Udvalgte Erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgte Erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger"

Transkript

1 Udvalgte Erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger Af Asger Holst-Jensen og Kristian von Grumbkow De almindelige betingelser for kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring (herefter Alm. Bet.) danner i dag aftalegrundlaget i størstedelen af de eksisterende danske forsikringsaftaler for erhvervs- og produktansvar. Betingelserne blev konciperet i 1970 i et samarbejde mellem Industrirådet (nu Dansk Industri) og Dansk Ulykkesforsikrings Forening (nu Forsikring og Pension). Betingelserne er siden blevet løbende revideret bl.a. i 1987, hvor produktansvaret udskiltes fra den generelle bestemmelse i 2 over i et særskilt vilkår i 3, og der blev samtidig implementeret en bestemmelse om komponent- og ingrediensskadedækning med standardiseret fravalgsalternativ. Samme år udarbejdede Børge Dahl 1 en kommentar til de enkelte vilkår i betingelserne, og det fremgår af betingelsernes forord, at der mellem Industrirådet og forsikringsbranchen er enighed om, at betingelserne skal forstås i overensstemmelse med kommentaren. Betingelserne kaster en lang række interessante forsikringsretlige problemstillinger af sig, der enten ikke eller kun flygtigt har været behandlet i retspraksis og den juridiske litteratur. Denne artikels forfattere har i en specialeafhandling fra juli i år belyst flere af disse. Et udvalg heraf vil blive præsenteret i denne artikel. Udover de til artiklen udvalgte emner, omfatter specialeafhandlingen desuden emner angående betydningen og fortolkningen af den policemæssige udfyldning i aftalerne, dækning for ingrediens- og komponentskade samt problemstillingen vedrørende skadelidtes direkte krav mod forsikringstager navnlig i lyset af dommen U H. For mere udførlig diskussion og systematisk behandling af emnerne, må der henvises til specialeafhandlingen. Helt central er problemstillingen, hvornår skade og tab dækkes af henholdsvis erhvervsansvarsforsikringsdelen og produktansvarsforsikringsdelen. Grænsedragningen kan have væsentlig økonomisk interesse for aftaleparterne, da forsikringstagerne, som aftalerne udbydes i dag, kan nøjes med at tegne den ene af de to ansvarsforsikringstyper. Ved tegning af den kombinerede variant, er grænsedragningen tillige relevant, da der kan forekomme variationer i dækningssummer og selvrisikobeløb for de to forskellige dele. Yderligere kan der i policen være forskel på, hvilke tjenesteydelser og produkter, der dækkes af de respektive dele. Omsætnings- og præstationstidspunkt Erhvervsansvarsforsikringen dækker i henhold til 2, stk. 1 i Alm. Bet., når sikrede er erstatningsansvarlig for skade, og denne er forårsaget under udøvelsen af den i policen nævnte virksomhed. Produktansvarsforsikringen dækker i henhold til 3, stk. 1 i Alm. Bet. ligeledes, når sikrede er erstatningsansvarlig for en skade, der er forårsaget under udøvelsen af den i policen nævnte virksomhed dog under den forudsætning, at skaden også er forårsaget af en af de i policen angivne produkter eller tjenesteydelser efter, at de er henholdsvis bragt i omsætning og præsteret. Tidspunktet for omsætning eller præstation er derfor det afgørende kardinalpunkt i bestemmelsen af, efter hvilken af ovennævnte 1 Børge Dahl er tidligere lektor og professor på henholdsvis Københavns Universitet og CBS. I dag er han præsident i Højesteret. 1

2 bestemmelser i Alm. Bet., der er dækning. Der kan undertiden forekomme situationer, hvor det kan være særdeles vanskeligt at vurdere, hvorvidt disse tidspunkter er indtrådt. I relation til produkters omsætningstidspunkt, er det den udbredte opfattelse, bl.a. hos Børge Dahl, at omsætningstidspunktet indtræder, idet produktet forlader sikredes kontrolsfære 2. Der er dog i såvel den forsikringsretlige litteratur som i retspraksis meget sparsom hjælp at hente til fortolkning af dette begreb. Siden konciperingen af Alm. Bet., er det produktansvarsretlige omsætningstidspunktsbegreb blevet introduceret i dansk lovgivning i Produktansvarslovens (herefter PAL) 7, stk. 1 (der er implementeret på baggrund af EUs produktansvarsdirektiv 3 ), og begrebet er siden i flere tilfælde blevet underkastet vurdering ved både EU-domstolen og de danske domstole, og har i forlængelse heraf tillige tiltrukket opmærksomhed fra juridiske forfattere. Eksempelvis tog EU-domstolen i U H stilling til, hvorvidt den i sagen skadevoldende defekte Collinsvæske kunne anses for at være omsat til trods for, at den ikke havde forladt den medicinske kontrolsfære. Et spørgsmål, der trænger sig på i denne forbindelse er derfor, hvad forskellen på omsætningstidspunktsbegrebet i 3, stk. 1 og det produktansvarsretlige omsætningstidspunktsbegreb består i. Dahl anfører 4 i kommentaren til Alm. Bet., at hverken erhvervsansvar eller produktansvar i henhold til lovgivning, praksis eller teori kan beskrives entydigt, men at dette ikke har betydning for forsikringen, da dækningsomfanget alene afgøres af, hvorvidt betingelserne i henholdsvis 2 og 3 er opfyldt. Grænsedragningen sker ifølge Dahl uden hensyntagen til, hvordan ansvaret for en given skade efter lovgivningen, retspraksis eller den juridiske litteratur karakteriseres 5. Der er derfor formentlig i Dahls optik tale om to forskellige begreber, og Dahl påpeger også, at produktansvarsretten ikke kan fastlægges så entydigt, at den kan definere forsikringens dækningsområde 6. Der ses dog umiddelbart ikke at være noget i vejen for, at man ved fortolkningen af omsætningstidspunktet i 3, stk. 1 i Alm. Bet. kan anvende fortolkningen af det produktansvarsretlige omsætningstidspunktsbegreb som bidrag. Begrebet er sprogligt enslydende i de to retsdicipliner, og der er tidligere set talrige eksempler på, at erstatningsretten og forsikringsretten begrebsmæssigt har samspillet. Det er derfor ikke utænkeligt, at der ved fremtidige afgørelser vedrørende omsætningstidspunktet i Alm. Bet. skeles til den produktansvarsretlige praksis. For så vidt angår tidspunktet for, hvornår en tjenesteydelse kan anses for at være præsteret, er det afgørende udgangspunkt ifølge Dahl, at arbejdet i forbindelse med ydelsen er udført, og at arbejdet er overført til eller taget i brug af bestilleren 7. Jan Hornsberg og Georg Lett fremhæver, at præstation er sket, når den fagmæssige ydelse er tilendebragt, og således er klar til at blive overtaget af bestilleren 8. Ingen af forfatterne diskuterer dog, hvad der forstås ved den fagmæssige ydelse og dennes udstrækning. 2 Dahl, Erhvervs- og produktansvarsforsikring, almindelige forsikringsbetingelser med kommentarer, s. 47 note 86 3 Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar 4 Dahl, Erhvervs- og produktansvarsforsikring, almindelige forsikringsbetingelser med kommentarer, s. 28 note 14 5 Dahl, Erhvervs- og produktansvarsforsikring, almindelige forsikringsbetingelser med kommentarer, s. 46 note 82 6 Dahl, Erhvervs- og produktansvarsforsikring, almindelige forsikringsbetingelser med kommentarer, s. 28 note 14 7 Dahl, Erhvervs- og produktansvarsforsikring, almindelige forsikringsbetingelser med kommentarer, s. 47 note 85 8 Hornsberg m.fl., Erhvervs- og produktansvarsforsikring, s. 17 2

3 Et eksempel på præstationstidspunktets betydning sås i U V. I sagen var forsikringstageren af en landmand antaget til at sprede og vende græs. Under udførelsen af arbejdet brækkede en rivetand af hans høvendermaskine, og den blev efterladt på marken efter færdiggørelsen af høvendingen. Da landmanden efterfølgende finsnittede græsset, blev hans finsnittermaskine beskadiget af den afbrækkede rivetand. Det fremgår af dommen, at landmanden først led skade efter, at forsikringstager havde afsluttet sit opdrag. Skaden forvoldtes derfor efter præstationen af ydelsen, og der var bl.a. derfor ikke i landsrettens optik tale om erhvervsansvar. Det havde der derimod været, hvis landmanden i stedet havde kørt og snittet høet umiddelbart bag høvenderen, idet forsikringstagerens ydelse da ikke ville være færdigpræsteret ved skadens indtræden 9. En særlig problematik foreligger i de tilfælde, hvor tjenesteyderen antages til at udføre flere opgaver. Spørgsmålet er her, hvornår opgaverne må anses for at udgøre én ydelse, og hvornår de må anses for at udgøre flere ydelser. Problemstillingen kan betragtes fra en kvantitativ og en kvalitativ vinkel. Et eksempel på førstnævnte ville forefindes, hvis den præcis samme tjenesteydelse skulle udføres på flere forskellige opfyldelsessteder. Eksempelvis hvis høvendingen i ovennævnte dom skulle omfatte to marker i stedet for én. Hvis der var tale om to forskellige ydelser, ville høvendingen på den første mark kunne anses for at være præsteret til trods for, at høvendingen på den anden mark endnu ikke var påbegyndt. Det må antages, at der ved afgørelsen heraf må skeles til den tidsmæssige og den geografiske tilknytning mellem de forskellige opgaver. Skal opgaverne eksempelvis opfyldes med et langt tidsmæssigt mellemrum, eller er der en væsentlig geografisk afstand mellem opgavernes opfyldelsessted, vil dette udgøre stærke holdepunkter for ikke at anse opgaverne for at være en del af samme ydelse. Som eksempel på en kvalitativ vinkel på problemstillingen kan fremhæves det tilfælde, hvor et håndværkerfirma antages til samtidig både at udskifte vandrør og lægge tagsten på den samme bygning. Anses opgaverne for at udgøre to forskellige ydelser, vil den førstafsluttede opgave kunne anses for præsteret, selv om den anden ikke er det. Der må her lægges vægt på karakteren af de respektive opgaver. I nærværende eksempel må de to opgaver, henset til faglig kvalifikation og materialebehov, formodes at være af så forskellig karakter, at de ikke er en del af samme ydelse. Dette udgangspunkt må dog formodentligt modificeres, såfremt der eksisterer en funktionel og sikkerhedsmæssig sammenhæng mellem opgaverne. Såfremt funktionen eller sikkerheden af en opgave afhænger af en anden opgaves opfyldelse, kan opgaverne formentlig ikke, selvom de har forskellig karakter, anses for at være to forskellige ydelser. Som ovenfor nævnt er det Hornsbergs og Dahls opfattelse, at præstation er sket, når den fagmæssige ydelse er tilendebragt. Det kan dog diskuteres, om ikke ydelsen kan anses for at være præsteret til trods for, at mindre eller uvæsentlige dele af ydelsen endnu ikke er tilendebragt. Man kan opstille et eksempel, hvor skade opstår efter, at en mekaniker har færdiggjort sin reparation af en maskine, men endnu ikke har foretaget oprydning og rømning af opfyldelsesstedet. I det tilfælde hvor oprydningen udelukkende har æstetisk karakter og ikke har betydning for maskinens funktion og sikkerhed, kan ydelsen antageligvis anses for at være præsteret. Anderledes forholder det sig formentlig, hvis oprydningen har en funktions- og sikkerhedsmæssig betydning for brugen af maskinen - eksempelvis hvis den skal forhindre, at der sker en uhensigtsmæssig støvophobning i en støvfølsom steril maskine. 9 Lett m.fl., Produktansvaret i praksis, erstatning og forsikring, s. 93 3

4 Dækning for mellemhandlerhæftelse I henhold til PAL 10a hæfter en mellemhandler for producentens ansvar. Det er derfor interessant, hvorvidt der i Alm. Bet. er hjemmel til dækning af sikredes hæftelse som mellemhandler. Ifølge 3, stk. 1 i Alm. Bet. dækkes alene forsikringstagers erstatningsansvar. Terminologisk og retsligt adskiller begreberne erstatningsansvar og hæftelse sig imidlertid markant. Godt nok omtaler mange formueretlige forfattere hæftelse som hæftelsesansvar, og mellemhandlerhæftelsen i PALs 10a er placeret i PALs kapitel om mellemhandleransvar 10. Der kan naturligvis anlægges det synspunkt, at der i hæftelsen ligger en erstatningsforpligtelse overfor skadelidte, men denne er opstået på baggrund af den egentlige skadevolders erstatningsansvar og som følge af den hæftende parts relation til denne. Der kan på den baggrund ikke juridisk sættes lighedstegn mellem erstatningsansvar og hæftelse. Ud fra en ren ordlydsfortolkning af 3, stk. 1 omfattes mellemhandlerhæftelsen som følge heraf ikke af dækningsomfanget i bestemmelsen. Dahl berører ikke problemstillingen i sine kommentarer. En undersøgelse af konkrete selskabers produktinformation viser imidlertid, at selskaberne er opmærksomme på problemstillingen. Tryg Forsikring oplyser i produktvejledningen til deres kombinerede erhvervs- og produktansvarsforsikring, at produktansvar er det ansvar Producent og mellemhandler bliver idømt, når defekte produkter forvolder skade på personer eller ting 11. I Almindelig Brand Forsikrings produktark til samme type forsikring anføres det: Erhvervs- og produktansvar er det ansvar, jeres virksomhed som producent eller mellemhandler kan blive idømt, når I har leveret et defekt produkt 12. Ovennævnte formuleringer må tolkes som klare tilsagn fra selskabernes side om dækning af mellemhandlerhæftelsen, til trods for den manglende sikre ordlydshjemmel i Alm. Bet. At erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker forsikringstagerens mellemhandlerhæftelse synes hensigtsmæssig, da mellemhandlerens hæftelse ifølge Dahl 13 ikke dækkes af producentens ansvarsforsikring, og da selskaberne ikke tilbyder hæftelsesforsikringer som tilvalgsmulighed. Hvis ikke erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækkede mellemhandlerhæftelsen, ville forsikringstager stå uden dækningsmulighed for en forpligtelse, der ikke engang kan bebrejdes forsikringstager selv, men som udelukkende følger af en lovbestemt hæftelse. Der er ikke i retspraksis set eksempler på tvister angående problemstillingen. Forureningsskader Dækningsomfanget for ansvar for forureningsskader reguleres i 2, stk. 3 i Alm. Bet. Det hedder bl.a. i bestemmelsen, at der kun dækkes ansvar for forurening ( ) såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld ( ). Formålet med bestemmelsen har formentlig været at begrænse selskabets 10 Mellemhandlerhæftelsen i PAL 10a må i denne forbindelse ikke forveksles med det egentlige mellemhandleransvar i PAL 10, der har karakter af et præsumptionsansvar abdk_web/documents/web_content/pdf_erhvervsproduktansvar.pdf 13 Dahl, Erhvervs- og produktansvarsforsikring, almindelige forsikringsbetingelser med kommentarer, s. 31 note 32 4

5 dækningsrisiko for ansvar for forureningsskader, der kan være særdeles økonomisk omfattende, til tilfælde, hvor forsikringstager har haft vanskeligt ved at gardere sig mod skadens indtræden. Det mest centrale led i bestemmelsen er kravet om, at skaden skal være indtrådt pludseligt. Det har i den juridiske litteratur og retspraksis i mange år været den gængse antagelse 14, at forudsætningen for dækning er, at forureningsskadens hovedårsag er pludselig, men Østre Landsret ændrede imidlertid praksis i U Ø. En olietank sprang læk hovedsageligt som følge af korrosion. Det var efterfølgende landsrettens opfattelse, at den udløsende skadesårsag bestod i vibrationer ved oliepåfyldning, og at det var tilstrækkeligt for dækning, at denne kunne anses for at være pludselig. Der kan argumenteres for, at dommen udvander pludselighedskriteriet i 2, stk. 3 og dermed til en vis grad tilsidesætter bestemmelsens formål, idet det anerkendes at en skade, der er opstået på kort tid, men som er en følge af langvarig gennemtæring, er pludselig, selvom det må antages, at forsikringstager har haft mulighed for at gardere sig mod skaden ved periodevis at undersøge tanken og forestå vedligeholdelse. Det sagsøgte selskab har efterfølgende anket til højesteret, og der afsiges dom engang i løbet af Forureningsskade kan imidlertid også dækkes i henhold til 2, stk. 1 eller 3, stk. 1 i Alm. Bet. Er dette tilfældet, skal der i afgørelsen af dækningsspørgsmålet ikke skeles til ovennævnte betingelser i 2, stk. 3. Den indbyrdes afgrænsning mellem de pågældende tre bestemmelser er derfor væsentlig. Afgrænsningen er ikke ukompliceret, og for en udførlig diskussion henvises der til specialeafhandlingens kapitel 8. I korte træk kan det anføres, at det er afgørende for om dækningsspørgsmålet skal afgøres efter 3, stk. 2, at den skadevoldende forureningskilde på skadestidspunktet befinder sig indenfor forsikringstagers virksomheds geografiske område. Er dette tilfælde, er det underordnet, hvorvidt forureningskilden kan anses for at være omsat, da 2, stk. 3 formentlig går forud for henholdsvis både 2, stk. 1 og 3, stk. 1. Befinder forureningskilden sig derimod uden for forsikringstagers virksomheds geografiske område på skadestidspunktet, vil erstatningsansvaret være omfattet af 2 stk. 1 eller 3, stk. 1 alt afhængig af, om forureningskilden kan anses for at være omsat. Nedenstående figur fungerer som en forenklet illustration af de tre bestemmelsers dækningsomfang i relation til forureningskildens fysiske placering og tidspunktet for omsætning. 14 Hornsberg m.fl., Erhvervs- og produktansvarsforsikring, s. 41 og FED Ø 5

6 Forsikringstagers lovvalgsaftaler 6 i Alm. Bet. giver parterne adgang til i policen at afgrænse, i hvilket geografisk område en skade skal være opstået, for at forsikringstagers ansvar er dækket af forsikringen. Områderne er i policerne som oftest inddelt i Skandinavien, Europa, Hele verden undtagen USA og Canada eller Hele verden 15. Opdelingen skyldes, at ansvarsreglerne kan variere, alt efter hvor i verden skaden indtræder. I USA er der en tendens til at tilkende skadelidte store erstatninger, og forsikringsselskaberne vil som en naturlig konsekvens heraf kræve en højere præmie, for at forsikre forsikringstagers risiko ved at omsætte produkter i USA. Alm. Bet. forholder sig derimod ikke umiddelbart til international privat- og procesretlige spørgsmål om værneting og lovvalg i relation til sikredes ansvar overfor en skadelidt og disses betydning for dækningen. Ifølge Dahl er det afgørende for dækning i Alm. Bet., at skaden sker inden for det valgte geografiske dækningsområde, og at ansvaret ifaldes efter de almindelige erstatningsregler for en på det pågældende sted indtrådte skade 16. Derudover påpeger forfatteren, at det ikke spiller nogen rolle for dækningen, hvilket lands retsregler, der ifaldes ansvar efter. Som følge heraf kan der argumenteres for, at der i Alm. Bet. er gjort op med værneting og lovvalg i 6, idet det er accepteret, at alt ansvar skal dækkes, såfremt skaden er opstået indenfor det geografiske dækningsområde. 15 König m.fl., Industriens produktansvarsforsikring, almindelige betingelser for kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring, s Dahl, Erhvervs- og produktansvarsforsikring, almindelige forsikringsbetingelser med kommentarer, s. 76 note 169 6

7 Er dette tilfældet, kan forsikringstageren i forbindelse med indgåelse af lovvalgsaftaler imidlertid teoretisk udvide selskabets risiko markant. Indgår forsikringstager efter tegningen af erhvervs- og produktansvarsforsikringen lovvalgsaftaler med sine aftagere, hvori det bestemmes, at aftalen er underlagt et regelsæt, der skærper forsikringstagerens produktansvar, vil forsikringstageren udvide selskabets dækningsrisiko. Eksempelvis er der forskel på produktansvarsgrundlaget i henholdsvis det danske retspraksisudviklede produktansvar og CISG. Samtidig vil andre stater (navnlig udenfor EU- og EFTAsamarbejdet) kunne have et mere skærpet produktansvarsgrundlag i deres lovgivning. Sådanne lovvalgsaftaler gribes formentlig hverken af bestemmelserne om fareforøgelse i henholdsvis 45 og 46 i Forsikringsaftaleloven og 12 i Alm. Bet. Der ses derfor ikke umiddelbart at være noget forsikringsretligt værn mod en sådan risikoudvidelse. Der må i særdeleshed henvises til specialeafhandlingens kapitel 11 for omfattende diskussion. Problemstillingen har endnu ikke har været underkastet domstolenes behandling. 7

Specialeafhandling. Udvalgte erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger

Specialeafhandling. Udvalgte erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger D E T J U R I D I S K E F A K U L T E T Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Specialeafhandling Forfattere: Asger Holst-Jensen og Kristian von Grumbkow Titel: Emnebeskrivelse:

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE

NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE 24. APRIL 2015 NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE Højesteret fandt i en ny dom, at den nærliggende risiko for, at brugeren af en maskine i forbindelse med rengøring samlede

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

Videregående formueret vintereksamen 2016 Rettevejledning

Videregående formueret vintereksamen 2016 Rettevejledning Videregående formueret vintereksamen 2016 Rettevejledning OBS: rettevejledningen omfatter ikke alle de diskussionsemner, der kan være relevante at tage, men kun de vigtigste; der henvises herudover til

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Geografisk område... 3 5 Undtagelser... 3 6 Forsikringstid... 5 7 Ret til køb af afløbsdækning... 5 8 Dækningssum og selvrisiko...

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PRODUKTANSVAR HVORDAN HÅNDTERES DET?

VIRKSOMHEDENS PRODUKTANSVAR HVORDAN HÅNDTERES DET? VIRKSOMHEDENS PRODUKTANSVAR HVORDAN HÅNDTERES DET? v/peter Højriis-Andersen, advokat (L) Hellerup, 27. februar 2013 Aarhus, 15. marts 2013 6. december 2012 Willis i Danmark Etableret i 1984. Delvist partnerejet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Unionshåndbog FORSIKRINGER. Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer.

Unionshåndbog FORSIKRINGER. Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer. Side nr.: 1 af 8 Forsikringer i Dansk Svæveflyver Union Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer. DSvUs klubber har et stort ansvar på mange områder, og det kan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 01.01.2016 Höflich ApS CVR NR.: 31865247 1. TILBUD Tilbuddet er gældende 40 dage netto. Der tages forbehold for prisændringer hos vore underrådgiver og laboratorier, samt egne prisreguleringer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

Fremtiden visioner og forudsigelser

Fremtiden visioner og forudsigelser Fremtiden visioner og forudsigelser - Synopsis til eksamen i Almen Studieforberedelse - Naturvidenskabelig fakultet: Matematik A Samfundsfaglig fakultet: Samfundsfag A Emne/Område: Trafikpolitik Opgave

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme nr. i Tryg.

Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme nr. i Tryg. Tryg (2) Police Ansvarsforsikring for erhverv Police nr.: 670 8.028.094 17. oktober 2014 Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 1 2605 Brøndby Forsikringstager: Dansk Automobil Sports Union Idrættens

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING SALÆRAFTALE

DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING SALÆRAFTALE 28. AUGUST 2012 DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING SALÆRAFTALE En ny dom fastslår, at der er tale om omgåelse af de regler, der gælder for retshjælpsforsikring, såfremt advokat og klient indgår aftale om, at

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Sendt pr. mail til bil@dma.dk. Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind

Sendt pr. mail til bil@dma.dk. Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind Sendt pr. mail til bil@dma.dk Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind 12.12.2012 Søloven - Udkast til bekendtgørelse om udmøntning af ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs - høringssvar takker

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Regresfrafaldsaftalen 2017

Regresfrafaldsaftalen 2017 Regresfrafaldsaftalen 2017 31.08.2017 Ikrafttrædelsesdato: 1. december 2017 Indholdsfortegnelse: 1. Formålsbestemmelse 2 2. Aftalens anvendelsesområde 2 3. Regres omfattet af aftalen 2 4. Forsikringer

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør

Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør Indledning I forbindelse med undervisning på 3. år i Gomards Obligationsret del 2 udskrev underviseren en lille forelæsningskonkurrence

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr.

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr. FORSIKRINGSTAGER: SIKREDE: Flora Dania (Brancheforening) Hvidkærvej 29 5250 Odense SV Flora Dania (Brancheforenings) medlemmer i form af producenter samt salgsselskaber i det omfang disse ikke er omfattet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

MBL 19 og 33. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, juranetværket 28. august 2014

MBL 19 og 33. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, juranetværket 28. august 2014 MBL 19 og 33 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, juranetværket 28. august 2014 2 Forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens 19 og 33 Kontekst og problemstilling Der har i en årrække været tvivl hos

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Værd at vide om idrættens forsikringer

Værd at vide om idrættens forsikringer Værd at vide om idrættens forsikringer Det handler om at være tryg også når I dyrker idræt 3 Tryg Idræt et overblik 4 Hvad får I ud af en kollektiv aftale? 5 De fælles forsikringer 6 De frivillige forsikringer

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01 WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4 Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008 Bilag 4 Version 2011.01.01 Side 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forsikringens omfang...3 2. Forsikringens ikrafttræden...4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning - 1 Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning SKM2011. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i SKM2011.673.SKAT offentliggjort en kommentar til Skatterådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Bo von Eyben. Forældelse II. Forældelse efter DL 5-14-4 * Specielle forældelsesregler * Retsvirkningerne af forældelse. FORLAGET XHOIVISOISI * GadJura

Bo von Eyben. Forældelse II. Forældelse efter DL 5-14-4 * Specielle forældelsesregler * Retsvirkningerne af forældelse. FORLAGET XHOIVISOISI * GadJura Bo von Eyben Forældelse II Forældelse efter DL 5-14-4 * Specielle forældelsesregler * Retsvirkningerne af forældelse FORLAGET XHOIVISOISI * GadJura 2. DEL: DL 5-14-4 Kapitel 7 Området for DL 5-14-4 75

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring Vilkår for Erhvervs- og produktansvars - forsikring 3359-7 Januar 1999 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. Indhold

Læs mere

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Derfor bør du sikre dig! Du har lige købt en ny fladskærm, tablet, computer, dvd eller andet, og nu glæder

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledningen er knyttet til lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser som ændret ved lov nr. 360 af 9. april 2013 (herefter loven)

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere