ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER"

Transkript

1 ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008

2 RESUME Denne artikel behandler reglerne om offentlige myndigheders erstatningsansvar i jord- og grundvandsforureningssager. Offentlige myndigheders erstatningsansvar skal som udgangspunkt vurderes efter dansk rets almindelige erstatningsregler. I sager om jord- og grundvandsforurening har praksis vist, at myndighederne vil kunne ifalde et erstatningsansvar overfor en adressat for et påbud, såfremt påbuddet underkendes som ugyldigt, og udstedelsen af påbuddet har påført adressaten et tab. I artiklen behandles disse tilfælde, ligesom det drøftes, hvilke krav myndigheder bør stille til deres egne undersøgelser og vurderinger inden udstedelse af påbud i jord- og grundvandsforureningssager for at mindske risikoen for at ifalde et erstatningsansvar. INDLEDNING Formålet med denne artikel er at redegøre for, i hvilke tilfælde en offentlig myndighed kan ifalde erstatningsansvar som følge af myndighedens behandling af jord- og grundvandsforureningssager. Reglerne om jord- og grundvandsforurening findes i henholdsvis jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Reglerne i miljøbeskyttelsesloven har på grund af deres kompleksitet og som følge af fraværet af klare påbudsregler historisk set været svære for myndighederne at anvende i konkrete sager, og dette har givet anledning til mange sager om fortolkning af reglerne og om grundlaget for udstedelse af påbud. Jordforureningsloven har haft til formål at klargøre reglerne og at sikre myndighederne et sikkert grundlag for udstedelse af påbud, men denne lov løser ikke problemerne i relation til de "gamle" forureningssager, ligesom jordforureningsloven også selv giver anledning til visse fortolkningsproblemer. Endelig er der netop vedtaget de danske regler, der skal sikre implementering af det såkaldte miljøansvarsdirektiv. Disse regler samt samspillet med de eksisterende regler rejser også mange spørgsmål. Det må derfor antages, at der også i fremtiden vil blive rejst mange sager for klagenævn og domstole om fortolkning af reglerne om jord- og grundvandsforurening. Reglernes komplekse indhold nødvendiggør - udenfor de klare typetilfælde - gennemførelse af nøje juridiske overvejelser og omhyggelig sagsbehandling for de myndigheder, der skal administrere reglerne. Men kompleksiteten samt den omstændighed, at et indgreb i form af et påbud ofte vil være særdeles indgribende for adressaten, medfører en potentiel risiko for, at et påbud fører til en tvist med adressaten om påbuddets lovlighed og myndighedens mulige erstatningsansvar. I artiklen behandles disse tilfælde, og endvidere drøftes hvilke krav, myndigheder bør stille til deres egne undersøgelser og vurderinger inden udstedelse af påbud i jord- og grundvandsforureningssager. Artiklen er opbygget således, at de generelle regler om erstatningsansvar for offentlige myndigheder behandles først. Herefter behandles spørgsmålet om offentlige myndigheders erstatningsansvar i

3 henholdsvis sager om undersøgelsespåbud, oprensningspåbud samt i sager, hvor forvaltningsretlige regler er overtrådt. GENERELT OM OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ERSTATNINGSANSVAR Offentlige myndigheders erstatningsansvar skal i det væsentligste bedømmes efter de almindelige erstatningsretlige regler. Disse regler eller principper er igennem tiden udviklet af domstolene. Normalt opstiller man fire betingelser, der alle skal være opfyldt, for at der foreligger et erstatningsansvar. For det første skal der foreligge et ansvarsgrundlag. Heri ligger, at der skal være påvist en ansvarspådragende handling eller undladelse i form af fejl eller forsømmelse. Herudover skal der være lidt et tab, der skal være årsagssammenhæng mellem tabet og den ansvarspådragende adfærd, og det indtrådte tab skal være påregneligt. Disse grundlæggende fire betingelser gælder også for offentlige myndigheders erstatningsansvar, herunder i forhold til ansvaret i forbindelse med udøvelse af myndighedsbeføjelser og udstedelse af konkrete afgørelser. Offentlige myndigheder træffer i sager om jord og grundvandsforurening ofte afgørelser, som er bebyrdende for borgere eller virksomheder. Ved udstedelse af bebyrdende forvaltningsakter som forbud og påbud stilles der som udgangspunkt store krav til myndigheden, hvorfor en offentlig myndighed ved udstedelse af sådanne afgørelser lettere kan pådrage sig erstatningsansvar end ved udstedelse af begunstigende forvaltningsakter i form af godkendelser og tilladelser. Omvendt kan der forekomme tilfælde, hvor kravene, der stilles til den offentlige myndighed, er begrænsede. Det kan bl.a. være i tilfælde, hvor det er påkrævet, at den offentlige myndighed handler meget hurtigt. Her stilles der ikke samme krav til fx myndighedens vurderinger som i de tilfælde, hvor myndigheden har god tid til at overveje og undersøge alle sider af sagen. Vurderingen af, hvorvidt en offentlig myndighed har handlet ansvarspådragende, er således ikke entydig. Generelt gælder der dog en formodning for, at en myndighed har handlet ansvarspådragende i de tilfælde, hvor myndigheden har truffet en ugyldig afgørelse. Ugyldighed er dog ikke en selvstændig betingelse for erstatningsansvar. Udgangspunktet om, at udstedelse af en ugyldig afgørelse medfører, at myndigheden har handlet ansvarspådragende, kan dog ikke opretholdes i tilfælde, hvor den afgørelse, som myndigheden har truffet, har involveret komplicerede retsspørgsmål eller komplicerede fortolkningsspørgsmål. I sådanne situationer kan der efter omstændighederne foreligge en undskyldelig retsvildfarelse, hvilket indebærer, at der ikke foreligger et ansvarsgrundlag for den offentlige myndighed, selvom om afgørelsen er ugyldig. I relation til de tre andre betingelser for pådragelse af erstatningsansvar skal blot nævnes, at kravet om, at der skal være lidt et tab, som skal være forårsaget af den offentlige myndighed ansvarspådra-

4 gende handling, er et krav om, at den skadelidte ikke ville have lidt et tab, såfremt den offentlige myndighed ikke havde handlet ansvarspådragende. Hvis den skadelidte ville have lidt tabet, uanset myndighedens ansvarspådragende handling, er myndigheden ikke erstatningsansvarlig overfor skadelidte. En sådan situation kan navnlig forekomme i tilfælde, hvor den fejl, som myndigheden har begået, kan repareres. F.eks. kan mange sagsbehandlingsfejl repareres, og i tilfælde, hvor en myndighed har truffet en afgørelse, som materielt er korrekt, men hvor afgørelsen er ugyldig pga. af en sagsbehandlingsfejl, vil myndigheden kunne reparere fejlen ved at træffe en ny afgørelse med samme materielle indhold, men hvor alle sagsbehandlingsregler er iagttaget. I sådanne tilfælde vil den ugyldige afgørelse ikke føre til, at den offentlige myndighed skal betale erstatning til en skadelidt. MYNDIGHEDERS ANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSFORURENINGSSAGER Retspraksis i tiden både før og efter jordforureningslovens ikrafttræden har vist, at offentlige myndigheder, primært kommuner, kan ifalde erstatningsansvar i sager om jord- og grundvandsforurening, både ved udstedelse af undersøgelsespåbud og ved udstedelse af oprensningspåbud. Undersøgelsespåbud I sager om jordforurening, herunder sager, hvor der kan være tale om grundvandsforurening, kan en myndighed efter jordforureningsloven 40 (tidligere fandtes hjemlen i miljøbeskyttelsesloven 72) udstede undersøgelsespåbud, hvorefter påbudsadressaten påbydes at undersøge en formodet eller konstateret forurening bl.a. med henblik på at klarlægge virkningen af forureningen eller klarlægge, hvordan følgerne af forureningen afhjælpes eller forebygges. Påbuddet kan udstedes til forureneren. Myndighederne skal dog have en kvalificeret formodning om, at der er sket en forurening det pågældende sted fra adressatens side, før påbud kan udstedes. Derudover skal påbuddet udstedes til rette adressat, ligesom den forurening, som påbuddet angår, ikke må være ophørt før I Shell-dommen, gengivet i UfR H, havde en kommune udstedt et undersøgelsespåbud efter miljøbeskyttelseslovens 72. Da bestemmelsen først trådte i kraft den , og da forureningen var sket før denne dato, var der imidlertid ikke hjemmel til at udstede påbuddet i medfør af miljøbeskyttelseslovens 72. Påbuddet var derfor uhjemlet. Som følge heraf skulle kommune erstatte påbudsadressaten de omkostninger, der havde været forbundet med opfyldelse af påbuddet. I en sag, gengivet i UfR V, havde en kommune udstedt såvel et undersøgelsespåbud som et oprensningspåbud til en ejer af en ejendom, hvor der var konstateret forurening fra en fyringsolietank. Forureningen var imidlertid ikke sket i den pågældende ejers ejertid, hvorfor ejeren af ejendommen ikke var rette påbudsadressat. Kommunen skulle derfor erstatte ejeren de omkostninger han havde afholdt til opfyldelse af påbuddet. De nævnte domme illustrerer tydeligt, at myndigheder ifalder ansvar, såfremt de udsteder uhjemlede påbud, og dommene tydeliggør således nødvendigheden af, at myndigheder inden udstedelse af undersøgelsespåbud sørger for at have tilstrækkelig dokumentation for, at der foreligger en forurening, hvem der er den rette påbudsadressat, samt hvornår forureningen har fundet sted.

5 I sager om udstedelse af undersøgelsespåbud skal den offentlige myndighed endvidere være opmærksom på bestemmelsen i jordforureningslovens 76, stk. 4. Efter denne bestemmelse skal den offentlige myndighed, som har udstedt et undersøgelsespåbud, erstatte påbudsadressatens udgifter forbundet med opfyldelse af påbuddet, såfremt den påbudte undersøgelse viser, at der ikke er forurening på det undersøgte areal, eller såfremt forureningen ikke helt eller delvist kan henføres til påbudsadressaten Genopretningspåbud/oprensningspåbud: Afhængigt af hvornår en forurening er sket, findes hjemlen til udstedelse af oprensningspåbud i enten miljøbeskyttelsesloven eller jordforureningsloven. Påbud kan kun udstedes til forureneren. Hvis forureningen i det væsentligste er indtrådt efter den , skal påbud udstedes efter jordforureningsloven 41. Der findes dog særlige regler vedrørende forurening fra villaolietanke. I andre tilfælde findes hjemlen i miljøbeskyttelsesloven 69 jf. 19. Myndigheden vil have en naturlig interesse i, at jordforureningslovens 41 finder anvendelse, da denne bestemmelse opererer med et objektivt ansvar for forureneren, hvorfor det i denne situation ikke er nødvendigt at påvise et egentligt ansvarsgrundlag hos adressaten, sådan som det er tilfældet efter miljøbeskyttelseslovens 69. Det er dog myndighedens bevisbyrde, at en forurening i det væsentligste er sket efter , og dermed også myndighedens risiko, hvis man anvender jordforureningslovens regler. Inden udstedelse af oprensningspåbud bør en myndighed derfor undersøge, hvornår en forurening er indtrådt, herunder hvornår den væsentligste del af forureningen er indtrådt. Sådanne undersøgelser kan være komplicerede, særligt i tilfælde hvor forureningen er foregået over tid. Dette ændrer dog ikke på, at det er myndigheden, der har bevisbyrden for, hvornår forureningen er indtrådt, og hvis tidspunktet for forureningens indtræden ikke undersøges nærmere, kan der være risiko for, at myndigheden kan ifalde et erstatningsansvar. Ved udstedelse af oprensningspåbud efter jordforureningsloven stilles der som anført ikke krav om, at myndigheden inden udstedelse af oprensningspåbud skal undersøge, om der er noget at bebrejde forureneren. Det modsatte er tilfældet ved udstedelse af oprensningspåbud efter miljøbeskyttelseslovens 69, idet sådanne påbud kræver, at forureneren har handlet uforsvarligt. Det er forud for udstedelse af oprensningspåbud endvidere af væsentlig betydning, at det nøje fastlægges, hvem der er forurener, og at et påbud udstedes til den rette adressat. I dommen, gengivet i UfR H, var Rockwool af en kommune blevet påbudt at oprense en olieforurening med hjemmel i den dagældende olietankbekendtgørelses 16. Men da forureningen var sket før, at Rockwool havde overtaget den pågældende ejendom, var Rockwool ikke forurener, og derfor ikke rette påbudsadressat. Der var heller ikke andet at bebrejde Rockwool. Påbuddet var herefter ugyldigt, og kommunen blev tilpligtet at erstatte Rockwool de med oprensningen forbundne omkostninger.

6 I dommen, gengivet i UfR H, var der udstedt et påbud om oprensning til brugeren af en utæt olietank, der have forårsaget en forurening. Påbuddet var ligeledes udstedt efter den dagældende olietankbekendtgørelses 16. For udstedelse af påbud efter denne bestemmelse kræves, at forureneren har handlet uforsvarligt. Da dette ikke var tilfældet, var påbuddet ugyldigt. Kommunen blev tilpligtet at betale de med oprensningen forbundne omkostninger. Dommen illustrerer, at såfremt en kommune i dag udsteder et oprensningspåbud efter miljøbeskyttelsesloven, hvor forureneren ikke har handlet uforsvarligt, så vil kommunen være erstatningsansvarlig. Som det fremgår af de nævnte domme, er det omkostningerne forbundet med det ugyldige påbud, som den ansvarlige myndighed skal erstatte. Disse omkostninger kan også omfatte udgifter til advokat, hvilket forudsætningsvist fremgår af dommen gengivet i FED Ø. En offentlig myndighed, der har udstedt et påbud efter jordforureningsloven, bør endvidere være opmærksom på jordforureningslovens 46. Efter denne bestemmelse gælder, at forvarslede og udstedte påbud skal tinglyses. I litteraturen er det antaget, at tilsidesættelse af tinglysningspligten kan begrunde et ansvar over for en godtroende køber eller ny panthaver. Endelig skal en myndighed ved udstedelse af undersøgelses- og oprensningspåbud være opmærksom på bestemmelsen i jordforureningslovens 76, stk. 1, hvorefter myndigheden kan blive erstatningsansvarlig for de skader, som påbudsadressaten forvolder på anden mands ejendom, når der ikke kan opnås enighed om erstatningsfastsættelsen, eller når skadevolderen ikke kan dække erstatningskravet. Forvaltningsretlige regler: Af særlig vigtighed i påbudssager er ikke kun de grundlæggende betingelser i selve lovgivningen for udstedelse af påbud, men tillige de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. Disse grundsætninger står ikke i loven, men er udviklet af domstolene og finder anvendelse på offentlige myndigheders udstedelse af konkrete afgørelser efter alle forvaltningsretlige love. I sager om påbud efter jordforureningsloven udgør disse grundsætninger, herunder det almindelige proportionalitetsprincip, en væsentlig beskyttelse for den potentielle påbudsadressat. Et undersøgelsespåbud kan være i strid med proportionalitetsprincippet, hvis omfanget af det, der kræves undersøgt, er for vidtgående i forhold til den miljømæssige risiko, der er forbundet med den formodede forurening. Ligeledes kan et oprensningspåbud være i strid med proportionalitetsprincippet, hvis omfanget af det, der kræves oprenset, er større, end hvad den miljømæssige risiko forbundet med forureningen tilsiger. Inden udstedelse af enten et undersøgelsespåbud eller et oprensningspåbud skal myndigheden derfor gennemføre en afbalanceret risikovurdering. Undlades dette, vil påbuddet sandsynligvis være ugyldigt, og myndigheden i risiko for at blive pålagt et erstatningsansvar ved domstolene for adressatens tab. Omvendt vil denne vurdering ofte være forbundet med et vist sagkyndigt skøn.

7 Fra retspraksis kan nævnes dommen, gengivet i UfR H. I denne sag udtalte Højesteret, at en kommune, som havde udstedt et påbud om fuldstændig oprensning, havde tilsidesat proportionalitetsprincippet ved ikke at have foretaget en risikovurdering af i hvilket omfang, forureningen nu eller i fremtiden ville kunne udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Påbuddet var derfor ugyldigt. Dommen, gengivet i FED V, er omvendt et eksempel på, at kommunen havde iagttaget proportionalitetsprincippet. I sagen var der konstateret en forurening, som kommunen ønskede at få undersøgt nærmere. Påbuddet lød på, at et afgrænset område omkring en dieselolietank og nogle bestemte standere skulle undersøges for forurening. Landsretten fandt, at påbuddet ikke var i strid med proportionalitetsprincippet, da forureningen var af et vist omfang, og da der bør indrømmes kommuner som tilsynsmyndighed et vist skøn. Forureneren har også handlet ansvarspådragende Selvom en kommune har udstedt et ugyldigt påbud, og kommunen dermed som udgangspunkt må antages at have handlet ansvarspådragende overfor adressaten, vil kommunen efter omstændighederne alligevel ikke ifalde et erstatningsansvar, ligesom kommunen endda alligevel kan få udgifterne ved en selvhjælpshandling dækket af adressaten. Det vil tilfældet i de situationer, hvor adressaten/forureneren har forvoldt forureningen ved en ansvarspådragende måde. I sådanne tilfælde vil domstolene skulle afveje kommunens ansvarspådragende adfærd overfor forurenerens ansvarspådragende adfærd, og hvis sidstnævnte er mere dadelværdig, kan forureneren risikere at skulle betale erstatning til kommunen for dennes udgifter til f.eks. en selvhjælpshandling, udført af kommunen i dennes egenskab af tilsynsmyndighed. Dommen, gengivet i UfR /2 H (Herlev), er et eksempel herpå..

Den forvaltningsretlige ramme og de overordnede principper i miljøsager

Den forvaltningsretlige ramme og de overordnede principper i miljøsager Den forvaltningsretlige ramme og de overordnede principper i miljøsager ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte Advokat (H) Håkun Djurhuus De forvaltningsretlige

Læs mere

VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus ANBEFALINGER TIL KOMMUNERNE I FORBINDELSE MED VURDERING AF PÅBUDSMULIGHEDER I RELATION TIL

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Envina 10. april 2014

Envina 10. april 2014 Envina 10. april 2014 Formalia og formulering af påbud - Påbud om undersøgelse og oprensning i jord- og grundvandsforureningssager ( 69 MBL og 40 og 41 i JFL) Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe

Læs mere

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven.

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven. Nyere afgørelser efter jordforureningsloven https://naevneneshus.dk/ ORGANISATION Miljø- og fødevareklagenævnet er et uafhængigt klagenævn. Nævnenes Hus er en styrelse under erhvervsministeriet, som fungerer

Læs mere

PÅBUD PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

PÅBUD PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus PÅBUD PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus MEDDELELSE AF PÅBUD JFL 40 OG 41, MBL 69 SAMT VÆSENTLIGE DOMME Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus DET TYPISKE FORLØB AF EN JORDFORURENINGSSAG

Læs mere

Juridiske udfordringer i jordforureningsloven. oktober 2018

Juridiske udfordringer i jordforureningsloven. oktober 2018 Juridiske udfordringer i jordforureningsloven oktober 2018 Disposition 2 Er forureneren betaler-princippet under pres? Er samspillet mellem jordforurenings-, bygge- og byfornyelsesloven hensigtsmæssig?

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Bech-Bruun Jordforurening. Oktober 2018

Bech-Bruun Jordforurening. Oktober 2018 Bech-Bruun Jordforurening Oktober 2018 Jordforureningsloven fra 1999 til 2018 en tilblivelseshistorie 2 Nedslag og udpluk: 1995: To betænkninger; 1995/1996: en betænkning om den juridiske verden og en

Læs mere

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø Forurener efter hvilken? NMK-11-00127 af 25. august 2014 I den konkrete sag havde kommunen meddelt påbud til en virksomhed, der havde udledt

Læs mere

Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø

Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø Baggrunden for problemstillingen Ubetinget påbudsgrundlag 1) Virksomheder - Sket (helt eller i det væsentligste) efter 1. januar 2001 og ikke brand/hærværk

Læs mere

JORDFORURENING ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE

JORDFORURENING ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 300 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 300 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 300 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København

Læs mere

ALLOKERING AF RISIKO I OPP- KONTRAKTER

ALLOKERING AF RISIKO I OPP- KONTRAKTER Alene til undervisningsbrug, kan ikke benyttes som selvstændig retskilde ved Henrik Fausing Nogle væsentlige juridiske begreber: - Hændelighed: Fravær af skyld; der er ingen at bebrejde. (I det indbyrdes

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001. Påbud i jordforureningssager

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001. Påbud i jordforureningssager Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001 Påbud i jordforureningssager -RHLSPH -2(,30( -2(0)(2-2+,:362à6.36(*3696)2-2+703:)23+,:362à6 1-0. &)7/=88)07)703:)2# 3:)67-+83:)6()Œ2(6-2+)6()686à(8)-/6%*8.36(*3696)2-2+703:)2

Læs mere

Envina 10. april 2014 Case

Envina 10. april 2014 Case Envina 10. april 2014 Case Jord- og grundvandsforurening på en benzinstation Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Gladsaxe startede med at undersøge benzinstationer i 2001

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Advokat Knud O. Christensen Interlex Advokater Strandvejen 94 Postboks 161 8100 Århus C. Den 30. marts 2006

Læs mere

Envina 16. maj 2013 Case

Envina 16. maj 2013 Case Envina 16. maj 2013 Case Jord- og grundvandsforurening på en benzinstation Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Gladsaxe startede med at undersøge benzinstationer i 2001 Havde

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ERSTATNINGSANSVAR FOR MANGLENDE OVERHOLDELSE AF EU-RETTEN

OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ERSTATNINGSANSVAR FOR MANGLENDE OVERHOLDELSE AF EU-RETTEN OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ERSTATNINGSANSVAR FOR MANGLENDE OVERHOLDELSE AF EU-RETTEN November 2018 Morten Kofmann Partner Mobil: +45 24 86 00 40 Direkte: +45 38 77 43 35 mko@kromannreumert.com Stine Andersen

Læs mere

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel & Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave/1. oplag

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Advokat Benedicte Galbo

Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Advokat Benedicte Galbo Offentlige myndigheders erstatningsansvar Advokat Benedicte Galbo Det offentliges virke som arbejdsgiver bygherre ejer af fast ejendom/offentlige anlæg/tog bilejer ekspropriationsmyndighed sygehusejer

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke.

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Miljøstyrelsen Dok.nr: 47091 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 2. september 2009 Mailet til Leni Juul Nielsen på lejni@mst.dk samt mst@mst.dk Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017 Sag 110/2016 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Vivi Bruhn Knudsen) mod If Skadeforsikring,

Læs mere

Refusion af udgift til bankgaranti

Refusion af udgift til bankgaranti Refusion af udgift til bankgaranti Spørgsmål om refusion af en skatteyders udgift til bankgaranti som sikkerhed for pålignede skatter i et tilfælde, hvor en overordnet skattemyndighed havde annulleret

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE 29. APRIL 2010 DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE En ny landsretsdom tager bl.a. stilling til, hvorvidt der i en erstatningssag om ansvar for olieforurening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2017 Sag 42/2016 (1. afdeling) CO-industri som mandatar for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Årsmøde 5. oktober 2017 Advokat Mads Kobberø

Årsmøde 5. oktober 2017 Advokat Mads Kobberø Årsmøde 5. oktober 2017 Advokat Mads Kobberø Disposition 1. 2 8-landsretsdomme 2. Holbæk II (påbud til flere adressater + overtagelse af påbud) 3. Horsens II (officialprincippet ved ikke-påbud) 4. 2 højesteretsdomme

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Højesterets dom af 18. maj i Bilka-sagen. Offentlige myndigheders erstatningsansvar v/advokat Benedicte Galbo

Højesterets dom af 18. maj i Bilka-sagen. Offentlige myndigheders erstatningsansvar v/advokat Benedicte Galbo Højesterets dom af 18. maj i Bilka-sagen Offentlige myndigheders erstatningsansvar v/advokat Benedicte Galbo Side 2 22.06.2010 Bilka-sagerne 1. U 2004.1849H 2. Højesterets dom af 18. maj 2010 3. Lovliggørelsessagen

Læs mere

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således:

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således: 1 Ekspropriation Pålæg af dyrkningsrestriktioner Ekspropriation betyder grundlæggende, at en offentlig myndighed helt eller delvist overtager ejendomsretten til en ejendom fra en borger imod erstatning.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger Natur & Miljø 2017 Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger 1. Indledning hvad forstås ved de udfordrende påbud - Søren Helt Jessen 2. Hovedtemaet:

Læs mere

Miljøjuridisk grunduddannelse Modul III Den 12. april Partner Håkun Djurhuus og Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Miljøjuridisk grunduddannelse Modul III Den 12. april Partner Håkun Djurhuus og Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll Miljøjuridisk grunduddannelse Modul III Den 12. april 2016 Partner Håkun Djurhuus og Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll 2 Program - formiddag Kl. 09.00 09.30 Kl. 09.30 09.35 Kl. 09.35 10.45 Kl.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. november 2018

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. november 2018 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. november 2018 Sag 49/2018 (2. afdeling) A og B (advokat Elin L. Andersen) mod advokat C (advokat Jan Allan Svendsen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. maj 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. maj 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. maj 2018 Sag 223/2017 (2. afdeling) A og B (advokat Michael S. Wiisbye for begge) mod Tryg Forsikring A/S som mandatar for C og D (advokat Morten Boe Svendsen) I

Læs mere

Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse.

Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse. 26. januar 2009 41159-002 AK/jk 000001 ABEL & SKOVGÅRD LARSEN Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse. 1. Problemstilling Reitan Ejendomsudvikling A/S (

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

Brev 1 til Miljøstyrelsen

Brev 1 til Miljøstyrelsen Brev 1 til Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens hovedmail: mst@mst.dk cc: Helle Okholm cc: Preben Bruun Ref: Susanne Prior Drønen SPR@fredensborg.dk Sagsnr. 15/28023 27. september 2015 Mindre bureaukrati, bedre

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager TM 13009 Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager Miljøjuridisk grunduddannelse Modul I Formål: EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0053 Ref. LIHAN Den 5. april 2006 Deres J.nr. 11462. Miljøstyrelsens afgørelse af [A] klage over København Kommunes påbud/afgørelse af 26. januar 2006 om afhjælpende foranstaltninger

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE Advokat (H) Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 RESUMÈ Det er nu mere end 8

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014193 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 K E N D E L S E Thorup Gruppen A/S (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver - Det store overblik 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte. Advokat (H) Håkun Djurhuus

ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver - Det store overblik 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte. Advokat (H) Håkun Djurhuus ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver - Det store overblik 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte Advokat (H) Håkun Djurhuus Det store overblik en ambitiøs titel Arrangørernes mål: At alle tilstedeværende

Læs mere

Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven. Pouel Pedersen Envina årsmøde jord og grundvand Horsens, 8.-9. oktober 2014

Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven. Pouel Pedersen Envina årsmøde jord og grundvand Horsens, 8.-9. oktober 2014 Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven Pouel Pedersen Envina årsmøde jord og grundvand Horsens, 8.-9. oktober 2014 Temaer Hovedtema: Proportionalitet og egnethed Højesterets dom af 5. december

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

Tilkendegivelse og forlig af 24. november 2017 i faglig voldgiftssag FV : Dansk Magisterforening som mandatar for A (advokat Frederik Brocks)

Tilkendegivelse og forlig af 24. november 2017 i faglig voldgiftssag FV : Dansk Magisterforening som mandatar for A (advokat Frederik Brocks) Tilkendegivelse og forlig af 24. november 2017 i faglig voldgiftssag FV2017.0088: Dansk Magisterforening som mandatar for A (advokat Frederik Brocks) mod Moderniseringsstyrelsen for Institution B (Kammeradvokaten

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

ARBEJDSSKADE - ERFAREN MEDARBEJDER - EGEN SKYLD BEVISBYRDE

ARBEJDSSKADE - ERFAREN MEDARBEJDER - EGEN SKYLD BEVISBYRDE 21. DECEMBER 2011 ARBEJDSSKADE - ERFAREN MEDARBEJDER - EGEN SKYLD BEVISBYRDE Hverken arbejdsgiver eller stilladsfirma var ansvarlig for erfaren tømrers alvorlige tilskadekomst, da han ved hop fra betondæk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 13

Indholdsfortegnelse. Forord... 13 Forord... 13 Kapitel 1. Offentlige myndigheders erstatningsansvar: introduktion og indhold... 15 Af Peter Pagh, Søren Højgaard Mørup og Niels Fenger 1. Introduktion... 15 2. Indholdet i denne bog... 17

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017 Sag 96/2016 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S som mandatar for X-firma (tidligere Y-firma) (advokat Søren Vagner Nielsen) mod Boet efter A (advokat Michael

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

NOTAT VEDR. LOV OM FINANSIEL VIRKSOMHEDS 224 A, STK. 1, NR. 1.

NOTAT VEDR. LOV OM FINANSIEL VIRKSOMHEDS 224 A, STK. 1, NR. 1. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.les.dk CVR-nr. 32 28 39 34 Morten Schwartz Nielsen Partner, advokat (H) msn@les.dk Sagsnr.

Læs mere

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk af Jord og grundvandsforurening. Hvem bærer ansvaret? Af Advokat Birgi e Refn Wenzel, Mazan Andersen, Korsø Jensen og Partnere Juli 2013 Grøn Lov og Praksis

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Skatteproces henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 bevisvurderinger - SKM

Skatteproces henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 bevisvurderinger - SKM - 1 Skatteproces henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 bevisvurderinger - SKM2013.469.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fandt

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

2 Lidt statistik om Mogens Moe og retssagerne Mogens Moes første (trykte) retssag: 1998, MAD Ø En sag for genvindingsindustrien om berettigel

2 Lidt statistik om Mogens Moe og retssagerne Mogens Moes første (trykte) retssag: 1998, MAD Ø En sag for genvindingsindustrien om berettigel Afskedsforlæsning for og med Mogens Moe Mogens Moe og retssagerne 18. januar 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Lidt statistik om Mogens Moe og retssagerne Mogens Moes første (trykte)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 78 Offentligt Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Der indføres en pligt til at anmelde forureninger, som hidrører fra

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B2966008 - SMH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. september 2017 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Tine Egelund Thomsen (kst.)).

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere