4. I 26, stk. 3, indsættes efter»supplerende uddannelsesaktivitet«:»samt til ekstra uddannelsesaktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. I 26, stk. 3, indsættes efter»supplerende uddannelsesaktivitet«:»samt til ekstra uddannelsesaktivitet"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om åben uddannelse (Talent) I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, som ændret ved 1 i lov nr. 623 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer: 1. Efter 5 a indsættes:» 5 b. Universitetet kan udbyde ekstra uddannelsesaktivitet til talentfulde studerende, der er optaget på en bachelor- eller en kandidatuddannelse. Stk. 2. Universitetet kan udbyde enkeltfag fra en bacheloruddannelse til talentfulde elever i ungdomsuddannelser.«2. I 8 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Ministeren fastsætter regler om ekstra uddannelsesaktivitet, herunder om kriterier for udvælgelse af studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktivitet, samt om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse, jf. 5 b, stk. 1. Ministeren fastsætter desuden regler om udbud af enkeltfag, herunder om kriterier for udvælgelse af studerende, der kan deltage i enkeltfag, jf. 5 b, stk. 2.«Stk. 4 bliver herefter stk I 19, stk. 3, indsættes efter» 5 a«:», samt til ekstra uddannelsesaktivitet og enkeltfag efter 5 b. Ved efterfølgende optagelse på en bacheloruddannelse ved et universitet, modtager dette universitet tilskud for de enkeltfag efter 5 b, der erstatter dele af uddannelsen ved universitetet«. 4. I 26, stk. 3, indsættes efter»supplerende uddannelsesaktivitet«:»samt til ekstra uddannelsesaktivitet og enkeltfag«. I lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 8. maj 2013, som ændret ved 2 i lov nr. 623 af 12. juni 2013 og 2 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 22, stk. 1, nr. 4, indsættes efter»bedømmelse«:», udmærkelser«. 2. I 22, stk. 1, indsættes som nr. 7:»7) Kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter.«

2 I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 465 af 8. maj 2013, som ændret ved 3 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer: 1. Efter 10 indsættes i kapitel 3:» 10 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter for så vidt angår Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering regler om: 1) Udmærkelser på eksamensbeviser, og 2) Kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter.«2. I 13, indsættes efter stk. 2, som nyt stykke:»stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at der for enkeltfag efter stk. 2, der gennemføres ved Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering af talentfulde elever i ungdomsuddannelser, ikke opkræves deltagerbetaling eller gebyrer.«stk. 3-6 bliver herefter til stk I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 12, stk. 1, nr. 4, indsættes efter»prøver,«:»udmærkelser,«. 2. I 12, stk. 1, indsættes som nr. 5:»5) Kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter.«5 I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009, som ændret ved 2 i lov nr af 27. december 2009, 13 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, 3 i lov nr af 21. december 2010, 5 i lov nr. 418 af 12. maj 2012 og 2 i lov nr. 473 af 13. maj 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 6 indsættes som stk. 12:»Stk. 12. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte særlige regler om tilskud for enkeltfag fra erhvervsrettede videregående heltidsuddannelser, som gennemføres af talentfulde elever i ungdomsuddannelse.«2. I 8 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at der ikke kan opkræves deltagerbetaling for enkeltfag fra erhvervsrettede videregående heltidsuddannelser, jf. 2, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 4, som gennemføres af talentfulde elever i ungdomsuddannelser.«6 2

3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund og formål 3. Lovforslagets indhold 3.1 Udmærkelse på eksamensbeviset Gældende ret Den foreslåede ordning 3.2 Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset Gældende ret Den foreslåede ordning 3.3 Ekstra ECTS-point Gældende ret Den foreslående ordning 3.4. Tidlig studiestart for elever i ungdomsuddannelser Gældende ret Den foreslåede ordning 4. De ligestillingsmæssige konsekvenser 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 6. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 7. De administrative konsekvenser for borgere 8. De miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Høring 11. Sammenfattende skema 4

5 1. Indledning Danmark har behov for en styrket talentindsats på det videregående uddannelsesområde. Uddannelsessystemet skal udfordre alle studerende, og alle studerende skal have mulighed for at udnytte deres evner fuldt ud også de dygtigste og højst motiverede studerende talenterne. Dette er vigtigt af hensyn til den enkelte studerende, men det er også væsentligt af hensyn til den generelle samfundsmæssige udvikling. Uddannelse er en afgørende forudsætning for at kunne klare sig godt, og vi skal i Danmark være dygtigere på alle områder og niveauer. På det videregående uddannelsesområde betyder det, at vi har behov for at skabe optimale rammer til vores talentfulde studerende. Det skal være muligt for talentfulde studerende at få ekstra udfordringer på deres uddannelse, og de skal kunne honoreres for indsatsen. 2. Lovforslagets baggrund og formål Lovforslaget fremsættes på baggrund af aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det konservative Folkeparti. Hensigten med initiativerne er at understøtte og styrke talentkulturen på de videregående uddannelsesinstitutioner. Som følge af forslaget får institutionerne nye rammer for talentarbejdet til gavn for den enkelte studerende. Aftalen omfatter fire initiativer: For det første skal uddannelsesinstitutionerne have mulighed for at honorere talentfulde studerende, der er højt motiverede og har ydet en ekstraordinær indsats på deres studium, ved at give dem en udmærkelse på eksamensbeviset. For det andet skal uddannelsesinstitutionerne have mulighed for at anerkende ekstra-curriculære aktiviteter direkte på eksamensbeviset, da dette kan understøtte dokumentation af særlige kompetencer hos studerende, der yder en ekstra indsats på deres studium. For det tredje skal særligt dygtige og højt motiverede studerende have mulighed for at påtage sig en ekstraordinær arbejdsbelastning, der udløser ekstra ECTS-point, som ligger ud over uddannelsens normering, f.eks. på talentspor som uddannelsesinstitutionerne målretter til talentfulde studerende. For det fjerde skal dygtige gymnasie- og erhvervsskoleelever efter udenlandsk forbillede under uddannelsen have mulighed for at tage fag på de videregående uddannelser, og de skal kunne få merit for deres indsats ved et eventuelt senere optag på den pågældende eller beslægtede videregående uddannelse, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Alle videregående uddannelser skal kunne være omfattet af de nye muligheder. Det vil være op til den enkelte uddannelsesinstitution inden for de beskrevne rammer at fastsætte, hvordan talentinitiativerne bedst kan implementeres på institutionen. Initiativerne evalueres efter tre år. 3. Lovforslagets indhold 3.1 Udmærkelse på eksamensbeviset Gældende ret 5

6 Efter de gældende regler skal eksamensbeviser dokumentere, at den studerende har gennemført og bestået de fag, som indgår i den akkrediterede og godkendte uddannelse, og som giver ret til den pågældende uddannelsesbetegnelse (titel). Der er i dag således ikke mulighed for, at de videregående uddannelsesinstitutioner på en særlig måde kan påføre, at den studerende på ekstraordinær vis har udmærket sig. Formålet med eksamen er efter de gældende regler at bedømme, i hvilken grad den studerende opfylder de faglige mål, der er fastsat for uddannelsens fag i studieordningen. Den afsluttende prøve giver grundlag for udstedelse af eksamensbevis. Det er således indholdet af den akkrediterede og godkendte uddannelse, som fastlægger rammerne for, hvad der kan påføres eksamensbeviset. Universiteterne kan fastsætte regler om udskrivning af prisopgaver og udstede et særligt bevis herfor. Universitetet kan endvidere fastsætte regler om konvertering af prisopgaver, herunder fastsætte, at en prisopgave kan konverteres til et kandidatspeciale. En prisopgave, der har fået guldmedalje, konverteres til karakteren Den foreslåede ordning Med lovforslaget gives der for alle videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for, at uddannelsesinstitutionerne kan anerkende de dygtigste og mest motiverede studerende med en udmærkelse på eksamensbeviset. Forslaget skal styrke en talentindsats på institutionerne og bidrage til, at særlige talentfulde studerende i højere grad får mulighed for at differentiere sig på deres eksamensbevis. Institutionerne skal have mulighed for at udmærke følgende typer af talentfulde studerende, f.eks.: Studerende, der har demonstreret et højt fagligt niveau baseret på en helhedsvurdering, f.eks. i forbindelse med speciale, medaljeafhandling eller andre forskerrekrutteringsaktiviteter - høje karakterer bør ikke alene kunne udløse udmærkelse. Studerende, der har evnet at følge et særligt intensivt studieprogram (et talentspor), f.eks. med ekstra ECTS-point, inden for normeret studietid for den pågældende uddannelse som følge af deres ekstraordinære evner, indsats og dygtighed. Studerende, der har udmærket sig ved at være ekstraordinære på andre områder end det rent faglige, f.eks. studerende, der har udvist særlige innovative evner inden for rammerne eller på tværs af deres fagområde ved f.eks. at vinde konkurrencer eller projektarbejde. Institutionerne skal selv fastsætte de nærmere kriterier for udmærkelser i uddannelsernes studieordning med udgangspunkt i institutionens strategi. Institutionerne fastsætter, hvilke objektive, faglige kriterier der kan indgå i vurderingen for udmærkelsen. Der bør være tale om udmærkelse af særligt talentfulde studerende, der på ekstraordinær vis har udmærket sig. Dermed er det forventningen, at udmærkelse kun kommer til at omfatte en begrænset andel af studerende pr. institution, fakultet, institut eller uddannelse, afhængigt af institutionens størrelse. Forslaget giver mulighed for, at institutioner, der giver sådan en udmærkelse, kan anføre det på den studerendes eksamensbevis. Til brug for fastsættelse af kriterier vedrørende eksamensbevisernes udformning vil ministeriet indlede dialog med institutionerne. Det sker med henblik på at udarbejde ensartede kriterier for udmærkelse og anerkendelse for samme eller beslægtede uddannelser, uanset ved hvilken institution uddannelsen udbydes. 6

7 Med lovforslaget indføres der ikke et decideret nationalt, dansk udmærkelsesgradssystem som supplement til 7-trins-skalaen, og der gives ikke mulighed for tildeling af nye individuelle uddannelsesgrader eller -titler. Udmærkelsen bør fremgå klart afgrænset fra uddannelsestitel og -grad, også for at sikre at udmærkelsen ikke vil give anledning til en opfattelse af, at der findes A- og B-dimittender. Det overlades til institutionerne selv at definere, hvilke kriterier der lægges til grund for den type udmærkelse, man vælger at indføre på institutionen inden for de ovenfor fastsatte rammer. Uddannelsesinstitutioner, der udmærker særligt talentfulde studerende, skal af hensyn til gennemsigtigheden samtidig oplyse, hvilke kriterier der ligger til grund for udmærkelsen, og i hvilket omfang udmærkelsen bliver givet (til dimittender, der modtager udmærkelsen). Med lovforslaget foreslås det, at de nye regler træder i kraft den 1. juli Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset Gældende ret På eksamensbeviserne indgår i dag alene fag eller fagelementer, der er en del af den godkendte uddannelse, og som er afsluttet med en prøve eller på anden måde er dokumenteret. Ekstracurriculære aktiviteter af forskellig karakter indgår ikke som en del af uddannelsesudbuddet og kan derfor heller ikke påføres eksamensbeviset. Det er den enkelte institution, der inden for rammerne af lovgivningen, og dertil hørende bekendtgørelser i studieordningen: a) fastsætter antallet af de enkelte moduler angivet i ECTSpoint, der indgår i uddannelsens samlede normering og b) fastsætter, om modulerne afsluttes med en eller flere prøver, herunder hvilke prøver der bedømmes med eksterne censorer Den foreslåede ordning Det er vigtigt, at studerende i fremtiden opnår en bredere pallette af faglige kompetencer, f.eks. i form af kompetencer inden for: Fremmedsprog, innovation og entreprenørskab, projektsamarbejde m.m. Med lovforslaget gives der mulighed for, at uddannelsesinstitutionerne vil kunne anerkende ekstra-curriculære aktiviteter direkte på eksamensbeviset, hvilket skal understøtte institutionernes talentarbejde. Institutionerne vejleder de studerende om, hvilke typer af studierettede ekstra-curriculære aktiviteter der evt. vil kunne anføres på eksamensbeviset. Der skal være tale om faglige elementer opnået i tæt tilknytning til uddannelsen, f.eks. aktiviteter som: Fremmedsprogsaktiviteter for studerende, der ikke har sprog som studieområde, og hvor sprog markant styrker relevansen og kvaliteten af uddannelsen, f.eks. akademisk fremmedsprog eller andre typer af anvendelsesspecifik fremmedsprogstilegnelse - i modsætning til elementær, generel sprogundervisning. Der menes hermed, at der lægges vægt på forskellige aspekter ved sprogtilegnelsen, f.eks. læsedimensionen eller den talte dimension. Deltagelse i studiekonkurrencer, projekt- eller udviklingsaktiviteter, internationale konkurrencer og lignende. Innovations- og entreprenørskabsaktiviteter, f.eks. projekt- eller caseforløb, konkurrencer i samarbejde med erhvervslivet og lignende. Med lovforslaget ændres der ikke på uddannelsernes titler. De ekstra-curriculære elementer bør tydeligt afgrænses fra uddannelsens titel på eksamensbeviset. 7

8 Der vil være tale om anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter, som falder inden for uddannelsernes formål, og som samtidig styrker deres relevans. Udbuddet (indholdet i aktiviteterne) skal være i overensstemmelse med uddannelsens formål. Der vil ikke være tale om, at videregående uddannelsesinstitutioner vil kunne anerkende f.eks. elementer som generel sprogundervisning til studerende, som bør søge denne undervisning på sprogskoler, VUC'er eller lignende. Med lovforslaget foreslås det, at de nye regler træder i kraft den 1. juli Ekstra ECTS-point Gældende ret Det følger af reglerne på uddannelsesområdet, at 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier (dvs. en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år, inkl. ferie). Det indebærer, at uddannelsesinstitutionerne skal tilrettelægge heltidsuddannelserne (bachelor- og kandidatuddannelser, professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser) således, at de kan gennemføres på normeret tid. Der er intet til hinder for, at en uddannelsesinstitution kan tillade, at den studerende gennemfører uddannelsen hurtigere end den normerede tid med en øget arbejdsbelastning til følge. Uddannelsesinstitutionerne modtager fuld statsfinansiering til de ordinære heltidsuddannelser svarende til uddannelsens samlede normering omregnet til ECTS-point. Institutionerne må derfor ikke lade studerende gennemføre ekstra ECTS-point inden for rammerne af den studerendes ordinære heltidsuddannelse. Hvis en studerende ønsker at tage flere fag end svarende til uddannelsens normering på universitetsområdet samt på området vedrørende erhvervsakademierne og professionshøjskolerne, vil den studerende skulle tage de ekstra fag som deltidsuddannelse eller åben uddannelse med delvis deltagerbetaling, og det ekstra fag kan ikke indgå som et led i den studerendes ordinære heltidsuddannelse. Den studerende vil således ikke kunne få faget anerkendt på det eksamensbevis, der udstedes for den ordinære heltidsuddannelse, men vil kunne modtage et særskilt bevis med dokumentation for, at faget er gennemført og bestået. På de kunstneriske uddannelser og maritime uddannelser er der i dag ikke formelle muligheder for at tage ekstra fag og få dem påført eksamensbeviset Den foreslående ordning Med lovforslaget tilvejebringes generelt mulighed for, at institutionerne kan lade talentfulde studerende gennemføre ekstra ECTS-point, f.eks. ved at lægge ekstra ECTS-point på talentspor målrettet særligt dygtige og højt motiverede studerende. Det vurderes, at ordningen vil kunne bidrage markant til en styrkelse af talentindsatsen i uddannelsessektoren. Institutionerne vil kunne anvende talentspor i sammenhæng med deres forsknings-, udviklings- og rekrutteringsaktiviteter. Samtidig vil talentspor med ekstra ECTS-point være et attraktivt tilbud for talentfulde studerende, som derigennem i højere grad vil kunne udnytte deres fulde læringspotentiale. De foreslåede ændringer skal generelt give institutionerne mulighed for at tilbyde talentfulde studerende at lade sig indskrive på flere fag end svarende til uddannelsens normering i ECTS-point. Institutionerne får mulighed for at afholde udgiften for ekstra ECTS-point til deres talentfulde studerende uden deltagerbetaling, men også uden at institutionerne modtager taxametertilskud eller driftsbevilling for aktiviteten. Lovforslaget vil kunne bidrage til, at den enkelte uddannelsesinstitution kan tiltrække særligt talentfulde ansøgere til at søge optagelse på institutionen. Uddannelsesinstitutionerne bør sikre, at de studerende, der får mulighed for at tage ekstra ECTSpoint, kan gennemføre deres ordinære heltidsuddannelse på normeret tid, f.eks. ved at følge de studerendes fremdrift og udvikling på forløbet. 8

9 Kravet om, at studerende skal gennemføre talentspor inden for normeret studietid, vil medvirke til, at ordningen får et tilsigtet begrænset omfang. Efter indførelse af nye krav til studiefremdrift, betyder det, at der vil skulle være tale om studerende, der er i stand til at tage mere end de obligatoriske 60 ECTS-point pr. studieår. Ekstra ECTS-point til talenter må ikke være i strid med aftalen om hurtigere studiefremdrift, jf. SU-reform, der er gennemført ved lov nr. 898 af 4. juli Der fastsættes ikke et loft for, hvor mange ekstra ECTS-point der kan ligge på et talentspor. Det vil være op til uddannelsesinstitutionerne at foretage en grundig og realistisk vurdering af omfanget af talenternes øgede arbejdsbelastning, og hvor mange ECTS-point denne arbejdsbelastning kan udløse. Institutionerne vil selv være ansvarlige for udvælgelsen af de studerende, der får mulighed for ekstra ECTS-point. Udvælgelsen skal ske på baggrund af klare og objektive, faglige kriterier. Studerende får ikke et retskrav på at kunne tage ekstra ECTS-point uden deltagerbetaling, og uddannelsesinstitutionerne skal kunne afvise studerende, der ikke opfylder de fastsatte kriterier til et talentforløb eller en talentaktivitet med ekstra ECTS-point. Studerende, der tager ekstra ECTS-point som en del af deres heltidsuddannelse, skal have mulighed for at få dette registreret på eksamensbeviset. Med lovforslaget foreslås det, at de nye regler træder i kraft den 1. juli Tidlig studiestart for elever i ungdomsuddannelser Gældende ret Efter de gældende regler kan et universitet indskrive f.eks. en gymnasieelev eller en erhvervsskoleelev på et enkeltfag på bacheloruddannelsen, og efterfølgende give vedkommende merit ved optagelse på en uddannelse, hvori dette fag indgår, hvis faget er gennemført og bestået. Indskrivningen følger regler om deltidsuddannelse, jf. universitetslovens 5, som nærmere er udmøntet i bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen), hvor universiteterne kan dispensere fra adgangskravene, jf. 7. Der er delvis deltagerbetaling på dette forløb, og delvist taxametertilskud. Tilsvarende gør sig gældende for indskrivning på enkeltfag på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lov om åben uddannelse, hvor eleven vil kunne følge fag efter regler i bekendtgørelse om åben uddannelse. Som lovgivningen er nu, har de kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner ikke mulighed for at tilbyde undervisning til elever i ungdomsuddannelserne, hverken efter reglerne om deltidsuddannelse eller reglerne om åben uddannelse Den foreslåede ordning Dygtige gymnasie- og erhvervsskoleelever skal efter udenlandsk forbillede under ungdomsuddannelsen have mulighed for at tage fag på de videregående uddannelsesinstitutioner, og de skal have merit for deres indsats ved et eventuelt senere optag på den pågældende eller beslægtede videregående uddannelse, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Initiativet om tidlig studiestart er i overensstemmelse med SU-reformens intentioner om at undgå dobbelt uddannelse. Som noget nyt kan de videregående uddannelsesinstitutioner indskrive talentfulde elever fra ungdomsuddannelserne på et enkeltfag uden deltagerbetaling. For at gøre optag af gymnasie- og erhvervsskoleelever muligt på de maritime og videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, vil der blive lavet ændringer i henholdsvis adgangs- og tilskudsregler på bekendtgørelsesniveau. Der foreslås i forbindelse hermed, at institutionerne ikke kan opkræve deltagerbetaling eller gebyrer i forbindelse med gymnasie- og erhvervsskoleelevers deltagelse i enkeltfag. 9

10 Såfremt, der via initiativet om ekstra ECTS-point inden for institutionernes egen ramme, banes vej for, at institutionerne friere kan disponere over deres midler til uddannelsesaktiviteter, vil dette også kunne omfatte institutionernes muligheder for at lade elever fra ungdomsuddannelserne starte tidligere med at tage fag på en videregående uddannelsesinstitution. Efter forslaget modtager institutionerne ikke taxametertilskud for elever fra ungdomsuddannelserne, der gennemfører og består et enkeltfag på en videregående uddannelse. Disse elever vil kunne få godkendelse af merit efterfølgende, hvis de bliver optaget på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at få merit. Den institution, der giver merit for enkeltfaget, vil modtage fuldt taxametertilskud for det tidligere gennemførte og beståede enkeltfag, uanset om faget er bestået ved denne institution eller en anden institution. Finansieringsmodellen indebærer, at institutionerne har et økonomisk incitament til at målrette ordningen mod de elever fra ungdomsuddannelserne, som forventes at have en interesse i efterfølgende at søge optagelse på institutionen. Med lovforslaget foreslås det, at de nye regler træder i kraft den 1. juli De ligestillingsmæssige konsekvenser Der vurderes ikke at være et ligestillingsaspekt knyttet til forslaget om talent, da forslaget vedrører det samlede videregående uddannelses- og institutionsområde. De fornyede rammer for talent vil derfor afspejle de allerede eksisterende søge- og adfærdsmønstre blandt studerende og uddannelsesinstitutioner. Det er derfor ikke forventningen, at eksempelvis afgrænsede grupper af studerende vil ændre adfærd eller få særlige muligheder som følge af forslaget. De foreslåede ændringer er således kønsneutrale, da det alene skal være faglige kriterier, som ligger til grund for talentindsatsen. 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner. Der lægges op til, at initiativet om ekstra ECTS-point til studerende på ordinære heltidsuddannelser vil skulle finansieres inden for institutionernes egne rammer. I dag ville en sådan aktivitet skulle finansieres ved delvist taxametertilskud og delvis deltagerbetaling efter reglerne om deltidsuddannelse eller åben uddannelse. 6. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. De administrative konsekvenser for borgere Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 8. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Høring Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: 11. Sammenfattende skema 10

11 Positive konsekvenser/ mindre udgifter Ingen Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser Ingen Ingen for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen Ingen for erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen Ingen for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 (Universitetsloven) Til nr. 1 ( 5 b) Med bestemmelsen i stk. 1 foreslås det som noget nyt at give universiteterne mulighed for at kunne udbyde ekstra uddannelsesaktivitet til talentfulde studerende, der er optaget på en bachelor- eller en kandidatuddannelse. Som det fremgår af de almindelige bemærkninger, kan ekstra uddannelsesaktiviteter omfatte 1) Udmærkelse på eksamensbeviset, 2) Anderkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset og 3) Ekstra ECTS-point. Disse aktiviteter har til formål at anerkende de dygtigste og mest motiverede studerende, og samtidig bidrager aktiviteterne til at styrke talentindsatsen på universiteterne. Med bestemmelsen i stk. 2 foreslås det som noget nyt at give universiteterne mulighed for at udbyde enkeltfag fra eksisterende bacheloruddannelser til talentfulde elever i ungdomsuddannelserne. Denne aktivitet har til formål at give dygtige gymnasie- og erhvervsskoleelever mulighed for at tage fag på en videregående uddannelse uden deltagerbetaling, mens de gennemfører deres ungdomsuddannelse. Ved en eventuelt senere optagelse på den pågældende eller beslægtede bacheloruddannelse er det forventningen, at der kan gives merit for faget. Formidling, rekruttering, udvælgelse, praktisk gennemførelse m.v. af initiativet skal ske i samarbejde mellem universiteterne og de relevante ungdomsuddannelsesinstitutioner. Gymnasieelever kan i dag få merit for undervisning i kernestof i gymnasiet for fag gennemført på videregående uddannelsesniveau, dog således at eleven stadig kan komme til prøve i kernestoffet i gymnasiet. Ministeren fastsætter regler om disse uddannelsesaktiviteter i medfør af bestemmelsen i 8, stk. 4, jf. forslagets 1, nr. 2. Til nr. 2 ( 8, stk. 4) Med ændringen bliver det muligt at fastsætte nye regler om eksamensbevisernes udformning. Studerende, der har deltaget i de ekstra uddannelsesaktiviteter, skal have mulighed for at få en påtegnelse på deres eksamensbevis og herved opnå et eksamensbevis, som adskiller sig fra de eksamensbeviser, som andre studerende modtager. Det forventes, at det herved bliver tydeligt for aftagerne, 11

12 at den færdiguddannede har gjort en ekstraordinær indsats i forbindelse med gennemførelsen af sin uddannelse. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 3.2. Til nr. 3 ( 19, stk. 3) Det foreslås, at universitetet inden for sine nuværende taxameterbevillinger fuldt ud selv finansierer initiativerne, for så vidt angår danske borgere samt EU/EØS-borgere, der skal ligestilles med danske borgere. Det betyder, at universitetet hverken modtager tilskud fra staten eller må opkræve deltagerbetaling til de nævnte aktiviteter fra disse borgere, jf. forslagets 1, nr. 4. Forslaget indebærer, at universiteterne får større frihed til at disponere over deres midler, idet de vil kunne afholde udgifter for f.eks. ekstra ECTS-point til deres talentfulde studerende - mod i dag, hvor de kun må afholde uddannelsesaktiviteter svarende til uddannelsens normering i ECTS-point, jf. universitetslovens 4, stk. 1, nr Som udgangspunkt bliver det op til det enkelte universitet at bestemme, hvordan de vil udfolde og anvende muligheden for ekstra ECTS-point i tilknytning til talentforløb, enten i form af ekstra fag eller af ekstra studiebelastning på et fag. Forløbene kan fx tilrettelægges som: enkeltfag fra eksisterende uddannelser, særlige tilrettelagte forløb med ekstra studiebelastning, eller at flere institutioner i fællesskab kan tilrettelægge og udbyde et talentforløb. Universiteternes merudgift til afholdelse af de ekstra ECTS-point vil variere alt efter, hvordan det tilrettelægges. Udgiften til at lade udvalgte studerende deltage i et udviklingsprojekt kan f.eks. indebære ekstra kontakt til vejledere eller forskere. Et intensivt talentforløb kan f.eks. indebære øget kontakt til virksomheder eller øget pensum på et mere avanceret niveau, hvilket stiller krav til universiteternes tilrettelæggelse af talentforløbet. Med lovforslaget lægges endvidere op til, at universiteterne modtager taxametertilskud, når en studerende, der har gennemført et enkeltfag som led i en tidlig studiestart, efterfølgende optages på en bacheloruddannelse og får faget indmeriteret. Modellen vil kræve særskilt indberetning af de indmeriterede "tidlig-studiestarts-fag", idet "merit-stå" ikke i andre sammenhænge udløser taxameterbevilling. Dette medfører, at der skal foretages ændring af bekendtgørelsen om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. Eftersom universiteterne i første omgang skal afholde udgiften for tidlig studiestarts-aktiviteten, skal universiteterne som i forslaget om ekstra ECTS-point have større frihed til at disponere deres midler i form af mulighed for uden taxametertilskud og uden deltagerbetaling at udbyde undervisning til elever fra ungdomsuddannelser, der indskrives som tidlige studiestartere. Modellen kan indebære merudgifter for universiteterne i det omfang, at det pågældende fag ikke efterfølgende indmeriteres ved det pågældende universitet. Merudgiften for universiteterne vil variere alt efter, hvordan "tidlig-studiestartsaktiviteten" tilrettelægges, herunder om der indgår brug af laboratorieudstyr, omfanget af individuel vejledning m.v. Forslaget kan være forbundet med en mindre meradministration for universiteterne i form af ovennævnte særskilte indberetninger. Udgiften hertil afholdes af universiteterne inden for eksisterende bevillinger. Finansieringsmodellen indebærer, at universiteterne har et økonomisk incitament til at målrette ordningen mod elever, som - de forventer - har en interesse i efterfølgende at søge om optagelse på universitetet. Til nr. 4 ( 26, stk. 3) 12

13 Med bestemmelsen skal universitetet opkræve fuld deltagerbetaling til de ekstra uddannelsesaktiviteter og til enkeltfag fra udenlandske studerende fra tredjelande, dvs. udenlandske studerende, der hverken efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller konventioner og aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske studerende, for så vidt angår gratis uddannelse. Samtidig fastlægger bestemmelsen, at universitetet selv afholder udgiften til denne aktivitet for danske studerende samt for øvrige udenlandske studerende, hvilket vil sige, at universitetet ikke må opkræve deltagerbetaling fra disse studerende. Dette medfører, at der skal foretages ændring af bekendtgørelsen om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. Til 2 (Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser) Til nr. 1. ( 22, stk. 1, nr. 4) Med ændringen bliver det muligt at fastsætte nye regler om eksamensbevisernes udformning. Studerende, der har deltaget i særlige ekstra-curriculære forløb eller på anden måde har udmærket sig i løbet af studietiden, kan efter institutionens afgørelse få mulighed for at få en påtegnelse på deres eksamensbevis. Til nr. 2. ( 22, stk. 1, nr. 7) Institutionerne kan udbyde særlige forløb rettet mod de talentfulde studerende. Da det skal være muligt for de studerende og aftagerne at vurdere udmærkelsen og for at skabe gennemsigtighed ved ordningen, skal institutionerne udarbejde kriterier for, hvad de lægger vægt på ved udvælgelsen af de studerende. Der vil være tale om en faglig vurdering af den enkelte studerende, der skal tage udgangspunkt i de kriterier, der er opstillet af institutionen. Til 3 (Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner) Til nr. 1. ( 10 a) Med ændringen bliver det muligt at fastsætte nye regler om eksamensbevisernes udformning. Studerende, der har deltaget i særlige ekstra-curriculære forløb eller på anden måde har udmærket sig i løbet af studietiden, kan efter institutionens afgørelse få mulighed for at få en påtegnelse på deres eksamensbevis. Institutionerne kan udbyde særlige forløb rettet mod de talentfulde studerende. Da det skal være muligt for de studerende og aftagerne at vurdere udmærkelsen og for at skabe gennemsigtighed ved ordningen, skal institutionerne udarbejde kriterier for, hvad de lægger vægt på ved udvælgelsen af studerende. Der vil være tale om en faglig vurdering af den enkelte studerende, der skal tage udgangspunkt i de kriterier, der er opstillet af institutionen. Ændringen finder kun anvendelse for Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Til nr. 2. ( 13, stk. 3) Institutionerne har i dag mulighed for at opkræve deltagerbetaling og gebyrer i forbindelse med studerendes deltagelse i enkeltfag. Med ændringen bliver det gratis for elever ved ungdomsuddannelserne at deltage i enkeltfag. Det vil være op til institutionerne at bestemme, hvorvidt de ønsker at udbyde sådanne aktiviteter, men såfremt de udbydes, er det uden deltagerbetaling og gebyrer. Institutionernes bevillinger på de årlige finanslove, jf. 13, stk. 1, reguleres ikke som følge af sådanne uddannelsesaktiviteter. 13

14 Ændringen finder kun anvendelse for Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Til 4 (Lov om maritime uddannelser) Til nr. 1. ( 12, stk. 1, nr. 4) Med ændringen bliver det muligt, at fastsætte nye regler om eksamensbevisernes udformning. Studerende, der har deltaget i særlige ekstra-curriculære forløb eller på anden måde har udmærket sig i løbet af studietiden, skal have mulighed for at få en påtegnelse på deres eksamensbevis. Til nr. 2. ( 12, stk. 1, nr. 5) Institutionerne kan udbyde særlige forløb rettet mod de talentfulde studerende. Da det skal være muligt for de studerende og aftagerne at vurdere udmærkelsen og for at skabe gennemsigtighed ved ordningen, skal institutionerne udarbejde kriterier for, hvad de lægger vægt på ved udvælgelsen af studerende. Der vil være tale om en faglig vurdering af den enkelte studerende, der skal tage udgangspunkt i de kriterier, der er opstillet af institutionen. Til 5 (Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.) Til nr. 1 ( 6, stk. 12) Med forslaget får ministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler om, at der ikke ydes statstilskud til enkeltfag fra erhvervsrettede videregående heltidsuddannelser, som gennemføres af talentfulde elever i ungdomsuddannelse. Ministeren vil fastsætte regler om, at institutionerne først kan modtage taxametertilskud, når en studerende, der har gennemført et tidlig-studiestartsfag, efterfølgende optages på en ordinær uddannelse og skal have faget indmeriteret i uddannelsen. Til nr. 2 ( 7, stk. 5) Med forslaget får ministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler om, at uddannelsesinstitutionen ikke må opkræve deltagerbetaling for undervisning inkl. prøver og anden bedømmelse for et enkeltfag fra en erhvervsrettet videregående heltidsuddannelse, hvis enkeltfaget gennemføres af en talentfuld elev fra en ungdomsuddannelse. Til 6 (Ikrafttræden) Det foreslås med bestemmelsen, at loven træder i kraft den 1. juli

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4 Talentstrategi Erhvervsakademi Aarhus Side 0 af 4 Baggrund og indledning Lovbekendtgørelse nr. 750 af 25. juni 2014 (Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love Initiativer for særlig

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love 2013/1 LSF 188 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

UDKAST af 16. december 2014

UDKAST af 16. december 2014 UDKAST af 16. december 2014 Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) I medfør af 27 i lov om medie- og

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, foretages følgende ændringer: 24. april 2013 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 15. december 2011. Nr. 1389. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter

Læs mere

Frihed og ansvar for studiefremdrift

Frihed og ansvar for studiefremdrift Frihed og ansvar for studiefremdrift - Regeringens udspil til justering af fremdriftsreformen Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel fra april 2013, herunder særligt initiativerne i reformen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes:

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Formålet med denne bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Begrænsning af dobbeltuddannelse)

Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Begrænsning af dobbeltuddannelse) 1 Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Begrænsning af dobbeltuddannelse) 1 I lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser. Lovforslag nr. L 69 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser. Lovforslag nr. L 69 Folketinget Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Ulla Tørnæs) Forslag til Lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse BEK nr 847 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/028262 Senere ændringer til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser 2016/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 16/048703

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Med bekendtgørelserne udmøntes de nærmere regler som opfølgning på ændring af universitetsloven, jf. 1 i lov nr. 898 af 4. juli 2013.

Med bekendtgørelserne udmøntes de nærmere regler som opfølgning på ændring af universitetsloven, jf. 1 i lov nr. 898 af 4. juli 2013. Til rektorer ved universiteterne Bekendtgørelser for den del af SU-reformen, der vedrører rammerne for studiegennemførelse på universitetsområdet Vedlagt fremsendes Bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til 2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/018392

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne UDKAST af 15. december 2014 Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne I medfør af 19, stk. 8, 9 og 12, og 28, stk. 6, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august

Læs mere

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Redegørelse om større sammenhæng i det videregående Oplæg ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Større sammenhæng i det videregående Regeringen fremlagde i april 2012 en redegørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet LBK nr 732 af 14/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02016-5 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Forslag. Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 39 Offentligt UDKAST. UDS, CFJ, den 12. december til

Forslag. Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 39 Offentligt UDKAST. UDS, CFJ, den 12. december til Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 39 Offentligt UDS, CFJ, den 12. december 2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige uddannelseslove

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus (bachelor- og kandidatuddannelsen) BEK nr 531 af 27/06/2002 (Gældende) LBK Nr. 889

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt Forskningsudvalget 2016-17 L 69 Bilag 1 Offentligt Notat Modtager(e): Forskningsudvalget Kommenteret høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Bekendtgørelser om justering af fremdriftsreformen m.m.

Bekendtgørelser om justering af fremdriftsreformen m.m. Til rektorer ved universiteterne Bekendtgørelser om justering af fremdriftsreformen m.m../. Vedlagt er følgende bekendtgørelser: 1. Bekendtgørelse nr. 1061 af 30. juni 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-ordningen i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Læs mere

Høringssvar over ændring af bekendtgørelser som følge af ændringslov om studiefremdrift for de studerende på de videregående uddannelser.

Høringssvar over ændring af bekendtgørelser som følge af ændringslov om studiefremdrift for de studerende på de videregående uddannelser. Styrelsen for videregående uddannelse, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jura@vus.dk. 11. november 2013 Høringssvar over ændring af bekendtgørelser som følge af ændringslov

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret det teologiske fakultet københavns universitet Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2009 retningslinjer Foto: Buste af S. Kierkegaard, Axel Andersen Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere