Forhandlinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger"

Transkript

1 Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: Mail: L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love. (Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og færdselsskadede køretøjer). Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: Status: 1. beh./henvist til udvalg Vis alle indlæg r Forhandlinger Møde nr. 26. tirsdag Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love. (Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og færdselsskadede køretøjer). Vis oversigt over samtlige taler 0 Det næste punkt på dagsordenen er: 5) 1. behandling af lovforslag nr. L 80: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love. (Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og færdselsskadede køretøjer). Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen). (Fremsættelse ). 1 Kl.12:27 Forhandling Forhandlingen er åbnet. Den første, der får ordet, er hr. Mads Rørvig. Vis alle (10) indlæg i denne gruppe 2

2 Page 2 of 9 Kl.12:27 Med fare for at lyde som en synkroniseret tysk reklamefilm vil jeg sige, at nærværende lovforslag har hele tre positive egenskaber: flere indtægter til hotelerhvervet, øget brug af vedvarende energi og begrænsning af udledningen af CO2 og andre skadelige stoffer. Ja, hele tre ting! Ændringerne vedrører da også tre ret forskellige områder: moms på hotelovernatninger, varme produceret ved kraft-varme og færdselsskadede biler. Som et led i finansloven er forligspartierne bag blevet enige om at forbedre hotelerhvervets konkurrencevilkår. Det sker ved at give erhvervslivet mulighed for at fradrage en større del af momsen på hotelydelser. I dag kan virksomheder fradrage 25 pct. af hotelmomsen. Dette lovforslag fordobler andelen til 50 pct. Dermed bliver det f.eks. mere attraktivt for virksomheder at afholde konferencer på et hotel, og dermed vil vores hotelerhverv øge sin indtjening fra forretningssegmentet. Det vil styrke hotellerne økonomisk, så de kommer til at stå stærkere i konkurrencen om udenlandske turister. Det vil samlet set give en større indtjening, ikke blot til vores hoteller, men til hele turistbranchen. Det er en branche, der i høj grad også giver beskæftigelse uden for de store byer og beskæftigelse i de områder, der i visse sammenhænge benævnes Udkantsdanmark. Kraft-varme er et andet område, der bliver berørt af dette lovforslag. Forslaget indeholder en ændring af afgiften på varme produceret ved kraft-varme. Ændringen medfører, at afgiften på denne type varme hæves. Derved bliver det mere attraktivt at anvende varme, der er produceret ved hjælp af vedvarende energi. Derfor skønnes forslaget at medføre øget anvendelse af netop vedvarende energi. Endelig rummer L 80 en ændring af reglerne for, hvornår der skal betales registreringsafgift for færdselsskadede biler. Som reglerne er i dag, er det økonomisk fordelagtigt at reparere en bil alene på grund af registreringsafgiften. Uden registreringsafgift ville denne gruppe af færdselsskadede biler være blevet skrottet, men fordi der selvfølgelig skal betales afgift af en ny bil, bliver det mere attraktivt at lappe på den gamle. Men samfundsøkonomisk hænger det ikke sammen. Derfor er parterne bag finansloven enige om reglerne for, hvornår der på ny skal betales registreringsafgift på en færdselsskadet bil, der repareres. Hidtil har reparationsomkostningerne skullet være over 75 pct. Med dette lovforslag ændres satsen til 65 pct. Det er godt for samfundsøkonomien og godt for miljøet, for det må alt andet lige forventes, at de biler, der købes i stedet, er mere brændstoføkonomiske og dermed mere miljøvenlige end dem, der er blevet skrottet. Alt i alt er det hele tre gode ændringer, som Venstre bifalder, og som vi som et af forligspartierne bag næste års finanslov kan tilslutte os. 3 Kl.12:30 Tak til hr. Mads Rørvig, der er ikke ønsker om korte bemærkninger. Er der? Så skal man trykke, det handler nemlig om at finde den rigtige knap på den rigtige plads. Så er det hr. Ole Hækkerup, der dermed får lov til at fremsætte en kort bemærkning, værsgo. 4 Kl.12:31 : Så lykkedes det alligevel. Det var bare for ikke at udhule formandens selvtillid, at jeg ville demonstrere, at også jeg kunne løbe sur i teknikken. Jeg skal bare spørge ordføreren: I dag i Politiken er der en historie om, at denne lovgivning betyder, at forsikringsselskaberne skal opkræve i omegnen af 40 mio. kr. mere til bilforsikring som følge af dette nye system. Det anslås i forsikringsbranchen, at det vil betyde, at der er mellem og biler, der vil blive skrottet og ikke repareret, og derfor er forsikringsselskaberne nødt til at øge de beløb, de opkræver i præmie. Kan ordføreren bekræfte, at det er en konsekvens af det her lovforslag? 5 Kl.12:31 Ordføreren. 6 Kl.12:31

3 Page 3 of 9 Jeg har ikke læst artiklen i Politiken i dag, men kan se af lovforslaget, at antallet af biler, der bliver berørt, er omkring 2.400, hvis man tager det på 2009-niveau. Og allerede der lyder det, som om beregningerne, der ligger til grund for artiklen i Politiken, er forkerte. Men jeg synes, vi skal have afklaret det spørgsmål i udvalgsbehandlingen, altså hvorledes man forventer at det påvirker bilforsikringerne. 7 Hr. Ole Hækkerup. 8 : Men er ordføreren enig med mig i, at uanset hvad for nogle beregninger, man lægger til grund, må man dog forvente, at der bliver skrottet færre biler, og at det derfor, alt andet lige, også vil betyde, at der vil være et hul, hvis ikke forsikringsselskaberne sætter deres priser op? Det vil sige, at en konsekvens af det her bliver og så kan man altid regne på tallene at bilisterne under en hat skal betale mere i forsikring. 9 Ordføreren. 10 Det mener jeg at vi har til gode at se nogle beregninger på, før man kan konkludere det. 11 Tak til hr. Mads Rørvig, og der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det hr. Ole Hækkerup som ordfører for Socialdemokratiet. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 12 Kl.12:33 : Tak. Som det allerede er blevet nævnt, indeholder det her lovforslag tre dele, dels en lavere moms på hotelydelser, dels en lavere grænse for reparation af biler, der er blevet skadet i trafikken, og endelig er der ændrede regler på kraft-varme-området. Lad det være sagt lidt enkelt: Socialdemokraterne er positive over for den lavere moms på hotelydelser, vi er negative over for at sænke grænsen for reparation af biler, der er skadede, og så har vi en række spørgsmål til de ændrede regler på kraft-varme-området. Derfor vil jeg gerne benytte ordførertalen til at spørge regeringen om, om ikke man kunne dele lovforslaget op i tre dele. Det ville nemlig give os mulighed for at stemme for det, vi er enige i, og jeg tror, at Folketinget kan være enige om, at det er godt at samle så bredt et flertal som muligt bag den lovgivning, der vedtages. Umiddelbart må man også sige, at det nok for de fleste er vanskeligt at se, hvad reparation af biler, moms på hotelydelser og kraftvarme-området overhovedet har med hinanden at gøre. Det har sådan set heller ikke noget med hinanden at gøre, ud over at alle tre elementer indgår i den finanslovaftale, som blev indgået mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Så jeg vil gerne begrunde vores forskellige syn på de tre elementer, som partierne har indgået aftale om. Vi er positive over for det med at øge erhvervslivets fradragsmuligheder for overnatninger. Det er der allerede blevet sagt lidt om. Alt andet lige må man sige, at det vil stille danske hoteller stærkere i konkurrencen om erhvervskunder, særlig i forhold til konkurrenter i nabolandene.

4 Page 4 of 9 Vi er negative over for det her med at sænke grænsen for, hvornår en skadet bil skal repareres. Uanset hvordan man vender og drejer det, vil det koste arbejdspladser i Danmark, og holder regeringens antagelse i bemærkningerne om, at det vil medføre flere nye biler, vil det i virkeligheden bare komme til at flytte arbejdspladser væk fra Danmark, hvor bilerne skulle have været repareret, til udlandet, hvor bilerne bliver produceret. Regnskabet for det her vil se helt anderledes ud, hvis man også tager højde for, at nogle vil blive ledige, de skal så til at have dagpenge, og det vil medføre dagpengeudgifter, at job flytter fra Danmark til udlandet, og det vil få en tvivlsom effekt på statskassen, når job flytter ud. Det er alt i alt lidt misvisende, synes jeg, når finanslovaftalen handler om fornyet vækst i Danmark. Endelig er der det sidste element, der handler om kraft-varme. Her henter partierne 110 mio. kr., stigende til 195 mio. kr. Det gøres, ved at vi i Danmark lægger en lavere afgift på el og varme, der laves sammen, end vi vil lægge på el og varme, der laves hver for sig. Det er sådan set rigtig smart at lave el og varme sammen, det reducerer vores energiforbrug, det nedsætter vores belastning af klimaet, og derfor er en udvidelse af kraft-varme sådan set også på de fleste partiers dagsorden, når det handler om at lave en ny energiaftale for, hvilken energipolitik der er rigtig at lave for Danmark. Men hvad sker der, når man med det her lovforslag udhuler fordelen ved at lave el og varme sammen? Betyder det så, at der bliver lavet mere eller mindre el og varme sammen? Jeg synes, det er fantastisk svært at argumentere for, at det her skulle være en fordel for nogle af alle de overordnede energi- og klimamål, vi ellers er enige om. Det her er særlig bemærkelsesværdigt, når nu regeringen i forvejen skal til at lave en opfølgning på Klimakommissionen den er ikke kommet endnu. Man kunne i sådan en finanslovaftale også have valgt at kigge på nogle af de fossile brændsler i stedet for at kigge på kraft-varme, og det ville måske oven i købet have ligget smukkere i forlængelse af det, statsministeren sagde i sin åbningstale, om, at Danmark skulle være uafhængigt af de fossile brændsler. Nu udhuler regeringen i stedet for noget af det, som fungerer bedst i dansk energipolitik, og som er bedst egnet til at bringe os i retning af et samfund, der er bæredygtigt. Endelig er der så udhulingen af kraft-varme-fordelen, og hvad den vil have af konsekvenser for helt almindelige borgere som dig og mig. Den vil have den konsekvens, at der vil være en afgift, der skal betales af varmekunderne. Varmen bliver dyrere, sagt på godt dansk. Det kommer ikke til at ramme ens over hele landet. Populært sagt: Hvis man er på et lille værk med få kunder tilsluttet, men med et stort varmetab i ledningerne, så tror jeg, man kommer til at betale mere, end hvis man er på et stort værk, hvor der er et lille varmetab i ledningerne. Det kommer vi også til at bore grundigt ud undervejs i udvalgsarbejdet. Men helt grundlæggende og som afslutning på min ordførertale vil jeg spørge ministeren om, om det ikke er muligt at få det her lovforslag delt, sådan at Socialdemokraterne kan komme til at stemme for de dele, gruppen er enige i, for på den måde at sørge for, at arbejdet i Folketinget bliver lavet sådan, at vi i hvert fald får så brede flertal som muligt bag det, vi er enige om. 13 Kl.12:37 Tak til hr. Ole Hækkerup. Der er ingen ønsker om korte bemærkninger. Så er det hr. Mikkel Dencker som ordfører for Dansk Folkeparti. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 14 Mikkel Dencker (DF) Kl.12:37 Mikkel Dencker (DF): Lovforslaget her er en del af udmøntningen af finanslovaftalen for 2011, som er indgået mellem regeringen, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti, og derfor kan jeg da også med det samme sige, at Dansk Folkeparti selvfølgelig støtter lovforslaget her, og at vi selvfølgelig støtter de tre elementer, som indgår i det. Allergladest er Dansk Folkeparti for den øgede adgang til fradrag for hotelmoms, som kommer erhvervslivet til gode med lovforslaget her, når det er vedtaget. Det er noget, som vi i Dansk Folkeparti har arbejdet for igennem rigtig mange år, og jeg ved, at især vores erhvervsordfører, fru Colette L. Brix, er meget engageret i den her sag. Vi har igennem mange år arbejdet for, at erhvervslivets adgang til fradrag for hotelmoms skulle normaliseres, kan man sige, altså at der skulle være adgang til fradrag for moms for hoteludgifter på lige fod med alle andre udgifter, som en virksomhed måtte have. Det har der ikke været indtil nu, og derfor er vi da meget glade for, at regeringen og Kristendemokraterne er gået med til, at der nu bliver adgang til 50 pct.s fradrag for de her hoteludgifter. Det vil alt andet lige styrke dansk hotelerhverv ganske udmærket i forhold til erhvervet i andre lande. Vi synes, det har været ret ærgerligt, at den del af det danske erhvervsliv sammenlignet med deres konkurrenter i udlandet har været væsentlig ringere stillet på grund af den her manglende fradragsadgang. Så derfor er vi rigtig glade for, at vi nu er nået så langt, at 50 pct. af momsen kan fradrages. Det andet element i lovforslaget om færdselsskadede biler kan vi også gå ind for. Dansk Folkeparti mener helt grundlæggende, at det er en skævvridning, at vi af rent afgiftsmæssige årsager har den her ordning, at man går og reparerer på mere eller mindre smadrede biler alene af den grund, at vi har en så høj registreringsafgift i Danmark, som det er tilfældet. Og derfor kan vi da også tilslutte os, at reparationsgrænsen, som det populært hedder, justeres fra 75 pct. til 65 pct. Sidst, men ikke mindst, er der elementet om kraft-varme, det vil sige, at afgiften på varme fra kraft-varme-værker justeres. Hidtil har der været en form for favorisering afgiftsmæssigt af varme fra kraft-varme-værker, og det finder vi egentlig ikke rimeligt, og derfor foretages

5 Page 5 of 9 der en mindre justering af den afgift, der pålægges varme fra kraft-varme-værker. Alt andet lige vil det betyde, at der fremover vil være en mindre produktion på kraft-varme-værkerne, som for en stor dels vedkommende anvender fossile brændstoffer, og da det jo er noget, der udleder CO2, forventede jeg da, at det ville nyde meget bred anerkendelse her i Folketinget, at man forsøger at animere til, at en del af varmeproduktionen går væk fra anvendelse af fossile brændstoffer. Det er i hvert fald noget, jeg har hørt rigtig mange partier tale varmt for igennem tiden. Men jeg skal sige, at da det jo er en del af finanslovaftalen, støtter Dansk Folkeparti selvfølgelig lovforslaget her. 15 Kl.12:41 Tak til hr. Mikkel Dencker. Så er det hr. Kurt Scheelsbeck. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 16 Kurt Scheelsbeck (KF) Kl.12:41 Kurt Scheelsbeck (KF): Tak for det. Som det allerede er nævnt, indeholder lovforslaget tre elementer: For det første indeholder det en justering af afgifterne i opadgående retning på kraft-varme. Det harmonerer godt med, at vi i fredags førstebehandlede et forslag om større fradrag, når man investerer i vedvarende energi. For det andet bliver det foreslået, at hotelmomsen fremover kan fratrækkes med 50 pct. Det er et rigtig godt forslag, som jo vil hjælpe en branche, som er i en trængt situation, og som forhåbentlig vil skabe fornyet aktivitet inden for branchen. For det tredje bliver det foreslået at ændre på reglerne vedrørende skrotning af biler. Det fremgår af forslaget, at biler, der bliver beskadiget for mindst 65 pct. af værdien, fremover skal betragtes som totalskadede. Tidligere var det 75 pct. Begrundelsen for denne ændring er, at forligspartierne gerne vil gøre Danmarks bilpark nyere og dermed mere miljøvenlig og højne sikkerhedsniveauet. Der er fremkommet forskellige udmeldinger om denne sag med oplysninger om, at virkningerne også vil få nogle andre og ikke så hensigtsmæssige konsekvenser. Lad mig slå fast, at vi Konservative gerne deltager i en forhandlingsrunde, hvis vi bliver inviteret til det omkring lige præcis dette element i lovforslaget. På den baggrund anbefaler vi lovforslaget til vedtagelse. 17 Kl.12:43 Tak til hr. Kurt Scheelsbeck. Så er det hr. Niels Helveg Petersen, som er radikal ordfører. Jeg plejer kun at sige det en gang, men jeg går ud fra, at hr. Niels Helveg Petersen godt ved, at han er radikal ordfører. Og jeg har sagt det en gang, men jeg skal gerne gentage det hver gang. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 18 Niels Helveg Petersen (RV) Kl.12:43 Niels Helveg Petersen (RV): Jeg er meget bevidst om det, hr. formand. Det Radikale Venstre er meget lidt begejstret for dette lovforslag. Vi er for det første ikke overbevist om klogskaben i at øge afgiften på kraft-varme. Det kan jo være rigtigt nok, som det bliver fremhævet, at kraft-varme er i konkurrence med varme og energi fra vedvarende energi, men der er jo også en konkurrencesituation imellem kraft-varme, og, hvad skal vi sige, individuelle opvarmningsformer som f.eks. individuelle oliefyr. Og i forbindelse med det sidste svækker det jo altså incitamentet til at udvikle kraft-varme-ideen, som jo på mange måder er yderst vellykket og et godt element i Danmarks totale energiforsyning. Regeringen foreslår videre at ændre skrotningsprocenterne. Det skal være mindre fordelagtigt at reparere biler, der er kommet til skade eller har været indblandet i uheld. Konsekvenserne af det er for det første, at bilisternes forsikringspræmie med sikkerhed vil stige. Vi må meget nøje i udvalget vurdere, i hvilket omfang der er uenighed mellem branchen og regeringen. Bilbranchen mener, det vil stige med 100 mio. kr. om året, og det provenu, man vinder, modsvares næsten af stigende forsikringspræmier. Det er selvfølgelig ikke

6 Page 6 of 9 noget, der er omfattet af skatteloftet eller skattestoppet, at en afgift af denne type bagefter fører til, at bilisterne skal betale mere i forsikring. Det viser også lidt om, hvor vilkårlig diskussionen om netop skattestoppet egentlig kan være. Det er altså den ene konsekvens, nemlig stigende forsikringsudgifter. Det må vi se nærmere på. Det andet er, at beskæftigelsen på værksteder, der reparerer biler, med sikkerhed vil falde. Branchen anslår, at det drejer sig om 500 beskæftigede. En uheldig sidevirkning af dette er så også, at værkstederne vil være i stand til at ansætte færre lærlinge. Der er et stort ønske hos mange unge om at komme i automekanikerlære, og netop pladearbejdet er jo noget af det, som den moderne elektronik i mindre grad kan tage sig af. Endelig må jeg sige, at provenuskønnene er yderst luftige. Det er helt vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang ændringen af disse regler her vil føre til anskaffelse af nye biler. Der vil være en vis virkning, men det er ikke ret nemt at skønne over i hvilket omfang, så jeg må sige, at den samlede provenuside af forslaget er yderst luftig. Endelig foreslås det, at virksomheder får lov til at fratrække ikke 25 pct., men 50 pct. af udgifterne til hotelmoms, når de f.eks. arrangerer kurser, konferencer og seminarer. Det kan der argumenteres for, dels i forhold til Sverige og Tyskland, dels for at sikre en grundlæggende ligestilling for hotelbranchen. Men jeg vil dog føje til, at jeg ikke er helt sikker på, at jeg ville bruge 180 mio. kr. på netop dette forslag, hvis jeg havde dem. Men det er et forslag, der i det mindste er gode argumenter for, og det accepterer vi. Samlet set er det vores vurdering, at Det Radikale Venstre med forslaget om afgift på kraft-varme og forslaget om de ændrede procenter for reparation af beskadigede biler ikke kan stemme for lovforslaget, som det ligger nu. 19 Kl.12:47 Tak til hr. Niels Helveg Petersen. Fru Anne Grete Holmsgaard som ordfører for Socialistisk Folkeparti. Vis alle (10) indlæg i denne gruppe 20 Anne Grete Holmsgaard (SF) Kl.12:48 Anne Grete Holmsgaard (SF): Der er set med vores øjne tale om et forslag, hvor man blander pærer og æbler, hvor man lægger tre forskellige ting ind i det samme forslag. Vi synes, at der under alle omstændigheder er et problem, at vi ikke skal stemme om tingene hver for sig, så vi støtter selvfølgelig, at vi får opdelt lovforslaget. Den første del af forslaget, der handler om en øget afgift på varme fra kraft-varme-værker, er faktisk et dårligt forslag, fordi konsekvenserne af det vil være, at det bliver dyrere og vanskeligere for folk, der i dag har individuelt oliefyr eller individuelt gasfyr, at skifte over til fjernvarme fra kraft-varme-værker. Og fjernvarme fra kraft-varme-værkerne er jo langt mere effektivt og langt mere venligt for vores miljø og vores klima, og det giver faktisk også en mulighed for, at man kan have grøn varme, hvilket man jo ikke har, når man har et oliefyr eller individuelt gasfyr. Derfor er det faktisk meget svært at forstå, hvorfor regeringen kommer med det her forslag eller rettere sagt, jeg kan kun forstå det på én måde, nemlig at man har ledt med lys og lygte efter nogle penge, man kunne skrabe ind, og derfor er det gjort på den her måde. Jeg kunne langt bedre have forstået det, hvis man samtidig havde lagt en varmeafgift på oliefyr og individuel gasfyring, for så havde man da ikke gjort det vanskeligere at skifte. Det med, at det er vanskeligt at skifte over, er så også umuligt at forstå, for jeg har faktisk forstået regeringens signaler sådan, at man gerne vil have, at der er flere, der går over til at bruge fjernvarme frem for individuelle olie- og gasfyr. Det er oven i købet ikke ret lang tid siden, at vi vedtog en lov, der gav ministeren det var så klima- og energiministeren en bemyndigelse til at fastsætte taksten for at gå fra de individuelle opvarmningskilder til fælles opvarmningskilder. Så vidt jeg kan se, betyder det også, at den øgede varmepris bliver meget forskellig, afhængigt af om det er et stort værk eller et lille værk. Jeg vil sige, at sådan som den del er lavet her, er vi simpelt hen imod det. Vi synes, det er dårligt, og vi kan ikke forstå, hvordan det hænger sammen med de ting, regeringen siger på energiområdet eller rettere sagt, det hænger simpelt hen ikke sammen. Så er der den anden del, nemlig at skrotningsprocenten ændres. Der vil jeg bare sige, at det er vi også meget negativ over for. Altså, det skaber færre job, og det er da et vidunderligt tidspunkt at komme med et udspil, der skaber færre job, på! Det betyder også, at forsikringspræmien vil stige. Jeg vil sige ligesom hr. Niels Helveg Petersen, at det ikke virker specielt sikkert, hvad det egentlig er for et provenu man får ud af det. Den sidste del er så, at man kan fratrække 50 pct. i stedet for 25 pct. af momsen på hotelregninger, hvis det ellers er i erhvervsmæssig sammenhæng. Der har vi en mere positiv holdning til det. Det kan godt være, at det rent faktisk kunne være et fornuftigt forslag. Men som det ligger samlet, er det jo ikke en cocktail, hvor man bare kan sige, at man tager de sure ting med den søde ting, for det er simpelt hen tre forslag, som er vidt forskellige, og som bør behandles hver for sig. 21

7 Page 7 of 9 Kl.12:51 Tak. Der er et ønske om en kort bemærkning, og det er fra hr. Mads Rørvig. 22 Kl.12:51 Tak for det. Ordføreren gør glimrende rede for, hvordan man forholder sig til de enkelte dele i lovforslaget, men der er jo også en anden side, som er en del af indholdet, og det er økonomien i det. Hvis vi kigger på provenueffekterne af de enkelte delelementer, vil vi se, at det, man ikke ønsker at støtte, er noget, der giver provenu til staten, og det, man ønsker at støtte, er noget, der koster staten penge. Kan ordføreren ikke se det finanspolitisk uholdbare i, at man ikke ønsker samlet set at finansiere de forslag, man står og taler for oppe på talerstolen? 23 Kl.12:52 Ordføreren. 24 Anne Grete Holmsgaard (SF) Kl.12:52 Anne Grete Holmsgaard (SF): Jeg vil for det første sige, at vi overhovedet ikke har været en del af finanslovaftalen. Der synes jeg, at man selv må svare for sit eget. Det er det ene. Det andet er, at hr. Mads Rørvig altså ikke har hørt efter, hvad jeg sagde. Jeg sagde faktisk, at hvis det var sådan, at man paralleliserede på kraft-varme-delen og også lagde en afgift på oliefyr og individuel gas, så kunne jeg ligesom se fornuften i det. Jeg har det bare sådan, at det ikke skal være for at skabe flere penge i kassen; det skal være for at understøtte en fornuftig energipolitik. Det er vel for pokker heller ikke passeret hr. Mads Rørvigs opmærksomhed, at regeringen har meldt ud, at den gerne vil af med de fossile brændsler. Man har godt nok ikke sagt mere, end at man gerne vil af med dem i Det er altså om fire årtier, men alle, der arbejder med området, ved, at det så altså er nu, man skal i gang. Jeg synes, at når man kommer med sådan en udmelding, må de skatteforslag og afgiftsforslag, man kommer med på energiområdet, altså også være nogle, der understøtter, at man bevæger sig i den retning. 25 Kl.12:53 Hr. Mads Rørvig. 26 Kl.12:53 Så kan jeg forstå, at man ønsker at arbejde videre med at forøge fradraget for hotelmoms, og at man ser positivt på det det koster 100 mio. kr. og at man ikke ønsker at hæve kraft-varme-afgiften af provenumæssige årsager. Det skal altså ikke indgå i en finansieringsmodel. Så vil jeg bare gerne høre, hvordan man fremadrettet vil finansiere de her 100 mio. kr. om året, for der står jo ikke noget om hotelmoms i S og SF's økonomiske plan. 27 Kl.12:53 Ordføreren. 28 Anne Grete Holmsgaard (SF) Kl.12:53

8 Page 8 of 9 Anne Grete Holmsgaard (SF): Det er fuldstændig rigtigt. Der står ikke noget om øget fradrag for hotelmoms i vores fælles udspil om en økonomisk politik fra S og SF. Jeg siger, at isoleret set kan man godt se positivt på det. Men vi forholder os til noget, som er fremlagt af regeringen som en del af en finanslovaftale. Der gennemgår jeg så, hvad vores holdning er til de tre dele isoleret. Dermed er der da ikke sagt et eneste ord om, at vi vil fremlægge sådan et forslag. 29 Kl.12:54 Tak til fru Anne Grete Holmsgaard. Så er det skatteministeren. Vis alle (4) indlæg i denne gruppe 30 Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kl.12:54 Ministertale Skatteministeren (Troels Lund Poulsen): Tak for de faldne bemærkninger til lovforslaget her, der består af tre elementer, som jo fint er gennemgået af de respektive ordførere. Der er det, der vedrører kraft-varme-delen. Så er der det, der vedrører de færdselsskadede biler, og så er der hotelmomsen. Hvad der er vigtigt, synes jeg, at få fremhævet i den her debat, er hele diskussionen om, hvorvidt det her koster arbejdspladser. Der er det jo vigtigt at se på finansloven under et og også se på de vækstinitiativer, der ligger andre steder end i netop det her lovforslag, og derfor er der langt flere vækstinitiativer end det, som spørgerne her henholder sig til, nemlig at det koster job. Det er rigtigt, at der i forhold til de færdselsskadede biler kan være et jobtab. Det er der jo heller ikke lagt skjul på. Det står der i bemærkningerne til lovforslaget. Men det er jo så også vigtigt at sige, at der er en lang række andre ting i finansloven, der modsvarer det: en ny lempeligere ordning i forhold til iværksætterskatten, men jo for den sags skyld også nogle mere lempelige vilkår i forhold til hotelmomsen. Jeg noterer mig, at stort set alle Folketingets partier er enige om, at det kan være en god idé at styrke fradragsmulighederne for hotelmoms, men når man skal finansiere forslagene, er der sådan set ikke den samme brede opbakning til det. Jeg noterer mig også, at der er opbakning til forslaget, og det er jeg selvfølgelig glad for og tilfreds med. Når det er sagt, vil jeg sige, at der heller ikke er nogen tvivl om, at der er stillet mange forslag og også mange spørgsmål, primært til den del, der vedrører de færdselsskadede biler, og derfor vil jeg også allerede nu lægge op til, at vi får en god drøftelse af det under udvalgsbehandlingen, og det ser jeg frem til. 31 Kl.12:55 Hr. Ole Hækkerup, værsgo. 32 : Jeg vil bare spørge ministeren, ligesom jeg i øvrigt spurgte i min ordførertale: Når nu vi er en del partier, der har tilkendegivet, at vi har forskelligt syn på de forskellige elementer i det her lovforslag, kunne regeringen så overveje at dele lovforslaget op i eksempelvis tre lovforslag for at sikre, at der var et så bredt som muligt flertal i Folketinget for de elementer, som vi er enige med regeringen om? 33 Ministeren. Vis alle (4) indlæg i denne gruppe

9 Page 9 of 9 34 Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Ministertale Skatteministeren (Troels Lund Poulsen): Regeringen har fremsat et lovforslag, som både giver og tager, og derfor bliver det ét samlet lovforslag, der bliver stemt om. 35 Hr. Ole Hækkerup. 36 : Jo, men derfor kunne man godt dele sit lovforslag op. Man kunne jo godt forestille sig, at det f.eks. på kraft-varme-delen, hvor ministerens parti og mit parti jo har en energiaftale sammen, ville være oplagt at finde ud af, om man kunne blive enige om nogle ting og kigge på forslaget i relation til noget af det, vi i øvrigt ellers er enige om. Det kunne være rigtig, rigtig hensigtsmæssigt at få delt lovforslaget op for at fremme så bredt et samarbejde som muligt i Folketinget. 37 Kl.12:57 Skatteministeren. Vis alle (0) indlæg i denne gruppe 38 Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kl.12:57 Ministertale Skatteministeren (Troels Lund Poulsen): Jeg forstår sådan set godt, at det er vigtigt at have et bredt samarbejde, men det er også vigtigt, at der er finansiering bag de forslag, som man har, og da jeg ikke har hørt noget som helst finansieringsforslag i dag, fastholder jeg selvfølgelig, at vi har én samlet afstemning om det her lovforslag, og det er så de tre elementer, der så fortsat fremgår af lovforslaget. 39 Kl.12:57 Tak til skatteministeren. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Skatteudvalget, og det er sket.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven.

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love.

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Page 1 of 27 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. (Harmonisering af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

B 27 Forslag til folketingsbeslutning om forenkling af punktafgiftssystemet.

B 27 Forslag til folketingsbeslutning om forenkling af punktafgiftssystemet. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk B 27 Forslag til folketingsbeslutning om forenkling af punktafgiftssystemet. Af Anders Samuelsen (LA),,

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

90. møde. Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 03.03.2010. 1. behandling 23.03.2010. Betænkning

90. møde. Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 03.03.2010. 1. behandling 23.03.2010. Betænkning Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1 90. møde Tirsdag den 11. maj 2010 kl. 12.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 40 [afstemning]: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om den kommunale

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 23 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2009-211-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

79. møde. Tirsdag den 12. april 2011 (D) 1. 7) 2. behandling af lovforslag nr. L 132: Forslag til lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark

79. møde. Tirsdag den 12. april 2011 (D) 1. 7) 2. behandling af lovforslag nr. L 132: Forslag til lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark Tirsdag den 12. april 2011 (D) 1 79. møde Tirsdag den 12. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 46: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Specialiseret behandling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

54. møde. Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1. af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)).

54. møde. Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1. af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)). Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1 54. møde Torsdag den 10. februar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24: Forespørgsel til finansministeren om EU-styring af økonomien.

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 8. møde Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om modeller

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 45 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

65. møde. Tirsdag den 23. marts 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.01.2010. 1. behandling 02.02.2010. Betænkning 17.03.2010).

65. møde. Tirsdag den 23. marts 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.01.2010. 1. behandling 02.02.2010. Betænkning 17.03.2010). Tirsdag den 23. marts 2010 (D) 1 65. møde Tirsdag den 23. marts 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 122: Forslag til lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere