigt, at det er enkelt at skifte filtre samt at rense hele rørsystemet. Det er afgørende at denne vedligeholdelse faktisk finder sted! I modsat fald får man alvorlige indeklimaproblemer. Uden for opvarmningssæsonen er der god økonomi i at slukke for anlægget og i stedet åbne et vindue! LØB fif: Husk at afdække ventilationsrør mod byggestøv under hele byggeprocessen! 7

10 Stil krav til vinduer og yderdøre Renovering eller udskiftning? Gamle vinduer med enkeltlagsglas bør energirenoveres med forsatsrammer, koblede rammer med energiglas eller endnu bedre med energiruder. Derved opnås en isoleringsevne, der er fuldt på højde med et moderne energivindue. Der findes mange elegante løsninger, der forener oprindelige vinduers karakter med moderne komfort. Nyere vinduer som er arkitektonisk utilpassede og af dårlig håndværkmæssig standard bør udskiftes. Vælges nye vinduer med sprosser er vinduer med koblede rammer såvel som forsatsrammer en god mulighed. Dannebrogsvindue energirenoveret med forsatsrammer (se detailjer nederst på siden) I et traditionelt nybygget hus sker 1/3 af varmetabet gennem vinduer og døre. I et ældre hus kan dette tal være endnu større! Der er god økonomi i at vælge et god vinduesløsning, det ses på varmeregningen, hvad enten det er nybyggeri eller renovering. Med den rigtige vinduesløsning er der gevinst på alle hylder: varmebesparelser smukkere vinduer mindre støj større holdbarhed mindre forurening bedre indeklima og komfort Kernetræ Trods imprægnering rådner visse vinduer alligevel hurtigt, og imprægneret træ er problematisk affald! Vælger man et vindue i træ, skal man sikre sig en høj grad af kernetræ i den udvendige del. En række producenter opfylder dette krav. Deres vinduer er ikke imprægnerede og består af 100% kernetræ på den del af vinduet, der er udsat for vejrliget. Med den rigtige vedligeholdelse vil sådan et vindue kunne holde i 100 år. Energiglas, energiruder Energiglas er et enkelt lag glas belagt med et meget tyndt lag metalforbindelser. Derved reflekteres varmen i rummet bedre, så der ikke slipper så meget varme ud. Glasset er svagt farvet, men det bemærker man ikke i daglig brug. Energiglas benyttes i næsten alle nye vinduer samt til forsats- og koblede rammer. I en energirude anvendes energiglas i det inderste lag samt en inaktiv luftart som argon. Forsatsvindue Koblede vinduer Koblet- og forsatsvindue Koblet vindue med 100% kernetræ i den udvendige del af karmen og rammen. Træet er spejlskåret. Forsatsvinduet består af 2 rammer, hvoraf det inderste er indadgående. Det koblede vindue består ligeledes af 2 rammer, men disse er koblet sammen langs den ene side og åbnes som en sammenhængende ramme. (Der er endvidere diverse smarte mellemløsninger). Mens der ikke er forskel på varmetabet ved de to principper, er forsatsvinduet langt den bedste lydisolerende løsning. For uddybning af emnet se hjemmesiden: 8

11 Et godt vindue ses på varmeregningen Varme kanter Gamle termoruder har en afstandsliste af metal mellem de to lag glas. Det giver en alvorlig kuldebro, som medfører kolde kanter ca. 10 cm rundt langs rudens kanter. Ruden isolerer således kun ordentligt på sit inderste felt. Det betyder, at små termoruder isolerer dårligt. Rigtig dårligt bliver det, hvis de anvendes i opdelte vinduer med relativt små rammestørrelser som f.eks. Dannebrogsvinduer og i særdeleshed i sprossede vinduer. Langs de kolde kanter kan dannes kondens, især hvis vinduet er forsynet med bundglaslister af aluminium. Kondensen danner grobund for skimmelsvampe, der kan udgøre et alvorligt indeklimaproblem og få vinduet til at rådne. I dag har termoruder afstandslister af plast, tyndvægget rustfrit stål eller andet matriale, der ikke danner så udtalt en kuldebro og dermed giver varme kanter. I forbindelse med de gammeldags forsats- og koblede rammer er der ingen kuldebro. U-værdi U-værdien angiver varmetabet gennem en konstruktion, altså et mål for isoleringsevnen. Jo lavere U-værdi desto bedre isoleringsevne. Et lag almindeligt glas har en U-værdi på 5,9 W/m 2 K. En almindelig termorude har U-værdien 2,9 W/m 2 K, altså dobbelt så godt. For den bedste 3-lags energirude er tallet 0,5 W/m 2 K. Det vil sige ca. 10 gange bedre, og det kan mærkes på varmeregningen! Det er den samlede U-værdi for ruden, rammen og karmen, der stilles krav til i bygningsreglementet. Det er energibalancen, der har betydning for husets varmeregning Vinduets energitilskud fra solen afhænger af: Glassets kvalitet Vinduets placering Skyggeforhold Varmetab gennem: Ruden Afstandsprofilet Rammen/karmen Linietab ved vindueshul NB: De fire pile tilsammen udgør energibalancen! Energibalancen Energibalancen, kaldet Eref, angiver hvor meget energi et vindue lukker ud (-) og ind (+). Med andre ord er energibalancen forskellen mellem vinduets varmetab og nyttiggjort energi fra solen. Et samlet plus angiver at vinduet virker som en solfanger, der tilfører huset energi! Bygningsreglements krav I opvarmede bygninger må vinduer ikke have energitilskud på mindre end -33 kwh/m 2 (C-mærke). I lavenergibyggeri klasse 2020 skal der anvendes A-mærkede vinduer på mindst 0 kwh/m 2 Ovenlysvinduer skal mindst have et energitilskud på -10kWh/m 2. For yderdøre, forsatsvinduer, ovenlyskupler, porte m.v. er der ikke krav til energitilskud, men kun krav til u-værdi på 1,65 kwh/m 2 K 9

12 Rigtig montering og vedligeholdelse LØB fif: Indgå en serviceaftale med en dygtig håndværker om vedligeholdelse af dine vinduer. Bygningsreglementet stiller krav til varmetabet ved samlingen mellem muren og vinduer eller døre, det såkaldte linietab. For at opfylde kravet skal kuldbroisoleringen ved udmuringen være minimum 30 mm, og karmen skal placeres, så der er en overlapning på mindst 20 mm til både formur og bagmur. (Se tegningen) 5gode råd om vinduer Vælg spejlskåret 100% kernetræ, energiglas og "varme kanter". Hvis du vil have et vindue med sprosser og lyddæmpning, så brug forsats- eller koblede rammer med energiglas eller endnu bedre med energiruder. Forlang at få dokumenterede tal for hele vinduets "reelle samlede U-værdi" og "energibalance". Brug min. U-værdi 1,4 og energibalance -30 kwh pr. m 2 vindue pr. år ved en gennemsnitsplacering. Anvend PVC frie tæningslister og beslag, der ikke er overflade behandlet med chromforbindelser. Tætn rundt om vinduet med med utjæret værk eller hør og afslut med lister eller mørtel udvendigt. Fuger Fuger ved vinduer/ døre skal være regntætte udvendig, varmesolerende og lufttætte indvendig. Den udvendige fuge skal være af et diffusionsåbent materiale, som fugebånd, lister eller mørtel aldrig fugemasse. Den indvendige fuge skal være tæt, f.eks. plastisk vandbaseret fugemasse. Brug hør, jute eller værk til isolering mellem karm og mur. Anvend aldrig fugeskum. UDE INDE Linoliemaling Ældre bygningers døre og vinduer, der har holdt i flere hundrede år, har aldrig været behandlet med andet end linolie. Linoliefarver har normalt en levetid på år, afhængig af træet, malingens kvalitet, den håndværksmæssige udførelse samt omgivelsernes belastninger. Linoliefarve består principielt kun af rå eller kogt linolie og pigment. Linoliemaling skal altid indeholde et fungicid til udendørs anvendelse. Påføring af linolie Træværket skal være rent og tørt. Knaster grundes med shelllak. Linoliefarve skal påføres i flere meget tynde lag. Rækkeevnen er ca m 2 pr. liter, afhængig af bundens sugeevne. Man skal "strække og trække malingen tyndt ud med en anstrygerpensel (korthåret pensel). Ellers vil oliemalingen ikke tørre, men rynke. Man vil ofte kunne se en let aftegning af penselstrøgene i overfladen. Disse skal derfor "stryges op" med let hånd til sidst med strøgene parallelt med træets årer. Se hjemmesiden Tørring og tørretid Kuldebro-isolering min. 30 mm udvendig fuge min. 20 mm min. 20 mm isolering indvendig fuge Montering af vindue i ydermur Samlinger ved vinduer og døre med minimeret linietab Linoliefarve vil under normale omstændigheder være "støvtør" på 1-2 døgn, hvorefter nye malingslag kan påføres med forsigtighed. Malingen kan ikke hærde i mørke eller i kunstigt lys.ved tilsætning af sikkativer (tørrelse) til malingen, kan tørretiden bringes ned på omkring 12 (dagslys)timer. 10

13 Vedvarende energi i boligen Få ren valuta for pengene! Der anvendes en række forskellige energikilder til opvarmning og elproduktion såsom olie, gas og kul. Fælles for disse energikilder er, at de er begrænsede, og at de bidrager til drivhuseffekten. Der er et stort potentiale i at bruge alternative energiformer til opvarmning, både for den private pengepung og set i et længere perspektiv. Biomasse er en fællesbetegnelse for brænde, halm, træpiller etc. Det er en fornybar ressource, som er CO 2 -neutral, og derfor fornuftig at satse på. Mange fjernvarmeværker bruger allerede biomasse som en væsentlig del af deres brændsel. Principdiagram for solvarmeanlæg Solfanger Pumpe Koldt vand Trykekspansion Varmtvandsbeholder Trendy sats på vedvarende energi i traditionelt parcelhus! Solvarme på taget og skydedørsskodder med solceller i glasset. Varmt vand Fyr Solvarme Med en kombination af solvarme og biobrændselsanlæg får man et driftmæssigt set meget billigt og miljøvenligt varmeanlæg. Om sommeren opvarmer solfangeren det varme vand, og der er således 4 5 måneder, hvor brændefyret får en velfortjent pause. Om vinteren yder solfangeren et tilskud, men brændefyret trækker det store læs. I den forbindelse giver bygningsreglementet attraktive perspektiver, idet energitilførslen fra solfangeren kan indgå i det samlede energiregnskab for boligen. I et meget velisoleret hus kan solfangeren kombineres med varmepumpe. Solceller Solceller er blevet mere udbredt. Tyndfilmsolceller er mindre effektive, men billigere og mere miljørigtige. Solceller kan integreres i bygningen som f.eks den tagløsning, der er vist på billedet nedenfor. Tagløsningen sparer dig for at lægge et konventionelt tag op, for derefter at montere dine solceller og derved bore taget fuld af huller! 11

14 Brændeovne Godt for miljøet og for pengepungen! Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en brændeovn, masseovn, pillekamin, brændekedel eller pillefyr. Dette gælder især i områder uden fjernvarme eller naturgas. Besparelsen på konvertering fra olie til biobrændsel er ca. 60% - fra elvarme er besparelsen 70%. I begge tilfælde vil CO 2 -udledningen falde med 98-99%! Brændeovne skal idag CE-mærkes samt opfylde kravene i Brændeovnsbekendgørelsen. 4gode råd om opvarmning med biomasse i ovne Stil krav om oplysning af ovnens evne til at brænde rent og effektivt. Husk at der findes bedre ovne end Svanemærket kræver. Anskaf en ovn, der passer til størrelsen af dit hus. De fleste ovne har alt for stor kapacitet i forhold til det areal, der skal opvarmes. Indbyg varmelagring hvor det er muligt f.eks. i vand eller i tunge materialer. Masseovnen giver optimal varmelagring. Fyr rigtigt i brændeovnen, det er alfa og omega. De gasser, der ikke afbrændes, er ubrugte ressourcer. I ubrændt tilstand skader de miljøet og sundheden Fremtidens svar på en brændeovn? Denne model har automatisk luftregulering og dobbelt brændkammer som også er kendt fra de bedste brændefyr. Bemærk at træet brænder opad og gasserne nedad. Partikkeludslippet er kun 0,6 g/kg træ. Det Økologiske Råd anbefaler denne ovn. Desværre er kravene til virkningsgrad og emisioner yderst lemplige og man kan lede rigtigt længe efter en fabrikant, der vil offentliggøre data for sine produkter - udover varmeeffekten. Du kan fjerne op til 80% af partiklerne i røgen ved at tænde op i toppen! Se miljøstyrelsens folder: Rygestopguide for brændeovne Opstilling af ovnen Du må selv stille din ovn op og slutte den til skorstenen. Dette kræver ikke en byggetilladelse, men ovnen skal være godkendt. Men du må ikke tænde op, før skorstensfejeren har været forbi og godkendt den. Det bedste er at tage skorstensfejeren med på råd helt fra begyndelsen. Der er et kompliceret samspil mellem skorsten og ovn, som kun fagfolk kan gennemskue - udover de enkle krav om afstand til brandbare materialer, tilslutning af flere ovne til samme skorsten m.v. 12

15 Masseovne Finsk Masseovn Masseovnen er en opmuret brændeovn og kan være en smuk og miljørigtig løsning på varmetilførslen. Der fyres med træ ligesom i den konventionelle brændeovn, men masseovnen adskiller sig fra denne på en række centrale punkter: Ovnens store masse og lange varmegennemløb gør, at en langt større del af varmen afsættes i ovnen eller rummet og ikke i skorstenen. Temperaturen i masseovnens kerne kan blive omkring 900 grc. Det giver en større udnyttelse af træets energi fordi gasserne afbrændes effektivt. Trods den høje temperatur i ovnens kerne har overfladen en konstant temperatur på grc. Ovnen er derfor meget børnevenlig, og de almindelige problemer med meget stærk strålevarme undgås helt. I masseovnen kan der indbygges en bageovn, og man kan evt. tilkoble et varmtvandssystem. Med kun et bål om dagen på kg brænde kan masseovnen producere 2 kw/h jævnt fordelt over hele døgnet. Nok til at opvarme et velisoleret hus på m 2 i vinterhalvåret. En velbygget masseovn er genial til at akkumulere en stor mængde varme! En muret varmebuffer mellem en ovn og skorstenen klarer også varmeakkumuleringen! Masseovnen kræver et fundament, men ingen varmeanlæg og radiatorer. Den er derfor yderst velegnet ved nybyggeri, ved omlægning fra el-varme til anden energiforsyning eller hvis varmeanlægget skal udskiftes. De fleste masseovne i Danmark er muret individuelt og kan derfor ikke mærkes som andre ovne. Spørg i stedet om referencer. find leverandører på LØB fif: Ovnens udvendige skal kan opmures af genbrugssten og kalkmørtel, lersten og lermørtel, COB eller natursten. Skorstenen til en masseovn er ikke isoleret, og derfor afgiver den en masse varme. Hvis skorstenen placeres i skillevæggen mellem to rum på 1. sal kan den opvarme begge rum i et velisoleret hus. Bagsiden af ovnen bør udnyttes til f.eks. opvarmning af badeværelset. 13

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS fra planlægning til færdigt, funktionelt byggeri ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS 1 INDHOLD Energi, miljø og indeklima 3 Indledende overvejelser 5 Valg

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI Indhold SOLENERGI 3 SOLVARMEANLÆG 4 TILSKUD OG PRAKTISKE RÅD 10 SOLCELLER 12 PASSIV SOLVARME 16 ORDFORKLARING 17 OMREGNINGSTABEL 18 YDERLIGERE OPLYSNINGER 19 Ved overgangen

Læs mere

Forslag til efterisolering

Forslag til efterisolering Forslag til efterisolering Prøvestens Allé 15, 2300 S Date: 06/05/09 Company : TætHus ApS Operator: HD Inspektion overview Karl Vogt-Nielsen Prøvestens Allé 15, 2300 S 2588 5888 Arbejdsbetingelser: Energitjek

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere