Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu"

Transkript

1 Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig for arbejdsskader. Ved en arbejdsskade forstås en ulykke eller en erhvervssygdom, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under, jf. ASL 5. Efter ASL 50 skal en sikringspligtig arbejdsgiver 2 overføre risikoen for arbejdsulykker til et forsikringsselskab, der tegner ulykkesforsikring 3 efter ASL. Arbejdsgiveren har med andre ord forsikringspligt for de mulige erstatninger/godtgørelser, som denne ifølge ASL kan pålægges at betale til sine ansatte i tilfælde af disses tilskadekomst ved arbejdsulykker. 4 5 Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring konstituerer således et trepartforhold mellem forsikringsselskabet, forsikringstageren, som er arbejdsgiveren, og den sikrede, som er arbejdstageren. Forsikringsaftaleloven (FAL) finder ikke anvendelse på arbejdsskadeforsikring, jf. FAL 1, stk. 2 nr. 3). 6 Emnet for denne artikel er herefter at beskrive, hvilke regler der regulerer den lovpligtige arbejdsskadeforsikrings dækningsomfang. Ved dækningsomfang forstås i denne artikel dels, hvilken hændelse der giver ret til udbetaling under forsikringen og dels, hvilke undtagelser der eventuelt er hertil herunder betydningen af, at arbejdsgiveren har afgivet urigtige risikooplysninger eller har undladt at oplyse om risikoforøgelse. Dispositionen for den resterende del af artiklen er som følger: I afsnit 2 beskrives kort EU-rettens betydning for området. I afsnit 3 beskrives reguleringen i Arbejdsskadesikringsloven. I afsnit 4 beskrives, hvilken regulering der kan ske/sker i forsikringsbetingelserne. 1. Lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts I 48 er beskrevet, hvilke arbejdsgivere, der er sikringspligtige. Med undtagelse af offentlige arbejdsgivere er udgangspunkt, at alle arbejdsgivere er sikringspligtige, jf. dog stk Ikke at forveksle med den almindelige ulykkesforsikring, som privatpersoner kan tegne. Forsikringstypen, der skal tegnes efter ASL, omtales almindeligvis som en»arbejdsskadeforsikring«, hvilken betegnelse der også vil blive anvendt i den resterende del af artiklen. 4. Der er ikke forsikringspligt for erhvervssygdomme, som udgør den anden del af arbejdsskadebegrebet. Risikoen for at ifalde erstatning herfor afdækkes ved, at arbejdsgiveren skal indbetale til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. ASL Det bemærkes, at det ikke er et krav for at få erstatning/godtgørelse efter ASL, at arbejdsgiveren har handlet ansvarspådragende, jf. ASL I betænkningen der lå forud for FAL af 15. april 1930 (Betænkning 1925»Udkast til lov om forsikringsaftaler med tilhørende bemærkninger«) var det oprindeligt foreslået, at arbejdsskadeforsikring skulle være omfattet af loven, men denne del af lovudkastet er ændret i selve loven.

2 I afsnit 5 laves en opsummering. 2. EU-rettens betydning for området Før 1999 skulle forsikringsselskaber, der ønskede koncession til at udbyde arbejdsskadeforsikringer, have deres forsikringsbetingelser godkendt af det daværende Forsikringstilsynet (nu: Finanstilsynet) som en del af koncessionstilkendelsen. 7 Formentlig som følge heraf udarbejde udarbejdede SKAFOR 8 i 1988 et sæt mønsterbestemmelser for forsikringsbetingelser i henhold til den dengang gældende arbejdsskadeforsikringslov. 9 Med vedtagelsen af det 3. skadeforsikringsdirektiv 10 i 1992 blev det imidlertid inden for det Europæiske Fællesskab forbudt at betinge en koncessionstilladelse af godkendelse af police og forsikringsbetingelser. Direktivet fastslår dog, at medlemsstaterne fortsat kan kræve, at nationale bestemmelser om forsikringsaftaler overholdes. 11 Direktivets bestemmelse for så vidt angår arbejdsskadeforsikring trådte for Danmarks vedkommende i kraft fra 1. januar Retstilstanden efter 1. januar 1999 for så vidt angår arbejdsskadeforsikringer er således, at det alene er de lovmæssige krav til forsikringsaftaler, der regulerer indholdet heraf i modsætning til tidligere, hvor der med Forsikringstilsynets godkendelsesret og -pligt og de deraf følgende af SKAFOR udarbejdede mønsterbestemmelser var en vis ulovbestemt regulering af området. Da FAL ikke finder anvendelse på arbejdsskadeforsikring, reguleres området dermed lovmæssigt alene af ASL. 3. Arbejdsskadesikringsloven Som nævnt ovenfor fastslås det i ASL 50, at sikringspligtige arbejdsgivere skal overføre deres risiko for arbejdsulykker til et forsikringsselskab. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt i forsikringsaftalen mellem arbejdsgiveren og forsikringsselskabet, må forsikringsselskabet anses for ved forsikringstegning at overtage den samlede risiko, som arbejdsgiveren har efter ASL 13 kapitel 2 og 3. Den sikrede efter ASL er i henhold til 2 arbejdstageren. Det betyder, at arbejdstageren har et direkte krav mod forsikringsselskabet. 7. Bekendtgørelse 407 af 12. juni 1987 om solvensmargen og kapitalgrundlag for en forsikringsvirksomhed, der ikke omfatter livsforsikring 1, stk. 2 nr. 2). 8. Nu: Forsikring & Pension. 9. Betænkning nr fra 1990 om præmiegraduering i dansk arbejdsskadeforsikring s. 34 pkt og Direktiv 92/49/EØF. 11. Direktivets artikel Direktivets artikel Kielberg, Arbejdsskadesikringsloven 5. kommenterede udgave, 2009, s

3 Efter ASL 40 er det Arbejdsskadestyrelsen, der har afgørelseskompetencen efter ASL, og det er dermed Arbejdsskadestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt en hændelse kan kvalificeres som en arbejdsulykke, og dermed er omfattet af forsikringsdækningen. Der er klageadgang til Ankestyrelsen, jf. ASL 44, og endelig mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene. ASL overlader ikke noget spillerum for forsikringsselskabet for overfor arbejdstageren at indskrænke dækningen til mindre, end hvad der er fastsat i ASL. Alle ulykker, der falder inden for arbejdsulykkebegrebet, er dermed dækningsberettigede over arbejdsskadeforsikringen med de i ASL fastsatte erstatnings- og godtgørelsesposter. Arbejdstagerens krav på erstatning for tab af erhvervsevne og godtgørelse for varigt mén kan dog nedsættes eller helt bortfalde i henhold til ASL 14, hvis arbejdstageren forsætligt eller ved retsstridig handling har fremkaldt eller væsentligt bidraget til arbejdsskadens indtræden. Det er også Arbejdsskadestyrelsen, der træffer afgørelse herom, hvorfor bestemmelser herom i forsikringsbetingelserne ikke er nødvendige. I relation til betydningen af, at der ved forsikringens indtegning er afgivet urigtige risikooplysninger, eller at der efterfølgende er sket ændringer i risikoen, som forsikringsselskabet ikke er gjort opmærksomt på, bestemmes det i ASL 53, at»når et forsikringsselskab har overtaget en sikringspligtig arbejdsgivers eller selvstændig erhvervsdrivendes risiko, jf. 50, hæfter selskabet, selv om det ved forsikringsaftalen er gået ud fra urigtige forudsætninger om forsikringsansvarets art og omfang.«det berører således ikke arbejdstagerens krav mod forsikringsselskabet, at forsikringstageren, det vil sige arbejdsgiveren, har afgivet urigtige risikooplysninger ved tegningen af forsikringen, eller der efterfølgende er sket ændringer i risikoen. Efter ASL 77 kan ydelser efter loven ikke danne grundlag for et regreskrav mod en ansvarlig skadevolder. Denne bestemmelse udelukker, at der gyldigt i forsikringsaftalen kan indføjes en bestemmelse om, at der er regres overfor arbejdsgiveren, hvis denne ved uagtsom handling eller undladelse var årsag til arbejdsskaden. Udover 77 regulerer ASL ikke aftaleforholdet mellem arbejdsgiveren og forsikringsselskabet. Reguleringen heraf er dermed overladt til aftaleparterne, det vil sige forsikringsselskabet og arbejdsgiveren. 4. Forsikringsaftalen I Karnov note 267 til ASL 50 er følgende anført:»det antages i praksis, at forsikringsselskaberne har pligt til at indgå forsikringsaftaler, når der er tale om lovpligtige forsikringer.«3

4 Det er ikke i kommentaren angivet, hvilken praksis der støtter antagelsen, og det anførte er formentlig ikke korrekt, jf. Betænkning om Forsikringsaftaleloven. 14 Da der ikke er en lovbestemt kontraheringspligt for arbejdsskadeforsikringer, må udgangspunktet være, at det ikke kan pålægges et forsikringsselskab at kontrahere med en arbejdsgiver herom. Når dette er relevant at få slået fast, er det fordi, det har betydning for, hvilken regulering der kan ske i forsikringsaftalen. Såfremt der var kontraheringspligt, ville det udelukke indskrænkninger i dækningen, udover hvad der direkte følger af ASL, og det ville udelukke, at forsikringen kunne opsiges på grund af andre forhold end manglende præmiebetaling. Arbejdsskadeforsikringer er som de fleste andre forsikringstyper præget af en betydelig standardisering. Af de forsikringsbetingelser, jeg har gennemgået til brug for denne artikel, var 7 ud af 8 helt enslydende for så vidt angik de bestemmelser, der havde at gøre med de dækningsmæssige forhold, og i den 8. var ordlyden ganske vist en smule anderledes, men uden at det betød, at forsikringen reelt fik et andet indhold. Skabelonen for de forsikringsbetingelser, der pt. anvendes, er fortsat SKAFORS mønsterbestemmelser fra 1988 (herefter benævnt: betingelserne). Jeg vil derfor tage udgangspunkt i dette sæt mønsterbestemmelser i den følgende gennemgang af den dækningsmæssige regulering i betingelserne for arbejdsskadeforsikring: Den ansvarsbærende bestemmelse 15 i betingelserne lyder således:»forsikringen dækker forsikringstageren mod enhver forpligtelse vedrørende arbejdsulykker m.m., jf. lov om arbejdsskadesikring 6, eller fremtidige bestemmelse, der erstatter denne.«som nævnt ovenfor i afsnit 3 overlader ASL ikke noget spillerum for at indsætte dækningsundtagelser i forsikringsaftalen, der over for arbejdstageren indskrænker dækningen af den ansvarsbærende bestemmelse. Den eneste reelle undtagelse, der kan laves (og er lavet i betingelserne), og som kan bruges direkte over for arbejdstageren, er, såfremt det er aftalt mellem arbejdsgiveren og forsikringsselskabet, at en bestemt angivet del af forsikringstagerens virksomhed skal forsikres andetsteds. Her er dog ikke rigtig tale om en dækningsundtagelse men om, at en del af arbejdsgiverens virksomhed ikke er forsikret under den pågældende police. Over for arbejdsgiveren er der i forsikringsbetingelserne ikke indføjet nogen dækningsundtagelser til den ansvarsbærende bestemmelse. Dette udelukker selvfølgelig ikke, at der i policen kan være indføjet undtagelser for konkrete forhold f.eks. for visse former for farligt arbejde. Såfremt arbejdsskaden falder inden for området af en sådan 14. Betænkning nr fra 2002, kaptitel 16»Kontraherings- og begrundelsespligt«. 15. For en definition heraf se Ivan Sørensen, Forsikringsret, 5. udgave, 2010, s

5 dækningsundtagelse, vil konsekvensen være, at forsikringsselskabet skal betale erstatning til arbejdstageren men vil have regresret over for arbejdsgiveren. 16 Det er selvsagt af væsentlig betydning for forsikringsselskabets risikovurdering og dermed for præmiefastsættelsen, at arbejdsgiveren afgiver korrekte oplysninger om arten af den virksomhed, der skal tegnes arbejdsskadeforsikring for og antallet af medarbejder, der skal sikres. Ligeså vigtigt er det, at forsikringstageren efterfølgende giver meddelelse, hvis der sker ændringer i disse risikoforhold. Til illustration heraf kan nævnes, at gennemsnitspræmien pr. medarbejder i en rådgivende ingeniørvirksomhed inden for bygge og anlæg er kr.. Skulle denne virksomhed på et tidspunkt beslutte sig for at udvide sit arbejdsområde til også at indbefatte egentligt byggeri af ejendomme, vil præmien pr. medarbejder, der er beskæftiget, hermed være kr. 17 I forsikringsbetingelserne er bl.a. følgende anført vedrørende betydningen af, at arbejdsgiveren har afgivet urigtige risikooplysninger eller har undladt at oplyse om ændringer i risikoen:»det påhviler forsikringstageren ved forsikringens tegning og senere at oplyse om og på forlangende at dokumentere samtlige de forhold, som selskabet skønner nødvendige til bedømmelse af selskabets risiko og til fastsættelse af præmie. Forsikringstageren er forpligtet til at give selskabet meddelelse, såfremt der efter forsikringens tegning indtræder forandringer i arten eller omfanget af risikoen.... Har forsikringstageren på grund af de urigtige eller ufuldstændige oplysninger betalt en for lav præmie, er forsikringstageren forpligtet til at godtgøre selskabet det for lidt betalte præmiebeløb samt eventuelle omkostninger.... Forsikringstagerens undladelse af afgivelse af oplysninger betragtes som manglende overholdelse af forsikringstagerens forpligtelser.... Undlader forsikringstageren at overholde sine forpligtelser i henhold til forsikringsbetingelserne, kan selskabet dog opsige forsikringen med 4 ugers varsel uanset tidspunktet for forsikringens udløb.«16. I det omfang regreskravet støttes på, at arbejdsgiveren har handlet ansvarspådragende, er det afskåret efter ASL 77. Det er således alene selve indholdet af forsikringsaftalen mellem arbejdsgiveren og forsikringsselskabet, der kan begrunde et regreskrav. 17. På Forsikring & Pensions hjemmeside kan man se gennemsnitspræmien pr. medarbejder inden for enkelte hovedgrupper. 5

6 Konsekvensen af, at arbejdsgiveren har afgivet urigtige risikooplysninger eller har undladt at oplyse om risikoændringer, er altså, at der sker en præmieregulering, og at forsikringsselskabet kan opsige aftalen fremadrettet Afslutning og opsummering De arbejdsskadeforsikringer, der udbydes i Danmark, er formentlig alle opbygget efter principperne i SKAFORS mønsterbestemmelser fra 1988, og der har således ikke været den store produktudvikling på området. I forhold til arbejdstageren (sikrede) reguleres dækningen på arbejdsskadeforsikringen så godt som fuldstændigt af ASL. Der er således ikke noget spillerum for arbejdsgiveren (forsikringstageren) og forsikringsselskabet til at aftale undtagelser til den dækning, som ASL giver arbejdstageren (sikrede). ASL regulerer kun i meget begrænset omfang, hvordan dækningen skal være over for arbejdsgiveren. Da FAL ikke finder anvendelse på arbejdsskadeforsikringer, er der derfor betydelighed frihed for forsikringsselskabet og arbejdsgiveren til selv at regulere deres aftale. Dette har dog alene medført en begrænset regulering i forsikringsbetingelserne vedrørende præmieregulering ved arbejdsgiverens afgivelse af urigtige risikooplysninger eller manglende oplysning om risikoforøgelse samt en hermed forbundet mulig fremtidig opsigelse af aftaleforholdet. Kristian Svith 18. Det bemærkes, at FAL s regler om god og ond ikke finder anvendelse på området for Arbejdsskadeforsikring, idet denne forsikringstype er undtaget fra FAL, jf. FAL 1, stk. 2 nr. 3). 6

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven TBB2012.231 Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven Er entrepriseforsikringers sædvanlige dækningsundtagelser vedrørende fx»skade som skyldes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland Til lovforslag nr. L 6 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade. Skaden skal være

Læs mere

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Af partner, Torben Bondrop, Plesner Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

7. september 2009 2 Nr. 848.

7. september 2009 2 Nr. 848. Lovtidende A 2009 Udgivet den 12. september 2009 7. september 2009. Nr. 848. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 14. marts 2013. Nr. 278. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

Specialeafhandling. Udvalgte erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger

Specialeafhandling. Udvalgte erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger D E T J U R I D I S K E F A K U L T E T Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Specialeafhandling Forfattere: Asger Holst-Jensen og Kristian von Grumbkow Titel: Emnebeskrivelse:

Læs mere

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3 Formodningsreglen i Arbejdsskadesikringslovens 12 en analyse af retspraksis med særligt fokus på anvendelse af prognosesynspunkter ved nedsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne The presumption

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere