FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4"

Transkript

1 NATIONALMUSEETS FORSKNINGSBERETNING 2013

2 FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4 Målsætning og vision for Nationalmuseets forskning 4 Ressourcer 5 Organisering af forskningen 5 Forskerstillinger og forskningsår 7 Forskeruddannelse/ph.d.-uddannelse 8 Forskerskoler 9 Publikationer Forskningsprojekter Forskningskoordinering og rådgivning 11 Ekstern forskningsadministrativ rådgivning 11 II. TVÆRGÅENDE FORSKNINGSPROJEKTER 14 Nordlige Verdener 14 Førkristne Kultpladser 14 Jellingprojektet 15 Tranquebar Initiativet 15 Pots, Potters and Society in Ancient Greece 16 The Carpenter-Meldgaard Endowment 17 Serampore Initiativet 17 III FORSKNINGSAKTIVITETER 18 Danmarks Oldtid Arkæologi & Naturvidenskab 18 Danmarks Middelalder- og renæssanceenhed 41 Danmarks Nyere Tid 57 Frilandsmuseet 65 Frihedsmuseet 68 Frøslevlejrens Museum 69 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling 71 Antiksamlingen 77 Etnografisk samling 83 SILA Arktisk Center ved Nationalmuseets Etnografiske Samling 88 Bevaringsafdelingen 93 Musikmuseet 110 Center for Formidling 111 2

3 FORORD Forskningsberetning 2013 giver en oversigt over forskningsindsatsen i Nationalmuseets faglige afdelinger med tilhørende forskningsområder og Forskningsadministrationens funktioner i relation til forskningen. Beretningen indeholder tre hovedafsnit: I. Nationalmuseets forskning II. Oversigt over Nationalmuseets store forskningsprojekter III. Forskningsområdernes aktiviteter, herunder projekter og publikationer. Vicedirektør Lene Floris Nationalmuseets Forskningsberetning er udgivet af Nationalmuseet i 2014 Redaktion: Forskningskoordinator Birgit Rønne Forside: Valkyrie, Danmarks Oldtid 3

4 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING Målsætning og vision for Nationalmuseets forskning Nationalmuseets forskning er baseret på den forskningsstrategi, der blev udarbejdet og vedtaget i 2007, efter den Internationale Forskningsevaluering i Nedenfor følger en opsummering af målsætning, vision og strategien for forskningen, som med mindre ændringer også har været gældende i Målsætning Museets forskning er baseret på nationale og internationale samlinger, arkiver, samt det antikvariske arbejde og andre relevante kildegrupper. Museets forskning skal på denne baggrund bidrage til forståelsen af de historiske sammenhænge mellem: samfundsstrukturer og forandringsprocesser kultur og identitet menneske og miljø Inden for disse områder skal museet bedrive innovativ forskning for at opnå ny indsigt i historien og kulturhistorien og i bevaring af kulturarven. Museets forskningsresultater skal formidles både til nationale og internationale forskningsmiljøer, til beslutningstagere og til offentligheden. Museets forskning er en forudsætning for museets udstillingsvirksomhed og øvrige formidling. Vision Nationalmuseets forskningsmål er at være blandt de førende, nationalt og internationalt, inden for forskning i kulturarv. Strategi for Nationalmuseets forskning Strategiens formål er at opretholde og udvikle forskningsmiljøets kompetencer ved: at profilere museets forskningsresultater i samfundsdebatten at integrere museets forskning i nationale og internationale programmer inden for de relevante fagområder at definere og udvikle 1-3 tværgående satsningsområder i relation til museets kerneområde at udvikle nye metoder og tilgange til studiet af kulturarven at fremme det tværfaglige forskningssamarbejde mellem enhederne at udvikle forskningssamarbejde såvel nationalt som internationalt at prioritere forskningsressourcerne med udgangspunkt i satsnings- og fagområdernes styrke og potentiale at udvikle forskningsledelse at udvikle forskningsformidling 4

5 Ressourcer (omkostninger) anvendt til forskning fra finanslovsbevilling og eksterne midler i 2013 sammenlignet med Tabel 1 År Finanslovsbevilling Eksterne midler I alt kt kr kt. Private fondsmidler kr. Andre statslige- og EU-midler kr kr kr. Private fondsmidler kr. Andre statslige- og EU-midler kr kr. De samlede udgifter til forskning i 2013 har haft et fald i relation til de eksterne midler, mens udgifter afholdt af finanslovsbevillingen er steget og har kompenseret de reducerede eksterne midler. Organisering af forskningen Kerneområde for Nationalmuseets forskning Kerneområdet for Nationalmuseets forskning er Materiel og immateriel kulturarv - bevaring, fortolkning og fortælling Forskningen inden for kerneområdet varetages af museets forskende enheder som tilsammen dækker en række fagområder med tilhørende grundforskning og anvendt forskning: Forsknings- og Formidlingsafdelingens enheder: Danmarks Oldtid Arkæologi Danmarks Oldtid - Naturvidenskab Danmarks Middelalder og Renæssance Danmarks Nyere tid Den Kgl. Mønt- og Medaljesamling Antiksamlingen Etnografisk Samling Frihedsmuseet Frøslevlejrens Museum Frilandsmuseet Musikmuseet Center For Formidling Bevaringsafdelingens enhed: Forskning, analyse & Rådgivning (FA&R) Status for fagområderne I disse enheder foregår den faglige forskningsindsats sammen med den forskning, der går på tværs af forskningsområderne ved etablering af fælles forskningsprojekter, ofte samtidig med at der er etableret netværk med eksterne, faglige samarbejdspartnere, herunder også internationale samarbejdspartnere. Store projekter omtales kort nedenfor, mens mindre projekter og delprojekter omtales under de enkelte faglige enheder. 5

6 Store forskningsprojekter forsat fra tidligere år Nationalmuseets første tværgående forskningssatsningsområde Nordlige verdener er fortsat i 2013, takket være den store bevilling fra Augustinus Fonden på 28 mio. kr., som museet fik tilsagn om i Satsningsområdet omfatter ca. 20 delprojekter og involverer en stor del af museets faste forskerstab plus en række projektforskere, og varer til udgangen af Et af højdepunkterne i 2013 har været afholdelsen af en stor tre-dages international konference i slutningen af november måned, hvor satsningsområdets resultater blev fremlagt for forskere i ind- og udland. Ligeledes er projektet Førkristne kultpladser fortsat i 2013, igangsat med en bevilling i 2010 fra A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med et beløb på 11,2 mio. kr. Projektet løber til I 2013 har projektet koncentreret sig om analyse og publiceringsfasen. Jellingprojektet et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning, påbegyndt i 2008 efter at have modtaget en stor bevilling fra Bikubenfonden på 22,7 mio. kr., fortsatte i 2013 sine forskningsog formidlingsprojekter i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og Vejle Museum. I 2012 modtog Nationalmuseet efter en ny ansøgning yderligere en bevilling fra Bikubenfonden til fortsættelse af Jellingprojektet i perioden Bikubenfonden forøgede derved Jellingprojektets midler med 7,3 mio. kr. Dertil skal lægges en selvstændig bevilling på mio. kr., også fra Bikubenfonden, til en specialundersøgelse af den stående Jelling Kirke. Pots, Potters and Society forankret i museets Antiksamling, blev påbegyndt i 2008 og er fortsat i Udgangspunktet er Nationalmuseets Antiksamlings store og varierede samling af græsk keramik, der er uden sidestykke i Nordeuropa. Projektet er finansieret af Gösta Enboms Fond. I 2013 er tredje bind udkommet i serien Gösta Enbom Monographs. The Carpenter Meldgaard Endowment, som blev etableret i 2009 i Etnografisk Samlings regi, har fortsat projektet i Det varer frem til 2014 og har som formål at analysere og publicere tidligere museumsinspektør Jørgen Meldgaards efterladte arkivalier, som stammer fra arkæologiske undersøgelser i Arktisk Canada og Grønland. Projektet er støttet af The Rock Foundation med ca. 7,5 mio. kr. Tranquebar Initiativet som er et samarbejdsprojekt mellem Nationalmuseet og Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), Københavns Universitet, har fortsat sine aktiviteter i Projektet har gennem en lang række delprojekter sat fokus på de danske kolonier i Indien og deres betydning for dansk historie fra det 17. til det 19. århundrede. I 2013 er den udarbejdede formidlingsplan planlagt implementeret i relation til museet i Fort Dansborg og i det restaurerede Guvernørhus, begge i Tranquebar. Serampore Initiativet er et projekt, der gennem forskning og dokumentation samt anlægs- og restaureringsarbejder har til formål at skabe ny viden om livet i Serampore, den tidligere danske koloni ( ) i Indien, både ud fra et historisk og nutidigt perspektiv. På basis af en partnerskabsaftale mellem Realdania og Nationalmuseet, har Realdania afsat 22 mio. kr. til at gennemføre projektet i perioden Kulturministeriet har derudover støttet projektet med en bevilling på 4 mio. kr. 6

7 Forskerstillinger og forskningsår Forskningen på Nationalmuseet udøves af forskningsprofessorer, seniorforskere, forskere, seniorrådgivere, projektseniorforskere, projektforskere, forskningsassistenter primært inden for den videnskabelige stillingsstruktur, som ækvivalerer sektorforskningsinstitutionernes og universiteternes stillingsstrukturer. Tabel 2. Fordeling af forskerkategorier på museets forskningsenheder inden for den videnskabelige stillingsstruktur* Forskningsenhed Forsker Forskningsassistenter Projektforsker Projektseniorforsker Seniorforsker Seniorrådgiver Forskningsprofessor I alt Danmarks Oldtid Arkæologi Danmarks Oldtid Naturvidenskab Danmarks Middelalder og Renæssance Danmarks Nyere Tid 4 4 Frihedsmuseet 1 1 Den Kongelige Mønt og Medaillesamling Antiksamlingen 1 1 Etnografisk Samling & SILA Frilandsmuseet Bevaringsafdelingen I alt Tabellen er opgjort som antal ansatte personer i de forskellige stillingskategorier inden for den videnskabelige stillingsstruktur 31. dec De ph.d.-studerende er ikke talt med i ovenstående tabel, idet de ikke er indbefattet i den videnskabelige stillingsstruktur for ABMinstitutionerne. I forhold til 2012, hvor museet havde 43 stillinger inden for den videnskabelige stillingsstruktur, har der været en stigning i 2013 til i alt 50 forskere inden for stillingsstrukturen. Stigningen skyldes primært en stigning i projektansættelserne. Forskningsprofessorater Museet har i kraft af stillingsstrukturen og eksterne midler til store forskningsprojekter kunnet oprette to forskningsprofessorater i 2010, som fortsatte i Det drejer sig om et forskningsprofessorat i Arktisk Arkæologi, tilknyttet Sila Arktisk Center ved Etnografisk Samling, og et forskningsprofessorat på Danmarks Oldtid, i tilknytning projektet Førkristne kultpladser. I 2013 er der desuden oprettet endnu et forskningsprofessorat i enheden Forskning, Analyse og Rådgivning i tilknytning til EU-projektet SASMAP, som Nationalmuseet koordinerer. I 2013 fik Nationalmuseet endnu en dr.phil., idet seniorforsker ph.d. Mikkel Venborg Pedersen fra Nyere Tid, forsvarede sin doktorafhandling ved Københavns Universitets Humanistiske Falkultet i september og modtog graden i oktober Forskningsår Fra 1. januar 2004 har Nationalmuseets seniorforskere og seniorrådgivere ret til et forskningsår hvert tredje år efter nærmere retningslinier. For gruppen af seniorforskere er det en ret og pligt at holde 7

8 forskningsår, mens seniorrådgiverne har mulighed for at tilslutte sig ordningen under visse betingelser. Forskningsåret løber normalt fra den 1. januar til den 31. december. Ved forskningsårets start skal der foreligge en projektbeskrivelse samt mål for aktiviteten (aktiviteterne), ligesom der også skal foreligge en tidsplan for forløbet og en plan for forskningsårets forskningsformidling. Forskningsåret giver mulighed for at færdiggøre større manuskripter til publikationer, herunder afhandlinger, men også artikler, udstillinger m.m. Derudover vil det også være muligt at benytte forskningsåret til at starte på nye forskningsprojekter, samt indgå med forskningsårets ressource i fx Forskningsrådsprojekter, EU-projekter samt projekter finansieret af private fondsmidler. Ved afslutning af forskningsåret foretages en evaluering af de opnåede resultater i relation til de planlagte mål. I 2013 har 5 forskere haft forskningsår. AC-ansatte uden for den videnskabelige stillingsstruktur Forskningen finder også sted blandt AC-medarbejdere uden for den videnskabelige stillingsstruktur, primært blandt redaktørerne på værket Danmarks Kirker og konservatorerne. Desuden er der forskningsaktive blandt såvel afdelingschefer som enhedsledere samt andre i kategorien museumsinspektører. Forskningsindsatsen for disse medarbejdere aftales særskilt ved arbejdsplanlægningen i forbindelse med de årlige arbejdsplaner og kan variere fra år til år. Fordelingen af AC-medarbejdere uden for den videnskabelige stillingsstruktur, som kan beskæftige sig med forskningsopgaver i en del af deres arbejdstid, se tabel 3. Tabel 3 Museumsinspektører 14 Redaktører 10 Konservatorer 6 Andre AC-medarbejdere 5 Enhedsledere/overinspektører 4 I alt 39 Forskeruddannelse/ph.d.-uddannelse I kraft af Nationalmuseets status som en sektorforskningsinstitution (ABM-institution) er der etableret mulighed for forskeruddannelse inden for nogle af museets fagområder. Nationalmuseet havde indtil besparelsesrunden i marts 2011 haft en pulje på ca kr. pr. år til at medfinansiere ph.d.-projekterne. Denne pulje er fra 2012 reduceret til kr. pr. år, hvilket betyder en væsentlig nedgang i medfinansieringen af ph.d.-projekter for fremtiden. Ph.d.-projekterne bliver desuden helt eller delvist finansieret ved eksterne midler fra Det frie Forskningsråd, fra Kulturministeriets Forskningspulje til samfinansierede ph.d.-stipendier og fra private fonde i relation til museets store forskningsprojekter, samt andre projekter, hvor der kan indarbejdes ph.d.-stipendier. I 2013 har 1 ph.d.-studerende forsvaret sin afhandling, således at der ved årets udgang var 6 ph.d.- studerende tilbage. Foruden de ovenfornævnte ph.d. studerende har en af museets tilknyttede forskere gennemført en ph.d.-uddannelse som privatist og forsvarede sin afhandling i

9 Forskerskoler Tabel 4. Oversigt over ph.d.-studerende fordelt på faglige enheder pr. 31. dec Forskningsenhed Antal ph.d.-studerende Danmarks Oldtid - Arkæologi 2 Danmarks Middelalder og Renæssance 1 Antiksamlingen 1 Frilandsmuseet 1 Bevaringsafdelingen 1 I alt 6 Nationalmuseets ph.d.-studerende er indskrevet ved forskellige universiteters ph.d.-skoler, afhængigt af hvor hovedvejlederen findes. I 2013 drejede det sig om 4 på Københavns Universitet, 2 på Aarhus Universitet og 1 på Konservatorskolen. Publikationer 2013 Publikationerne er opdelt i Forskning, Forskningsformidling og Rådgivning. For de videnskabelige publikationernes vedkommende i en række underkategorier (se Tabel 6) i relation til de enkelte forskningsenheder. Tabel 5. Publikationer fordelt på de tre hovedkategorier. Forskningsenhed Forskning Forskningsformidling Rådgivning Sum Danmarks Oldtid Danmarks Middelalder og Renæssance Danmarks Nyere Tid Frøslevlejrens Museum Den kgl. Mønt- og Medaillesamling Antiksamlingen Etnografisk Samling & SILA Bevaringsafdelingen Total Fordelingen af publikationer i 2013 fortsætter den samme tendens som i det foregående år, idet publiceringen koncentreres mere om at publicere forskningsartikler, mens forskningsformidlingen, rettet mod en bredere offentlighed falder. Således steg antal forskningsartikler fra 165 i 2012 til 198 i 2013 og de forskningsformidlende publikationer faldt fra 86 i 2012 til 60 i

10 Tabel 6 Videnskabelige publikationer i 2013 fordelt på underkategorier i forhold til museets forskningsenheder Forskningspublikationer Danmarks Danmarks Danmarks Frilandsmuseet Frøslev Den kgl. Antik- Etnografisk Bevarings I alt fordelt i kategorier Oldtid - Arkæologi & Naturvidenskab Middelalder & Renæssance Nyere Tid lejren Mønt- og Medaillesamling samlingen Samling & SILA afdelingen Artikel, peer rewieved Artikel Rewiev 1 1 Videnskabelig anmeldelse Editorial 1 1 Doktordisputats 1 1 Ph.d afhandling Videnskabelig bog/antologi Bidrag til videnskabelig bog/antologi Forord/efterskrift Tidsskriftartikel 0 Videnskabelig rapport Bidrag til videnskabelig rapport Encyklopædiartikel 1 1 Kommentar/debat 1 1 Konferenceartikel peer rewieved Konferenceartikel Publiceret abstrakt 1 1 Workingpaper 1 1 Foredragsmanuskript / Powerpoint / Poster Forskningsformidlende/ Bog/antologi Forskningsformidlende rapport Bidrag til Forskningsformidlende /antologi I alt publicerede pub. pr. fagområde Forskningsprojekter 2013 Nationalmuseets forskning foregår dels gennem den forskning som er en del af basisaktiviteterne på forskningsområdet, dels gennem forskningsprojekter som kan være individuelle forskningsprojekter, samarbejdsprojekter med interne og eksterne samarbejdspartnere, de sidstnævnte også med internationale samarbejdspartnere, samt de store tværgående projekter, der primært er eksternt finansierede. 10

11 I 2013 er forskningsprojekterne opstillet i tabel 7, hvis der er arbejdet på dem i mindst 4 uger for igangværende projekter, men ikke for afsluttede og nye projekter. Opgørelsen er foretaget på samme måde som i 2012 og kan derfor sammenlignes med dette års projekter. Forskningsindsatsen er baseret på den tidsregistrering som den enkelte ansatte har foretaget på det pågældende projekt i årets løb. Tabel 7. Det samlede antal forskningsprojekter i 2013 sammenlignet med Afsluttede Igangværende Heraf nye 19 6 Total Forskningskoordinering og rådgivning Koordineringen af museets overordnede forskning ligger hos museumschefen, som også er forskningschef for det samlede museum, med hjælp fra forskningskoordinatoren. Forskningskoordinatoren har den overordnede administrative koordinering af ph.d.-stipendierne og forskningsåret, ligesom også udarbejdelse af forskningsredegørelser, analyser vedrørende forskning samt den økonomiske styring af de store eksterne forskningsprojekter ligger centralt hos forskningskoordinatoren. Også kontakter og samarbejde med den øvrige forskningsverden, det være sig universiteter og Forskningsstyrelsen, varetages på det overordnede plan her. Rådgivningsfunktionen har desuden som mål at rådgive direktionen, den enkelte forsker og forskergruppe med hensyn til ansøgningsprocedurer ved forskningsansøgninger samt andre forhold vedrørende forskning. I Forskningsadministrationen er der oprettet en tilskuds- og rådgivningsfunktion vedrørende fondsmidler, herunder forskningsrådsmidler, Nordiske- og EUmidler, med det formål at støtte og servicere museets forskere ved udformning og budgetlægning af nye ansøgninger. Der er oprettet en intern mailservice om nye tiltag på forskningsområdet som forskere og andre interesserede kan tilmelde sig. Ekstern forskningsadministrativ rådgivning Nationalmuseets Forskningsrådgivning er en del af museets hovedfunktion. Formålet er at stille gratis rådgivning om forskning, om forskningsmidler, mulighed for oprettelse af ph.d.-stipendier, etc. til rådighed for landets statslige og statsanerkendte museer, samt andre af Kulturministeriets forskningsinstitutioner for at styrke forskningsindsatsen på museerne og institutionerne. Der udsendes desuden en Nyhedsmail Nyt om Forskning med bl.a. relevante ansøgningsfrister til forskningsmidler mv. 3-4 gange om året. Aktiviteterne i 2013 har været meget forskelligartede, også med hensyn til tidsforbrug på de enkelte rådgivningsopgaver. Disse har bl.a. omfattet følgende: 11

12 Rådgivning om muligheder for oprettelse af samfinansierede ph.d.-projekter og finansiering af disse Rådgivning i forbindelse med udformning af ansøgninger til diverse forskningsråd, puljer og fonde Rådgivning i forbindelse med udformning af forskningsstrategier Rådgivning i forbindelse med anvendelse af den bibliometriske forskningsindikator Rådgivning om stillingsstruktur og ansættelser ved forskningsinstitutioner Den eksterne forskningsrådgivning er støttet af Kulturministeriet i en 2-årig periode og udløb med udgangen af Se brochure om forskningsrådgivning: Nationalmuseets Eksterne Forskningsudvalg I tilknytning til rådgivning om museets overordnede forskning er der på basis af Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v., marts 1996, etableret et Eksternt Forskningsudvalg (NEF) som er sammensat af 3 eksterne medlemmer og 2 interne medlemmer (seniorforskere) for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 år. De tre eksterne medlemmer indstilles af DFF/FKK og DFF/FNU og forelægges Kulturministeriets Forskningsudvalg. De interne medlemmer vælges af museets forskerstab inden for stillingsstrukturen som valgberettigede, mens kun seniorforskere er valgbare. I 2013 har der været afholdt 2 møder i NEF. Sammensætningen af udvalget har været følgende: Professor, dr.phil. Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo (fra 1. januar 2012) Professor, dr.phil. Bjørn Poulsen, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet (fra 1. januar 2012) Lektor, dr.scient. Kaare Lund Rasmussen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet (forlænget en 2-årig periode fra 1. januar 2012). Formand for NEF. Seniorforsker, ph.d. Mikkel Venborg Pedersen, Danmarks Nyere Tid, Forsknings- og Formidlingsafdelingen. (fra 1. maj 2012) Seniorforsker, ph.d. Henning Matthiesen, Forskning, Analyse & Rådgivning, Bevaringsafdelingen. (fra 1. maj 2012). Udvalgets sekretær, forskningskoordinator mag.art. et BA, Birgit Rønne, F&F-afdelingen. Direktør Per Kristian Madsen og museumschef for Forsknings- og Formidlingsafdelingen. Lene Floris er tilforordnet udvalget. Nationalmuseets Interne Forskningsudvalg Forskningsudvalget er nedsat af direktionen for en 3-årig periode. Det er udvalgets opgave i løbende dialog med direktionen, at rådgive denne om overordnede forskningsspørgsmål for at sikre et optimalt udbytte af forskningsindsatsen på museet samt en profilering af denne. Faste medlemmer: Museumschef Lene Floris, F&F-afdelingen Medlemmer udpeget af direktionen: Enhedsleder Mads Chr. Christensen, Forskning, Analyse & Rådgivning (FA&R), Bevaringsafdelingen 12

13 Seniorforsker, cand.mag. Vivian Etting, Danmarks Middelalder & Renæssance. Seniorforsker. mag.art. John Lund, Antiksamlingen, F&F-afdelingen. Seniorforsker, ph.d. Henning Matthiesen, (FA&R), Bevaringsafdelingen. Overinspektør, ph.d. Christian Sune Pedersen, Etnografisk Samling og Danmarks Nyere Tid, F&Fafdelingen. PURE-forskningsregistreringssystemet Nationalmuseet har siden 2009 haft sin egen PURE-database med tilhørende PURE-portal, hvor indtastningen er foregået centralt via den tidligere Bibliotekstjeneste (nu nedlagt). I er indtastningen i PURE derfor overgået til decentral indtastning med validering i Forskningsadministrationen, hvor PURE nu er forankret. I 2013 besluttede Nationalmuseets direktion at Nationalmuseets eget PURE-system skulle indgå i Kulturministeriets PURE-portal, som administreres af Det Kongelige Bibliotek. Det betyder at NM s PURE-protal i løbet af 2014 vil blive nedlagt og alle data konverteres til det fælles PURE-system på KB. 13

14 II. TVÆRGÅENDE FORSKNINGSPROJEKTER Nordlige Verdener Nationalmuseet har i 2009 iværksat sin hidtil største tværgående forskningssatsning. Initiativet skal fra producere og formidle ny viden og indsigt om forholdet mellem menneske og miljø i de sidste år i de nordlige områder med perspektivering til nutiden, hvor klimaændringerne er mærkbare. Nordlige Verdeners faglige indhold består af over 20 delprojekter, der er ledet af forskere fra samtlige forskende enheder på Nationalmuseet. Projekterne er organiseret i tre forskningssøjler, så der skabes tilstrækkeligt store, dynamiske og tværfaglige forskningsmiljøer. De tre forskningssøjler er: Klimaændringer og samfund når klimagrænser flytter sig. Landbrug på grænsen nordlige kulturlandskaber Netværk i Nord Kommunikation, handel og kulturmarkører. Augustinus Fonden er den primære bidragyder til satsningsområdet Nordlige Verdener. Satsningsområdet har sin egen hjemmeside: Førkristne Kultpladser Den nordiske mytologis fascinerende univers var indtil for få årtier siden stort set kun kendt fra den tidlige middelalders skriftlige kilder, hvorimod religionens faktiske samspil med datidens befolkning var ukendt. Arkæologiske spor på flere stormandsgårde rummer vidnesbyrd om den sene førkristne religion i en periode, hvor den nordiske mytologis gudeverden tager form, og der sker ændringer i den måde man praktiserer religionen. Projektet skal bringe os til en forståelse af religionen og dens ritualer og væsen. A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget en millionsum til projektet, som løber fra Hjemmeside: 14

15 Jellingprojektet Jellingprojektet er et forsknings- og formidlingsprojekt, der tager afsæt i de enestående monumenter i Jelling - et anlæg, der markerer såvel overgangen fra hedenskab til kristendom som etableringen af den danske kongemagt i vikingetiden. Projektet undersøger den forvandling, det danske samfund gennemgik i løbet af vikingetiden og den tidlige middelalder under stærk påvirkning udefra, ikke mindst fra naboerne syd for grænsen. Bikubenfonden har bevilget 22,3 mio. kr. til gennemførelse af projektets første del, der løber i perioden 2008 til I 2012 har Nationalmuseet modtaget yderligere støtte fra Bikubenfonden på kr. 7,3 mio. til Jellingprojektets anden del, der løber fra Derudover har Bikubenfonden bevilget mio. kr. til separate undersøgelser af den stående Jelling Kirkes ældste historie. Hjemmeside: Tranquebar Initiativet I Tranquebar Initiativet samarbejder indiske og danske forskningsinstitutioner og myndigheder om udforskning af kulturmøder før og nu i Tranquebar. Dertil kommer restaurering af den fælles dansk-indiske kulturarv. Tranquebar, på østkysten af det sydlige Indien, var en dansk handelsstation fra 1620 til Det overordnede perspektiv er at udforske historisk materiale om dansk kolonialisme fra både et dansk og et indisk perspektiv samt at bevare og formidle den fælles indisk-danske kulturarv i Tranquebar. Det er tillige et mål at relatere de historiske emner til den nutidige befolknings sociale og kulturelle livsbetingelser. I de kommende år vil der blive lagt stor vægt på at formidle de mange forskningsresultater, som Tranquebar Initiativet har genereret. Tranqubar Initiativet er et samarbejdsprojekt mellem Nationalmuseet og Københavns Universitets afdeling for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS). Tranquebarinitiativet er støttet af bl.a. Bikubefonden (Galathea III-midler). 15

16 Hjemmeside: Pots, Potters and Society in Ancient Greece Forskningsprojektet Pots, Potters and Society in Ancient Greece er finansieret af Generalkonsul Gösta Enboms Fond og Nationalmuseet. Udgangspunktet er Nationalmuseets Antiksamlings store og varierende samling af græsk keramik, der er uden sidestykke i Nordeuropa. Samlingens kerne er Christian VIII s Vasecabinet, der efter kongens død i 1848 overgik til statseje og blev en del af Nationalmuseet. Den er efterfølgende blevet forøget med udvalgte erhvervelser gennem gaver og køb samt fund fra danske udgravninger på Rhodos ( ). Lerkar anvendt til opbevaring og transport af fødemidler, samt ved tilberedning og servering af mad og drikke var uundværlige i Middelhavslandenes oldtidskulturer. Keramiske fund er derfor en af de største og rigeste kildegrupper fra den antikke verden og kan potentielt give svar på en lang række spørgsmål, som skriftlige kilder er tavse om. 16

17 The Carpenter-Meldgaard Endowment Med støtte fra The Rock Foundation blev stiftelsen The Carpenter-Meldgaard Endowment etableret i foråret Stiftelsens formål er at støtte det fire-årige projekt "Arctic Horizons: The Meldgaard Legacy". Projektet løber til Projektet har til formål at analysere og publicere tidligere museumsinspektør ved Etnografisk Samling, Jørgen Meldgaards ( ) efterladte arkivalier, fotos og film fra de mange arkæologiske undersøgelser, som han gennemførte i Arktisk Canada og Grønland gennem flere årtier. Hjemmeside: Serampore Initiativet Nationalmuseets Serampore Initiativ har som mål gennem forskning, dokumentation og restaurerings- og anlægsarbejder at skabe ny viden om Serampores historie, kulturarv og udvikling. Serampore var en dansk koloni på den indiske østkyst i perioden og rummer fra denne tid en fysisk dansk kulturarv, som der er et grundlæggende behov for at registrere, opmåle og dokumentere og gøre den internationalt tilgængelig for forskere og formidlere samt for de myndigheder, der har ansvaret for denne del af verdenskulturarven. Realiseringen af Serampore Initiativet er baseret på en Partnerskabsaftale mellem Realdania og Nationalmuseet, hvor Realdania har givet et tocifret millionbeløb til dets realisering i perioden Ud over Realdania er Kulturministeriet også gået ind med delfinansiering af Initiativets aktiviteter. 17

18 III FORSKNINGSAKTIVITETER Danmarks Oldtid Arkæologi & Naturvidenskab Forskningsområder ved Danmarks Oldtid Enheden bidrager til forskningen inden for forhistorisk arkæologi og naturvidenskab (botanik og geologi, dendrokronologi, vedanatomi, makrofossilanalyse, strontiumanalyse mv.). Inden for den forhistoriske arkæologi arbejdes der primært med Danmarks forhistorie fra de ældste tider til Det sker traditionelt på baggrund af hele Europas forhistorie. I de senere år er udviklingen gået mere og mere i retning af at behandle kulturfænomener på europæisk baggrund, og der samarbejdes i stadig højere grad internationalt, hvilket også fremgår af nedenstående liste over afholdelse af konferencer og deltagelse i konferencer. Tendensen præger forskningen inden for sten-, bronze- og jernalder. Et særligt tema i disse år udgør forskning i forhistoriske tekstiler, der varetages af en seniorforsker lønnet i 5 år af Grundforskningsfondens Center for Tekstilforskning ved Københavns Universitet, idet der er etableret en filial af Grundforskningscenteret på Nationalmuseet. Inden for naturvidenskab varetages bestemmelser og dateringer inden for pollenanalyse, dendrokronologi, plantemakrofossilbestemmelse og vedbestemmelse. Tendensen er her, at mere arbejde udføres for eksterne bevillinger i takt med at personalet reduceres som følge af de besparelser, som pålægges museet. Vigtigt for forskningsmiljøet inden for naturvidenskab har i 2013 været gennemførelse af og deltagelse i flere eksternt finansierede projekter, dels det tværfaglige projekt om senglacialtiden, der støttes dels af FKK og af museets satsningsområde Nordlige Verdener, dels de andre projekter tilknyttet Nordlige Verdener, herunder projektet Førkristne Kultpladser. Basisaktiviteter Til basisaktiviteterne hører naturvidenskabelige undersøgelser i forbindelse med lokalmuseernes udgravninger, samt bestemmelse og datering af prøver. Større opgaver har været indsamling af naturvidenskabelige prøver fra udgravningerne forud for anlæggelse af Cityringen i København, for København Museum og i samarbejde med det svenske Riksantikvarieämbete. Opgaverne har været varetaget i hele 2013 af Mette Marie Hald. Andre arbejder har været geobotaniske undersøgelser i samarbejde med Museum Sydøstdanmark. Dendrokronologisk Laboratorium udfører løbende dateringer både for interne og eksterne rekvirenter. Laboratoriet leverer dateringer til værket Danmarks Kirker. Der er i 2013 udarbejdet 80 NNU Rapporter. Deltagelse i konferencer SOFIE LAURINE ALBRIS 13. marts: Viking Worlds, Oslo Universitet (UiO) med indlæg: Place names and settlement development around the Late Iron Age and Viking Period aristocratic residence. Thoughts from an on-going study of the hinterland of Lake Tissø, Zealand april: Dynamics of agrarian transformation and research. Dialogues with the Past. The Nordic Graduate School in Archaeology. UiO/Det norske institut i Rom, med indlæg: Place name horizons, settlement development, agrarian strategies and the Late Iron Age estate. 18

19 13. september: Præsentation af ph.d.-projekt ved institut for arkæologi, Universitetet i Bergen: Kultens plads i det førkristne landskab. Komparative undersøgelser af sydskandinaviske stednavne og arkæologi i 1. årtusind e.kr. 19. oktober: A Thousand Worlds: Network Models in Archaeology. Durham University Department of Archaeology. Med indlæg: Models for settlement structure around elite residences in the South Scandinavian Iron Age. Social morphology as a step towards a new approach? 7. november: NORNA s 43 de symposium Innovationer i namn och namnmönster. ögskolan i almstad. Med indlæg: Navne på -lev og jernalderens centralpladser. Hvordan markerer navnetypen ændringer i yngre jernalders ejerskabsforhold? MORTEN AXBOE 22. august: Seminaret Arkæologisk tekstilforskning nye muligheder og nye perspektiver på Nationalmuseet september: 64. Internationales Sachsensymposion i Paderborn. 9. december: Stednavne og bebyggelsesdynamik i 1. årtusind e.kr. Et seminar om bopladsers forandring og stednavnes etablering, overlevering og død på Nationalmuseet. CLAUDIA BAITTINGER Oktober: AHF - Arbeitskreis für Hausforschung, und Universität Aarhus Jahrestagung 2013 på Moesgaard Kultureller Austausch zwischen Skandinavien und Mitteleuropa auf dem Gebiet des Bauens und der Bauausstattung Cultural exchange between Scandinavia and Central European Countries in building methods and interiors. Med præsentation af 2 posters: 1) Claudia Baittinger, Thomas Bartholin, Niels Bonde & elge Paulsen: Timber buildings in Colonial Greenland Diffusion and Innovation. 2) Claudia Baittinger, Niels Bonde, Helge Paulsen & Frans-Arne Stylegar: With the back to the mountains. The making of a 700 year long master chronology for oak (Quercus sp.) in the southern area of Norway. JOSEFINE FRANCK BICAN 30. januar: Deltaget i Spatial, Cultural, Political, and Ethnic Discontinuity. Iron Age seminar, Århus Universitet, Moesgård april: Seminar Ancient Centers, Special Economic Zones and Restart! New Aspects of Viking Age Urbanism, c , Stockholm. 29. november: Seminar Vikingetidens aristokratiske miljøer, Københavns Universitet. NIELS BONDE maj: ouse and Climate. Aarhus University. Indlæg: Buildings, climate and dendrology. KARIN MARGARITA FREI 22. februar: Symposium Vikingetiden i Danmark, Københavns Universitet. Inviteret og med bidrag: Den mobile Viking og sådan afslører vi ham. 8. april: Symposium Wool on the Silkroad, China National Silk Museum, ang Zhou, Kina, med indlæg: Strontium isotopes in the silk road. 19

20 10. april: Konferencen Textile Trade, Marburg Universitet, Tyskland. Inviteret og med bidrag: Tekstilhandel i antikken, nye metoder. 25. april: Konference, GMPCA 2013 (Groupe des methodes Pluridisciplinaires Contribuant à l' Archéologie), Caen Universitet, Frankrig. Inviteret og med bidrag: Tracing ancient textiles applying the strontium isotope system case studies from Denmark. 12. juni: Konference ved Prehistory Society (UK) i kombinationen med Graham Clark Europa Prize, Bradford Universitet, Bradford, England. Inviteret og med bidrag: Tracing Bronze Age textiles. 22. august: Seminar Arkæologisk tekstilforskning nye muligheder og nye perspektiver, Nationalmuseet, med bidrag: Proveniensbestemmelse af forhistorisk tekstil. 7. september: Konference EAA 2013 (European Association of Archaeologists), Plzen Universitet, Tjekkiet. Indlæg sammen med Samantha Reiter (Aarhus Universitet): Being, Doing and Seeming: Identity and Mobility in Early Bronze Age Slovakia (c BC). 19. september: Seminar ved Grønlands Universitet Ilisimatursafik, Institut for Kultur og Samfund, Nuuk, med indlæg: Strontium som redskab til forhistorien. 31. oktober: Seminar Vikingetiden, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet, med indlæg: Mulighederne ved anvendelse af strontiumisotopanalyser af vikingtids materiale. 2. december: Inviteret key-foredrag Strontium; en geokemisk GPS, ved uddelingsceremonien af den danske forskningspris 2013, som uddeles af Videnskab.dk. Danmarks Teknologisk Universitet DTU. METTE MARIE HALD april: Seminar i Umeå. Forelæsning: Plants & people in ancient cities juni: Seminar på havearkæologi på Bornholm juni: Møde i IWGP (International Work Group for Palaeoethnobotany) i Thessaloniki november: deltaget i ODM s Faglige Orienteringsmøde i Kolding. PETER STEEN HENRIKSEN april: XIII Nordic TAG konference i Reykjavik, Island september: Konferencen RURALIA, Slovakiet, med foredraget: Norse Farming in Greenland? Agriculture in a remote medieval landscape november deltaget i ODM s Faglige Orienteringsmøde i Kolding. CATHERINE JESSEN marts: Seminar Tage Nilsson Days, Geologiska institutionen, Lund Universitet maj: International conference: COST-Intimate møde. Blair Castle, Perth, Scotland. 22. maj: Seminar om Vadehavsforskning i Esbjerg. 20

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Forsidebilledet viser projektarbejde i forbindelse med Nordlige Verdener - Nationalmuseets tværgående forskningssatsning Arm der måler snitmønstre.

Forsidebilledet viser projektarbejde i forbindelse med Nordlige Verdener - Nationalmuseets tværgående forskningssatsning Arm der måler snitmønstre. NATIONALMUSEETS FORSKNING 2011 Indhold FORORD... 4 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING... 5 1.1. Målsætning og vision for Nationalmuseets forskning... 5 1.2. Ressourcer anvendt til forskning i 2011... 6 1.3.

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN 1 1 MUSEUMSCHEFENS REDEGØRELSE 3 2 MUSEUMSCHEFEN 9 3 CENTER FOR STRATEGI, KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION 15 4. CENTER FOR FORMIDLING 22 5 DANMARKS OLDTID

Læs mere

NATIONALMUSEETS FORSKNING

NATIONALMUSEETS FORSKNING NATIONALMUSEETS FORSKNING 2005 Nationalmuseet 2011 Forord Forskningsberetning 2005 giver en oversigt over forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, Forskningssekretariatets

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 31 Offentligt Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

NATIONALMUSEETS FORSKNING

NATIONALMUSEETS FORSKNING NATIONALMUSEETS FORSKNING 2003 Nationalmuseet April 2005 Forord Forskningsberetning 2003 giver en oversigt over forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, Forskningssekretariatets

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Dansk museumsforskning: status og tendenser

Dansk museumsforskning: status og tendenser RIKKE VILLADSEN OG KIRSTEN DROTNER Dansk museumsforskning: status og tendenser INDHOLD Resumé side 2 Baggrund og fokus side 2 Datagrundlag side 3 Hvem er museumsforskerne side 3 Forskningsprojekternes

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Nordlige Verdener Årsrapport 2013

Nordlige Verdener Årsrapport 2013 Nordlige Verdener Årsrapport 2013 Rapport for Nationalmuseets tværgående forskningssatsning Nordlige verdener, første og andet halvår 2013 Med indeværende årsrapport for 2013 står Nationalmuseets tværgående

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi ("The Danish Diabetes Academy") over en periode på 5 år.

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi (The Danish Diabetes Academy) over en periode på 5 år. Odense Universitetshospital CVR. nr. 29190909 Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C 20. juli 2012 Ref.: BiNtjMJLT Novo Nordisk Fondens bestyrelse har bevilget DKK 201.880.000 til projektet Det Danske Diabetes

Læs mere

Finansiering af arktisk forskning

Finansiering af arktisk forskning Finansiering af arktisk forskning Gitte Agerhus Polarsekretariatet i Styrelsen for Forskning og Innovation Disposition Overblik over finansieringsmuligheder for arktisk forskning Hvem er vi? Polarsekretariat,

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Arbejder med energi, funderet I jordvarmeboringer. Eksterne partnere I form af virksomheder og myndigheder Andre VIA afdelinger Studerende

Arbejder med energi, funderet I jordvarmeboringer. Eksterne partnere I form af virksomheder og myndigheder Andre VIA afdelinger Studerende Breakfast Club lyn-introduktion til Energi-gruppen Hvem er vi? 1 chef 3 undervisere (og endnu en undervejs) 1 projektmedarbejder 1 Erhvervs-PhD studerende Lidt løs hjælp I form af tidligere og nuværende

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget Danish Water Forum Generalforsamling 23. april 2015 Dagsorden Regnskab og budget Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden!

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden! Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To virksomhedsrepræsentanter giver deres syn på behovet for transportforskning - men de havde

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere