EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2002/0211(COD) 29. november 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der iværksættes af flere medlemsstater og Norge, med det formål at udvikle nye kliniske tiltag til bekæmpelse af HIV/AIDS, malaria og tuberkulose gennem et langsigtet partnerskab mellem Europa og udviklingslandene (KOM(2002) 474 C5-0392/ /0211(COD)) Rådgivende ordfører (*): Ulla Margrethe Sandbæk (*) Udvidet samarbejde mellem udvalg PA\ doc PE

2 PE /17 PA\ doc

3 PROCEDURE På mødet den 2. oktober 2002 valgte Udvalget om Udvikling og Samarbejde Ulla Margrethe Sandbæk til rådgivende ordfører. På mødet/møder den... behandlede det udkastet til udtalelse. På dette/sidstnævnte møde vedtog det nedenstående ændringsforslag (for:...; imod:...; hverken/eller:...)/vedtog det enstemmigt nedenstående ændringsforslag. Til stede under afstemningen var: (formand/mødeformand), (næstformand),... (rådgivende ordfører), (for ), (for, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), og. PA\ doc 3/17 PE

4 KORT BEGRUNDELSE Det overordnede mål for EDCTP er at fremme udvikling og evaluering af nye lægemidler til forebyggelse og behandling af hiv/aids, malaria og tuberkulose, som er hensigtsmæssige til anvendelse i udviklingslandene. Dette mål vil kunne nås ved at styrke programmer og aktiviteter i og opbygge stærke partnerskaber mellem Europa og udviklingslandene. Formålet med EDCTP er at bidrage i væsentlig grad til gennemførelsen af handlingsprogrammet 1. Tidligere investeringer i forskning og udvikling har ikke resulteret i nye tiltag på sundhedsområdet, der er hensigtsmæssige til anvendelse i udviklingslandene, og som opfylder deres sundhedsbehov. Der kan konstateres tre hovedårsager hertil: (i) opsplitning af den europæiske forskningsindsats og dårligt netsamarbejde, (ii) organisatoriske og økonomiske hindringer for gennemførelse af omfattende kliniske forsøg og (iii) utilstrækkelig inddragelse af de udviklingslande, der deltager i klinisk forskning, hvilket hovedsageligt skyldes mangel på passende forskningsfaciliteter og uddannede menneskelige ressourcer. Der foreslås tre hovedtiltag for at imødegå disse udfordringer: (i) netsamarbejde med deltagelse af nationale programmer, hvor der lægges vægt på fælles gennemførelse af aktiviteter, (ii) støtte til kliniske forsøg i udviklingslandene (iii) styrkelse af udviklingslandenes kliniske forskningskapacitet. Herudover vil der også blive gennemført aktiviteter til at sikre, at EDCTP fungerer effektivt, er synligt og bæredygtigt. Deltagerlandene 2 overvejer at forme en fælles struktur, som juridisk vil blive retligt oprettet som en europæiske økonomisk interessegruppe (European Economic Interest Group - EEIG), der skal gennemføre EDCTP-programmet. Denne fælles struktur vil være den eneste, der modtager bidrag fra Fællesskabet, og den vil modtage bidrag på grundlag af EU-traktatens artikel 169 (EDCTP vil være det første program, der gennemføres under denne artikel). Det samlede budget for platformen anslås til 600 mio.. Heraf vil Kommissionen bidrage med 200 mio. fra Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstrationsaktiviteter (det prioriterede emneområde er biovidenskab, genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste ). Deltagerlandene har i fællesskab vedtaget at ville bidrage med 200 mio. til EDCTP s aktiviteter. De resterende 200 mio. vil blive skaffet fra andre offentlige og private kilder. Der lægges vægt på programmets evne til at skabe nye offentlig-private partnerskaber, formodentlig som middel til at fremme denne yderligere finansielle støtte. Det anslåede budget fordeles som følger: sekretariat (15 mio. ), edb-strukturer (5 mio. ), europæisk netsamarbejde og sammenknytning af programmer (15 mio. ), kliniske forsøg (400 mio. ), udviklingslandenes kapacitetsopbygning (150 mio. ) og aktiviteter med henblik på at fremme EDCTP og udvikling af ressourcer (10 mio. ). 1 EFT C 87 af , s Handlingsprogram: Hurtigt indgreb mod hiv/aids, malaria og tuberkulose inden for rammerne af fattigdomslempelse. Vedtaget af Parlamentet den , Khanbai-betænkningen. 2 Deltagerlandene er Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Nederlandene, Norge, Portugal, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige. PE /17 PA\ doc

5 Generelle bemærkninger På indeværende tidspunkt er der i udviklingslandene mangel på kliniske, regulative og kollektive infrastrukturer, der er nødvendige for at deltage effektivt i gennemførelsen af klinisk forskning. EDCTP bør udvikle et virkeligt partnerskab med udviklingslandene ved at udbedre disse mangler og fremskynde udviklingen af absolut nødvendige nye sundhedsprodukter. Udviklingslandene bør spille en vigtig rolle i EDCTP s beslutningsprocedurer. Der bør foretages en videreudvikling af mekanismer med henblik på denne form for deltagelse. Den kollektive kapacitetsopbygning og den sociale mobilisering er vigtige elementer i en vellykket klinisk forskning. EDCTP bør sikre, at en sådan kapacitetsopbygning integreres fuldt ud i udviklingen af klinisk infrastruktur og kapacitet. Det er glædeligt, at der lægges vægt på en mere effektiv anvendelse og opbygning af en klinisk forskningskapacitet i udviklingslandene. Det er imidlertid vigtigt, at der i forbindelse med netsamarbejdet lægges vægt på ydelsen. Tilsagnet om opbygning af udviklingslandenes forskningskapacitet og deres ejerskab af forskningsagendaer er også et velkomment tiltag. En sådan kapacitetsopbygning bør ikke kun koncentreres om eksisterende kliniske anlæg i medlemsstaterne, men også omfatte opbygning af en bredere anlagt klinisk forsøgskapacitet i udviklingslandene. Der bør fastlægges klare kriterier for tildeling af midler til kapacitetsopbygningen. EDCTP bør muliggøre en hurtig beslutningsprocedure og fremskyndelse af klinisk forskning ved at yde støtte til de mest lovende kandidater inden for klinisk forskning (både med hensyn til sandsynlig effektivitet men også egnetheden til brug i udviklingslandene). Selv om den europæiske forskningsindsats udvikler en række lovende kandidater (f.eks. via de integrerede projektprogrammer under det sjette rammeprogram), bør EDCTP ikke begrænses til kun at yde støtte til sådanne europæiske produkter. Partnerskaber med internationale forskningsaktiviteter, hvad enten det er inden for kapacitetsopbygning eller for at fremme de mest lovende produkter, er nødvendig, hvis EDCTP skal yde et maksimalt bidrag til den globale forskningsindsats, således at man kan forbedre adgang til hensigtsmæssige sundhedsteknologier til anvendelse i udviklingslandene. EDCTP bør sammenknyttes effektivt med handlingsprogrammet. Som det klart fremgår af handlingsprogrammet, kræver en vellykket produktudvikling, at der tages ligeligt højde for den kliniske forsøgskapacitet, den kollektive beredvillighed og regulerende godkendelsesmekanismer. Derudover vil en vellykket produktanvendelse i udviklingslandene kræve, at der lægges vægt på fremstillings- og leveringsfaktorer, udvikling af distributionsinfrastrukturer og finansieringsmekanismer med henblik på køb og levering. Da mange af disse spørgsmål falder uden for EDCTP s direkte ansvarsområde, er det vigtigt, at disse aktiviteter udgør en del af en bredere ramme som fastlagt i handlingsprogrammet. ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Udvikling og Samarbejde opfordrer Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage PA\ doc 5/17 PE

6 følgende ændringsforslag i sin betænkning: Kommissionens forslag 1 Ændringsforslag Ændringsforslag 1 Betragtning 3 (3) I sine resolutioner af henholdsvis 10. november 2000 og 14. maj 2001 understregede Rådet, at HIV/AIDS-, malaria- og tuberkuloseepidemierne var et meget alvorligt problem, og at det var nødvendigt at intensivere bestræbelserne for at øge støtten på nationalt, regionalt og globalt plan. (3) Rådet understregede i sine resolutioner af henholdsvis 10. november 2000 og 14. maj 2001 og Parlamentet i sin beslutning af 4. oktober 2001, at HIV/AIDS-, malariaog tuberkuloseepidemierne var et meget alvorligt problem, og at det var nødvendigt at intensivere bestræbelserne for at øge støtten på nationalt, regionalt og globalt plan. Kræver ingen nærmere forklaring. Ændringsforslag 2 Betragtning 4 (4) Europa-Parlamentet har vedtaget en beslutning og udfærdiget en betænkning om Kommissionens meddelelser om hurtigt indgreb mod overførbare sygdomme inden for rammerne af fattigdomslempelse. udgår Se ændringsforslag 1. Ændringsforslag 3 Betragtning 6 a (ny) 1 EFT C. PE /17 PA\ doc

7 (6a) Rådet gik i sin resolution af 15. maj 2001 og Europa-Parlamentet i sin beslutning af 4. oktober 2001 begge ind for dette handlingsprogram om hurtigt indgreb mod hiv/aids, malaria og tuberkulose inden for rammerne af fattigdomslempelse. Handlingsprogrammet om de tre store overførbare sygdomme er blevet støttet af Rådet og Parlamentet, og der bør henvises hertil. Ændringsforslag 4 Betragtning 6 b (ny) (6b) Ifølge handlingsprogrammet kræver en vellykket produktudvikling, at der tages ligeligt højde for klinisk forsøgskapacitet, kollektiv beredvillighed og regulerende godkendelsesmekanismer. Inden for en bredere ramme vil en vellykket produktanvendelse i udviklingslandene kræve, at der lægges vægt på fremstillings- og leveringsfaktorer, udvikling af distributionsinfrastruktur og finansieringsmekanismer med henblik på køb og levering. EDCTP er en direkte videreudvikling af handlingsprogrammet, som definerer den globale ramme, inden for hvilket initiativet skal placeres: Aktionernes effektivitet, adgang til lægemidler til overkommelige priser og udvidelse af forskning og udvikling med henblik på opbygning af en hensigtsmæssig strategi til bekæmpelse af fattigdomsrelaterede sygdomme i udviklingslandene. Ændringsforslag 5 Betragtning 7 PA\ doc 7/17 PE

8 (7) Ved afgørelse nr. 36/2002/EF af 19. december 2001 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet, at Fællesskabet i 2001 skulle yde et bidrag på 60 mio. til den globale fond til bekæmpelse af HIV/AIDS, tuberkulose og malaria. (7) Ved afgørelse nr. 36/2002/EF af 19. december 2001 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet, at Fællesskabet i 2001 skulle yde et bidrag på 60 mio. til den globale fond til bekæmpelse af HIV/AIDS, tuberkulose og malaria. Den globale fond finansierer ikke forsknings- og udviklingsaktiviteter. Der er behov for midler til forskning og udvikling sideløbende med de midler, der investeres via den globale fond. GFATM lægger vægt på at udfylde huller i finansieringen af de nuværende strategier til bekæmpelse af hiv/aids, tuberkulose og malaria, og styres af en nationalt ledet proces, som er hensigtsmæssig til dette formål. Medens fonden kan komme til at spille en rolle i fremtiden ved at støtte udviklingslandes kapacitet til at deltage i forsøg som et led i deres strategier i forbindelse med de tre sygdomme eller ved at fremme køb af fremtidige produkter, er dens fordelingsprocesser ikke tilpasset til at træffe afgørelser om finansiering af forskning og udvikling. Det er af altafgørende betydning, at støttegivere ikke antager, at den væsentlige investering i forskning og udvikling dækkes af fonden, og at de fortsætter med at støtte forskning og udvikling parallelt med støtte til GFATM. Ændringsforslag 6 Betragtning 8 a (ny) (8a) Der produceres vigtige grundlæggende videnskabelige forskningsresultater, og de medtages kun lejlighedsvis i klinisk udvikling og produktudvikling, som resulterer i kliniske tiltag, der egner sig til anvendelse i udviklingslande. Forsknings- og udviklingsprocessen for lægemidler består af adskillige faser, hvoraf kliniske forsøg kun er en. Denne fase er vigtig, og den fortjener med rette mere offentlig støtte. Det er ikke desto mindre vigtigt, at man betragter den kliniske forsøgsfase set ud fra de tidligere og senere faser af forsknings- og udviklingsprocessen. De vigtigste huller på indeværende tidspunkt er i fasen forud for den kliniske fase (præ-kliniske undersøgelser, som videnskabeligt er af ringe interesse, men meget teknisk og arbejdsintensive) og i fasen efter kliniske forsøg (produktion, distribution og adgang for patienter). Kun hvis alle faser i denne proces gennemføres med et godt resultat, kan patienten rent faktisk råde over det produkt, der PE /17 PA\ doc

9 er brug for i behandlingen. Ændringsforslag 7 Betragtning 9 (9) I øjeblikket foretages der ikke nogen samordning på europæisk plan af disse forsknings- og udviklingsprogrammer og - aktiviteter, der iværksættes af de enkelte lande på nationalt plan, og det er således ikke muligt at fastlægge en sammenhængende europæisk strategi for effektivt at bekæmpe HIV/AIDS, malaria og tuberkulose. (9) I øjeblikket foretages der ikke nogen samordning på europæisk plan af disse forsknings- og udviklingsprogrammer og - aktiviteter, der iværksættes af de enkelte lande på nationalt plan, og det er således ikke muligt at fastlægge en sammenhængende europæisk strategi for et effektivt program for forskning og teknologisk udvikling til at bekæmpe HIV/AIDS, malaria og tuberkulose i udviklingslandene. Kræver ingen nærmere forklaring - i anden sætning understreges det, at det bør være udviklingslandene, der drager størst fordel af EDCTP. Ændringsforslag 8 Betragtning 10 (10) Deltagerlandene, som ønsker en sammenhængende strategi på europæisk plan for effektivt at kunne bekæmpe HIV/AIDS, malaria og tuberkulose, er blevet enige om at oprette et partnerskab mellem de europæiske lande og udviklingslandene vedrørende kliniske forsøg for at opnå en kritisk masse af menneskelige og finansielle ressourcer og for at kunne kombinere de kompetencer og ressourcer, der findes i de forskellige lande rundt om i Europa, på en sådan måde, at de kompletterer hinanden. (10) Deltagerlandene, som ønsker en sammenhængende strategi på europæisk plan for effektivt at kunne bekæmpe HIV/AIDS, malaria og tuberkulose, er blevet enige om at oprette et partnerskab mellem de europæiske lande og udviklingslandene om kliniske forsøg vedrørende kliniske forsøg for at opnå en kritisk masse af menneskelige og finansielle ressourcer til at gennemføre effektive, etiske og hensigtsmæssige kliniske forsøg i samarbejde med og i udviklingslandene. PA\ doc 9/17 PE

10 Merværdien af dette initiativ ville være, at der specielt tages fat på problemer i forbindelse med hiv/aids, malaria og tuberkulose i udviklingslandene. Ordlyden af denne beslutning giver ikke anledning til tvivl med hensyn til dette spørgsmål, og EDCTP-strukturen skal sikre, at udviklingslandene deltager aktivt i og er ansvarlige for afgørelser om prioriteter og agenda. Ændringsforslag 9 Betragtning 10 a (ny) (10a) Udvikling af nye aktivitetsinstrumenter til bekæmpelse af hiv/aids, malaria og tuberkulose bør opfylde de af udviklingslandene fastlagte behov. Resultaterne af forskning og udvikling med hensyn til behandling og pleje af patienter i udviklingslandene bør især tilpasses og målrettes de betingelser, hvorunder de skal bruges, dvs. de skal være effektive, tilpasset medicineringsvilkårene i udviklingslandene og være overkommelige i pris. Ændringsforslag 10 Betragtning 12 (12) EDCTP-programmet, som af deltagerlandene anslås at ville koste 600 mio. for en periode af fem år, tager sigte på hurtig udvikling af nye kliniske tiltag til bekæmpelse af HIV/AIDS, malaria og tuberkulose til gavn for udviklingslandene, navnlig de afrikanske lande syd for Sahara. EDCTP-programmet er udarbejdet med henblik på at styrke samarbejdet og netsamarbejdet mellem de nationale programmer i Europa, fremme kliniske forsøg med nye produkter i udviklingslandene, øge kapaciteten i udviklingslandene og fremskaffe (12) EDCTP-programmet, som af deltagerlandene anslås at ville koste 600 mio. for en periode af fem år, tager sigte på hurtig udvikling af nye kliniske tiltag til bekæmpelse af HIV/AIDS, malaria og tuberkulose til gavn for udviklingslandene, navnlig de afrikanske lande syd for Sahara. EDCTP-programmet er udarbejdet med henblik på at styrke samarbejdet og netsamarbejdet mellem de nationale programmer i Europa, fremme kliniske forsøg med de mest lovende nye kandidatprodukter i udviklingslandene, øge kapaciteten i udviklingslandene og PE /17 PA\ doc

11 supplerende midler til bekæmpelsen af disse sygdomme. teknologioverførslen til disse lande og fremskaffe supplerende midler til gennemførelse af produktorienteret forskning vedrørende disse sygdomme. EDCTP bør lægge vægt på at fremskynde udviklingen af de mest lovende nye produkter, der vil kunne opfylde udviklingslandenes krav. Teknologioverførsel er et uundværligt element i enhver løsning, som gør krav på at være effektiv og bæredygtig. EDCTP bør være produktorienteret frem for strukturorienteret, eftersom det skal udvise resultater. Ændringsforslag 11 Betragtning 15 (15) For at øge EDCTP-programmets gennemslagskraft bør det fastsættes, at Fællesskabet deltager i dette program og yder et finansielt bidrag på 200 mio.. (15) For at øge EDCTP-programmets gennemslagskraft bør det fastsættes, at Fællesskabet deltager i dette program og yder et finansielt bidrag på 200 mio.. Dette og alle bidrag til EDCTPprogrammet skal være underkastet principperne om sund og effektiv forvaltning for at sikre, at der tilføres forskning og de teknologiske udviklingsaktiviteter størst mulig værdi. Kræver ingen nærmere forklaring - EDCTP bør bestræbe sig på ikke at undgå dobbeltarbejde, og bør være resultatorienteret. Ændringsforslag 12 Betragtning 18 a (ny) (18a) Udviklingslandene mangler klinisk, regulerende og kollektiv infrastruktur, der PA\ doc 11/17 PE

12 er nødvendig for at kunne deltage effektivt i gennemførelsen af klinisk forskning; udviklingslandene vil uden aktive programmer, som f.eks. handlingsprogrammet til styrkelse og udvikling af en sådan kapacitet, ikke være i stand til at spille den væsentlige rolle, der forventes i EDCTP-partnerskabet. Som et led i handlingsprogrammet har man klarlagt en mangel på regulerende og kollektiv kapacitet til at godkende og deltage i kliniske forsøg. Hvis udviklingslandene skal være virkelige partnere i EDCTP, bør de sættes i stand til at spille en fuldstændig og velinformeret rolle i beslutningsproceduren. Dette vil kræve hensigtsmæssig uddannelse, netsamarbejde og støtte. Ændringsforslag 13 Artikel 1, stk Fællesskabet yder et finansielt bidrag på højst 200 mio. i det sjette rammeprograms løbetid. 2. Fællesskabet bidrager til EDCTPprogrammet med et bidrag på højst 200 mio. i det sjette rammeprograms løbetid. Tydeliggørelse. Ændringsforslag 14 Artikel 2, stk Fællesskabets finansielle bidrag betales til den struktur, som oprettes af deltagerlandene med henblik på EDCTPprogrammets gennemførelse (i det følgende benævnt "den fælles struktur"), som har status som juridisk person. (Vedrører ikke den danske tekst) PE /17 PA\ doc

13 Vedrører ikke den danske tekst. Ændringsforslag 15 Artikel 2, stk. 3 a (nyt) (3a) De regler, der skal vedtages om intellektuel ejendomsret, bør specifikt sigte på, at de resultater og produkter, der fremkommer ved EDCTP-aktiviteter, behandles som offentlige goder, og således sikrer udviklingslandenes befolkninger, som har behov herfor, let adgang til disse produkter og til en overkommelig pris. Et af hovedemnerne i handlingsprogrammet for hurtigt indgreb mod hiv/aids, malaria og tuberkulose henviser med rette til "udviklingen af specifikke, offentlige goder". De fremtidige resultater af EDCTP bør ses inden for denne ramme. Initiativet vil blive en fiasko, hvis de resulterende produkter heraf ikke er tilgængelige på grund af monopol og/eller høje priser. Ændringsforslag 16 Artikel 2 a, stk. 1 (nyt) Artikel 2a 1. Som et led i de aktiviteter under EDCTP-programmet, der henvises til i bilaget til denne beslutning, skal den fælles struktur sikre en høj grad af deltagelse af udviklingslandene i alle faser. På grundlag af deres fulde deltagelse i EDCTP's beslutningsprocedurer, herunder fastlæggelse og gennemførelse af strategiske målsætninger og repræsentation i EDCTP's ledelsesstruktur, sikres det, at PA\ doc 13/17 PE

14 udviklingslandene får ejerskab til programaktiviteterne. EDCTP's struktur skal sikre, at udviklingslandene deltager aktivt i og er ansvarlige for afgørelser om prioriteter og agenda, og dette skal sikres via den fælles struktur. Ændringsforslag 17 Artikel 2 a, stk. 2 (nyt) 2. Den fælles strukturs strategiske og programmatiske afgørelser bør afspejle de højeste videnskabelige og etiske principper og opfylde udviklingslandenes behov. EDCTP bør opfylde udviklingslandenes sundhedsbehov ved at fremskynde de mest lovende og hensigtsmæssige kandidatprodukter. Forskningsindsatsen i udviklingslandene bør overholde strenge og lokalt vedtagne etiske normer. Ændringsforslag 18 Artikel 2 a, stk. 3 (nyt) 3. Den fælles struktur bør, hvor det er hensigtsmæssigt, samarbejde effektivt med andre succesrige forsknings- og udviklingsinitiativer, især de initiativer, som medlemsstaterne og Kommissionen støtter. Det er vigtigt, at EDCTP ikke forsinker eller overlapper eksisterende succesrige forskningsinitiativer, som opfylder udviklingslandenes behov. Det er nødvendigt med et strategisk samarbejde, hvis udviklingslandene skal have størst muligt udbytte af de globale aktiviteter og resultater. PE /17 PA\ doc

15 Ændringsforslag 19 Artikel 5 Kommissionen fremsender alle relevante oplysninger til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten og opfordrer deltagerlandene og den fælles struktur til at sende den enhver yderligere oplysning om den finansielle forvaltning af den fælles struktur, som Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten måtte ønske at modtage. Kommissionen fremsender alle relevante oplysninger til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten og anmoder deltagerlandene og den fælles struktur om enhver yderligere oplysning om den finansielle forvaltning af den fælles struktur, som Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten måtte ønske at modtage. Styrker ansvarspligten over for Europa-Parlamentet. Ændringsforslag 20 Artikel 5, stk. 1 a (nyt) 1a. Årsberetningen om rammeprogrammet, der forelægges Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til traktatens artikel 173, indeholder en beskrivelse af resultaterne af evalueringen af EDCTP-programmet, af aktiviteterne på området forskning og teknologisk udvikling, realiseringen af det europæiske forskningsrum og formidling af resultater i det foregående år samt arbejdsprogrammet for indeværende år. Aflæggelse af beretning om gennemførelsen af EDCTP-programmet er også en del af de regelmæssige beretninger om EF's handlingsprogram om overførbare sygdomme inden for rammerne af fattigdomslempelse. Det er nødvendigt at evaluere EDCTP-programmet som et led i dets følger for bekæmpelsen PA\ doc 15/17 PE

16 af hiv/aids, malaria og tuberkulose (EF's handlingsprogram om overførbare sygdomme inden for rammerne af fattigdomslempelse). Ændringsforslag 21 Bilag, punkt 1, afsnit 2 Disse aktiviteter skal styrke de to grundlæggende elementer i EDCTPprogrammet, dvs. programmer/aktiviteter i henholdsvis Europa og udviklingslandene. Disse aktiviteter skal styrke de to grundlæggende elementer i EDCTPprogrammet, dvs. programmer/aktiviteter i henholdsvis Europa og udviklingslandene. Netsamarbejde og samordningsaktiviteter er primært projektorienteret. Der bør som et led i EDCTP ikke etableres netsamarbejde for netsamarbejdets skyld. Platformen bør tage sigte på produkter og resultater frem for strukturer. Ændringsforslag 22 Bilag, punkt 2 2. Aktiviteter, som har direkte tilknytning til udviklingen af nye produkter til bekæmpelse af de tre sygdomme (HIV/AIDS, malaria og tuberkulose): Støtte til kliniske forsøg i udviklingslandene; Støtte til udvidelse af kapaciteten i udviklingslandene. 2. Aktiviteter, som har direkte tilknytning til udviklingen af nye produkter til bekæmpelse af de tre sygdomme (HIV/AIDS, malaria og tuberkulose): Støtte til kliniske forsøg i udviklingslandene; Støtte til udvidelse af kapaciteten i udviklingslandene. Støtte til teknologioverførsel til udviklingslandene. De nye produkter vil blive udviklet med det formål at kunne tilpasses udviklingslandene særlige behov: effektive, lette at anvende, tilpasset de særlige vilkår og være tilgængelige for befolkningen til en overkommelig pris. PE /17 PA\ doc

17 Teknologioverførsel er et uundværligt element i enhver løsning, som gør krav på at være effektiv og bæredygtig. Levevilkårene for og således pleje og behandling af mennesker, der lider af hiv/aids, malaria og/eller tuberkulose i udviklingslandene, adskiller sig radikalt fra industrilandene. PA\ doc 17/17 PE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0151(CNS) 22. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 30. maj 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udvikling og Samarbejde om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 29. januar 2002 FORELØBIG 2001/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 254 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

LSH : - STREP.

LSH : - STREP. Ændringer til forskningstema 1: "Biovidenskab, genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste" del af Kommissionens afgørelse C(2003)1952 af 27. juni 2003 Ændring nr. 1 På side 24 under "c) Bekæmpelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 25.11.2004 B6-0193/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Frithjof Schmidt,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.9.2006 KOM(2006) 548 endelig 2005/0043 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport 25. november 2002 FORELØBIG 2002/0047(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORBEREDENDE 12. juli 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport til Udvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2002/2243(INI) 4. februar 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 13. november 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2007/0249(COD) 14.4.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 2. oktober 2001 FORELØBIG 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 2001/2088(COS) 12. juni 2001 UDKAST TIL BETÆNKNING om Kommissionens memorandum om livslang uddannelse (SEK(2000)

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0106(COD) 1.9.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2007/0273(CNS) 12.2.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0198(CNS) 20.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0198(CNS) 20. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 20. november 2002 FORELØBIG 2002/0198(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0206(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0206(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 4. december 2002 FORELØBIG 2002/0206(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORBEREDENDE 2001/0021(CNS) 5. april 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s.

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s. 2000R0141 DA 07.08.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ "One of Us"

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ One of Us EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2014 COM(2014) 355 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om det europæiske borgerinitiativ "One of Us" DA DA BILAG I: PROCEDUREMÆSSIGE ASPEKTER

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 22. oktober 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport til Udvalget

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 2002/0052(COD) 16. september 2002 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udvikling

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002),

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002), P5_TA(2002)0594 Beskyttelse af forsøgsdyr Europa-Parlamentets beslutning om Rådets direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (200/2259(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Dette bilag indeholder en liste over de retsgrundlag, på hvilke den almindelige lovgivningsprocedure som

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere