Forhistorisk arkæologi: Kulturhistorisk relateret naturvidenskab: Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhistorisk arkæologi: Kulturhistorisk relateret naturvidenskab: Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur:"

Transkript

1 1$7,21$/086((76)256 1,1* 1DWLRQDOPXVHHW 0DM 1

2 )RURUG Forskningsberetning 2000 er en afrapportering af forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, forskningssekretariatets og Bibliotekstjenestens funktioner. I udformningen af beretningen er der taget hensyn til den rådgivning som Nationalmuseets Eksterne Forskningsudvalg (NEF) har fremført ved behandlingen af Nationalmuseets Forskning (Forskningsberetning 1999 og Forskningsplan ). Dette afspejler sig i en række ændringer i struktur og indhold i Forskningsberetning Hovedændringen i forhold til den tidligere beretning er, at museets ti forskningsområder udgør hovedinddelingen. Dermed bliver det enkelte forskningsområdes aktiviteter beskrevet samlet og ikke som tidligere under to forskellige principper, forskningsområde og organisatoriske tilhørsforhold. Det er desuden tilstræbt at medtage beskrivelser af de enkelte forskningsområders basisaktiviteter eller aktiviteter som ikke er medtaget i projektkataloget. Som noget nyt er der tilføjet et afsnit som indeholder en række mindre artikler med interessante og nye problemstillinger inden for en række af forskningsområderne. Beretningen indeholder tre afsnit: I. Nationalmuseets forskning, generelt, II. Glimt fra forskningsområderne og III. Forskningsområdernes aktiviteter. Desuden som bilag et samlet Projektkatalog. )RUVNQLQJVVHNUHWDULDWHW 2

3 ,1'+2/'6)257(*1(/6( )2525',1$7,21$/086((76)256 1,1*... p Målsætning... p Ressourcer og finansiering... p Organisering af forskningen... p Forskerstillinger og professorater... p Forskeruddannelse og intern opkvalificering... p Publikationer p Forskningsprojekter p Forskningskoordinering og rådgivning... p Nationalmuseets Bibliotekstjeneste... p.11,,*/,07)5$)256 1,1*6205c'(51( p.13 Forhistorisk arkæologi: 'HI UVWHGDQVNHUHRJGHUHVQDWXUPLOM ±XGJUDYQLQJHUQHYHG6ORWVHQJ... p.14 Kulturhistorisk relateret naturvidenskab: 1\ERUJ6ORW±Q\HE\JQLQJVKLVWRULVNHWRONQLQJHUYHGSURYLHQVEHVWHPPHOVH DI PXUVWHQ... p.16 Marinarkæologi: EVWDGHQVKDYQ±RPWUDQVSRUWVRPRUJDQLVHUHQGHIDNWRUL PLGGHODOGHUHQVE\XGYLNOLQJ... p.18 Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur: )DOVNP QWHULSn HQ+MHOP... p.20 Nyere tids kulturhistorie og etnologi: )MHOOHUXS±'HQOLOOH+HUUHJnUGSn )ULODQGVPXVHHWGHQVKDYHURJDQO J... p.22 Nyere tids kulturhistorie og etnologi: 6WDWHQVW UNRJIRONHWIULW'DQVN6DPOLQJ PHOOHPIDVFLVPHRJPRGVWDQGVNDPS«...p.24 Klassisk og nærorientalsk arkæologi: &\SHUQLIRNXV±Q\HUHVXOWDWHURP NXOWXUHOOHIRUVNHOOHEDVHUHWSnNHUDPLNDQDO\VHU... p.26 Bevaring: 9 JPDOHULDIWU NL'DQPDUN... p.28 Bevaring: 3RO\YLQ\ONORULG39&RJQHGEU\GQLQJHQDIPXVHXPVJHQVWDQGH... p.30 3

4 ,,,)256 1,1*6205c'(5... p.32 )RUKLVWRULVNDUN RORJL... p.33 Forskningsaktiviteter (Danmarks Oldtid og Rigsantikvaren)... p.33 Projekter... p.35 Publikationer... p.36 Forskningsaktiviteter ( Sila )... p.40 Projekter... p.40 Publikationer... p.41 XOWXUKLVWRULVNUHODWHUHWQDWXUYLGHQVNDE... p.42 Forskningsaktiviteter... p.42 Projekter... p.43 Publikationer... p.43 0DULQDUN RORJL... p.46 Forskningsaktiviteter... p.46 Projekter... p.46 Publikationer... p.47 0LGGHODOGHUHQVRJUHQ VVDQFHQVDUN RORJLKLVWRULHRJNXOWXU... p.53 Forskningsaktiviteter... p.53 Projekter... p.55 Publikationer... p.55 1\HUHWLGVNXOWXUKLVWRULHRJHWQRORJL... p.60 Forskningsaktiviteter (Nyere tid)... p.60 Projekter... p.62 Publikationer... p.62 Forskningsaktiviteter (Frilandsmuseet)... p.63 Projekter... p.64 Publikationer... p.64 Forskningsaktiviteter (Frihedsmuseet og Frøslevlejren)... p.66 Projekter... p.66 Publikationer... p.66 ODVVLVNRJQ URULHQWDOVNDUN RORJL... p.68 Forskningsaktiviteter... p.68 Projekter... p.70 Publikationer... p.70 1XPLVPDWLN... p.73 Forskningsaktiviteter... p.73 Projekter... p.73 Publikationer... p.73 (WQRJUDIL... p.78 Forskningsaktiviteter... p.78 Projekter... p.80 Publikationer... p.81 %HYDULQJ... p.85 Forskningsaktiviteter... p.85 Projekter... p.87 Publikationer... p.88 4

5 0XVHDOIRUPLGOLQJ... p.90 Forskningaktiviteter (Formidlingsafdelingen)... p.90 Projekter... p.90 Forskningaktiviteter (Det kulturhistoriske Centralregister)... p.90 Projekter... p.91 Publikationer... p.91 Bilag: Samlet projektkatalog for

6 ,1DWLRQDOPXVHHWV)RUVNQLQJ 0nOV WQLQJ Forskningen på Nationalmuseet kan samles under betegnelsen kulturforskning, hvis formål det er at give en dybere indsigt i kulturarven og dennes tilblivelse. Det er museets mål at være en af de førende forskningsinstitutioner inden for kulturarvsforskningen, både nationalt og internationalt. Museets forskning tager udgangspunkt i samlingerne, i andre materielle levn og i det antikvariske arbejde og skal nyttiggøre og synliggøre sammenhænge i den samlede kulturarv for forskere såvel som for en bredere offentlighed. Museet skal bidrage til at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og forskningsresultater inden for sit område. Perspektivet for forskningen er at den skal bidrage til udviklingen af det danske samfunds kritiske bevidsthed om sig selv og give den enkelte borger forståelse for samfundets identitetsskabende kulturelle værdier. 5HVVRXUFHU 0XVHHWVRPV WQLQJIRUGHOWSnKRYHGIRUPnO Museet havde i år 2000 en samlet omsætning på 245 mio kr., hvoraf udgifterne til forskning udgjorde 43 mio. kr. dvs 17% af den samlede omsætning, mens indtægterne beløb sig til 28 mio. kr. (se nedenstående tabel). 0XVHHWVRPV WQLQJIRUGHOWSnKRYHGIRUPnO W Q H F R U S Antikvarisk arbejde Samlinger Forskning Formidling Generel ledelse og administration KRYHGIRUPnO )RUVNQLQJHQIRUGHOWSnXQGHUIRUPnOWLGVIRUEUXJ Forskningen udgør 15% af museets arbejdstidsressourcer. Den koncentrerede forskning er defineret ved undersøgelse/indsamling og registrering/indføring/analyse i forbindelse med et forskningsprojekt 1

7 og udgør over 43 årsværk, svarende til over 55% af forskningsindsatsen. Andre vægtige tidskategorier er publicering og forskningsfaglig administration og ledelse Der er i år 2000 anvendt 77 årsværk på forskningen ifølge tidsregistreringen. Fordelingen af forskningstiden på underformål ses af nedenstående tabel. )RUVNQLQJIRUGHOWSnXQGHUIRUPnO U N 30 Y 25 U V n Forskning Faglig konsultation Forespørgsler Opdatering Publicering Faglig administration Efteruddannelse XQGHUIRUPnO )RUVNQLQJVLQGVDWVIRUGHOWSnGHKRYHGRPUnGHU Museet har valgt at basere sin forskning inden for 10 hovedområder som bliver beskrevet nærmere under punkt 1.3. I tabellen nedenfor vises udviklingen i forskningstidsindsatsen på de 10 områder fra 1999 til En markant ændring ses under forskningsområde 4 Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur. Årsagen er at arbejdet i redaktionen af Danmarks kirker fra 2000 er registreret som forskning. )RUVNQLQJIRUGHOWSnKRYHGRPUnGHU 25,0 20,0 15,0 U N Y U V n 10, ,0 0, KRYHGRPUnGH Ã 2

8 1 Forskningsområde 1: Forhistorisk arkæologi, 2: Kulturhistorisk relateret naturvidenskab, 3: Marinarkæologi, 4: Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, 5: Nyere tids kulturhistorie og etnologi, 6: Klassisk og nærorientalsk arkæologi, 7: Numismatik, 8: Etnografi, 9: Bevaring, 10: Museal formidling/dokumentation. )RUGHOLQJDILQWHUQRJHNVWHUQILQDQVLHULQJSnGHIRUVNQLQJVKRYHGRPUnGHU En række af museets forskningsprojekter gennemføres med tilskud fra private og offentlige og internationale forskningsprogrammer. Indtægterne i 2000 stammer væsentligst fra Danmarks Grundforskningsfond, Forskningsministeriet, Statens Humanistiske Forskningsråd og Kulturministeriets Forskningspulje. Således kan tilskuddet fra Danmarks Grundforskningsfond til Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter direkte aflæses (søjle 3), mens tilskuddet til Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning Sila ikke kan aflæses direkte, da grønlandsforskningen ikke er defineret som et selvstændigt hovedområde. Det kan i øvrigt konstateres, at fordelingen mellem intern og ekstern finansiering varierer betydeligt fra det ene hovedområde til det andet. )RUVNQLQJVILQDQVLHULQJIRUGHOWSnKRYHGRPUnGHU,QWHUQRJHNVWHUQILQDQVLHULQJDIIRUVNQLQJVXGJLIWHUSnGH KRYHGRPUnGHU W I L J G X ekstern intern KRYHGRPUnGH 1 Forskningsområde 1: Forhistorisk arkæologi, 2: Kulturhistorisk relateret naturvidenskab, 3: Marinarkæologi, 4: Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, 5: Nyere tids kulturhistorie og etnologi, 6: Klassisk og nærorientalsk arkæologi, 7: Numismatik, 8: Etnografi, 9: Bevaring, 10: Museal formidling/dokumentation. 3

9 2UJDQLVHULQJDIIRUVNQLQJHQ Nationalmuseet har for øjeblikket etableret 10 faglige forskningsområder for museets forskning som rent organisatorisk fordeler sig på 10 enheder og 2 tidsbegrænsede centre Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter og Nationalmuseets Grønlandscenter Sila. Ved de to centre har både forskere fra Nationalmuseet og forskere udefra mulighed for at arbejde sammen i et koncentreret forskningsforløb omkring centrenes indhold der er defineret tematisk. Oversigt over de 10 hovedforskningsområder og deres organisatoriske tilhørsforhold: )RUKLVWRULVNDUN RORJL som organisatorisk omfatter den forskning, der finder sted hos Rigsantikvaren, i Danmarks Oldtid (Danske Afdeling) og en del af forskningen i Grønlandscenteret Sila (Forskningsafdelingen). XOWXUKLVWRULVNUHODWHUHWQDWXUYLGHQVNDE som organisatorisk omfatter, den forskning der finder sted i Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser (Forskningsafdelingen). 0DULQDUN RORJL som organisatorisk omfatter den forskning der finder sted i Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser og Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter, (Forskningsafdelingen). 0LGGHODOGHUHQRJUHQ VVDQFHQVDUN RORJLKLVWRULHRJNXOWXUomfatter den forskning der finder sted i Danmarks Middelalder og Renæssance og redaktionen af Danmarks Kirker (Danske Afdeling) og en del af forskningen i Grønlandscenteret Sila (Forskningsafdelingen). 1\HUHWLGVNXOWXUKLVWRULHRJHWQRORJLomfatter den forskning, der finder sted i Nyere Tids Samling, Frilandsmuseet, Museet for Danmarks Frihedskamp og Frøslevlejrens Museum (Danske Afdeling). ODVVLVNRJQ URULHQWDOVNDUN RORJLomfatter den forskning, der finder sted i Antiksamlingen (Udenlandske Afdeling). 1XPLVPDWLN der omfatter den forskning, der finder sted i Den Kgl. Mønt- og Medaljesamling (Danske Afdeling). (WQRJUDIL der omfatter forskningen i Etnografisk Samling (Udenlandske Afdeling) og en del af forskningen i Grønlandscenteret Sila (Forskningsafdelingen). %HYDULQJ som omfatter den forskning, der finder sted i Bevaringsafdelingen. 0XVHDO)RUPLGOLQJ der omfatter den forskning, der finder sted i Formidlingsafdelingen og Danmarks Kulturhistoriske Centralregister. 6WDWXVIRUIRUVNQLQJVRPUnGHUQH I disse 10 forskningsområder foregår den faglige forskningsindsats sammen med den forskningsindsats der går på tværs af af forskningsområderne ved etablering af fællesprojekter, ofte samtidig med, at der er etableret netværk med eksterne, faglige samarbejdspartnere, herunder også internationale samarbejdspartnere. Eksempelvis kan nævnes det tværfaglige initiativ Det danske 4

10 kulturlandskab fra oldtid til samtid. Samarbejdsrelationerne findes i Pojektkataloget under de enkelte forskningsprojekter (se bilag). I år 2000 har der været etableret 68 større samarbejdsprojekter med eksterne deltagere deriblandt 27 med internationale samarbejdspartnere (se tabel nedenfor). )RUVNQLQJVSURMHNWHUPHGHNVWHUQHVDPDUEHMGVSDUWQHUHLnU Ã 5 5 6DPDUEHMGVSURMHNWHUPHGHNVWHUQHGHOWDJHUH Ã 6DPDUEHMGVSURMHNWHUPHGLQWHUQDWLRQDOH VDPDUEHMGVSDUWQHUH Ã 1 Tallene er ikke direkte sammenlignelige idet 1999 er baseret på projekter med forskningstidsindsats på mindst 2 uger, mens tallene for 2000 er baseret på en forskningsindsats på mindst 4 uger for det enkelte projekt. 2 Det samlede antal samarbejdsprojekter med eksterne deltagere. 2 Heraf udgør tallene i parentes projekter med internationale samarbejdspartnere. Det skal i øvrigt bemærkes at forskningen, der finder sted i Grønlandscenteret Sila og som omfatter Arktisk- og Nordatlantisk arkæologi, er placeret i forskningsområderne Forhistorisk arkæologi, Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur og Etnografi. 3HUVSHNWLYHULQJIRUIRUVNQLQJVRPUnGHUQH Museets direktion vil tage initiativ til en drøftelse af museets strukturering af de 10 hovedområder idet den nuværende inddeling ikke er statisk, men kan ændres. 6WDWXVIRUIRUVNQLQJVFHQWUHQH Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter og Nationalmuseets Grønlandscenter Sila er formaliserede, tidsbegrænsede centre med hver deres selvstændige bevillinger fra henholdsvis Danmarks Grundforskningsfond og Forskningsministeriet. Bevillingen til NMF udløber 31. august 2003 ved afslutningen af den anden 5-årige bevillingsperiode. Grønlandscentrets bevillingsperiode er 4-årig med udløb 31. oktober I år 2000 udarbejdede det såkaldte Roskildeudvalg en rapport (oktober 2000) med en plan for indlejringsprocessen for NMF, herunder etablering af et Vådbundscenter i Nationalmuseets bygninger i Brede. 3ODQHUIRUFHQWUHQH I overensstemmelse med målene i Nationalmuseets Resultatkontrakt påbegyndes indlejringsprocessen af Marinarkæologisk Forskningscenter samtidig med at planlægningen af Vådbundscentret intensiveres i et samarbejde mellem Forskningsafdelingen, Danske afdeling og Bevaringsafdelingen. 5

11 Ligeledes for Grønlandscentret Sila forberedes indlejringsprocessen ved at der inden 31. december 2002 udarbejdes en plan der sikrer den samlede Grønlandsforsknings fremtidige organisering og forankring ved Nationalmuseet. I resultatkontrakten er der i overensstemmelse med vægtningen på organisering af tværgående centre og tværgående forskningsmiljøer udarbejdet en plan for etablering af detailprojektet 0DJW RJ7UR under Center for kulturlandskab. I år 2000 er der søgt om et større eksternt fondsbeløb til gennemførelse af etableringen til supplering af de midler, som museet selv vil allokere projektet. )RUVNHUVWLOOLQJHURJSURIHVVRUDWHU Forskningen på Nationalmuseet udøves af seniorforskere, forskere, seniorrådgivere, projektforskere samt redaktører, enhedsledere, konservatorer og visse videnskabeligt ansatte uden for den nye stillingsstruktur. Tabellen nedenfor viser de forskellige forskerkategorier inden for den YLGHQVNDEHOLJHVWLOOLQJVVWUXNWXU fordelt på museets 10 forskningsområder. )RUGHOLQJDIIRUVNHUNDWHJRULHUSnPXVHHWVIRUVNQLQJVRPUnGHU )256 1,1*6205c'( 6HQLRUIRU VNHUH 6HQLRUUnG JLYHUH )RUVNHUH 3URMHNWIRU VNHUHVHQLRU IRUVNHUH )RUVNQLQJV DVVLVWHQWHU 3KGVWXG DQGLGDW VWLSHQGLDWHU )RUKLVWRULVNDUN RORJL XOWXUKLVWRULVNUHODWHUHW QDWXUYLGHQVNDE DULQDUN RORJL LGGHODOGHUHQV UHQ V VDQFHQVDUN RORJL KLVWRULHRJNXOWXU \HUHWLGVNXOWXUKLVWRULH RJHWQRORJL ODVVLVN Q URULHQWDOVN DUN RORJL XPLVPDWLN (WQRJUDIL %HYDULQJ XVHDOIRUPLGOLQJ ,DOW *Tabellen er opgjort som DQWDODQVDWWHSHUVRQHUi de forskellige stillingskategorier LQGHQIRUGHQYLGHQVNDEHOLJH stillingsstruktur pr. 31. december 2000.,DOW 6

12 )RUVNQLQJVSURIHVVRUDWHU Nationalmuseet har i den udarbejdede dimensioneringsplan til Kulturministeret (1999) ønsket at etablere tidsbegrænsede forskningsprofessorater i fremtiden. Det første forskningsprofessorat, som er en del af museets resultatkontrakt ( ), er blevet beskrevet og godkendt af Kulturministeriet. Det 5-årige professorat oprettes i Grønlands kultur og levevis og tilknyttes Forskningsafdelingen, nærmere bestemt Grønlandscentret Sila. 6WDWXVIRUIRUVNQLQJVSURIHVVRUDW I 2000 har Kulturministeriet godkendt stillingsopslag til professorat i Grønlands kultur og levevis. Stillingen har været annonceret i danske og internationale medier med ansøgningsfrist pr. 1. august Herefter er der blevet nedsat et bedømmelsesudvalg bestående af professorerne Robert Petersen, Kirsten Hastrup og Jørgen Rischel, som afgav indstilling i begyndelsen af Professoratet vil blive besat af seniorforsker, dr.phil. Hans Christian Gulløv pr. 1. august )RUVNHUXGGDQQHOVHRJLQWHUQRSNYDOLILFHULQJ En af Nationalmuseets opgaver er at fungere som forskningsinstitution med mulighed for forskningsbaseret uddannelse inden for museets hovedområder. Museets forskere er desuden forpligtede til at opdatere deres kendskab til museets samlinger og den sammenhæng hvori disse er blevet til. Museets forskningsmiljø skal fremstå som et attraktivt studiemiljø som befordrer faglig fordybelse og kreativitet. 6WDWXVIRU Inden for de enkelte forskningsområder har forskerne afholdt en lang række større og mindre foredrag for kolleger hvor de nyeste forskningsresultater er blevet præsenteret og diskuteret. Som et af Nationalmuseets resultatmål har Nationalmuseet forpligtet sig til at have minimum 9 ph.d.-studerende. Museet har i løbet af år 2000 haft 9 ph.d.- studerende hvoraf 1 afsluttede stipendiatet med en ph.d.- grad (se nedenstående tabel) og et nyt ph.d.-studium etableredes. En del af de 9 ph.d.-stipendier er eksternt finansierede. 2YHUVLJWRYHUDQWDODISKGVWXGHUHQGHLnU $QWDOSKGVWXGHUHQGH $IVOXWWHGHSKGSURMHNWHU 1\HSKGSURMHNWHU De forskerstuderende er indskrevet ved forskellige universiteter med en hovedvejleder og har desuden en eller flere interne vejledere inden for de relaterede forskningsområder. Fordelingen af de forskerstuderende på forskningsområder ses nedenfor. 7

13 2YHUVLJWRYHUSKGVWXGHUHQGHIRUGHOWSnIRUVNQLQJVRPUnGHLnU )RUVNQLQJVRPUnGH $QWDOSKGVWXGHUHQGH Middelalderens og renæssancens arkæologi, 1 historie og kultur Marinarkæologi 4 Klassisk- og nærorientalsk arkæologi 1 Bevaring 2 Museal formidling 1 3ODQHUIRUYHGU UHQGHIRUVNHUXGGDQQHOVHRJIRUVNHUVNROHU Forskningssekretariatet vil afholde mindst et ph.d.-seminar for de ph.d.-studerende og deres interne vejledere på museet samt en workshop for samme grupper i Academic writing med særlig henblik på de arbejdsprocesser der fører til kvalitet i ph.d.-afhandlingen. Forskningssekretariatet vil arrangere en række forskerforedrag for og med museets forskere inden for museets faglige hovedområder. Forskningssekretariatet vil i 2001 udforme en strategiplan for indgåelse af samarbejde om netværksdannelse omkring nye forskerskoler med en række universiteter m.fl. 3XEOLNDWLRQHU I år 2000 er publikationerne i modsætning til i 1999 opgjort i sammenhæng med de 10 forskningsområder og ikke som i 1999 i forbindelse med forskernes organisatoriske tilhørsforhold. Dermed bliver der overensstemmelse mellem afrapportering af projekter og publikationer idet begge således har forskningsområdet som hovedinddeling. Publikationerne er inddelt i følgende 3 hovedkategorier: 9LGHQVNDEHOLJHSXEOLNDWLRQHUsom defineres ved publikationer af et eller flere videnskabelige resultater primært henvendt til forskningskolleger eller videnskabelige fora i Danmark eller i udlandet. RQIHUHQFHELGUDJsom omfatter bidrag til konferencer, symposier og seminarer i form af publicerede forelæsninger samt enkelte bidrag publiceret elektronisk af de enkelte forskere. *HQHUHOIRUPLGOLQJKHUXQGHUSRSXO UYLGHQVNDEsom defineres som publikation af faglig og videnskabelig viden til bredere kredse uden for faglige miljøer. QGULQJ I 1999 havde publikationslisten endnu en kategori som ikke er blevet opregnet i publikationslisten, %HG PPHOVHVYLUNHVRPKHG,defineret som deltagelse i bedømmelsesvirksomhed, censorvirksomhed. Denne kategori er stadig med, men bliver i 2000 opregnet under forskningsområdets basisaktivitet (se denne) og er desuden blevet udvidet med den enkelte forskers deltagelse i eventuelt UHGDNW UDUEHMGH 8

14 Det samlede antal publikationer for år 2000, fordelt på de 3 hovedkategorier, ses af nedenstående tabel. Publikationerne vil kunne findes som en del af forskningsområdets aktivitet. 2YHUVLJWRYHUDQWDODISXEOLNDWLRQHUnUVDPPHQOLJQHWPHG 5 9LGHQVNDEHOLJHSXEOLNDWLRQHU RQIHUHQFHELGUDJ *HQHUHOIRUPLGOLQJKHUXQGHUSRSXO UYLGHQVNDE 3XEOLNDWLRQHULDOW 5 )RUVNQLQJVSURMHNWHU Nationalmuseets forskning foregår dels gennem den forskning som er en del af basisaktiviterne på forskningsområdet og dels gennem etablerede forskningsprojekter som kan være enkeltmandsprojekter og projekter med interne eller eksterne samarbejdspartnere, de sidstnævnte også med internationale samarbejdspartnere. I år 2000 er der i de afrapporterede projektaktiviteter kun medtaget de projekter hvor forskningsindsatsen har været på 4 uger eller derover, hvilket naturligt har reduceret antal projekter i forhold til 1999, hvor den nedre grænse for forskningstidsindsatsen på det pågældende projekt var sat til 2 uger. I år 2000 er der i modsætning til 1999 desuden medtaget forskningsprojekter som er knyttet til Redaktionen af Danmarks Kirker under samme betingelser som ovenfor. Foruden de igangværende forskningsprojekter er antallet af afsluttede og nye projekter medtaget i nedenstående tabel, hvor nye projekter er indregnet i igangværende forskningsprojekter, dog uden grænsen på 4 uger. Grænsen på de 4 uger er delvist arbitrært sat. Hovedsigtet har været at reducerere de mange små projekter, som der kun arbejdes meget sporadisk og kortvarigt på i løbet af et år. Derfor har de en tendens til at optræde år efter år uden nogen særlig progression eller afslutning, hvilket ses af at de oftest betegnes som løbende. Sådanne mindre projekter eller aktiviteter, samlet under basisaktiviteter, er i nærværende Forskningsberetning for Forskningstidsindsatsen er baseret på den tidsregistrering som den enkelte ansatte har foretaget på det pågældende projekt i årets løb. F0-nummeret foran projekterne er af administrativ art og er blevet brugt til tidsregistreringen. De afspejler desuden også tilhørsforholdet til den enkelte forskningsenhed. Som grundlag for beregning af forskningsindsatsen i projekterne er det pågældende projektnummer samkørt med den enkelte forskers tidsregistrering på det pågældende projekt. 9

15 En mindre del af projekterne står uden dette nummer og her er forskerne selv blevet bedt om at estimere deres tidsforbrug. Fra 2001 ændres systemet med F0-numre. )RUVNQLQJVSURMHNWHULVDPPHQOLJQHWPHG Ã $IVOXWWHGHIRUVNQLQJVSURMHNWHU,JDQJY UHQGHIRUVNQLQJVSURMHNWHU 1\HIRUVNQLQJVSURMHNWHU )RUVNQLQJVSURMHNWHULDOW 5 5 De enkelte projekter vil blive nævnt med titel under de respektive 10 forskningsområder. En udførlig beskrivelse vil kunne ses i projektkataloget for 2000 (se bilag til denne beretning). )RUVNQLQJVNRRUGLQHULQJRJUnGJLYQLQJ En tværgående funktion som koordinator til udvikling af Nationalmuseets forskningsmålsætning ligger i forskningsafdelingens sekretariat og hos forskningschefen, der også har en initierende og rådgivende funktion for forskning inden for museet, fx initiativ til at oprette nye forskningscentre, udarbejdelse af handlingsplaner m.m. Forskningschefen er desuden forbindelsesled til den overordnede nationale og internationale forskningspolitiske omverden. Rådgivningsfunktionen har desuden som mål at rådgive direktionen, den enkelte forsker og forskergrupper. I forskningssekretariatet er der i år 2000 oprettet en tilskuds- og rådgivningsfunktion som har til formål at servicere museets forskere om eksterne forskningsmidler. Funktionen skal udvikles yderligere. 1DWLRQDOPXVHHWV(NVWHUQH)RUVNQLQJVXGYDOJ I tilknytning til rådgivning om museets RYHURUGQHGHIRUVNQLQJ er der på basis af /RYRPIRUVNQLQJ YHGDUNLYHUELEOLRWHNHUPXVHHUPY fra 1996 etableret et Eksternt Forskningsudvalg (NEF). Udvalget er sammensat af 3 eksterne og 2 interne forskere med forskningschefen som tilforordnet. I 2000 er der afholdt 3 møder i NEF, hvoraf det ene var et møde med museets direktion. Sammensætningen af udvalget har i 2000 været følgende: Museumsdirektør, dr.phil. Erland Porsmose (formand for udvalget) Docent, dr.phil. Ulla Lund Hansen, Institut for Arkæologi og Etnologi, Københavns Univ. Lektor, lic.scient. Jan Heinemeier, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet Seniorforsker, mag.art. Lars Jørgensen, Danske Afdeling, Nationalmuseet Seniorforsker, mag.art. Joan Hornby, Udenlandske Afdeling, Nationalmuseet 10

16 Forskningschef Birgitte Possing, Forskningsafdelingen (indtil 1. maj) og fung. forskningschef Peter Pentz, Udenlandske Afdeling (fra 1. maj), Nationalmuseet (begge tilforordnede uden stemmeret). Udvalgets sekretær, mag.art. et BA Birgit Rønne, Forskningsafdelingen, Nationalmuseet NEF har i 2000 afgivet udtalelse til Kulturministeriet om museets Forskningsberetning DWLRQDOPXVHHWV,QWHUQH)RUVNQLQJXGYDOJ Til at rådgive direktionen og forskningschefen i IDJOLJHYLGHQVNDEHOLJHVS UJVPnO og inden for IRUVNQLQJVSODQO JQLQJ er nedsat Nationalmuseets Interne Forskningsudvalg (NIF). Udvalget er sammensat med forskere på en sådan måde at alle 10 forskningsområder er repræsenteret. Forskningschefen er formand for udvalget. I år 2000 har der været afholdt 5 møder. Udvalgets repræsentanter har været følgende: Seniorforsker, mag.art. Lars Jørgensen (Forhistorisk arkæologi) Enhedsleder, cand.scient., adj.professor Bent Aaby (Kulturhistorisk relateret naturvidenskab) Centerleder, mag.art. Søren H. Andersen (Marinarkæologi) Enhedsleder, mag.art. Per Kristian Madsen (Middelalderens og renæssancens hist. og kultur) Seniorforsker, mag.art. Eske Wohlfahrt (Nyere Tids kulturhistorie og Etnologi) Enhedsleder, mag.art. Bodil Bundgaard Rasmussen (Klassisk og nærorientalsk arkæologi) Enhedsleder, cand.mag. Jørgen Steen Jensen (Numismatik) Seniorforsker, dr.phil. Hans Christian Gulløv (Etnografi) Laboratorieleder, cand.scient. Mads Chr. Christensen (Bevaring) Ph.d.-studerende, Camilla Mordhorst (Museal formidling) Forskningschef Birgitte Possing (indtil 1. maj) og fung. forskningschef Peter Pentz (fra 1. maj) formand for udvalget. Udvalgets sekretær, mag.art. et BA Birgit Rønne 1DWLRQDOPXVHHWV%LEOLRWHNVWMHQHVWH Nationalmuseets Bibliotekstjeneste, som organisatorisk hører under Forskningsafdelingen, koordinerer de overordnede aktiviteter inden for museets hånd- og forskningsbiblioteker. 6WDWXV Nationalmuseets Biblioteksområde gennemgik ved årsskiftet 1999/2000 en omstrukturering. Som led i denne omstrukturering ansattes pr. 1. februar 2000 en biblioteksleder til Nationalmuseets bibliotekstjeneste (NBT), som er en tværgående enhed under Forskningsafdelingen. Bibliotekstjenesten er ansvarlig for at museets biblioteker arbejder efter en organisatorisk fællesplanlægning og i et virtuelt fællesskab under biblioteksdatabasen NatKat. I år 2000 er omfanget og karakteren af NBT s arbejdsopgaver blevet opgjort og forskellige arbejdsrutiner er blevet ændret. Der blev konstateret pukler i adskillige arbejdsled. 11

17 Arbejdsopgaverne har først bestået i at analysere arbejdsforholdene, prioritere arbejdsopgaver samt udstikke retningslinier for Bibliotekstjenestens arbejde. 9LJWLJVWHDUEHMGVRSJDYHUGHUHUSnEHJ\QGWHOOHUIXOGI UWLnU 3XNNHODIYLNOLQJDIERJEHVWLOOLQJHU: Afviklet pukkel af ikke effektuerede bestillinger af nye bøger. YDOLWHWVO IWIRUERJEHVWLOOLQJHU: Hævet kvaliteten af NBTs arbejde for brugerne ved at forkorte gennemløbstiden fra en bog bestilles til den modtages af brugeren. Bogbestillinger venter nu max. 1 uge før bestillingen er afsendt. Når indkøbte bøger ankommer til Bibliotekstjenesten sendes de efter katalogisering videre til den rekvirerende afdeling inden for 1 uge. 3XNNHODIYLNOLQJDIE JHUYLDE\WWHIRUELQGHOVHU: Der er blevet nedkæmpet og katalogiseret en stor pukkel (10 meter) af uudpakkede bøger, som er indkommet via museets publikationsbytte med andre beslægtede institutioner. (QRSJUDGHULQJDIELEOLRWHNVV\VWHPHW, Mikromarc, har forbedret søgefaciliteterne i biblioteksdatabasen NatKat. 'HFHQWDOLVHULQJDIXGOnQVIXQNWLRQHQ Ønsker om udlån af bøger fra museets biblioteker indgår centralt i Bibliotekstjenesten. Efter verifikation sendes låneanmodningerne til det relevante afdelings- enhedsbibliotek, som står for den videre effektuering af lånet. 'HFHQWUDOLVHULQJDIUHJQVNDEVIXQNWLRQHQ: Afdelingerne er selv ansvarlige for bogbudgetterne. 'HOWDJHOVHLP GHUL1,) (Nationalmuseets Interne Forskningsudvalg) med henblik på gensidig orientering og især med henblik på at kunne efterkomme forskernes ønsker til, hvordan NBT kan servicere dem bedst muligt. 3nEHJ\QGWSODQO JQLQJDIHWUHWURNRQYHUWHULQJVSURMHNW finansieret af Statens Bibliotekstjeneste gående ud på at konvertere Fælleskatalogen, som er en bibliotekskatalog der rummer katalogkort på bøger katalogiseret i perioden ODQHUIRU I samarbejde med Forskningssekretariatet udarbejdes en handlingsplan for biblioteksområdet. 12

18 ,,*/,07)5$)256 1,1*6205c'(51( Specialartikler fra 7 af museets 10 forskningsområder: Forhistorisk arkæologi: 'HI UVWHGDQVNHUHRJGHUHVQDWXUPLOM ±XGJUDYQLQJHUQHYHG 6ORWVHQJ Kulturhistorisk relateret naturvidenskab: 1\ERUJ6ORW±Q\HE\JQLQJVKLVWRULVNH WRONQLQJHUYHGSURYLHQVEHVWHPPHOVHDIPXUVWHQ Marinarkæologi: EVWDGHQVKDYQ±RPWUDQVSRUWVRPRUJDQLVHUHQGHIDNWRUL PLGGHODOGHUHQVE\XGYLNOLQJ Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur: )DOVNHP QWHULSn HQ +MHOP Nyere tids kulturhistorie og etnologi: )MHOOHUXS±'HQOLOOH+HUUHJnUGSn )ULODQGVPXVHHWGHQVKDYHURJDQO J Nyere tids kulturhistorie og etnologi: 6WDWHQVW UNRJIRONHWIULW'DQVN6DPOLQJPHOOHP IDVFLVPHRJPRGVWDQGVNDPS Klassisk og nærorientalsk arkæologi: &\SHUQLIRNXV±Q\HUHVXOWDWHURPNXOWXUHOOH IRUVNHOOHEDVHUHWSnNHUDPLNDQDO\VHU Bevaring: 9 JPDOHULDIWU NL'DQPDUN 9. Bevaring: 3RO\YLQ\ONORULG39&RJQHGEU\GLQJHQDIPXVHXPVJHQVWDQGH 13

19 )25+,6725,6 $5 2/2*, 'HI UVWHGDQVNHUHRJGHUHVQDWXUPLOM ±XGJUDYQLQJHUQHYHG6ORWVHQJ Formålet med projektet er at belyse menneskets indvandring, bosættelse og udnyttelse af de naturlige ressourcer i den tidlige del af senglacialtiden. Ved Slotseng blev der undersøgt bopladser fra Hamburg- og Federmesserkulturen i Bøllingtid og Ældre Dryas, ca f.kr. Fundene fra de to kulturer adskiller sig fra hinanden hvad angår fremstillingsteknik af flintredskaber og sammensætning af våben- og redskabstyper. De må antages at repræsentere to forskellige jægersamfund, der har færdedes i området, og som muligvis har anlagt forskellige strategier m.h.t. jagt og indsamling af råmaterialer. Alligevel optræder fund fra Hamburg- og Federmesser-kulturerne på de samme lokaliteter og så nær hinanden, at den tidsmæssige afstand imellem ikke kan have været stor. 'HWVHQJODFLDOHODQGVNDE Placeringen af både Hamburg- og Federmesserpladserne på samme punkt i landskabet, hævet over de datidige vandløb og søer og med udsigt over terrænet, må være udtryk for, at stedet havde en særlig gunstig beliggenhed, sandsynligvis som observations-post i forhold til jagtvildtets bevægelser. Neden for bakken mod vest løber et vandløb, og fra begge sider af vandløbet nærmer bakkerne sig hinanden. Stedet kan således have været overgangssted, en tvangspassage, for vandrende flokke af rener. Ca. 70 m mod NV ligger et lille dødishul, og ca.20 NV for dette findes en sænkning, der har været et åbent søbassin i senglacialtiden. Lagene i dødishullet og i den senglaciale sø er kortlagt geologisk, og begge steder findes en lagsekvens, der rækker tilbage til tidligste senglacialtid. Tilstedeværelsen af søsedimenter, som er samtidige med den senglaciale bosættelse, giver grundlag for at fortsætte eftersøgningen af kulturspor i området. Ingen anden senglacial bopladsforekomst på dansk jord frembyder for øjeblikket tilsvarende muligheder for at finde aktivitetsspor i samtidige, dækkede søbundsaflejringer. ' GLVKXOOHW±GHQVHQJODFLDOHODJVHNYHQV Der blev i 1991 udført 3 boringer i dødishullet. Ældste senglaciale sedimentation findes i indtil 6 m s dybde. Den består af kalkholdig gytje, overlejret af kalkfattig gytje, dannet i Bølling og med bl.a. rensdyrtakker og bearbejdet flint. Ovenpå denne horizont findes sand aflejret i Ældre Dryas, ovenpå dette igen Allerød-lag, først med kalkfattig gytje, derpå med sumptørv og tørv. I Yngre Dryas aflejres igen sand. Den øvre del af lagsekvensen består af postglaciale moseaflejringer.en prøvegravning i dødishullet i 1991 viste bevarede rensdyrtakker i Bølling-lag, og en AMS-datering af ben- og takstumper gav f.kr., svarende til tidlig Bølling. En udgravning i den sydlige del af dødishullet blev gennemført i forår og forsommer 2000 i samarbejde med Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser og Zoologisk Museum. Der blev opmålt et profil af den sydvendte væg i hullet, fra top til bund af Charlie Christensen, og prøver blev udtaget til pollenanalyse og plantemakrofossil bestemmelse. Det øst-vest gående profil der fremkom gennem udgravningerne i maj og juni er helt unikt. For første gang i Danmark ses i åbent profil en lagserie indeholdende alle de senglaciale perioder samt den første del af de postglaciale, og tilmed med isiddende knogler fra Hamburgkultur. Profilet blev indgående beskrevet og mange prøveserier udtaget. Bevaringsforholdene for knogler, planterester, insekter o.a. er 14

20 fremragende, og der vil blive indledt et samarbejde med specialister indenfor disse og andre fagområder. Ved udgravningen i de ældste gytjelag blev der fundet 35 rentakstykker (repræsenterende ca. 14 rentakker), heriblandt et meget fint bevaret stykke tak, hvoraf der var udskåret en 40 cm lang spån. Der fandtes desuden 6 knogler (kraniefragmenter og hals/ryghvirvler), 3 helt friske flintflækker og en amboltsten med prikhugget, skålformet fordybning. - UJHQ+ROP &KDUOLH&KULVWHQVHQ 3RXO2WWR1LHOVHQ foto: Jørgen Holm Rensdyrknogle. Knoglen ligger in situ i olivengrøn gytje fra Bølling-tid, den første varmeperiode efter at den store iskappe er smeltet bort. Dateringen ligger mellem før i dag (en C14-datering, foretaget i 1991 på grundlag af en rentak, har givet resultatet BC (kalibreret)). Der er tale om en brysthvirvel. Pilespidsen, der sidder i den s.k. torntap, er splintret ved mødet med knoglen, kun en ca. 1 cm lang stump sidder tilbage - men tilstrækkeligt til at sige, at der sandsynligvis er tale om en skafttungepil af Havelte-type. Ca. 100 af den slags pilespidser er fundet på de to bopladser fra Hamburgkulturen, som er udgravet på bakketoppen oven for dødishullet. Knoglen måler 20.6 cm. Bestemmelse er foretaget af Kim Aaris-Sørensen, Zoologisk Museum. 15

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

NATIONALMUSEETS FORSKNING

NATIONALMUSEETS FORSKNING NATIONALMUSEETS FORSKNING 2003 Nationalmuseet April 2005 Forord Forskningsberetning 2003 giver en oversigt over forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, Forskningssekretariatets

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

NATIONALMUSEETS FORSKNING

NATIONALMUSEETS FORSKNING NATIONALMUSEETS FORSKNING 2005 Nationalmuseet 2011 Forord Forskningsberetning 2005 giver en oversigt over forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, Forskningssekretariatets

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Dansk museumsforskning: status og tendenser

Dansk museumsforskning: status og tendenser RIKKE VILLADSEN OG KIRSTEN DROTNER Dansk museumsforskning: status og tendenser INDHOLD Resumé side 2 Baggrund og fokus side 2 Datagrundlag side 3 Hvem er museumsforskerne side 3 Forskningsprojekternes

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 31 Offentligt Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Indstilling til Direktionen

Indstilling til Direktionen Indstilling til Direktionen Nationalmuseet Afdeling/enhed: F&F/Bibliotekstjenesten J.nr. : 2008-008309 Dato: 9.12.2008 Ansvarlig enhedsleder/udvalgsformand: Lisbet Holtse / Samlings- og Registreringsudvalget

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Digital matrikelkortlægning 1689-1860 af København

Digital matrikelkortlægning 1689-1860 af København Digital matrikelkortlægning 1689-1860 af København Peder Dam () Afd. for Historie, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet Baggrund og formål DigDag-projektet (www.digdag.dk) Gentagne forespørgsler fra

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Indbydelse til konference om Øresundsbyerne 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Hermed åbner vi for tilmeldinger til den dansk-svenske konference:

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere