Forhistorisk arkæologi: Kulturhistorisk relateret naturvidenskab: Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhistorisk arkæologi: Kulturhistorisk relateret naturvidenskab: Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur:"

Transkript

1 1$7,21$/086((76)256 1,1* 1DWLRQDOPXVHHW 0DM 1

2 )RURUG Forskningsberetning 2000 er en afrapportering af forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, forskningssekretariatets og Bibliotekstjenestens funktioner. I udformningen af beretningen er der taget hensyn til den rådgivning som Nationalmuseets Eksterne Forskningsudvalg (NEF) har fremført ved behandlingen af Nationalmuseets Forskning (Forskningsberetning 1999 og Forskningsplan ). Dette afspejler sig i en række ændringer i struktur og indhold i Forskningsberetning Hovedændringen i forhold til den tidligere beretning er, at museets ti forskningsområder udgør hovedinddelingen. Dermed bliver det enkelte forskningsområdes aktiviteter beskrevet samlet og ikke som tidligere under to forskellige principper, forskningsområde og organisatoriske tilhørsforhold. Det er desuden tilstræbt at medtage beskrivelser af de enkelte forskningsområders basisaktiviteter eller aktiviteter som ikke er medtaget i projektkataloget. Som noget nyt er der tilføjet et afsnit som indeholder en række mindre artikler med interessante og nye problemstillinger inden for en række af forskningsområderne. Beretningen indeholder tre afsnit: I. Nationalmuseets forskning, generelt, II. Glimt fra forskningsområderne og III. Forskningsområdernes aktiviteter. Desuden som bilag et samlet Projektkatalog. )RUVNQLQJVVHNUHWDULDWHW 2

3 ,1'+2/'6)257(*1(/6( )2525',1$7,21$/086((76)256 1,1*... p Målsætning... p Ressourcer og finansiering... p Organisering af forskningen... p Forskerstillinger og professorater... p Forskeruddannelse og intern opkvalificering... p Publikationer p Forskningsprojekter p Forskningskoordinering og rådgivning... p Nationalmuseets Bibliotekstjeneste... p.11,,*/,07)5$)256 1,1*6205c'(51( p.13 Forhistorisk arkæologi: 'HI UVWHGDQVNHUHRJGHUHVQDWXUPLOM ±XGJUDYQLQJHUQHYHG6ORWVHQJ... p.14 Kulturhistorisk relateret naturvidenskab: 1\ERUJ6ORW±Q\HE\JQLQJVKLVWRULVNHWRONQLQJHUYHGSURYLHQVEHVWHPPHOVH DI PXUVWHQ... p.16 Marinarkæologi: EVWDGHQVKDYQ±RPWUDQVSRUWVRPRUJDQLVHUHQGHIDNWRUL PLGGHODOGHUHQVE\XGYLNOLQJ... p.18 Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur: )DOVNP QWHULSn HQ+MHOP... p.20 Nyere tids kulturhistorie og etnologi: )MHOOHUXS±'HQOLOOH+HUUHJnUGSn )ULODQGVPXVHHWGHQVKDYHURJDQO J... p.22 Nyere tids kulturhistorie og etnologi: 6WDWHQVW UNRJIRONHWIULW'DQVN6DPOLQJ PHOOHPIDVFLVPHRJPRGVWDQGVNDPS«...p.24 Klassisk og nærorientalsk arkæologi: &\SHUQLIRNXV±Q\HUHVXOWDWHURP NXOWXUHOOHIRUVNHOOHEDVHUHWSnNHUDPLNDQDO\VHU... p.26 Bevaring: 9 JPDOHULDIWU NL'DQPDUN... p.28 Bevaring: 3RO\YLQ\ONORULG39&RJQHGEU\GQLQJHQDIPXVHXPVJHQVWDQGH... p.30 3

4 ,,,)256 1,1*6205c'(5... p.32 )RUKLVWRULVNDUN RORJL... p.33 Forskningsaktiviteter (Danmarks Oldtid og Rigsantikvaren)... p.33 Projekter... p.35 Publikationer... p.36 Forskningsaktiviteter ( Sila )... p.40 Projekter... p.40 Publikationer... p.41 XOWXUKLVWRULVNUHODWHUHWQDWXUYLGHQVNDE... p.42 Forskningsaktiviteter... p.42 Projekter... p.43 Publikationer... p.43 0DULQDUN RORJL... p.46 Forskningsaktiviteter... p.46 Projekter... p.46 Publikationer... p.47 0LGGHODOGHUHQVRJUHQ VVDQFHQVDUN RORJLKLVWRULHRJNXOWXU... p.53 Forskningsaktiviteter... p.53 Projekter... p.55 Publikationer... p.55 1\HUHWLGVNXOWXUKLVWRULHRJHWQRORJL... p.60 Forskningsaktiviteter (Nyere tid)... p.60 Projekter... p.62 Publikationer... p.62 Forskningsaktiviteter (Frilandsmuseet)... p.63 Projekter... p.64 Publikationer... p.64 Forskningsaktiviteter (Frihedsmuseet og Frøslevlejren)... p.66 Projekter... p.66 Publikationer... p.66 ODVVLVNRJQ URULHQWDOVNDUN RORJL... p.68 Forskningsaktiviteter... p.68 Projekter... p.70 Publikationer... p.70 1XPLVPDWLN... p.73 Forskningsaktiviteter... p.73 Projekter... p.73 Publikationer... p.73 (WQRJUDIL... p.78 Forskningsaktiviteter... p.78 Projekter... p.80 Publikationer... p.81 %HYDULQJ... p.85 Forskningsaktiviteter... p.85 Projekter... p.87 Publikationer... p.88 4

5 0XVHDOIRUPLGOLQJ... p.90 Forskningaktiviteter (Formidlingsafdelingen)... p.90 Projekter... p.90 Forskningaktiviteter (Det kulturhistoriske Centralregister)... p.90 Projekter... p.91 Publikationer... p.91 Bilag: Samlet projektkatalog for

6 ,1DWLRQDOPXVHHWV)RUVNQLQJ 0nOV WQLQJ Forskningen på Nationalmuseet kan samles under betegnelsen kulturforskning, hvis formål det er at give en dybere indsigt i kulturarven og dennes tilblivelse. Det er museets mål at være en af de førende forskningsinstitutioner inden for kulturarvsforskningen, både nationalt og internationalt. Museets forskning tager udgangspunkt i samlingerne, i andre materielle levn og i det antikvariske arbejde og skal nyttiggøre og synliggøre sammenhænge i den samlede kulturarv for forskere såvel som for en bredere offentlighed. Museet skal bidrage til at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og forskningsresultater inden for sit område. Perspektivet for forskningen er at den skal bidrage til udviklingen af det danske samfunds kritiske bevidsthed om sig selv og give den enkelte borger forståelse for samfundets identitetsskabende kulturelle værdier. 5HVVRXUFHU 0XVHHWVRPV WQLQJIRUGHOWSnKRYHGIRUPnO Museet havde i år 2000 en samlet omsætning på 245 mio kr., hvoraf udgifterne til forskning udgjorde 43 mio. kr. dvs 17% af den samlede omsætning, mens indtægterne beløb sig til 28 mio. kr. (se nedenstående tabel). 0XVHHWVRPV WQLQJIRUGHOWSnKRYHGIRUPnO W Q H F R U S Antikvarisk arbejde Samlinger Forskning Formidling Generel ledelse og administration KRYHGIRUPnO )RUVNQLQJHQIRUGHOWSnXQGHUIRUPnOWLGVIRUEUXJ Forskningen udgør 15% af museets arbejdstidsressourcer. Den koncentrerede forskning er defineret ved undersøgelse/indsamling og registrering/indføring/analyse i forbindelse med et forskningsprojekt 1

7 og udgør over 43 årsværk, svarende til over 55% af forskningsindsatsen. Andre vægtige tidskategorier er publicering og forskningsfaglig administration og ledelse Der er i år 2000 anvendt 77 årsværk på forskningen ifølge tidsregistreringen. Fordelingen af forskningstiden på underformål ses af nedenstående tabel. )RUVNQLQJIRUGHOWSnXQGHUIRUPnO U N 30 Y 25 U V n Forskning Faglig konsultation Forespørgsler Opdatering Publicering Faglig administration Efteruddannelse XQGHUIRUPnO )RUVNQLQJVLQGVDWVIRUGHOWSnGHKRYHGRPUnGHU Museet har valgt at basere sin forskning inden for 10 hovedområder som bliver beskrevet nærmere under punkt 1.3. I tabellen nedenfor vises udviklingen i forskningstidsindsatsen på de 10 områder fra 1999 til En markant ændring ses under forskningsområde 4 Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur. Årsagen er at arbejdet i redaktionen af Danmarks kirker fra 2000 er registreret som forskning. )RUVNQLQJIRUGHOWSnKRYHGRPUnGHU 25,0 20,0 15,0 U N Y U V n 10, ,0 0, KRYHGRPUnGH Ã 2

8 1 Forskningsområde 1: Forhistorisk arkæologi, 2: Kulturhistorisk relateret naturvidenskab, 3: Marinarkæologi, 4: Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, 5: Nyere tids kulturhistorie og etnologi, 6: Klassisk og nærorientalsk arkæologi, 7: Numismatik, 8: Etnografi, 9: Bevaring, 10: Museal formidling/dokumentation. )RUGHOLQJDILQWHUQRJHNVWHUQILQDQVLHULQJSnGHIRUVNQLQJVKRYHGRPUnGHU En række af museets forskningsprojekter gennemføres med tilskud fra private og offentlige og internationale forskningsprogrammer. Indtægterne i 2000 stammer væsentligst fra Danmarks Grundforskningsfond, Forskningsministeriet, Statens Humanistiske Forskningsråd og Kulturministeriets Forskningspulje. Således kan tilskuddet fra Danmarks Grundforskningsfond til Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter direkte aflæses (søjle 3), mens tilskuddet til Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning Sila ikke kan aflæses direkte, da grønlandsforskningen ikke er defineret som et selvstændigt hovedområde. Det kan i øvrigt konstateres, at fordelingen mellem intern og ekstern finansiering varierer betydeligt fra det ene hovedområde til det andet. )RUVNQLQJVILQDQVLHULQJIRUGHOWSnKRYHGRPUnGHU,QWHUQRJHNVWHUQILQDQVLHULQJDIIRUVNQLQJVXGJLIWHUSnGH KRYHGRPUnGHU W I L J G X ekstern intern KRYHGRPUnGH 1 Forskningsområde 1: Forhistorisk arkæologi, 2: Kulturhistorisk relateret naturvidenskab, 3: Marinarkæologi, 4: Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, 5: Nyere tids kulturhistorie og etnologi, 6: Klassisk og nærorientalsk arkæologi, 7: Numismatik, 8: Etnografi, 9: Bevaring, 10: Museal formidling/dokumentation. 3

9 2UJDQLVHULQJDIIRUVNQLQJHQ Nationalmuseet har for øjeblikket etableret 10 faglige forskningsområder for museets forskning som rent organisatorisk fordeler sig på 10 enheder og 2 tidsbegrænsede centre Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter og Nationalmuseets Grønlandscenter Sila. Ved de to centre har både forskere fra Nationalmuseet og forskere udefra mulighed for at arbejde sammen i et koncentreret forskningsforløb omkring centrenes indhold der er defineret tematisk. Oversigt over de 10 hovedforskningsområder og deres organisatoriske tilhørsforhold: )RUKLVWRULVNDUN RORJL som organisatorisk omfatter den forskning, der finder sted hos Rigsantikvaren, i Danmarks Oldtid (Danske Afdeling) og en del af forskningen i Grønlandscenteret Sila (Forskningsafdelingen). XOWXUKLVWRULVNUHODWHUHWQDWXUYLGHQVNDE som organisatorisk omfatter, den forskning der finder sted i Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser (Forskningsafdelingen). 0DULQDUN RORJL som organisatorisk omfatter den forskning der finder sted i Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser og Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter, (Forskningsafdelingen). 0LGGHODOGHUHQRJUHQ VVDQFHQVDUN RORJLKLVWRULHRJNXOWXUomfatter den forskning der finder sted i Danmarks Middelalder og Renæssance og redaktionen af Danmarks Kirker (Danske Afdeling) og en del af forskningen i Grønlandscenteret Sila (Forskningsafdelingen). 1\HUHWLGVNXOWXUKLVWRULHRJHWQRORJLomfatter den forskning, der finder sted i Nyere Tids Samling, Frilandsmuseet, Museet for Danmarks Frihedskamp og Frøslevlejrens Museum (Danske Afdeling). ODVVLVNRJQ URULHQWDOVNDUN RORJLomfatter den forskning, der finder sted i Antiksamlingen (Udenlandske Afdeling). 1XPLVPDWLN der omfatter den forskning, der finder sted i Den Kgl. Mønt- og Medaljesamling (Danske Afdeling). (WQRJUDIL der omfatter forskningen i Etnografisk Samling (Udenlandske Afdeling) og en del af forskningen i Grønlandscenteret Sila (Forskningsafdelingen). %HYDULQJ som omfatter den forskning, der finder sted i Bevaringsafdelingen. 0XVHDO)RUPLGOLQJ der omfatter den forskning, der finder sted i Formidlingsafdelingen og Danmarks Kulturhistoriske Centralregister. 6WDWXVIRUIRUVNQLQJVRPUnGHUQH I disse 10 forskningsområder foregår den faglige forskningsindsats sammen med den forskningsindsats der går på tværs af af forskningsområderne ved etablering af fællesprojekter, ofte samtidig med, at der er etableret netværk med eksterne, faglige samarbejdspartnere, herunder også internationale samarbejdspartnere. Eksempelvis kan nævnes det tværfaglige initiativ Det danske 4

10 kulturlandskab fra oldtid til samtid. Samarbejdsrelationerne findes i Pojektkataloget under de enkelte forskningsprojekter (se bilag). I år 2000 har der været etableret 68 større samarbejdsprojekter med eksterne deltagere deriblandt 27 med internationale samarbejdspartnere (se tabel nedenfor). )RUVNQLQJVSURMHNWHUPHGHNVWHUQHVDPDUEHMGVSDUWQHUHLnU Ã 5 5 6DPDUEHMGVSURMHNWHUPHGHNVWHUQHGHOWDJHUH Ã 6DPDUEHMGVSURMHNWHUPHGLQWHUQDWLRQDOH VDPDUEHMGVSDUWQHUH Ã 1 Tallene er ikke direkte sammenlignelige idet 1999 er baseret på projekter med forskningstidsindsats på mindst 2 uger, mens tallene for 2000 er baseret på en forskningsindsats på mindst 4 uger for det enkelte projekt. 2 Det samlede antal samarbejdsprojekter med eksterne deltagere. 2 Heraf udgør tallene i parentes projekter med internationale samarbejdspartnere. Det skal i øvrigt bemærkes at forskningen, der finder sted i Grønlandscenteret Sila og som omfatter Arktisk- og Nordatlantisk arkæologi, er placeret i forskningsområderne Forhistorisk arkæologi, Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur og Etnografi. 3HUVSHNWLYHULQJIRUIRUVNQLQJVRPUnGHUQH Museets direktion vil tage initiativ til en drøftelse af museets strukturering af de 10 hovedområder idet den nuværende inddeling ikke er statisk, men kan ændres. 6WDWXVIRUIRUVNQLQJVFHQWUHQH Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter og Nationalmuseets Grønlandscenter Sila er formaliserede, tidsbegrænsede centre med hver deres selvstændige bevillinger fra henholdsvis Danmarks Grundforskningsfond og Forskningsministeriet. Bevillingen til NMF udløber 31. august 2003 ved afslutningen af den anden 5-årige bevillingsperiode. Grønlandscentrets bevillingsperiode er 4-årig med udløb 31. oktober I år 2000 udarbejdede det såkaldte Roskildeudvalg en rapport (oktober 2000) med en plan for indlejringsprocessen for NMF, herunder etablering af et Vådbundscenter i Nationalmuseets bygninger i Brede. 3ODQHUIRUFHQWUHQH I overensstemmelse med målene i Nationalmuseets Resultatkontrakt påbegyndes indlejringsprocessen af Marinarkæologisk Forskningscenter samtidig med at planlægningen af Vådbundscentret intensiveres i et samarbejde mellem Forskningsafdelingen, Danske afdeling og Bevaringsafdelingen. 5

11 Ligeledes for Grønlandscentret Sila forberedes indlejringsprocessen ved at der inden 31. december 2002 udarbejdes en plan der sikrer den samlede Grønlandsforsknings fremtidige organisering og forankring ved Nationalmuseet. I resultatkontrakten er der i overensstemmelse med vægtningen på organisering af tværgående centre og tværgående forskningsmiljøer udarbejdet en plan for etablering af detailprojektet 0DJW RJ7UR under Center for kulturlandskab. I år 2000 er der søgt om et større eksternt fondsbeløb til gennemførelse af etableringen til supplering af de midler, som museet selv vil allokere projektet. )RUVNHUVWLOOLQJHURJSURIHVVRUDWHU Forskningen på Nationalmuseet udøves af seniorforskere, forskere, seniorrådgivere, projektforskere samt redaktører, enhedsledere, konservatorer og visse videnskabeligt ansatte uden for den nye stillingsstruktur. Tabellen nedenfor viser de forskellige forskerkategorier inden for den YLGHQVNDEHOLJHVWLOOLQJVVWUXNWXU fordelt på museets 10 forskningsområder. )RUGHOLQJDIIRUVNHUNDWHJRULHUSnPXVHHWVIRUVNQLQJVRPUnGHU )256 1,1*6205c'( 6HQLRUIRU VNHUH 6HQLRUUnG JLYHUH )RUVNHUH 3URMHNWIRU VNHUHVHQLRU IRUVNHUH )RUVNQLQJV DVVLVWHQWHU 3KGVWXG DQGLGDW VWLSHQGLDWHU )RUKLVWRULVNDUN RORJL XOWXUKLVWRULVNUHODWHUHW QDWXUYLGHQVNDE DULQDUN RORJL LGGHODOGHUHQV UHQ V VDQFHQVDUN RORJL KLVWRULHRJNXOWXU \HUHWLGVNXOWXUKLVWRULH RJHWQRORJL ODVVLVN Q URULHQWDOVN DUN RORJL XPLVPDWLN (WQRJUDIL %HYDULQJ XVHDOIRUPLGOLQJ ,DOW *Tabellen er opgjort som DQWDODQVDWWHSHUVRQHUi de forskellige stillingskategorier LQGHQIRUGHQYLGHQVNDEHOLJH stillingsstruktur pr. 31. december 2000.,DOW 6

12 )RUVNQLQJVSURIHVVRUDWHU Nationalmuseet har i den udarbejdede dimensioneringsplan til Kulturministeret (1999) ønsket at etablere tidsbegrænsede forskningsprofessorater i fremtiden. Det første forskningsprofessorat, som er en del af museets resultatkontrakt ( ), er blevet beskrevet og godkendt af Kulturministeriet. Det 5-årige professorat oprettes i Grønlands kultur og levevis og tilknyttes Forskningsafdelingen, nærmere bestemt Grønlandscentret Sila. 6WDWXVIRUIRUVNQLQJVSURIHVVRUDW I 2000 har Kulturministeriet godkendt stillingsopslag til professorat i Grønlands kultur og levevis. Stillingen har været annonceret i danske og internationale medier med ansøgningsfrist pr. 1. august Herefter er der blevet nedsat et bedømmelsesudvalg bestående af professorerne Robert Petersen, Kirsten Hastrup og Jørgen Rischel, som afgav indstilling i begyndelsen af Professoratet vil blive besat af seniorforsker, dr.phil. Hans Christian Gulløv pr. 1. august )RUVNHUXGGDQQHOVHRJLQWHUQRSNYDOLILFHULQJ En af Nationalmuseets opgaver er at fungere som forskningsinstitution med mulighed for forskningsbaseret uddannelse inden for museets hovedområder. Museets forskere er desuden forpligtede til at opdatere deres kendskab til museets samlinger og den sammenhæng hvori disse er blevet til. Museets forskningsmiljø skal fremstå som et attraktivt studiemiljø som befordrer faglig fordybelse og kreativitet. 6WDWXVIRU Inden for de enkelte forskningsområder har forskerne afholdt en lang række større og mindre foredrag for kolleger hvor de nyeste forskningsresultater er blevet præsenteret og diskuteret. Som et af Nationalmuseets resultatmål har Nationalmuseet forpligtet sig til at have minimum 9 ph.d.-studerende. Museet har i løbet af år 2000 haft 9 ph.d.- studerende hvoraf 1 afsluttede stipendiatet med en ph.d.- grad (se nedenstående tabel) og et nyt ph.d.-studium etableredes. En del af de 9 ph.d.-stipendier er eksternt finansierede. 2YHUVLJWRYHUDQWDODISKGVWXGHUHQGHLnU $QWDOSKGVWXGHUHQGH $IVOXWWHGHSKGSURMHNWHU 1\HSKGSURMHNWHU De forskerstuderende er indskrevet ved forskellige universiteter med en hovedvejleder og har desuden en eller flere interne vejledere inden for de relaterede forskningsområder. Fordelingen af de forskerstuderende på forskningsområder ses nedenfor. 7

13 2YHUVLJWRYHUSKGVWXGHUHQGHIRUGHOWSnIRUVNQLQJVRPUnGHLnU )RUVNQLQJVRPUnGH $QWDOSKGVWXGHUHQGH Middelalderens og renæssancens arkæologi, 1 historie og kultur Marinarkæologi 4 Klassisk- og nærorientalsk arkæologi 1 Bevaring 2 Museal formidling 1 3ODQHUIRUYHGU UHQGHIRUVNHUXGGDQQHOVHRJIRUVNHUVNROHU Forskningssekretariatet vil afholde mindst et ph.d.-seminar for de ph.d.-studerende og deres interne vejledere på museet samt en workshop for samme grupper i Academic writing med særlig henblik på de arbejdsprocesser der fører til kvalitet i ph.d.-afhandlingen. Forskningssekretariatet vil arrangere en række forskerforedrag for og med museets forskere inden for museets faglige hovedområder. Forskningssekretariatet vil i 2001 udforme en strategiplan for indgåelse af samarbejde om netværksdannelse omkring nye forskerskoler med en række universiteter m.fl. 3XEOLNDWLRQHU I år 2000 er publikationerne i modsætning til i 1999 opgjort i sammenhæng med de 10 forskningsområder og ikke som i 1999 i forbindelse med forskernes organisatoriske tilhørsforhold. Dermed bliver der overensstemmelse mellem afrapportering af projekter og publikationer idet begge således har forskningsområdet som hovedinddeling. Publikationerne er inddelt i følgende 3 hovedkategorier: 9LGHQVNDEHOLJHSXEOLNDWLRQHUsom defineres ved publikationer af et eller flere videnskabelige resultater primært henvendt til forskningskolleger eller videnskabelige fora i Danmark eller i udlandet. RQIHUHQFHELGUDJsom omfatter bidrag til konferencer, symposier og seminarer i form af publicerede forelæsninger samt enkelte bidrag publiceret elektronisk af de enkelte forskere. *HQHUHOIRUPLGOLQJKHUXQGHUSRSXO UYLGHQVNDEsom defineres som publikation af faglig og videnskabelig viden til bredere kredse uden for faglige miljøer. QGULQJ I 1999 havde publikationslisten endnu en kategori som ikke er blevet opregnet i publikationslisten, %HG PPHOVHVYLUNHVRPKHG,defineret som deltagelse i bedømmelsesvirksomhed, censorvirksomhed. Denne kategori er stadig med, men bliver i 2000 opregnet under forskningsområdets basisaktivitet (se denne) og er desuden blevet udvidet med den enkelte forskers deltagelse i eventuelt UHGDNW UDUEHMGH 8

14 Det samlede antal publikationer for år 2000, fordelt på de 3 hovedkategorier, ses af nedenstående tabel. Publikationerne vil kunne findes som en del af forskningsområdets aktivitet. 2YHUVLJWRYHUDQWDODISXEOLNDWLRQHUnUVDPPHQOLJQHWPHG 5 9LGHQVNDEHOLJHSXEOLNDWLRQHU RQIHUHQFHELGUDJ *HQHUHOIRUPLGOLQJKHUXQGHUSRSXO UYLGHQVNDE 3XEOLNDWLRQHULDOW 5 )RUVNQLQJVSURMHNWHU Nationalmuseets forskning foregår dels gennem den forskning som er en del af basisaktiviterne på forskningsområdet og dels gennem etablerede forskningsprojekter som kan være enkeltmandsprojekter og projekter med interne eller eksterne samarbejdspartnere, de sidstnævnte også med internationale samarbejdspartnere. I år 2000 er der i de afrapporterede projektaktiviteter kun medtaget de projekter hvor forskningsindsatsen har været på 4 uger eller derover, hvilket naturligt har reduceret antal projekter i forhold til 1999, hvor den nedre grænse for forskningstidsindsatsen på det pågældende projekt var sat til 2 uger. I år 2000 er der i modsætning til 1999 desuden medtaget forskningsprojekter som er knyttet til Redaktionen af Danmarks Kirker under samme betingelser som ovenfor. Foruden de igangværende forskningsprojekter er antallet af afsluttede og nye projekter medtaget i nedenstående tabel, hvor nye projekter er indregnet i igangværende forskningsprojekter, dog uden grænsen på 4 uger. Grænsen på de 4 uger er delvist arbitrært sat. Hovedsigtet har været at reducerere de mange små projekter, som der kun arbejdes meget sporadisk og kortvarigt på i løbet af et år. Derfor har de en tendens til at optræde år efter år uden nogen særlig progression eller afslutning, hvilket ses af at de oftest betegnes som løbende. Sådanne mindre projekter eller aktiviteter, samlet under basisaktiviteter, er i nærværende Forskningsberetning for Forskningstidsindsatsen er baseret på den tidsregistrering som den enkelte ansatte har foretaget på det pågældende projekt i årets løb. F0-nummeret foran projekterne er af administrativ art og er blevet brugt til tidsregistreringen. De afspejler desuden også tilhørsforholdet til den enkelte forskningsenhed. Som grundlag for beregning af forskningsindsatsen i projekterne er det pågældende projektnummer samkørt med den enkelte forskers tidsregistrering på det pågældende projekt. 9

15 En mindre del af projekterne står uden dette nummer og her er forskerne selv blevet bedt om at estimere deres tidsforbrug. Fra 2001 ændres systemet med F0-numre. )RUVNQLQJVSURMHNWHULVDPPHQOLJQHWPHG Ã $IVOXWWHGHIRUVNQLQJVSURMHNWHU,JDQJY UHQGHIRUVNQLQJVSURMHNWHU 1\HIRUVNQLQJVSURMHNWHU )RUVNQLQJVSURMHNWHULDOW 5 5 De enkelte projekter vil blive nævnt med titel under de respektive 10 forskningsområder. En udførlig beskrivelse vil kunne ses i projektkataloget for 2000 (se bilag til denne beretning). )RUVNQLQJVNRRUGLQHULQJRJUnGJLYQLQJ En tværgående funktion som koordinator til udvikling af Nationalmuseets forskningsmålsætning ligger i forskningsafdelingens sekretariat og hos forskningschefen, der også har en initierende og rådgivende funktion for forskning inden for museet, fx initiativ til at oprette nye forskningscentre, udarbejdelse af handlingsplaner m.m. Forskningschefen er desuden forbindelsesled til den overordnede nationale og internationale forskningspolitiske omverden. Rådgivningsfunktionen har desuden som mål at rådgive direktionen, den enkelte forsker og forskergrupper. I forskningssekretariatet er der i år 2000 oprettet en tilskuds- og rådgivningsfunktion som har til formål at servicere museets forskere om eksterne forskningsmidler. Funktionen skal udvikles yderligere. 1DWLRQDOPXVHHWV(NVWHUQH)RUVNQLQJVXGYDOJ I tilknytning til rådgivning om museets RYHURUGQHGHIRUVNQLQJ er der på basis af /RYRPIRUVNQLQJ YHGDUNLYHUELEOLRWHNHUPXVHHUPY fra 1996 etableret et Eksternt Forskningsudvalg (NEF). Udvalget er sammensat af 3 eksterne og 2 interne forskere med forskningschefen som tilforordnet. I 2000 er der afholdt 3 møder i NEF, hvoraf det ene var et møde med museets direktion. Sammensætningen af udvalget har i 2000 været følgende: Museumsdirektør, dr.phil. Erland Porsmose (formand for udvalget) Docent, dr.phil. Ulla Lund Hansen, Institut for Arkæologi og Etnologi, Københavns Univ. Lektor, lic.scient. Jan Heinemeier, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet Seniorforsker, mag.art. Lars Jørgensen, Danske Afdeling, Nationalmuseet Seniorforsker, mag.art. Joan Hornby, Udenlandske Afdeling, Nationalmuseet 10

16 Forskningschef Birgitte Possing, Forskningsafdelingen (indtil 1. maj) og fung. forskningschef Peter Pentz, Udenlandske Afdeling (fra 1. maj), Nationalmuseet (begge tilforordnede uden stemmeret). Udvalgets sekretær, mag.art. et BA Birgit Rønne, Forskningsafdelingen, Nationalmuseet NEF har i 2000 afgivet udtalelse til Kulturministeriet om museets Forskningsberetning DWLRQDOPXVHHWV,QWHUQH)RUVNQLQJXGYDOJ Til at rådgive direktionen og forskningschefen i IDJOLJHYLGHQVNDEHOLJHVS UJVPnO og inden for IRUVNQLQJVSODQO JQLQJ er nedsat Nationalmuseets Interne Forskningsudvalg (NIF). Udvalget er sammensat med forskere på en sådan måde at alle 10 forskningsområder er repræsenteret. Forskningschefen er formand for udvalget. I år 2000 har der været afholdt 5 møder. Udvalgets repræsentanter har været følgende: Seniorforsker, mag.art. Lars Jørgensen (Forhistorisk arkæologi) Enhedsleder, cand.scient., adj.professor Bent Aaby (Kulturhistorisk relateret naturvidenskab) Centerleder, mag.art. Søren H. Andersen (Marinarkæologi) Enhedsleder, mag.art. Per Kristian Madsen (Middelalderens og renæssancens hist. og kultur) Seniorforsker, mag.art. Eske Wohlfahrt (Nyere Tids kulturhistorie og Etnologi) Enhedsleder, mag.art. Bodil Bundgaard Rasmussen (Klassisk og nærorientalsk arkæologi) Enhedsleder, cand.mag. Jørgen Steen Jensen (Numismatik) Seniorforsker, dr.phil. Hans Christian Gulløv (Etnografi) Laboratorieleder, cand.scient. Mads Chr. Christensen (Bevaring) Ph.d.-studerende, Camilla Mordhorst (Museal formidling) Forskningschef Birgitte Possing (indtil 1. maj) og fung. forskningschef Peter Pentz (fra 1. maj) formand for udvalget. Udvalgets sekretær, mag.art. et BA Birgit Rønne 1DWLRQDOPXVHHWV%LEOLRWHNVWMHQHVWH Nationalmuseets Bibliotekstjeneste, som organisatorisk hører under Forskningsafdelingen, koordinerer de overordnede aktiviteter inden for museets hånd- og forskningsbiblioteker. 6WDWXV Nationalmuseets Biblioteksområde gennemgik ved årsskiftet 1999/2000 en omstrukturering. Som led i denne omstrukturering ansattes pr. 1. februar 2000 en biblioteksleder til Nationalmuseets bibliotekstjeneste (NBT), som er en tværgående enhed under Forskningsafdelingen. Bibliotekstjenesten er ansvarlig for at museets biblioteker arbejder efter en organisatorisk fællesplanlægning og i et virtuelt fællesskab under biblioteksdatabasen NatKat. I år 2000 er omfanget og karakteren af NBT s arbejdsopgaver blevet opgjort og forskellige arbejdsrutiner er blevet ændret. Der blev konstateret pukler i adskillige arbejdsled. 11

17 Arbejdsopgaverne har først bestået i at analysere arbejdsforholdene, prioritere arbejdsopgaver samt udstikke retningslinier for Bibliotekstjenestens arbejde. 9LJWLJVWHDUEHMGVRSJDYHUGHUHUSnEHJ\QGWHOOHUIXOGI UWLnU 3XNNHODIYLNOLQJDIERJEHVWLOOLQJHU: Afviklet pukkel af ikke effektuerede bestillinger af nye bøger. YDOLWHWVO IWIRUERJEHVWLOOLQJHU: Hævet kvaliteten af NBTs arbejde for brugerne ved at forkorte gennemløbstiden fra en bog bestilles til den modtages af brugeren. Bogbestillinger venter nu max. 1 uge før bestillingen er afsendt. Når indkøbte bøger ankommer til Bibliotekstjenesten sendes de efter katalogisering videre til den rekvirerende afdeling inden for 1 uge. 3XNNHODIYLNOLQJDIE JHUYLDE\WWHIRUELQGHOVHU: Der er blevet nedkæmpet og katalogiseret en stor pukkel (10 meter) af uudpakkede bøger, som er indkommet via museets publikationsbytte med andre beslægtede institutioner. (QRSJUDGHULQJDIELEOLRWHNVV\VWHPHW, Mikromarc, har forbedret søgefaciliteterne i biblioteksdatabasen NatKat. 'HFHQWDOLVHULQJDIXGOnQVIXQNWLRQHQ Ønsker om udlån af bøger fra museets biblioteker indgår centralt i Bibliotekstjenesten. Efter verifikation sendes låneanmodningerne til det relevante afdelings- enhedsbibliotek, som står for den videre effektuering af lånet. 'HFHQWUDOLVHULQJDIUHJQVNDEVIXQNWLRQHQ: Afdelingerne er selv ansvarlige for bogbudgetterne. 'HOWDJHOVHLP GHUL1,) (Nationalmuseets Interne Forskningsudvalg) med henblik på gensidig orientering og især med henblik på at kunne efterkomme forskernes ønsker til, hvordan NBT kan servicere dem bedst muligt. 3nEHJ\QGWSODQO JQLQJDIHWUHWURNRQYHUWHULQJVSURMHNW finansieret af Statens Bibliotekstjeneste gående ud på at konvertere Fælleskatalogen, som er en bibliotekskatalog der rummer katalogkort på bøger katalogiseret i perioden ODQHUIRU I samarbejde med Forskningssekretariatet udarbejdes en handlingsplan for biblioteksområdet. 12

18 ,,*/,07)5$)256 1,1*6205c'(51( Specialartikler fra 7 af museets 10 forskningsområder: Forhistorisk arkæologi: 'HI UVWHGDQVNHUHRJGHUHVQDWXUPLOM ±XGJUDYQLQJHUQHYHG 6ORWVHQJ Kulturhistorisk relateret naturvidenskab: 1\ERUJ6ORW±Q\HE\JQLQJVKLVWRULVNH WRONQLQJHUYHGSURYLHQVEHVWHPPHOVHDIPXUVWHQ Marinarkæologi: EVWDGHQVKDYQ±RPWUDQVSRUWVRPRUJDQLVHUHQGHIDNWRUL PLGGHODOGHUHQVE\XGYLNOLQJ Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur: )DOVNHP QWHULSn HQ +MHOP Nyere tids kulturhistorie og etnologi: )MHOOHUXS±'HQOLOOH+HUUHJnUGSn )ULODQGVPXVHHWGHQVKDYHURJDQO J Nyere tids kulturhistorie og etnologi: 6WDWHQVW UNRJIRONHWIULW'DQVN6DPOLQJPHOOHP IDVFLVPHRJPRGVWDQGVNDPS Klassisk og nærorientalsk arkæologi: &\SHUQLIRNXV±Q\HUHVXOWDWHURPNXOWXUHOOH IRUVNHOOHEDVHUHWSnNHUDPLNDQDO\VHU Bevaring: 9 JPDOHULDIWU NL'DQPDUN 9. Bevaring: 3RO\YLQ\ONORULG39&RJQHGEU\GLQJHQDIPXVHXPVJHQVWDQGH 13

19 )25+,6725,6 $5 2/2*, 'HI UVWHGDQVNHUHRJGHUHVQDWXUPLOM ±XGJUDYQLQJHUQHYHG6ORWVHQJ Formålet med projektet er at belyse menneskets indvandring, bosættelse og udnyttelse af de naturlige ressourcer i den tidlige del af senglacialtiden. Ved Slotseng blev der undersøgt bopladser fra Hamburg- og Federmesserkulturen i Bøllingtid og Ældre Dryas, ca f.kr. Fundene fra de to kulturer adskiller sig fra hinanden hvad angår fremstillingsteknik af flintredskaber og sammensætning af våben- og redskabstyper. De må antages at repræsentere to forskellige jægersamfund, der har færdedes i området, og som muligvis har anlagt forskellige strategier m.h.t. jagt og indsamling af råmaterialer. Alligevel optræder fund fra Hamburg- og Federmesser-kulturerne på de samme lokaliteter og så nær hinanden, at den tidsmæssige afstand imellem ikke kan have været stor. 'HWVHQJODFLDOHODQGVNDE Placeringen af både Hamburg- og Federmesserpladserne på samme punkt i landskabet, hævet over de datidige vandløb og søer og med udsigt over terrænet, må være udtryk for, at stedet havde en særlig gunstig beliggenhed, sandsynligvis som observations-post i forhold til jagtvildtets bevægelser. Neden for bakken mod vest løber et vandløb, og fra begge sider af vandløbet nærmer bakkerne sig hinanden. Stedet kan således have været overgangssted, en tvangspassage, for vandrende flokke af rener. Ca. 70 m mod NV ligger et lille dødishul, og ca.20 NV for dette findes en sænkning, der har været et åbent søbassin i senglacialtiden. Lagene i dødishullet og i den senglaciale sø er kortlagt geologisk, og begge steder findes en lagsekvens, der rækker tilbage til tidligste senglacialtid. Tilstedeværelsen af søsedimenter, som er samtidige med den senglaciale bosættelse, giver grundlag for at fortsætte eftersøgningen af kulturspor i området. Ingen anden senglacial bopladsforekomst på dansk jord frembyder for øjeblikket tilsvarende muligheder for at finde aktivitetsspor i samtidige, dækkede søbundsaflejringer. ' GLVKXOOHW±GHQVHQJODFLDOHODJVHNYHQV Der blev i 1991 udført 3 boringer i dødishullet. Ældste senglaciale sedimentation findes i indtil 6 m s dybde. Den består af kalkholdig gytje, overlejret af kalkfattig gytje, dannet i Bølling og med bl.a. rensdyrtakker og bearbejdet flint. Ovenpå denne horizont findes sand aflejret i Ældre Dryas, ovenpå dette igen Allerød-lag, først med kalkfattig gytje, derpå med sumptørv og tørv. I Yngre Dryas aflejres igen sand. Den øvre del af lagsekvensen består af postglaciale moseaflejringer.en prøvegravning i dødishullet i 1991 viste bevarede rensdyrtakker i Bølling-lag, og en AMS-datering af ben- og takstumper gav f.kr., svarende til tidlig Bølling. En udgravning i den sydlige del af dødishullet blev gennemført i forår og forsommer 2000 i samarbejde med Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser og Zoologisk Museum. Der blev opmålt et profil af den sydvendte væg i hullet, fra top til bund af Charlie Christensen, og prøver blev udtaget til pollenanalyse og plantemakrofossil bestemmelse. Det øst-vest gående profil der fremkom gennem udgravningerne i maj og juni er helt unikt. For første gang i Danmark ses i åbent profil en lagserie indeholdende alle de senglaciale perioder samt den første del af de postglaciale, og tilmed med isiddende knogler fra Hamburgkultur. Profilet blev indgående beskrevet og mange prøveserier udtaget. Bevaringsforholdene for knogler, planterester, insekter o.a. er 14

20 fremragende, og der vil blive indledt et samarbejde med specialister indenfor disse og andre fagområder. Ved udgravningen i de ældste gytjelag blev der fundet 35 rentakstykker (repræsenterende ca. 14 rentakker), heriblandt et meget fint bevaret stykke tak, hvoraf der var udskåret en 40 cm lang spån. Der fandtes desuden 6 knogler (kraniefragmenter og hals/ryghvirvler), 3 helt friske flintflækker og en amboltsten med prikhugget, skålformet fordybning. - UJHQ+ROP &KDUOLH&KULVWHQVHQ 3RXO2WWR1LHOVHQ foto: Jørgen Holm Rensdyrknogle. Knoglen ligger in situ i olivengrøn gytje fra Bølling-tid, den første varmeperiode efter at den store iskappe er smeltet bort. Dateringen ligger mellem før i dag (en C14-datering, foretaget i 1991 på grundlag af en rentak, har givet resultatet BC (kalibreret)). Der er tale om en brysthvirvel. Pilespidsen, der sidder i den s.k. torntap, er splintret ved mødet med knoglen, kun en ca. 1 cm lang stump sidder tilbage - men tilstrækkeligt til at sige, at der sandsynligvis er tale om en skafttungepil af Havelte-type. Ca. 100 af den slags pilespidser er fundet på de to bopladser fra Hamburgkulturen, som er udgravet på bakketoppen oven for dødishullet. Knoglen måler 20.6 cm. Bestemmelse er foretaget af Kim Aaris-Sørensen, Zoologisk Museum. 15

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

NATIONALMUSEETS FORSKNING

NATIONALMUSEETS FORSKNING NATIONALMUSEETS FORSKNING 2002 Nationalmuseet Juni 2003 Forord Forskningsberetning 2002 giver en oversigt over forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, det daværende Forskningssekretariats

Læs mere

Nationalmuseets Forskning. Forskningsberetning 1999 Forskningsplan 2000-2003

Nationalmuseets Forskning. Forskningsberetning 1999 Forskningsplan 2000-2003 Nationalmuseets Forskning Forskningsberetning 1999 Forskningsplan 2000-2003 April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... side 3 Kapitel 1: Nationalmuseets forskning. Beretning 1999... side 4 Målsætning for

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

NATIONALMUSEETS FORSKNING

NATIONALMUSEETS FORSKNING NATIONALMUSEETS FORSKNING 2004 Nationalmuseet Oktober 2005 Forord Forskningsberetning 2004 giver en oversigt over forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, Forskningssekretariatets

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

NATIONALMUSEETS FORSKNING

NATIONALMUSEETS FORSKNING NATIONALMUSEETS FORSKNING 2003 Nationalmuseet April 2005 Forord Forskningsberetning 2003 giver en oversigt over forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, Forskningssekretariatets

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

NATIONALMUSEETS FORSKNING

NATIONALMUSEETS FORSKNING NATIONALMUSEETS FORSKNING 2001 Nationalmuseet August 2002 0 Forord Forskningsberetning 2001 giver en oversigt over forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, Forskningssekretariatets

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar Dansk Center for Byhistorie Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi Aarhus Universitet RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar 14.-15. september 2006 Aarhus Universitet (Moesgaard med aftenarrangement

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 61 Ref.: Risak Dato: 1. november 2012 Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Samarbejde om forskningspublikationer

Samarbejde om forskningspublikationer Samarbejde om forskningspublikationer Forskningssamarbejde er en af mange kilder til at sprede viden og forskningsresultater og dermed skabe værdi for samfundet. Forskningssamarbejde dækker et bredt spektrum

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie Studiecentrum for Sønderjyllands Historie i Aabenraa * Landsarkivet * Haderslevvej 45 * 6200 Aabenraa Aabenraa, den 6. februar 2013 Aabenraa Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere