Protokollat med tilkendegivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokollat med tilkendegivelse"

Transkript

1 Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent Susanne Oldenburg) Tvisten Tvisten angår, om der efter parternes overenskomst er pligt til at betale sygeløn, selv om ansættelsesforholdet er ophørt. Påstande Klager har nedlagt påstand om at indklagede skal at anerkende, at en arbejdsgiver ikke kan frigøre sig fra sin pligt til at betale løn under sygdom i indtil 6 uger efter overenskomstens punkt 11, stk. 1, blot ved at opsige medarbejderen. Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse. Sagens behandling Sagen blev behandlet mundtligt tirsdag den 29. april 2014 med højesteretsdommer Jon Stokholm som opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede Stig Søllested og Kjeld Husted. Som sidedommere udpeget af indklagede fungerede Thorkild Bang og Charlotte Ketelsen. Efter procedure voterede rettens medlemmer. Der kunne ikke blandt sidedommerne opnås flertal for noget resultat. Sagen blev herefter overladt til opmandens afgørelse.

2 - 2 Opmanden fremkom herefter med nedenstående tilkendegivelse. Sagens baggrund Sagen har sit udspring i et konkret hændelsesforløb i virksomheden VVS og Varmeteknik A/S, Albertslund, men der er enighed mellem parterne om, at der ikke under denne sag skal tages stilling til de konkrete omstændigheder. Sagen er således en ren fortolkningssag. Overenskomstgrundlaget VVS overenskomsten indeholder i punkt 10 blandt andet følgende bestemmelser: Punkt 10 Opsigelse og vejrlig Stk. 1: Opsigelsesvarsel For medarbejdere, der uden anden afbrydelse har været beskæftiget på samme virksomhed i mindst 9 måneder, gælder følgende opsigelsesvarsel: Fra arbejdsgiverside Fra medarbejderside 10 arbejdsdage 5 arbejdsdage... Stk. 7: Opsigelse under sygdom En medarbejder, der har været beskæftiget uafbrudt i virksomheden i 9 måneder, kan ikke opsiges inden for de første 3 måneder af en fraværsperiode, der skyldes sygdom eller tilskadekomst. Det er en forudsætning, at den pågældende under fraværsperioden er berettiget til dagpenge i henhold til Sygedagpengeloven. I overenskomstens punkt 11 hedder det: Punkt 11 sygdom Stk. 1: Sygdom Under rettidig anmeldt og dokumenteret sygdom yder arbejdsgiveren i indtil 6 uger en betaling til medarbejdere med mindst 3 mdrs. anciennitet. For sygefravær, der påbegyndes senere end den 1. maj 2013, sker betalingen til medarbejdere med mindst 2 mdrs. anciennitet. Stk. 2: Definition af timeløn under sygdom For timelønnede betales en løn svarende til det indtægtstab den pågældende har lidt ved normalt produktivt arbejde. Timelønnen under sygdom er for akkordsvend den i virksomheden gældende timeløn. Hvor en sådan ikke er aftalt, betales den i akkordaftalens pkt. 6 aftalte á conto løn. Dig indregnes ikke smudstillæg, tillæg ved skiftende arbejdssteder og tillæg ved rejsearbejde. Lønnen under sygdom indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats.

3 - 3 Overenskomstens punkt 12 indeholder blandt andet følgende bestemmelser: Punkt 12 Tilskadekomst og erhvervsbetinget sygdom Stk. 1: Løn ved tilskadekomst og erhvervsbetinget sygdom Ved tilskadekomst under arbejdet, herunder erhvervsbetinget sygdom, der åbenbart skyldes arbejde for den pågældende virksomhed, betaler arbejdsgiveren løn indtil 6 uger. Det er dog en forudsætning, at medarbejderen genoptager arbejdet, hvis lægen har tilladt det. For timelønnede betales en løn svarende til det indtægtstab den pågældende har lidt ved normalt produktivt arbejde. Timelønnen er for akkordsvende den i virksomheden gældende timeløn. Hvor en sådan ikke er aftalt, betales den i akkordaftalesedlens pkt. 6 aftalte á conto løn. Dig indregnes ikke smudstillæg, tillæg ved skiftende arbejdssteder og tillæg ved rejsearbejde. Lønnen under sygdom indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats.... Stk. 3: Uarbejdsdygtighed Skyldes uarbejdsdygtigheden uforskyldt tilskadekomst ved arbejde for virksomheden, herunder erhvervsbetinget sygdom, der åbenbart skyldes arbejde for den pågældende virksomhed, kan medarbejderen ikke opsiges inden for de første 6 uger af den periode, hvori vedkommende er dokumenteret uarbejdsdygtig på grund af tilskadekomst. Det er en forudsætning, at medarbejderen er dagpengeberettiget i henhold til Dagpengelovens bestemmelser. Praksis Under sagen er fremlagt flere tidligere faglige voldgiftsafgørelser om forståelsen af lignende eller tilsvarende bestemmelser om ret til sygeløn i andre overenskomster. Herunder er der fremlagt en kendelse af 6. marts 2007 i en faglig voldgift mellem 3F og HTS-A for Veolia Transport Danmark A/S (tidligere Connex A/S) afsagt af højesteretsdommer Børge Dahl. Ved kendelsen af 6. marts 2007 blev HTS-A for Veolia Transport Danmark A/S (tidligere Connex A/S) frifundet med følgende bemærkninger: Det er et arbejdsretligt grundprincip, at en arbejdsgiver under et ansættelsesforholds beståen, men ikke efter det ophør, skal betale løn. Arbejdsgiverens pligt til betaling af løn er en pligt over for ansatte, ikke over for fratrådte, idet skæringspunkterne for lønbetalingspligten når ikke andet er aftalt er tidspunkterne for ansættelsens begyndelse og ophør. Den for funktionærer i funktionærloven foreskrevne ret til løn under sygdom giver da heller ikke en funktionær krav på løn efter fratrædelse. En funktionær, som fratræder efter lovlig opsigelse, får således ikke løn efter fratrædelsestidspunktet, selv om funktionæren på det tidspunkt og i tiden derefter er syg. Det følger af det anførte, at en overenskomst kun kan antages at give en medarbejder krav på løn efter fratrædelse, hvis det er særligt aftalt i overenskomsten.

4 - 4 Det er ikke i parternes overenskomst en udtrykkelig bestemmelse om, at der uanset ansættelsesforholdet ophør er krav på løn i indtil 56 sygedage, når bare den fratrådte er blevet syg inden fratrædelsen. Det siges tværtimod i 15, stk. 2, 1. pkt., at bestemmelserne angår ansatte. Det forhold, at der i overenskomstens 15, stk. 1, 1. pkt., er en bestemmelse om, at sygedagpengeloven er gældende, kan uanset uklarhed om den overenskomstmæssige mening med dette udsagn ikke forstås som en bestemmelse om løn. Det oplyste om forbindelsen mellem mæglingsforslaget og sygedagpengeloven giver ikke tilstrækkeligt holdpunkt for at antage, at det var meningen, at der skulle være krav på løn, hvis der var krav på dagpenge. En forståelse, hvorefter der skulle være krav på løn også efter fratrædelse, vil i øvrigt være i modstrid med, hvad der gælder på funktionærlovens område, og modsiges endvidere af Dansk Arbejdsgiverforenings og Danske Vognmænds udmeldinger i forbindelse med ordningens ikrafttræden i Forståelsen har heller ikke støtte i de under sagen om virksomhedspraksis på overenskomstområdet afgivne forklaringer. På denne baggrund må 15 i parternes overenskomst om ret til sygeløn forstås som en bestemmelse om sygeløn under ansættelsesforholdet, men ikke efter dets ophør. Det bemærkes herved, at der ikke under sagen er spørgsmål om, hvorvidt det indklagede busselskab har søgt at omgå overenskomsten eller på usagligt grundlag søgt at unddrage sig pligten til betaling af sygeløn ved den foretagne opsigelse, hvis rimelighed tværtimod er ubestridt. Der er endvidere fremlagt en kendelse af 29. maj 2007 i en faglig voldgift mellem 3F Transportgruppen og HTS Handel, Transport og Service afsagt af højesteretsdommer Per Sørensen. Ved denne kendelse blev HTS Handel, Transport og Service frifundet med blandt andet følgende bemærkninger:... Sagen må derfor afgøres ud fra en fortolkning af bestemmelsen i 6 og ud fra den almindelige arbejdsretlige litteratur og praksis. Det er ikke i overenskomsten eller på anden måde udtrykkeligt bestemt eller forudsat, at der uanset af ansættelsesforholdet er ophørt er krav på løn i indtil 7 uger efter sygdommens indtræden. I mangel heraf må grundprincippet være, at retten til sygeløn (fremhævet af mig) følger ansættelsesforholdet og således kun består, så længe dette varer. Da spørgsmålet ikke har været drøftet ved tilblivelsen af 6, kan der ikke udledes noget afgørende af ordlyden, men de udtryk, der er anvendt i bestemmelsen medarbejdere og løn må mest nærliggende forstås således, at de sigter til tilfælde, hvor ansættelsesforholdet består. Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt deler de betragtninger, der fremgår af opmandens begrundelse i kendelsen af 6. marts 2007, når jeg til samme forståelse af udtrykket løn under sygdom, som opmanden nåede til i kendelsen. Det bemærkes herved, at ordet medarbejder i 6 må anses for synonymt med

5 - 5 ansatte i 15 i den overenskomst, der var genstand for fortolkning af kendelsen, og at der heller ikke i øvrigt er tale om forskelle mellem den pågældende sag og denne sag, der kan føre til, at der i denne sag må nås til et andet resultat. Parternes argumentation Klager har gjort gældende, at bestemmelsen i VVS overenskomstens punkt 11 om løn under sygdom må forstås på den måde, at arbejdsgiveren ikke kan slippe for at betale sygeløn ved at opsige den sygemeldte medarbejder. Dette følger af ordlyden betaling og bestemmelsen om, at lønnen under sygdommen indeholder den i lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Bestemmelsens tilblivelseshistorie og sammenhæng med sygedagpengeloven peger i samme retning. Det må også tages i betragtning, at overenskomstens punkt 12, stk. 3, indeholder en lignende opsigelsesbeskyttelse som følge af uarbejdsdygtighed ved uforskyldt tilskadekomst under arbejdet. Denne forståelse er tillige i overensstemmelse med adskillige afgørelser i faglige voldgiftssager og den arbejdsretlige teori. Såvel bestemmelsens formulering som overenskomstens formulering, dens formål og dens forhistorie underbygger entydigt dette resultat. Indklagede har gjort gældende, at medarbejderens beskyttelse mod afskedigelse under sygdom såvel som beskyttelse mod usaglig afskedigelse indtræder efter 9 måneders anciennitet. Denne beskyttelse holdes adskilt fra medarbejderens ret til betaling under sygdom. Medarbejderens ret til betaling under sygdom er betinget af et fortsat ansættelsesforhold, hvilket bestyrkes af en ordlydsfortolkning i overenskomsten og sammenligning med andre overenskomster f.eks. den grafiske overenskomst. Opmandens tilkendegivelse Ved sagens afgørelse må udgangspunktet tages i den retsstilling, der er fastslået ved de faglige voldgiftskendelser af 6. marts 2007 og 29. maj Udgangspunktet er således, at det ikke påhviler en arbejdsgiver at betale løn efter ansættelsesforholdets ophør, og at en overenskomst kun kan antages at give en medarbejder krav på løn efter fratrædelse, hvis det er særligt aftalt i overenskomsten. Der er ikke i VVS overenskomstens punkt 11 en udtrykkelig bestemmelse om, at der uanset ansættelsesforholdets ophør er krav på løn, når den fratrådte er blevet syg inden fratrædelsen. Det forhold, at der var anvendt ordlyden betaling er blot en henvisning til definitionen af timeløn i punkt 11, stk. 2. Anvendelsen af ordet medarbejder peger i samme retning og sammenhængen med overenskomstens punkt 12, stk. 3, peger ligeledes i denne retning. Det oplyste om forbindelsen til sygedagpengeloven giver ikke tilstrækkeligt holdepunkt for at antage, at det var meningen, at der skulle være krav på løn uanset fratrædelse. På denne baggrund må punkt 11 i VVS overenskomsten om betaling under sygdom forstås som en bestemmelse om sygdom under ansættelsesforholdet, men ikke efter dets ophør.

6 - 6 Herefter tager opmanden indklagedes frifindelsespåstand til følge. De partsudpegede medlemmer erklærede sig enige i, at sagen kan afgøres ved denne tilkendegivelse, og kendelse blev frafaldet. Opmanden finder, at hver part bør bære sine omkostninger for voldgiftsretten og at parterne burde bære opmandens honorar med halvdelen hver. København, den 23. maj 2014

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0141 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere