Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven"

Transkript

1 Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer, at en del af glassene med sorte oliven indeholder små stykker glasskår, der uheldigvis ikke bliver opdaget under den efterfølgende kvalitetskontrol. De sorte oliven bliver derfor i god tro eksporteret til Danmark, hvor de videresælges til forbrugerne fra en stor dansk supermarkedskæde. Ved et tilfælde er der en forbruger, der opdager, at der er små stykker glasskår i et glas med sorte oliven, som hun netop har indkøbt i det lokale supermarked. Forbrugeren orienterer supermarkedet, der herefter straks underretter Fødevarestyrelsen om problemet. For at undgå skader og for at afværge potentielle farer vælger supermarkedet (og de øvrige berørte supermarkeder) med det samme frivilligt at tilbagekalde samtlige glas med sorte oliven fra markedet. Ovennævnte er blot et eksempel på en situation, hvor en virksomhed (i dette tilfælde et supermarked) er nødsaget til at tilbagekalde et produkt fra markedet. Størstedelen af de produkter, der dagligt produceres og bringes i omsætning på det danske marked, herunder sorte oliven, er dog heldigvis sikre og i overensstemmelse med gældende krav og standarder. Men på trods af, at mange produktionsvirksomheder har tilrettelagt produktionen på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde, således at virksomhedernes produkter er fejlfri og ikke udgør en fare for den enkelte slutbruger, kan det dog ikke undgås, at der under produktionsprocessen kan ske fejl eller svigt, og at det endelige slutprodukt derfor alligevel ikke er tilstrækkeligt sikkert. Som tilfældet var med de sorte oliven. Hvis en skade indtræffer eller der er fare for, at en skade vil indtræffe, er den virksomhed, der har produceret produktet, eller den handelsvirksomhed, der har bragt produktet i omsætning, i risiko for at ifalde erstatningsansvar. Herudover risikerer virksomheden, at dens image og omdømme lider væsentlig (og i værste fald uoprettelig) skade, der kan gå ud over virksomhedens omsætning. Risikoen for at ifalde erstatningsansvar og risikoen for at blive ramt økonomisk og kommercielt indebærer som oftest, at en virksomhed ikke har et reelt valg,

2 hvis virksomheden får kendskab til en mulig defekt eller en fare ved virksomhedens produkter, som virksomheden enten har bragt eller agter at bringe i omsætning. Virksomheden vil i mange tilfælde være tvunget til at reagere og træffe de nødvendige forholdsregler med henblik på at afværge risiciene for skader eller begrænse allerede opståede skader. En effektiv og forsvarlig måde, hvorpå en virksomhed kan begrænse eller afværge skader, er at tilbagekalde det defekte eller farlige produkt fra markedet. En tilbagekaldelse (recall) hvad enten den foretages frivilligt eller som følge af myndighedspålæg kan have ganske voldsomme og vidtrækkende økonomiske konsekvenser for en virksomhed. Som følge heraf har mange virksomheder derfor tegnet forsikringer med henblik på at begrænse de økonomiske konsekvenser ved en tilbagekaldelse. Spørgsmålet er så blot, om virksomhedernes forsikringsdækning er tilstrækkelig, når uheldet er ude. I artiklen gennemgås (i hovedtræk) de produktansvarsretlige regler, ligesom reglerne om tilbagekaldelse af defekte og farlige produkter gennemgås. Herudover gennemgås virksomhedernes muligheder for ved tegning af forsikringer at begrænse de økonomiske konsekvenser ved en tilbagekaldelse. Endelig gennemgås de forsikringsretlige problemstillinger, som en virksomhed står over for, når virksomheden er nødsaget til at tilbagekalde produkter fra markedet. Ansvaret efter de produktansvarsretlige regler Hvis et produkt er defekt og forårsager skade på andet end produktet selv, vil skadelidte typisk påberåbe sig de produktansvarsretlige regler over for den virksomhed, der har produceret produktet, og/eller den virksomhed, der har bragt produktet i omsætning. Produktansvaret er reguleret af to regelsæt. Reglerne i produktansvarsloven, der implementerer produktansvarsdirektivet 1, og det i retspraksisudviklede produktansvar, der bygger på almindelige erstatningsretlige regler. De to regelsæt er på mange områder overensstemmende, og spørgsmålet om, hvilket af de to regelsæt, som en skadelidt vil påberåbe sig, afhænger derfor i de fleste tilfælde af skadestypen. 1 Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar. 2

3 Produktansvarsloven finder alene anvendelse ved personskader og forbrugertingskader, hvorimod det retspraksisudviklede produktansvar også finder anvendelse ved erhvervstingskader. Herudover afhænger valget af regelsæt også af arten af det skadevoldende produkt, idet produktansvarsloven alene finder anvendelse ved løsøregenstande, mens det retspraksisudviklede produktansvar også finder anvendelse, hvis det skadevoldende produkt er fast ejendom eller tjenesteydelser. I medfør af produktansvarslovens 6 er en producent underlagt et objektivt ansvar, hvorimod en mellemhandler i medfør af produktansvarslovens 10 er underlagt et selvstændigt culpaansvar med omvendt bevisbyrde 2. Herudover hæfter mellemhandleren for producentens culpaansvar i medfør af produktansvarslovens 10a 3. Efter de retspraksisudviklede produktansvarsregler skal producentens og mellemhandlerens ansvar bedømmes på baggrund af culpareglen. Producenten er underlagt et (særdeles) skærpet culpaansvar 4. Mellemhandleren er ligeledes underlagt et skærpet culpaansvar, der dog ikke er ligeså strengt som producentens 5. Udover mellemhandlerens selvstændige ansvar har domstolene fastslået, at en mellemhandler efter de retspraksisudviklede regler ligeledes kan blive pålagt at hæfte for tidligere leds ansvarspådragende fejl 6. Det er en forudsætning for ansvar efter såvel produktansvarsloven som efter det retspraksisudviklede produktansvar, at skadelidte kan bevise, at det skadevoldende produkt lider af en defekt, dvs. at produktet ikke frembyder den sikkerhed, som med rette kan forventes. Tilbagekaldelse af defekte og farlige produkter fra markedet Hvis en virksomhed bliver opmærksom på en defekt eller en fare ved et produkt, der er bragt i omsætning, er spørgsmålet, om virksomheden kan 2 Producent og mellemhandler er defineret i produktansvarslovens 4. 3 Bestemmelserne i produktansvarslovens 10 og 10a om mellemhandleransvaret er særskilte danske regler, der ikke følger af produktansvarsdirektivet. Spørgsmålet om bestemmelsernes overensstemmelse med EU-retten vil ikke blive behandlet i denne artikel. 4 Ansvarsskærpelsen er sket gennem domstolenes praksis, jf. blandt andet U V og U H. 5 Se bl.a. A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, 5. udgave, 1989, side 235 ff., Børge Dahl, Produktansvar, 1. udgave, 1973, side og U.2006B.21, Jens Rostock-Jensen, side 4. 6 Se bl.a. Børge Dahl, Produktansvar, 1. udgave, 1973, side 372 ff., Børge Dahl, Produktansvarsstudier en artikelsamling, 1. udgave, 1984, side 33 ff. og Jens Rostock-Jensen og Allan Kvist-Kristensen, Produktansvarsloven med kommentarer, 1. udgave, 2004, side 75. 3

4 undlade at gribe ind, eller om virksomheden har en pligt til at foretage tabsbegrænsende og fareafværgende foranstaltninger. Havde supermarkedet i eksemplet med de sorte oliven en egentlig pligt til at tilbagekalde de sorte oliven, efter at supermarkedet havde fået kendskab til problemerne med glasskårene? Hvis en virksomhed (produktions- eller handelsvirksomhed) ved en ellers forsvarlig optræden har medvirket til en farlig situation (eksempelvis ved at bringe et defekt produkt i omsætning), vil virksomheden som udgangspunkt ifalde ansvar, hvis virksomheden er bekendt med defekten og farerne forbundet hermed, men desuagtet ikke træffer foranstaltninger for at hindre faren og eventuelle skader 7. En virksomhed har med andre ord en pligt til at træffe foranstaltninger for at imødegå og afværge potentielle skader, og en tilsidesættelse af handlepligten vil som udgangspunkt udløse erstatningsansvar efter de almindelige erstatningsretlige regler, hvis der sker en skade. En afgørende faktor ved vurderingen af, om en virksomhed har handlet ansvarspådragende, er, om virksomheden har haft mulighed for at foretage tabsbegrænsende og/eller afværgeforanstaltninger. Udover risikoen for at ifalde et selvstændigt erstatningsansvar ved manglende eller utilstrækkelig tabsbegrænsende og fareafværgende foranstaltninger er en virksomhed i risiko for at miste retten til forsikringsdækning, hvis virksomheden bevidst undlader at gribe ind over for defekte eller farlige produkter, som virksomheden har bragt i omsætning. Forsikringsaftalelovens 18 fastslår, at såfremt den sikrede forsætligt eller ved grov uagtsomhed fremkalder forsikringsbegivenheden, kan forsikringserstatningen bortfalde 8. Forsætlig undladelse er også omfattet af bestemmelsen 9. Herudover følger det af forsikringsaftalelovens 52, at den sikrede skal, når en forsikringsbegivenhed er indtrådt, eller umiddelbar fare for dens indtræden foreligger, afværge eller begrænse skaden 10. Bestemmelsen, der er i overensstemmelse med den almindelige erstatningsretlige regel om pligt til 7 Se bl.a. Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog i erstatningsret, 7. udgave, 2011, side 110, A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, 3. udgave, 1976, side 144 ff. og Børge Dahl, Produktansvar, 1. udgave, 1973, side Det følger ligeledes af 4, stk. 1 i Skafor s almindelige betingelser for erhvervs- og produktansvarsforsikring, at forsikringen ikke dækker skade, hvis indtræden den sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge. 9 Ivan Sørensen, forsikringsaftaleloven med kommentarer, 1. udgave, 2000, side 81, og Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard, Dansk Forsikringsret, 9. udgave, 2012, side Dette fremgår ligeledes af 4, stk. 2 i Skafor s almindelige betingelser for erhvervs- og produktansvarsforsikring. 4

5 tabsbegrænsning og fareafværgelse, pålægger den sikrede en afværgepligt før forsikringsbegivenhedens indtræden og en tabsbegrænsningspligt efter forsikringsbegivenhedens indtræden. Hvis den sikrede forsætligt eller ved grov uagtsomhed tilsidesætter disse pligter og undlader at træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på at afværge og/eller begrænse en skade, er forsikringsselskabet ikke forpligtet til at erstatte de skader og det tab, der er en følge af tilsidesættelsen, jf. bestemmelsens stk. 2. Som følge af disse forsikringsretlige principper vil en virksomhed være forpligtet til at foretage tabsbegrænsende og fareafværgende foranstaltninger for ikke at risikere at miste retten til forsikringsdækning. Udover at være underlagt en generel forpligtelse til at foretage tabsbegrænsende og fareafværgende foranstaltninger er en overvejende del af danske produktions- og handelsvirksomheder tillige underlagt visse forpligtelser i medfør af produktsikkerhedsloven 11. Produktsikkerhedsloven finder anvendelse på ethvert produkt, der som led i en handelsvirksomhed gøres tilgængeligt på markedet, når produktet er bestemt for forbrugerne, eller når det under forudsigelige omstændigheder kan forventes anvendt af forbrugerne 12. I overensstemmelse med lovens og direktivets formål om at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau indeholder produktsikkerhedsloven et generelt krav om, at producenter og distributører kun må bringe forbrugerprodukter i omsætning, hvis produkterne er sikre 13. Hvis en producent eller distributør er vidende om, at et produkt ikke er sikkert og dermed til fare for forbrugerne (glas med sorte oliven, der indeholder små stykker glasskår), har producenten og/eller distributøren en pligt til straks at underrette den ansvarlige 11 Lov nr af 16. december 2009 om produktsikkerhed (produktsikkerhedsloven). Produktsikkerhedsloven er en gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed. Den nuværende produktsikkerhedslov erstattede den oprindelige lov nr. 364 af 18. maj 1994 om produktsikkerhed. 12 Jf. produktsikkerhedslovens Jf. produktsikkerhedslovens 5 og 10. Et sikkert produkt er defineret som et produkt, hvor der ikke opstår risiko eller kun opstår begrænset og acceptabel risiko for sikkerheds- eller sundhedsmæssig fare for forbrugere, når produktet anvendes under almindelige eller forudsigelige omstændigheder og inden for produktets forventede levetid, jf. produktsikkerhedslovens 4, nr. 1. I modsætning til produktansvarsloven omfatter bestemmelsen i 4 også udviklingsskader, dvs. skader, der skyldes egenskaber ved et produkt, der på grund af en utilstrækkelig teknisk og videnskabelig viden ikke var kendt på omsætningstidspunktet, jf. forarbejderne til bestemmelsen. 5

6 kontrolmyndighed herom og oplyse, hvilke forholdsregler, der konkret er truffet for at undgå risici ved produktet 14. Produktsikkerhedsloven indeholder herudover også en række specifikke forpligtelser for producenter. En producent skal blandt andet gøre sig bekendt med de risici, der kan være ved et produkt, som producenten har bragt i omsætning 15. Dette kan ske ved en løbende stikprøvekontrol, hvilket skal medvirke til at sikre, at producenterne løbende har et indtryk af sikkerheden ved de produkter, der er bragt i omsætning. Heri ligger blandt andet, at producenten skal sikre sig, at produktet ikke udgør en fare for forbrugerne som følge af utilstrækkelig teknisk og videnskabelig viden på det tidspunkt, hvor produkterne blev bragt i omsætning. I medfør af produktsikkerhedsloven har producenterne således også et ansvar for at sikre, at produkterne ikke forårsager udviklingsskader 16. Herudover er en producent forpligtet til at træffe nødvendige forholdsregler for at undgå, at et produkt kan udgøre en fare for forbrugerne. Dette kan ske ved, at producenten advarer forbrugerne, tilbagetrækker produktet eller ultimativt tilbagekalder produktet fra markedet 17. Hvis kontrolmyndigheden vurderer, at et produkt udgør en risiko for forbrugerne, og de tiltag, som en producent eller en distributør har foretaget, ikke er tilstrækkelige til at imødegå faren, kan kontrolmyndigheden gribe ind over for salget af produktet. Dette kan ske over for alle led i distributionskæden, uanset om der er tale om en producent, importør eller distributør af produktet Jf. produktsikkerhedslovens 11. Sikkerhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen varetager i de fleste tilfælde opgaven som kontrolmyndighed. Styrelserne fører kontrol med, at produkter er sikre, hvilket blandt andet sker ved stikprøvekontroller af produkter, der sælges på det danske marked. 15 Jf. produktsikkerhedslovens jf. forarbejderne til produktsikkerhedslovens 4 og Jf. produktsikkerhedslovens 9. Der er forskel på tilbagetrækning og tilbagekaldelse af et produkt. Ved tilbagetrækning forstås enhver foranstaltning med henblik på at forhindre, at et farligt produkt distribueres, udstilles eller tilbydes forbrugeren, hvorimod der ved tilbagekaldelse forstås enhver foranstaltning med henblik på at få forbrugeren til at returnere et farligt produkt, som producenten eller distributøren tidligere har leveret eller stillet til rådighed for forbrugeren. 18 Som hovedregel vil påbud og forbud blive udstedt til producenten af produktet. 6

7 Der er mange forskellige former for indgreb. Kontrolmyndigheden kan udstede salgsforbud permanente og midlertidige 19 ligesom kontrolmyndigheden kan påbyde en producent eller distributør at advare forbrugerne om de risici, der er ved produktet, og at foretage afhjælpning af de forhold, som er årsag til faren 20. Endelig kan kontrolmyndigheden kræve, at det farlige produkt øjeblikkeligt og effektivt tilbagetrækkes eller tilbagekaldes fra markedet, eller at produktet destrueres 21. Valget af indgreb skal være i overensstemmelse med det almindelige proportionalitetsprincip. Hvis en producent eller distributør overtræder produktsikkerhedslovens bestemmelser, herunder undlader at efterkomme et påbud eller overtræder et forbud, kan dette straffes med bøde 22. Udover at være underlagt en generel forpligtelse til at foretage tabsbegrænsende og fareafværgende foranstaltninger og visse specifikke forpligtelser i medfør af produktsikkerhedsloven, kan en virksomhed også være nødsaget til at foretage tilbagekaldelse af produkter ud fra en kommerciel betragtning. Hvis de sorte oliven alene havde haft en ubehagelig og dårlig (men i øvrig ganske ufarlig) lugt, og ikke havde indeholdt små stykker glasskår, ville der ikke være risiko for personskader, og det lokale supermarked ville dermed heller ikke ud fra et juridisk synspunkt være forpligtet til at tilbagekalde de sorte oliven. Supermarkedet ville sandsynligvis heller ikke være blevet pålagt af Fødevarestyrelsen at tilbagekalde de sorte oliven, idet disse jo netop ikke udgjorde en sikkerheds- eller sundhedsfare for forbrugerne, men alene havde en dårlig lugt. På trods af, at der ikke påhviler supermarkedet en egentlig pligt til at tilbagekalde de sorte oliven i dette tilfælde, kan supermarkedet alligevel ud fra kommercielt synspunkt være nødt til at foretage en tilbagekaldelse af de pågældende oliven for at undgå negativ presseomtale og dårlig reklame for 19 Jf. produktsikkerhedslovens 19, 20, stk. 2 og 21. Produktsikkerhedslovens 19 vedrører produkter, der endnu ikke er bragt i omsætning, og tager særlig sigte på de situationer, hvor SKAT i forbindelse med kontrol af produkter, der kommer ind i Danmark fra lande uden for EU, bliver opmærksom på et produkt, der umiddelbart kan forekomme farligt. Bestemmelserne i 20, stk. 2 og 21 vedrører alene produkter, der er bragt i omsætning. 20 Jf. produktsikkerhedslovens 20, stk. 1, nr. 1 og Jf. produktsikkerhedslovens 20, stk. 1, nr Jf. produktsikkerhedslovens 35. 7

8 supermarkedet, der på sigt kan have store økonomiske konsekvenser. Det kommercielle hensyn kan i mange tilfælde være afgørende, når en virksomhed vælger at tilbagekalde et produkt fra markedet. Begrænsning af de økonomiske konsekvenser ved en tilbagekaldelse Mange danske produktions- og handelsvirksomheder har tegnet en erhvervsog produktansvarsforsikring, der i de fleste tilfælde tager udgangspunkt i de almindelige forsikringsbetingelser for kombineret erhvervs- og produktansvar udarbejdet af Skafor (Skafor betingelserne). Produktansvaret er særskilt reguleret i Skafor betingelserne 3. Bestemmelsen indeholder i stk. 1 en bred angivelse af, hvad forsikringen dækker, mens stk. 2-4 fastslår, hvad der er undtaget fra forsikringsdækning. Forsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar for skade på person eller ting forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret 23. Med andre ord dækker forsikringen som udgangspunkt en virksomheds produktansvar hvad enten der er tale om et ansvar efter produktansvarsloven eller et ansvar efter de retspraksisudviklede regler. Som det ses, er der tale om en ganske bred forsikringsdækning, der imidlertid indskrænkes i stk Det fremgår af Skafor betingelserne 3, stk. 3, litra a, at forsikringen ikke dækker tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser på trods af sådanne tab er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. Dette gælder, hvad enten foranstaltningerne foretages frivilligt eller i henhold til et myndighedspålæg Jf. Skafor betingelserne 3, stk Det ligger udenfor rammerne af denne artikel at gennemgå og vurdere de forskellige dækningsundtagelser i stk Dog skal det her bemærkes, at forsikringen blandt andet ikke dækker ansvar for skade på selve produktet (det almindelige mangelsansvar), og at forsikringen heller ikke dækker ansvar for skade på ting tilhørende forsikringstageren. Herudover følger det af Skafor betingelserne 3, stk. 3, litra b, at forsikringen som udgangspunkt ikke dækker driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, ligesom der heller ikke er en ingrediens- og komponentdækning, medmindre en sådan særlig dækningsudvidelse er tegnet. 25 Børge Dahl, Erhvervs- og produktansvarsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser med kommentarer, 1987, side 55. 8

9 Skafor betingelserne 3, stk. 3, litra a skal ses i sammenhæng med 4, stk. 3, der fastslår, at forsikringen ikke dækker de udgifter, der er nævnt i 3, stk. 3, litra a, selvom de foretages med henblik på at afværge en fare for indtræden af en skade omfattet af 3 i Skafor betingelserne. Således er en lang række af udgifter, som en virksomhed risikerer at skulle afholde enten frivilligt eller som følge af myndighedspålæg til en tilbagekaldelse af et farligt produkt ikke omfattet af dækningen i virksomhedernes almindelige produktansvarsforsikring. En virksomhed kan i tilfælde af en tilbagekaldelse stå tilbage med en lang række af udgifter, som der ikke er forsikringsdækning for under virksomhedens produktansvarsforsikring. På baggrund af den oprindelige produktsikkerhedslov fra 1994 besluttede Skafor s Erhvervsforsikringsudvalg, at der skulle udarbejdes et sæt standard forsikringsbetingelser for en produkttilbagekaldelsesforsikring (recall forsikring). Ved udarbejdelsen af betingelserne blev det forudsat, at recall forsikringen alene skulle kunne tegnes i forlængelse af den almindelige erhvervs- og produktansvarsforsikring 26. Recall forsikringen dækker som udgangspunkt en lang række af de udgifter og omkostninger, som ikke er dækket af en virksomheds almindelige produktansvarsforsikring. Det følger af recall forsikringens punkt 2, at forsikringen dækker omkostninger, som den sikrede (eksempelvis en produktions- eller handelsvirksomhed) er forpligtet til at udrede i forbindelse med varsling af kendte eller ukendte aftagere af produktet/ydelsen (f.eks. skriftlige advarsler eller advarsler via presse, tv, radio eller lignende) (litra a), transport af produktet fra den, som besidder det, tilbage til sikrede eller nærmest egnede sted (f.eks. en forhandler, grossist, detaillist eller værksted), hvor produktet kan repareres, omleveres, kasseres eller destrueres (litra b), persontransport samt opholds- og fortæringsudgifter for egne ansatte eller andre kvalificerede personer, såfremt det er billigere at reparere, 26 Den 6. juni 1995 udsendte Skafor forsikringsbetingelser for en recall forsikring. Betingelserne blev efterfølgende revideret og udsendt i februar

10 omlevere eller destruere produktet direkte hos den, der har produktet i sin besiddelse (litra c), undersøgelse og frasortering af mangelfulde produkter hos den, som besidder produktet, når dette er økonomisk mere fordelagtigt end at tilbagekalde hele produktionen (litra d), og destruktion af produktet i det omfang, sådan handling er påbudt af kompetent myndighed med hjemmel i lov (litra e). Omkostningerne er alene dækket af recall forsikringen, hvis de foranstaltninger, den sikrede har foretaget, er nødvendige for at undgå eller afværge sundhedseller sikkerhedsfare med deraf følgende risiko for personskade, og foranstaltningerne enten er påbudt af en kompetent myndighed med hjemmel i lov (eksempelvis Fødevarestyrelsen eller Sikkerhedsstyrelsen) eller på forhånd godkendt af forsikringsselskabet 27. Hvis der foreligger en overhængende fare for personskade, og det er nødvendigt at foretage afværgeforanstaltningerne øjeblikkeligt, er forsikringsselskabets forudgående godkendelse ikke nødvendig, jf. recall forsikringens punkt 7. Recall forsikringens punkt 3 oplister en lang række af omkostninger, der ikke er dækket af forsikringen. Blandt andet dækker recall forsikringen ikke omkostninger til afhjælpning af de forhold, som er årsag til faren, men alene de ekstraomkostninger, der er begrundet i tilbagekaldelsen (litra a). Herudover dækker recall forsikringen ligesom produktansvarsforsikringen ikke driftstab, tidstab, avancetab, tab af markedsandele og lignende indirekte tab, uanset hvem et sådant tab rammer (litra c), ligesom der ikke er dækning for omkostninger til foranstaltninger for så vidt angår produkter, som på grund af den tekniske eller videnskabelige udvikling, efter at produktet er bragt i omsætning, udgør en sundheds- eller sikkerhedsfare (udviklingsskader) (litra y). Endelig er der som udgangspunkt heller ikke forsikringsdækning for omkostninger til foranstaltninger i relation til produkter på grund af sabotage eller trusler herom (litra z). Det er udgangspunktet, at der ikke er dækning for sådanne omkostninger. Dog er det muligt for en virksomhed i de fleste tilfælde at forhandle sig frem til en udvidelse af forsikringsdækningen, jf. nærmere nedenfor. 27 Jf. recall forsikringens punkt 1. Punkt 1 indeholder ligeledes en tidsmæssig begrænsning, således at forsikringen ikke dækker produkter eller ydelser, der er leveret eller præsteret af de sikrede mere end 6 måneder før forsikringens ikrafttræden. 10

11 Tilbagekaldelse af produkter i et forsikringsretligt perspektiv Som beskrevet i de foregående afsnit har produktions- og handelsvirksomheder, der har bragt defekte eller farlige produkter i omsætning, en (juridisk) pligt til at foretage tabsbegrænsende og fareafværgende foranstaltninger. Hvis en virksomhed undlader dette, risikerer virksomheden at ifalde et selvstændigt erstatningsansvar, hvis uheldet er ude, og der sker en skade. Dette kan være et ansvar i medfør af de produktansvarsretlige regler eller et ansvar efter de almindelige erstatningsretlige regler. Herudover risikerer virksomheden at miste retten til forsikringsdækning. Produktions- og handelsvirksomheder kan herudover blive nødt til ud fra et kommercielt synspunkt at foretage foranstaltninger med henblik på at begrænse en opstået skade eller afværge en mulig, potentiel skade. Hvis en produktions- eller handelsvirksomhed har bragt et defekt eller farligt produkt i omsætning, eller der er opstået mistanke om, at et produkt er defekt eller farligt, men virksomheden desuagtet bevidst undlader at træffe foranstaltninger med henblik på at afværge faren ved produktet, risikerer virksomheden, at dens omdømme og image lider et betydeligt knæk, hvis der opstår en skade. Dårlig presseomtale for virksomheden (og virksomhedens produkter) vil påvirke slutbrugerens opfattelse af produktet, der i værste fald kan få en negativ indvirkning på virksomhedens omsætning. Risikoen for at ifalde et erstatningsansvar og risikoen for at blive ramt økonomisk og kommercielt vil som oftest indebære, at den virksomhed, der har bragt et defekt eller farligt produkt i omsætning, ikke har et reelt valg, hvis virksomheden får kendskab til en defekt eller en fare ved virksomhedens produkter. Virksomheden vil i mange tilfælde være tvunget til at reagere og træffe de nødvendige forholdsregler med henblik på at afværge potentielle skader eller begrænse opståede skader både ud fra et juridisk synspunkt, men i ligeså høj grad (og muligvis i endnu højere grad) ud fra et kommercielt synspunkt. En effektiv og forsvarlig måde, hvorpå en virksomhed kan begrænse eller afværge skader, er ved at tilbagekalde produktet fra markedet. En tilbagekaldelse vil dog som oftest være forbundet med afholdelsen af en lang række udgifter, der kan få vidtrækkende økonomiske konsekvenser for den virksomhed, der bliver ramt. En virksomhed vil derfor i langt de fleste tilfælde tage kontakt til virksomhedens forsikringsselskab med henblik på at få 11

12 udgifterne dækket af forsikringen. Spørgsmålet er så, om og i så fald i hvilket omfang virksomhedens forsikring dækker disse udgifter. Det er en grundlæggende forudsætning for forsikringsdækning under en virksomheds produktansvarsforsikring, at der er sket en skade på andet end produktet selv. Som udgangspunkt er der ikke forsikringsdækning under produktansvarsforsikringen for de udgifter, som en virksomhed afholder for at afværge potentielle forsikringsdækkede skader, herunder udgifter forbundet med en tilbagekaldelse af et produkt fra markedet. Produktansvarsforsikringen fastslår dog i 4, stk. 2, at såfremt der opstår en umiddelbar fare for, at en forsikringsdækket skade vil indtræde, dækker forsikringen de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger. Forsikringsvilkåret er ganske bredt formuleret, idet der som udgangspunkt er dækning for enhver udgift og ethvert tab, der er forbundet med foretagelsen af de nødvendige fareafværgende foranstaltninger. Betingelsen om, at der skal foreligge en umiddelbar fare, sætter dog en naturlig begrænsning i anvendelsesområdet, idet det ikke er enhver udgift og ethvert tab forbundet med fareafværgende foranstaltninger, der er dækket af forsikringen. Det er ikke tilstrækkeligt, at der blot er en fare for en forsikringsdækket skade. Faren skal være umiddelbar, før der som udgangspunkt er dækning for de tab og udgifter, der er forbundet med foretagelsen af de fareafværgende foranstaltninger 28. Herudover indsnævres anvendelsesområdet af 4, stk. 2 yderligere af bestemmelsen i produktansvarsforsikringen 4, stk. 3, der undtager tilbagekaldelsesudgifter fra forsikringsdækning. Dette er selvom, en tilbagekaldelse netop sker for at hindre en (forsikringsdækket) produktskade Det er den sikrede virksomhed, der skal bevise, at der var tale om en umiddelbar fare. Se i overensstemmelse hermed forsikringsaftalelovens 52 og 53. Efter forsikringsaftalelovens 53 gælder der et krav om, at de foretagende afværgeforanstaltninger skal være forsvarlige, hvilket ikke fremgår af produktansvarsforsikringen 4, stk. 2. Herudover følger det af forsikringsaftalelovens 53, at enhver udgift og ethvert tab, som lides af den sikrede, er dækket af forsikringen, selvom forsikringssummen derved overskrides. Dette er fraveget i produktansvarsforsikringen 4, stk. 2, hvoraf fremgår, at der alene er dækning med den i policen angivne dækningssum. 29 Udgifter til udsendelse af advarsler og lignende mod brugen af et bestemt produkt vil være dækket af produktansvarsforsikringen 4, stk. 2, jf. Børge Dahl, Erhvervs- og produktansvarsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser med kommentarer, 1987, side

13 Hvis en virksomhed alene har tegnet en produktansvarsforsikring, risikerer virksomheden således at stå i den vanskelige situation, at den på den ene side (juridisk og kommercielt) vil være tvunget til at foretage fareafværgende foranstaltninger, men på den anden side har virksomheden ikke forsikringsdækning for de udgifter, som er forbundet med foretagelsen af de nødvendige fareafværgende foranstaltninger (eksempelvis tilbagekaldelsesudgifter). Hvis supermarkedet i vores eksempel med de sorte oliven havde valgt ikke at gribe ind på trods af, at supermarkedet netop havde fået kendskab til fundet af de små stykker glasskår, ville supermarkedet risikere at blive erstatningsansvarlig og miste retten til forsikringsdækning, hvis der efterfølgende måtte ske en personskade. Herudover ville supermarkedet risikere, at dets omdømme ville lide et væsentligt (og måske uopretteligt knæk), hvis det kom frem i medierne, at supermarkedet var vidende om de farlige oliven, men alligevel ikke havde grebet ind. Disse risici ville sandsynligvis indebære, at supermarkedet alligevel ville være nødsaget til eksempelvis at foretage en tilbagekaldelse af de sorte oliven. Hvis supermarkedet da alene har tegnet en almindelig produktansvarsforsikring, vil forsikringen ikke dække de udgifter, som supermarkedet er tvunget til at afholde i den forbindelse. Det er i sidste ende op til den enkelte virksomhed at vurdere behovet for forsikringsdækning, og i hvilket omfang virksomheden vil forsikringsdække visse af de risici, der knytter sig til driften. En måde, hvorpå en virksomhed (til dels) kan sikre sig økonomisk mod en tilbagekaldelse, er ved at tegne en recall forsikring som en udvidelse til virksomhedens almindelige produktansvarsforsikring. Som beskrevet tidligere dækker recall forsikringen en lang række af de udgifter og omkostninger, som typisk ikke er dækket af en virksomheds almindelige produktansvarsforsikring. Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt, før der er dækning under recall forsikringen. Forsikringsdækningen er som udgangspunkt betinget af, at de foretagne foranstaltninger er nødvendige for at undgå eller afværge sundheds- eller sikkerhedsfare med deraf følgende risiko for personskade. Den sikrede virksomhed skal således bevise, at de foretagne foranstaltninger er nødvendige, og at foranstaltningerne herudover har været nødvendige for at undgå eller afværge sundheds- eller sikkerhedsfare. Endelig skal den sikrede virksomhed kunne bevise, at der foreligger en risiko for personskade som følge af den pågældende sundheds- eller sikkerhedsfare. Som det fremgår, er 13

14 det således ikke givet på forhånd, at der er forsikringsdækning for en virksomheds tilbagekaldelsesudgifter under recall forsikringen. Udover ovennævnte betingelse(r) er det en betingelse for forsikringsdækning, at foranstaltningerne enten er påbudt af en kompetent myndighed med hjemmel i lov, eller at foranstaltningerne forinden er godkendt af forsikringsselskabet. En virksomhed, der frivilligt foretager en tilbagekaldelse af et produkt med henblik på at begrænse eller afværge en mulig skade, bør således sikre sig forsikringsselskabets godkendelse, forinden foranstaltningerne iværksættes. Hvis en forudgående godkendelse ikke indhentes, vil der som udgangspunkt ikke være forsikringsdækning under recall forsikringen. Dog følger det af punkt 7 i recall forsikringen, at det ikke er nødvendigt at indhente forsikringsselskabets forudgående godkendelse, hvis det er nødvendigt, at foranstaltningerne iværksættes øjeblikkeligt for at afværge overhængende fare for en personskade. Spørgsmålet om, hvornår der foreligger en overhængende fare, er et vanskeligt spørgsmål og må i alle tilfælde afgøres efter en konkret bedømmelse som ikke nødvendigvis falder ud til den sikrede virksomheds fordel. Det er den sikrede virksomhed, der har bevisbyrden for, at der var en overhængende fare 30. Selvom en virksomhed i tillæg til virksomhedens produktansvarsforsikring har tegnet en recall forsikring, kan virksomheden alligevel komme til at stå i den vanskelige situation, at den i medfør af de almindelige erstatningsretlige regler og ud fra en kommerciel betragtning er tvunget til at afholde udgifter til en tilbagekaldelse. Udgifter som forsikringsselskabet imidlertid ikke vil anerkende som dækningsberettigede hverken under produktansvarsforsikringen eller recall forsikringen. 30 Det er som nævnt et krav efter recall forsikringen, at der er tale om overhængende fare, hvorimod det efter produktansvarsforsikringen er et krav, at der er tale om umiddelbar fare. Det er ikke klart, om de to begreber umiddelbar og overhængende i realiteten er tiltænkt at dække over det samme. Hvis der ikke er tiltænkt en indholdsmæssig forskel på de to begreber, må det anbefales, at ordlyden af recall forsikringen punkt 7 bringes i overensstemmelse med ordlyden af Skafor betingelserne 4, stk. 2, der anvender begrebet umiddelbar fare. Se også forsikringsaftalelovens 52 og sølovens 191, stk. 2, der anvender begrebet umiddelbar fare. Recall forsikringen bliver tegnet som et tillæg til produktansvarsforsikringen, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at anvende to forskellige begreber, hvis begreberne i realiteten er tiltænkt at dække over det samme. 14

15 Lad os antage, at de sorte oliven i stedet for den dårlige (men ufarlige) lugt havde en mærkelig bismag, der gjorde dem uegnet som menneskeføde, og som måske kunne gøre forbrugerne syge. Hvis supermarkedet er vidende om dette, vil supermarkedet sandsynligvis også være forpligtet til efter de almindelige erstatnings- og forsikringsretlige regler at træffe nødvendige fareafværgende foranstaltninger. Eksempelvis at foretage en tilbagekaldelse. Herudover vil supermarkedet også ud fra kommercielle betragtninger være nødt til at tilbagekalde de dårlige oliven. Til støtte for, at der ikke er dækning under produktansvarsforsikringen, kan forsikringsselskabet i et sådant tilfælde imidlertid henvise til, at der endnu ikke er indtrådt en dækningsberettiget produktskade som følge af de dårlige oliven, og at der derfor ikke er dækning under produktansvarsforsikringen. Herudover kan forsikringsselskabet henvise til, at tilbagekaldelsesudgifterne under alle omstændigheder ikke vil være dækket af produktansvarsforsikringen. Til støtte for, at der ikke er dækning under recall forsikringen, kan forsikringsselskabet henvise til, at der efter forsikringsselskabets opfattelse ikke foreligger en så nærliggende sundheds- og sikkerhedsfare med risiko for personskade, der indebærer, at en tilbagekaldelse af de pågældende oliven er nødvendig, og at der derfor allerede af den grund ikke er dækning under recall forsikringen. På trods af, at der i det foreliggende tilfælde formentlig ikke er forsikringsdækning for udgifterne ved en tilbagekaldelse, kan supermarkedet alligevel være nødt til at iværksætte en tilbagekaldelse, hvilket kan stille supermarkedet i en ganske vanskelig (økonomisk) situation. Udover ovennævnte forhold bør det fremhæves, at omkostninger til foranstaltninger vedrørende produkter, som på grund af den tekniske eller videnskabelige udvikling, efter at produktet er bragt i omsætning, udgør en sundheds- eller sikkerhedsfare (udviklingsskader) ikke er dækket af recall forsikringen. En producent er dog i medfør af produktsikkerhedsloven forpligtet til løbende at gøre sig bekendt med de risici, der kan være ved et produkt, som producenten har bragt i omsætning, ligesom producenten har en løbende forpligtelse til at sikre sig, at produkterne er i overensstemmelse med nutidens tekniske og videnskabelige viden. En sådan undtagelsesbestemmelse kan særligt ramme virksomheder, der opererer inden for områder, hvor den teknologiske og videnskabelige udvikling går stærkt (eksempelvis medicinalvirksomheder og bilfabrikanter), og hvor det kræver betydelige ressourcer at sikre sig, at de omsatte produkter er sikre og i overensstemmelse 15

16 med den tekniske viden og udvikling. Hvis et produkt over tid viser sig ikke (længere) at være sikkert, vil den virksomhed, der har bragt produktet i omsætning, kunne blive forpligtet til at til tilbagekalde produktet fra markedet, desuagtet at der ikke er forsikringsdækning under recall forsikringen. Herudover bør det fremhæves, at der hverken under den almindelige produktansvarsforsikring eller under recall forsikringen som udgangspunkt er dækning for driftstab og øvrige indirekte tab også selvom sådanne tab udspringer af en forsikringsdækket skade under produktansvarsforsikringen eller er en følge af en (forsikringsdækket) tilbagekaldelse. Hvis en virksomhed bliver forpligtet til at tilbagekalde (visse eller samtlige) af sine produkter fra markedet, kan dette medføre et ganske stort driftstab for den berørte virksomhed. Et tab, der imidlertid ikke er dækket under produktansvarsforsikringen eller recall forsikringen. I tillæg til en produktansvarsforsikring og en recall forsikring er det dog muligt for en virksomhed at tegne en driftstabsforsikring. Afvejning af risici Det at drive virksomhed hvad enten der er tale om produktions- eller handelsvirksomhed indebærer utvivlsomt visse driftsmæssige risici, som en virksomhed må acceptere og indregne i den daglige drift. Det er dog muligt for en virksomhed at begrænse visse af disse risici blandt andet ved tegning af forsikringer. Hvad enten der er tale om produktansvarsforsikringer eller recall forsikringer (eller en helt tredje slags forsikringer) kan disse i alle tilfælde forhandles med forsikringsselskaberne med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov. Det er i de fleste tilfælde muligt for en virksomhed at aftale en udvidelse af forsikringsdækningen alt afhængig af, hvilke risici, som virksomheden ønsker at beskytte sig imod. Hvis virksomheden eksempelvis vælger at tegne en recall forsikring i tillæg til virksomhedens almindelige produktansvarsforsikring, kan virksomheden overveje, om der skal være en særlig udvidelse af dækningen, fx dækning for udviklingsskader, dækning for omkostninger til foranstaltninger i relation til produkter på grund af sabotage eller trusler herom eller dækning af omkostninger og tab forbundet med en virksomheds beskyttelse af brand og image. Hvilke forsikringer, som en virksomhed vælger at tegne, er dog i alle tilfælde op til den enkelte virksomhed at vurdere. En vurdering, der blandt andet tager 16

17 udgangspunkt i virksomhedens behov og risikovillighed, herunder særligt en afvejning af de økonomiske risici, der kan være forbundet med at undlade at tegne en bestemt forsikring. Det er således også op til den enkelte virksomhed at vurdere, om virksomheden ønsker at tegne en produktansvarsforsikring og eventuelt en recall forsikring. Hvad enten der er tale om en frivillig eller påbudt tilbagekaldelse af produkter, vil en tilbagekaldelse altid være et skrækscenarie for den virksomhed, der bliver ramt. De økonomiske konsekvenser vil som oftest være vidtrækkende og kan få stor betydning for den berørte virksomhed. En måde, hvorpå virksomheden til dels kan begrænse de økonomiske konsekvenser ved en tilbagekaldelse, er ved at tegne en recall forsikring, der dækker en lang række af de udgifter, der er forbundet med en tilbagekaldelse, og som ikke er dækket af virksomhedens produktansvarsforsikring. Som beskrevet i artiklen kan en tilbagekaldelse dog vise sig fortsat at være et skrækscenarie for virksomheden også selvom der er tegnet en recall forsikring i tillæg til virksomhedens almindelige produktansvarsforsikring. Rasmus Paus Torp 17

Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet. Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014

Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet. Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014 Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014 2 De næste 45 minutter Indledende bemærkninger omkring produktansvar, fareafværgelse

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr.

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr. FORSIKRINGSTAGER: SIKREDE: Flora Dania (Brancheforening) Hvidkærvej 29 5250 Odense SV Flora Dania (Brancheforenings) medlemmer i form af producenter samt salgsselskaber i det omfang disse ikke er omfattet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

Specialeafhandling. Udvalgte erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger

Specialeafhandling. Udvalgte erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger D E T J U R I D I S K E F A K U L T E T Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Specialeafhandling Forfattere: Asger Holst-Jensen og Kristian von Grumbkow Titel: Emnebeskrivelse:

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring ADMINISTRATOR ANSVAR Jan Linde 18. November 2008 Willis i Danmark Danmark: Partnerejet virksomhed Willis Ltd. ejer 87 % 4 kontorer og 347 ansatte (07) DKK 378,5 mio. i omsætning (07) Internationalt: 16.000

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01 TotalErhverv Netbankforsikring Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET TOTALHARMONISERING AF PRODUKTANSVAR PRODUKTANSVARSLOVENS 10 - EN BESTEMMELSE

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere