VI ER MED DIG OVERALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI ER MED DIG OVERALT"

Transkript

1 VI ER MED DIG OVERALT Forretningsrejse Gældende fra 2015

2 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 34 Ordliste 2 3

3 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Forretningsrejse Alle dækninger er pr. forsikrede pr. rejse, medmindre andet er angivet. Alle beløb er i DKK Sygdom og sygetransport (Obligatorisk) Forsikringssum 5 Hospital, skadestuebehandling, ambulant behandling, læge og speciallæge Lægeordineret hotelophold samt fortæring ved ambulant behandling Lægeordineret receptpligtig medicin Screenet blod Fysioterapi, kiropraktor, osteopati og akupunktur Krisehjælp/krisepsykolog, hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt Telefonisk krisehjælp/krisepsykolog til pårørende, hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt Krisehjælp/krisepsykolog efter hjemkomst til bopælslandet, hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt Midlertidig smertestillende tandbehandling Sygeudgifter i forbindelse med uventede akut opståede komplikationer under graviditet indtil svangerskabets 36. uge, se dog 23.1 d) Syge- og hjemtransport/indhentning af rejserute (Obligatorisk) 6 Sygetransport til egnet behandlingssted ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst eller behandlingssvigt på opholdsstedet Hjemtransport i tilfælde af død Indhentning af rejserute ved sygdom. Transport, hotel og fortæring dækkes, hvis planlagt rejserute ikke kan gennemføres Dækningsoversigten er en del af Forsikringsbetingelserne. Derfor anbefales det at læse Dækningsoversigten og Forsikringsbetingelserne grundigt. Ord skrevet i kursiv i Dækningsoversigten og Forsikringsbetingelserne er definerede termer, som er en del af din dækning. Se venligst Ordlisten bagerst i denne produktguide, hvor disse ord er nærmere defineret eller forklaret. Sygeledsagelse og tilkaldelse (Obligatorisk) Forsikringssum 7 Sygeledsagelse/tilkaldelse op til to personer Lægelig fejlbehandling (Tilvalg) Forsikringssum 8 Godtgørelse for mén som følge af lægelig fejlbehandling 4 5

4 Hjemkaldelse (Tilvalg) Forsikringssum 9 Hjemkaldelse privat og erhvervsmæssigt Erstatningsmedarbejder (Tilvalg) Forsikringssum 10 Erstatningsmedarbejder Krisepakke (Tilvalg) Forsikringssum 11 Evakuering ved krig, krigslignende tilstande, terrorhandlinger eller epidemi og naturkatastrofer Dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport Krisehjælp/krisepsykolog, hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt Telefonisk krisehjælp/krisepsykolog til pårørende, hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt Eftersøgning og redning Tilkaldelse og hjemtransport, hvis forsikrede har været udsat for gidseltagning eller kidnapning pr. forsikrede pr. døgn Se forsikringsbetingelser 11.2 Se forsikringsbetingelser pr. forsikrede, dog maks pr. skadestilfælde Se forsikringsbetingelser 11.7 Flyforsinkelse og Forsinket fremmøde (Tilvalg) Forsikringssum 12 Flyforsinkelse mere end fire timer, samt forsinket fremmøde Hotel, fortæring og lokal transport Erstatningskøb ved mere end 12 timers forsinkelse ved mellemlanding Maks pr. forsikrede pr. rejse 500 pr. forsikrede pr. døgn Forsinket bagage (Tilvalg) Forsikringssum 13 Erstatningskøb ved min. tre timers bagageforsinkelse Bagage (Tilvalg) Forsikringssum 14 Bagage tyveri, bortkomst, beskadigelse mv. Privatansvar - Tingskade (Tilvalg) Forsikringssum 15 Tingskade inkl. skader i/på lejet bolig og hotel samt på indbo i lejet bolig Privatansvar - Personskade (Tilvalg) Forsikringssum 15 Personskade - Hvis forsikrede gøres ansvarlig for skade på en person Retshjælp (Tilvalg) Forsikringssum 16 Retshjælp Sikkerhedsstillelse/kaution (Tilvalg) Forsikringssum 17 Sikkerhedsstillelse/kaution Advokatbistand (Tilvalg) Forsikringssum 17 Advokatbistand Heltidsulykke Død (Tilvalg) Forsikringssum 18 Død som følge af ulykke Død som følge af ulykke - Børn Heltidsulykke Invaliditet/tandbehandling som følge af ulykke (Tilvalg) der kan vælges mellem Basis og Udvidet dækning ved invaliditet Invaliditet og tandbehandling som følge af ulykke Forsikringssum 18 Tyggeskade Heltidsulykke Overfald (Tilvalg) Forsikringssum 19 Overfald Livsforsikring og sygdomsinvaliditet Død (Tilvalg) Forsikringssum 20 Død som følge af sygdom Livsforsikring og sygdomsinvaliditet Invaliditet (Tilvalg) Forsikringssum 20 Invaliditet (varigt mén) som følge af sygdom inkl. tropesygdom Dækningerne for Livsforsikring og sygdomsinvaliditet er etableret i Topdanmark Livsforsikring A/S CVR-nr Topdanmark Livsforsikring A/S som forsikringsgiver hæfter for ethvert krav under dækningen for Livsforsikring og sygdomsinvaliditet. Afbestilling (Tilvalg) Forsikringssum 21 Dækning i tilfælde af at en allerede betalt rejse må afbestilles 6 7

5 FORSIKRINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Godkendelse af forsikringen 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 3 Hvor forsikringen dækker 4 Hvornår forsikringen dækker Gældende fra 1. januar 2015 SYGDOM & SYGETRANSPORT (Obligatorisk) 5 Syge- og hospitalsudgifter og midlertidig smertestillende tandbehandling 6 Syge- og hjemtransport/indhentning af rejserute 7 Sygeledsagelse og tilkaldelse TILVALGSDÆKNINGER De valgte dækninger vil fremgå af forsikringspolicen 8 Lægelig fejlbehandling 9 Hjemkaldelse 10 Erstatningsmedarbejder 11 Krisepakke 12 Flyforsinkelse og forsinket fremmøde 13 Forsinket bagage 14 Bagage 15 Privatansvar Personskade og tingskade 16 Retshjælp 17 Sikkerhedsstillelse/kaution og advokatbistand 18 Heltidsulykke, Invaliditet, Nedsat erhvervsevne og Tandbehandling som følge af ulykke 19 Heltidsulykke - Overfald 20 Livsforsikring og sygdomsinvaliditet 21 Afbestilling I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. ØVRIGE VILKÅR 22 Erstatning 23 Undtagelser fra erstatning 24 Hvordan skaden anmeldes 25 Dækning fra anden side 26 Præmiebetaling 27 Overdragelse, opsigelse og ophør 28 Tvister, værneting m.v. 29 Fortrolighed 30 Financial Services Compensation Scheme (FSCS) Ordliste 8 9

6 1 Godkendelse af forsikringen 2.2: Retten til erstatning meddelelse om udvidelse vil ikke være dækket af a) ubegrænset dækning til forsikredes sygeudgifter 1.1: Hvem der kan tegne forsikringen Retten til erstatning indtræder straks ved forsikringens forsikringen. i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskade- Forsikringen kan tegnes af skandinaviske og ikrafttrædelse. komst, finske virksomheder, organisationer og foreninger (forsikringstager), der er registreret i Skandinavien 3 Hvor forsikringen dækker 3.3: Dækning i Bopælslandet Hvis der er valgt dækning i bopælslandet, dækker b) lægeordineret receptpligtig medicin, eller Finland. Herunder kan der også medtegnes 3.1: Dækningsområde forsikringen ikke: forsikring for de pågældende virksomheders Forsikringen dækker i det geografiske område, som c) rimelige og nødvendige ekstraudgifter til udenlandske filialer og datterselskaber. Forsikringen forsikringstager har angivet over for Selskabet, og 1) i tilfælde, hvor forretningsrejsen ikke overstiger lægeordineret hotelophold samt fortæring, såfremt dækker virksomhedens medarbejdere (forsikrede), som er anført på police dokumentet. Det geografiske 50 km. behandling der ellers ville kræve hospitalsophold, som rejser ud i virksomhedens interesse. område kan være bopælslandet, Skandinavien og kan foregå ambulant, Finland, Europa eller hele verden. 2) - Syge- og hospitalsudgifter og midlertidig Forsikringen omfatter endvidere: smertestillende tandbehandling d) rimelige og nødvendige ekstraudgifter til Bopælsland: Det land, hvor forsikrede har sin primære - Syge- og hjemtransport/indhentning af rejserute hotelophold og fortæring efter endt behandling og a) bestyrelsesmedlemmer, medrejsende adresse. For at opnå dækning i bopælslandet skal - Sygeledsagelse og tilkaldelse indtil hjemtransport kan finde sted, familiemedlemmer og andre, som rejser i dette tilvælges separat. - Lægelig fejlbehandling virksomhedens interesse, og/eller - Hjemkaldelse e) levering af screenet blod kan ske i forbindelse Skandinavien og Finland omfatter Danmark, Norge, - Erstatningsmedarbejder med planlagte operationer, hvor Selskabets b) kombinerede forretnings- og ferierejser. Sverige og Finland, eksklusiv bopælslandet. - Krisepakke lægekonsulenter skønner, at det lokale blod ikke er screenet i overensstemmelse med Der skal afregnes rejsedage for ovennævnte på Europa omfatter Albanien, Algeriet, Andorra, 4 Hvornår forsikringen dækker internationale standarder herfor. Det screenede samme vilkår som for forsikrede medarbejdere. Azorerne, Belgien, Bosnien- Hercegovina, Bulgarien, 4.1: Rejseperiode blod vil blive transporteret ud og overbragt til Cypern, Egypten, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Forsikringen dækker fra det tidspunkt, forsikrede behandlingsstedet af en af Selskabet godkendt 1.2: Folkeregisteradresse Georgien, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at foretage lægekonsulent. Det er en betingelse, at de Forsikrede skal være omfattet af Den Offentlige Hviderusland, Irland, Island, Israel, Italien, Jordan, en rejse. Dækningen ophører ved hjemkomst til lokale myndigheder accepterer, at Selskabet Sygesikring i Danmark, Sverige, Norge eller Finland, Kanariske Øer, Kosovo, Kroatien, Letland, Libanon, bopæl eller arbejdsplads, eller når forsikringsperioden bringer det screenede blod ind i landet. eller have adgang til en lignende privat eller offentlig Libyen, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, udløber, hvis dette sker før hjemkomsten. Ligeledes skal Selskabet varsles mindst 48 timer dækning i forsikredes bopælsland. Makedonien, Malta, Marokko, Moldova, Monaco, inden den planlagte operation, Montenegro, Palæstina, Polen, Portugal, Rumænien, Forsikringen dækker ikke mellem forsikredes bopæl 1.3: Selskabets godkendelse Rusland (indtil Ural), San Marino, Schweiz, Serbien, og arbejdsplads. f) medicinsk betinget kiropraktik-, osteopatik- eller Selskabet afgør om forsikringen kan antages og for at Skandinavien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, fysioterapibehandling og akupunktur, Selskabets ansvar kan indtræde, er det en betingelse, Storbritannien, Syrien, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, 4.2: Rejsevarighed at præmien betales til Selskabet rettidigt. Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig, Den maksimale varighed pr. rejse er 12 måneder. g) leje af udvendige ortopædiske hjælpemidler, 1.4: Police og skadebehandling Alle optagelsesbegæringer behandles og vurderes på Selskabets kontor i København, hvor også udstedelse eksklusiv bopælslandet. Verden omfatter alle lande i hele verden, eksklusiv bopælslandet. 5 Syge- og hospitalsudgifter og midlertidig smertestillende tandbehandling proteser eller andre medicinske hjælpemidler i forbindelse med ambulant operation, i op til 4 måneder efter afsluttet behandling, ved tilfælde hvor hjælpemidlerne er lægeordinerede af forsikringspolicer foregår. Selskabet kan henlægge sagsbehandlingen til lande i eller uden for EU. 3.2: Ændring af dækningsområde 5.1: Dækningsberettigede sygeudgifter Selskabet bedømmer og afgør om udgifterne og nødvendige for yderligere forbedring af operationens resultat eller for at hindre forværrelse 2 Hvornår forsikringen træder i kraft Såfremt forsikringstager ønsker at udvide forsikringen med et andet geografisk område end angivet, skal er rimelige og relevante for at få klarhed over om forsikrede lider af en sygdom, er i behov af operationens resultat. 2.1: Forsikringsperiode det meddeles til Selskabet inden afrejse. En eventuel for behandling eller for at kontrollere en udført h) ubegrænset dækning til forsikredes sygeudgifter Ikrafttrædelsesdato, dækning, forsikringssummer og udvidelse af forsikringen vil være gældende pr. behandling. i forbindelse med uventede akut opståede forsikringsperiode fremgår at forsikringspolicen. anmeldelsesdagen (den dag Selskabet modtager komplikationer under graviditet indtil henvendelsen). Skader opstået efter afrejse og inden Forsikringen omfatter følgende ydelser: svangerskabets 36. uge, se dog 23.1 d), 10 11

7 i) Krisehjælp/krisepsykolog, hvis Selskabets 5.4: Behandlingskvalitet Transportudgifter dækkes kun hvis sygdomstilfældet hotelophold samt fortæring under indhentningen af lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt, Selskabet godkender kun behandling som foregår eller tilskadekomsten dækkes af forsikringen. den planlagte og dokumenterede rejserute. efter metoder med dokumenteret effekt og som er j) telefonisk krisehjælp/krisepsykolog til pårørende, godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder Kører forsikrede i egen bil i forbindelse med 6.5: Forsinkelser og restriktioner hvis Selskabets lægekonsulent vurderer, det er i det land hvor behandling udføres. Desuden er sygetransport, dækkes transportudgifter til og fra Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser nødvendigt, det en forudsætning og en betingelse, at det skal behandlingsstedet ad nærmeste vej med maks. eller restriktioner i forbindelse med transporten være overvejende sandsynligt at behandlingen DKK 1,50 pr. km. grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra k) krisehjælp/krisepsykolog efter hjemkomst til væsentligt og varigt kan kurere sygdommen eller offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre bopælslandet op til maks. DKK tilskadekomsten, eller væsentligt og varigt kan 6.2: Selskabets rettigheder ved transport til forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. Se Undtagelser fra erstatning under 23. forbedre helbredstilstanden efter sygdommen eller tilskadekomsten. behandling Selskabet har ret til at kræve forsikrede transporteret 7 Sygeledsagelse og tilkaldelse til behandling i bopælslandet og lade behandling 7.1: Betingelser for sygeledsagelse og 5.2: Midlertidig smertestillende Behandlende læger, speciallæger, tandlæger og andet afvente hjemkomsten. tilkaldelse tandbehandling på rejse sundhedspersonale skal have autorisation i det land, Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse og/eller Der ydes dækning til midlertidig smertestillende hvori der praktiseres. Endvidere har Selskabet ret til at kræve forsikrede tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver hospitalsindlagt tandbehandling, når forsikrede er på rejse uden for overført til andet egnet behandlingssted. eller syge-/hjemtransporteret som følge af alvorlig, bopælslandet. 5.5: Specielt for kiropraktik/osteopati/ akut sygdom eller tilskadekomst. fysioterapi/akupunktur Selskabets lægekonsulent afgør, eventuelt i samråd Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at med behandlende læge, om transporten er nødvendig Udgifter til sygeledsagelse eller tilkald dækkes kun forsikrede sender en original erklæring fra den lokalt Selskabet modtager original erklæring fra såvel lokalt og/eller forsvarlig. hvis sygdomstilfældet eller tilskadekomsten dækkes autoriserede tandlæge, der specificerer, hvilken del praktiserende henvisende læge samt fra behandlende af forsikringen. af tandbehandlingen, der har været midlertidig og kiropraktor, osteopat, fysioterapeut eller akupunktør. 6.3: Hjemtransport og lovbefalede smertestillende. Alle behandlinger skal udføres af godkendt behandler foranstaltninger ved dødsfald Tilkaldelse indenfor hver behandlingsform. Ved død refunderes rimelige og nødvendige udgifter Ved tilkaldelse skal såvel behandlende læge Forsikringen dækker ikke tandlidelser, der ikke er opstået på rejsen, og hvor tandbehandlingen ikke er midlertidig, smertestillende og kan afvente 6 Syge- og hjemtransport/ Indhentning af rejserute til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. som Selskabets lægekonsulent vurdere, at hospitalsopholdet vil vare mindst tre døgn, eller at forsikredes tilstand er livstruende. hjemkomsten. 6.1: Dækningsberettiget sygetransport Forsikredes pårørende kan vælge mellem: Selskabet yder erstatning til rimelige og nødvendige Forsikringen dækker kun tilkaldelse én gang i Tandproteser samt behandling som følge af udgifter til forsikredes sygetransport til nærmest a) kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller forbindelse med et sygdomstilfælde/tilskadekomst. tyggeskade eller tandskade er ikke omfattet af denne egnede behandlingssted eller bopælslandet efter dækning. Selskabets valg, inkl. ambulancetransport, i tilfælde af: b) hjemtransport af afdøde. Dækning for tilkaldelse ophører, når forsikrede udskrives fra hospitalet. 5.3: Kroniske og eksisterende lidelser a) alvorlig sygdom eller 6.4: Indhentning af rejserute Kroniske lidelser eller lidelser, der var til stede før Ved indhentning af rejserute yder Selskabet Sygeledsagelse afrejsen fra bopælslandet, er omfattet af forsikringen i b) alvorlig tilskadekomst eller erstatning, hvis forsikredes rejse er påbegyndt, og Ved sygeledsagelse er der ikke noget krav om det omfang, det ikke med rimelighed kunne forventes, den dokumenterede planlagte rejserute ikke kan varighed af hospitalsophold, eller at forsikredes at lidelsen ville medføre behandlingsbehov under c) behandlingssvigt på opholdsstedet. gennemføres. Det er en betingelse, at forsinkelsen tilstand er livstruende. udlandsopholdet. skyldes dækningsberettiget sygdom/tilskadekomst, Forsikringen dækker kun for én transport i og at den behandlende læge har ordineret sengeleje, 7.2: Antal sygeledsagere og/eller tilkaldte Forsikrede, der lider af en kronisk og/eller forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskadekomst/ hospitalsophold eller akut ambulant behandling. Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan der i alt eksisterende sygdom, bør søge forhåndstilsagn hos behandlingssvigt. vælges op til to personer. Tilkaldelse skal ske fra Selskabet forud for hver rejse for at få afdækket, Forsikringen dækker en flybillet maks. på business forsikredes bopælsland. hvorledes de vil være dækket på rejsen. class, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til 12 13

8 7.3: Dækningsberettigede udgifter d) erstatning for fejl eller svigt i apperaturer mv, d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse 9.4: Rejser med motorkøretøj i Europa Der ydes erstatning af i alt op til to tilkaldtes eller konkurs i virksomheden og forsikredes Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre flybilletter tur/retur en gang, (max. på business class), e) erstatning hvis skaden ud fra en efterfølgende tilstedeværelse er nødvendig. transportmidler end motorkøretøjet benyttes, hvis det og deres rimelige og nødvendige ekstraudgifter til vurdering kunne være undgået ved hjælp af en på forhånd er aftalt med Selskabet. I et sådant tilfælde hotelophold, fortæring og lokal transport. anden til rådighed stående behandlingsteknik Forsikringen dækker kun for en hjemkaldelse dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af 8 Lægelig fejlbehandling eller behandlingsmetode, som ud fra et medicinsk synspunkt ville have været lige så effektiv til i forbindelse med en hændelse, herunder et sygdomsforløb. motorkøretøjet inden for Europa. 8.1: Hvad forsikringen omfatter behandling af patientens sygdom, 9.5: Selskabets forhåndsgodkendelse Hvis der er tegnet dækning for lægelig fejlbehandling Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjem komst- Det er en forudsætning for dækning, at hjemkaldelsen omfatter forsikringen dækning for godtgørelse f) erstatning hvis der som følge af undersøgelse, tidspunktet herfor ligger mere end 12 timer forud for er forhåndsgodkendt af Selskabet. og erstatning ved lægelig fejlbehandling hvor en autoriseret læge foretager suboptimal behandling herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre forsikredes planlagte hjemkomsttidspunkt. 10 Erstatningsmedarbejder i forhold til normal behandlingsstandard i det land komplikationer, der er mere omfattende, end hvad Der udbetales ikke erstatning, hvis det nære 10.1: Dækningsberettiget erstatnings- hvor behandlingen udføres. Der skal være tale om patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen medarbejder behandling under hospitalsindlæggelse eller ambulant, tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens er en medrejsende, som tidligere på rejsen er blevet Hvis der er tegnet dækning for erstatnings- der giver ret til erstatning efter kapitel 3 i Lov om klage sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til hjemtransporteret. medarbejder, yder Selskabet erstatning, hvis og erstatningsadgang inden for Sundhedsvæsenet. skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for forsikredes rejseformål af nogen hændelse der er at tage risikoen for dens indtræden i betragtning, Hvis den forsikrede ikke har fast bopæl i samme land dækket af forsikringen ikke kan gennemføres, eller Det er en betingelse at behandlingen er omfattet som det nære familiemedlem, der giver anledning forsikredes arbejde ikke kan varetages som følge af: af dækningen Syge- og hospitalsudgifter, og er g) godtgørelse og erstatning for behandling der ikke til hjemkaldelsen, dækker forsikringen rimelige og forhåndsgodkendt af Selskabet samt at behandlingen er forhåndsgodkendt af Selskabet og/eller hvor nødvendige transportudgifter i forbindelse med a) at forsikrede bliver hospitalsindlagt, eller den er foregået på behandlingssted anvist af Selskabet. Selskabet ikke har henvist til behandlingssted. hjemkaldelse svarende til transportudgifter til behandlende læge har ordineret sengeleje i mindst Forsikringen omfatter følgende ydelser: 9 Hjemkaldelse forsikredes bopælsland. fire dage på grund af dækningsberettiget akut sygdom eller tilskadekomst, eller 9.1: Betingelser for hjemkaldelse 9.2: Ledsager Godtgørelse for varigt mén, der opstår som direkte Hvis der er tegnet dækning for hjemkaldelse, yder Forsikrede kan efter eget valg vælge en person b) at forsikrede syge eller hjemtransporteres som følge af den lægelige fejlbehandling. Godtgørelsen Selskabet efter forhåndsgodkendelse erstatning, hvis som ledsager. Ledsagelse skal ske fra forsikredes følge af en dækningsberettiget hændelse, eller udgør differencen mellem det aktuelle mén, og det en rejse må afbrydes før planlagt som følge af: opholdssted. mén, som ville have været resultatet efter korrekt c) at forsikrede rejser hjem som følge af en behandling. a) at et nært familiemedlem i bopælslandet efter 9.3: Dækningsberettigede ekstraudgifter dækningsberettiget hjemkaldelse, eller forsikredes afrejse afgår ved døden, bliver ramt Der ydes refusion for ekstraordinære udgifter til 8.2: Undtagelser af alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, der flybillet til bopælslandet på samme klasse som på d) at forsikrede sygeledsager en medforsikret Forsikringen dækker ikke: medfører hospitalsindlæggelse, eller bliver ramt af udrejsen, dog maks. business class, samt rimelige rejseledsager som følge af en dækningsberettiget en livstruende akut forværring af en eksisterende og nødvendige ekstra rejseudgifter, der påføres hændelse, a) fejlbehandling, der er udført af andet sund- lidelse, forsikrede og ledsagere ved hjemkaldelse. heds personale end uddannede og på stedet e) at forsikrede afgår ved døden. autoriserede læger, b) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes Udgifter til hotel, fortæring og lokal transport under private bolig eller i virksomheden, hvis politi- ophold i bopælslandet er ikke dækket af forsikringen. 10.2: Dækningsberettigede ekstraudgifter b) varigt mén, der opstår som direkte og forventelig anmeldelse eller lignende dokumentation foreligger, Der ydes erstatning til ekstraordinære udgifter til een følge af sygdom eller tilskadekomst, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, Der ydes endvidere refusion til returrejse til erstatningsmedarbejders flybillet tur/retur en gang udgangspunktet for hjemkaldelsen, såfremt på maks. business class, samt hotelophold, fortæring c) hvor sikrede har anerkendt behandling selvom c) bedrageriske handlinger i virksomheden begået returrejsen foretages inden for forsikringsperioden. samt lokal transport. Selskabet har informeret om, at den tilbudte af en medarbejder, hvis politianmeldelse eller behandling ikke opfylder kriterierne for anerkendte anden dokumentation foreligger, og forsikredes Returrejsen skal ske senest fire uger efter hjem- Maksimalt en erstatningsmedarbejder pr. hændelse/ og af Selskabet godkendte behandlingsprincipper, tilstedeværelse er nødvendig, kaldelsen. sygdomsforløb/tilskadekomst

9 11 Krisepakke 11.1: Dækningsberettiget evakuering Forsikringen yder erstatning til evakuering i tilfælde af: 3) Telefonisk krisehjælp/krisepsykolog til forsikredes pårørende, når Selskabets lægekonsulent vurderer, det er nødvendigt. 11.3: Specielt ved krig eller risiko for krig c) i tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for personer, der ikke har denne dækning, 11.8: Undtagelser Forsikringen dækker ikke: a) Udgifter til løsesum a) epidemi i det område hvor forsikrede opholder sig, Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne d) såfremt eftersøgningen er igangsat af pårørende, b) Udgifter til efterforskning af en gidseltagning/ såfremt det danske Udenrigsministerium, dansk i et land som følge af krig eller risiko for krig, fordi forsikrede har undladt at fortælle, hvor kidnapning. ambassade eller lignende institution anbefaler dækker forsikringen i op til tre måneder rimelige og forsikrede opholder sig, eller fordi pårørende evakuering, og hvor tilstanden er opstået efter dokumenterede ekstraudgifter til ophold og fortæring eller andre ønsker kontakt med forsikrede, uanset 11.9: Danske Udenrigsministeriums forsikredes udrejsetidspunkt til området, samt nødvendig indenrigstransport. årsagen. anbefalinger Det er en betingelse for dækning, at forsikrede ikke på b) krig, borgerlige uroligheder, borgerkrig, 11.4: Eftersøgning og redning 11.6: Anmeldelse om savnet person et tidligere tidspunkt har undladt at følge det danske terrorhandlinger, militær undtagelsestilstand, Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med Når forsikrede er meldt savnet skal dette omgående Udenrigsministeriums opfordring til evakuering. revolution eller anden lignende tilstand i det eftersøgning i op til 14 dage, samt redning/bjergning anmeldes til Selskabet. Selskabet samarbejder med område, hvor forsikrede befinder sig, såfremt det når forsikredes opholdssted er blevet fastlagt. sit internationale netværk i området og det danske 11.10: Selskabets ansvar danske Udenrigsministerium, dansk ambassade Forsikringssummen er DKK pr. person, dog Udenrigsministerium og godkender de parter, der skal Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket eller lignende institution anbefaler evakuering, maks. DKK pr. skadestilfælde pr. police. forestå eftersøgningen. omfang en transport/eftersøgning/redning kan og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes foretages, men vil samarbejde med det danske udrejsetidspunkt til området, c) naturkatastrofer hvor det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution anbefaler evakuering, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes Det er en betingelse for erstatning: a) at forsikrede har været meldt savnet i mindst 24 timer hos politi eller anden offentlig myndighed, 11.7: Gidseltagning og kidnapning Selskabet yder efter forhåndsgodkendelse erstatning for følgende, hvis forsikrede har været udsat for gidseltagning og/eller kidnapning: a) Rimelige og nødvendige udgifter til forsikredes hjemtransport til bopælslandet efter frigivelsen. Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig. 12 Flyforsinkelse og forsinket fremmøde 12.1: Dækningsberettiget flyforsinkelse og udrejsetidspunkt til området. 11.2: Dækningsberettigede ekstraudgifter b) at forsikrede er blevet set inden for 120 timer før anmeldelsen, b) Rimelige og nødvendige udgifter til lokal transport, fortæring og hotelophold i perioden fra frigivelsen til forsikrede kan rejse hjem. forsinket fremmøde Hvis der er tegnet dækning for flyforsinkelse og forsinket fremmøde dækker forsikringen: Der ydes refusion til: 1) Transport til nærmeste sikre destination eller til bopælslandet samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotel ophold, fortæring og lokal transport. c) at de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, inden en eftersøgning iværksættes, og d) at Selskabet på forhånd godkender de parter, der skal forestå eftersøgning og redning samt c) Tilkaldelse af op til to personer, hvis forsikrede bliver hospitalsindlagt efter frigivelsen. Det er en betingelse, at den behandlende læge såvel som Selskabets lægekonsulent vurderer, at hospitalsopholdet vil vare mindst tre døgn. Tilkaldelse skal ske fra forsikredes bopælsland. a) i tilfælde af forsinkelse i mere end fire timer af reserveret fly, indstillet fly eller i tilfælde af overbookning, hvor forsikrede ikke kommer med reserveret fly, eller Selskabet afgør om forsikrede skal evakueres til omfanget heraf. Dækning for tilkaldelse ophører, når forsikrede udskrives fra hospitalet. b) i tilfælde, hvor forsikrede uden egen skyld og uforudseeligt møder for sent op til et offentligt eller nærmeste sikre destination eller til bopælslandet. 11.5: Undtagelser et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel Såfremt forsikrede er evakueret til nærmeste sikre Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning Der ydes erstatning af i alt op til to tilkaldtes og af den grund efterfølgende skal indhente den destination, ydes erstatning til dokumenterede eller redning: flybilletter tur/retur én gang, (max. på business class), planlagte rejserute. nødvendige ekstraudgifter til hjemrejse. og deres rimelige og nødvendige ekstraudgifter til 2) Krisehjælp/krisepsykolog, når Selskabets lægekonsulent vurderer, at der skal iværksættes krisehjælp på baggrund af de forhold, der har gjort sig gældende i forbindelse med årsagen til evakueringen. a) i forbindelse med kidnapning eller kapring, b) som Selskabet ikke ville have haft, hvis Selskabet havde arrangeret eftersøgningen eller redningen, hotelophold, fortæring og lokal transport. Det er en betingelse for dækning, at billetten til transportmidlet er bestilt og betalt 24 timer før afgang. Forsikringen dækker ikke, såfremt det forsinkede fremmøde sker i forbindelse med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transittid

10 12.2: Dækningsberettigede ekstraudgifter Forsikringen yder erstatning for dokumenterede, nødvendige og rimelige ekstraudgifter til lokaltransport, fortæring og hotelophold med op til DKK pr. dag pr. forsikrede. Forsikringen yder endvidere erstatning for billet på maks. business class. Det er en betingelse for erstatning, at ekstraudgifterne ikke er betalt af transportselskabet eller af anden part. Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. rejse pr. forsikrede. 12.3: Dækningsberettigede ekstraudgifter ved forsinkelse ved mellemlandinger I tilfælde af forsinkelse på en mellemlanding, hvor forsikrede på intet tidspunkt har adgang til sin indskrevne bagage yder forsikringen, udover dækningen beskrevet i 12.2, erstatning for dokumenterede, nødvendige og rimelige ekstraudgifter til beklædningsgenstande, toiletartikler og livsnødvendig medicin. Det er en betingelse for erstatning, at forsinkelsen varer minimum 12 timer. Forsikringen dækker med op til DKK 500 pr. døgn pr. forsikrede. 13 Forsinket bagage 13.1: Dækningsberettigede erstatningskøb Hvis der er tegnet dækning for forsinket bagage, dækker forsikringen rimelige erstatningskøb af beklædningsgenstande, toiletartikler samt livsnødvendig medicin i tilfælde, hvor dokumenteret indskrevet bagage er forsinket i mere end tre timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelsesstedet uden for bopælslandet. Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. rejse pr. person. Det er en betingelse for erstatning: Vi anbefaler, at forsinkelsen anmeldes straks efter ankomst til bestemmelsesstedet. Anmeldelse skal ske til ankomst-service i lufthavnen, der udfærdiger og udleverer skaderapporten. b) at erstatningskøb er foretaget før bagagen er kommet frem til forsikrede og før hjemrejse til bopælslandet, c) at der indsendes original dokumentation for de afholdte udgifter, af hvilke det fremgår, hvad de afholdte udgifter vedrører i form af dateret kvittering, kassebon eller lignende, d) at forsikredes bagage er indskrevet til samme transportmiddel, som forsikrede rejser med. 13.2: Undtagelser Forsikringen dækker ikke leje/køb af sportsudstyr. Endvidere dækkes indirekte tab ikke, eksempelvis udgifter til taxa, hotelophold og telefon. 13.3: Dækning ved hjemkomst Dækningen gælder ikke ved ankomst til bopælslandet, medmindre bagagen er forsinket i mere end 48 timer og forsikrede skal påbegynde ny udlandsrejse inden 72 timer efter forventet hjemkomst. Ny rejse skal være bestilt inden forsinkelsen indtraf. 14 Bagage 14.1: Dækningsberettiget bagage Hvis der er tegnet dækning for bagage, er følgende genstande, tilhørende forsikrede eller forsikringstager, omfattet af dækningen på rejser uden for bopælslandet eller i bopælslandet, såfremt der er valgt dækning i bopælslandet: Bagage, elektronisk udstyr, rede penge, rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Den samlede erstatning for fotoudstyr kan maksimalt udgøre DKK og for smykker maksimalt DKK PC-udstyr dækkes maksimalt med 50 % af forsikringssummen, dog maks. DKK Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. skade pr. forsikrede. 14.2: Undtagelser Følgende dækkes ikke: a) bagage, computere og andet elektronisk udstyr af enhver art til kommercielt brug, herunder vareprøver, handelsvarer og kollektioner, b) cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil. c) Genstande som ikke kan dokumenteres, og hvor det er almindeligt, at forsikrede kan dokumentere sit tab. a) at forsikrede har original skaderapport fra det pågældende transportselskab. Fotoudstyr, videoudstyr, computerudstyr, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr samt smykker og ure er kun dækket, såfremt disse medtages som håndbagage

11 14.3: Begrænsninger Som beskrevet i følgende dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: Årsag / Genstand 1 Brand, røveri, tyveri fra aflåst hotelværelse, aflåst bolig i udlandet eller aflåst safetyboks 2 Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede 3 Tyveri fra et aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum eller -boks i båd eller motorkøretøj 4 Bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage 5 Beskadigelse af dokumenteret indskrevet bagage 6 Tyveri fra kabinen i aflåst båd eller motorkøretøj Bagage og elektronisk udstyr Op til forsikringssum Op til forsikringssum Op til forsikringssum Op til forsikringssum (elektronisk udstyr dog ikke dækket) Op til forsikringssum (elektronisk udstyr dog ikke dækket) Rede penge, rejsebilletter og værdipapirer 10 % af forsikringssum 10 % af forsikringssum 10 % af forsikringssum 7 Glemte, tabte eller forlagte genstande 8 Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn 9 Tyveri fra motorkøretøj, båd, påhængsvogn, hotelværelse, bolig eller safetyboks, som ikke viser synligt tegn på indbrud 10 Skade på bagage forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i egen bagage 11 Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks 12 Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes særskilt 13 Indirekte tab 14 Simpelt tyveri 15 Mindre skader på bagagens ydre (ridser, pletter, buler) 16 Tyveri, hvor adgang sker ved hjælp af rigtig eller falsk nøgle 14.4: Erstatningsopgørelse Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de mistede/ beskadigede genstande dokumenteret er mindre end to år gamle. b) For genstande, der er mere end to år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi. c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. d) Selskabet kan, men er ikke forpligtet, til at erstatte in natura. e) Film-, video- og båndoptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet. f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed. 14.5: Anmeldelse I tilfælde af tyveri eller røveri skal anmeldelse uden ugrundet ophold indgives til nærmeste politimyndighed. Ved beskadigelse eller bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage skal anmeldelse altid indgives til flyselskab eller lignende. Såfremt anmeldelse til politimyndighed undtagelsesvist ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse til Selskabet ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten. Kopi af anmeldelsen til politi, flyselskab eller lignende skal sendes til Selskabet, senest sammen med erstatningskravet. 15 Privatansvar Personskade og tingskade 15.1: Betingelser for privatansvar Hvis der er tegnet dækning for privatansvar dækker forsikringen: a) det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale på grund af sit erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder, b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Selskabet, c) skader i/på lejet bolig/hotel samt på indbo i lejet bolig, d) for skade forvoldt ved aktiv deltagelse i skiløb, snowboarding, kælkning eller lignende, dog maks DKK pr. hændelse. 15.2: Undtagelser Forsikringen dækker ikke forsikredes erstatningsansvar: a) i kontraktforhold, dog på nær for skade på ting, som er omfattet af 15.1 c) b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, c) som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad forsikrede ville være underlagt efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, d) for skade på ting, som ikke er omfattet af 15.1 c), og som forsikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, e) for skade forvoldt af forsikredes husdyr, f) for skade som følge af, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, g) for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, påhængsvogn, luftfartøj samt søfartøjer på eller over tre meters længde med sejl eller motor, 20 21

12 eller søfartøjer under tre meters længde, hvis a) Rets- og voldgiftssager mellem forsikrede betaling af idømt bøde eller erstatning, eller fordi a) Juridiske problemer mellem forsikrede motorkraft overstiger 3 HK. og rejsebureauet, rejsearrangøren eller forsikrede ikke møder op til retsmøder, eller forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren, på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, rejseformidleren. h) for skade som følge af hændelige uheld. betragtes sikkerhedsstillelsen/kautionen som et b) Tvister mellem forsikrede og Selskabet, rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks b) Juridiske problemer i forbindelse med kontrakts-, 15.3: Bøder og krav efter beslaglæggelsen. erhvervs- eller arbejdsforhold. Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller c) Sager, der ikke er opstået på rejsen, bodslignende krav. 17.2: Advokatbistand c) Juridiske problemer i forbindelse med familie- d) Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende Hvis der er tegnet dækning for advokatbistand, og arveretlige spørgsmål. 15.4: Forsikringssum krav, dækkes nødvendige og rimelige advokatomkostninger Forsikringssummen anført i forsikringspolicen for til og med sagens afgørelse ved retten i 1. instans, d) Juridiske problemer mellem forsikrede og henholdsvis tingskade og personskade er højeste e) Retssager vedrørende kontrakts-, erhvervs- eller hvis forsikrede under rejsen bliver tiltalt eller sigtet Selskabet. grænse for Selskabets forpligtelse efter en enkelt arbejdsforhold, for et strafbart forhold opstået under rejsen. Bliver forsikringsbegivenhed, selv om denne resulterer i flere forsikrede ved 1. instans dømt for det strafbare e) Sager der ikke er opstået på rejsen. skader, selv om ansvaret pålægges flere, og uanset f) Retssager om ansvar for benyttelse af forhold, betragtes forsikredes advokatomkostninger om der er dækning på én eller flere policer i Selskabet. motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales Selskabet f) Retssager om ansvar for benyttelse af efter påkrav. motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt. 15.5: Forsikredes anerkendelse af g) Retssager vedrørende narkotika, erstatningspligt Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal g) Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende Forsikrede kan ikke med bindende virkning for h) Retssager vedrørende våben, godkendes af Selskabet. krav. Selskabet helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade. i) Sager vedrørende forsikredes deltagelse i 17.3: Tilkaldelse h) Inkassosager 16 Retshjælp 16.1: Dækningsberettigede udgifter Hvis der er tegnet dækning for retshjælp, dækker kriminelle handlinger. Herudover gælder de i Forsikring og Pensions Almindelige betingelser for Retshjælp for Forsikringen dækker tilkaldelse af to personer efter forsikredes eget valg ud til forsikrede og retur til bopælen i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer. Transport af 18 Heltidsulykke, Invaliditet, Nedsat erhvervsevne og Tandbehandling som følge af ulykke forsikringen retshjælp i henhold til Forsikring og Familieforsikringer med indbodækning nævnte tilkaldte dækkes med fly på maks. økonomiklasse tur/ 18.1: Dækning ved ulykkestilfælde Pensions Almindelige betingelser for Retshjælp for begrænsninger og undtagelser. retur en gang samt nødvendige og rimelige udgifter til Hvis der er tegnet dækning for heltidsulykke Familieforsikringer med indbodækning, som på begæring kan rekvireres hos Selskabet. 17 Sikkerhedsstillelse/kaution og advokatbistand ophold og fortæring. 17.4: Rejseudgifter og invaliditet, yder forsikringen erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte og uden indvirken af sygdom forårsager den forsikredes død eller bevirker Beregnes advokatsalæret som en nærmere 17.1: Sikkerhedsstillelse/Kaution Forsikringen dækker forsikredes rejseudgifter som en vedvarende invaliditet. angivet brøkdel af sagsgenstandens værdi, dækker Hvis der er tegnet dækning for sikkerhedsstillelse/ følge af, at forsikrede indkaldes som vidne eller til forsikringen advokatsalæret med maks. DKK kaution, dækker forsikringen betaling, der permanent afhøring ved domstol uden for bopælslandet. Ulykkestilfælde defineres som: eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes En pludselig hændelse der forårsager personskade. 16.2: Selvrisiko ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale 17.5: Selvrisiko Ved enhver skade vedrørende retshjælp betaler myndigheder. Ved enhver skade under dækningen Advokatbistand, 18.2: Dødsfald forsikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af de betaler forsikrede en selvrisiko på 10 % af de samlede Erstatning i tilfælde af død udbetales, når et samlede omkostninger, dog min. DKK Dette ydes som et rentefrit lån, som skal omkostninger, dog mindst DKK ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes død tilbagebetales til Selskabet straks efter frigivelse eller inden for et år efter ulykkestilfældet. 16.3: Undtagelser efter påkrav. Bliver sikkerhedsstillelsen/kautionen 17.6: Undtagelser for dækning under Følgende er ikke dækket under retshjælp: beslaglagt som følge af forsikredes manglende Sikkerhedsstillelse/Kaution og Medmindre andet skriftligt er meddelt Selskabet, Advokatbistand udbetales forsikringssummen til nærmeste pårørende. Forsikringen dækker ikke: 22 23

13 Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt : Udvidet Heltidsulykkesdækning er indtrådt inden forsikredes fyldte 18. år, skal 18.9: Lægens foreskrifter invaliditetserstatning, ydes erstatning med det beløb, Har forsikringstager valgt Udvidet Ulykkesdækning, tandbehandlingen være foretaget inden forsikredes Forsikrede skal være under stadig behandling af læge hvormed dødsfaldssummen overstiger den allerede udgør erstatningen det dobbelte af den til méngraden fyldte 25 år. og følge dennes forskrifter. foretagne udbetaling. svarede procent af forsikringssummen. Det er en forudsætning for dækning, at tand : Selskabets ret til at indhente 18.3 Permanent invaliditet Erstatningen kan dog aldrig overstige behandlingen er forhåndsgodkendt af Selskabet. oplysninger Hvis et ulykkestilfælde har medført invaliditet forsikringssummen. Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger svarende til en méngrad på mindst 5 %, udbetales Behandlingen skal være påbegyndt under hos enhver læge, der behandler eller har behandlet ménerstatning. 18.4: Invaliditet på hænder, fingre eller syn forretningsrejsen, men afsluttende behandling kan om forsikrede, til at lade forsikrede undersøge af en af Ved ulykkestilfælde der medfører invaliditet på nødvendigt ske i bopælslandet. Selskabet valgt læge og til ved dødsfald at kræve Uanset dækning fastsættes méngraden efter hænder, fingre eller syn, forhøjes den normale obduktion. Arbejdsskadestyrelsens méntabel på grundlag af skadens medicinske art og omfang uden hensyntagen invaliditetsgrad til det dobbelte op til maks. 100 %. Udgifter der vedrører tandproteser dækkes ikke. 19 Heltidsulykke -Overfald til forsikredes erhverv. Méngraden kan sammenlagt 18.5: Ændring af syn 18.8: Undtagelser 19.1: Heltidsulykke - Overfald ikke overstige 100 %. Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at Undtagelser og særlige bestemmelser: Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for forsikrede skal bruge briller eller have skiftet briller, overfald yder forsikringen endvidere erstatning for Fastsættelse af méngraden foretages, så snart dækkes rimelige og dokumenterede udgifter hertil. a) Enhver sygdom og udløsning af latente overfald, som resulterer i en påviselig personskade ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller dødsfald. og ikke senere end tre år efter ulykkestilfældet. 18.6: Nedsat erhvervsevne eller forværret ved et ulykkestilfælde. Hvis et ulykkestilfælde, efter at forsikredes Hvis forsikrede i forsikringsperioden bliver overfaldet En bestående invaliditet berettiger ikke til erstatning helbredstilstand er blevet stationær, har medført b) Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom. af en person med påviselig personskade til følge, og kan ikke påvirke, at erstatningen ansættes højere, varig nedsættelse af forsikredes evne til at dækker forsikringen erstatning for det beløb, som en end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til skaffe sig indtægt ved arbejde, dækkes tab af c) Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk stede. erhvervsevne. Erhvervsevnetabet opgøres i henhold der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt retspraksis i henhold til Erstatningsansvarsloven for et til Erstatningsansvarslovens 5, og hvis forsikredes tilstødende sygdom. overfald sket under tilsvarende forhold i Danmark. Det er en betingelse for udbetaling af erhvervsevnetab er på mindst 15 %, har forsikrede invaliditetserstatning, at forsikrede er i live ved ret til erhvervsevnetabserstatning på 25 % af den d) Følger af lægelig behandling, som ikke er Herunder: erstatningens udbetaling. invaliditetserstatning, som udbetales i henhold til nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er Helbredelsesudgifter omfattet af forsikringen. Tabt arbejdsfortjeneste : Basis Heltidsulykkesdækning Godtgørelse for svie og smerte Har forsikringstager valgt Basis 18.7: Tandbehandling som følge af ulykke e) Selskabet er berettiget til at nedsætte eller Godtgørelse for varigt mén Heltidsulykkesdækning, udgør erstatningen den til Såfremt forsikrede ikke har ret til erstatning fra anden afvise erstatning til tandbehandling, såfremt méngraden svarende procent af forsikringssummen. side, dækkes tandbehandling således: forsikredes tænder inden ulykkestilfældet ud fra en Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, Ved ulykkestilfælde der medfører invaliditet på hænder, fingre eller syn, udgør erstatningen det dobbelte af den til méngraden svarede procent af forsikringssummen. a) ved en tandskade, der er en følge af en ulykke, dækkes rimelige og nødvendige udgifter (inden for forsikringssummen) til tandbehandling, der kan bringe tænderne tilbage til den tilstand de var i før ulykken. tandlægelig vurdering må antages at have været væsentlig dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig tandlægekontrol og behandling. at overfaldet hurtigst muligt anmeldes til det lokale politi, og at politirapport udfærdiges og sendes til Selskabet i original, samt at forsikrede konsulterer en lokal læge/tandlæge/et lokalt hospital umiddelbart efter overfaldet, samt at der indhentes lægeerklæring, Erstatningen kan dog aldrig overstige forsikringssummen. b) ved en tyggeskade, uanset årsagen hertil, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling med maks. DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. f) Er forsikrede under 18 år, er forsikringssummen ved død begrænset til DKK g) Er forsikrede over 75 år, dækker forsikringen med og at denne sendes til Selskabet i original. 19.2: Undtagelser Undtagelser og særlige bestemmelser: halvdelen af de gældende forsikringssummer. Tandbehandlingen skal være foretaget inden for a) Er forsikrede under 18 år, er forsikringssummen ved fem år efter skadens indtræden. Såfremt skaden h) Tingskader er ikke omfattet af forsikringen. død begrænset til DKK

14 b) Er forsikrede over 75 år, dækker forsikringen med Invaliditetsgraden udgør det dobbelte af den til hospitalsindlagt under rejse i bopælslandet, af anmeldelsen tillige med oplysning om navn og halvdelen af de gældende forsikringssummer. méngraden svarende procent af forsikringssummen. giver forsikringen ret til dødsfaldserstatning, hvis adresse på læge og/eller hospital. Uanset at flere legemsdele rammes af varigt mén, forsikrede afgår ved døden som en direkte følge af c) Overfald begået af forsikredes rejseledsager, kan méngraden ikke sammenlagt overstige 100 %. eller komplikation til den sygdom, som forårsagede Såfremt forsikrede er i besiddelse af en lægerapport medforsikredes rejseledsager eller et vilkårligt Et bestående mén kan ikke bevirke, at méngraden indlæggelsen i indtil 14 dage efter det tidspunkt, hvor og/eller en hospitalsjournal, skal denne/disse overfald begået af en af forsikrede bekendt person fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde forsikrede blev indlagt. indsendes i original. er ikke omfattet af forsikringen. været til stede. 20 Livsforsikring og sygdomsinvaliditet Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Krav på dødsfaldserstatning forældes tre år efter forsikrede fik eller burde have fået kendskab til sit krav mod Selskabet. Forældelse indtræder dog senest 10 år Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge eller ethvert hospital, der behandler eller har behandlet forsikrede, samt til at lade forsikrede 20.1: Livsforsikring og sygdomsinvaliditet Hvis der er tegnet dækning for livsforsikring og sygdomsinvaliditet, yder forsikringen erstatning, hvis den forsikrede pådrager sig varigt mén eller dør som følge af en sygdom opstået på rejsen. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at forsikrede har fulgt WHO s og/eller Statens Seruminstituts anbefalinger vedrørende vaccinationer og profylakse herunder medicinsk malaria profylakse fra forsikringsbegivenhedens indtræden. 20.4: Samme sygdom Der kan ikke ved samme sygdom ydes erstatning for både varigt mén og død. Erstatningen for varigt undersøge af en af Selskabet valgt læge. Ved dødsfald er Selskabet berettiget til at kræve obduktion samt få udleveret resultatet heraf samt kopi af dødsattest. 20.7: Udtrædelse af gruppeordning Dækningerne er etableret i Topdanmark Livsforsikring ved rejse til det pågældende område. mén fradrages derfor ved en eventuel erstatning Hvis forsikrede udtræder af gruppeordningen, A/S CVR-nr Topdanmark Livsforsikring ved død, hvis dødsfaldserstatningen er større skal eventuelle krav om udbetaling af A/S som forsikringsgiver hæfter for ethvert krav Erstatningen udbetales til forsikrede, der skal være end invaliditetserstatningen, og hvis dødsfaldet invaliditetserstatningen fremsættes inden seks under 20. i live på det tidspunkt, hvor erstatningen fordres skyldes samme sygdom som udbetalingen af måneder efter udtrædelsen. Tilsvarende regel gælder udbetalt. Forsikringssummen er den sum, som er invaliditetserstatningen. hvis aftalen mellem Selskabet og Topdanmark 20.2: Sygdomsinvaliditet - Varigt mén fastsat af forsikringstager, og som var gældende, da ophører. Såfremt en sygdom, opstået på rejsen, har medført et varigt mén på 5 % eller derover, er den forsikrede sygdommen opstod, og som udgør erstatningen ved 100 % mén pr. forsikret person. 20.5: Undtagelser for erstatning Forsikringen dækker ikke: 21 Afbestilling berettiget til invaliditetserstatning. 21.1: Betingelser for afbestilling 20.3: Livsforsikring - Dødsfald a) sygdomme/lidelser, der er opstået/har vist Hvis der er tegnet dækning for afbestilling og en af Forsikringen dækker endvidere invaliditet som følge af Afgår forsikrede ved døden på rejsen, som følge symptomer før forsikringsperiodens start for betingelserne i 21.3 er opfyldt, yder forsikringen en tropesygdom opstået under opholdet. Invaliditeten af en sygdom opstået på rejsen, udbetales den henholdsvis sygdomsinvaliditet og livsforsikring. erstatning op til det maksimale dækningsbeløb i fastsættes efter samme retningslinjer som ved for dødsfaldet fastsatte forsikringssum til afdødes henhold til forsikringspolicen, som forsikringstager sygdomsinvaliditet. nærmeste pårørende, medmindre der er indsat b) dødsfaldssum for personer, som ikke er fyldt 18 år. skal betale eller allerede har betalt, og som ifølge begunstiget, og dette er nævnt i forsikringspolicen. rejsearrangørens eller luftfartsselskabets betingelser Det er en forudsætning for erstatning, at méngraden Dødsfaldserstatningen udgør den sum, som c) personer, som på skadetidspunktet er fyldt 65 år. ikke refunderes i tilfælde af afbestilling og/eller lægeligt kan fastsættes til mindst 5 % og maksimalt forsikringstager har fastsat og som var gældende på ændring af rejsen. 100 %. Méngraden fastsættes, når forsikredes tidspunktet for dødsfaldet. d) skader, som følge af et ulykkestilfælde. helbreds tilstand er blevet stationær, hvilket vil sige, 21.2: Ophør af dækning når helbredstilstanden ikke forventes at ville ændre Hjemtransporteres forsikrede fra en rejse uden for Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, Dækningen ophører på det tidspunkt, forsikrede sig længere, dog senest tre år efter sygdommens bopælslandet, udbetales dødsfaldserstatningen, der forårsager personskade. forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at opståen. såfremt forsikrede afgår ved døden, som en direkte foretage en forretningsrejse og/eller en kombineret følge af den sygdom eller komplikationer til den 20.6: Rapportering til Selskabet forretnings- og ferierejse til udlandet. Méngraden fastsættes efter den medicinske sygdom, som resulterede i hjemtransporten i indtil 14 Indtræffer en erstatningsberettiget hændelse, skal invaliditetsgrad uden hensyn til forsikredes erhverv. dage efter hjemkomsten. denne anmeldes til Selskabet uden ugrundet ophold 21.3: Dækkede hændelser Det er Arbejdsskadestyrelsens méntabel, der lægges ved udfyldelse af Skadeanmeldelse. Af hensyn Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan til grund. Der tages således ikke hensyn til en eventuel Såfremt der er tegnet dækning for rejser til bedømmelsen af Selskabets erstatningspligt påbegynde rejsen på grund af: nedsættelse af erhvervsevnen. i bopælslandet, og forsikrede bliver akut er det vigtigt, at hændelsen beskrives nøjagtigt i anmeldelsen. Hvis forsikrede har været under læge- a) død eller akut alvorlig sygdom/tilskadekomst og/eller hospitalsbehandling, skal dette fremgå opstået efter bestilling af rejsen, som kræver 26 27

15 hospitalsindlæggelse eller lægeordineret indendørs at sygdommen krævede behandling eller var 22.2: Erstatningsbeløb b) tandlidelse, der ikke er akut opstået på rejse, ophold af forsikrede eller et nært familiemedlem, væsentligt forværret, Erstatning er begrænset til udgifter, som er og hvor tandbehandling ikke er midlertidig, almindelige og rimelige for området eller landet, hvor smertestillende og kan afvente hjemkomsten, b) at forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand c) hvis den afbestilte rejse er et delarrangement af udgifterne afholdes. til at modtage en vaccination, som uforudsigeligt og pludseligt indføres som krav for indrejse i det land, hvortil forsikrede skal rejse, den samlede forsikrede rejse, d) hvis afbestillingen foretages grundet ændrede Forsikringen dækker ikke behandling, der endnu ikke er udført. c) kønssygdomme, AIDS, AIDS-relaterede sygdomme, og sygdomme som relaterer sig til HIV-antistoffer (HIV-positiv). Dog dækkes sygdomme relateret rejseplaner, fortrydelse, ændrede forhold på Ethvert beløb Selskabet beslutter at refundere, regnes til AIDS og HIV-antistoffer (HIV positiv), hvis c) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes estinationen, naturkatastrofer, terror eller lignende, med under den årlige forsikringssum pr. forsikrede. det er beviseligt, at de er opstået som følge private bolig eller virksomhed umiddelbart inden jf. dog 21.3.f, af en blodtransfusion, der er modtaget efter afrejsen, hvis politianmeldelse eller anden lignende Selskabet omregner valuta ud fra Nationalbankens til forsikringens ikrafttræden. HIV-virus dækkes også, dokumentation foreligger, e) hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt før enhver tid gældende middelkurs. hvis det er beviseligt, at forsikrede har pådraget bestilling af rejsen, sig denne som følge af en ulykke under normalt d) bedrageriske handlinger i forsikringstagers 22.3: Rabatter arbejde. I sidstnævnte tilfælde skal forsikrede dog virksomhed, hvis politianmeldelse foreligger, og f) hvis skaden er opstået direkte eller indirekte Rabatter, som bringes i stand ved forhandling mellem inden 14 dage efter ulykkens opståen informere forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, som følge af forsikredes forsætlige handlinger, Selskabet og hospitaler/læger og lignende, vil være til Selskabet herom samt afgive negativ test for groft uagtsomme handlinger eller undladelser, gavn for alle forsikringstagere i Selskabet. HIV antistof, e) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i eller konkurs i forsikringstagers virksomhed, forbindelse hermed. 22.4: Forsikringssummer d) syge- og fødselshjælp, der opstår efter hvis dokumentation foreligger, og forsikredes De anførte forsikringssummer for de enkelte svangerskabets 36. uge, dog for gravide, som er tilstedeværelse er nødvendig, 21.5: Forsikringstagers forpligtelser dækninger danner grænsen for Selskabets fertilitetsbehandlede og/eller venter mere end ét I tilfælde af skade skal forsikringstager straks erstatningspligt for alle de pr. forsikringsår barn, efter 18. uge, f) at det danske Udenrigsministerium, dansk underrette rejsearrangøren/luftfartsselskabet. indtrædende forsikringsbegivenheder, medmindre ambassade eller lignende institution, efter andet er angivet på forsikringspolicen. e) enhver form for fertilitetsundersøgelse/behandling bestilling af rejsen, fraråder alle rejser til den Ved afbestilling senere end afrejsetidspunktet dækker inkl. hormonbehandling, insemination eller anden pågældende destination. forsikringen ikke. 22.5: Tilbagebetalingspligt behandling i relation hertil, I intet tilfælde vil erstatning kunne udredes med g) at forsikrede på grund af graviditet, opstået 21.6: Dokumentationskrav beløb, der overstiger regningens pålydende. Såfremt f) provokeret abort, som ikke er medicinsk betinget, efter køb af rejsen, ikke kan vaccineres af Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, forsikrede har modtaget større erstatning fra helbredshensyn til fostret. at forsikrede fra behandlende læge fremskaffer Selskabet end vedkommende af Selskabet skønnes g) kosmetiske operationer og behandlinger. Dækket lægeerklæring med diagnose, samt at forsikrede på berettiget til, er den pågældende forpligtet til uden er dog de tilfælde, hvor operation/behandling er 21.4: Undtagelser anmodning giver Selskabets lægekonsulent adgang ophold at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. medicinsk betinget og godkendt af Selskabet, Undtaget fra dækning er: til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger I modsat fald vil Selskabet udligne det overskydende om tidligere sygdomsforløb. Ved dødsfald vedlægges beløb i andet udestående mellem forsikrede og h) fedme- og/eller diabetesoperationer, a) hvis sygdommen, tilskadekomsten, eller årsagen kopi af dødsattesten. Selskabet. til dødsfaldet, der begrunder afbestillingen, har vist symptomer eller var tilstede ved 22 Erstatning 23 Undtagelser fra erstatning i) prævention, herunder sterilisation, bestilling af rejsen, og behandlingsbehovet med 22.1: Dækningsberettigede udgifter 23.1: Undtagelser j) behandling af seksuel dysfunktion, en vis sandsynlighed kunne forventes inden Forsikringen erstatter den forsikredes Selskabet udbetaler ikke erstatning ved ulykke samt påbegyndelsen af rejsen, dækningsberettigede udgifter i henhold til de valgte sygdom/dødsfald, og betaler heller ikke udgifter, der k) enhver form for forbrug eller misbrug af alkohol, dækninger som fremgår af forsikringspolicen. vedrører, skyldes eller er opstået som følge af: narkotika og/eller medicin, medmindre det kan b) hvis forsikrede ikke har søgt læge, har afslået dokumenteres, at sygdommen eller skaden ikke er eller opgivet behandling for sygdommen, a) sygdomme og lidelser, der er opstået forud for relateret hertil, selv om forsikrede burde vide eller formode, rejsens begyndelse, samt eventuelle følger af sådanne sygdomme og lidelser, 28 29

16 l) skader, der er fremkaldt af forsikrede under x) skader, der indtræder som en direkte eller indirekte Herudover er Selskabet berettiget til at forespørge sagsfremstilling m.v., samt oplyse om eventuel selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en følge af strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse om forsikredes helbredstilstand og rette henvendelse forsikring i andet selskab. væsentlig medvirkende årsag til skaden, eller anden foranstaltning af offentlig myndighed, til læger, hospitaler m.v., som behandler eller har behandlet forsikrede for fysiske eller psykiske lidelser. 24.4: Misbrug af forsikringen m) selvforskyldt legemsbeskadigelse, selvmord eller y) dækningsberettiget transport der ikke er formidlet Forsikringstageren og forsikrede hæfter for forsikredes selvmordsforsøg, af Selskabet. Dog dækkes et beløb svarende til de Selskabet er endvidere berettiget til at få udleveret eventuelle misbrug af forsikringen. udgifter, Selskabet ville have afholdt i forbindelse eventuelle journaler eller andet skriftligt materiale n) skade forvoldt ved grov uagtsomhed og/eller med med en tilsvarende transport, vedrørende forsikredes helbred. 24.5: Klager vedrørende sagsbehandling forsæt, Reklamation i forbindelse med Selskabets z) professionel sport, Selskabet scanner originale bilag ved modtagelsen. skadesbehandling skal anmeldes uden ugrundet o) behandling hos naturlæger eller homøopater Det vil ikke være muligt at få de originale bilag tilbage. ophold, og senest 6 måneder efter sagens afgørelse. og natur- og homøopatisk medicin samt andre alternative behandlingsformer, æ) ekspeditioner, bjergbestigning og trekking i Antarktis og på Nordpolen. Det scannede bilag påstemplet Certified as a true Copy (kopiens rigtighed bekræftes) repræsenterer 25 Dækning fra anden side originalen. 25.1: Information til Selskabet p) behandling for sygdomme under militærtjeneste, : Forsikringen dækker ikke Såfremt der er dækning fra et andet forsikringsselskab Selskabet yder endvidere ikke erstatning for udgifter 24.2: NemKonto eller fra offentlig sygesikring, skal Selskabet q) skader, der direkte eller indirekte er opstået til: Selskabet anvender NemKonto-systemet i forbindelse informeres om dette, når skaden anmeldes og som følge af aktiv deltagelse i krig, invasion, med udbetaling af erstatninger til dig. Du skal dækning under denne forsikring vil være subsidiær til fjendtligt angreb, borgerlige uroligheder (uanset a) attester, der ikke er rekvireret af Selskabet, derfor kun opdatere dine kontooplysninger ét sådan anden dækning. om der er erklæret krig eller ikke), borgerkrig, sted i NemKonto-registret. Du har mulighed for at terroristhandlinger, oprør, revolution, opstand, b) behandling hos psykolog i forbindelse med bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på 25.2: Offentlig dækning militær eller anden magtovertagelse, militær udviklingskriser, f.eks. arbejdsløshed, jobskifte og anden måde end ved udbetaling til din Nemkonto. Selskabet er ikke forpligtet til at dække udgifter, der undtagelsestilstand samt militære operationer lignende samt livskriser, f.eks. skilsmisse, sygdom I så fald skal du kontakte os. allerede fuldt eller delvist er blevet dækket af det på land, til vands eller i luften (uanset om der er og dødsfald og lignende, offentlige. erklæret krig eller ikke), Ovenstående indebærer, at der mellem NemKonto- c) rekreations- og kurophold, systemet og os sker en elektronisk udveksling af 25.3: Samarbejdspligt r) atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald, oplysninger om din Nemkonto. Forsikringstager og forsikrede er forpligtet til at d) vaccination og forebyggende behandling, samarbejde med Selskabet og til straks at underrette s) behandling, der ydes af forsikrede selv, dennes Økonomistyrelsen er dataansvarlig for Selskabet, såfremt der kan rejses krav om erstatning ægtefælle, forældre eller børn, eller en virksomhed, e) bind, bandager og fodindlæg. NemKonto-systemet, men har overdraget fra anden side, eller såfremt andre juridiske skridt kan som tilhører en af de nævnte, 24 Hvordan skaden anmeldes databehandlingsopgaven (driften af IT mv.) til virksomheden KMD A/S. foretages over for tredjemand. t) sygeudgifter ved epidemier, som er taget under 24.1: Skadeanmeldelse Endvidere skal forsikringstager og forsikrede offentlig behandling, Hospitalsophold, hjemkaldelse, syge- og Formålet med den elektroniske behandling af dine holde Selskabet fuldt informeret og træffe de hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, evakuering, informationer er alene at udbetale penge fra os til dig. foranstaltninger, der er nødvendige for at rejse krav u) enhver form for eksperimentel pleje, pleje som ikke dødsfald samt ulykkestilfælde skal uden ugrundet om erstatning fra anden side og varetage Selskabets indgår i den medicinske eller kirurgiske behandling, ophold anmeldes til Selskabet. Anmeldelse bør ske pr. Du kan få oplyst din NemKonto ved at logge på interesser. herunder ophold på plejehjem og hospice, telefon, telefax eller , og Selskabet afholder alle med digital signatur eller ved at omkostninger forbundet hermed. kontakte din bank. 25.4: Ansvarlig skadevolder v) at forsikrede modsætter sig eller ikke følger de af Selskabet har i alle tilfælde ret til at indtræde direkte i Selskabets lægekonsulent og den behandlende Det er altid et krav at Selskabet modtager en udfyldt 24.3: Oplysningspligt forsikredes krav over for en ansvarlig skadevolder. læges angivne anvisninger, og underskrevet Skadeanmeldelse vedlagt originale, Forsikrede har pligt til uden ophold at give Selskabet kvitterede og specificerede regninger, politirapport alle informationer, der kan belyse sagen, og er w) at forsikrede ikke ønsker at lade sig syge- eller eller anden nødvendig dokumentation til Selskabet. forpligtet til at udfylde en Skadeanmeldelse og hjemtransportere jf. 6.2, levere relevante dokumenter, herunder skriftlig 30 31

17 26 Præmiebetaling hovedforfald. Forsikringstageren skal betale disse have antaget forsikringen, såfremt det rette forhold Gebyr i forbindelse hermed betales af den 26.1: Fastsættelse af præmie udgifter til os samtidig med præmiebetalingen, havde været oplyst. Hvis Selskabet ville have antaget forsikrede og refunderes af Selskabet, hvis Præmien fastsættes af Selskabet. Præmien reguleres medmindre andet er fastsat i de gældende forsikringen, men på andre vilkår, hæfter Selskabet i det Arbejdsskadestyrelsen fastsætter en højere méngrad. hvert år til hovedforfaldsdatoen på grundlag af regulering af forsikringssummer, dækninger, historisk skadeudvikling samt forventet skadeudvikling. Forsikringstager er forpligtet til at oplyse Selskabet om markante ændringer i rejsemønster. Endvidere er Selskabet berettiget til at udbede sig dokumentation for afholdte rejsedage. 26.2: Betalingsterminer Forsikringstager kan vælge mellem kvartårlig, halvårlig eller helårlig betaling. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. Ændringer i betalingstermin kan kun ske med en måneds skriftligt varsel til hovedforfald. lovbestemmelser. 27 Overdragelse, opsigelse og ophør 27.1: Krav for overdragelse af forsikringen Ingen kan uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. 27.2: Opsigelsesret Forsikringstager og Selskabet kan opsige forsikringen til hovedforfald med en måneds skriftligt varsel, medmindre andet er aftalt med Selskabet. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for et år ad gangen. omfang, i hvilket Selskabet mod den aftalte præmie ville have forpligtet sig. 27.5: Selskabets hæftelse Hvis forsikringstager og/eller forsikrede ved forsikringens tegning hverken vidste eller burde vide, at en af ham afgivet oplysning var urigtig, hæfter Selskabet, som om den urigtige oplysning ikke forelå. 27.6: Ophør af ansættelse Forsikringen bortfalder automatisk, såfremt forsikrede forlader den virksomhed, hvorigennem forsikringen er tegnet. 27.7: Ophør af produkt Selskabet kan med tre måneders skriftlig varsel 29 Fortrolighed 29.1 Fortrolighed Det er af afgørende betydning for selskaberne i Bupa-koncernen, at patient- og kundeinformation holdes fortroligt. Selskabet forpligter sig derfor til at overholde den gældende lovgivning om databeskyttelse og de generelle retningslinjer for fortrolighed vedrørende helbredsoplysninger. Selskabet anvender i nogle tilfælde tredjemand til at behandle oplysninger på vores vegne. Denne behandling af oplysninger, som kan finde sted uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), er underlagt visse aftalemæssige begrænsninger vedrørende fortrolighed og sikkerhed ud over forpligtelserne i henhold til den gældende lovgivning om databeskyttelse. 26.3: Betalingsansvarlig Forsikringstager er selv ansvarlig for præmiens rettidige indbetaling til Selskabet. 26.4: Gebyrer Ved manglende præmiebetaling og fremsendelse af påmindelse har Selskabet ret til at opkræve rykkergebyrer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Selskabet forbeholder sig ret til at regulere gebyrer Efter enhver anmeldt skade har både forsikringstager og Selskabet ret til at opsige forsikringen med 1 måneds varsel inden for 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden. Selskabets ansvar og dækningsforpligtelse ophører automatisk med udgangen af forsikringsperioden. Ophører forsikringen, ophører samtidig hermed retten til erstatning. Dog refunderes dækkede udgifter afholdt i forsikringsperioden i indtil seks måneder fra forsikringens ophør. til hovedforfald stoppe eller suspendere et forsikringsprodukt. 28 Tvister, værneting m.v. 28.1: Klageansvarlig Ved tvister, der udspringer af forsikringsforholdet skal forsikringstageren og/eller forsikrede skrive til Bupa Global Travel, Palægade 8, 1261 København K, att.: Den klageansvarlige, eller på travel ihibupa.com. 28.2: Ankenævn 30 Financial Services Compensation Scheme (FSCS) 30.1: Selskabet er dækket af den engelske garantifond FSCS. Hvis det usandsynlige skulle ske, at Selskabet ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser, kan den forsikrede være berettiget til at modtage erstatning fra FSCS, hvis den forsikredes primære bopæl er beliggende inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Nærmere oplysninger kan rekvireres hos FSCS ved at ringe på +44 (0) eller besøge deres hjemmeside i det omfang de ikke dækker Selskabets faktiske omkostninger. 27.3: Forlængelse 48 timer I tilfælde hvor forsikringstageren eller forsikrede ønsker at gå videre med sagen kan sagen prøves ved Dansk ret gælder på forsikringsaftalen. Forsikringsperioden kan forlænges med indtil 48 timer Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 26.5: Præmieafgift uden tillægspræmie, såfremt forsikredes hjemkomst 1572 København V. Der kan blive opkrævet betaling af andre afgifter, bl.a. forsinkes uden egen skyld. en forsikringspræmieafgift (IPT) eller andre skatter 28.3: Værneting og afgifter i henhold til gældende lovbestemmelser 27.4: Svigagtige og urigtige oplysninger Tvister, der udspringer af forsikringsforholdet, skal herom i forsikringstagerens bopælsland. Hvis de Har forsikringstager og/eller forsikrede på noget afgøres i henhold til dansk ret, hvor såvel forsikrede som gælder for forsikringstagerens forsikringspræmie, vil tidspunkt, herunder men ikke begrænset til oplysninger Selskabet vedtager København som værneting. udgifterne blive indregnet i det samlede beløb, der i forbindelse med forsikringens tegning, ændret opkræves via præmieopkrævningen. originale dokumenter, givet urigtige oplysninger eller 28.4: Arbejdsskadestyrelsen fortiet en omstændighed, som må antages at være af Ved eventuel uenighed om dækning for ulykke og Udgifterne vil være gældende fra forsikringens betydning for Selskabet, er forsikringsaftalen ugyldig overfald, jf. 18 og 19, kan der indhentes en udtalelse om ikrafttrædelsesdato eller ved forsikringens og Selskabet fri for ansvar, hvis Selskabet ikke ville fastsættelse af méngrad fra Arbejdsskadestyrelsen

18 ORDLISTE Denne ordliste med definitioner er en del af forsikringsbetingelserne. 34

19 A Ambulant behandling Operationer eller lægebehandling på et Dokumenteret indskrevet bagage Bagage, som er i tredjemands varetægt Forsikringspolice Policedetaljer, der angiver den købte I Ikrafttrædelsesdato hospital eller en klinik når det ikke er medicinsk efter indlevering mod kvittering fra et forsikringstype, årlig præmie, eventuel Dato nævnt i forsikringspolicen på hvilken nødvendigt at blive indlagt. transportselskab. selvrisiko og andre specielle vilkår. forsikringen træder i kraft medmindre andet er angivet. B Bagage Bagage er defineret som kuffert/ E Elektronisk udstyr Elektronisk udstyr er defineret som fotoudstyr, Forsikringstager Den (juridiske eller fysiske) person, som har indgået aftalen med Selskabet. K Krisehjælp/Krisepsykolog rygsæk, beklædningsgenstande, smykker, toiletartikler, bøger, fotoudstyr, barne- eller klapvogn, mobiltelefon/smartphone, bærbar musikafspiller inkl. maks. fem cd er, bærbar spillekonsol inkl. maks. fem spil hertil. computer, mobiltelefon/smartphone, bærbar musikafspiller og tilbehør hertil. F Forfaldsdato G Gidseltagning og kidnapning Gidseltagning og kidnapning er defineret som en begivenhed, hvor en person mod sin vilje Psykologbehandling som følge af at forsikrede har været udsat for en krise, der er udløst af akutte udefra kommende traumatiske begivenheder, f.eks. større ulykker, katastrofer, terrorhandlinger, gidseltagning/kidnapning, Behandlingssvigt Når Selskabets lægekonsulenter vurderer, at forsikrede ikke kan modtage den nødvendige Dato hvor præmien skal betales. Forsikrede Alle personer som er nævnt i forsikringspolicen. bliver tilbageholdt som sikkerhed eller som afpresningsmiddel for, at gidseltageren/ kidnapperen kan opnå visse politiske mål eller med det formål at afpresse penge. overfald, røverier etc. L Lægeordineret receptpligtig medicin medicinske behandling på opholdsstedet. Bopælsland Forsikredes rejseledsager Person, som er indtegnet på samme billet H Hospitalsindlæggelse Lægeordineret medicin, der udelukkende kan erhverves med en recept udstedt af behandlende læge. Det land, hvor den forsikrede har sin primære bopælsadresse, mens forsikrede er dækket af forsikringen. Bupa Global Travel (inkl. vi/os/vores) Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, eller deltagerbevis som forsikrede, eller som har købt rejsen for at foretage denne sammen med forsikrede. Forsikring Forsikringsbetingelserne, forsikringspolicen samt Operation eller lægebehandling på et hospital eller en klinik når det er medicinsk nødvendigt at blive indlagt. Hændelige uheld Ved et hændelige uheld forstås et uheld, som M Markante ændringer i rejsemønster Hvis forsikrede foretager rejser uden for det angivne dækningsområde jf. 3.1 og/eller har en større stigning eller et større fald i antallet af rejsedage. England. Bupa Global Travel er et brand-navn eventuelle specielle vilkår aftalt med Selskabet. ingen med nogen rimelighed kan gøres for Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England. Forsikringsbetingelser ansvarlig for. Generelle bestemmelser og eventuelle D Dokumenter specielle vilkår for den tegnede forsikring. Alle skriftlige oplysninger i forbindelse med forsikringen, inklusive originale regninger, forsikringspolicen og lign

20 N Nærmeste pårørende Som nærmeste pårørende forstås i nævnte rækkefølge: ægtefælle samlever børn/livsarvinger arvinger ifølge testamente eller arvelov En samlever betragtes kun som nærmeste pårørende, hvis samleveren har levet i et ægteskabslignende forhold med forsikrede og opfylder en af de følgende betingelser på det tidspunkt, forsikringen skal udbetales: bor sammen med forsikrede og venter, har eller har haft et fælles barn har boet sammen med forsikrede de seneste to år før forsikredes død For forsikringer etableret inden den 1. januar 2008, hvor udbetaling efter betingelserne eller efter forsikringstagers valg skal ske til nærmeste pårørende, kan en samlever ikke være berettiget til en udbetaling. Genindsætter forsikringstager efter 1. januar 2008 skriftligt nærmeste pårørende som begunstigelse på forsikringen, gælder rækkefølgen ovenfor herefter fuldt ud som hvis forsikringen var etableret efter 1. januar Nært familiemedlem Et nært familiemedlem defineres som ægtefælle eller samlever, som er tilmeldt samme folkeregisteradresse som forsikrede, samt børn, stedbørn, plejebørn, svigerbørn, børnebørn, forældre, plejeforældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder eller svogre. Plejebørn og plejeforældre betragtes kun som nære familiemedlemmer, såfremt de har boet sammen med forsikrede i minimum to år. P Professionel sport Sport, der udøves mod betaling. Sportsudøvelsen betragtes som professionel, når personen overvejende lever af sin sport eller kontraktmæssigt er lønnet af en sportsklub eller sponsorer. Med udøvelse menes blandt andet deltagelse i træning og konkurrence samt opvisninger udenfor konkurrence. S Screenet blod Blodpræparater kontrolleret i overens stemmelse med internationale standarder, dog som minimum kontrolleret for Hepatitis B og C samt HIV I og II. Selskabet Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England, CVR Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England er autoriseret af the Prudential Regulation Authority (UK) og under begrænset regulering af Finanstilsynet. Find mere information herom på Simpelt tyveri Tyveri der ikke bemærkes i gerningsøjeblikket. Skade Det økonomiske krav der helt eller delvist dækkes af forsikringen. I Selskabets vurdering/ afgørelse af skaden er det afgørende tids - punktet for behandlingen og ikke tidspunktet for skadens opståen. U Ulykke En pludselig hændelse der forårsager personskade. Gældende fra 1. januar Forbehold for fejl og udeladelser

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

Vi er med dig. Forretningsrejse

Vi er med dig. Forretningsrejse Vi er med dig overalt Forretningsrejse Ændringsliste 2014 Ændringer til Betingelserne Artikel Fra 2013 Til 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes af virksomheder, organisationer og foreninger (forsikringstager),

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering ÆNDRINGSLISTE 2014 ÆNDRINGER TIL BETINGELSERNE ARTIKEL FRA 2013 TIL 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes og fornyes af selskaber (forsikringstager), der er registreret

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i

Læs mere

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 Indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine dækningsmuligheder 12 Dækninger

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Studenterforsikring Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ihi Bupa udstationering Vi er med dig

ihi Bupa udstationering Vi er med dig ihi Bupa udstationering Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 24-timers intern alarmservice 9 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK 2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017 DIF og DGI Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017. Policen er ændret og afløser samtidig tidligere policer med samme policenr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar. Dækningsomfang:

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2014 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2016 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2016 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Private

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse EuropaPlus Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

UNGDOMSREJSEFORSIKRING

UNGDOMSREJSEFORSIKRING UNGDOMSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 741 Til rejser i hele verden For rejsende under 35 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

ihi Bupa udstationering Vi er med dig

ihi Bupa udstationering Vi er med dig ihi Bupa udstationering Vi er med dig overalt Gældende fra 2012 1 indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa MyCard 24-timers intern alarmservice 9 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2018

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2018 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere