Produktansvar for instruktionsfejl i Danmark og USA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktansvar for instruktionsfejl i Danmark og USA"

Transkript

1 Produktansvar for instruktionsfejl i Danmark og USA (Product Liability for Warning and Instruction Defects in Denmark and the USA) Stine Egeris Pedersen Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Juridisk Institut Copenhagen Business School Juli 2013 Forfatter: Vejledere: Anslag: Stine Egeris Pedersen Lektor, Ph.d., Kim Østergaard Professor, Ph.d., Henrik Lando inkl. 5 figurer (svarende til 80 normalsider)

2 Abstract This master thesis is about the possible risks of incurring product liability, when a Danish manufacturer is selling to the U.S. market, and how to minimize this risk. Focus is especially on product liability for warning and instruction defects. The scope of the legal analysis has primarily been to analyze the differences between Danish and American product liability law. The rules differentiate from each other in several areas e.g. the basis of the liability rule for the different defect groups. Also the determination of when a product is defective varies in the two legal systems. The greatest and perhaps most significant difference is compensation for damages. Compensation seems higher in the U.S. than is the case in Denmark. At the heart is compensation for punitive damages, which can amount up to ten times the actual damages. Also lawsuits based on product liability are more frequent in the United States. Based on this the need for insurance coverage and contract management seems therefore highly relevant to those who produce and sell to the U.S. market. The general Danish Products Liability Insurance must be extended in several ways including coverage for punitive damages. Alternatively the Danish producer can make use of contract management in order to minimize the risk of product liability. The economic analysis is using the principal- agent theory, in form of a comparative analysis of the agent s incentives to do moral hazard. One principal- agent relationship is between the insurer and the insured, where incentives as well as the rationale for extending the insurance to cover for punitive damages are analyzed. For the other principal- agent relationship between the Danish manufacturer and the American agent incentives and the rationale for disclaiming liability for punitive damages are analyzed. It is being found, that there is no rationale for extending the insurance coverage to include punitive damages. Also there is no rationale for disclaiming punitive damages because the risk of incurring punitive damages creates incentive for the Danish producer to manufacture non- defective products. Efficiency of insurance coverage versus limitation of liability through contract management is also analyzed. Both preventive factors are found to be efficient in accordance with the Pareto criteria. However they are not efficient in accordance with the Kaldor- Hicks criteria. Side 2 af 84

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Problemstilling Indledning Problemformulering Synsvinkel Afgrænsning Erhvervsjuridisk metode Juridisk metode Økonomisk metode Struktur for afhandlingen Kapitel 2: Juridisk analyse Produktansvar i Danmark Det retspraksisudviklede produktansvar Det direktivbaserede produktansvar Produktansvar i henhold til CISG Produktansvar i USA Retspraksisudviklet produktansvar Restatement (Third) of Torts Ansvarsgrundlag Det defekte produkt Produktansvarssubjekt Erstatningsberettigede tab Produktansvar i USA kontra produktansvar i Danmark Ansvarsgrundlag i de to retssystemer Uagtsomhedsbedømmelse ved instruktionsfejl Amerikanske retsregler Danske retsregler Retspraksis Consumer Expectations Test kontra Risk- Utility Test Risk- Utility Test Consumer Expectations Test Erstatningsudmåling Erstatningsudmåling i amerikansk ret Side 3 af 84

4 Erstatningsudmåling i dansk ret Præventive foranstaltninger Erhvervs- og produktansvarsforsikringen Salgs- og leveringsbetingelser Orgalime S Juridisk konklusion Kapitel 3: Økonomisk analyse Principal- agent teori Udvidelse af forsikringsdækningen Incitamentordning Risk- Utility Test som incitament Skadelidtes forsikring Dækning for punitive damages Ansvarsfraskrivelser Principal- agent forhold Model for principal- agent problemet Rationalet bag punitive damages Afskrækkelse som formål Straf som formål Efficiensbetragtning Principal- agent forhold ved forsikringstegning Principal- agent forhold ved ansvarsreguleringsvilkår Økonomisk konklusion Kapitel 4: Konklusion Litteratur Lovgivning Domsoversigt Bilag 1: Codan kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Bilag 2: Orgalime S 2012 Side 4 af 84

5 Kapitel 1: Problemstilling 1.1 Indledning Produktansvar kan ramme enhver virksomhed og ethvert led i omsætningskæden, hvad enten, der er tale om en producent, importør, mellemhandler, eller detailhandler. Produktansvaret oplever en stigende interesse, dels fordi ansvaret er et strengt ansvar og dels fordi der er stigende opmærksomhed på muligheden for at opnå erstatning i tilfælde af defekte og farlige egenskaber ved produkter. Produktansvaret ligger som ansvarsnorm i grænseområdet mellem kontrakts- og deliktsansvaret, og er i Danmark reguleret af produktansvarsloven, der er reguleret i EU- retten i form af produktansvarsdirektivet, det retspraksisudviklede produktansvar samt af CISG. Reglerne om produktansvar har stor betydning, når virksomheder overvejer deres fremtidige optræden på det globale marked. Ifølge en artikel skrevet af advokat Finn Martensen fra Martensen Wright Advokatanpartsselskab, er produktansvar i USA det emne, der pådrager sig mest opmærksomhed, når virksomheder overvejer eksport til USA. 1 Især instruktionsfejl er en væsentlig risiko, når der eksporteres til USA. Ifølge Finn Martensen vedrører 44 % af produktansvarssagerne i USA manglende eller ufuldstændige advarsler og/eller instruktioner. 2 Fokus i afhandlingen vil således være risikoen for at ifalde produktansvar for instruktionsfejl. Den stigende fokus på risikoen for at ifalde produktansvar medfører naturligt en stigende fokus på proaktive faktorer så som tilrettelæggelse af produktion, udfærdigelse af brugsanvisninger, differentiering af markeder og forhandling med forsikringsselskaber. Der består i dag ikke en lovpligt for virksomheder til at forsikre virksomhedens produktansvar, som der eksempelvis gør det for de flestes professionelle erstatningsansvar. På trods af dette har stort set alle større produktionsvirksomheder forsikret deres potentielle produktansvar ved en kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikring og Pension vedtog i 1987 et sæt almindelige betingelser for en kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring af vejledende karakter, og i dag anvendes i langt de fleste danske forsikringsselskaber. Forsikringsbetingelserne har dog sine begrænsninger, og for især større virksomheder med international handel, er det nødvendigt med en række særudvidelser, der kan 1 Martensen Wright, april 2009: Produktansvar i USA, s Martensen Wright, april 2009: Produktansvar i USA, s. 8. Side 5 af 84

6 supplere dækningsomfanget. Her tænkes blandt andet på dækning for punitive damages, der som udgangspunkt er undtaget af erhvervs- og produktansvarsforsikringen. 3 Særudvidelser i produktansvarsforsikringen vil være ensbetydende med en væsentlig merpræmie. Kontraktregulering kan ligeledes anvendes som proaktiv faktor ved eksport til USA. Ulempen ved kontraktregulering i forhold til forsikringsdækningen er dog, at den kombinerede erhvervs- og produktansvarsforsikring, vedtaget af Forsikring og Pension, er opbygget således, at den som udgangspunkt dækker det almindelige erstatningsansvar i henhold til gældende ret. 4 Dette betyder, at hvis der indsættes en ansvarsbegrænsning eller en ansvarsfraskrivelse i en kontrakt, så vil forsikringsdækningen blive begrænset tilsvarende. Det kan tænkes, at der forekommer situationer, hvor en virksomhed alligevel ønsker at opfylde sit ansvar af rent kommercielle årsager, eksempelvis, hvis der er tale om en vigtig samarbejdspartner, som man gerne vil have et godt forhold til fremadrettet, men fordi ansvaret er begrænset gennem kontrakt, så er der ikke forsikringsdækning for den pågældende begivenhed. På den anden side er det nærliggende at antage, at forsikringspræmien nedsættes, når virksomheden anvender ansvarsreguleringsvilkår i form af ansvarsfraskrivelser og begrænsninger. Det vil være nødvendigt at analysere de danske produktansvarsregler i forhold til de amerikanske produktansvarsregler, således at det kan vurderes, i forhold til hvilke specifikke parametre erhvervs- og produktansvarsforsikringen skal udvides, og hvorledes kontraktstyringen bør foregå. Herefter vil det være relevant at vurdere, hvilket af de to præventive tiltag, der er mest efficient til minimering af risikoen for at ifalde produktansvar. 3 Uddybes i afsnit Som udgangspunkt dansk ret. Side 6 af 84

7 1.2 Problemformulering Som nævnt ovenfor kan risikoen for at ifalde produktansvar i USA skabe behov for anvendelse af proaktive tiltag. Udover kontraktregulering som en præventiv faktor, kan forsikringsdækning for produktansvar ligeledes anvendes som en forholdsregel, der kan nedsætte risikoen for, at en virksomhed vil lide et økonomisk tab. Dette giver anledning til følgende problemstilling: Hvorledes kan en dansk producent mest efficient, i et principal-agentteoretisk perspektiv, minimere risikoen for at ifalde produktansvar på det amerikanske marked for instruktionsfejl ved at anvende kontraktstyring og forsikringsdækning? Denne problemstilling uddybes ved de nedenfor angivne underspørgsmål. Underspørgsmålene skal ses som en række spørgsmål, der kan hjælpe til besvarelse af problemstillingen. Der tages i afhandlingen udgangspunkt i en komparativ analyse af de danske produktansvarsregler henholdsvis de amerikanske produktansvarsregler. I denne sammenhæng ønskes det besvaret: Hvorledes differentierer de danske og de amerikanske produktansvarsregler sig fra hinanden, og hvordan interagerer reglerne med Codans kombinerede erhvervs- og produktansvarsforsikring? I afhandlingen lægges det til grund, at Orgalime S 2012 anvendes som aftalegrundlag mellem de to parter samt at erhvervs- og produktansvarsforsikringen er tegnet på Codans vilkår for kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring. Det skal i forbindelse hermed undersøges: Hvordan er ansvarsfordelingen i medfør af Orgalime S 2012, og hvorledes interagerer denne med forsikringsdækningen? På baggrund af den juridisk analyse skal hensigtsmæssigheden af de præventive tiltag undersøges i den økonomiske analyse. I forlængelse heraf ønskes følgende spørgsmål besvaret: Hvorledes skabes der incitament for den danske eksportør, således at den moral hazard problematik, der opstår ved forsikringstegning, reduceres? Når der henses til formålet med erstatning for punitive damages, er der da rationale for at udvide forsikringsdækningen til at dække disse omkostninger? Side 7 af 84

8 Orgalime S 2012 indeholder en ansvarsbegrænsning i forhold til produktansvar samt en ansvarsfraskrivelse for indirekte tab. I medfør af dette ønskes det undersøgt: Lever ansvarsreguleringsvilkårene i Orgalime S 2012 op til en pareto-optimal model? Bør ansvarsreguleringsvilkårene indeholde tilsvarende regulering for punitive damages, når der henses til formålet med erstatning for punitive damages? 1.3 Synsvinkel Analysen i nærværende afhandling tager udgangspunkt i de overvejelser en dansk producent bør holde sig for øje ved eksport til det amerikanske marked som helhed. Synsvinklen er således den danske producent, der sælger et produkt til en amerikansk forhandler. At synsvinklen anlægges fra producentens side, bunder i, at det i afhandlingen ønskes at klarlægges, hvilke udfordringer en dansk sælger står overfor ved udvidelse af sit geografiske marked til USA. Figuren nedenfor anvendes som illustration af forhandlerforholdet: DK producent DK marked Potentielt kontraktansvar US forhandler Deliktsansvar Deliktsansvar Figur 1.1: forhandlerforhold Kilde: egen tilvirkning US slutbruger Side 8 af 84

9 Den røde pil illustrerer forholdene mellem den danske producent og den amerikanske forhandler, og den amerikanske producent og den amerikanske slutbruger. Den amerikanske slutbruger kan vælge at rette et eventuelt krav mod den amerikanske producent eller den danske producent. Krav mod den danske producent er illustreret ved den grønne pil. Begge krav vil umiddelbart basere sig på deliktsansvar. Er der indgået gyldig kontrakt mellem den danske producent og den amerikanske forhandler vil dette ansvar være et kontraktansvar. 1.4 Afgrænsning Der tages i afhandlingen udgangspunkt i en komparativ analyse af danske og amerikanske produktansvarsregler. Reglerne om produktansvar i USA er næsten udelukkende baseret på retspraksis og der findes ingen føderal lovgivning, der regulerer produktansvar. Enkelte stater har indført love, der regulerer produktansvar, men disse vil ikke blive berørt i afhandlingen, da der i afhandlingen tages udgangspunkt i eksport til USA som helhed, og ikke blot til enkelte stater. Da udgangspunktet er eksport til USA som helhed, anvendes Restatement (Third) of Torts: Product Liability, som grundlag for analysen af de amerikanske retsregler. Restatements udarbejdes af en gruppe juridiske eksperter tilknyttet American Law Institute, og domstolene er derfor ikke direkte bundet af indholdet. Det ses dog alligevel, at der i domsafsigelser henvises til Restatement, hvorfor disse har en vis betydning. Ved anvendelse af udtrykket amerikanske produktansvarsregler samt det amerikanske marked forstås USA som territorium. Da det, som tidligere nævnt, primært er instruktionsfejl, der indebærer en større risiko for sagsanlæg i USA end det gør på det europæiske marked, vil det være denne risiko, der som udgangspunkt behandles i afhandlingen. 5 Produktansvar for konstruktions- og fabrikationsfejl vil blive behandlet kort, men det er risikoen for produktansvar for instruktionsfejl, der vil blive tillagt det primære fokus. Mellemhandlerproblematikken ved produktansvar vil ligeledes ikke analyseres nærmere. De danske produktansvarsregler behandles i afsnit Der redegøres for Produktansvarslovens bestemmelser, der implementerer Produktansvarsdirektivet. Direktivets bestemmelser behandles 5 I henhold til Martensen, 2003, s. 24, udgør produktansvarssager som følge af påståede mangelfulde eller ufuldstændige advarsler eller instruktioner 44 % af det samlede antal sager, hvorimod fabrikationsfejl udgør 9 % og konstruktionsfejl udgør 21 %. De sidste 26 % udgøres af sager som følge af påstået manglende beskyttelsesmekaniske. Det har ikke været muligt at tilvejebringe nyere information. Side 9 af 84

10 ikke nærmere, da det er de danske regler og dermed den danske implementering (PAL), der tillægges fokus i afhandlingen. Store virksomheder vil oftest anvende egne salgs- og leveringsbetingelser ved eksport. Der tages således udgangspunkt i en mellemstor produktionsvirksomhed, hvorfor Orgalime S 2012 anvendes som standard salgs- og leveringsbetingelser. Orgalime S 2012 er det nyeste sæt salgs- og leveringsbetingelser fra Orgalime, hvorfor det antages, at disse er de mest tidstro. 6 En mellemstor virksomhed defineres i henhold til art. 2 i EU- Kommissionens henstilling om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, hvorefter en mellemstor virksomhed er en virksomhed, der beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 millioner EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 millioner EUR. 7 Codans forsikringsbetingelser for kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring anvendes som illustration for forsikringsdækningen, idet Codans forsikringsbetingelser minder mest om den af Forsikring og Pension vedtagne model. 8 Hertil kommer kommentarer til den af Forsikring og Pension vedtagne model som Codans forsikringsbetingelser baserer sig på. 1.5 Erhvervsjuridisk metode Afhandlingen er en teoretisk afhandling, dog med empiriske input i form af salgs- og leveringsbetingelser fra Orgalime S 2012 samt Codans erhvervs- og produktansvarsforsikring. Den overordnede metode, der anvendes i afhandlingen, er den erhvervsjuridiske metode, hvor problemejeren er en given virksomhed (den danske sælger). 9 Ved brug af den erhvervsjuridiske metode er retsdogmatikken grundsten for analysen og derefter inddrages økonomiske modeller og teorier i samspil med retsdogmatikken. 10 Der er tale om en ex ante tilgang, hvor formålet er at optimere for virksomheden i økonomisk henseende med udgangspunkt i de oplistede juridiske 6 Organisme de Liaison des Industries Métalligues Européennes, også kendt som the European Engineering Industries Association. 7 EU- Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. Maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af ). 8 Efter sammenligning med generelle forsikringsbetingelser for kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring fra hhv. If, Tryg, AIG og ACE. 9 Østergaard, 2003, s Østergaard, 2003, s Side 10 af 84

11 problemstillinger. Nedenfor redegøres der for, hvordan henholdsvis den juridiske og økonomiske metode vil blive inddraget som en del af den erhvervsjuridiske metode Juridisk metode I den juridiske analyse foretages der indledningsvist en komparativ analyse mellem danske og amerikanske produktansvarsregler. Den komparative analyse består i at analysere ligheder og forskelle mellem de to regelsæt. Retssammenligningen er speciel, hvorved forstås, at det ikke er retssystemernes generelle opbygning, der analyseres, men derimod en nærmere specificeret problemstilling risikoen for at ifalde produktansvar, herunder alene sammenligning af udvalgte emner. 11 De danske og amerikanske produktansvarsregler fortolkes ved anvendelse af den retsdogmatiske metode, der indeholder dem juridiske metode ved hjælp af hvilken, retskilderne analyseres og anvendes. 12 Hensigten med den retsdogmatiske metode er at beskrive gældende ret, dvs. det som domstolene lægger til grund for deres afgørelser, ved hjælp af retskilderne. 13 Danmark er et civil law land, hvorimod USA er et common law land, hvorfor retskildestrukturen i de to lande er forskellig. I civil law lande anvendes lovgivning i videre udstrækning end i common law lande, der bygger mere på præjudikater (praksis). 14 Således vil metoden i analysen af hhv. de danske og de amerikanske produktansvarsregler ikke være helt identisk. Det må dog antages, at det retspolitiske hensyn i at beskytte forbrugerne mod produkter, der forårsager skade, er ens i de to retssystemer. De danske produktansvarsregler er reguleret af det retspraksisudviklede produktansvar, det direktivbaserede produktansvar repræsenteret ved den danske Produktansvarslov samt i et vis omfang af CISG. 15 De forskellige retskilder i dansk ret regulering, retspraksis, sædvane og forholdets natur indgår efter den traditionelle retsrealistiske opfattelse ikke i et hierarki. 16 Således er der ikke én af retskilderne, der har forrang frem for de andre, og reglerne efter det retspraksisudviklede 11 Lando, 2009, s Nielsen og Tvarnø, 2011, s Nielsen og Tvarnø, 2011, s Nielsen og Tvarnø, 2011, s Lov om produktansvar, lovbekendtgørelse nr. 261 af 20. Marts 2007 som ændret ved lov nr. 523 af 6. Juni Nielsen og Tvarnø, 2011, s. 73. Side 11 af 84

12 produktansvar gælder således i samme udstrækning, som hvis der havde eksisteret en dansk lov med tilsvarende anvendelsesområde. Det direktivbaserede produktansvar er i Danmark reguleret i Produktansvarsloven, der implementerer det europæiske Produktansvarsdirektiv. 17 Retskilderne i EU- retten kan klassificeres som primærretten, der er EU s traktatgrundlag og grundlæggende rettigheder og almindelige retsprincipper, sekundærregulering, der er den afledte ret i form af forordninger, direktiver, beslutninger mv., soft law, der er den ikke- bindende sekundærregulering samt praksis, hvilket navnlig er EU- Domstolens praksis. Produktansvarsdirektivet hører under de sekundære retskilder, jf. art. 288 TEUF, og binder således medlemsstaterne mht. det tilsigtede mål. 18 EU- retten har forrang for national ret, og der eksisterer en generel pligt for medlemsstater til EU- konform fortolkning. 19 Således inddrages relevante domme afsagt af EU- Domstolen både i analysen af det retspraksisudviklede produktansvar som ved analysen af det direktivbaserede produktansvar. Dog har EU- Domstolen primært taget stilling til pligten til EU- konform fortolkning vedrørende direktivbestemmelser, hvorfor der primært inddrages relevante EU- domme i analysen af det direktivbaserede produktansvar. 20 I analysen af de danske produktansvarsregler medinddrages relevante bestemmelser i CISG vedrørende produktansvar. 21 CISG er FN s konvention om internationale køb, og finder anvendelse på køb af løsøre, hvad enten der er tale om handels- eller civilkøb. Danmarks tidligere forbehold overfor CISG del II er ophævet. 22 Som nævnt ovenfor er USA common law land, hvorfor retspraksis er den primære kilde til fastlæggelse af gældende ret. Der findes ikke en føderal lovgivning, der regulerer produktansvar, hvorfor analysen 17 Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. Juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar med senere ændringer ved direktiv 1999/34/EF af 10. maj Nielsen og Tvarnø, 2011, s Nielsen og Tvarnø, 2011, s Nielsen og Tvarnø, 2011, s United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). 22 Det danske forbehold er ophævet ved Lov nr af 28. december 2011 om ændring af international købe- lov og lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (Gennemførelse i dansk ret af del II om aftalens indgåelse i FN- konventionen om aftaler om internationale køb). Side 12 af 84

13 af de amerikanske produktansvarsregler primært sker gennem amerikansk retspraksis. Til analyse af risikoen for at ifalde ansvar for instruktionsfejl anvendes Restatement (Third) of Torts: Product Liability. Restatement (Third) har erstattet den tidligere Restatement (Second) of Torts, hvorfor denne ikke analyseres nærmere. I den juridiske analyse inddrages endvidere analyse af kontraktregulering ved anvendelse af Orgalime S 2012 som præventivt tiltag. Det indbyrdes retsforhold mellem parterne, der har indgået en aftale, er en væsentlig kilde til at fastslå, hvad der er ret mellem parterne. 23 Forsikringsaftalelovens regler samt Codans forsikringsbetingelser for kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring analyseres ligeledes som præventivt tiltag Økonomisk metode Ved benyttelse af den erhvervsjuridiske metode som ramme for afhandlingens metodiske tilgang, vil der i samspil med den retsdogmatiske metode, inddrages økonomiske modeller og teorier, således at der ud fra den problemorienterende tilgang som den erhvervsjuridiske metode har, kan gives en integreret løsning på de problemstillinger, der er opstillet med virksomheden som problemejer. 25 I den økonomiske analyse tages der udgangspunkt i en kontraktøkonomisk tilgang, idet kontraktøkonomien må kunne betragtes som en del af den erhvervsjuridiske metode, når synsvinklen betragtes fra en virksomhed. 26 Indenfor den kontraktøkonomiske tilgang, anvendes principal- agent modellen som grundlag for den økonomiske analyse, idet modellen kan bidrage til at give en forståelse af, hvordan henholdsvis forsikringsdækning og ansvarsreguleringsvilkår påvirker parternes ageren. Principal- agent modellen er karakteriseret ved, at en part (principalen) vil have en anden part (agenten) til at agere på sine vegne, med henblik på maksimere principalens nytte. 27 Den simple principal- agent teori vil finde anvendelse, hvorved forstås et principal- agent forhold, der består for en enkelt periode, og hvor der 23 Nielsen og Tvarnø, 2011, s Lov om forsikringsaftaler (forsikringsaftaleloven), lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. Oktober 2006 som ændret ved lov nr. 516 af 6. Juni 2007, lov nr. 523 af 6. Juni 2007, lov nr. 718 af 25. Juni 2010 og lov nr af 18. December Østergaard, 2003, s Østergaard, 2003, s Milgrom og Roberts, 1992, s Side 13 af 84

14 ikke indgår flere agenter. 28 Principal- agent teorien (herefter PA teorien) baserer sig på den antagelse, at parterne i en kontrakt har kontraheret over alle tænkelige hændelser, og at resultatet heraf kan verificeres. Der er således tale om en fuldstændig kontraktsteori, hvor der ikke eksisterer usikkerhed om hændelser eller sandsynligheden for disse hændelser. 29 Det antages yderligere, at begge parter handler under fuld rationalitet med det formål at maksimere sin egen nytte, hvilket Christian Knudsen betegner som maksimeringsrationalet. 30 Teorien anskues fra principalens synsvinkel. PA teorien anvendes alternativt, idet der ikke tages udgangspunkt i det traditionelle arbejdsgiver/arbejdstager forhold, men derimod forholdet mellem forsikringsgiver og forsikringstager samt producent og forhandler. Teorien anvendes ydermere partielt, da kun dele af teorien anvendes. I afhandlingen tages der udgangspunkt i ny institutionel økonomi, hvor aktørerne er begrænset rationelle, og handler for at maksimere egen nytte. 31 Ydermere er udgangspunktet i ny institutionel økonomi, at der ikke er perfekt information parterne imellem. Et af problemerne ved principal- agent modellen er risikoen for moral hazard, der netop opstår i tilfælde af asymmetrisk information mellem parterne. Antagelsen om begrænset rationalitet modificeres dog ved anvendelse af PA teorien, der baserer sig på antagelsen om, at aktørerne er fuldt rationelle. Principal- agent teorien, herunder moral hazard samt hvorledes der skabes incitamenter til reduktion af moral hazard vil blive yderligere uddybet i den økonomiske analyse, samtidig med at analysen vil gå yderligere ind i teoriens relevans i forhold til afhandlingens specifikke problemstilling. Det søges på baggrund heraf klarlagt, hvilke af de to præventive tiltag, der er mest hensigtsmæssig, vurderet ud fra en efficiensbetragtning. Ved efficiensbetragtning henses til, om allokeringen ved hhv. udvidelse af forsikringsdækning og ansvarsreguleringsvilkår, er pareto- optimal, idet efficiens har sit udspring i begrebet pareto- optimalitet. 32 Her anvendes bl.a. Shavells principal- agent model, der opstiller kriterier for en pareto- optimal model Knudsen, 1997, s Milgrom og Roberts, 1992, s Knudsen, 1997, s Østergaard, 2003, s Raaschou- Nielsen og Foss, 1997, s Shavell, 1979, s. 59. Side 14 af 84

15 1.6 Struktur for afhandlingen Kap. 1 har præsenteret læseren for opgavens emne og problemstilling. Kapitlet har endvidere til formål at give læseren et overblik ved at behandle afhandlingens forudsætninger, metodiske tilgang, synsvinkel, afgrænsning og struktur. Kap. 2 indeholder afhandlingens juridiske analyse. I første del beskrives produktansvarsreglerne i hhv. Danmark og USA, hvorefter anden del indeholder en komparative analyse af ansvarsgrundlag, uagtsomhedsbedømmelse, defektbegrebet samt erstatningsudmåling. Fokus er på instruktionsfejl samt hvem instruktionsforpligtelsen består overfor. Tredje del indeholder en analyse af præventive tiltag i form af forsikringsdækning og ansvarsreguleringsvilkår samt en analyse af hvorledes disse præventive foranstaltninger interagerer med hinanden. Kap. 3 indeholder den økonomiske analyse. Analysen tager udgangspunkt i principal- agent teorien og i første del analyseres det om nærmere beskrevne forhold kan reducere sælgers incitament til udøvelse af moral hazard. Ydermere indeholder denne del en analyse af rationalet for at udvide forsikringsdækningen til at omfatte punitive damages, når der henses til det erklærede formål med punitive damages. Anden del indeholder analyse af ansvarsreguleringsvilkår i medfør af Orgalime S 2012 samt om der eksisterer et rationale for, at disse bør udvides til at omfatte punitive damages. I tredje del analyseres de to præventive tiltag i forhold til en efficiensbetragtning. Kap. 4 indeholder den endelige konklusion, der har til formål at besvare den overordnede problemstilling. Side 15 af 84

16 Kapitel 2: Juridisk analyse 2.1 Produktansvar i Danmark Produktansvar er defineret som en leverandørs ansvar for skade, der forvoldes af et defekt produkt. Som leverandør forstås producent, forhandler, sælger, udlejer med flere. 34 Produktansvar er i Danmark reguleret af det retspraksisudviklede produktansvar (herefter RUP), det direktivbaserede produktansvar, der i Danmark reguleres ved Produktansvarsloven (herefter PAL) samt af CISG. 35 De direktivbaserede regler begrænser ikke skadelidtes adgang til erstatning efter almindelige regler om erstatning i eller uden for kontrakt, jf. PAL 13, hvorfor reglerne efter RUP fortsat gælder ved siden af de direktivbaserede regler. Der kan således i visse tilfælde opstå konkurrence mellem de kontrakts- og deliktsretlige regler Det retspraksisudviklede produktansvar I henhold til RUP, er der tale om et defekt produkt, når det ikke fremkommer med den sikkerhed, der med rimelighed kan forventes. Det er således den uforudsigelige forbrugsfare, der gør produktet defekt. 36 Defekte produkter inddeles traditionelt set i tre undergrupper; konstruktionsfejl, hvor defekten er forbundet med produktets konstruktion og samtlige fremstillede produkter er defekte. Fabrikationsfejl, hvor kun et enkelt eksemplar er defekt, og således afviger fra de resterende fremstillede eksemplarer. Samt undergruppen, der vedrører produkter, hvor defekten ved produktet ligger i manglende eller mangelfuld instruktion eller advarsel. Denne defekt benævnes ofte instruktionsfejl, og det er disse fejl, der vil blive fokuseret på i afhandlingen. 37 Der er tale om produktansvar i de tilfælde, hvor et defekt produkt forvolder produktskade. Produktskade forekommer, hvis et produkt forvolder fysisk skade på en person eller ting, eller på omgivelserne i øvrigt. Produktansvaret omfatter således ikke ansvar for almindelig formueskade eller skade på selve produktet. I henhold til RUP kan skadelidte rette sit produktansvarskrav mod samtlige de leverandører, der har bidraget til at producere, videresælge, forhandle eller i øvrigt levere det defekte produkt. Kredsen af 34 Bryde Andersen og Lookofsky, 2010, s Lov om produktansvar, LBK nr. 261 af 20. Marts 2007 som ændret ved lov nr. 523 af 6. Juni Bryde Andersen og Lookofsky, 2010, s Se afsnit 1.3 om afgrænsning. Side 16 af 84

17 produktansvarssubjekter omfatter således samtlige leverandører i omsætningskæden, der har været involveret med det defekte produkt. 38 Det retspraksisudviklede produktansvar er et regelsæt, der er opbygget med udgangspunkt i det almindelige deliktsansvar, dvs. reglerne om erstatning uden for kontrakt. Således er ansvarsgrundlaget ved produktansvarsskader det samme som erstatningsrettens hovedregel - culpareglen. Producentens ansvar forpligtes som oftest med den begrundelse, at den foreliggende defekt er forårsaget ved fejl begået af producenten eller dennes folk. Efter dansk ret er det som udgangspunkt skadelidte, der har bevisbyrden for, at der foreligger culpa hos sagsøgte. De konkrete krav afhænger imidlertid af skadelidtes bevismuligheder, skadessituationen, defektens karakter og skadevolderens forhold. 39 Ansvar for instruktionsfejl i henhold til RUP kommer bl.a. til udtryk ved dom UfR H, hvor en producent af komfurer blev ansvarlig for instruktionsfejl, da et komfur faldt ned fra sin sokkel under sagsøgers madlavning, således at sagsøger kom til skade. 40 Højesteret fandt, at producenten burde være gået ud fra, at en forbruger i en del tilfælde ville anbringe komfuret på en sokkel som den i sagen omhandlede, og at producenten derfor burde have advaret herom. Der var således tale om en instruktionsfejl, som følge af manglende instruktion. Udgangspunktet for RUP er som nævnt et deliktsretligt ansvar, hvis essens er den af skadevolderen udviste culpa. Efter gældende ret kan der dog blive tale om et kontraktsretligt produktansvar, som kan være baseret på et andet grundlag end culpa. 41 Dette forhold beskrives nærmere nedenfor i afsnit om Orgalime S 2012 og samspillet med erhvervs- og produktansvarsforsikringen. 38 Bryde Andersen og Lookofsky, 2010, s Bryde Andersen og Lookofsky, 2010, s UfR H, Birgit Freiesleben Andersen mod Husqvarna Husholdningsapparater A/S, Højesterets dom af 12. november Se figur 1.1. placeret i afsnit 1.3 synsvinkel som eksempel. Side 17 af 84

18 2.1.2 Det direktivbaserede produktansvar Produktansvarsloven (PAL) implementerer EU- direktivet af 25. juli 1985 om produktansvar. 42 Bestemmelserne i Produktansvarsloven skal fortolkes i overensstemmelse med direktivets ordlyd samt forståelsen heraf, som fastlægges af EU- Domstolen, i overensstemmelse med den EU- konforme fortolkning. 43 Indenfor PAL s anvendelsesområde gælder det direktivbaserede ansvar, mens der uden for anvendelsesområdet gælder ansvar i henhold til RUP. Produktansvarsloven gælder, ifølge dennes 1, kun det ansvar, der påhviler en producent og en mellemhandler for skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der er produceret eller leveret af denne. Produktansvarsbegrebet i PAL er et mere snævert produktansvarsbegreb end det, der følger af RUP. 44 PAL omfatter kun løsøregenstande, jf. lovens 3, hvorimod RUP ligeledes omfatter enhver realydelse, der kan gøres til genstand for produktion, afsætning og brug. 45 PAL 3 beskriver løsøre som omfattende enhver løsøregenstand, hvad enten denne er forarbejdet eller er et naturprodukt, og uanset om genstanden er indføjet som en bestanddel af en anden løsøregenstand eller en fast ejendom. Der er således tale om et forholdsvist bredt løsørebegreb. PAL 7, stk. 1, nr. 2, forudsætter i øvrigt, at løsøregenstanden er fremstillet, frembragt, indsamlet eller bragt i omsætning som led i erhvervsvirksomhed. Defektbegrebet i det direktivbaserede produktansvar adskiller sig ikke nævneværdigt i indhold fra defektbegrebet i medfør af RUP. Ifølge PAL 5, stk. 1, lider et produkt af en defekt, når det ikke frembyder den sikkerhed, som med rette kan forventes. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til alle omstændigheder, navnlig til: produktets markedsføring (jf. PAL 5, stk. 1, nr. 1), den anvendelse af produktet, som med rimelighed kan forventes (jf. PAL 5, stk. 1, nr. 2) samt tidspunktet, da produktet er bragt i omsætning (jf. PAL 5, stk. 1, nr. 3). Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, om produktets markedsføring, synes at tage hensyn til samme problemstilling som benævnes instruktionsfejl i det retspraksisudviklede produktansvar Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. Juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar med senere ændringer ved direktiv 1999/34/EF af 10. maj Se afsnit om juridisk metode. 44 Bryde Andersen og Lookofsky, 2010, s Bryde Andersen og Lookofsky, 2010, s Bryde Andersen og Lookofsky, 2010, s Side 18 af 84

19 Produktskadebegrebet i hhv. PAL og det retspraksisudviklede produktansvar har samme udgangspunkt. Lig de retspraksisudviklede regler omfatter produktansvaret i PAL erstatning og godtgørelse for personskade og erstatning for tab af forsørger, jf. PAL 2, stk. 1. Tingsskade er derimod et mindre omfattende begreb. Efter PAL 2, stk. 2, omfattes skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke- erhvervsmæssig benyttelse, og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Lovens produktskadesbegreb omfatter således kun forbrugertingsskade. Ved fastsættelse af erstatning for forbrugertingsskade fradrages der et beløb på kr., jf. PAL 8, stk. 1. Hvis producenten har udvist culpøs adfærd, kan forbrugeren supplere sit krav mod producenten med henvisning til de retspraksisudviklede produktansvarsregler, der ikke indeholder en tilsvarende begrænsning, og dermed få fuld kompensation. Tilsvarende det retspraksisudviklede produktansvar omfatter PAL ikke skade på selve det defekte produkt, jf. PAL 2, stk. 2, 2. pkt.. I henhold til Produktansvarslovens bestemmelser skal en producent erstatte skade, der er forårsaget af et defekt produkt, som er produceret eller leveret af denne, jf. PAL 6, stk. 1. Producentbegrebet omfatter den, der fremstiller et færdigt produkt, et delprodukt eller en råvare, den, der frembringer eller indsamler et naturprodukt, samt den, der ved at anbringe sit navn, mærke eller andet kendetegn på produktet udgiver sig for at være dets producent, jf. PAL 4, stk. 1. Også den, der indfører et produkt i EU og EØS- området med henblik på videresalg, udlejning, leasing eller anden form for omsætning, anses som producent, jf. PAL 4, stk. 2. Som mellemhandler anses enhver, som erhvervsmæssigt bringer et produkt i omsætning uden at denne anses som dets producent, jf. PAL 4, stk. 3. Ansvarsreglerne i henhold til det direktivbaserede produktansvar er anderledes i forhold til RUP, hvor culpareglen som hovedregel er gældende. Efter PAL 6, stk. 1, skal en producent erstatte skade, der er forårsaget af en defekt ved et produkt, der er produceret eller leveret af denne. Der er således som udgangspunkt tale om et objektivt erstatningsansvar for producenten. PAL 7 opregner en række ansvarsfrihedsgrunde, der ikke berøres nærmere her. Produktansvarsloven indeholder forskellige ansvarsregler for producenten henholdsvis mellemhandleren. Mellemhandleres produktansvar er ikke direkte reguleret af direktivet, men på baggrund af sag C- 402/03, er der indført en tilføjelse til PAL 10 om mellemhandleransvaret i PAL Side 19 af 84

20 10a. 47 Herefter hæfter en mellemhandler umiddelbart overfor skadelidte og senere mellemhandlere i omsætningskæden for ansvar for produktskader omfattet af lovens 2, i det omfang skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af producenten eller tidligere mellemhandlere i omsætningskæden. 48 Således hæfter mellemhandleren for producentens culpabaserede ansvar. I henhold til PAL 10, skal en mellemhandler erstatte produktskader omfattet af lovens 2, medmindre mellemhandleren kan godtgøre, at skaden ikke skyldes dennes fejl eller forsømmelse. Her hviler mellemhandlerens ansvar på en culparegel med omvendt bevisbyrde (præsumptionsansvar) Produktansvar i henhold til CISG Kontraktretlige regler kan regulere produktansvaret inter partes. I henhold til art. 5 i CISG finder reglerne heri anvendelse på skade, som en solgt vare måtte volde på købers ting. 49 CISG finder efter art. 1 anvendelse på internationale køb. Der bliver udelukkende tale om produktansvar baseret på bestemmelserne i CISG, når der foreligger en produktskade hos køberen, der hidrører fra en løsøregenstand, når der ikke er tale om forbrugerkøb, jf. art. 2, litra b. Ligeledes vil bestemmelserne i CISG alene komme til anvendelse, når købets parter har deres respektive forretninger i CISG- lande, jf. art. 1, stk. 1, litra a, eller når international privatrets regler peger på loven i et land, der har ratificeret CISG, jf. art. 1, stk. 1, litra b. 50 Reglerne for det retspraksisudviklede produktansvar og det direktivbaserede produktansvar antages at gælde i konkurrence med reglerne i CISG. 51 Konkurrence mellem PAL og CISG forudsætter dog, at en erhvervsmæssig køber som følge af en mangel ved salgsgenstanden lider skade på sine private ting, der anvendes ikke- erhvervsmæssigt, idet CISG på den ene side ikke omfatter forbrugerkøb, og PAL på den anden side kun omfatter skade på ting, der sædvanligvis er beregnet til ikke- erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig anvendes i overensstemmelse hermed. Konkurrence mellem PAL og CISG vil således sjældent forekomme Skov Æg, sag C- 402/03, Skov Æg v. Bilka Lavprisvarehus A/S og Bilka Lavprisvarehus v. Jette Mikkelsen og Michael Due Nielsen, Domstolens dom af 10. Januar 2006, Saml s. I Bryde Andersen og Lookofsky, 2010, s United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). 50 Ved CISG- lande forstås lande, der har ratificeret CISG. 51 Bryde Andersen og Lookofsky, 2010, s Bryde Andersen og Lookofsky, 2010, s Side 20 af 84

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet. Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014

Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet. Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014 Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014 2 De næste 45 minutter Indledende bemærkninger omkring produktansvar, fareafværgelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

Produktansvar i USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

Produktansvar i USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Produktansvar i USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING Produktansvar i USA er formentlig det enkle emne, der pådrager sig størst opmærksomhed,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Betænkning om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler. Betænkning nr. 1502

Betænkning om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler. Betænkning nr. 1502 Betænkning om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler Betænkning nr. 1502 Betænkning om Visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler Afgivet af Justitsministeriets udvalg om køberetlig regulering

Læs mere

Specialeafhandling. Udvalgte erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger

Specialeafhandling. Udvalgte erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger D E T J U R I D I S K E F A K U L T E T Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Specialeafhandling Forfattere: Asger Holst-Jensen og Kristian von Grumbkow Titel: Emnebeskrivelse:

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr.

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr. FORSIKRINGSTAGER: SIKREDE: Flora Dania (Brancheforening) Hvidkærvej 29 5250 Odense SV Flora Dania (Brancheforenings) medlemmer i form af producenter samt salgsselskaber i det omfang disse ikke er omfattet

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET TOTALHARMONISERING AF PRODUKTANSVAR PRODUKTANSVARSLOVENS 10 - EN BESTEMMELSE

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse

Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse Erstatning uden for kontraktsforhold 1.5. Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse Artiklen belyser produktansvarsreglernes anvendelse i situationer, hvor en komponent i et produkt forvolder skade.

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011 EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011 Reders ansvar over for besætningen Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Oversigt Skadelidte besætningsmedlemmers ret til kompensation Den lovpligtige

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Af Jón Eydunsson á Borg. Juridisk vejleder: Peter Møgelvang-Hansen. Økonomisk vejleder: Henrik Lando

Af Jón Eydunsson á Borg. Juridisk vejleder: Peter Møgelvang-Hansen. Økonomisk vejleder: Henrik Lando Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc.(jur.)-studiet Maj 2014 Ledelsesberetningens betydning for dækning under en bestyrelsesansvarsforsikring Af Jón Eydunsson á Borg Juridisk vejleder:

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere