Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I."

Transkript

1 met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu. om Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ Bldom der v væ\(ke Opsigt i Klo hvert P.ld blandt Bllh_odlere. Bo ove a.. rde)er fr. Oplandet sloll tiltalt lori for l' hue kabt en neslen ny Perlonbl for Cl Kr. mens enlt den lovlige Pri. vir Ol Kr. Po Anledøloc af den t_gende en.orte- Haodel med Biler er der An fr. Justitsministeriet udstedt n- sky ølrule. fil Domstolene _m en skar sld6 pere Kurt 0l Ourdejeren idøm- Do lu derf~r en Bede af 6000 Kr. B.ulcde..t BUen kommer til al at t t.. bam Kr. Bøderne da for "lori- Bllb.ndel kan gu belt : op Kr. Ol O.. rdejeren ' -( t.r derfor ikll: appellare Dommen. [ ~.~ - ed Mimi fr. Thl.td der i l r~ Oktober 1944 bavde lllbt en Lut- \ elle bil uden VlreØlrektoralel Tllladel.. o til an Onrprla af 3500 enl~ Kr. llp med an S_de af 500 Kr. hv - Bn C.B.1r fr. Thi.led døm- sn.. 20 Ol Kea Helta for Pralarni- "rio. io1j med an ily.k PYltnlnge- kun pi.. - Bn Thlst.dbo d.mles en s0tlj Ø_de.f SO Kr. fer ved Ombyg- me~ nlnc laf.1 H.nsebu. Sommerhus ove. hava anvendt nye Materialer. B - Bo L erarb.ld.r d.mlel en SOK B.de f 20 Kr. for maoltlfuld Til!! Porlevrenloln& Maris POll Gy 81 Air. - Mnda din S. Mil yld.r adr. tnlr Pet.r Hol. Selllb 80 Aer. pder 1.01 Hol..r' r.dl Samb llrune Kil 8e04l0." lom hlo endnu bebor bell! tel. em en a.n bar ve _ B

2 ... o tlle NA Nlt es ten i At!!1 l Ar henven'll1r l'rlhe4l1omlen ~ha: tu 8yr" ( ~ 1 ~ (Hn. lir Olknl".'! tt8 til d' O/o! JYcr rr r.md.lc. v Vle t lilie pr'!811 BY"":~n Unl(dullkoHKlerne. Prlhedllo"lol1R L.lllllw"n.. beder elle t.r.~ vel mod de tie!""re!.ler Lenja. Ol( Hund'K h'lvonder ~ lor a' llle fonkcllll. De Bel... dor mll"nllllllr liør Ub~Ba.rl\t Ul frlhml.fomlon. ~"" C1llllllltlor (l~ "p(lt_lner Peber Portvin m. v. tamt.1 4. M.) O'~!'. OlllUekorl linder Sled ndell En.rm'dde. tre 1U10 P Sloro Uv (tril n.. dllu!el) hvor P.DP. Ok"ller v!hlo. SON DAG AFTEN uiholdu -t Maj-f.sl i Talrsaln i Rød. Kors-Ljtn Orelbækle)ron) Kl "rh Or1l.ernt Ptoc~.. Ollon r. Slore Tory mcd r'd.pe Ork"..'r! S/lld VV rn cø. 211 lbu~~ Mn/!tl vell LkalkmHaelll Porllint. Zrllllel/:' Ullrl('lscll hvurol!er \rnlmllul E~er.l.rl tlu. hf/dol SlorllnJ[.O\ ftrul TY'U"! SV".RRE LØERO nvlldtl~n Hklen ilet Ulldu... tldt om hle Krl" hlr 'olieret 111.rneret "'lllke l.. tykf' flle~:ler 011; 1<'lcenlnllollllf'jre l' nt vendtt hfe"r N"'l.t!lUl(l (hllv Polkl' Sltnødollel Ul'llnl.lftk"pcd1t!on Sturll m'ndtlfl v1 all l. arne Olrlellller und~r Krl;e. Her MarMa Alalutnln.. (Kl. Cl. :11110) 'til Dlllta".rfle a'1.t rakkel'roq rld til DY hvor PkHn k.. te 1.. ran MUllklrlllllnlltl P.llta.e.. Hllr v Thtted ily' Rklt Oualu R Ul h l!( re/hlt; Bllailn Arbejdernes Radioklub for Thisted og Omegn. "r." A. K Q '" nll... t... _t'_... Ulll'_. _. ~u.lrrh' ~

3 _. inde. ;'~ sr~t æol'ø dl dj- ad le lev!"re :VllhJer~f esten i == ---== "'-' =-~ = -- Altet J Allr henven!ln Pr!tredsFondcn.e til Byu Ol!. ~ncn. Bef"Jk nlne om Stolle til de ODglvcr der rømdeln vil VRlC.t e tptc: el BrJl:nlnJl:cn UldolD.kolleJl:lcrnc Frlhed~londen. Lolrllllomlle blider alle ftee vel mod de Se'ere der Lordaj!: 01: Sandie henvender g lor. lælte lonkllulit. De Bllb der r~dkommer l:aar ubekallret lu Frlhedlonden Sl/g r Clarare!!er Rs Appelsiner Peber Pari vn m. v.. ml 4_ Msi _ Dageru Oæltekort linder Si d Søndau Eftermiddag fr. K 18 pa Slore Torv Urø Rlllldhulerj hvor P D P. Qrku'.r v splue. SØNDA6 AFTEN efholde_ 4. Maj-rest i Teatusalen i Røde Kors-Leien Drn~bæklej ren) Kl timler D"ltalerne PrOCPlilonen fra S'ore Torv med PD F s Ork.!'!'T j Sp i d~e ". Kr. ca. 20!labnes Mode! ved Loka lko mire!;.. Pormllnd 0relæjl:1 Berlelsen hl"orefrer Amtmand Eg:edorf 'ller. H in len H' lvcdtalen holdes R S'orll n/if ~mund Typngro' S V~RRE LØ ~ ERO. Skien der under Ul RO..! lo'n hele KrlMen har vær!:' loterneet n 'rske r ty.ke Pæ"!itller ol!: Koncenlrall " n~ lel re Di; lørlt vendte hlem 11 N"r:e med Grev PoUle Be n ~ dorr Und.ætn l n.l.6ek~ped l t i on. Srorl ismanden v tlle om alne Oplevele und" KrlR:en Tbielu. -.\. dbrfnr KonKUUl/:bøl!:eo. ermg fuld Efter Mertel. Aflllutn(ne: (Kl. Cl. 2130) vil D p.lelo!erne.flt".1 F A K K E L T O G nd til Hyen hvor P~k l e r n e k. lu B.. 1 forln Muelklribuncn J P.nluen Her vil Thl~ted8 nye Kktor O un p r R o. h o 1 holje~b.. lt61en m.. k~ ved g96 teri Hanstbolm BAZAR Haostkolm Fordel lor Vlndrehjl.!'llmel.holde. pia Han te Ko' ".10. M.J. modtalltf:l med T..; Adr. : Bazllren Hzn tholm. Allevf'nnal. sted: H'ollled Rutebiler. B~zafcn ubno:ø K i5 ved p.. lor M e h r Ræhr 1(1 20 taler Kento chef Skaa lum Thii'\led. Ood~ n)ltilll Ting bortloddet. Slor Tombola lindu md Cykle d/f'k Tændstikker m m. Benyt Wl"kenlil -Lukninlen li l Ol Bete p ~ a BaZHcn og se Hjemmel. Klin n Da.t "" Er1Ll. Mai

4 4. i 1' 1' ''~nllllll1l'f ro 4-.. T1.::.-" ('r U fa!;uagt i EnkeJUledler. K r. l" Stmd8R Eltemndde. YlJ F... Orkld r op paa os M lltltljg lla.bnes fond Raatlh Bod. ln-orcra 6WJl"S aaa 1m. 6jil'!lhll' Tina: aom a.. ApuE"1 )d"'r æg1c Pot... 1.D 0l li K f " Clgareu r D. D. lodvid vil Hl'st bt'l!olanadt'o at Gættekotteno- f 4. :\Jaj BU"D bln solgl Dt>r (!ot hidtil 601r'1. ca. ar disst> Kort j Th). men der er noglt> fundrroe tiloo/ce { iidnu. FW-Orkl' rvl fipillf.>l' hl A. 17 Ult'u KJ 11/3( 5l1lJh.'!';. nlan i~n pa L 6 ttll'dor\" hvodlll mnn i Pru C{'":-.ion og moo Musik i Spidøen dra g t'l ud til Drall"hmlrleJrcns Teatedpl H'[- il.<\.mltnatld E g e d o f tale om FOl"hmdt'lsen mt>lem Danma..." 5 laj og :s'o'gt's 'j MaJ mt'n.\ftem!dl' Hon-dtnfl:'r hll\vf' den norslro Storhngsmand. Typogra( Sn>rte L et b (' r g fra Thistoo~ Brodl'1'hy stien Han at' linder OlPAkon hele Kn~n iul f>rlll'rol i t) toke YæbRller 08' Ed'] c<'n tratiods'ejrto og '''tmdre først bjld til Xorge moo GJ'(>f': Follie B~ t p::'. DndpplninlflehpsJitiod Bah "d. 11\"'" Fribl't\ til... BJomt ti... H. r meget «r.alllt; yadtto htll uruidd(>lbat1 er-.. :s-.plfbl&tiolk"ll tfl OO ""c til Tr6kt'DJt.ftHJ åt'"1'atre.æh- pt hg med Renen a.f 1ie 10- t('rne-rede med hjem. Han er l!jetil1and' og. Sla mad iøt' bo.rlte al høle ham ler. hans Tit! Til Sj.Sd... ise -el ømdr natløbalt.~at man H~ af' d ~ o i B L u l. f. li T 8

5 Fra Retten i Thisted. CB'urcn h J o l S b Y ha l~hi::;ll'd der Val' kommet sanuucn med on kvindelig tysk Flygtning først l Hamhol'glcjl'cn hyol' han slod Vagt senel'q j Thisled. blc\' i Fonu1ddag idømt 20 Dages Emile. En ~Ja1tl som udc[) 'l'illadl'lrc haydr købt en BiL for 6000 Kr" skonl Maksimnlpdsel1 paa den vaj' ca 2500 Kr. idømles 5CJO Kl'. i Bude. don Tjd ban havde huft den lhlvcle han ljc'nl ca 5000 Kl'. ved Korso!. En anden ~and hav(lc koht on Bil fol' Kr Dcm val' kun vurderot til 5900 Kr. aaa han maauo af mod f!jl Bodo pra 6000 Kr. l J.\u Thisledllo'rs:or fik 20 Kr. i

6 Festen i Atter i Aar henvender Frihedsfonden sig til Byen!': og Egnens Be. folkning om Støtte til de Opga\"er der fremdeles Yil yære at løse specielt Bygningen af Ungdomskollegierne. Frihedsfondens Lokalkomite beder alle tage vel imod de Sælgere der Lol'dag og Søndag henvender sig fol' at sælge forskelligt. De Beløb der indkommer gaar ubeskaaret til F rihedsfonden. Salg af Cigaretter Ris Appelsiner Peber Portvin m. v. samt af 4. ~aj Dagens Gættekort finder Sted Søndag Eftermiddag fra Kl. 16 paa Storetorv (fra Raadhuset) hvor FDF.s Orkester Yil spille. Søndag Aften afholdes 4. Maj Fest i Teatersalen i Røde Kors L ejren (Dragsbæklejren). Kl starter Deltagerne j Processionfl'a Store Torv med FDF.s Orkester j Spidsen. KJ. ca. 20 aabnes 'Mødet ved Lokalkomiteens Formand Orelæge Bertelsen hvorefter Amtmand Egedorf taler. Hovedtalen holdes af St ortingsmand Typograf Sverre L ø h e r g Skien der under saa godt som hele Krigen har været interneret i norske og tyfolke Fængsler og Koncentrationslej re og først vendte hjem til Norge med Grev Folke Bernadottes Undsætni11gsekspedition. StoJtingsmanden vil tale om sine Oplevelser under KrigE> l1. Tableau. - Medlwing K{Jng~s:mghogf'n. E ftel' Mødets Afslutning (Kl. en. 2130) vil Deltagerne nfg-an i el Fakkeltog ind til Byen hvor Faklerne kastes i Baal foran :'lmiktribul1(>ll i Plantagen. Her vil 'J'hi l' tc-'t1 f:\ nye Heklor Clltlnal' l 4)!' h o l m. h(jifle naajlalen. -- o - d L K U SE B kl d f o ~ T \

7 m''''"''"' 1 " l l l l l l Forsamlingshus KJ. 20. Taler af Sognepræst T. A n d e l' s f' n Visby og' Sognepræst L u n g k j e r lluns\rup. Fælles Kaffebord Sang :u Landinspektør B o e Thisted. Alle er velkomne. U rigdomsf oreni nge 11 G yrn nastikf o)"edi ngt'n 11'ol'ed ragsf ol'eningen Sondel'jydsk Forening K.U. Konsl'l'vative Vælgerforening m. fl. l H N il h Arup-Vesløs og Øsløs Ungdomsforeninger. Foredrag af Forstander P o u l s e n Aabybro Søndag den 4.. Maj Kl. 20 paa >'esløs Kro. Fælles Kaffebord og selskabeligt Samvær. Bestyrelserne.

8 il National- og Mindefest afholdes i Nors Kro Mandag den 5. Maj Kl. 8. Tale ved Pastor J u u S ø r e n s e n Sang og :Musik af Landinspektør B o e og Fl"k. R Y s g a a 1" d Thisted. Fælles Kaffebord. Alle er velkomne. Sønderjydsk Forening og Borger- og Haandværkerforeningen i Nors.

9 Ved.!'lMet ved Hanøled VaodrerhJem. Som Vær! Vndl '1;:~::7~ Hanl1t'd 1'1.nlallt't _'b. d 11!'llfllnn :Vandr'l der er Pro'r-!lslon OR øtammer ra srup ved Randers. HUl kom tf.nøtholm lor nogle Asr lilden. VrrlllamUlr-n er fly til'l nd l Vandrerhjemmet 0ll' der ibrel Porbe rede:løer til A.bnlnien der er pll"- laa' til O. Maj. P'. 4. Maj-Fest i Morgen_ l Platreoe hejses ra Morrea ø itoaded MorEen. den 4. Mal lgtl /.!' hele Daeen p.. hel S.nl. J i Thllcd rejses P'allleerne litjlahederne begyndtr Kl. 16 ~ med p D P Koncert p.. St. Torv OK brr sælrta mlnlt T1011 Pordd for Prihedskampen.Olre. Ved Byen. ndkønelnele bliver afkrævet.. 8ompenRe- Porm.. Ol der kan ladlr for l /"1 Kr. r... Korl til PrlbedlondeD slore Gættekonkurrence. Polketoget til DUblek farler ra S. Torv med P O? l Spidsen oa Slorllnl'- mand Sverre L. b e r ra Skien tller Onalbæklejrens Pesten stulltr med "" Pakkeltoe til Pllnlllen hvor lor R O i b o l D holder Sultle. Tyverier Tbls '. den.enere lid er der belaael lora Sma.lyverier i Thilied. blev en Mind lorteden p

10 g ". - - l t- n f -. lenvender Frihedsfonden sig til Byens og A ttel' 1 -..ar m Støtte til de Opgaver d er f rem d e l es v. være Beo f 11mmgo. t Bygningen af Ung d oms ' <O egjerne. lose spece." bed ta l. Frihedsfondens Lokalkoml'" er a.e ge ve lmod de d LO '~ag og Søndag hellvender Slg for at sælge gere er u.. be k. t t'l ligt. De Beløb der lddko~mel gaa~ u same 1 _ Salg af Cigaretter Rs A]Jpelsmer Peber Portvm ~. v. af 4. Maj Dagens Gættekort fmder Sted Søndag Efterrruddag Kl. 16 paa Storetorv (fra Raadhuset) hvor FDF's Orkester spille. SOJldag- Aften afholdes 4. MAJ fest. i Teatersalcl1 i Røde Kors Lejren (Dragsbældejren). K starter Deltagerne i Procession fra Sloretorr FDF's Orkester i Spidsen. Kl. ca. 20 aabnes Mødel ved Lokalkomiteens Formand. læge B e r t e s e n hvorefter ;untmand E g e d o r f taler. Hovedtal.n holdes af Stortingsmand Typograf Srer" berg Skien der under san godt som hele Krigen harv""t neret i nol'ske og tyske F'ngsler og re 011 vendte hjem til Norge med Grev Folke Bernadottes ekspedition. StOl-tinggmandpn vil (al e om sine Opl. olser Krigen. TABLEAU. -- Ml'{lbring J(ongrsnnghogen. l i' Efter ~lod('.tr Afslutning Kl. ca \il Dl'ltUgl\'W g:u\ i ~kkclto~ mel til Byen hvor!i'aklclllc kasles i RaH fornn 1 lllbuncn l Planlap;{ n. Tfp! vil Thist{'rl~ nye Ht\ktor HUlllU\' h h o m holde Haallnll'll.. ' "1 """

11 .. ~-~=~====...-._~ t e r Hanstholm. Bazar Ha til Fordel for Vandrehjemmet.afhol~es Piia lansted i( ]!aj. Gaver modtages med :rak. Ad.. Bazaren Hansth ro d.. veringssted: Hansted Rutebler. ollll. Kl. 15: Bnza.en aabnes ved Pastor :M e h r Rahr Kl. 20 taler Kontorchef S k a a u m Thisted.. Gode nyttige Ting bortloddes. - Stor Tombola findes dæk. Tændstikker m. m. - Benyt Week-end-Lukningen lll<!d sag p.. Bazaren og se Hjemmet. til 4. Maj-Fest i FALSBJERG FORSAiULNGSHUS KJ. 20. Tale af H. A n d e r s~ n Visby og Sognepræst G. La n gk strup. Fælles Kaffebord. Sang af Landinspektør Bo e Alle er velkomne. Ungdomsforeningen Gymnastikforeningen Sønderjydsk Forening KU.. Konservativ Vælgerfore. -D. t

12 u hblll uvel" on hør fuef de. De! Je!rn taget sendes rede'iksværk il J ernplader i Sk;b 8 byg ~ an2e Tusinde sendes ii Traadrabrik. til S tf sad o na spiller val... " _-- _.- 82 Aar Cl. Hansted Kro renaables. f. a Politimesteren lorelirler nu Gæstgiverbevilling uden Spiritui lil Hanslt":d Kro som siden Eva~ kueringen hhr været lukket Bevil HUllerl er meddelt Prk. Marie Pederse.n der lejer BYliningen al ' Slden. Hun og hende~ Søster ej r- f desuden et Bllde:hc.tel ilenatrup. stammer lom bekendt fra Hanstholm og hun ha: bude Møbler at: Service klar saa!~':::es al Kroen.straks kan -' Den nye Kroejer.~ der Thisted 20 pr. SJjnger ~ Oll S/end vort 'del 9llbnes. Hvad der skal ske med BSd pensionllltet "Slrandgøarden" ved mlln endnu ikke. Den smukke og rummelige Bygnine- er endnu ikke istandsat efter Tyskernes 0delæegeller. D arg l til Mel Vært BolaRet ved Haostod Van- for drerhlem. pao Som Vært til Vndrerhlemmet V i Hao5fed er anlaget Arbtldsmand 150 Hermann!Vandel der er Bager af nen Pro!ession og.tammor tra Kiel 20.'rup ved Rande". Hin kom til Hanstholm for nogle Aor sided. Værtslamilien er flyttet nd Van drerhjemmet og der gøres Porbe rede ser til Albnlngen der er plao lagt til 10. MBj. At nen P. Po Pol Aal.. 4. Maj-Fest i Morgen. Ak n... O trlrenl.... ~ ~

13 Slte 1-' u... J Ul <J" o l"" i ~-'-Kllfr 1;0- TyskerDeS TeJel n r- ke l sv odet. er nn Nedlagningen ~ ' c' lil lyske Telefonmaster DAnmark er ler' nu ved al være slullt'l. A bel del har ~ik U V.. UK Scel nyll A Brul Beg dl

14 ~. f:nd lem P slorm. e v" illc l Jbbcro Sp LaB' fibi~ei undby rd Læ værel overdrlcel en halv Snes. hlvd daoske plrma.. or: de belydell~e lidt Mæo'.' r J rn. Træ og Sloollr.". vug drog kom var 82 man 'l~dta2et rt:prælenlerer eo Vældi ol c. a Mill. Kr. Bn Del al TeltlJopælene om kan over lages al Jydsk Teleion har 1 1 Lov.t hlive stuende. De Jern slæn~e o.l. der er nedtaget sendes nu ii Slaalværket.Prederlksværk. hvor de forvandles til Jfroplader lom bl. a vil indga Skibabyg- Oæl!.ingsloduSlriell. De man!:e Tusinde iii km Telelon'.dnioger Beildes ii Nordisk Kabl'l. og Treadiabrik kl1 som omdsll' 3. Re~imer i Thi e dem ii ~ llraad lin de Mu h. O ' ~piller Kirke S

15 4. Mai Festen i Thisted 1 :Unj F('~!'n Thi"tr j "il hlhd aflwlth nn!l.'1' "'llukkl' og..;llrn!flf' Fol'lllf.'l'. J 'm )(ol'gl!u n Y' liikkt>!"t nllf' Flag l lht>n Jrua til Top!! fik lhrn r('j'*.'l' drn bloukkr> Ylagalll com paa all/in' r-.!fu"{ F"sldagf' Hf>nimod R. Hl n Dyt'ns og Omrgnl.'ns Bpbof.'" lo.kkf'rt i f.tol"t Till :.111(> llod Ston-on 11\'01' flpl chgtigl' O.kt ster ha FDF -il f;jlilll' og "r ' 1 lltyivl!-ornt bliv(' filo!" TJ!iolrnJnning iii DO'l!m "Nl Tndgnngpn til RnarlbuH' hol dl'..ja-ldol' Vau'' Yd blive Mg!. Thish>d.. flink< Plgt'- 6p('jderkorps og FWs UrC'ngl' vil Da. g('n igl.'nnt'1l Nl'lgr fimlla Flag og Em- bh'mf'l Dr! {'r sikkert ovl.'rflucligl at 01(' n{'. ot.samhige i ljogf'l!. Lub inl! ' komllf> Dl'lob - 11("'U1<1'' ogl-iaa. df' tidligt't( omla]t('.. Domp<ngr" uj)t'.~kaarct gaar til }< 'il}/'il... folld(lll~ FonnaaL Km {('n' til "l"ihf\fl.~ronr'ls GO"!('kollkmrJ'llJe' kan f'hlnu fnn..... )[nn knl hu"kf' ni fna. Nn Jnlq'lllt inljt>o 8 ).[n1 J\flf'llf'n... lfo\'nlall'r.t'rl :\ludf'1 i TNllf'r<;all'n ] nltlksh."k hli\'f'r H)m htlligl'<' omlll Stortingsmnnd S"p]" lf' Lobr'rR fra Skil'l f;tortllk~ mandl'l llll('r pi rnl1{1'1 "l ffjlshulf li:t1 lig klurt Sprug linn har "NfOl nrrf'~f''1'! l r TY-f;kl'rJW i 1!f'f;"J [) An d 'n Tirl hal' han Biflll'l i }l<10"'" no.. ~kf' og h'fikf' }o'if'll{lilf'1" Hg '"U'f {'l urlsal for mnll~f' Li rllsn Slorlinll" mandril f'" t'll Jnr>gr! hf'llytll'l Talf'1 i Nm'gf' og Jr'1 ('' LJknlllM follngfln Af ":olordl'n" i Rkirll ' (ulrl;lu'ndig grallr fnr.oknlkomit(l('n i ThL~h'fl hlll' fwndt 1a1""('1 hf'lllf'll L An).!'! ling Df rjf'1l gorh' R;ljoC -- 1'1 t;lnllkt l 'llslng lf V n... knh"lorbind!:t:'1l nl'lh'll dl' 2 U}"'"

16 National- og Mindefest afholdes i Nors Kro Mandag den G. Maj Kl. 8. Tale ved Pastor J L1 li S ø l' e n s e n Sang og Musik af Landinspektør B o e og Frk. R y s g a a l' d Thisted. Fælles Kaffebord. velkomne. Sønderjydsk Forening _ og Borgel'- og Haamlværkerforeningen i Nors. Alle er

17 FRHE n SFONDEN :HUJH t'aa nuill' l).{aa DETS NUAl1 V 31. MAJ 1'0 HO V 1:; ij.k.o N T OR :GS. NYTOnV 21 KØBENHAVN ~ POSTGRO MAJ-DAG EN fl FORD EL r O fl frhl tw<; fe) f'.j j) J:fo;:s U N (" D UM~K OLL GEn Lt'". ' O N Ø\\J::(. AOE:l4 1i.0B:.NJAVN l. POSTG R O 709 A.FDEJl'\4HHL 0\ 1;.ll UhLh L.l.NDBT

18 p~r.url.rhold o. kl.rl H )'~'... ". 1"~.ft.lv.t.r"..ulu <S o "ukk" 100. Smuk -l. Maj Fest i Thsted. Slorllolsm.ad Surre L.berl' f.lle ii Cl MCØDcsker. Send.en i O.. r apr.ndt U.~ d~1 tmullktll. Sol.kloleJr l de iidli. Morilnlimcr r.jlu P".leer i Thiled i Anlednl~1 4. MajFulen. Pr Kl. 16 plltede PO". Orlaulcr p.. S. Torv hvor mlne Mennuhr vr lor.amlet. Der bl.v 011 Cjl rell~r. Ri. Appel.iner Peber 10rl\110 ra. m. iii fødellør frlhedlonden GJ Salel indbr.t. Cl 5000 Kr Der kunde ret hurh' milde. ud.olil K! ik oye 1000 Meno'.itr til Dr'll.bakl.jren med POP. Orknier i Spid.en. S.len Lejren vu allertd. halvlyldl d. Prøet..ionell nk_m 0R d. Mdet to.in BC81ndel.e 'fif S.len læl pikket mld Tilh.rere. Udenfor od lre Hundrede.om ikte kund. lomme nd. De tik Tlerne t hre.nnem H_jUllerantllla. Pia Se. nen plrld.ndl Drenllc Piltorplenes Olnnebroll'lner.. mt Lithluernel NUonlmli "ed bviti! Lithauera i Nllionaldragl alod V"t. Lithluerne lejrer den...a S.ndal i Mlj Modera 0" men 'U' Slt~n iii fordel far friheditulen. M.del aabnadol.1 Doktor Bertellen 0l Amtmand ega dori talle om del nordiske Samarbejde. Den nerlie Slorlinlilmand Typoa ral Sverre L.bera bly dereflet mod tael pa. Tlaflolen mad ~rallile ø.r.. u v r l r - Thl.led k"lber.et l '..".... ' Chr S.relllel1 dtr ldllttere ni ::.~~~:~:::~: bo lenkrrmmer 't'orfttnlngetl P b h..dt llkalle llelv.relnr. Cl r. ØU[O fremln.da d.r.ur v.r C.~';; KraneøedlalolCltler p.. P Kil... WO Kr.. V Pra Ver_ 'U lu k Kaltlby Kat. t200 K Pr 8ot.:.1."o;'"b;".ti~ Pr... Nlelae- K kko..n tr. S. a Oll d. dul or ull.ldlll'. bv'_ Byon n k... klffe lreltealie p.lk Nanelol. bedakae_pertrave..11 TtlrllHorenlnen :erllll hve op!y" MorCe '~!~~:~'~ hnr det ly.n find.. Vænluf. ar tellen lor o. mod pal.ude Bellnl: kan ldiele. Ol en Krlnt pli.. a O. tuuve lor U OUY p Vulre dar ldar over... d.""'. Og... pa Hlnl htav.nder lig Tllrlttburlllle' Guv t Snedlied el BOEhanller B.lleby St. Torv. Knn. ra Prlhed5londen. ~;;.~Odb' L." udlendl Kr_øer. KorsbollD O.lcri ~. og Hu.truer Pra K.t Ul Johannel SOlidt 1 aller Mænd døde... rllp Kr ii B..ri med '~;~":f'rlhedlkaempere eller som aulll 1100: nyenlar hl Baaafml.ler ~;'";~ D under Kr!:n. Pr N. Nielaen Skram lor Overlaaelse. Maj. Oruøde. De nu loretalne Pejlinger i renden over LVls'ør GrunrJe al Tilllndinien er f ti og der V blive melet arbejde.r Dybden luer er lom den ~kb være. UddybninMsdamperen Nr. nu i lul d Oani med Albejdet. det veni.. at "illa del1 M5kine.Odin-.enere!il Leislør. i i MlocrcøsøiolCD ed VeslkYllca. Eller hvad meddeler er lare Dele al Vealky.1 endou pæne! mmer. Ved Thybor.n 4' el Omrude riivet mellem H.fderne 88 o 91. Der er aperret n Thyborøn KRnal lil Lyngby men der eller et Slranden ti iodlil Alle Limljordenl KYlt.r er RoyaUeltrel hlr Aften Premiere Film lor Yndere af er allletlkan.1r: el[ hedder forbl"lenda Mr. Redder. er leveret af Edla W.nate Ol linien dreler nr; om en llertie ". mel Ma.d med.llv Hl Ol en p_lel Han et en af Sc.Uan4 Yarc1s j Detekllyer 0l ftya:;tet al Pa oellalllende ea d nl Pige liam Jordeferd i SlørriDf. Kapver. L.berll er.n uni L.tdl' Ellermidd. beirll.vedea Phillealrat.p!ller Mand men over fin Aau Ophold thv. VcJrnand Kr. Poulsen tf S Maj en enicllk Pa.m le i yate Peo.aler Ol Koncenl.- Sj.trina Kirke. Prov' Hjorlsvang flyverel Teltu oyer lel tianalejre har bibragl ham Ople' taue perloolit om den aldøda Belllen. ver der h.r mej_let si nd i hvem hall kiraklilend som el hana Sind. Han laa Danmark lor m_let redlelskende Menneske a Rutebilchauffører bedres..rale Oan. i 1941 da han tom som n iod HUlilder. Lndilorenlogen Danmark. 811 iii København en Pln._lrlnlporl. ellar Jerdpnll.tslel.en brala 15. Kred. lorelol Lerdag Da norlke Panaer blev mødl med ChauU. Mdien AmlsvejvRlsenet lilie Pelillig ijmplti al den danate Belolkning ld.de an Tat for hanl kolleaia1e... Ha i Tblsted 0l da de i 1945 blev hansporle- ndllilltnl or lade Kammeral.kab Uddelinger rat i Ambulancer onnern Din- under Arbejdet.... id.del Hedenleln mark fir du nællen itke Ende mand Poul Poulien bragie pli HJ.lplomhaden. Delle lem- ren en Tak laf del gode Cbaulfører der oy'~'~.~~:... r ber veret an&al bo' mer l.berl )dri. SYl al- han hud. tabl OK lor fadeleni trellet 'om han iii Svenle 2. Maj Dyalihld lom var almindelia D TYltland br.d lmmen allertondl. Han takkede lor udviat relale han li. n!-inolelot o. todeliaeelle ved Pederen' D.: Ol jorler. DaRa elter lin egen Be- 8ellravelall. Aldødel Plejuøn Ar hiellt: tbale iii TYlkllnd lor at bejdlmlnd Erik Pallugllrd bralte hlælpe linl Kam~erater i Pengl- in PleJelar en bevæget Tak lordi ler o. Koncentrallonllljre. løl1erl han lor 25 Air liden oplo hal~t en vægla Tale om Demo-. i ii Hlem. Chef. Det drejede 51 om Chrislensen Vorupef 0i: Berle S.lomonsen Tbisted der berie er beskælllgede ved Vorup.r-Tbl sled Bilrulen. lokes al Pormloden einar Hln.led. Uddelingen lore lra" 0i N..zllme 0i lorlal.le. del- Ved Oraven Øl i Kirken patl- Sølvbryllup udln om line Opleveiler rylk derede VeJmandatoren;ngena Fane. kan Lerdall den O Ma' fejres lnd. Han lils med lanavarial... Bagermuler Nicol. Øsleraard Bilald o maalt 'em lor forum- Eleadolllsb delcr. og Huslru Nanaen.gade 64 K. linen en eblra Oanl indan Bi- benbavn. Nic. øllergaafd 1.ldel vilde h.ra ep. Jen1011n Bjerget h.r 101el mer ra Thl.tcd er Søn af f!lor Mødel eik Dallaeerne med lil Hua til Pr Jen.. n lor 3500 Kr. PlesleOlaod Dreneo og Pietkorpaane i Spid- Overlllilalle. Juni. - ArbeldsØ.nd lin ollenynel med Palller til - Henry Andrø.len Kæret har un 0i Huslru Vine klo POtlatn hvor ti Baal blev k.bt Harld Pouluna Ejendom i dan 7. M' lelre Sølvbryllup. lændt. Retlor ROlhol>n holdt en Bjerget for Kr.Delvil Beamu' Øtlllale om Barmhjortlahed sætnlo medlel.". OVllrta.else er ' mennelkeli HJælplomhed og ket. er ble. luneel o Salmer.Altid _ Hukon frimer har derelter rajdi o.konernel Konic. bbl Harild Poul.enl Ejendom i Veal'l lor <:. Delvil B. SkyUcforeaiar l frøstrop l' lllnina med1.1ger. Overtiielse e llet.!n Del inlaretlerede i Pr.'hup ur i L.rda1... mlel pli Holelet Dilae Hndeler er ordnel ved lor al drølle Optalte n al en Ouo 0rebro fr hup. Sk lloranin i Pr.llru. Min _ M.rla Mortcnlen frøstrup! Ped~ JOOO Kr. Tlnlum Pr. Pr l Cykle.ted KQ vurderet Pn 8r." VulkaDllcriat.s - 'lsteltca. Aulo Oummlcenlraleos nlurlngun.t.1 Thontcte!led op lad der L.rdag AUen Vd 21.Tlden Brand etr"esklllerum o Sltuallonen vr ret farc i'el der f.ndlu en Dal Qumml Lo- r~by nia er p" llil:v al1so ~ derln' p" p" JUlel Vllrde p"

19 M ind ~s len A " f"jjring """ Murs. t ":"jn"li'l' Uln)l</h " lul?alo)l ilihh'ill'" S."'ilnJ< j';j''l1111luk " h"j flll1 \1111')'!'U r'"u" hn\ll tl' lull." ni H'" rll'u.'w " 11J"~' Sd!llul. U' tiih!'" 1111" N f-.\lh.ru 1111' lal"'.~hftk/'1 1 "11"11 '.} om 111"1 "!lltl'lilh' FY-"!' F/lk Ol/jl1'l" J"".t''k.l/h \\' / l" ' \l1t~killt' hl\' tlllill111ft d'- 1.\1111'1 111\1' ~ LiR' hl \- flllld1 1"11 J" l l~lhl 'nj. rl'w! flu 1'jull"l. Dp! :! "u HHr )"lh... "" hnll "1' ~n"k"1 ulf' H" t f.lli~l!ltlt H>j. 'sl\\' K J lo! r'ju tl 1'~ln \nl'~ln':"1l /.11' 11'fri.!''" 1f"ll d~ 'L f'ljl \lill1l'hllj "llkntn. ''d o\"h'l nf nlh'r!":umlh""i'l\ r.t\ "11 hll1!1whllj (!: Jh'Uu'll Jlwd!."UR' lilt'l!'llil 1'Hl'111'!1 111jlln "'1.' laj.d 1'1\ ~i.!\lhp.\~t'n_ "um '+'11 ljliitl'ilch' tlpl\~ B+!t-ld'.~' '\t' clll'kk[ t uf 1l1i" hwl. 1'~1l Ul.'"n KnmplQti'n \Ul' dlt'k. k" af llulh hrdg :.!-lioo \1t'H~L' (1\"'1'1 '10'11" \11"!'lnC'l :fj'l' "11. fnl du dpll' \'1']1'" lidtt. Plls!Ol' ;\!.ll"'h. ~'Jlro:'\' "' Ui. ujlo' hu U. fo\!lr l '/"1'11 luh.'! i. tlt'l' t'l' 1~l:a'nd" lu!.-. njl''~h' t'\ Tnkk'hl''\' fl ~\ d"1 nr:"bh'~ lu<;11"1 lhflfh'r ful!{t' \f~hh ' i 1!... '. '/Hl Sl'W1 ~l(1.. lf- M'lh U'lllTl i fllr\'ol!u Rlf'U l hallit(('h (! ".'!'ulllln" l")ylnr' (f. fil''r H\!<' 1 'n>tnkk.llllin \rnl.ml l"'1\.lllli :.!. UHU tlirll.\nr.. h i t \lo t.!"1 P:U ~11'lU'n \' F\uh'll lif lli!'!\ Wll" lmlhu.j:!lld i" ligt f Ll''N' O. ~. l 1'11 "t'll 1 1'"h\ ~rl ' \' Usl>ll'i n R'1 bll'\' h'r '~11 :.r 1'\'1'111. r.1' :\_ kllbin!:" F'ihl'lhl'Hh!' O"r)l:uu.'o:t'1'.\1\ /'0;1'1 hlln 1"'tl'"''. 4. Mnjdngon hll'v rl'jl't q"l rt~sm~ø ~lllnmnl k(>n\~t('r 1~1t:1' 8!t>o."r i Tit} V";:hl$ 1\1'\} h1\\'l' OilH~-\'l'l"1<'\'Ul lin\.:. c!vul<::f<tl'flnillj:t'l' t\r~~ngøl'd t't ~'llll' mt~1 1':\k uf 1'\ J.)lb Ll.\nhyhro.. F'.. tlmljl'l').r r't\h~lnlllill~hls hu\'åt' f:llu('rjyllsk }''''H'-'11 ing U ll!{lloll "fn" "liu!.~n. G~ Ullltl1<liUU!'t'uint:''l POl'(' h'l~.~f'h'\'lin~\'n.;.;1111 KU l!: 1;.... n.-:\'... \ /\.i' Vll'ig'l'fWl'uiug indbudt til 1'11 Ft~llhrhl'tl. n"r hltw lall ti r PN;;;hll'.\\dl'r~.'n Yit'b}' og Jllto;" Langkj'r" 1u"lrU\1 og 'mljurt:\' V:lr l'\" &to!.:' h'li L'\udil~""khr Do.. Thi.ll>d. l"~"ll'rll<\ i S~(l\'..led op: }\j<'l... llll\l mldl uuli1lhll.\ft('1l i Fol' ~a.lulillg:-hu8"1 }'ru J\lnrin. Hu~h N11'"t'1. t" Thi"-!>d.!tlt Ln'!"'r Høgh Xwl"""l 1l\'~~ <lll. og f'n.<:.ltlr n"rj;1 lill kn-l"' holdt..arslull ing 4 Maj Vognen tilbage i København 1.:\f!\j_ Y(lRNl. 1>([l i!l1'u sidsti'.:\1.<m'd llur \ 'l'l'ot Plllt Rundtur ii F ri hcd(oncl i'1l!l. L<.lkHlkomitt'l't' o"rr lt»! Lnndl't. k"ul b'nlnl!.:\j'1tt'n hl Krohi'l1h:\\'1l fra Bornholm. Afl'l'!l.uin. R'1l n dt'{l pl()mlk'ri'dl' l\.ilollwlt'rt:l' N' Oj!' Udtm'kllingl'l af "'luth'rlw.k" ltlllo'r Whtlrlg R'ulral af elli... 1"11 for $11\1"11';' Fn'rds'bl'oliti YiCt' 11liliilH'W.'li.lur P. Hl'\.ndl ul! Gll'fn for T.']"f~'~!'iklllM>ta n" il'iuns'\fdp.. hul"l' Konh"i1't"hl'f Odin lar"t>l. R l'au t~ 1.'1. \ :tf l~on lmr~n Qt' ll dt'" SUll 11t' li..>t!1 j:(ln G" illsh'r hnr h tø ::':"m- 1\l"rtj"Jhlmmh' \"t~1 n i mnlt'lhj rg. ''''Hil' øg K Oør off"l1i~lfn~'~ l Jll

20 De Efterladte efter dem der e Livet ind aldrig blive glemt. h og lud \ i t {i 1'111111( a1 tt. H' " "11'1"" 1'ld nntmf' Ord. T h 1.01 " J l!.' 'hl 1. \ \ ' " '". " L! ril' j 6-aarig som Haandgl'anatkaster! HAN OG EN ANDEN lll.le DRENG BLEV HAARDT KVÆSTET \ ' \.".. lul Tn 6 ;mrlob DrCllli1l bkv Lurdag Eftllrnlid dad kvro~tlll vfld en Ekliploslon i Nibe. Arbmd. HOlger Clcmmcnsen havtle lrondt lt Baal i sin Have for "t Jræntlo euet Affaltl 00 to OrcnUfl. Jens Nielsen Son af ArlJmd. Simon Nil:lscn. OD en Kamllerat Son af Arbmd. 1\111(111 Nichen. vnr kollmei ind Hnvon for al Sil paa Bnalet. Pludsolig hol'le> ell Ekslllosiol1. og Clemmensen fnnnl do o Drenge hnanft m::dtagol 00 blod ende "aa Jorrlcl1 Jens Ninisen inlaudes Hta Sygehuse!. det hon havde faael ell Del Kvæstelser i Hovedet. hl. a var en Pulsnnre skaarel over. Poltics Undersogelsll" har oodtgjort. at Jons har kastet en Haarulgranat som han for nogle Onge siden havde fundet laa en Mark ind i Baalol hvor lien siraks cksplotlcrede. HJU T lal"'l»ll<dlU /)/ j"rd' f / 'u df: M i"'j/.. U'J.' hoblt 'f/urt14 de lf <hu illlllh'r 'd. UMf/ /'U/dll/l " _.rlt lo \f "Tnrvehondeh!rl" bevyndf'r. l' lh'. h l J -'uth. j 1\..1111\ h' h. ~ll' l P P u) l JJ"- l... J'' \1 til f J. f 111." 'rml\ t f"r ml '1m r 11m "111" J< 1\' H Ufl"" l 'ro- fllg'.\'h UH' \hl1kl 'r F '' r '1\ till la 111<'11.111'.'J J" (ol/npt ~ f ti llarllrlll1 \[H[' mil.1.. "Jt \.lmrllk.11 " l'u[ r. lllgl\1 f" l' rl- -.1 "h.11 l"u't "\1" \. ~""lh.. l h llnt" 1[ all ind' 'n H l l"jltld "JJ a h;1\. rn~1 N Til dl 1"t r (' F"o 1~ l r f'h u' t 1.1'1> fn il:' h:tl l"lk 1\ "J 0.: 1): TO lal" i 11-\ 111\:\.11/111. f.u. :e! -1l'J H f \lp'ul' kpl ' hil: \H tl" \1 u1lt ::-;m "1l.n.lll' n..1 11'11 \rlllt <llli l\"";1'1l{'1 "11~ ru h' \. J)au \"'11 O1r.111' r hh'ld hlllfol'rt!11l: '_ El" h r n~ l.' 111'1 :-;111;':' lu OlllrU- le ' l.. l!ullld~\'j"np" 111 h "l _ ".'t h 11'1 rn' ''Ull hl!'l" d"1 111t1 "lkllllll1;"lk'r" 11"111 (1"1 Ylhll' r_ "" 111'11 "rll' S" T~" "t: o'l lr iln'-''' :-'1.1'111 /11;11\ h 11.11' dkl' l l.: "t llllhgl ~!!!r 111 _ '1"lklr mil ' ''d Jti :tl 111'11 l11'lou fuld t "111111: gi ' T:tflbn\ f ' dl"1 lt 'rl ;1 l ~" h t fnl".uglft )'!!' hl'll!\ulnlll1rn' li :-;kalll'lulll'\lcr ti!: Lul lil'llu ull. Aflellfeslen i Dragsbæklejrell. Fn.. l\ul1l l'rl<'ll l'!~ 1'1\'111!tHt h:11 linl"/.:' (' ii.. 1'11 Tllt'r lil til kul1ul' hj1'1 r :-:H'H ~~'l. lljl'u 1\1 1!!:O e-ik 11'1 h. ll!"" l~ mkdl' mn Ma :-;\"1111\11 w m"1 ~'n~: rhj.l'!'h'l i ~l1ill ('l fllld ;r FJl'- 1\ / il.1. :-;P"J'!'l"l'ill'!'" ng l n lul; llh~ ~J.." f'll H" (t; Opllul ):1': 1'111'1' ull til T ~kl'rjlt" lilli T'~ ". '1 h'j!hlk tt hhllr 1' ' H" Shlrh'- Ul.: ~lil'ljll\1 \L J..}lli~' lun tilt '1l1r nlljl' l'oj l.t ~' lulluf"l ti: hu" ll"j111<'! LpJ..nlJ...null"" ronn. l'l'li.l'~" l ' l 'n h"j \ 1.H1lllt 1\ "i: 111m'''''!> h'm (1 "r dl! r" 111' i~ '" l J 'fil.. umliuj.:' l l l'j"t lt' Sa.1 \.}t" 1'111ll fllr Fnl'l'ninl!l'U.\:"lh'n" Thi '(] Hl'il):. \t t.. llilll 1-: K 1'1111 r.l!'r hml \11"11 H lun~j!'lh'l" ~1(ldiU-l HiUl1 S""U.h l" fra ''')"j' l tj '111'h!>!1 \ 1 4."J1U;"1 m: hllll hu1l tng(' "11 Hi!.!':) m.. 1 r \tlll' kl' ri ". 1'n lu'... ' du~k n(lr 1.' V' kh.~rlllhilldl.!l" l nl."1 m-' ~k"l1 ": Thlt.] Dl. m'lk l' :"\U'!' 1"1 1111/11" Ska l-l l dl'n n. \ 111'11!lll dl. -ltullh' Glall'l l \!.j!\.-" ri 1"\ ( t lljho 11)1'1' illll'll'\ hlpr J..1}"l (\11"1"('(1" l"l k" ' olk K mp ll\l]! l'ltlel! ti k hl'l'' ug \'j 1'1" nl.lll'lik\' flr \\n-

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 A - Stol'men p:\ Stu

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI.

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. HORSENS KJØBSTADS VEJVISER 1900-1901. UDGIVET AF f-edaktøf( } Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. PRIS 3 KRONER HORSENS CHR. HENRICHSEN'S FORLAG HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. 1899 :>O 111. &3cmflen 11to?ta9c-t. ti

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

SPEJDERCHEFEN HAR ORDET

SPEJDERCHEFEN HAR ORDET SPEJDERCHEFEN HAR ORDET I 1929 var der en stor jamboree i England - vi var over 50.000 spejdere fra alle lande -. og det regnede hele lejrperioden. Baden Powell sagde da til os i sin tale, at enhver kunne

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere