HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og BDO ScanRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Birgitte Sølvkær Olesen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 13. afdeling den 25. april I påkendelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Poul Søgaard, Niels Grubbe, Jon Stokholm og Vibeke Rønne. Påstande Kærende, Konkursboet ebh-fonden, har nedlagt påstand om, at landsrettens kendelse ophæves, og at den erlagte berammelsesafgift på kr. tilbagebetales til konkursboet. Egon Korsbæk, Jens Peter Egebjerg Hansen og BDO ScanRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har modtaget underretning om kæremålet, men har ikke udtalt sig herom. Landsretten har henholdt sig til den trufne afgørelse. Anbringender

2 - 2 - Konkursboet ebh-fonden har anført bl.a., at de spørgsmål, som var blevet udskilt, angik sagens formalitet. En delforhandling om sagens formalitet er ikke og kan ikke sidestilles med en hovedforhandling i retsafgiftslovens forstand, og der er derfor ikke i retsafgiftslovens 2 den fornødne klare lovhjemmel til at opkræve afgiften, jf. grundlovens 43. Ud fra en naturlig forståelse må en hovedforhandling være den forhandling, der faktisk og ikke blot potentielt afslutter sagens behandling ved den pågældende instans, og som tillige angår sagens realitet. I forbindelse med behandlingen af en civil sag i første instans opkræves afgift to gange, henholdsvis ved sagens anlæg og ved fastsættelsen af tidspunktet for hovedforhandlingen, dog tidligst 3 måneder før hovedforhandlingen. Opdelingen har bl.a. til formål at udgøre et incitament for parterne til at forlige sagen inden hovedforhandlingen. Hvis berammelsesafgiften skal betales allerede på tidspunktet for den indledningsvise afklaring af formalitetsindsigelser, vil incitamentet til at forlige sagen, efterhånden som sagen under forberedelsen oplyses, ikke være til stede, hvilket er imod formålet med bestemmelsen. Det vil endvidere i realiteten gøre retsafgiftslovens 2, stk. 4, 2. pkt., og stk. 6, illusorisk. Det vil også stride imod formålet med retsplejelovens 253, som ikke bør modarbejdes gennem en opkrævning af afgift ud fra en ensidigt fiskal tilgang. Dispositioner, der udløser berammelsesafgifter, henhører som udgangspunkt under parternes og dermed ikke rettens rådighed. En hovedforhandling om sagens realitet afslutter sagens behandling i den pågældende instans, hvorimod kendelser og domme om sagens formalitet ikke nødvendigvis afslutter sagens behandling i den pågældende instans. Supplerende sagsfremstilling Ved retsbog af 11. november 2011 udskilte landsretten de nedlagte afvisningspåstande til særskilt behandling i medfør af retsplejelovens 253, stk. 1. Ifølge retsbogen drejer det sig om afvisning som følge af litispendensvirkning, afvisning som følge af, at påstand 1 er for upræcis og uegnet til at kunne danne grundlag for pådømmelse, afvisning som følge af, at påstand 2 er indeholdt i påstand 1, og afvisning som følge af, at det vil være i strid med lov om erhvervsdrivende fonde 44, stk. 3, at afsige dom om anerkendelse af erstatningspligt. Ved retsbog af 28. november 2011 blev tillige påstanden om frifindelse for tiden udskilt til særskilt behandling. Der blev afholdt mundtlig forhandling om de udskilte påstande den 14. og 15. maj Ved kendelse af 28. juni 2012 gav landsretten ikke Egon Korsbæk, Jens Peter Egebjerg Hansen og

3 - 3 - BDO ScanRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab medhold i deres påstande. Det blev derfor bestemt, at sagen kunne fremmes. Egon Korsbæk, Jens Peter Egebjerg Hansen og BDO ScanRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har efterfølgende anmodet Højesteret om tilladelse til at kære landsrettens kendelse af 28. juni 2012, hvilket Højesteret imødekom den 16. november 2012, jf. retsplejelovens 253, stk. 4. Retsgrundlaget Retsafgiftslovens 2, stk. 1, 4 og 6, har følgende ordlyd: 2. For sager, som angår penge eller penges værd, og hvor værdien overstiger kr., betales afgift for hovedforhandlingen eller for skriftlig behandling, der træder i stedet herfor. Stk. 4. Afgiften efter stk. 1 skal betales ved fastsættelsen af tidspunktet for hovedforhandlingen, dog tidligst 3 måneder før hovedforhandlingen. Afgiftspligten efter stk. 1 bortfalder, hvis der senest 6 uger før hovedforhandlingen gives retten meddelelse om, at sagen er bortfaldet. Stk.6. I sager, der afsluttes uden dom, ved udeblivelsesdom eller ved, at en part tager bekræftende til genmæle, tilbagebetales en tredjedel, dog mindst 500 kr., af afgiften efter stk. 1. Berammelsesafgiften blev indført ved lov nr. 330 af 24. maj Den blev da kun udløst ved berammelse til domsforhandling. Formålet med berammelsesafgiften var efter de almindelige bemærkninger i lovforslaget (nr. 170 af 12. januar 1989) at motivere parterne til på så tidligt et tidspunkt som muligt efter, at sagen er anlagt, at tage stilling til, om der er mulighed for at forlige sagen. Herved opnås, at et færre antal sager, end tilfældet er i dag, forliges så kort tid før domsforhandlingen, at retten ikke har mulighed for at beramme andre sager til den pågældende dag. (FT , till. A, sp. 4087). Reglerne blev ændret ved lov nr af 22. december 2004, der indførte regler stort set svarende til dem, der gælder i dag. Lovforslaget (nr. 110 af 17. november 2004) byggede i vidt omfang på forslaget i betænkning 1436/2004. I betænkningen fremhæves ud over hensynet til

4 - 4 - en effektiv udnyttelse af domstolenes ressourcer også hensynet til i det hele taget at fremme en hurtig konfliktløsning i samfundet, og det foreslås på den baggrund, at systemet med én afgift for sagens anlæg og én afgift for domsforhandlingen bør videreføres (s. 245). Det blev imidlertid foreslået i betænkningen, at forholdet mellem de to afgifter skulle ændres, så berammelsesafgiften blev relativt højere, og fordelingen af retsafgiften mellem sagsanlæg og domsforhandling blev foreslået ændret fra tidligere 5:1 til nu 1:3. Det blev begrundet med, at berammelsesafgiften efter de gældende regler udgjorde en utilstrækkelig motivation til at søge en tidlig afslutning. Omlægningen havde til formål, dels at give en større motivation til forlig i god tid før domsforhandlingen, dels i lidt højere grad at afpasse retsafgiften efter belastningen af domstolene. Det blev dog understreget, at der kun var tale om en helt overordnet sammenhæng mellem afgiftens fordeling og det arbejde, der er forbundet med domstolenes sagsbehandling (s. 245). Under hensyn til domstolenes forbrug af ressourcer ved domsskrivning blev det endvidere foreslået, at en tredjedel af berammelsesafgiften skulle bortfalde, hvis sagen bortfalder senere end 6 uger før domsforhandlingen eller afgøres ved udeblivelsesdom eller ved, at en af parterne tager bekræftende til genmæle (s. 246). Der blev således ved disse forslag også taget hensyn til ressourceforbruget ved domstolenes sagsbehandling. Betænkningens forslag blev indarbejdet i lovforslag nr. 110 af 17. november 2004, dog således at forholdet mellem retsafgift ved sagsanlæg og ved berammelse blev fastsat til 1:1. Lovforslaget blev gennemført ved lov nr af 22. december 2004 uden ændringer i bestemmelserne om retsafgift. Bestemmelsen i 2 fik sin nuværende ordlyd ved lov nr. 181 af 28. februar 2007 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gruppesøgsmål m.v.). Forud herfor skulle der efter 2, stk. 1, betales afgift for domsforhandlingen eller for skriftlig behandling, der træder i stedet herfor.

5 - 5 - I de specielle bemærkninger til forslag til ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gruppesøgsmål m.v.) hedder det bl.a.: (Folketingstidende 2006/07, L 41,Tillæg A, s. 1430): Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at betegnelsen domsforhandlingen ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform) blev ændret til hovedforhandlingen. Ændring af betegnelsen domsforhandlingen til hovedforhandlingen i retsplejeloven skete ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politiog domstolsreformen). I lovforslagets almindelige bemærkninger (Folketingstidende 2005/06, L 168, Tillæg A, s ff.) hedder det bl.a.: Retsplejerådet finder, at den mundtlige domsforhandling fortsat bør være omdrejningspunktet for afgørelsen i første instans af tvistige civile sager ved domstolene, og at domsforhandlingen som udgangspunkt bør gennemføres efter samme model som hidtil, dvs. med forelæggelse, bevisførelse og procedure. Retsplejerådet foreslår, at domsforhandlingen fremover skal hedde hovedforhandlingen, idet denne betegnelse er mere træffende og lettere forståelig som beskrivelse af dette stadium af retssagen. Ordet er også det almindeligt brugte i norsk og svensk procesret Justitsministeriet er enigt med Retsplejerådet i, at der er behov for at skabe bedre muligheder for parterne og retten for at effektivisere og koncentrere domsforhandlingen, der fremover bør betegnes hovedforhandlingen. Højesterets begrundelse og resultat Fire dommere Poul Søgaard, Niels Grubbe, Jon Stokholm og Vibeke Rønne udtaler: Sagen angår et tilfælde, hvor retten i medfør af retsplejelovens 253 har bestemt, at hovedforhandlingen foreløbig skal begrænses til nogle af de spørgsmål, som sagen angår. De spørgsmål, der er udskilt til hovedforhandling, angår påstande om afvisning og frifindelse for tiden. Alt efter udfaldet er det derfor muligt, at der skal gennemføres flere hovedforhandlinger om samme krav. Problemet i sagen er, om der i medfør af retsafgiftslovens 2 skal betales berammelsesafgift for hovedforhandlingen om afvisning og frifindelse for tiden.

6 - 6 - I medfør af retsplejelovens 253, stk. 1, kan retten bestemme, at hovedforhandlingen foreløbig skal begrænses til en del af det krav, som sagen angår, eller, hvor sagen omfatter flere krav eller spørgsmål, til et af disse. En hovedforhandling efter 253 kan både vedrøre et spørgsmål om sagens formalitet og sagens realitet. For sager som den foreliggende skal der efter retsafgiftslovens 2, stk. 1, betales afgift for hovedforhandlingen eller for skriftlig behandling, der træder i stedet herfor. Retsafgiftslovens 2 fik sin nuværende ordlyd ved lov nr. 181 af 28. februar 2007 om ændring af retsplejeloven og en række andre love. Ved denne lovændring blev betegnelsen domsforhandlingen ændret til hovedforhandlingen, hvilket var en konsekvensændring som følge af, at der var sket en tilsvarende ændring af bl.a. retsplejelovens terminologi ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. Betegnelserne hovedforhandlingen og tidligere domsforhandlingen må således antages at være benyttet i samme betydning i henholdsvis retsplejeloven og retsafgiftsloven. Herefter finder vi, at det efter retsafgiftslovens 2, stk. 1, må antages, at en hovedforhandling udløser pligt til at betale berammelsesafgift, selvom hovedforhandlingen er begrænset til enkelte af de spørgsmål, sagen omfatter. Retsafgiftslovens 2, stk. 1, forudsætter efter sin ordlyd, at der er tale om én hovedforhandling. I Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004, s er om betalingsprofilerne for retsafgifterne bl.a. anført, at der er tale om et system med én afgift for sagens anlæg og én afgift for domsforhandlingen. Herefter og i mangel af en udtrykkelig bestemmelse om gentagen betaling af afgift ved opdeling af hovedforhandlingen i to eller flere, må retsafgiftslovens 2, stk. 1, efter vor opfattelse forstås sådan, at der kun er hjemmel til at opkræve én berammelsesafgift, selvom hovedforhandlingen opdeles i medfør af retsplejelovens 253. Reale grunde, herunder at opdeling kan besluttes af retten ex officio eller efter begæring fra en anden part end den, der skal betale berammelsesafgiften, taler også for dette resultat. Spørgsmålet er dernæst, om berammelsesafgiften skal betales forud for afholdelsen af den første del af hovedforhandlingen eller først i forbindelse med den afsluttende del.

7 - 7 - Retsafgiftslovens 2, stk. 1, fastsætter, at berammelsesafgiften skal betales for hovedforhandlingen uden forbehold om, at det skal være den afsluttende hovedforhandling, hvilket taler for, at afgiftspligten udløses allerede i forbindelse med den første del af hovedforhandlingen. Afgiften skal efter 2, stk. 4, betales forud for hovedforhandlingen. På dette tidspunkt er det uvist, om den første del af hovedforhandlingen bliver den sidste. Hvis det udskilte spørgsmål er en indsigelse til støtte for en frifindelsespåstand, kan resultatet blive en frifindelse og dermed en afslutning af sagen. Selvom afgørelsen af det udskilte spørgsmål ikke kan afslutte sagen, er det alligevel muligt, at der ikke kommer en yderligere domsforhandling, fordi sagen forliges eller hæves. Herefter, og da loven ikke indeholder bestemmelser om efterfølgende opkrævning af berammelsesafgift, hvis den første del af hovedforhandlingen ender med også at blive den afsluttende, taler reale grunde, herunder behovet for en operationel regel, for, at afgiftspligten udløses allerede i forbindelse med den første del af hovedforhandlingen. En sådan retstilstand vil være i overensstemmelse med formålet efter lovforarbejderne om hensynet til i det hele taget at fremme en hurtig konfliktløsning, og herunder sikre, at forlig indgås i god tid inden en hovedforhandling, og den vil dermed tilgodese også hensynet til effektiv udnyttelse af domstolenes ressourcer. På denne baggrund finder vi, at retsafgiftslovens 2, stk. 1, og 4, må forstås således, at berammelsesafgiften skal betales forud for den første del af hovedforhandlingen i tilfælde, hvor denne foreløbigt begrænses til enkelte af de spørgsmål, sagen omfatter, og at dette gælder uanset om rettens afgørelse af de udskilte spørgsmål kan føre til en afslutning af sagen ved denne instans. En begrænsning af hovedforhandlingen i medfør af retsplejelovens 253 til enkelte af de spørgsmål, sagen omfatter, kan også angå formalitetsspørgsmål, hvor påstanden er afvisning. Der er ikke holdepunkt i ordlyden af retsafgiftslovens 2, stk. 1, for at behandle denne situation anderledes end tilfælde, hvor de udskilte spørgsmål angår sagens realitet. Herefter, og da reale grunde taler for en fortolkning, hvorefter reglen får et klart og let håndterbart indhold, finder vi, at retsafgiftslovens 2, stk. 1, og 4, må forstås således, at berammelsesafgiften skal betales forud for den første del af hovedforhandlingen også i tilfælde, hvor der er udskilt for-

8 - 8 - malitetsspørgsmål, der kan føre til afvisning af sagen. Det bemærkes, at denne forståelse ikke vil være til hinder for, at retten træffer afgørelse om formalitetsspørgsmål uden en hovedforhandling, f.eks. i forbindelse med et forberedende møde efter retsplejelovens 353, der kan angå formalitetsindsigelser, jf. stk. 1, nr. 5. Denne mulighed består således og vil ikke udløse berammelsesafgift, da der ikke er tale om en hovedforhandling. Ved landsrettens beslutninger af 11. og 28. november 2011 blev det bestemt, at Egon Korsbæk, Jens Peter Egebjerg Hansen og BDO ScanRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs påstande om afvisning og frifindelse for tiden skulle udskilles til særskilt behandling i medfør af retsplejelovens 253, stk. 1. Hovedforhandling af disse spørgsmål blev gennemført den 14. og 15. maj Efter det anførte finder vi, at landsretten var berettiget til at opkræve berammelsesafgift i forbindelse med berammelsen af den første del af hovedforhandlingen. Vi stemmer med denne begrundelse for at stadfæste landsrettens afgørelse. Dommer Lene Pagter Kristensen udtaler: Jeg er af de grunde, som er anført af flertallet, enig i, at retsafgiftslovens 2, stk. 1, må forstås sådan, at der kun er hjemmel til at opkræve én berammelsesafgift, selv om hovedforhandlingen opdeles i medfør af retsplejelovens 253, og at berammelsesafgiften skal betales forud for afholdelsen af den første del af hovedforhandlingen efter de regler, som fremgår af retsafgiftslovens 2, stk. 4. Jeg er endvidere enig med flertallet i, at betegnelsen hovedforhandlingen må antages at være benyttet i samme betydning i henholdsvis retsplejeloven og retsafgiftsloven. Hverken retsafgiftsloven eller retsplejeloven definerer udtrykkeligt, hvad der skal forstås ved hovedforhandlingen. Retsplejeloven bygger imidlertid på, at behandlingen af en retssag falder i to dele, forberedelsen og hovedforhandlingen, jf. retsplejelovens kapitel 33, 34 og 36. Sagen berammes til hovedforhandling, når forberedelsen er afsluttet, idet det tilstræbes, at parterne under hovedforhandlingen kan forelægge, oplyse og procedere sagen for retten uden behov for udsættelser til afklaring af yderligere spørgsmål eller for at indhente yderligere oplysninger.

9 - 9 - Retten kan bestemme, at forberedelsen eller hovedforhandlingen foreløbig skal begrænses til en del af det krav, som sagen angår, eller, hvor sagen omfatter flere krav eller spørgsmål, til et af disse, ligesom retten kan træffe særskilt afgørelse om en del af et krav eller om et af flere krav eller spørgsmål, som sagen angår, jf. retsplejelovens 253, stk. 1 og 2. Angår et tvistepunkt under sagen ikke sagens materielretlige problemer, men alene sagens formalitet eller spørgsmål af betydning for sagens oplysning, vil det ofte være hensigtsmæssigt at afklare sådanne tvister allerede under sagens forberedelse. Jeg finder, at udskillelsen af sådanne tvister med henblik på at træffe særskilt afgørelse herom, har til formål at forberede, at hovedforhandlingen kan koncentreres om sagens materielretlige problemer, og at denne del af sagsbehandlingen derfor henhører under forberedelsen og ikke hovedforhandlingen, heller ikke selv om afgørelse af de omhandlede tvister sker efter særskilt forberedelse og mundtlig eller skriftlig forhandling. Landsrettens beslutninger af 11. og 28. november 2011 om berammelse af en delforhandling med henblik på stillingtagen til de nedlagte påstande om afvisning og frifindelse for tiden er truffet under sagens forberedelse, og de udskilte spørgsmål angik indsigelser mod formuleringen af kærendes påstande samt om litispendensvirkning. Jeg finder, at en delforhandling om sådanne spørgsmål, som finder sted under sagens forberedelse, ikke kan anses for en del af hovedforhandlingen, og stemmer derfor for at tage de kærendes påstand til følge. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Thi bestemmes: Landsretten kendelse stadfæstes.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016 Sag 97/2016 A (advokat Ole Dueholm) mod B (advokat Pernille Skinnerup) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Retten i Randers den 28. oktober

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. B219000G- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne H. C. Thomsen, Lone Kerrn-Jespersen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017 Sag 155/2017 Humlebæk Boligselskab (advokat Karoly Laszlo Németh) mod A og B (begge selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 145/2015 Dong Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 252/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Odense den 19. august

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017 Lukkede døre og navneforbud HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017 Sag 150/2017 Ekstra Bladet ved Mette Fleckner og Jan Søgaard ved advokat Carlo Siebert kærer kendelse om navneforbud

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 Sag 140/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Qeqqata kredsret i Sisimiut

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere