Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I."

Transkript

1 met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu. om Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ Bldom der v væ\(ke Opsigt i Klo hvert P.ld blandt Bllh_odlere. Bo ove a.. rde)er fr. Oplandet sloll tiltalt lori for l' hue kabt en neslen ny Perlonbl for Cl Kr. mens enlt den lovlige Pri. vir Ol Kr. Po Anledøloc af den t_gende en.orte- Haodel med Biler er der An fr. Justitsministeriet udstedt n- sky ølrule. fil Domstolene _m en skar sld6 pere Kurt 0l Ourdejeren idøm- Do lu derf~r en Bede af 6000 Kr. B.ulcde..t BUen kommer til al at t t.. bam Kr. Bøderne da for "lori- Bllb.ndel kan gu belt : op Kr. Ol O.. rdejeren ' -( t.r derfor ikll: appellare Dommen. [ ~.~ - ed Mimi fr. Thl.td der i l r~ Oktober 1944 bavde lllbt en Lut- \ elle bil uden VlreØlrektoralel Tllladel.. o til an Onrprla af 3500 enl~ Kr. llp med an S_de af 500 Kr. hv - Bn C.B.1r fr. Thi.led døm- sn.. 20 Ol Kea Helta for Pralarni- "rio. io1j med an ily.k PYltnlnge- kun pi.. - Bn Thlst.dbo d.mles en s0tlj Ø_de.f SO Kr. fer ved Ombyg- me~ nlnc laf.1 H.nsebu. Sommerhus ove. hava anvendt nye Materialer. B - Bo L erarb.ld.r d.mlel en SOK B.de f 20 Kr. for maoltlfuld Til!! Porlevrenloln& Maris POll Gy 81 Air. - Mnda din S. Mil yld.r adr. tnlr Pet.r Hol. Selllb 80 Aer. pder 1.01 Hol..r' r.dl Samb llrune Kil 8e04l0." lom hlo endnu bebor bell! tel. em en a.n bar ve _ B

2 ... o tlle NA Nlt es ten i At!!1 l Ar henven'll1r l'rlhe4l1omlen ~ha: tu 8yr" ( ~ 1 ~ (Hn. lir Olknl".'! tt8 til d' O/o! JYcr rr r.md.lc. v Vle t lilie pr'!811 BY"":~n Unl(dullkoHKlerne. Prlhedllo"lol1R L.lllllw"n.. beder elle t.r.~ vel mod de tie!""re!.ler Lenja. Ol( Hund'K h'lvonder ~ lor a' llle fonkcllll. De Bel... dor mll"nllllllr liør Ub~Ba.rl\t Ul frlhml.fomlon. ~"" C1llllllltlor (l~ "p(lt_lner Peber Portvin m. v. tamt.1 4. M.) O'~!'. OlllUekorl linder Sled ndell En.rm'dde. tre 1U10 P Sloro Uv (tril n.. dllu!el) hvor P.DP. Ok"ller v!hlo. SON DAG AFTEN uiholdu -t Maj-f.sl i Talrsaln i Rød. Kors-Ljtn Orelbækle)ron) Kl "rh Or1l.ernt Ptoc~.. Ollon r. Slore Tory mcd r'd.pe Ork"..'r! S/lld VV rn cø. 211 lbu~~ Mn/!tl vell LkalkmHaelll Porllint. Zrllllel/:' Ullrl('lscll hvurol!er \rnlmllul E~er.l.rl tlu. hf/dol SlorllnJ[.O\ ftrul TY'U"! SV".RRE LØERO nvlldtl~n Hklen ilet Ulldu... tldt om hle Krl" hlr 'olieret 111.rneret "'lllke l.. tykf' flle~:ler 011; 1<'lcenlnllollllf'jre l' nt vendtt hfe"r N"'l.t!lUl(l (hllv Polkl' Sltnødollel Ul'llnl.lftk"pcd1t!on Sturll m'ndtlfl v1 all l. arne Olrlellller und~r Krl;e. Her MarMa Alalutnln.. (Kl. Cl. :11110) 'til Dlllta".rfle a'1.t rakkel'roq rld til DY hvor PkHn k.. te 1.. ran MUllklrlllllnlltl P.llta.e.. Hllr v Thtted ily' Rklt Oualu R Ul h l!( re/hlt; Bllailn Arbejdernes Radioklub for Thisted og Omegn. "r." A. K Q '" nll... t... _t'_... Ulll'_. _. ~u.lrrh' ~

3 _. inde. ;'~ sr~t æol'ø dl dj- ad le lev!"re :VllhJer~f esten i == ---== "'-' =-~ = -- Altet J Allr henven!ln Pr!tredsFondcn.e til Byu Ol!. ~ncn. Bef"Jk nlne om Stolle til de ODglvcr der rømdeln vil VRlC.t e tptc: el BrJl:nlnJl:cn UldolD.kolleJl:lcrnc Frlhed~londen. Lolrllllomlle blider alle ftee vel mod de Se'ere der Lordaj!: 01: Sandie henvender g lor. lælte lonkllulit. De Bllb der r~dkommer l:aar ubekallret lu Frlhedlonden Sl/g r Clarare!!er Rs Appelsiner Peber Pari vn m. v.. ml 4_ Msi _ Dageru Oæltekort linder Si d Søndau Eftermiddag fr. K 18 pa Slore Torv Urø Rlllldhulerj hvor P D P. Qrku'.r v splue. SØNDA6 AFTEN efholde_ 4. Maj-rest i Teatusalen i Røde Kors-Leien Drn~bæklej ren) Kl timler D"ltalerne PrOCPlilonen fra S'ore Torv med PD F s Ork.!'!'T j Sp i d~e ". Kr. ca. 20!labnes Mode! ved Loka lko mire!;.. Pormllnd 0relæjl:1 Berlelsen hl"orefrer Amtmand Eg:edorf 'ller. H in len H' lvcdtalen holdes R S'orll n/if ~mund Typngro' S V~RRE LØ ~ ERO. Skien der under Ul RO..! lo'n hele KrlMen har vær!:' loterneet n 'rske r ty.ke Pæ"!itller ol!: Koncenlrall " n~ lel re Di; lørlt vendte hlem 11 N"r:e med Grev PoUle Be n ~ dorr Und.ætn l n.l.6ek~ped l t i on. Srorl ismanden v tlle om alne Oplevele und" KrlR:en Tbielu. -.\. dbrfnr KonKUUl/:bøl!:eo. ermg fuld Efter Mertel. Aflllutn(ne: (Kl. Cl. 2130) vil D p.lelo!erne.flt".1 F A K K E L T O G nd til Hyen hvor P~k l e r n e k. lu B.. 1 forln Muelklribuncn J P.nluen Her vil Thl~ted8 nye Kktor O un p r R o. h o 1 holje~b.. lt61en m.. k~ ved g96 teri Hanstbolm BAZAR Haostkolm Fordel lor Vlndrehjl.!'llmel.holde. pia Han te Ko' ".10. M.J. modtalltf:l med T..; Adr. : Bazllren Hzn tholm. Allevf'nnal. sted: H'ollled Rutebiler. B~zafcn ubno:ø K i5 ved p.. lor M e h r Ræhr 1(1 20 taler Kento chef Skaa lum Thii'\led. Ood~ n)ltilll Ting bortloddet. Slor Tombola lindu md Cykle d/f'k Tændstikker m m. Benyt Wl"kenlil -Lukninlen li l Ol Bete p ~ a BaZHcn og se Hjemmel. Klin n Da.t "" Er1Ll. Mai

4 4. i 1' 1' ''~nllllll1l'f ro 4-.. T1.::.-" ('r U fa!;uagt i EnkeJUledler. K r. l" Stmd8R Eltemndde. YlJ F... Orkld r op paa os M lltltljg lla.bnes fond Raatlh Bod. ln-orcra 6WJl"S aaa 1m. 6jil'!lhll' Tina: aom a.. ApuE"1 )d"'r æg1c Pot... 1.D 0l li K f " Clgareu r D. D. lodvid vil Hl'st bt'l!olanadt'o at Gættekotteno- f 4. :\Jaj BU"D bln solgl Dt>r (!ot hidtil 601r'1. ca. ar disst> Kort j Th). men der er noglt> fundrroe tiloo/ce { iidnu. FW-Orkl' rvl fipillf.>l' hl A. 17 Ult'u KJ 11/3( 5l1lJh.'!';. nlan i~n pa L 6 ttll'dor\" hvodlll mnn i Pru C{'":-.ion og moo Musik i Spidøen dra g t'l ud til Drall"hmlrleJrcns Teatedpl H'[- il.<\.mltnatld E g e d o f tale om FOl"hmdt'lsen mt>lem Danma..." 5 laj og :s'o'gt's 'j MaJ mt'n.\ftem!dl' Hon-dtnfl:'r hll\vf' den norslro Storhngsmand. Typogra( Sn>rte L et b (' r g fra Thistoo~ Brodl'1'hy stien Han at' linder OlPAkon hele Kn~n iul f>rlll'rol i t) toke YæbRller 08' Ed'] c<'n tratiods'ejrto og '''tmdre først bjld til Xorge moo GJ'(>f': Follie B~ t p::'. DndpplninlflehpsJitiod Bah "d. 11\"'" Fribl't\ til... BJomt ti... H. r meget «r.alllt; yadtto htll uruidd(>lbat1 er-.. :s-.plfbl&tiolk"ll tfl OO ""c til Tr6kt'DJt.ftHJ åt'"1'atre.æh- pt hg med Renen a.f 1ie 10- t('rne-rede med hjem. Han er l!jetil1and' og. Sla mad iøt' bo.rlte al høle ham ler. hans Tit! Til Sj.Sd... ise -el ømdr natløbalt.~at man H~ af' d ~ o i B L u l. f. li T 8

5 Fra Retten i Thisted. CB'urcn h J o l S b Y ha l~hi::;ll'd der Val' kommet sanuucn med on kvindelig tysk Flygtning først l Hamhol'glcjl'cn hyol' han slod Vagt senel'q j Thisled. blc\' i Fonu1ddag idømt 20 Dages Emile. En ~Ja1tl som udc[) 'l'illadl'lrc haydr købt en BiL for 6000 Kr" skonl Maksimnlpdsel1 paa den vaj' ca 2500 Kr. idømles 5CJO Kl'. i Bude. don Tjd ban havde huft den lhlvcle han ljc'nl ca 5000 Kl'. ved Korso!. En anden ~and hav(lc koht on Bil fol' Kr Dcm val' kun vurderot til 5900 Kr. aaa han maauo af mod f!jl Bodo pra 6000 Kr. l J.\u Thisledllo'rs:or fik 20 Kr. i

6 Festen i Atter i Aar henvender Frihedsfonden sig til Byen!': og Egnens Be. folkning om Støtte til de Opga\"er der fremdeles Yil yære at løse specielt Bygningen af Ungdomskollegierne. Frihedsfondens Lokalkomite beder alle tage vel imod de Sælgere der Lol'dag og Søndag henvender sig fol' at sælge forskelligt. De Beløb der indkommer gaar ubeskaaret til F rihedsfonden. Salg af Cigaretter Ris Appelsiner Peber Portvin m. v. samt af 4. ~aj Dagens Gættekort finder Sted Søndag Eftermiddag fra Kl. 16 paa Storetorv (fra Raadhuset) hvor FDF.s Orkester Yil spille. Søndag Aften afholdes 4. Maj Fest i Teatersalen i Røde Kors L ejren (Dragsbæklejren). Kl starter Deltagerne j Processionfl'a Store Torv med FDF.s Orkester j Spidsen. KJ. ca. 20 aabnes 'Mødet ved Lokalkomiteens Formand Orelæge Bertelsen hvorefter Amtmand Egedorf taler. Hovedtalen holdes af St ortingsmand Typograf Sverre L ø h e r g Skien der under saa godt som hele Krigen har været interneret i norske og tyfolke Fængsler og Koncentrationslej re og først vendte hjem til Norge med Grev Folke Bernadottes Undsætni11gsekspedition. StoJtingsmanden vil tale om sine Oplevelser under KrigE> l1. Tableau. - Medlwing K{Jng~s:mghogf'n. E ftel' Mødets Afslutning (Kl. en. 2130) vil Deltagerne nfg-an i el Fakkeltog ind til Byen hvor Faklerne kastes i Baal foran :'lmiktribul1(>ll i Plantagen. Her vil 'J'hi l' tc-'t1 f:\ nye Heklor Clltlnal' l 4)!' h o l m. h(jifle naajlalen. -- o - d L K U SE B kl d f o ~ T \

7 m''''"''"' 1 " l l l l l l Forsamlingshus KJ. 20. Taler af Sognepræst T. A n d e l' s f' n Visby og' Sognepræst L u n g k j e r lluns\rup. Fælles Kaffebord Sang :u Landinspektør B o e Thisted. Alle er velkomne. U rigdomsf oreni nge 11 G yrn nastikf o)"edi ngt'n 11'ol'ed ragsf ol'eningen Sondel'jydsk Forening K.U. Konsl'l'vative Vælgerforening m. fl. l H N il h Arup-Vesløs og Øsløs Ungdomsforeninger. Foredrag af Forstander P o u l s e n Aabybro Søndag den 4.. Maj Kl. 20 paa >'esløs Kro. Fælles Kaffebord og selskabeligt Samvær. Bestyrelserne.

8 il National- og Mindefest afholdes i Nors Kro Mandag den 5. Maj Kl. 8. Tale ved Pastor J u u S ø r e n s e n Sang og :Musik af Landinspektør B o e og Fl"k. R Y s g a a 1" d Thisted. Fælles Kaffebord. Alle er velkomne. Sønderjydsk Forening og Borger- og Haandværkerforeningen i Nors.

9 Ved.!'lMet ved Hanøled VaodrerhJem. Som Vær! Vndl '1;:~::7~ Hanl1t'd 1'1.nlallt't _'b. d 11!'llfllnn :Vandr'l der er Pro'r-!lslon OR øtammer ra srup ved Randers. HUl kom tf.nøtholm lor nogle Asr lilden. VrrlllamUlr-n er fly til'l nd l Vandrerhjemmet 0ll' der ibrel Porbe rede:løer til A.bnlnien der er pll"- laa' til O. Maj. P'. 4. Maj-Fest i Morgen_ l Platreoe hejses ra Morrea ø itoaded MorEen. den 4. Mal lgtl /.!' hele Daeen p.. hel S.nl. J i Thllcd rejses P'allleerne litjlahederne begyndtr Kl. 16 ~ med p D P Koncert p.. St. Torv OK brr sælrta mlnlt T1011 Pordd for Prihedskampen.Olre. Ved Byen. ndkønelnele bliver afkrævet.. 8ompenRe- Porm.. Ol der kan ladlr for l /"1 Kr. r... Korl til PrlbedlondeD slore Gættekonkurrence. Polketoget til DUblek farler ra S. Torv med P O? l Spidsen oa Slorllnl'- mand Sverre L. b e r ra Skien tller Onalbæklejrens Pesten stulltr med "" Pakkeltoe til Pllnlllen hvor lor R O i b o l D holder Sultle. Tyverier Tbls '. den.enere lid er der belaael lora Sma.lyverier i Thilied. blev en Mind lorteden p

10 g ". - - l t- n f -. lenvender Frihedsfonden sig til Byens og A ttel' 1 -..ar m Støtte til de Opgaver d er f rem d e l es v. være Beo f 11mmgo. t Bygningen af Ung d oms ' <O egjerne. lose spece." bed ta l. Frihedsfondens Lokalkoml'" er a.e ge ve lmod de d LO '~ag og Søndag hellvender Slg for at sælge gere er u.. be k. t t'l ligt. De Beløb der lddko~mel gaa~ u same 1 _ Salg af Cigaretter Rs A]Jpelsmer Peber Portvm ~. v. af 4. Maj Dagens Gættekort fmder Sted Søndag Efterrruddag Kl. 16 paa Storetorv (fra Raadhuset) hvor FDF's Orkester spille. SOJldag- Aften afholdes 4. MAJ fest. i Teatersalcl1 i Røde Kors Lejren (Dragsbældejren). K starter Deltagerne i Procession fra Sloretorr FDF's Orkester i Spidsen. Kl. ca. 20 aabnes Mødel ved Lokalkomiteens Formand. læge B e r t e s e n hvorefter ;untmand E g e d o r f taler. Hovedtal.n holdes af Stortingsmand Typograf Srer" berg Skien der under san godt som hele Krigen harv""t neret i nol'ske og tyske F'ngsler og re 011 vendte hjem til Norge med Grev Folke Bernadottes ekspedition. StOl-tinggmandpn vil (al e om sine Opl. olser Krigen. TABLEAU. -- Ml'{lbring J(ongrsnnghogen. l i' Efter ~lod('.tr Afslutning Kl. ca \il Dl'ltUgl\'W g:u\ i ~kkclto~ mel til Byen hvor!i'aklclllc kasles i RaH fornn 1 lllbuncn l Planlap;{ n. Tfp! vil Thist{'rl~ nye Ht\ktor HUlllU\' h h o m holde Haallnll'll.. ' "1 """

11 .. ~-~=~====...-._~ t e r Hanstholm. Bazar Ha til Fordel for Vandrehjemmet.afhol~es Piia lansted i( ]!aj. Gaver modtages med :rak. Ad.. Bazaren Hansth ro d.. veringssted: Hansted Rutebler. ollll. Kl. 15: Bnza.en aabnes ved Pastor :M e h r Rahr Kl. 20 taler Kontorchef S k a a u m Thisted.. Gode nyttige Ting bortloddes. - Stor Tombola findes dæk. Tændstikker m. m. - Benyt Week-end-Lukningen lll<!d sag p.. Bazaren og se Hjemmet. til 4. Maj-Fest i FALSBJERG FORSAiULNGSHUS KJ. 20. Tale af H. A n d e r s~ n Visby og Sognepræst G. La n gk strup. Fælles Kaffebord. Sang af Landinspektør Bo e Alle er velkomne. Ungdomsforeningen Gymnastikforeningen Sønderjydsk Forening KU.. Konservativ Vælgerfore. -D. t

12 u hblll uvel" on hør fuef de. De! Je!rn taget sendes rede'iksværk il J ernplader i Sk;b 8 byg ~ an2e Tusinde sendes ii Traadrabrik. til S tf sad o na spiller val... " _-- _.- 82 Aar Cl. Hansted Kro renaables. f. a Politimesteren lorelirler nu Gæstgiverbevilling uden Spiritui lil Hanslt":d Kro som siden Eva~ kueringen hhr været lukket Bevil HUllerl er meddelt Prk. Marie Pederse.n der lejer BYliningen al ' Slden. Hun og hende~ Søster ej r- f desuden et Bllde:hc.tel ilenatrup. stammer lom bekendt fra Hanstholm og hun ha: bude Møbler at: Service klar saa!~':::es al Kroen.straks kan -' Den nye Kroejer.~ der Thisted 20 pr. SJjnger ~ Oll S/end vort 'del 9llbnes. Hvad der skal ske med BSd pensionllltet "Slrandgøarden" ved mlln endnu ikke. Den smukke og rummelige Bygnine- er endnu ikke istandsat efter Tyskernes 0delæegeller. D arg l til Mel Vært BolaRet ved Haostod Van- for drerhlem. pao Som Vært til Vndrerhlemmet V i Hao5fed er anlaget Arbtldsmand 150 Hermann!Vandel der er Bager af nen Pro!ession og.tammor tra Kiel 20.'rup ved Rande". Hin kom til Hanstholm for nogle Aor sided. Værtslamilien er flyttet nd Van drerhjemmet og der gøres Porbe rede ser til Albnlngen der er plao lagt til 10. MBj. At nen P. Po Pol Aal.. 4. Maj-Fest i Morgen. Ak n... O trlrenl.... ~ ~

13 Slte 1-' u... J Ul <J" o l"" i ~-'-Kllfr 1;0- TyskerDeS TeJel n r- ke l sv odet. er nn Nedlagningen ~ ' c' lil lyske Telefonmaster DAnmark er ler' nu ved al være slullt'l. A bel del har ~ik U V.. UK Scel nyll A Brul Beg dl

14 ~. f:nd lem P slorm. e v" illc l Jbbcro Sp LaB' fibi~ei undby rd Læ værel overdrlcel en halv Snes. hlvd daoske plrma.. or: de belydell~e lidt Mæo'.' r J rn. Træ og Sloollr.". vug drog kom var 82 man 'l~dta2et rt:prælenlerer eo Vældi ol c. a Mill. Kr. Bn Del al TeltlJopælene om kan over lages al Jydsk Teleion har 1 1 Lov.t hlive stuende. De Jern slæn~e o.l. der er nedtaget sendes nu ii Slaalværket.Prederlksværk. hvor de forvandles til Jfroplader lom bl. a vil indga Skibabyg- Oæl!.ingsloduSlriell. De man!:e Tusinde iii km Telelon'.dnioger Beildes ii Nordisk Kabl'l. og Treadiabrik kl1 som omdsll' 3. Re~imer i Thi e dem ii ~ llraad lin de Mu h. O ' ~piller Kirke S

15 4. Mai Festen i Thisted 1 :Unj F('~!'n Thi"tr j "il hlhd aflwlth nn!l.'1' "'llukkl' og..;llrn!flf' Fol'lllf.'l'. J 'm )(ol'gl!u n Y' liikkt>!"t nllf' Flag l lht>n Jrua til Top!! fik lhrn r('j'*.'l' drn bloukkr> Ylagalll com paa all/in' r-.!fu"{ F"sldagf' Hf>nimod R. Hl n Dyt'ns og Omrgnl.'ns Bpbof.'" lo.kkf'rt i f.tol"t Till :.111(> llod Ston-on 11\'01' flpl chgtigl' O.kt ster ha FDF -il f;jlilll' og "r ' 1 lltyivl!-ornt bliv(' filo!" TJ!iolrnJnning iii DO'l!m "Nl Tndgnngpn til RnarlbuH' hol dl'..ja-ldol' Vau'' Yd blive Mg!. Thish>d.. flink< Plgt'- 6p('jderkorps og FWs UrC'ngl' vil Da. g('n igl.'nnt'1l Nl'lgr fimlla Flag og Em- bh'mf'l Dr! {'r sikkert ovl.'rflucligl at 01(' n{'. ot.samhige i ljogf'l!. Lub inl! ' komllf> Dl'lob - 11("'U1<1'' ogl-iaa. df' tidligt't( omla]t('.. Domp<ngr" uj)t'.~kaarct gaar til }< 'il}/'il... folld(lll~ FonnaaL Km {('n' til "l"ihf\fl.~ronr'ls GO"!('kollkmrJ'llJe' kan f'hlnu fnn..... )[nn knl hu"kf' ni fna. Nn Jnlq'lllt inljt>o 8 ).[n1 J\flf'llf'n... lfo\'nlall'r.t'rl :\ludf'1 i TNllf'r<;all'n ] nltlksh."k hli\'f'r H)m htlligl'<' omlll Stortingsmnnd S"p]" lf' Lobr'rR fra Skil'l f;tortllk~ mandl'l llll('r pi rnl1{1'1 "l ffjlshulf li:t1 lig klurt Sprug linn har "NfOl nrrf'~f''1'! l r TY-f;kl'rJW i 1!f'f;"J [) An d 'n Tirl hal' han Biflll'l i }l<10"'" no.. ~kf' og h'fikf' }o'if'll{lilf'1" Hg '"U'f {'l urlsal for mnll~f' Li rllsn Slorlinll" mandril f'" t'll Jnr>gr! hf'llytll'l Talf'1 i Nm'gf' og Jr'1 ('' LJknlllM follngfln Af ":olordl'n" i Rkirll ' (ulrl;lu'ndig grallr fnr.oknlkomit(l('n i ThL~h'fl hlll' fwndt 1a1""('1 hf'lllf'll L An).!'! ling Df rjf'1l gorh' R;ljoC -- 1'1 t;lnllkt l 'llslng lf V n... knh"lorbind!:t:'1l nl'lh'll dl' 2 U}"'"

16 National- og Mindefest afholdes i Nors Kro Mandag den G. Maj Kl. 8. Tale ved Pastor J L1 li S ø l' e n s e n Sang og Musik af Landinspektør B o e og Frk. R y s g a a l' d Thisted. Fælles Kaffebord. velkomne. Sønderjydsk Forening _ og Borgel'- og Haamlværkerforeningen i Nors. Alle er

17 FRHE n SFONDEN :HUJH t'aa nuill' l).{aa DETS NUAl1 V 31. MAJ 1'0 HO V 1:; ij.k.o N T OR :GS. NYTOnV 21 KØBENHAVN ~ POSTGRO MAJ-DAG EN fl FORD EL r O fl frhl tw<; fe) f'.j j) J:fo;:s U N (" D UM~K OLL GEn Lt'". ' O N Ø\\J::(. AOE:l4 1i.0B:.NJAVN l. POSTG R O 709 A.FDEJl'\4HHL 0\ 1;.ll UhLh L.l.NDBT

18 p~r.url.rhold o. kl.rl H )'~'... ". 1"~.ft.lv.t.r"..ulu <S o "ukk" 100. Smuk -l. Maj Fest i Thsted. Slorllolsm.ad Surre L.berl' f.lle ii Cl MCØDcsker. Send.en i O.. r apr.ndt U.~ d~1 tmullktll. Sol.kloleJr l de iidli. Morilnlimcr r.jlu P".leer i Thiled i Anlednl~1 4. MajFulen. Pr Kl. 16 plltede PO". Orlaulcr p.. S. Torv hvor mlne Mennuhr vr lor.amlet. Der bl.v 011 Cjl rell~r. Ri. Appel.iner Peber 10rl\110 ra. m. iii fødellør frlhedlonden GJ Salel indbr.t. Cl 5000 Kr Der kunde ret hurh' milde. ud.olil K! ik oye 1000 Meno'.itr til Dr'll.bakl.jren med POP. Orknier i Spid.en. S.len Lejren vu allertd. halvlyldl d. Prøet..ionell nk_m 0R d. Mdet to.in BC81ndel.e 'fif S.len læl pikket mld Tilh.rere. Udenfor od lre Hundrede.om ikte kund. lomme nd. De tik Tlerne t hre.nnem H_jUllerantllla. Pia Se. nen plrld.ndl Drenllc Piltorplenes Olnnebroll'lner.. mt Lithluernel NUonlmli "ed bviti! Lithauera i Nllionaldragl alod V"t. Lithluerne lejrer den...a S.ndal i Mlj Modera 0" men 'U' Slt~n iii fordel far friheditulen. M.del aabnadol.1 Doktor Bertellen 0l Amtmand ega dori talle om del nordiske Samarbejde. Den nerlie Slorlinlilmand Typoa ral Sverre L.bera bly dereflet mod tael pa. Tlaflolen mad ~rallile ø.r.. u v r l r - Thl.led k"lber.et l '..".... ' Chr S.relllel1 dtr ldllttere ni ::.~~~:~:::~: bo lenkrrmmer 't'orfttnlngetl P b h..dt llkalle llelv.relnr. Cl r. ØU[O fremln.da d.r.ur v.r C.~';; KraneøedlalolCltler p.. P Kil... WO Kr.. V Pra Ver_ 'U lu k Kaltlby Kat. t200 K Pr 8ot.:.1."o;'"b;".ti~ Pr... Nlelae- K kko..n tr. S. a Oll d. dul or ull.ldlll'. bv'_ Byon n k... klffe lreltealie p.lk Nanelol. bedakae_pertrave..11 TtlrllHorenlnen :erllll hve op!y" MorCe '~!~~:~'~ hnr det ly.n find.. Vænluf. ar tellen lor o. mod pal.ude Bellnl: kan ldiele. Ol en Krlnt pli.. a O. tuuve lor U OUY p Vulre dar ldar over... d.""'. Og... pa Hlnl htav.nder lig Tllrlttburlllle' Guv t Snedlied el BOEhanller B.lleby St. Torv. Knn. ra Prlhed5londen. ~;;.~Odb' L." udlendl Kr_øer. KorsbollD O.lcri ~. og Hu.truer Pra K.t Ul Johannel SOlidt 1 aller Mænd døde... rllp Kr ii B..ri med '~;~":f'rlhedlkaempere eller som aulll 1100: nyenlar hl Baaafml.ler ~;'";~ D under Kr!:n. Pr N. Nielaen Skram lor Overlaaelse. Maj. Oruøde. De nu loretalne Pejlinger i renden over LVls'ør GrunrJe al Tilllndinien er f ti og der V blive melet arbejde.r Dybden luer er lom den ~kb være. UddybninMsdamperen Nr. nu i lul d Oani med Albejdet. det veni.. at "illa del1 M5kine.Odin-.enere!il Leislør. i i MlocrcøsøiolCD ed VeslkYllca. Eller hvad meddeler er lare Dele al Vealky.1 endou pæne! mmer. Ved Thybor.n 4' el Omrude riivet mellem H.fderne 88 o 91. Der er aperret n Thyborøn KRnal lil Lyngby men der eller et Slranden ti iodlil Alle Limljordenl KYlt.r er RoyaUeltrel hlr Aften Premiere Film lor Yndere af er allletlkan.1r: el[ hedder forbl"lenda Mr. Redder. er leveret af Edla W.nate Ol linien dreler nr; om en llertie ". mel Ma.d med.llv Hl Ol en p_lel Han et en af Sc.Uan4 Yarc1s j Detekllyer 0l ftya:;tet al Pa oellalllende ea d nl Pige liam Jordeferd i SlørriDf. Kapver. L.berll er.n uni L.tdl' Ellermidd. beirll.vedea Phillealrat.p!ller Mand men over fin Aau Ophold thv. VcJrnand Kr. Poulsen tf S Maj en enicllk Pa.m le i yate Peo.aler Ol Koncenl.- Sj.trina Kirke. Prov' Hjorlsvang flyverel Teltu oyer lel tianalejre har bibragl ham Ople' taue perloolit om den aldøda Belllen. ver der h.r mej_let si nd i hvem hall kiraklilend som el hana Sind. Han laa Danmark lor m_let redlelskende Menneske a Rutebilchauffører bedres..rale Oan. i 1941 da han tom som n iod HUlilder. Lndilorenlogen Danmark. 811 iii København en Pln._lrlnlporl. ellar Jerdpnll.tslel.en brala 15. Kred. lorelol Lerdag Da norlke Panaer blev mødl med ChauU. Mdien AmlsvejvRlsenet lilie Pelillig ijmplti al den danate Belolkning ld.de an Tat for hanl kolleaia1e... Ha i Tblsted 0l da de i 1945 blev hansporle- ndllilltnl or lade Kammeral.kab Uddelinger rat i Ambulancer onnern Din- under Arbejdet.... id.del Hedenleln mark fir du nællen itke Ende mand Poul Poulien bragie pli HJ.lplomhaden. Delle lem- ren en Tak laf del gode Cbaulfører der oy'~'~.~~:... r ber veret an&al bo' mer l.berl )dri. SYl al- han hud. tabl OK lor fadeleni trellet 'om han iii Svenle 2. Maj Dyalihld lom var almindelia D TYltland br.d lmmen allertondl. Han takkede lor udviat relale han li. n!-inolelot o. todeliaeelle ved Pederen' D.: Ol jorler. DaRa elter lin egen Be- 8ellravelall. Aldødel Plejuøn Ar hiellt: tbale iii TYlkllnd lor at bejdlmlnd Erik Pallugllrd bralte hlælpe linl Kam~erater i Pengl- in PleJelar en bevæget Tak lordi ler o. Koncentrallonllljre. løl1erl han lor 25 Air liden oplo hal~t en vægla Tale om Demo-. i ii Hlem. Chef. Det drejede 51 om Chrislensen Vorupef 0i: Berle S.lomonsen Tbisted der berie er beskælllgede ved Vorup.r-Tbl sled Bilrulen. lokes al Pormloden einar Hln.led. Uddelingen lore lra" 0i N..zllme 0i lorlal.le. del- Ved Oraven Øl i Kirken patl- Sølvbryllup udln om line Opleveiler rylk derede VeJmandatoren;ngena Fane. kan Lerdall den O Ma' fejres lnd. Han lils med lanavarial... Bagermuler Nicol. Øsleraard Bilald o maalt 'em lor forum- Eleadolllsb delcr. og Huslru Nanaen.gade 64 K. linen en eblra Oanl indan Bi- benbavn. Nic. øllergaafd 1.ldel vilde h.ra ep. Jen1011n Bjerget h.r 101el mer ra Thl.tcd er Søn af f!lor Mødel eik Dallaeerne med lil Hua til Pr Jen.. n lor 3500 Kr. PlesleOlaod Dreneo og Pietkorpaane i Spid- Overlllilalle. Juni. - ArbeldsØ.nd lin ollenynel med Palller til - Henry Andrø.len Kæret har un 0i Huslru Vine klo POtlatn hvor ti Baal blev k.bt Harld Pouluna Ejendom i dan 7. M' lelre Sølvbryllup. lændt. Retlor ROlhol>n holdt en Bjerget for Kr.Delvil Beamu' Øtlllale om Barmhjortlahed sætnlo medlel.". OVllrta.else er ' mennelkeli HJælplomhed og ket. er ble. luneel o Salmer.Altid _ Hukon frimer har derelter rajdi o.konernel Konic. bbl Harild Poul.enl Ejendom i Veal'l lor <:. Delvil B. SkyUcforeaiar l frøstrop l' lllnina med1.1ger. Overtiielse e llet.!n Del inlaretlerede i Pr.'hup ur i L.rda1... mlel pli Holelet Dilae Hndeler er ordnel ved lor al drølle Optalte n al en Ouo 0rebro fr hup. Sk lloranin i Pr.llru. Min _ M.rla Mortcnlen frøstrup! Ped~ JOOO Kr. Tlnlum Pr. Pr l Cykle.ted KQ vurderet Pn 8r." VulkaDllcriat.s - 'lsteltca. Aulo Oummlcenlraleos nlurlngun.t.1 Thontcte!led op lad der L.rdag AUen Vd 21.Tlden Brand etr"esklllerum o Sltuallonen vr ret farc i'el der f.ndlu en Dal Qumml Lo- r~by nia er p" llil:v al1so ~ derln' p" p" JUlel Vllrde p"

19 M ind ~s len A " f"jjring """ Murs. t ":"jn"li'l' Uln)l</h " lul?alo)l ilihh'ill'" S."'ilnJ< j';j''l1111luk " h"j flll1 \1111')'!'U r'"u" hn\ll tl' lull." ni H'" rll'u.'w " 11J"~' Sd!llul. U' tiih!'" 1111" N f-.\lh.ru 1111' lal"'.~hftk/'1 1 "11"11 '.} om 111"1 "!lltl'lilh' FY-"!' F/lk Ol/jl1'l" J"".t''k.l/h \\' / l" ' \l1t~killt' hl\' tlllill111ft d'- 1.\1111'1 111\1' ~ LiR' hl \- flllld1 1"11 J" l l~lhl 'nj. rl'w! flu 1'jull"l. Dp! :! "u HHr )"lh... "" hnll "1' ~n"k"1 ulf' H" t f.lli~l!ltlt H>j. 'sl\\' K J lo! r'ju tl 1'~ln \nl'~ln':"1l /.11' 11'fri.!''" 1f"ll d~ 'L f'ljl \lill1l'hllj "llkntn. ''d o\"h'l nf nlh'r!":umlh""i'l\ r.t\ "11 hll1!1whllj (!: Jh'Uu'll Jlwd!."UR' lilt'l!'llil 1'Hl'111'!1 111jlln "'1.' laj.d 1'1\ ~i.!\lhp.\~t'n_ "um '+'11 ljliitl'ilch' tlpl\~ B+!t-ld'.~' '\t' clll'kk[ t uf 1l1i" hwl. 1'~1l Ul.'"n KnmplQti'n \Ul' dlt'k. k" af llulh hrdg :.!-lioo \1t'H~L' (1\"'1'1 '10'11" \11"!'lnC'l :fj'l' "11. fnl du dpll' \'1']1'" lidtt. Plls!Ol' ;\!.ll"'h. ~'Jlro:'\' "' Ui. ujlo' hu U. fo\!lr l '/"1'11 luh.'! i. tlt'l' t'l' 1~l:a'nd" lu!.-. njl''~h' t'\ Tnkk'hl''\' fl ~\ d"1 nr:"bh'~ lu<;11"1 lhflfh'r ful!{t' \f~hh ' i 1!... '. '/Hl Sl'W1 ~l(1.. lf- M'lh U'lllTl i fllr\'ol!u Rlf'U l hallit(('h (! ".'!'ulllln" l")ylnr' (f. fil''r H\!<' 1 'n>tnkk.llllin \rnl.ml l"'1\.lllli :.!. UHU tlirll.\nr.. h i t \lo t.!"1 P:U ~11'lU'n \' F\uh'll lif lli!'!\ Wll" lmlhu.j:!lld i" ligt f Ll''N' O. ~. l 1'11 "t'll 1 1'"h\ ~rl ' \' Usl>ll'i n R'1 bll'\' h'r '~11 :.r 1'\'1'111. r.1' :\_ kllbin!:" F'ihl'lhl'Hh!' O"r)l:uu.'o:t'1'.\1\ /'0;1'1 hlln 1"'tl'"''. 4. Mnjdngon hll'v rl'jl't q"l rt~sm~ø ~lllnmnl k(>n\~t('r 1~1t:1' 8!t>o."r i Tit} V";:hl$ 1\1'\} h1\\'l' OilH~-\'l'l"1<'\'Ul lin\.:. c!vul<::f<tl'flnillj:t'l' t\r~~ngøl'd t't ~'llll' mt~1 1':\k uf 1'\ J.)lb Ll.\nhyhro.. F'.. tlmljl'l').r r't\h~lnlllill~hls hu\'åt' f:llu('rjyllsk }''''H'-'11 ing U ll!{lloll "fn" "liu!.~n. G~ Ullltl1<liUU!'t'uint:''l POl'(' h'l~.~f'h'\'lin~\'n.;.;1111 KU l!: 1;.... n.-:\'... \ /\.i' Vll'ig'l'fWl'uiug indbudt til 1'11 Ft~llhrhl'tl. n"r hltw lall ti r PN;;;hll'.\\dl'r~.'n Yit'b}' og Jllto;" Langkj'r" 1u"lrU\1 og 'mljurt:\' V:lr l'\" &to!.:' h'li L'\udil~""khr Do.. Thi.ll>d. l"~"ll'rll<\ i S~(l\'..led op: }\j<'l... llll\l mldl uuli1lhll.\ft('1l i Fol' ~a.lulillg:-hu8"1 }'ru J\lnrin. Hu~h N11'"t'1. t" Thi"-!>d.!tlt Ln'!"'r Høgh Xwl"""l 1l\'~~ <lll. og f'n.<:.ltlr n"rj;1 lill kn-l"' holdt..arslull ing 4 Maj Vognen tilbage i København 1.:\f!\j_ Y(lRNl. 1>([l i!l1'u sidsti'.:\1.<m'd llur \ 'l'l'ot Plllt Rundtur ii F ri hcd(oncl i'1l!l. L<.lkHlkomitt'l't' o"rr lt»! Lnndl't. k"ul b'nlnl!.:\j'1tt'n hl Krohi'l1h:\\'1l fra Bornholm. Afl'l'!l.uin. R'1l n dt'{l pl()mlk'ri'dl' l\.ilollwlt'rt:l' N' Oj!' Udtm'kllingl'l af "'luth'rlw.k" ltlllo'r Whtlrlg R'ulral af elli... 1"11 for $11\1"11';' Fn'rds'bl'oliti YiCt' 11liliilH'W.'li.lur P. Hl'\.ndl ul! Gll'fn for T.']"f~'~!'iklllM>ta n" il'iuns'\fdp.. hul"l' Konh"i1't"hl'f Odin lar"t>l. R l'au t~ 1.'1. \ :tf l~on lmr~n Qt' ll dt'" SUll 11t' li..>t!1 j:(ln G" illsh'r hnr h tø ::':"m- 1\l"rtj"Jhlmmh' \"t~1 n i mnlt'lhj rg. ''''Hil' øg K Oør off"l1i~lfn~'~ l Jll

20 De Efterladte efter dem der e Livet ind aldrig blive glemt. h og lud \ i t {i 1'111111( a1 tt. H' " "11'1"" 1'ld nntmf' Ord. T h 1.01 " J l!.' 'hl 1. \ \ ' " '". " L! ril' j 6-aarig som Haandgl'anatkaster! HAN OG EN ANDEN lll.le DRENG BLEV HAARDT KVÆSTET \ ' \.".. lul Tn 6 ;mrlob DrCllli1l bkv Lurdag Eftllrnlid dad kvro~tlll vfld en Ekliploslon i Nibe. Arbmd. HOlger Clcmmcnsen havtle lrondt lt Baal i sin Have for "t Jræntlo euet Affaltl 00 to OrcnUfl. Jens Nielsen Son af ArlJmd. Simon Nil:lscn. OD en Kamllerat Son af Arbmd. 1\111(111 Nichen. vnr kollmei ind Hnvon for al Sil paa Bnalet. Pludsolig hol'le> ell Ekslllosiol1. og Clemmensen fnnnl do o Drenge hnanft m::dtagol 00 blod ende "aa Jorrlcl1 Jens Ninisen inlaudes Hta Sygehuse!. det hon havde faael ell Del Kvæstelser i Hovedet. hl. a var en Pulsnnre skaarel over. Poltics Undersogelsll" har oodtgjort. at Jons har kastet en Haarulgranat som han for nogle Onge siden havde fundet laa en Mark ind i Baalol hvor lien siraks cksplotlcrede. HJU T lal"'l»ll<dlU /)/ j"rd' f / 'u df: M i"'j/.. U'J.' hoblt 'f/urt14 de lf <hu illlllh'r 'd. UMf/ /'U/dll/l " _.rlt lo \f "Tnrvehondeh!rl" bevyndf'r. l' lh'. h l J -'uth. j 1\..1111\ h' h. ~ll' l P P u) l JJ"- l... J'' \1 til f J. f 111." 'rml\ t f"r ml '1m r 11m "111" J< 1\' H Ufl"" l 'ro- fllg'.\'h UH' \hl1kl 'r F '' r '1\ till la 111<'11.111'.'J J" (ol/npt ~ f ti llarllrlll1 \[H[' mil.1.. "Jt \.lmrllk.11 " l'u[ r. lllgl\1 f" l' rl- -.1 "h.11 l"u't "\1" \. ~""lh.. l h llnt" 1[ all ind' 'n H l l"jltld "JJ a h;1\. rn~1 N Til dl 1"t r (' F"o 1~ l r f'h u' t 1.1'1> fn il:' h:tl l"lk 1\ "J 0.: 1): TO lal" i 11-\ 111\:\.11/111. f.u. :e! -1l'J H f \lp'ul' kpl ' hil: \H tl" \1 u1lt ::-;m "1l.n.lll' n..1 11'11 \rlllt <llli l\"";1'1l{'1 "11~ ru h' \. J)au \"'11 O1r.111' r hh'ld hlllfol'rt!11l: '_ El" h r n~ l.' 111'1 :-;111;':' lu OlllrU- le ' l.. l!ullld~\'j"np" 111 h "l _ ".'t h 11'1 rn' ''Ull hl!'l" d"1 111t1 "lkllllll1;"lk'r" 11"111 (1"1 Ylhll' r_ "" 111'11 "rll' S" T~" "t: o'l lr iln'-''' :-'1.1'111 /11;11\ h 11.11' dkl' l l.: "t llllhgl ~!!!r 111 _ '1"lklr mil ' ''d Jti :tl 111'11 l11'lou fuld t "111111: gi ' T:tflbn\ f ' dl"1 lt 'rl ;1 l ~" h t fnl".uglft )'!!' hl'll!\ulnlll1rn' li :-;kalll'lulll'\lcr ti!: Lul lil'llu ull. Aflellfeslen i Dragsbæklejrell. Fn.. l\ul1l l'rl<'ll l'!~ 1'1\'111!tHt h:11 linl"/.:' (' ii.. 1'11 Tllt'r lil til kul1ul' hj1'1 r :-:H'H ~~'l. lljl'u 1\1 1!!:O e-ik 11'1 h. ll!"" l~ mkdl' mn Ma :-;\"1111\11 w m"1 ~'n~: rhj.l'!'h'l i ~l1ill ('l fllld ;r FJl'- 1\ / il.1. :-;P"J'!'l"l'ill'!'" ng l n lul; llh~ ~J.." f'll H" (t; Opllul ):1': 1'111'1' ull til T ~kl'rjlt" lilli T'~ ". '1 h'j!hlk tt hhllr 1' ' H" Shlrh'- Ul.: ~lil'ljll\1 \L J..}lli~' lun tilt '1l1r nlljl' l'oj l.t ~' lulluf"l ti: hu" ll"j111<'! LpJ..nlJ...null"" ronn. l'l'li.l'~" l ' l 'n h"j \ 1.H1lllt 1\ "i: 111m'''''!> h'm (1 "r dl! r" 111' i~ '" l J 'fil.. umliuj.:' l l l'j"t lt' Sa.1 \.}t" 1'111ll fllr Fnl'l'ninl!l'U.\:"lh'n" Thi '(] Hl'il):. \t t.. llilll 1-: K 1'1111 r.l!'r hml \11"11 H lun~j!'lh'l" ~1(ldiU-l HiUl1 S""U.h l" fra ''')"j' l tj '111'h!>!1 \ 1 4."J1U;"1 m: hllll hu1l tng(' "11 Hi!.!':) m.. 1 r \tlll' kl' ri ". 1'n lu'... ' du~k n(lr 1.' V' kh.~rlllhilldl.!l" l nl."1 m-' ~k"l1 ": Thlt.] Dl. m'lk l' :"\U'!' 1"1 1111/11" Ska l-l l dl'n n. \ 111'11!lll dl. -ltullh' Glall'l l \!.j!\.-" ri 1"\ ( t lljho 11)1'1' illll'll'\ hlpr J..1}"l (\11"1"('(1" l"l k" ' olk K mp ll\l]! l'ltlel! ti k hl'l'' ug \'j 1'1" nl.lll'lik\' flr \\n-

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011 MODUL 1 8:30 9:30 lokale antal klasser klasser præs. Kim Bildsøe Lassen (1) "En personlig beretning om krig, 3w, 3x, 3z, 2a, 2b, 2m, 2s, DR. Studievært på TV avisen. Journalist kaos og håb" Festsalen 20

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AE DAn B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE MUS mu AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE IDR id AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere