Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I."

Transkript

1 met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu. om Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ Bldom der v væ\(ke Opsigt i Klo hvert P.ld blandt Bllh_odlere. Bo ove a.. rde)er fr. Oplandet sloll tiltalt lori for l' hue kabt en neslen ny Perlonbl for Cl Kr. mens enlt den lovlige Pri. vir Ol Kr. Po Anledøloc af den t_gende en.orte- Haodel med Biler er der An fr. Justitsministeriet udstedt n- sky ølrule. fil Domstolene _m en skar sld6 pere Kurt 0l Ourdejeren idøm- Do lu derf~r en Bede af 6000 Kr. B.ulcde..t BUen kommer til al at t t.. bam Kr. Bøderne da for "lori- Bllb.ndel kan gu belt : op Kr. Ol O.. rdejeren ' -( t.r derfor ikll: appellare Dommen. [ ~.~ - ed Mimi fr. Thl.td der i l r~ Oktober 1944 bavde lllbt en Lut- \ elle bil uden VlreØlrektoralel Tllladel.. o til an Onrprla af 3500 enl~ Kr. llp med an S_de af 500 Kr. hv - Bn C.B.1r fr. Thi.led døm- sn.. 20 Ol Kea Helta for Pralarni- "rio. io1j med an ily.k PYltnlnge- kun pi.. - Bn Thlst.dbo d.mles en s0tlj Ø_de.f SO Kr. fer ved Ombyg- me~ nlnc laf.1 H.nsebu. Sommerhus ove. hava anvendt nye Materialer. B - Bo L erarb.ld.r d.mlel en SOK B.de f 20 Kr. for maoltlfuld Til!! Porlevrenloln& Maris POll Gy 81 Air. - Mnda din S. Mil yld.r adr. tnlr Pet.r Hol. Selllb 80 Aer. pder 1.01 Hol..r' r.dl Samb llrune Kil 8e04l0." lom hlo endnu bebor bell! tel. em en a.n bar ve _ B

2 ... o tlle NA Nlt es ten i At!!1 l Ar henven'll1r l'rlhe4l1omlen ~ha: tu 8yr" ( ~ 1 ~ (Hn. lir Olknl".'! tt8 til d' O/o! JYcr rr r.md.lc. v Vle t lilie pr'!811 BY"":~n Unl(dullkoHKlerne. Prlhedllo"lol1R L.lllllw"n.. beder elle t.r.~ vel mod de tie!""re!.ler Lenja. Ol( Hund'K h'lvonder ~ lor a' llle fonkcllll. De Bel... dor mll"nllllllr liør Ub~Ba.rl\t Ul frlhml.fomlon. ~"" C1llllllltlor (l~ "p(lt_lner Peber Portvin m. v. tamt.1 4. M.) O'~!'. OlllUekorl linder Sled ndell En.rm'dde. tre 1U10 P Sloro Uv (tril n.. dllu!el) hvor P.DP. Ok"ller v!hlo. SON DAG AFTEN uiholdu -t Maj-f.sl i Talrsaln i Rød. Kors-Ljtn Orelbækle)ron) Kl "rh Or1l.ernt Ptoc~.. Ollon r. Slore Tory mcd r'd.pe Ork"..'r! S/lld VV rn cø. 211 lbu~~ Mn/!tl vell LkalkmHaelll Porllint. Zrllllel/:' Ullrl('lscll hvurol!er \rnlmllul E~er.l.rl tlu. hf/dol SlorllnJ[.O\ ftrul TY'U"! SV".RRE LØERO nvlldtl~n Hklen ilet Ulldu... tldt om hle Krl" hlr 'olieret 111.rneret "'lllke l.. tykf' flle~:ler 011; 1<'lcenlnllollllf'jre l' nt vendtt hfe"r N"'l.t!lUl(l (hllv Polkl' Sltnødollel Ul'llnl.lftk"pcd1t!on Sturll m'ndtlfl v1 all l. arne Olrlellller und~r Krl;e. Her MarMa Alalutnln.. (Kl. Cl. :11110) 'til Dlllta".rfle a'1.t rakkel'roq rld til DY hvor PkHn k.. te 1.. ran MUllklrlllllnlltl P.llta.e.. Hllr v Thtted ily' Rklt Oualu R Ul h l!( re/hlt; Bllailn Arbejdernes Radioklub for Thisted og Omegn. "r." A. K Q '" nll... t... _t'_... Ulll'_. _. ~u.lrrh' ~

3 _. inde. ;'~ sr~t æol'ø dl dj- ad le lev!"re :VllhJer~f esten i == ---== "'-' =-~ = -- Altet J Allr henven!ln Pr!tredsFondcn.e til Byu Ol!. ~ncn. Bef"Jk nlne om Stolle til de ODglvcr der rømdeln vil VRlC.t e tptc: el BrJl:nlnJl:cn UldolD.kolleJl:lcrnc Frlhed~londen. Lolrllllomlle blider alle ftee vel mod de Se'ere der Lordaj!: 01: Sandie henvender g lor. lælte lonkllulit. De Bllb der r~dkommer l:aar ubekallret lu Frlhedlonden Sl/g r Clarare!!er Rs Appelsiner Peber Pari vn m. v.. ml 4_ Msi _ Dageru Oæltekort linder Si d Søndau Eftermiddag fr. K 18 pa Slore Torv Urø Rlllldhulerj hvor P D P. Qrku'.r v splue. SØNDA6 AFTEN efholde_ 4. Maj-rest i Teatusalen i Røde Kors-Leien Drn~bæklej ren) Kl timler D"ltalerne PrOCPlilonen fra S'ore Torv med PD F s Ork.!'!'T j Sp i d~e ". Kr. ca. 20!labnes Mode! ved Loka lko mire!;.. Pormllnd 0relæjl:1 Berlelsen hl"orefrer Amtmand Eg:edorf 'ller. H in len H' lvcdtalen holdes R S'orll n/if ~mund Typngro' S V~RRE LØ ~ ERO. Skien der under Ul RO..! lo'n hele KrlMen har vær!:' loterneet n 'rske r ty.ke Pæ"!itller ol!: Koncenlrall " n~ lel re Di; lørlt vendte hlem 11 N"r:e med Grev PoUle Be n ~ dorr Und.ætn l n.l.6ek~ped l t i on. Srorl ismanden v tlle om alne Oplevele und" KrlR:en Tbielu. -.\. dbrfnr KonKUUl/:bøl!:eo. ermg fuld Efter Mertel. Aflllutn(ne: (Kl. Cl. 2130) vil D p.lelo!erne.flt".1 F A K K E L T O G nd til Hyen hvor P~k l e r n e k. lu B.. 1 forln Muelklribuncn J P.nluen Her vil Thl~ted8 nye Kktor O un p r R o. h o 1 holje~b.. lt61en m.. k~ ved g96 teri Hanstbolm BAZAR Haostkolm Fordel lor Vlndrehjl.!'llmel.holde. pia Han te Ko' ".10. M.J. modtalltf:l med T..; Adr. : Bazllren Hzn tholm. Allevf'nnal. sted: H'ollled Rutebiler. B~zafcn ubno:ø K i5 ved p.. lor M e h r Ræhr 1(1 20 taler Kento chef Skaa lum Thii'\led. Ood~ n)ltilll Ting bortloddet. Slor Tombola lindu md Cykle d/f'k Tændstikker m m. Benyt Wl"kenlil -Lukninlen li l Ol Bete p ~ a BaZHcn og se Hjemmel. Klin n Da.t "" Er1Ll. Mai

4 4. i 1' 1' ''~nllllll1l'f ro 4-.. T1.::.-" ('r U fa!;uagt i EnkeJUledler. K r. l" Stmd8R Eltemndde. YlJ F... Orkld r op paa os M lltltljg lla.bnes fond Raatlh Bod. ln-orcra 6WJl"S aaa 1m. 6jil'!lhll' Tina: aom a.. ApuE"1 )d"'r æg1c Pot... 1.D 0l li K f " Clgareu r D. D. lodvid vil Hl'st bt'l!olanadt'o at Gættekotteno- f 4. :\Jaj BU"D bln solgl Dt>r (!ot hidtil 601r'1. ca. ar disst> Kort j Th). men der er noglt> fundrroe tiloo/ce { iidnu. FW-Orkl' rvl fipillf.>l' hl A. 17 Ult'u KJ 11/3( 5l1lJh.'!';. nlan i~n pa L 6 ttll'dor\" hvodlll mnn i Pru C{'":-.ion og moo Musik i Spidøen dra g t'l ud til Drall"hmlrleJrcns Teatedpl H'[- il.<\.mltnatld E g e d o f tale om FOl"hmdt'lsen mt>lem Danma..." 5 laj og :s'o'gt's 'j MaJ mt'n.\ftem!dl' Hon-dtnfl:'r hll\vf' den norslro Storhngsmand. Typogra( Sn>rte L et b (' r g fra Thistoo~ Brodl'1'hy stien Han at' linder OlPAkon hele Kn~n iul f>rlll'rol i t) toke YæbRller 08' Ed'] c<'n tratiods'ejrto og '''tmdre først bjld til Xorge moo GJ'(>f': Follie B~ t p::'. DndpplninlflehpsJitiod Bah "d. 11\"'" Fribl't\ til... BJomt ti... H. r meget «r.alllt; yadtto htll uruidd(>lbat1 er-.. :s-.plfbl&tiolk"ll tfl OO ""c til Tr6kt'DJt.ftHJ åt'"1'atre.æh- pt hg med Renen a.f 1ie 10- t('rne-rede med hjem. Han er l!jetil1and' og. Sla mad iøt' bo.rlte al høle ham ler. hans Tit! Til Sj.Sd... ise -el ømdr natløbalt.~at man H~ af' d ~ o i B L u l. f. li T 8

5 Fra Retten i Thisted. CB'urcn h J o l S b Y ha l~hi::;ll'd der Val' kommet sanuucn med on kvindelig tysk Flygtning først l Hamhol'glcjl'cn hyol' han slod Vagt senel'q j Thisled. blc\' i Fonu1ddag idømt 20 Dages Emile. En ~Ja1tl som udc[) 'l'illadl'lrc haydr købt en BiL for 6000 Kr" skonl Maksimnlpdsel1 paa den vaj' ca 2500 Kr. idømles 5CJO Kl'. i Bude. don Tjd ban havde huft den lhlvcle han ljc'nl ca 5000 Kl'. ved Korso!. En anden ~and hav(lc koht on Bil fol' Kr Dcm val' kun vurderot til 5900 Kr. aaa han maauo af mod f!jl Bodo pra 6000 Kr. l J.\u Thisledllo'rs:or fik 20 Kr. i

6 Festen i Atter i Aar henvender Frihedsfonden sig til Byen!': og Egnens Be. folkning om Støtte til de Opga\"er der fremdeles Yil yære at løse specielt Bygningen af Ungdomskollegierne. Frihedsfondens Lokalkomite beder alle tage vel imod de Sælgere der Lol'dag og Søndag henvender sig fol' at sælge forskelligt. De Beløb der indkommer gaar ubeskaaret til F rihedsfonden. Salg af Cigaretter Ris Appelsiner Peber Portvin m. v. samt af 4. ~aj Dagens Gættekort finder Sted Søndag Eftermiddag fra Kl. 16 paa Storetorv (fra Raadhuset) hvor FDF.s Orkester Yil spille. Søndag Aften afholdes 4. Maj Fest i Teatersalen i Røde Kors L ejren (Dragsbæklejren). Kl starter Deltagerne j Processionfl'a Store Torv med FDF.s Orkester j Spidsen. KJ. ca. 20 aabnes 'Mødet ved Lokalkomiteens Formand Orelæge Bertelsen hvorefter Amtmand Egedorf taler. Hovedtalen holdes af St ortingsmand Typograf Sverre L ø h e r g Skien der under saa godt som hele Krigen har været interneret i norske og tyfolke Fængsler og Koncentrationslej re og først vendte hjem til Norge med Grev Folke Bernadottes Undsætni11gsekspedition. StoJtingsmanden vil tale om sine Oplevelser under KrigE> l1. Tableau. - Medlwing K{Jng~s:mghogf'n. E ftel' Mødets Afslutning (Kl. en. 2130) vil Deltagerne nfg-an i el Fakkeltog ind til Byen hvor Faklerne kastes i Baal foran :'lmiktribul1(>ll i Plantagen. Her vil 'J'hi l' tc-'t1 f:\ nye Heklor Clltlnal' l 4)!' h o l m. h(jifle naajlalen. -- o - d L K U SE B kl d f o ~ T \

7 m''''"''"' 1 " l l l l l l Forsamlingshus KJ. 20. Taler af Sognepræst T. A n d e l' s f' n Visby og' Sognepræst L u n g k j e r lluns\rup. Fælles Kaffebord Sang :u Landinspektør B o e Thisted. Alle er velkomne. U rigdomsf oreni nge 11 G yrn nastikf o)"edi ngt'n 11'ol'ed ragsf ol'eningen Sondel'jydsk Forening K.U. Konsl'l'vative Vælgerforening m. fl. l H N il h Arup-Vesløs og Øsløs Ungdomsforeninger. Foredrag af Forstander P o u l s e n Aabybro Søndag den 4.. Maj Kl. 20 paa >'esløs Kro. Fælles Kaffebord og selskabeligt Samvær. Bestyrelserne.

8 il National- og Mindefest afholdes i Nors Kro Mandag den 5. Maj Kl. 8. Tale ved Pastor J u u S ø r e n s e n Sang og :Musik af Landinspektør B o e og Fl"k. R Y s g a a 1" d Thisted. Fælles Kaffebord. Alle er velkomne. Sønderjydsk Forening og Borger- og Haandværkerforeningen i Nors.

9 Ved.!'lMet ved Hanøled VaodrerhJem. Som Vær! Vndl '1;:~::7~ Hanl1t'd 1'1.nlallt't _'b. d 11!'llfllnn :Vandr'l der er Pro'r-!lslon OR øtammer ra srup ved Randers. HUl kom tf.nøtholm lor nogle Asr lilden. VrrlllamUlr-n er fly til'l nd l Vandrerhjemmet 0ll' der ibrel Porbe rede:løer til A.bnlnien der er pll"- laa' til O. Maj. P'. 4. Maj-Fest i Morgen_ l Platreoe hejses ra Morrea ø itoaded MorEen. den 4. Mal lgtl /.!' hele Daeen p.. hel S.nl. J i Thllcd rejses P'allleerne litjlahederne begyndtr Kl. 16 ~ med p D P Koncert p.. St. Torv OK brr sælrta mlnlt T1011 Pordd for Prihedskampen.Olre. Ved Byen. ndkønelnele bliver afkrævet.. 8ompenRe- Porm.. Ol der kan ladlr for l /"1 Kr. r... Korl til PrlbedlondeD slore Gættekonkurrence. Polketoget til DUblek farler ra S. Torv med P O? l Spidsen oa Slorllnl'- mand Sverre L. b e r ra Skien tller Onalbæklejrens Pesten stulltr med "" Pakkeltoe til Pllnlllen hvor lor R O i b o l D holder Sultle. Tyverier Tbls '. den.enere lid er der belaael lora Sma.lyverier i Thilied. blev en Mind lorteden p

10 g ". - - l t- n f -. lenvender Frihedsfonden sig til Byens og A ttel' 1 -..ar m Støtte til de Opgaver d er f rem d e l es v. være Beo f 11mmgo. t Bygningen af Ung d oms ' <O egjerne. lose spece." bed ta l. Frihedsfondens Lokalkoml'" er a.e ge ve lmod de d LO '~ag og Søndag hellvender Slg for at sælge gere er u.. be k. t t'l ligt. De Beløb der lddko~mel gaa~ u same 1 _ Salg af Cigaretter Rs A]Jpelsmer Peber Portvm ~. v. af 4. Maj Dagens Gættekort fmder Sted Søndag Efterrruddag Kl. 16 paa Storetorv (fra Raadhuset) hvor FDF's Orkester spille. SOJldag- Aften afholdes 4. MAJ fest. i Teatersalcl1 i Røde Kors Lejren (Dragsbældejren). K starter Deltagerne i Procession fra Sloretorr FDF's Orkester i Spidsen. Kl. ca. 20 aabnes Mødel ved Lokalkomiteens Formand. læge B e r t e s e n hvorefter ;untmand E g e d o r f taler. Hovedtal.n holdes af Stortingsmand Typograf Srer" berg Skien der under san godt som hele Krigen harv""t neret i nol'ske og tyske F'ngsler og re 011 vendte hjem til Norge med Grev Folke Bernadottes ekspedition. StOl-tinggmandpn vil (al e om sine Opl. olser Krigen. TABLEAU. -- Ml'{lbring J(ongrsnnghogen. l i' Efter ~lod('.tr Afslutning Kl. ca \il Dl'ltUgl\'W g:u\ i ~kkclto~ mel til Byen hvor!i'aklclllc kasles i RaH fornn 1 lllbuncn l Planlap;{ n. Tfp! vil Thist{'rl~ nye Ht\ktor HUlllU\' h h o m holde Haallnll'll.. ' "1 """

11 .. ~-~=~====...-._~ t e r Hanstholm. Bazar Ha til Fordel for Vandrehjemmet.afhol~es Piia lansted i( ]!aj. Gaver modtages med :rak. Ad.. Bazaren Hansth ro d.. veringssted: Hansted Rutebler. ollll. Kl. 15: Bnza.en aabnes ved Pastor :M e h r Rahr Kl. 20 taler Kontorchef S k a a u m Thisted.. Gode nyttige Ting bortloddes. - Stor Tombola findes dæk. Tændstikker m. m. - Benyt Week-end-Lukningen lll<!d sag p.. Bazaren og se Hjemmet. til 4. Maj-Fest i FALSBJERG FORSAiULNGSHUS KJ. 20. Tale af H. A n d e r s~ n Visby og Sognepræst G. La n gk strup. Fælles Kaffebord. Sang af Landinspektør Bo e Alle er velkomne. Ungdomsforeningen Gymnastikforeningen Sønderjydsk Forening KU.. Konservativ Vælgerfore. -D. t

12 u hblll uvel" on hør fuef de. De! Je!rn taget sendes rede'iksværk il J ernplader i Sk;b 8 byg ~ an2e Tusinde sendes ii Traadrabrik. til S tf sad o na spiller val... " _-- _.- 82 Aar Cl. Hansted Kro renaables. f. a Politimesteren lorelirler nu Gæstgiverbevilling uden Spiritui lil Hanslt":d Kro som siden Eva~ kueringen hhr været lukket Bevil HUllerl er meddelt Prk. Marie Pederse.n der lejer BYliningen al ' Slden. Hun og hende~ Søster ej r- f desuden et Bllde:hc.tel ilenatrup. stammer lom bekendt fra Hanstholm og hun ha: bude Møbler at: Service klar saa!~':::es al Kroen.straks kan -' Den nye Kroejer.~ der Thisted 20 pr. SJjnger ~ Oll S/end vort 'del 9llbnes. Hvad der skal ske med BSd pensionllltet "Slrandgøarden" ved mlln endnu ikke. Den smukke og rummelige Bygnine- er endnu ikke istandsat efter Tyskernes 0delæegeller. D arg l til Mel Vært BolaRet ved Haostod Van- for drerhlem. pao Som Vært til Vndrerhlemmet V i Hao5fed er anlaget Arbtldsmand 150 Hermann!Vandel der er Bager af nen Pro!ession og.tammor tra Kiel 20.'rup ved Rande". Hin kom til Hanstholm for nogle Aor sided. Værtslamilien er flyttet nd Van drerhjemmet og der gøres Porbe rede ser til Albnlngen der er plao lagt til 10. MBj. At nen P. Po Pol Aal.. 4. Maj-Fest i Morgen. Ak n... O trlrenl.... ~ ~

13 Slte 1-' u... J Ul <J" o l"" i ~-'-Kllfr 1;0- TyskerDeS TeJel n r- ke l sv odet. er nn Nedlagningen ~ ' c' lil lyske Telefonmaster DAnmark er ler' nu ved al være slullt'l. A bel del har ~ik U V.. UK Scel nyll A Brul Beg dl

14 ~. f:nd lem P slorm. e v" illc l Jbbcro Sp LaB' fibi~ei undby rd Læ værel overdrlcel en halv Snes. hlvd daoske plrma.. or: de belydell~e lidt Mæo'.' r J rn. Træ og Sloollr.". vug drog kom var 82 man 'l~dta2et rt:prælenlerer eo Vældi ol c. a Mill. Kr. Bn Del al TeltlJopælene om kan over lages al Jydsk Teleion har 1 1 Lov.t hlive stuende. De Jern slæn~e o.l. der er nedtaget sendes nu ii Slaalværket.Prederlksværk. hvor de forvandles til Jfroplader lom bl. a vil indga Skibabyg- Oæl!.ingsloduSlriell. De man!:e Tusinde iii km Telelon'.dnioger Beildes ii Nordisk Kabl'l. og Treadiabrik kl1 som omdsll' 3. Re~imer i Thi e dem ii ~ llraad lin de Mu h. O ' ~piller Kirke S

15 4. Mai Festen i Thisted 1 :Unj F('~!'n Thi"tr j "il hlhd aflwlth nn!l.'1' "'llukkl' og..;llrn!flf' Fol'lllf.'l'. J 'm )(ol'gl!u n Y' liikkt>!"t nllf' Flag l lht>n Jrua til Top!! fik lhrn r('j'*.'l' drn bloukkr> Ylagalll com paa all/in' r-.!fu"{ F"sldagf' Hf>nimod R. Hl n Dyt'ns og Omrgnl.'ns Bpbof.'" lo.kkf'rt i f.tol"t Till :.111(> llod Ston-on 11\'01' flpl chgtigl' O.kt ster ha FDF -il f;jlilll' og "r ' 1 lltyivl!-ornt bliv(' filo!" TJ!iolrnJnning iii DO'l!m "Nl Tndgnngpn til RnarlbuH' hol dl'..ja-ldol' Vau'' Yd blive Mg!. Thish>d.. flink< Plgt'- 6p('jderkorps og FWs UrC'ngl' vil Da. g('n igl.'nnt'1l Nl'lgr fimlla Flag og Em- bh'mf'l Dr! {'r sikkert ovl.'rflucligl at 01(' n{'. ot.samhige i ljogf'l!. Lub inl! ' komllf> Dl'lob - 11("'U1<1'' ogl-iaa. df' tidligt't( omla]t('.. Domp<ngr" uj)t'.~kaarct gaar til }< 'il}/'il... folld(lll~ FonnaaL Km {('n' til "l"ihf\fl.~ronr'ls GO"!('kollkmrJ'llJe' kan f'hlnu fnn..... )[nn knl hu"kf' ni fna. Nn Jnlq'lllt inljt>o 8 ).[n1 J\flf'llf'n... lfo\'nlall'r.t'rl :\ludf'1 i TNllf'r<;all'n ] nltlksh."k hli\'f'r H)m htlligl'<' omlll Stortingsmnnd S"p]" lf' Lobr'rR fra Skil'l f;tortllk~ mandl'l llll('r pi rnl1{1'1 "l ffjlshulf li:t1 lig klurt Sprug linn har "NfOl nrrf'~f''1'! l r TY-f;kl'rJW i 1!f'f;"J [) An d 'n Tirl hal' han Biflll'l i }l<10"'" no.. ~kf' og h'fikf' }o'if'll{lilf'1" Hg '"U'f {'l urlsal for mnll~f' Li rllsn Slorlinll" mandril f'" t'll Jnr>gr! hf'llytll'l Talf'1 i Nm'gf' og Jr'1 ('' LJknlllM follngfln Af ":olordl'n" i Rkirll ' (ulrl;lu'ndig grallr fnr.oknlkomit(l('n i ThL~h'fl hlll' fwndt 1a1""('1 hf'lllf'll L An).!'! ling Df rjf'1l gorh' R;ljoC -- 1'1 t;lnllkt l 'llslng lf V n... knh"lorbind!:t:'1l nl'lh'll dl' 2 U}"'"

16 National- og Mindefest afholdes i Nors Kro Mandag den G. Maj Kl. 8. Tale ved Pastor J L1 li S ø l' e n s e n Sang og Musik af Landinspektør B o e og Frk. R y s g a a l' d Thisted. Fælles Kaffebord. velkomne. Sønderjydsk Forening _ og Borgel'- og Haamlværkerforeningen i Nors. Alle er

17 FRHE n SFONDEN :HUJH t'aa nuill' l).{aa DETS NUAl1 V 31. MAJ 1'0 HO V 1:; ij.k.o N T OR :GS. NYTOnV 21 KØBENHAVN ~ POSTGRO MAJ-DAG EN fl FORD EL r O fl frhl tw<; fe) f'.j j) J:fo;:s U N (" D UM~K OLL GEn Lt'". ' O N Ø\\J::(. AOE:l4 1i.0B:.NJAVN l. POSTG R O 709 A.FDEJl'\4HHL 0\ 1;.ll UhLh L.l.NDBT

18 p~r.url.rhold o. kl.rl H )'~'... ". 1"~.ft.lv.t.r"..ulu <S o "ukk" 100. Smuk -l. Maj Fest i Thsted. Slorllolsm.ad Surre L.berl' f.lle ii Cl MCØDcsker. Send.en i O.. r apr.ndt U.~ d~1 tmullktll. Sol.kloleJr l de iidli. Morilnlimcr r.jlu P".leer i Thiled i Anlednl~1 4. MajFulen. Pr Kl. 16 plltede PO". Orlaulcr p.. S. Torv hvor mlne Mennuhr vr lor.amlet. Der bl.v 011 Cjl rell~r. Ri. Appel.iner Peber 10rl\110 ra. m. iii fødellør frlhedlonden GJ Salel indbr.t. Cl 5000 Kr Der kunde ret hurh' milde. ud.olil K! ik oye 1000 Meno'.itr til Dr'll.bakl.jren med POP. Orknier i Spid.en. S.len Lejren vu allertd. halvlyldl d. Prøet..ionell nk_m 0R d. Mdet to.in BC81ndel.e 'fif S.len læl pikket mld Tilh.rere. Udenfor od lre Hundrede.om ikte kund. lomme nd. De tik Tlerne t hre.nnem H_jUllerantllla. Pia Se. nen plrld.ndl Drenllc Piltorplenes Olnnebroll'lner.. mt Lithluernel NUonlmli "ed bviti! Lithauera i Nllionaldragl alod V"t. Lithluerne lejrer den...a S.ndal i Mlj Modera 0" men 'U' Slt~n iii fordel far friheditulen. M.del aabnadol.1 Doktor Bertellen 0l Amtmand ega dori talle om del nordiske Samarbejde. Den nerlie Slorlinlilmand Typoa ral Sverre L.bera bly dereflet mod tael pa. Tlaflolen mad ~rallile ø.r.. u v r l r - Thl.led k"lber.et l '..".... ' Chr S.relllel1 dtr ldllttere ni ::.~~~:~:::~: bo lenkrrmmer 't'orfttnlngetl P b h..dt llkalle llelv.relnr. Cl r. ØU[O fremln.da d.r.ur v.r C.~';; KraneøedlalolCltler p.. P Kil... WO Kr.. V Pra Ver_ 'U lu k Kaltlby Kat. t200 K Pr 8ot.:.1."o;'"b;".ti~ Pr... Nlelae- K kko..n tr. S. a Oll d. dul or ull.ldlll'. bv'_ Byon n k... klffe lreltealie p.lk Nanelol. bedakae_pertrave..11 TtlrllHorenlnen :erllll hve op!y" MorCe '~!~~:~'~ hnr det ly.n find.. Vænluf. ar tellen lor o. mod pal.ude Bellnl: kan ldiele. Ol en Krlnt pli.. a O. tuuve lor U OUY p Vulre dar ldar over... d.""'. Og... pa Hlnl htav.nder lig Tllrlttburlllle' Guv t Snedlied el BOEhanller B.lleby St. Torv. Knn. ra Prlhed5londen. ~;;.~Odb' L." udlendl Kr_øer. KorsbollD O.lcri ~. og Hu.truer Pra K.t Ul Johannel SOlidt 1 aller Mænd døde... rllp Kr ii B..ri med '~;~":f'rlhedlkaempere eller som aulll 1100: nyenlar hl Baaafml.ler ~;'";~ D under Kr!:n. Pr N. Nielaen Skram lor Overlaaelse. Maj. Oruøde. De nu loretalne Pejlinger i renden over LVls'ør GrunrJe al Tilllndinien er f ti og der V blive melet arbejde.r Dybden luer er lom den ~kb være. UddybninMsdamperen Nr. nu i lul d Oani med Albejdet. det veni.. at "illa del1 M5kine.Odin-.enere!il Leislør. i i MlocrcøsøiolCD ed VeslkYllca. Eller hvad meddeler er lare Dele al Vealky.1 endou pæne! mmer. Ved Thybor.n 4' el Omrude riivet mellem H.fderne 88 o 91. Der er aperret n Thyborøn KRnal lil Lyngby men der eller et Slranden ti iodlil Alle Limljordenl KYlt.r er RoyaUeltrel hlr Aften Premiere Film lor Yndere af er allletlkan.1r: el[ hedder forbl"lenda Mr. Redder. er leveret af Edla W.nate Ol linien dreler nr; om en llertie ". mel Ma.d med.llv Hl Ol en p_lel Han et en af Sc.Uan4 Yarc1s j Detekllyer 0l ftya:;tet al Pa oellalllende ea d nl Pige liam Jordeferd i SlørriDf. Kapver. L.berll er.n uni L.tdl' Ellermidd. beirll.vedea Phillealrat.p!ller Mand men over fin Aau Ophold thv. VcJrnand Kr. Poulsen tf S Maj en enicllk Pa.m le i yate Peo.aler Ol Koncenl.- Sj.trina Kirke. Prov' Hjorlsvang flyverel Teltu oyer lel tianalejre har bibragl ham Ople' taue perloolit om den aldøda Belllen. ver der h.r mej_let si nd i hvem hall kiraklilend som el hana Sind. Han laa Danmark lor m_let redlelskende Menneske a Rutebilchauffører bedres..rale Oan. i 1941 da han tom som n iod HUlilder. Lndilorenlogen Danmark. 811 iii København en Pln._lrlnlporl. ellar Jerdpnll.tslel.en brala 15. Kred. lorelol Lerdag Da norlke Panaer blev mødl med ChauU. Mdien AmlsvejvRlsenet lilie Pelillig ijmplti al den danate Belolkning ld.de an Tat for hanl kolleaia1e... Ha i Tblsted 0l da de i 1945 blev hansporle- ndllilltnl or lade Kammeral.kab Uddelinger rat i Ambulancer onnern Din- under Arbejdet.... id.del Hedenleln mark fir du nællen itke Ende mand Poul Poulien bragie pli HJ.lplomhaden. Delle lem- ren en Tak laf del gode Cbaulfører der oy'~'~.~~:... r ber veret an&al bo' mer l.berl )dri. SYl al- han hud. tabl OK lor fadeleni trellet 'om han iii Svenle 2. Maj Dyalihld lom var almindelia D TYltland br.d lmmen allertondl. Han takkede lor udviat relale han li. n!-inolelot o. todeliaeelle ved Pederen' D.: Ol jorler. DaRa elter lin egen Be- 8ellravelall. Aldødel Plejuøn Ar hiellt: tbale iii TYlkllnd lor at bejdlmlnd Erik Pallugllrd bralte hlælpe linl Kam~erater i Pengl- in PleJelar en bevæget Tak lordi ler o. Koncentrallonllljre. løl1erl han lor 25 Air liden oplo hal~t en vægla Tale om Demo-. i ii Hlem. Chef. Det drejede 51 om Chrislensen Vorupef 0i: Berle S.lomonsen Tbisted der berie er beskælllgede ved Vorup.r-Tbl sled Bilrulen. lokes al Pormloden einar Hln.led. Uddelingen lore lra" 0i N..zllme 0i lorlal.le. del- Ved Oraven Øl i Kirken patl- Sølvbryllup udln om line Opleveiler rylk derede VeJmandatoren;ngena Fane. kan Lerdall den O Ma' fejres lnd. Han lils med lanavarial... Bagermuler Nicol. Øsleraard Bilald o maalt 'em lor forum- Eleadolllsb delcr. og Huslru Nanaen.gade 64 K. linen en eblra Oanl indan Bi- benbavn. Nic. øllergaafd 1.ldel vilde h.ra ep. Jen1011n Bjerget h.r 101el mer ra Thl.tcd er Søn af f!lor Mødel eik Dallaeerne med lil Hua til Pr Jen.. n lor 3500 Kr. PlesleOlaod Dreneo og Pietkorpaane i Spid- Overlllilalle. Juni. - ArbeldsØ.nd lin ollenynel med Palller til - Henry Andrø.len Kæret har un 0i Huslru Vine klo POtlatn hvor ti Baal blev k.bt Harld Pouluna Ejendom i dan 7. M' lelre Sølvbryllup. lændt. Retlor ROlhol>n holdt en Bjerget for Kr.Delvil Beamu' Øtlllale om Barmhjortlahed sætnlo medlel.". OVllrta.else er ' mennelkeli HJælplomhed og ket. er ble. luneel o Salmer.Altid _ Hukon frimer har derelter rajdi o.konernel Konic. bbl Harild Poul.enl Ejendom i Veal'l lor <:. Delvil B. SkyUcforeaiar l frøstrop l' lllnina med1.1ger. Overtiielse e llet.!n Del inlaretlerede i Pr.'hup ur i L.rda1... mlel pli Holelet Dilae Hndeler er ordnel ved lor al drølle Optalte n al en Ouo 0rebro fr hup. Sk lloranin i Pr.llru. Min _ M.rla Mortcnlen frøstrup! Ped~ JOOO Kr. Tlnlum Pr. Pr l Cykle.ted KQ vurderet Pn 8r." VulkaDllcriat.s - 'lsteltca. Aulo Oummlcenlraleos nlurlngun.t.1 Thontcte!led op lad der L.rdag AUen Vd 21.Tlden Brand etr"esklllerum o Sltuallonen vr ret farc i'el der f.ndlu en Dal Qumml Lo- r~by nia er p" llil:v al1so ~ derln' p" p" JUlel Vllrde p"

19 M ind ~s len A " f"jjring """ Murs. t ":"jn"li'l' Uln)l</h " lul?alo)l ilihh'ill'" S."'ilnJ< j';j''l1111luk " h"j flll1 \1111')'!'U r'"u" hn\ll tl' lull." ni H'" rll'u.'w " 11J"~' Sd!llul. U' tiih!'" 1111" N f-.\lh.ru 1111' lal"'.~hftk/'1 1 "11"11 '.} om 111"1 "!lltl'lilh' FY-"!' F/lk Ol/jl1'l" J"".t''k.l/h \\' / l" ' \l1t~killt' hl\' tlllill111ft d'- 1.\1111'1 111\1' ~ LiR' hl \- flllld1 1"11 J" l l~lhl 'nj. rl'w! flu 1'jull"l. Dp! :! "u HHr )"lh... "" hnll "1' ~n"k"1 ulf' H" t f.lli~l!ltlt H>j. 'sl\\' K J lo! r'ju tl 1'~ln \nl'~ln':"1l /.11' 11'fri.!''" 1f"ll d~ 'L f'ljl \lill1l'hllj "llkntn. ''d o\"h'l nf nlh'r!":umlh""i'l\ r.t\ "11 hll1!1whllj (!: Jh'Uu'll Jlwd!."UR' lilt'l!'llil 1'Hl'111'!1 111jlln "'1.' laj.d 1'1\ ~i.!\lhp.\~t'n_ "um '+'11 ljliitl'ilch' tlpl\~ B+!t-ld'.~' '\t' clll'kk[ t uf 1l1i" hwl. 1'~1l Ul.'"n KnmplQti'n \Ul' dlt'k. k" af llulh hrdg :.!-lioo \1t'H~L' (1\"'1'1 '10'11" \11"!'lnC'l :fj'l' "11. fnl du dpll' \'1']1'" lidtt. Plls!Ol' ;\!.ll"'h. ~'Jlro:'\' "' Ui. ujlo' hu U. fo\!lr l '/"1'11 luh.'! i. tlt'l' t'l' 1~l:a'nd" lu!.-. njl''~h' t'\ Tnkk'hl''\' fl ~\ d"1 nr:"bh'~ lu<;11"1 lhflfh'r ful!{t' \f~hh ' i 1!... '. '/Hl Sl'W1 ~l(1.. lf- M'lh U'lllTl i fllr\'ol!u Rlf'U l hallit(('h (! ".'!'ulllln" l")ylnr' (f. fil''r H\!<' 1 'n>tnkk.llllin \rnl.ml l"'1\.lllli :.!. UHU tlirll.\nr.. h i t \lo t.!"1 P:U ~11'lU'n \' F\uh'll lif lli!'!\ Wll" lmlhu.j:!lld i" ligt f Ll''N' O. ~. l 1'11 "t'll 1 1'"h\ ~rl ' \' Usl>ll'i n R'1 bll'\' h'r '~11 :.r 1'\'1'111. r.1' :\_ kllbin!:" F'ihl'lhl'Hh!' O"r)l:uu.'o:t'1'.\1\ /'0;1'1 hlln 1"'tl'"''. 4. Mnjdngon hll'v rl'jl't q"l rt~sm~ø ~lllnmnl k(>n\~t('r 1~1t:1' 8!t>o."r i Tit} V";:hl$ 1\1'\} h1\\'l' OilH~-\'l'l"1<'\'Ul lin\.:. c!vul<::f<tl'flnillj:t'l' t\r~~ngøl'd t't ~'llll' mt~1 1':\k uf 1'\ J.)lb Ll.\nhyhro.. F'.. tlmljl'l').r r't\h~lnlllill~hls hu\'åt' f:llu('rjyllsk }''''H'-'11 ing U ll!{lloll "fn" "liu!.~n. G~ Ullltl1<liUU!'t'uint:''l POl'(' h'l~.~f'h'\'lin~\'n.;.;1111 KU l!: 1;.... n.-:\'... \ /\.i' Vll'ig'l'fWl'uiug indbudt til 1'11 Ft~llhrhl'tl. n"r hltw lall ti r PN;;;hll'.\\dl'r~.'n Yit'b}' og Jllto;" Langkj'r" 1u"lrU\1 og 'mljurt:\' V:lr l'\" &to!.:' h'li L'\udil~""khr Do.. Thi.ll>d. l"~"ll'rll<\ i S~(l\'..led op: }\j<'l... llll\l mldl uuli1lhll.\ft('1l i Fol' ~a.lulillg:-hu8"1 }'ru J\lnrin. Hu~h N11'"t'1. t" Thi"-!>d.!tlt Ln'!"'r Høgh Xwl"""l 1l\'~~ <lll. og f'n.<:.ltlr n"rj;1 lill kn-l"' holdt..arslull ing 4 Maj Vognen tilbage i København 1.:\f!\j_ Y(lRNl. 1>([l i!l1'u sidsti'.:\1.<m'd llur \ 'l'l'ot Plllt Rundtur ii F ri hcd(oncl i'1l!l. L<.lkHlkomitt'l't' o"rr lt»! Lnndl't. k"ul b'nlnl!.:\j'1tt'n hl Krohi'l1h:\\'1l fra Bornholm. Afl'l'!l.uin. R'1l n dt'{l pl()mlk'ri'dl' l\.ilollwlt'rt:l' N' Oj!' Udtm'kllingl'l af "'luth'rlw.k" ltlllo'r Whtlrlg R'ulral af elli... 1"11 for $11\1"11';' Fn'rds'bl'oliti YiCt' 11liliilH'W.'li.lur P. Hl'\.ndl ul! Gll'fn for T.']"f~'~!'iklllM>ta n" il'iuns'\fdp.. hul"l' Konh"i1't"hl'f Odin lar"t>l. R l'au t~ 1.'1. \ :tf l~on lmr~n Qt' ll dt'" SUll 11t' li..>t!1 j:(ln G" illsh'r hnr h tø ::':"m- 1\l"rtj"Jhlmmh' \"t~1 n i mnlt'lhj rg. ''''Hil' øg K Oør off"l1i~lfn~'~ l Jll

20 De Efterladte efter dem der e Livet ind aldrig blive glemt. h og lud \ i t {i 1'111111( a1 tt. H' " "11'1"" 1'ld nntmf' Ord. T h 1.01 " J l!.' 'hl 1. \ \ ' " '". " L! ril' j 6-aarig som Haandgl'anatkaster! HAN OG EN ANDEN lll.le DRENG BLEV HAARDT KVÆSTET \ ' \.".. lul Tn 6 ;mrlob DrCllli1l bkv Lurdag Eftllrnlid dad kvro~tlll vfld en Ekliploslon i Nibe. Arbmd. HOlger Clcmmcnsen havtle lrondt lt Baal i sin Have for "t Jræntlo euet Affaltl 00 to OrcnUfl. Jens Nielsen Son af ArlJmd. Simon Nil:lscn. OD en Kamllerat Son af Arbmd. 1\111(111 Nichen. vnr kollmei ind Hnvon for al Sil paa Bnalet. Pludsolig hol'le> ell Ekslllosiol1. og Clemmensen fnnnl do o Drenge hnanft m::dtagol 00 blod ende "aa Jorrlcl1 Jens Ninisen inlaudes Hta Sygehuse!. det hon havde faael ell Del Kvæstelser i Hovedet. hl. a var en Pulsnnre skaarel over. Poltics Undersogelsll" har oodtgjort. at Jons har kastet en Haarulgranat som han for nogle Onge siden havde fundet laa en Mark ind i Baalol hvor lien siraks cksplotlcrede. HJU T lal"'l»ll<dlU /)/ j"rd' f / 'u df: M i"'j/.. U'J.' hoblt 'f/urt14 de lf <hu illlllh'r 'd. UMf/ /'U/dll/l " _.rlt lo \f "Tnrvehondeh!rl" bevyndf'r. l' lh'. h l J -'uth. j 1\..1111\ h' h. ~ll' l P P u) l JJ"- l... J'' \1 til f J. f 111." 'rml\ t f"r ml '1m r 11m "111" J< 1\' H Ufl"" l 'ro- fllg'.\'h UH' \hl1kl 'r F '' r '1\ till la 111<'11.111'.'J J" (ol/npt ~ f ti llarllrlll1 \[H[' mil.1.. "Jt \.lmrllk.11 " l'u[ r. lllgl\1 f" l' rl- -.1 "h.11 l"u't "\1" \. ~""lh.. l h llnt" 1[ all ind' 'n H l l"jltld "JJ a h;1\. rn~1 N Til dl 1"t r (' F"o 1~ l r f'h u' t 1.1'1> fn il:' h:tl l"lk 1\ "J 0.: 1): TO lal" i 11-\ 111\:\.11/111. f.u. :e! -1l'J H f \lp'ul' kpl ' hil: \H tl" \1 u1lt ::-;m "1l.n.lll' n..1 11'11 \rlllt <llli l\"";1'1l{'1 "11~ ru h' \. J)au \"'11 O1r.111' r hh'ld hlllfol'rt!11l: '_ El" h r n~ l.' 111'1 :-;111;':' lu OlllrU- le ' l.. l!ullld~\'j"np" 111 h "l _ ".'t h 11'1 rn' ''Ull hl!'l" d"1 111t1 "lkllllll1;"lk'r" 11"111 (1"1 Ylhll' r_ "" 111'11 "rll' S" T~" "t: o'l lr iln'-''' :-'1.1'111 /11;11\ h 11.11' dkl' l l.: "t llllhgl ~!!!r 111 _ '1"lklr mil ' ''d Jti :tl 111'11 l11'lou fuld t "111111: gi ' T:tflbn\ f ' dl"1 lt 'rl ;1 l ~" h t fnl".uglft )'!!' hl'll!\ulnlll1rn' li :-;kalll'lulll'\lcr ti!: Lul lil'llu ull. Aflellfeslen i Dragsbæklejrell. Fn.. l\ul1l l'rl<'ll l'!~ 1'1\'111!tHt h:11 linl"/.:' (' ii.. 1'11 Tllt'r lil til kul1ul' hj1'1 r :-:H'H ~~'l. lljl'u 1\1 1!!:O e-ik 11'1 h. ll!"" l~ mkdl' mn Ma :-;\"1111\11 w m"1 ~'n~: rhj.l'!'h'l i ~l1ill ('l fllld ;r FJl'- 1\ / il.1. :-;P"J'!'l"l'ill'!'" ng l n lul; llh~ ~J.." f'll H" (t; Opllul ):1': 1'111'1' ull til T ~kl'rjlt" lilli T'~ ". '1 h'j!hlk tt hhllr 1' ' H" Shlrh'- Ul.: ~lil'ljll\1 \L J..}lli~' lun tilt '1l1r nlljl' l'oj l.t ~' lulluf"l ti: hu" ll"j111<'! LpJ..nlJ...null"" ronn. l'l'li.l'~" l ' l 'n h"j \ 1.H1lllt 1\ "i: 111m'''''!> h'm (1 "r dl! r" 111' i~ '" l J 'fil.. umliuj.:' l l l'j"t lt' Sa.1 \.}t" 1'111ll fllr Fnl'l'ninl!l'U.\:"lh'n" Thi '(] Hl'il):. \t t.. llilll 1-: K 1'1111 r.l!'r hml \11"11 H lun~j!'lh'l" ~1(ldiU-l HiUl1 S""U.h l" fra ''')"j' l tj '111'h!>!1 \ 1 4."J1U;"1 m: hllll hu1l tng(' "11 Hi!.!':) m.. 1 r \tlll' kl' ri ". 1'n lu'... ' du~k n(lr 1.' V' kh.~rlllhilldl.!l" l nl."1 m-' ~k"l1 ": Thlt.] Dl. m'lk l' :"\U'!' 1"1 1111/11" Ska l-l l dl'n n. \ 111'11!lll dl. -ltullh' Glall'l l \!.j!\.-" ri 1"\ ( t lljho 11)1'1' illll'll'\ hlpr J..1}"l (\11"1"('(1" l"l k" ' olk K mp ll\l]! l'ltlel! ti k hl'l'' ug \'j 1'1" nl.lll'lik\' flr \\n-

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Sennepsgas fra Havet.

Sennepsgas fra Havet. Sennepsgas fra Havet. Malineministeriet advarer Fiskcerne m1>d at iudbjcrge Kasser hvis ndhold 'er ubekcendt. Marineministeriet har undersøgt den Vædske som har givet nogle Skagensfiskere alvorlige Forbrændinger

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

28 Fr Proj. 2 - Forældresamtaler 16.00 20.00 28 Sø 29 Lø AG + BH 29 Ma 30 Sø ES + LP 30 Ti 31 On 1

28 Fr Proj. 2 - Forældresamtaler 16.00 20.00 28 Sø 29 Lø AG + BH 29 Ma 30 Sø ES + LP 30 Ti 31 On 1 Juli August 1 Ti Håndboldcamp 1 Fr LEGO-fonden 31 2 On Håndboldcamp 27 2 Lø RH låner skolen 3 To 3 Sø 4 Fr 4 Ma 5 Lø 5 Ti 6 Sø 6 On Opstartsmøder 32 7 Ma Hundekursus 7 To Opstartsmøder 8 Ti Hundekursus

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere