Indholdsfortegnelse. Advokater - Justitsministeriets betænkning 1479/ Retsplejelovens regler om advokater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Advokater - Justitsministeriets betænkning 1479/2006 - Retsplejelovens regler om advokater"

Transkript

1 Advokater - Justitsministeriets betænkning 1479/ Retsplejelovens regler om advokater Indholdsfortegnelse Kronologisk fortegnelse over betænkninger Kapitel 1. Indledning 1.1. Udvalgets kommissorium 1.2. Udvalgets sammensætning 1.3. Udvalgets arbejde 1.4. Resumé af udvalgets forslag Kapitel 2. Gældende ret 2.1. Det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet og behandlingen af klager over advokater Den historiske baggrund for reglerne om det pligtmæssige medlemskab Formålet med det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet Advokatsamfundets rolle Advokatrådets rolle som tilsynsmyndighed De advokatetiske regler CCBE s Code of Conduct Basic Principles on the Role of Lawyers Europarådets rekommandation (2000)21 om friheden til at udøve advokatvirksomhed Europaparlamentets resolution af 23. marts 2006 om juridiske erhverv og samfundets interesse i et velfungerende retssystem Underretning om hvidvask eller finansiering af terrorisme Opgaver der ikke kan varetages af Advokatsamfundet Advokatnævnet Behandling af klager over advokater Salærklager Beregning af salær Kredsbestyrelsens afgørelser Advokatnævnets 2. instansbehandling Domstolenes afgørelser Disciplinærklager Advokatnævnets afgørelser Domstolenes afgørelser 2.2. Møderetsmonopolet Historisk baggrund Sagførerloven af 26. maj Retsplejeloven af 1916 (lov nr. 90 af 11. april 1916) Lov nr. 209 af 23. juli Lov nr. 125 af 10. maj Lov nr. 267 af 26. juni Lov nr. 258 af 26. maj Lov nr. 277 af 9. juni Lov nr. 403 af 13. juni Lov nr. 936 af 27. december Lov nr. 231 af 4. april Den civile retspleje Domstolenes organisation og kompetence Domstolssystemets opbygning Sagsantal ved domstolene Domstolenes saglige kompetence Domstolenes stedlige kompetence Reform af domstolenes forhold Civilprocessens grundprincipper Indledning

2 Offentlighedsprincippet og mundtlighedsprincippet Behandlingen af 1. instanssager Præklusionsregler Behandlingen af ankesager Anke til landsret Anke til Højesteret Forhandlingsprincippet og dispositionsprincippet mv Undtagelser fra forhandlingsprincippet Domstolsbehandlingen af særlige typer af sager Inkassosager En særlig småsagsproces Anvendelsesområdet for småsagsprocessen Advokatmedvirken i småsager Sagens forberedelse Hovedforhandlingen Sagsomkostninger Fri proces og retshjælpsforsikring Appel Partsrepræsentation i fogedsager og skiftesager Advokaters møderet for domstolene Advokaters møderetsmonopol Procesfuldmagten Mandatarens mulighed for at møde i retten ved andre end advokater Advokatpålæg og advokatbeskikkelse Salærfastsættelse Fri proces Retshjælp Retshjælpsforsikring Fastsættelse af sagsomkostninger Regler for advokatvirksomhed Statistiske oplysninger Advokaters uafhængighed Advokattitlen Konkurrenceretlige forhold Ophævelsen af advokaters monopol på skødeskrivning God advokatskik Ejerskabsregler Tavshedspligt, vidneudelukkelse mv EU-regulering af betydning for advokaters forhold Tjenesteydelsesdirektivet Diplomadirektivet Etableringsdirektivet Wouters-dommen Servicedirektivet EF-Domstolens praksis vedrørende møderetsmonopoler 2.3. Advokaters grund- og efteruddannelse Betingelserne for at opnå advokatbeskikkelse Advokatfuldmægtiguddannelsen og møderet for landsret Krav om juridisk kandidateksamen som betingelse for at opnå advokatbeskikkelse Praktisk juridisk virksomhed Enkeltmandsvirksomhed som advokat, jf. retsplejelovens 123, stk Obligatorisk uddannelse for advokater og advokatfuldmægtige 2.4. Ejerskabsforholdene i advokatvirksomheder Udøvelse af advokatvirksomhed Hensyn bag reglerne om ejerskabsforholdene i advokatvirksomheder Kommanditaktieselskaber og holdingselskaber Advokatselskaber Holdingselskaber Kommanditaktieselskaber (partnerselskaber) 2.5. Lov om juridisk rådgivning Kapitel 3. Fremmed ret 3.1. Indledning

3 3.2. Sverige Disciplinær- og tilsynsordning Møderet for domstolene mv Oplysninger fra dommerforeningen i Sverige Oplysninger fra Föreningen Sveriges Kronofogdar Regler om ejerskab af advokatvirksomheder 3.3. Norge Disciplinær- og tilsynsordning Den norske Advokatforening Tilsynet med advokater Disciplinærsystemet Advokatbevillingsnævnet Centrale forskelle mellem det danske og det norske tilsyns- og disciplinærsystem Møderet for domstolene mv Regler om ejerskab af advokatvirksomheder 3.4. Finland Disciplinær- og tilsynsordning Møderet for domstolene mv Oplysninger fra dommerfuldmægtigforeningen i Finland Oplysninger fra dommerforeningen i Finland Regler om ejerskab af advokatvirksomheder 3.5. Island Disciplinær- og tilsynsordning Regler om ejerskab af advokatvirksomheder 3.6. England og Wales Møderet for domstolene mv Overvejelser om ændring af det engelske klagesystem Regler om ejerskab af advokatvirksomheder 3.7. Tyskland Møderet for domstolene mv Regler om ejerskab af advokatvirksomheder 3.8. Frankrig Møderet for domstolene mv Holland Regler om ejerskab af advokatvirksomheder Sammenfatning af fremmed ret Betingelser for at opnå advokatbeskikkelse Regler om møderetsmonopol Andre oplysninger Aktuelle overvejelser om ændring af reglerne Regler om ejerskab af advokatvirksomheder Kapitel 4. Andre lovregulerede liberale erhverv 4.1. Indledning 4.2. Revisorer 4.3. Auktionsledere 4.4. Arkitekter 4.5. Landinspektører 4.6. Ejendomsformidlere 4.7. Læger 4.8. Patent- og varemærkeagenter Kapitel 5. Udvalgets overvejelser om det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet 5.1. Mulige løsningsmodeller i forbindelse med afskaffelse af det pligtmæssige medlemskab Indledning Almene problemstillinger Mulige løsningsmodeller Status quo (model 0) Beskrivelse af modellen Udvalgets overvejelser Advokatsamfundet udgøres af alle advokater (model 1) Beskrivelse af modellen

4 Udvalgets overvejelser Tilslutningsmodellen (model 2) Beskrivelse af modellen Udvalgets overvejelser Krav om medlemskab af en godkendt advokatsammenslutning (model 3) Beskrivelse af modellen Udvalgets overvejelser Krav om medlemskab for at anvende advokattitlen (model 4) Beskrivelse af modellen Udvalgets overvejelser Den offentlige tilsynsmodel (model 5) Beskrivelse af modellen Udvalgets overvejelser Udvalgets samlede overvejelser om de beskrevne modeller Kapitel 6. Udvalgets overvejelser om behandlingen af klager over advokater 6.1. Advokatrådets betænkning fra juli 2005 om advokaters tilsyns- og disciplinærsystem 6.2. Tilsynssystemet Tilsyn med overholdelse af klientkontoreglerne Advokatrådets forslag Udvalgets overvejelser Mulighed for en kollegial samtale Advokatrådets forslag Udvalgets overvejelser Kollegialt tilsyn Advokatrådets forslag Udvalgets overvejelser 6.3. Disciplinærsystemet Advokatnævnets sammensætning Advokatrådets forslag Udpegning af offentlighedsrepræsentanter til Advokatnævnet Udvalgets overvejelser Ensartede regler for behandling af salær- og adfærdsklager Advokatrådets forslag Udvalgets overvejelser Gebyr for at klage til Advokatnævnet Advokatrådets forslag Udvalgets overvejelser Varetagelse af sagsforberedelsen Advokatrådets forslag Udvalgets overvejelser Advokatnævnets behandling af sagen Advokatrådets forslag Udvalgets overvejelser Formandens afvisning af klager Advokatrådets forslag under udvalgets overvejelser om afvisning af klager Udvalgets overvejelser om Advokatrådets forslag om afvisning af klager Advokaters passivitet i forbindelse med sager ved Advokatnævnet Offentliggørelse af Advokatnævnets kendelser Advokatrådets forslag Offentliggørelse af domme og kendelser Udvalgets overvejelser Gennemtvingelse af Advokatnævnets kendelser Advokatrådets forslag Retsplejerådets overvejelser Udvalgets overvejelser Advokatrådets forslag under udvalgets overvejelser om gennemtvingelse af Advokatnævnets kendelser Udvalgets overvejelser om Advokatrådets forslag om gennemtvingelse af Advokatnævnets kendelser Sagsomkostninger Advokatrådets forslag Udvalgets overvejelser

5 Kapitel 7. Udvalgets overvejelser om advokaters grund- og efteruddannelse samt opnåelse af møderet for landsret 7.1. Indledning 7.2. Procedureprøve og møderet for landsret Advokatrådets forslag Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform) Udvalgets overvejelser 7.3. Muligheden for at andre end juridiske kandidater kan blive advokater Advokatrådets forslag Udvalgets overvejelser 7.4. Mere liberal tilgang til branchen Advokatrådets forslag Udvalgets overvejelser 7.5. Ændring af retsplejelovens 123, stk Advokatrådets forslag Udvalgets overvejelser 7.6. Obligatorisk årlig efteruddannelse for alle advokater og advokatfuldmægtige Advokatrådets forslag Udvalgets overvejelser Kapitel 8. Udvalgets overvejelser om ejerskabsforholdene i advokatvirksomheder 8.1. Indledning 8.2. Hæftelses- og skattemæssige aspekter ved holdingselskaber og kommanditaktieselskaber 8.3. Scenarier for ejerskab Indledning Forskellige former for samarbejde Uformelle arrangementer Kontorfællesskaber Ansættelse i erhvervsvirksomhed hvor advokaten udøver selvstændig advokatvirksomhed Fastere former for samarbejde Kapitalselskaber Andre professioners ejerskab af under 10 % af selskabets aktier Andre professioners ejerskab af % af selskabets aktier Andre professioners ejerskab af 50 % og derover af selskabets aktier Interessentskaber Udvalgets overvejelser: Valg af model Kapitel 9. Udvalgets overvejelser om advokaters møderetsmonopol 9.1. Oplysninger om repræsentation af andre end advokater i sager ved andre tvistløsningsorganer end domstolene Indledning Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Erhvervsankenævnet Konkurrenceankenævnet Erstatningsnævnet Landsskatteretten Ankenævnet for Patenter og Varemærker Arbejdsretten Tvistighedsnævnet Afskedigelsesnævnet og Ledernævnet (LO og DA) Afskedigelsesnævnet (SALA) Realkreditankenævnet Ankenævnet for forsikring Pengeinstitutankenævnet 9.2. Generelle hensyn bag møderetsmonopolet 9.3. Internationale anbefalinger mv Samfundsøkonomisk begrundelse for at regulere juridiske rådgivere Asymmetrisk information Eksterne effekter Advokaters møderetsmonopol 9.4. Overvejelser om forventede effekter af en lempelse af reglerne om advokaters møderetsmonopol

6 Forventede konsekvenser for konkurrencen Forventet udvikling i priserne Mulige udviklingslinjer i kvaliteten Forventet udvikling i antallet af retssager 9.5. Konklusion 9.6. Udvalgets overordnede overvejelser om en lempelse af reglerne om advokaters møderetsmonopol 9.7. Modeller for en mulig ændring af advokaters møderetsmonopol i byretterne Ophævelse af møderetsmonopolet i visse sagstyper Indispositive sager Tvistige sager Model A: Fri adgang til at møde som procesfuldmægtig i den forenklede inkassoproces og under udlægsforretninger i fogedretten, hvor der ikke skal ske behandling af en tvist Adgangen til at møde i sager omfattet af den forenklede inkassoproces Adgangen til at møde i fogedsager i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af et pengekrav, hvor der ikke sker behandling af en tvist Nærmere om grundlaget for udlæg, jf. retsplejelovens Antallet af sager Advokatpålæg Fri proces Salær og sagsomkostninger Rettens vejledningspligt Genoptagelse og kæremål Regler om god skik og tilsyn Frakendelse af retten til at udføre sager for andre Autorisationsordning Model B: Fri adgang til at møde som procesfuldmægtig i småsagsprocessen Antallet af sager Advokatpålæg Fri proces, retshjælp og retshjælpsforsikring Rettens vejledningspligt Genoptagelse og anke Tilsyn, disciplinære sanktioner og regler om god skik Sanktioner Autorisationsordning Ansvarsforsikring Model C: Fri adgang til at møde som procesfuldmægtig i alle civile byretssager, der fremover behandles af én juridisk dommer Kapitel 10. Andre regler i retsplejeloven om advokater Retsplejelovens 122, stk Retsgrundlaget Stilling i det offentliges tjeneste Justitsministeriets praksis for dispensation i medfør af retsplejelovens 122, stk Udvalgets overvejelser om lempelse af praksis Retsplejelovens Retsgrundlaget Udvalgets overvejelser om ændring af bestemmelsen Kapitel 11. Lovudkast med bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastet Bilag: Notat af 21. august 2006 fra Konkurrencestyrelsen og Advokatsamfundet Kronologisk fortegnelse over betænkninger

7 Betænkning fra udvalget vedrørende markedsføringsloven og prismærkningsloven 1458 Betænkning om forbedring af voldtægtsofres retstilling 1459 Betænkning om virksomhedspant 1460 Betænkning om revision af forældelseslovgivningen 1461 Varetagelse af tinglysningsopgaven 1462 Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v Betænkning om restsikkerhed i anbringelsessager 1464 Betænkning om Lovtidende i elektronisk form 1465 Betænkning fra udvalget om dommeres bibeskæftigelse 1466 Ægtefællers pensionsrettigheder 1467 Haagerbørnebeskyttelseskonventionen 1468 Reform af den civileretshjælp IV Betænkning om varetægtsfængsling I isolation efter 2000-loven 1470 Dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet 1471 Digital Tinglysning 1472 Ikke offentliggjort 1473 Betænkning om revision af arvelovgivningen m.v Straffelovrådets betænkning om det strafferetlige værn mod terrorisme 1475 Betænkning om forældremyndighed og samvær 1476 Betænkning fra udvalget om planlægning og detailhandel 1477 Betænkning fra arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur 1478 Ikke Offentliggjort Kapitel 1. Indledning Udvalgets kommissorium.

8 Udvalget vedrørende advokater blev nedsat af Justitsministeriet den 21. juni 2004 med følgende kommissorium: Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision af retsplejelovens sjette afsnit om advokater (nu g) blev gennemført ved lov nr. 277 af 9. juni 1982 om ændring af retsplejeloven. Lovændringen, der byggede på betænkning nr. 871/1979 afgivet af et udvalg under Justitsministeriet, indebar bl.a. en række forenklinger i reglerne om meddelelse af advokatbeskikkelse og nærmere regler om advokaters adgang til at etablere selvstændig advokatvirksomhed. Desuden blev systemet vedrørende behandling af klager over advokater ændret. Af senere lovændringer vedrørende advokaters forhold kan nævnes lov nr. 403 af 13. juni 1990 om ændring af retsplejeloven, hvor der blev skabt mulighed for at drive advokatvirksomhed i aktie- eller anpartsselskabsform. Endvidere blev der ved lov nr. 936 af 27. december 1991 om ændring af bl.a. retsplejeloven indført mulighed for, at nægte advokatbeskikkelse eller frakende denne ved dom i forhold til personer, der har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Endelig blev der ved lov nr. 231 af 4. april 2000 gennemført en liberalisering af EU-advokaters ret til at etablere sig i Danmark. I de senere år har der på flere punkter været rejst spørgsmål om ændring af de gældende regler om advokaters forhold. Det gælder således reglerne vedrørende det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet og reglerne om advokaters eneret til at repræsentere andre i retssager. Advokatrådet har endvidere haft indgående overvejelser om en eventuel ændring af ordningen vedrørende behandlingen af klager over advokater. Desuden har der løbende været overvejelser om ejerskabsforholdene i advokatvirksomheder. Spørgsmålet om udøvelse af advokatvirksomhed i tværfaglige samarbejder (MDP) er således behandlet i Advokatrådets debatoplæg Advokater i MDP og tværfaglige samarbejder fra Endvidere har Advokatrådet overfor Justitsministeriet stillet forslag om en ændring af adgangen til at drive advokatvirksomhed i selskabsform. Samtidig har der i EU-regi været stigende opmærksomhed med hensyn til, hvordan konkurrenceforholdene kan forbedres bl.a. inden for advokatområdet. Som eksempel herpå kan nævnes, at EU-Kommissionen den 13. januar 2004 har fremsat forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked. Forslaget har overordnet til formål at sikre etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser medlemsstaterne imellem, og dermed modvirke konkurrencebegrænsende forhold for tjenesteydelser, herunder advokaters rådgivningsydelser. Endvidere har EU-Kommissionen den 9. februar 2004 afgivet en rapport om konkurrenceforholdene vedrørende professionelle tjenesteydelser (den såkaldte Monti-rapport). I rapporten er analyseret konkurrencemæssige forhold inden for en række liberale erhverv, herunder advokatbranchen, ligesom rapporten bl.a. berører begrænsninger i adgangen til at etablere sig som tjenesteyder, f.eks. i form af uddannelsesmæssige krav. Desuden behandler rapporten en række spørgsmål vedrørende ejerskabsforholdene for de liberale erhverv. EU-Kommissionen opfordrer i rapporten medlemsstaterne til at iværksætte nærmere undersøgelser vedrørende reguleringen af de liberale erhverv med henblik på at reformere eller fjerne konkurrencebegrænsende regulering, som ikke kan begrundes i andre og tungerevejende hensyn. Ifølge såvel regeringens vækstplan Vækst med vilje som det supplerende regeringsgrundlag af 27. august 2003 (Vækst Velfærd Fornyelse II) er det regeringens målsætning, at konkurrencen i Danmark skal forbedres væsentligt og bringes på niveau med de bedste lande i OECD. Regeringen har i lyset heraf besluttet at ændre eller fjerne konkurrencebegrænsende regulering på en række udvalgte områder. Som led heri har en arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet, Justitsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet

9 gennemgået og vurderet reglerne om juridisk rådgivning. Der har i den forbindelse været enighed om, at advokaters møderetsmonopol i civile sager som en konkurrencebegrænsende regulering kun bør opretholdes, hvis ordningen kan begrundes med tungtvejende hensyn, som ikke kan tilgodeses på anden måde. På den anførte baggrund og i lyset af, at der nu er forløbet godt 20 år siden den seneste samlede revision af retsplejelovens afsnit om advokater, har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, der skal foretage en samlet gennemgang af retsplejelovens regler om advokaters forhold. 2. Udvalget skal bl.a. overveje reglerne om advokaters møderetsmonopol i civile sager, dvs. eneretten til at repræsentere andre i retssager, jf. retsplejelovens 131. Retsplejelovens forarbejder indeholder ikke nogen nærmere angivelse af, hvilke hensyn møderetsmonopolet hviler på. Det må imidlertid antages, at eneretten i væsentlig grad bygger på et hensyn til klienterne, og at det har været antaget, at man ved møderetsmonopolet har sikret klienterne den bistand, der i kraft af advokaternes uddannelse, advokattilsynet, disciplinærreglerne mv. måtte anses for den bedst kvalificerede. Møderetten må endvidere ses i sammenhæng med almindelige retsplejemæssige hensyn. Den civile retspleje bygger bl.a. på forhandlingsprincippet, hvorefter parterne og ikke retten har ansvaret for at fremskaffe og forelægge processtoffet for retten. Retten træffer således afgørelse på grundlag af det af parterne fremførte, men har ikke nogen selvstændig pligt til at oplyse sagen. Advokaten har endvidere en procesfuldmagt til at repræsentere sin klient i en retssag og har på en række punkter adgang til at handle med bindende virkning for klienten, f.eks. med hensyn til formulering af påstande og anbringender samt tilrettelæggelsen af sagen i øvrigt, herunder bevisførelsen. De retssikkerhedsmæssige hensyn til parten forudsætter derfor, at procesfuldmægtigen er velkvalificeret ikke alene på det retsområde, som tvisten vedrører, men også at vedkommende har den fornødne generelle indsigt og viden inden for den civile retspleje. Hertil kommer hensynet til en effektiv gennemførelse af retssager ved domstolene. For at leve op til målsætningen om en hurtig og korrekt retspleje er det således væsentligt, at retssagens aktører alle formår at bidrage aktivt til at effektivisere processen, navnlig således at denne ikke forlænges unødigt. Ansvaret herfor påhviler i høj grad også de personer, som repræsenterer retssagens parter. Der kan i dag rejses spørgsmål om, hvorvidt hensyn af den angivne karakter er tilstrækkelige til at begrunde opretholdelsen af et møderetsmonopol for advokater i civile sager. Med det væsentligt øgede uddannelsesniveau i befolkningen og den større gennemsigtighed i samfundsmæssige forhold kan der rejses spørgsmål om, hvorvidt det uden indblanding fra statsmagten ikke bør være overladt til den enkelte borger selv at beslutte, hvilken type rådgiver man ønsker at lade sig repræsentere af. Det kan også anføres, at der i de senere år har udviklet sig mere specialiserede former for rådgivningsvirksomhed, og at der i dag på en række områder findes rådgivningserhverv, som på særlige retsområder har mindst de samme kvalifikationer som advokater i almindelighed. Endvidere kan der peges på, at hensynet til en fri konkurrence i dag tillægges en meget høj prioritet såvel i Danmark som internationalt, og at udgangspunktet derfor er, at konkurrencebegrænsende ordninger som f.eks. møderetsmonopolet alene bør opretholdes, hvis de kan begrundes med tungtvejende hensyn, som ikke kan tilgodeses på en mindre konkurrencebegrænsende måde. Endelig kan det anføres, at der i Sverige har været en langvarig tradition for, at en

10 part i en retssag kan vælge at lade sig repræsentere af en person, som ikke er advokat. Der eksisterer således ikke noget møderetsmonopol for advokater i Sverige, og denne ordning har efter det oplyste ikke været genstand for kritik. På den anførte baggrund og bl.a. i lyset af den ovennævnte rapport fra EUKommissionen finder regeringen, at der nu er anledning til at overveje, om der fortsat foreligger så tungtvejende hensyn, at der er tilstrækkelig begrundelse for at opretholde advokaters møderetsmonopol i civile sager, eller om det helt eller delvist bør ophæves. I udvalgets behandling af dette spørgsmål skal i givet fald indgå en vurdering af, om indførelse af fri adgang til at repræsentere andre i retssager (procesfuldmagten) skal omfatte alle instanser i domstolssystemet, ligesom konsekvenserne for reglerne vedrørende procesfuldmagten skal behandles. Udvalget skal desuden behandle en række af de problemstillinger, som knytter sig til en ophævelse af møderetsmonopolet, herunder spørgsmålet om fri proces, retshjælpsforsikring, omkostningsfastsættelse, reglerne om advokatpålæg samt ordningen vedrørende advokaters opnåelse af møderet for landsret. 3. Udvalget skal herudover se nærmere på de gældende regler om ejerskabsforholdene i advokatvirksomheder. Efter retsplejelovens regler herom må advokatvirksomhed ud over i enkeltmandsvirksomhed eller i et fællesskab af advokater kun udøves af et advokatselskab, der drives i aktie- eller anpartsselskabsform. Advokatselskabet må alene have til formål at drive advokatvirksomhed, og selskabets aktier eller anparter må alene ejes af advokater, der aktivt driver advokatvirksomhed i selskabet, i dets moder- eller datterselskab, eller af et andet advokatselskab. En advokatvirksomhed kan således ikke ejes (helt eller delvist) af andre end advokater det såkaldte forbud imod Multidisciplinary Partnerships (MDP). I advokatselskabsbekendtgørelsen er det endvidere fastsat, at advokatvirksomhed i selskabsform ikke kan drives i holdingselskabskonstruktioner. Bestemmelsen om advokatselskaber i retsplejelovens 124, der blev indført i 1990, og de tilhørende regler i advokatselskabsbekendtgørelsen, har til formål at sikre, at et advokatselskab i samme omfang som en personligt drevet advokatvirksomhed er uafhængig af interesser, der er advokatvirksomheden uvedkommende, og som kan være stridende mod klientens interesser. Det blev ved lovændringen således tillagt stor betydning, at advokatvirksomheder ikke på grund af finansieringen af virksomhedernes kapitalgrundlag kan domineres af interesser, der vil kunne svække den generelle tillid til advokaters uafhængighed. Det har her overfor været gjort gældende, at der kan rejses spørgsmål om, hvorvidt hensynet til advokaters uafhængighed udelukkende bør anskues ud fra en formel vinkel, dvs. alene på baggrund af regler vedrørende ejerskabsforhold, eller om hensynet til advokaters uafhængighed kan varetages samtidig med en lempelse af ejerskabsreglerne, f.eks. via særlige regler herom. Som anført ovenfor har Advokatrådet over for Justitsministeriet stillet forslag om en ændring af adgangen til at drive advokatvirksomhed i selskabsform. Advokatrådet har herunder peget på, at f.eks. indførelse af adgang til at etablere holdingselskaber og kommanditaktieselskaber (partnerselskaber) i advokatbranchen vil kunne lette gennemførelsen af generationsskifter i advokatvirksomheder og styrke kapitalgrundlaget med henblik på fremtidige investeringer. På den anførte baggrund skal udvalget således vurdere, om der nu kan være anledning til at revidere retsplejelovens regler om ejerskabsforholdene i advokatvirksomheder. Herunder skal det undersøges, om der bør skabes mulighed for at etablere f.eks. holdingselskaber, kommanditaktieselskaber mv. inden for

11 advokatbranchen. Udvalget skal endvidere vurdere, hvorvidt det nuværende forbud i retsplejeloven mod udøvelse af advokatvirksomhed i tværfaglige samarbejder (MDP) fortsat bør opretholdes eller kan gøres mindre restriktivt uden at advokaters uafhængighed svækkes. 4. Endvidere skal udvalget se nærmere på reglerne om det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet. Efter retsplejelovens 143, stk. 1, er alle advokater medlemmer af Det Danske Advokatsamfund, hvis organer er tillagt disciplinærmyndighed samt kontrol- og tilsynsbeføjelser. Det pligtmæssige medlemskab blev indført ved retsplejeloven af 1916 og bygger på det hensyn, at der på grund af advokatvirksomheds betydning for retsplejen fandtes at være behov for en særlig kontrol med advokaters virksomhed, og at denne kontrol burde gennemføres uden at gøre brud på advokatens uafhængighed af bl.a. statsmagten. I betænkning nr. 871/1979 vedrørende revision af retsplejelovens regler om advokater, der lå til grund for 1982-lovændringen, anførte udvalget bl.a., at det tvungne medlemskab er det naturlige grundlag for Advokatsamfundets nuværende disciplinærmyndighed over advokater og for advokatsamfundets tilsyn med overholdelsen af de særlige pligter med hensyn til klientkonto, erstatningsfond og ansvarsforsikring, der i tidens løb er pålagt advokater på initiativ fra advokatside og med Justitsministeriets godkendelse. Tilsvarende har Udvalget om eksklusivbestemmelser i betænkning nr. 1419/2002 anbefalet, at den eksisterende ordning om pligtmæssigt medlemskab af Advokatsamfundet opretholdes, bl.a. fordi de hensyn, der i sin tid begrundede ordningens indførelse, fortsat er relevante og afgørende. I forslaget til lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (L 120), der blev fremsat af beskæftigelsesministeren den 9. januar 2003, er det bl.a. anført, at regeringen finder det væsentligt, at der uanset eksklusivudvalgets anbefaling foretages en nærmere gennemgang af den gældende ordning om advokaters pligtmæssige medlemskab af Det Danske Advokatsamfund med henblik på at vurdere behovet for ordningens opretholdelse. I forlængelse heraf finder regeringen det rigtigst, at der i tilknytning til den samlede gennemgang af retsplejelovens regler om advokaters forhold, som nu iværksættes, også foretages den gennemgang af det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet, som er omtalt i lovforslaget. 5. Udvalget skal desuden behandle spørgsmålet om en eventuel ændring af reglerne vedrørende behandlingen af klager over advokater, herunder klager over advokaters salærberegning. Reglerne om klager over advokater findes i retsplejelovens f. Advokatnævnet, der er et uafhængigt klagenævn oprettet i henhold til retsplejelovens 144, har siden ændringen af retsplejeloven i 1982 været sammensat af et formandskab bestående af tre dommere samt 15 andre medlemmer, hvoraf de seks er personer uden advokatbaggrund. Advokatnævnet behandler disciplinær- og salærklager vedrørende advokater. I salærklagesager træffer den stedlige advokatkredsbestyrelse suppleret med en offentlighedsrepræsentant dog afgørelse i første instans, og parterne kan påklage afgørelsen til Advokatnævnet. Advokatrådet har som anført ovenfor under pkt. 1 haft indgående overvejelser om en eventuel ændring af ordningen vedrørende behandlingen af klager over advokater. I disse overvejelser er indgået et forslag om at oprette et disciplinærnævn, hvis sammensætning, virke og kompetence skal videreføre det nuværende Advokatnævns aktiviteter i disciplinærsager. Der er endvidere peget på den mulighed, at der herudover oprettes et særligt salærklagenævn med kompetence til at behandle salærklager fra forbrugere, hvis afgørelser af begge parter skal kunne indbringes for byretten. For så vidt angår sammensætningen af

12 salærklagenævnet indebærer forslaget, at nævnet sammensættes af et medlem (og formand), som er dommer og udpeges af Højesterets præsident, et medlem udpeget af Forbrugerrådet og et medlem udpeget af Advokatrådet blandt advokater. Endelig har Advokatrådet peget på behovet for offentliggørelse af alle afgørelser, som pålægger en advokat disciplinært ansvar for tilsidesættelse af god advokatskik i forhold til klienter. Udvalget anmodes om i sin behandling af klageordningen at inddrage det forslag til struktur for en ny klageordning, som har været overvejet i Advokatrådets regi. 6. Udvalget kan behandle andre relevante problemstillinger vedrørende advokaters forhold, som det måtte findes hensigtsmæssigt at tage op. På de områder, hvor udvalget finder, at der er behov for en ændring af gældende ret, anmodes udvalget om at udarbejde lovudkast. Udvalget kan afgive delbetænkninger. Udvalget anmodes om at tilrettelægge sit arbejde således, at udvalgets samlede betænkning eller en eventuel delbetænkning om advokaters møderetsmonopol foreligger i løbet af ca. 1 år. Medlemmer: Formand (Højesteretspræsident Jacques Hermann) 1 repræsentant for Østre og Vestre Landsret 1 medlem indstillet af Den Danske Dommerforening 1 medlem indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen 1 repræsentant for Justitsministeriet 2 repræsentanter for Økonomi- og Erhvervsministeriet 1 repræsentant for Beskæftigelsesministeriet 2 medlemmer indstillet af Advokatrådet 1 medlem indstillet af Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige 1 universitetsmedlem 1 medlem indstillet af Dansk Industri 1 medlem indstillet af Dansk Handel og Service (DHS), Handel, Transport & Service (HTS) og Håndværksrådet i forening 1 medlem indstillet af Finansrådet, Realkreditrådet og Forsikring & Pension i forening 1 medlem indstillet af Landsorganisationen i Danmark 1 medlem indstillet af Forbrugerrådet Sekretariat: Justitsministeriet Efter at Danmark den 11. januar 2006 blev dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sagerne Sørensen vs. Danmark (52562/99) og Rasmussen vs. Danmark (52620/99), jf. nedenfor afsnit , fik udvalget den 25. januar 2006 følgende tillægskommissorium: Tillægskommissorium for Udvalget vedrørende advokater Ved kommissorium af 21. juni 2004 har Justitsministeriet nedsat Udvalget vedrørende advokater, som har til opgave at foretage en samlet gennemgang retsplejelovens regler om advokaters forhold. Udvalget skal blandt andet se nærmere på reglerne om det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet. Efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 11. januar 2006 i sagen mod Danmark om eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet har regeringen tilkendegivet, at man er indstillet på at afskaffe de eksklusivlignende ordninger inden for de liberale erhverv.

13 Justitsministeriet skal derfor anmode udvalget om i sin betænkning at beskrive mulige løsningsmodeller i forbindelse med de spørgsmål, der opstår ved en afskaffelse af det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet. Det bør i den forbindelse beskrives, hvordan kontrollen og tilsynet med advokaterne kan tilrettelægges, således at offentlighedens og den enkelte klients tillid til advokatprofessionen ikke svækkes. Det bør i den forbindelse overvejes, om den ansvarlige myndighed eller lignende kun skal behandle klager, eller om der også på myndighedens eget initiativ skal kunne rejses sag mod en advokat. Det bør også overvejes, hvordan klienter og andre sikres mod økonomisk tab ved advokaters misbrug af betroede midler eller ved andre ansvarspådragende forhold fra advokaters side, f.eks. ved fastsættelse af regler om lovpligtig ansvarsforsikring eller garantistillelse. Også spørgsmålet om varetagelsen af de opgaver vedrørende advokatfuldmægtiguddannelsen, som i dag forestås af Advokatsamfundet, må overvejes. Endelig bør udvalget vurdere, om en nyordning uden pligtmæssigt medlemskab giver anledning til andre ændringer i retsplejeloven eller administrative forskrifter. Udvalget anmodes om at tilrettelægge sit arbejde således, at udvalget kan afgive en delbetænkning om såvel møderetsmonopolet som det pligtmæssige medlemskab eller en samlet betænkning inden udgangen af juni Advokatrådet udsendte i maj 2005 en betænkning om advokaters grund- og efteruddannelse. Betænkningen blev efterfølgende sendt til Advokatudvalget med henblik på, at Advokatrådets forslag kunne indgå i Advokatudvalgets overvejelser om den fremtidige regulering af advokatprofessionen. Advokatudvalget besluttede på møde i udvalget den 23. august 2005, at følgende emner fra Advokatrådets betænkning skulle behandles i udvalget: 1. Procedureprøve og møderet for landsret, jf. nærmere nedenfor afsnit Muligheden for at andre end juridiske kandidater kan blive advokater, jf. nærmere nedenfor afsnit Mere liberal tilgang til branchen, jf. nærmere nedenfor afsnit Ændring af retsplejelovens 123, stk. 1, jf. nærmere nedenfor afsnit Obligatorisk årlig efteruddannelse for alle advokater og advokatfuldmægtige, jf. nærmere nedenfor afsnit 7.6. Advokatrådet udsendte endvidere i juli 2005 en betænkning om advokaters tilsyns- og disciplinærsystem. De i kapitel 6 nævnte forslag fra Advokatrådet fremgår af denne betænkning Udvalgets sammensætning. Udvalget har ved afgivelsen af denne betænkning haft følgende sammensætning: Formand: Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen (Københavns Universitet) Medlemmer: Landsdommer Knud A. Knudsen (repræsentant for Østre og Vestre Landsret) Dommer Henrik Linde (indstillet af Den Danske Dommerforening) Retsassessor Janne Pernille Rasmussen (indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen) Afdelingschef Jens Kruse Mikkelsen (repræsentant for Justitsministeriet)

14 Chefkonsulent Dennis Schnell-Lauritzen (repræsentant for Økonomi- og Erhvervsministeriet) Kontorchef Finn Juul Porsborg (repræsentant for Konkurrencestyrelsen) Fuldmægtig Kirsten Weber Olsen (repræsentant for Beskæftigelsesministeriet) Advokat Sys Rovsing (indstillet af Advokatrådet) Advokat Jørn Friis (indstillet af Advokatrådet) Advokat Jesper Hedegaard (indstillet af Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige) Chefjurist, advokat Henrik Schultz (indstillet af Dansk Industri) Souschef, advokat Gry Asnæs (indstillet af Dansk Handel og Service (DHS), Handel, Transport & Service (HTS) og Håndværksrådet i forening) Kontorchef Jakob Thyssen Valerius (indstillet af Finansrådet, Realkreditrådet og Forsikring & Pension i forening) LO-sekretær Marie-Louise Knuppert (indstillet af Landsorganisationen i Danmark) Chefkonsulent Benedicte Federspiel (indstillet af Forbrugerrådet) Chefjurist Henrik Schultz indtrådte som medlem i august 2004 i stedet for konsulent Catharina Dreyer. Chefkonsulent Jens Valdemar Krenchel indtrådte som medlem i januar 2005 i stedet for chefjurist Henrik Schultz. Kontorchef Finn Juul Porsborg indtrådte som medlem i april 2005 i stedet for kontorchef Bente Skovgaard Kristensen. Advokat Jørn Friis indtrådte som medlem i august 2005 i stedet for advokat Oluf Hjortlund. Chefkonsulent Dennis Schnell-Lauritzen indtrådte som medlem i oktober 2005 i stedet for kontorchef Henrik Græsdal. Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen tiltrådte som formand for udvalget i januar 2006 i stedet for fhv. højesteretspræsident Jacques Hermann. Chefjurist Henrik Schultz indtrådte på ny som medlem i maj 2006 i stedet for chefkonsulent Jens Valdemar Krenchel. Udvalgets sekretariat har bestået af kontorchef Torben Jensen, Justitsministeriet (sekretariatsleder), fuldmægtig Heidi Truelsen, Justitsministeriet (sekretær), og indtil den 1. februar 2006 tillige fuldmægtig Mette Fjord Kristensen, Justitsministeriet (sekretær) Udvalgets arbejde. Udvalget har afholdt 17 møder. På det første møde i udvalget blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende ejerskabsforholdene i advokatvirksomheder. Arbejdsgruppen bestod af professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen (formand for arbejdsgruppen), advokat Sys Rovsing, afdelingschef Jens Kruse Mikkelsen, kontorchef Bente Skovgaard Kristensen, som senere blev afløst af chefkonsulent Dennis Schnell-Lauritzen, og advokat Jesper Hedegaard. Som eksternt medlem deltog generalsekretær Henrik Rothe, Advokatsamfundet. Kontorchef Torben Jensen og fuldmægtig Heidi Truelsen fungerede som sekretariat for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen fik til opgave at indsamle materiale og forberede emnet til brug for drøftelse i udvalget. Arbejdsgruppen har afholdt 5 møder. På det 4. møde deltog adm. direktør Ane Arnth Jensen fra Registrerede Revisorer FRR samt adm. direktør Uffe Conrad og formand Jørgen Peter Bærentsen fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Den 11. januar 2006 afgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i sagerne Sørensen vs. Danmark (52562/99) og Rasmussen vs. Danmark (52620/99), at foreningsfriheden var blevet krænket i forhold til Sørensen og Rasmussen, jf. den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) art. 11. Domstolen tog dermed endelig stilling til, at tvungent foreningsmedlemskab og eksklusivaftaler i forbindelse med ansættelsesforhold ikke er

15 i overensstemmelse med konventionens art. 11. Dommen vedrører alene beskyttelsen af den negative foreningsfrihed i forbindelse med ansættelsesforhold og vedrører således ikke spørgsmålet om lovpligtigt medlemskab af et advokatsamfund. Praksis fra EMD har i øvrigt fastslået, at et lovpligtigt medlemskab af et advokatsamfund ikke er omfattet af EMRK art. 11. Der henvises til afsnit Den danske regering har imidlertid som det fremgår af tillægskommissorium af 25. januar 2006 for udvalget, jf. afsnit 1.1. tilkendegivet, at man er indstillet på at afskaffe de eksklusivlignende ordninger inden for de liberale erhverv. Udvalget har derfor nedenfor i afsnit beskrevet mulige løsningsmodeller i forbindelse med de spørgsmål, der opstår ved en afskaffelse af det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet. Et stort flertal af udvalgets medlemmer anbefaler den gennemarbejdede model 1. På grund af den tidsfrist, der ifølge tillægskommissoriet gælder for udvalgets arbejde, har udvalget ikke haft mulighed for at beskrive de øvrige modeller fuldt ud og overveje alle konsekvenser i forbindelse med disse. Udvalget har under processen med at beskrive og analysere de enkelte modeller gjort brug af nogle foreløbige skitser til lovudkast til de enkelte modeller. Henset til de tidsmæssige rammer, som er fastsat i tillægskommissorium af 25. januar 2006, jf. afsnit 1.1., har udvalget dog ikke haft lejlighed til endeligt at bearbejde disse lovudkast. Derfor har udvalget fundet det rigtigst ikke at medtage lovudkast vedrørende model 2-5 i betænkningen, men alene vedrørende model 1, som et stort flertal af udvalgets medlemmer kan tilslutte sig. Mads Bryde Andersen (formand) Gry Asnæs Benedicte Federspiel Jørn Friis Jesper Hedegaard Knud A. Knudsen Marie-Louise Knuppert Henrik Linde Jens Kruse Mikkelsen Kirsten Weber Olsen Finn Juul Porsborg Janne Pernille Rasmussen Sys Rovsing Dennis Schnell-Lauritzen Henrik Schultz Jakob Thyssen Valerius Torben Jensen (sekretariatsleder) Heidi Truelsen (sekretær) København, september Resumé af udvalgets forslag. Alle advokater er i dag forpligtet til at være medlem af Det Danske Advokatsamfund. Udvalget er blevet anmodet om at beskrive mulige løsningsmodeller i forbindelse med de spørgsmål, der opstår ved en afskaffelse af det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet. Udvalgets overvejelser herom fremgår af kapitel af udvalgets medlemmer (Mads Bryde Andersen, Gry Asnæs, Benedicte Federspiel, Jørn Friis, Jesper Hedegaard, Knud A. Knudsen, Marie-Louise Knuppert, Henrik Linde, Janne Pernille Rasmussen, Sys Rovsing, Henrik Schultz, Jakob Thyssen Valerius) anbefaler den i afsnit beskrevne model 1 som grundlag for en fremtidig regulering af advokatprofessionen. Modellen indebærer en ændring af retsplejelovens 143, stk. 1, således at Advokatsamfundet

16 fremover ikke anses for en forening, men en ved lov oprettet og reguleret institution, som varetager en række samfundsmæssige og almennyttige opgaver, primært tilsyns- og disciplinærfunktionen i forhold til advokaterne. Modellen udgør endvidere en samlet løsning på udvalgets overvejelser om en ændring af systemet vedrørende behandling af klager over advokater, advokaters grund- og efteruddannelse, opnåelse af møderet for landsret, ejerskabsforholdene i advokatvirksomheder samt lempelse af advokaters møderetsmonopol. Disse medlemmer finder ikke, at nogen af de øvrige modeller, som er beskrevet i afsnit , er egnet til at danne grundlag for den fremtidige regulering af advokatstanden. 4 af udvalgets medlemmer (Jens Kruse Mikkelsen, Kirsten Weber Olsen, Finn Juul Porsborg, Dennis Schnell-Lauritzen) finder, at valget mellem de forskellige modeller i høj grad beror på en politisk afvejning af, i hvor høj grad de tilgodeser henholdsvis det principielle hensyn til at sikre foreningsfriheden og de principielle hensyn, der hidtil har begrundet det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet. Disse medlemmer afstår derfor fra at foretage denne afvejning. Udvalget har endvidere behandlet spørgsmålet om en eventuel ændring af reglerne vedrørende behandlingen af klager over advokater, herunder klager over advokaters salærberegning, jf. kapitel 6. Udvalget foreslår, at behandlingen af de ordinære klientkontoerklæringer effektiviseres og automatiseres, at tilsynet med advokatvirksomheder, hvis økonomi forringes, intensiveres for at forebygge, at advokater groft overtræder klientkontoreglerne, samt at de advokater, som har været medejere af et advokatselskab, der er gået konkurs, og som efterfølgende fortsætter med at drive advokatvirksomhed i personligt regi, sættes under skærpet overvågning. Endvidere foreslår udvalget, at der etableres mulighed for at indkalde advokater til en kollegial samtale eller underlægge dem kollegialt tilsyn. Herudover foreslår udvalget en ændret sammensætning af Advokatnævnet, indførelse af ensartede regler for behandlingen af salær- og adfærdsklager, indførelse af muligheden for at fastsætte gebyr for at klage til Advokatnævnet samt ændring af varetagelsen af sagsforberedelsen for Advokatnævnet. Endvidere foreslår udvalget, at der fastsættes en frist for, hvornår Advokatnævnets afgørelse skal foreligge, at sanktionsmuligheden advarsel fjernes, at praksis i de grovere bødesager skærpes, samt at muligheden for, at Advokatnævnets formand kan afvise klager, fjernes. Endelig foreslår udvalget, at afgørelser fra Advokatnævnet offentliggøres i videre omfang end i dag, samt at der i frakendelsessager indføres mulighed for at pålægge advokaten at afholde omkostninger til den forsvarer, som har været beskikket for vedkommende. Herudover har udvalget gennemgået reglerne om advokatuddannelsen samt opnåelse af møderet for landsret, jf. udvalgets overvejelser herom i kapitel 7. Udvalget foreslår, at ansættelse som autoriseret advokatfuldmægtig i en virksomhed eller i en organisation bør ligestilles med ansættelse som autoriseret advokatfuldmægtig hos en advokat, som udøver advokatvirksomhed, og at der åbnes mulighed for, at også anden beskæftigelse efter en konkret bedømmelse af stillingens indhold og relevans for advokatgerningen medregnes fuldt ud. Endvidere foreslår udvalget, at en cand.jur., som vil være advokat, udover at bestå advokateksamen skal føre én sag for byretten med tilfredsstillende resultat. Reglerne om møderet for landsret foreslås ændret, således at den ene af de 2 prøvesager fremover kan være en byretssag. Udvalget stiller desuden forslag om, at reglen i retsplejelovens 123, stk. 1, om, hvem der kan udøve enkeltmandsvirksomhed som advokat, udstrækkes til også at omfatte muligheden for at være indehaver af en advokatvirksomhed.

17 Herudover foreslår udvalget, at der indføres en obligatorisk årlig efteruddannelse for alle advokater og advokatfuldmægtige. Udvalget har også set nærmere på de gældende regler om ejerskabsforholdene i advokatvirksomheder. I dag må alene advokater eller et andet advokatselskab eje aktier eller anparter i et advokatselskab. Udvalget foreslår, jf. kapitel 8, at der åbnes mulighed for, at andre end advokater kan eje aktier eller anparter i kapitalselskaber, dog således at mere end ni tiendedele af aktierne eller anparterne skal forblive hos advokaterne. Der åbnes alene op for aktiv kapitalinvestering. De ejere, som ikke er advokater, skal bestå en prøve i advokatret. Udvalget foreslår endvidere, at advokatvirksomhed skal kunne drives som et kommanditaktieselskab eller i en holdingselskabskonstruktion, hvor holdingselskabet alene er ejet af advokater, samt at det fremover skal tillades at omdanne et advokatselskab til andet formål. Udvalget har herudover overvejet reglerne om advokaters møderetsmonopol i civile sager, jf. udvalgets overvejelser herom i kapitel 9. Udvalget har i den forbindelse opstillet modeller for en lempelse af advokaternes møderetsmonopol. 10 af udvalgets medlemmer (Mads Bryde Andersen, Jørn Friis, Jesper Hedegaard, Knud A. Knudsen, Marie-Louise Knuppert, Henrik Linde, Janne Pernille Rasmussen, Sys Rovsing, Henrik Schultz, Jakob Thyssen Valerius) anbefaler, at møderetsmonopolet lempes, således, at der indføres fri adgang til at møde som procesfuldmægtig i den forenklede inkassoproces og under udlægsforretninger i fogedretten, hvor der ikke skal ske behandling af en tvist (model A). 6 af udvalgets medlemmer (Gry Asnæs, Benedicte Federspiel, Jens Kruse Mikkelsen, Kirsten Weber Olsen, Finn Juul Porsborg, Dennis Schnell-Lauritzen) finder, at der udover ovennævnte lempelse bør ske yderligere lempelser af advokaters møderetsmonopol, således at der indføres fri adgang til at møde som procesfuldmægtig i småsagsprocessen samt under udlægsforretninger i fogedretten, hvor der skal ske behandling af en tvist (model B). 14 af udvalgets medlemmer (Gry Asnæs, Benedicte Federspiel, Jørn Friis, Knud A. Knudsen, Marie-Louise Knuppert, Henrik Linde, Jens Kruse Mikkelsen, Kirsten Weber Olsen, Finn Juul Porsborg, Janne Pernille Rasmussen, Sys Rovsing, Dennis Schnell-Lauritzen, Henrik Schultz, Jakob Thyssen Valerius) anbefaler endvidere, at der indføres en ordning, hvorefter justitsministeren kan autorisere juridiske medarbejdere i organisationer, der virker som partsrepræsentanter i det arbejdsretlige system, til at føre sager vedrørende løn- og ansættelsesforhold i byretten. Endelig har udvalget overvejet en ændring af retsplejelovens 122, stk. 2, og 129, jf. kapitel 10. Udvalget finder, at der kan være en række tilfælde, hvor det kunne overvejes at lempe praksis for meddelelse af dispensationer i sager om offentligt ansattes udøvelse af advokatvirksomhed uden for den offentlige tjeneste, jf. retsplejelovens 122, stk. 2. Udvalget foreslår en ændring af bestemmelsen, således at det kommer til at fremgå, hvilke hensyn Justitsministeriet efter den nye praksis skal lægge vægt på i forbindelse med afgørelser om dispensation. For så vidt angår retsplejelovens 129 foreslår udvalget denne ændret, således at den også omfatter partnere, personer og andre, som i øvrigt beskæftiges i advokatvirksomheden. Kapitel 2. Gældende ret Det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet og behandlingen af klager over advokater. De gældende regler om advokaters pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet findes i retsplejelovens 143, jf. herved lovbekendtgørelse nr. 910 af 27. september 2005 med senere

18 ændringer. 143, stk. 1, har følgende ordlyd: Alle advokater er medlemmer af Det danske Advokatsamfund. Bestemmelsen indebærer, at enhver advokat automatisk bliver medlem af Advokatsamfundet, når han eller hun modtager beskikkelse. Der finder ikke nogen egentlig indmeldelse sted, og et medlem af Advokatsamfundet kan ikke ekskluderes. Udtræden af Advokatsamfundet kan kun ske ved, at retten til at udøve advokatvirksomhed ophører. Pr. 9. juni 2006 var der i alt advokater med dansk advokatbeskikkelse i Danmark Den historiske baggrund for reglerne om det pligtmæssige medlemskab. Bestemmelsen i 143, stk. 1, blev oprindeligt indført som 139 i den første retsplejelov fra 1916, der trådte i kraft den 1. oktober Bestemmelsen havde følgende ordlyd: 139. Samtlige Sagførere udgør et Samfund. I næsten 50 år forud for retsplejelovens vedtagelse i 1916 havde spørgsmålet om sagførervæsenets ordning og oprettelse af et disciplinærråd været under overvejelse bl.a. i Justitsministeriet. Allerede i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til sagførerloven af 1868 havde daværende justitsminister C. Leuning således foreslået, at der blev oprettet et disciplinærråd, der skulle nedsættes af Justitsministeriet. Sagførerstandens modstand mod dette forslag, der blev opfattet som mistillid til standen, var imidlertid så stor, at idéen om et disciplinærråd ikke blev udmøntet i det endelige lovforslag. Sagførerloven indeholdt derfor ikke regler, der regulerede sagførernes organisering eller gav hjemmel til at oprette et disciplinærråd. Samme år som sagførerloven blev vedtaget, nedsatte justitsministeren Den 2. Proceskommission, som i februar 1876 afgav betænkningen Udkast til Lov om Domsmagtens, den offentlige Anklagemyndigheds, Politimyndighedens samt Sagførervæsenets Ordning. Betænkningen indeholdt bl.a. en omfattende undersøgelse af sagførervæsenets organisation, idet kommissionen fandt, at en heldig gennemførelse af en retsreform for en væsentlig del beroede på, at sagførernes anseelse blev styrket ved indførelse af en lovfæstet organisation. Det fremgår af betænkningen, at forbilledet for den foreslåede disciplinærordning var det franske system, hvor der i hver retskreds med en kollegial domstol fandtes et disciplinærråd, hvis medlemmer var valgt af og blandt kredsens advokater. Disciplinærrådet skulle påse, at advokaterne undgik pligtstridige og uhæderlige forhold, ligesom rådet skulle tage stilling til tvister angående advokaternes honorarer. Proceskommissionen foreslog på den baggrund, at der for hver landsretskreds skulle oprettes et sagførersamfund med et sagførerråd, der havde til formål at hævde sagførerstandens værdighed og anseelse gennem et kontrolorgan, der udgik fra standen selv, og som havde kontrol- og disciplinærmyndighed over samtlige sagførere i kredsen. I betænkningen anføres bl.a.: Om oprettelsen af en disciplinærmyndighed for sagførere stemmer med forholdets natur, har såvel andetsteds som hos os været genstand for tvivl, idet man har bestridt, at der var særlig grund til at stille sagførervirksomhed under en kontrol, som ingen anden næringsvirksomhed er undergivet. Denne tvivl er imidlertid kun begrundet fra det standpunkt, der i sagførervirksomheden alene ser en næring. Går man derimod med det foreliggende forslag ud fra, at denne virksomhed i følge dens betydning for selve retsplejen også har en anden side, som navnlig gør sig gældende i den mundtlige rettergang, kan ønskeligheden af en særlig kontrol med sagførervirksomheden i og for sig ikke bestrides. Spørgsmålet er kun, om det er muligt at opstille en virksom kontrol i så henseende uden at gøre brud på den uafhængighed, som tilkommer

19 sagførerstillingen. Fra dette synspunkt må det utvivlsomt forkastes at stille sagførervirksomheden under en almindelig kontrol fra embedsmyndighedernes side. De samme hensyn, som har ført til ikke at betinge adgangen til sagførervirksomhed af regeringens tilladelse, taler også for at hævde sagførernes uafhængighed af statsmagten i udøvelsen af deres kald. Derimod skønnes det ikke, at en kontrol, som udgår fra sagførersamfundet selv, skulle kunne gøre noget skår i sagførerstillingens uafhængighed og værdighed. Heller ikke er der grund til at antage, at sagførerrådene skulle være tilbøjelige til at gå det enkelte medlem af samfundet for nær. Efter de erfaringer, man andetsteds har gjort, er det snarere at befrygte, at rådene vil vise for stor tilbageholdenhed i udøvelsen af deres tilsynsmyndighed. Da denne imidlertid ikke afskærer nogen af de veje, ad hvilke man hidtil har kunnet gøre ansvar gældende mod sagførere, men kun er bestemt til at være et supplement til disse, kan der selvfølgelig ikke derfra hentes nogen afgørende indvending mod institutionen. I 1880 fremsatte justitsministeren et forslag til retsplejelov, der hvilede på Den 2. Proceskommissions betænkning. Forslaget blev imidlertid ikke vedtaget, og Den 3. Proceskommissions betænkning fra 1899 indeholdt ikke forslag til regler om et sagførerråd med disciplinærmyndighed. Efter systemskiftet i 1901 fremsatte justitsministeren på ny et forslag til retsplejelov, der nu hvilede på Den 3. Proceskommissions betænkning. Under forslagets behandling i Rigsdagen blev der imidlertid indføjet et afsnit om sagførerråd, der i det væsentlige svarede til Den 2. Proceskommissions forslag fra I stedet for Den 2. Proceskommissions forslag om et sagførersamfund for hver landsretskreds indeholdt det nye afsnit dog et forslag om oprettelse af ét sagførersamfund. Dette forslag blev vedtaget og udmøntet i retsplejeloven fra 1916 (som 139), der uforandret var gældende indtil den revision af retsplejelovens afsnit om advokater, som blev gennemført ved lov nr. 277 af 9. juni Ved denne revision fik bestemmelsen den ordlyd (og det paragrafnummer), som den har i dag. Revisionen byggede på betænkning nr. 871/1979 vedrørende revision af retsplejelovens afsnit om advokater. Udvalget bag betænkningen var af den opfattelse, at advokaternes pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet burde bevares. I betænkningens afsnit 6.7. vedrørende Advokatsamfundet og dets myndighed, side 61, er det således bl.a. anført: Advokaternes obligatoriske medlemskab af advokatsamfundet bør efter udvalgets opfattelse bevares. Det tvungne medlemskab er det naturlige grundlag for advokatsamfundets nuværende disciplinærmyndighed over advokater, jf. kapitel 5, afsnit 5.1., og for advokatsamfundets tilsyn med overholdelsen af de særlige pligter med hensyn til klientkonto, erstatningsfond og ansvarsforsikring, der i tidens løb er pålagt advokater på initiativ fra advokatside og med justitsministeriets godkendelse. Som følge heraf foreslog udvalget, at den gældende ordning blev opretholdt uændret, og at der alene foretoges en modernisering af bestemmelsens ordlyd. Dette forslag blev vedtaget, og revisionen af retsplejelovens afsnit om advokater kom derfor ikke til at berøre reglerne om advokaters pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet. Reglerne om advokaters pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet er ikke siden ændret. Samtidig med, at forbudet i retsplejelovens 124 mod at drive advokatvirksomhed i selskabsform blev ophævet, blev der dog i 143, stk. 2, som 3. pkt. indført en bestemmelse, hvorefter Advokatsamfundets tilsyns- og sanktionsbeføjelser blev udvidet til også at omfatte advokatselskaber.² Retsplejelovens krav om pligtmæssigt medlemskab af Advokatsamfundet er senest gennemgået i Eksklusivudvalgets betænkning nr fra juni 2002.

20 I betænkningen side gennemgås baggrunden for og formålet med dette lovkrav samt betydningen heraf. Det er Eksklusivudvalgets opfattelse på samme måde som det var opfattelsen i betænkning nr. 871/1979 at den eksisterende ordning bør bevares, og at de hensyn, der i sin tid begrundede indførelsen af ordningen, efter Eksklusivudvalgets opfattelse fortsat er relevante og afgørende. Eksklusivudvalget fremhæver advokatens særlige funktion i samfundet, som forudsætter uafhængighed af statsmagten. Den eksisterende ordning sikrer denne uafhængighed og tilgodeser samtidig det offentliges interesse i, at der udøves en effektiv kontrol med advokaters optræden og behandling af konkrete sager. Efter Eksklusivudvalgets opfattelse er det en nødvendig forudsætning for, at Advokatsamfundet har mulighed for at udøve et effektivt tilsyn, at alle advokater er medlemmer af Advokatsamfundet. Det pligtmæssige medlemskab adskiller sig herved afgørende fra eksklusivbestemmelser i kollektive aftaler på arbejdsmarkedet, hvor lovgivningsmagten ikke har tillagt fagforeninger og arbejdsgivere udøvende og dømmende beføjelser i forhold til deres medlemmer. Eksklusivudvalget fastslår i øvrigt, at Danmarks internationale forpligtelser ikke er til hinder for at opretholde den eksisterende ordning med advokaters pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet. Dette begrundes i, at et lovpligtigt medlemskab af en forening, der ved lov har fået overdraget udøvende og dømmende myndighed, ikke er omfattet af beskyttelsen af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 11, idet der ikke er tale om en forening i konventionens forstand. Praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er nærmere omtalt i afsnit Beskæftigelsesministeren fremsatte den 9. januar 2003 forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (lovforslag nr. L 120). Her er det bl.a. anført, at regeringen finder det væsentligt, at der uanset Eksklusivudvalgets anbefaling foretages en nærmere gennemgang af den gældende ordning om advokaters pligtmæssige medlemskab af Det Danske Advokatsamfund med henblik på at vurdere behovet for ordningens opretholdelse. Lovforslaget blev ikke vedtaget og bortfaldt med udgangen af folketingssamlingen Ved dom af 11. januar 2006 afgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sagerne Sørensen vs. Danmark (52562/99) og Rasmussen vs. Danmark (52620/99), at foreningsfriheden var blevet krænket i forhold til Sørensen og Rasmussen, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 11, jf. afsnit Ved lov nr. 153 af 26. april 2006 ændredes lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold. Loven indeholder nu et forbud mod eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet og et forbud mod, at en arbejdsgiver lægger vægt på foreningsforhold i forbindelse med ansættelse og afskedigelse. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (L 153, fremsat af beskæftigelsesministeren den 2. februar 2006), at lovændringen har til formål at bringe foreningsfrihedsloven i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 11 om beskyttelse af foreningsfriheden, således som den er fortolket ved ovennævnte dom fra Menneskerettighedsdomstolen. Det fremgår endvidere af bemærkningerne til lovforslaget, at dommen ikke ændrer ved, at foreninger, der er oprettet ved lov, og som udfører offentlig myndighed som f.eks. lovregulerede kollegiale organer blandt visse liberale professioner, der fastsætter fagetiske regler og håndhæver disse over for deres medlemmer, ikke omfattes af foreningsbegrebet i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11. Regeringen har imidlertid besluttet at afskaffe de eksklusivlignende ordninger inden for de liberale erhverv. Endvidere fremgår det af bemærkningerne, at Justitsministeriet vil anmode det nedsatte udvalg om advokater om i sin betænkning at beskrive mulige løsningsmodeller i forbindelse med de spørgsmål, der opstår ved en afskaffelse af det pligtmæssige medlemskab af Advokatsamfundet. Det drejer sig navnlig om, hvordan kontrollen og tilsynet med advokaterne kan tilrettelægges. Justitsministeriet vil på baggrund af betænkningen fra udvalget udarbejde et lovforslag om ophævelse af det obligatoriske medlemskab af Advokatsamfundet og om den fremtidige tilrettelæggelse af et tilsyn, klagesagsbehandling og uddannelse på advokatområdet

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

RETSPLEJELOVENS REGLER OM ADVOKATER

RETSPLEJELOVENS REGLER OM ADVOKATER BETÆNKNING OM RETSPLEJELOVENS REGLER OM ADVOKATER BETÆNKNING Nr. 1479 KØBENHAVN 2006 JUSTITSMINISTERIET KRONOLOGISK FORTEGNELSE OVER BETÆNKNINGER 2005 1457 Betænkning fra udvalget vedrørende markedsføringsloven

Læs mere

RETSPLEJELOVENS REGLER OM ADVOKATER

RETSPLEJELOVENS REGLER OM ADVOKATER BETÆNKNING OM RETSPLEJELOVENS REGLER OM ADVOKATER BETÆNKNING Nr. 1479 KØBENHAVN 2006 JUSTITSMINISTERIET KRONOLOGISK FORTEGNELSE OVER BETÆNKNINGER 2005 1457 Betænkning fra udvalget vedrørende markedsføringsloven

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

UDKAST Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

UDKAST Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven Civil- og Politiafdelingen UDKAST Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Advokatselskabers navn, sammensætningen af advokatselskabers bestyrelse og direktion mv.) Dato: 30. september 2008 Kontor:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter (Forhøjelse af beløbsgrænse for

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2011-12 Fremsat den 24. november 2011 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed (Landinspektørvirksomheder som partnerselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter 2010/1 LSF 201 (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0492 Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Introduktion til advokatbranchen i Grønland

Introduktion til advokatbranchen i Grønland Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Introduktion til advokatbranchen i Grønland Møde med Folketingets Retsudvalg den 10. september 2016 Advokatfuldmægtig Stine Dahl, advokat Rebekka Bisgaard

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn.

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. GODT TILSYN Kære kollega Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. Advokatrådet skal, efter hvidvaskloven og Folketingets ønske, føre et skærpet tilsyn med, at alle

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Baggrunden for aftalen

Baggrunden for aftalen Baggrunden for aftalen iflg. Venstre Formål Nedbringe omkostningerne for danske virksomheder Fjerne unødig bureaukrati og regler, der bremser mulighederne for vækst og ekspansion. Modernisere en række

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 155/2009 (1. afdeling) B og C (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Arvid Andersen)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 2. marts 2001 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2000-740-0062 Dok.: RMM20251 UDKAST Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Advokatselskaber)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 INTERESSEKONFLIKT Problemstilling Dette notat omhandler to problemstillinger. Den ene problemstilling

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. København, den 25. september 2014 Sagsnr. 2014-820/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Læreplan for God Advokatskik I

Læreplan for God Advokatskik I Læreplan for God Advokatskik I Delemne: Introduktion til advokatverdenen. Forsikring og garanti. Advokatrådet fører tilsyn med advokater, jf. rpl. 143. Advokatfuldmægtige skal have kendskab til Advokatsamfundets

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Justitsministeriet Civilafdelingen

Justitsministeriet Civilafdelingen Justitsministeriet Civilafdelingen jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 1 M O B I L 4 1 2 3 8 8 6 1 M E N N E S K E R E T.

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

Advokatsamfundet og. December 2009 17-12-2009 1

Advokatsamfundet og. December 2009 17-12-2009 1 Advokatsamfundet og Danske Advokater December 2009 17-12-2009 1 Forhistorien En dom fra Menneskerettighedsdomstolen fra januar 2006 om forbud mod eksklusivbestemmelser og regeringens generelle ønske om

Læs mere

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 201 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Tina Bak Jensen Sagsnr.: 2010-740-0492 Dok.: TBJ40981 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over Høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret es til

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret  es til Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager:

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager: Domstolsstyrelsen Administrationskontoret CER10667/Sagsbeh. CER J.nr. 02.01.01.2001-7.246 rapport om tolkebistand i retssager: Notat om 4. september 2003 Nedenfor redegøres for hovedindholdet af de forslag

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere