Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsen afgørelse af 22. juni 2011 OM Albertslund Varmeværks energispareaktiviteter NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen NÆVNETS AFGØRELSE Energistyrelsens afgørelse af 22. juni 2011 stadfæstes. Energiklagenævnet har den 22. juli 2011 modtaget [XXX] (herefter klager) klage af 19. juli 2011 over Energistyrelsens afgørelse af 22. juni Ved afgørelsen fandt Energistyrelsen, at der ikke var grund til at antage, at Albertslund Varmeværks (herefter værket) energispareaktiviteter var i uoverensstemmelse med de gældende regler. Styrelsen fandt endvidere ikke grundlag for at konkludere, at værkets omkostninger ved energispareaktiviteter, set over en årrække, vil ligge over normalområdet, eller at prisen vedrørende energirenovering af prøvehusene var for høj. Albertslund Varmeværk er under sagens behandling ved Energiklagenævnet repræsenteret af advokat René Frisdahl Jensen, advokatfirmaet Horten. Sagens baggrund Energiklagenævnet har tidligere ved afgørelser af henholdsvis 18. maj 2008 (j.nr ) og 6. juli 2010 (j.nr ) behandlet spørgsmålet om værkets energispareaktiviteter. For en gennemgang af sagens baggrund henvises til nævnets afgørelse af 6. juli 2010 (j.nr ).

2 Energiklagenævnets afgørelser af henholdsvis 18. maj 2008 (j.nr ) og 6. juli 2010 (j.nr ) er offentliggjorte i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside, under menuen Afgørelser Kronologisk liste Varmeforsyningsloven. Ved afgørelsen af 6. juli 2010 hjemviste Energiklagenævnet på ny sagen til behandling ved Energistyrelsen. Nævnet fandt det mest hensigtsmæssige, at styrelsen som første instans tog stilling til, om prisen på værkets energispareaktiviteter lå inden for normalområdet, herunder om prisen på prøvehusene var for høj. Ved den nu påklagede afgørelse af 22. juni 2011 fandt Energistyrelsen, at der ikke var grund til at antage, at værkets energispareindsats var i uoverensstemmelse med de gældende regler. Styrelsen fandt endvidere ikke grundlag for at konkludere, at værkets omkostninger ved energispareaktiviteterne, set over en årrække, ville ligge over normalområdet, eller at prisen vedrørende energirenovering af prøvehusene var for høj. Side 2 af 15 Energisparebekendtgørelsens 1 21, stk. 2, fastsætter, at klager over afgørelser truffet af Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelsen skal indgives skriftligt til Energiklagenævnet inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Energistyrelsens afgørelse er dateret 22. juni Energistyrelsen v/fuldmægtig Finn Møller Godtfredsen har telefonisk oplyst til Energiklagenævnets sekretariat, at afgørelsen alene blev sendt pr. post, og at Energistyrelsen sendte afgørelsen som A-brev. Klagen af 19. juli 2011 er modtaget i Energiklagenævnet den 22. juli Sagen for Energiklagenævnet drejer sig således indledningsvist om, hvorvidt klagefristen er overholdt. Såfremt klagefristen er overholdt, drejer sagen sig endvidere om en vurdering af, om omkostningerne ved energispareaktiviteterne eller prisen for energirenoveringen af prøvehusene er for høje. Den påklagede afgørelse Af Energistyrelsens afgørelse af 22. juni 2011 fremgår bl.a. følgende: [ ] Energistyrelsen finder AVs hidtil oplyste gennemsnitlige omkostninger relativt høje, dels i forhold til den aftalte á conto betaling for 2010 og 2011, som gælder for el- og naturgasselskaberne, dels i forhold til Energistyrelsens skøn over energiselskabernes gennemsnitlige omkostninger. Energistyrelsen finder det imidlertid 1 Bekendtgørelse nr af 9. november 2006 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. Nugældende bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010.

3 vigtigt at se energispareindsatsen (realiserede energibesparelser og omkostningerne herved) over en længere årrække. I betragtning af de store, planlagte energirenoveringer i Albertslund, og på baggrund af AVs redegørelser af 27. juli 2009, 22. november 2010, 15. februar 2011 og brev af 31. marts 2011 forventer Energistyrelsen, at AVs omkostninger per kwh fremover vil falde, bl.a. som følge af erfaringerne fra prøvehusene og den forøgede indsats i forhold til industrien samt den planlagte optimering af fjernvarmenettet. I den forbindelse lægger Energistyrelsen vægt på AVs oplysning om, at der, trods fordobling af sparemålet, ikke for 2010 og 2011 er afsat større beløb til energibespareindsatsen, målt i faste priser, end for 2008 og [ ] Samlet set har Energistyrelsen ikke grundlag for at antage, at AVs gennemsnitlige energispareomkostninger per kwh, set over en årrække, vil være for høje eller afvige væsentligt fra andre selskabers gennemsnitsomkostninger. Når AVs og de øvrige energiselskabers indberetninger over omkostningerne til energispareaktiviteter foreligger medio 2011 (for 2010) og medio 2012 (for 2011), jf. bekendtgørelsens 19, stk. 8, vil Energistyrelsen have et bedre grundlag for stillingtagen til, om der er behov for nærmere vurdering af udviklingen i omkostningseffektiviteten hos AV. [ ] Side 3 af 15 Konklusion Energistyrelsen ser på baggrund af de nye oplysninger ikke grund til at antage, at AVs energispareindsats er i uoverensstemmelse med de gældende regler. Energistyrelsen finder desuden ikke grundlag for at konkludere, at AVs omkostninger ved energispareaktiviteter, set over en årrække, vil ligge over normalområdet eller at prisen vedrørende energirenovering af prøvehusene er for høj. Det kan være fornuftigt indledningsvis at gennemføre nogle dyre projekter, hvis det er vurderingen af disse efterfølgende kan medføre en række billigere besparelser. [ ]. Energistyrelsens afgørelse er vedlagt som Bilag 1. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager har vedrørende overholdelsen af klagefristen bl.a. oplyst følgende: Klagers postadresse er en postkasse opsat på foreningens fælleshus, der normalt passes af formanden. Ved længerevarende ferier rejser af

4 mere end en uges varighed passes postkassen efter aftale af et andet bestyrelsesmedlem. I perioden 17. juni 2011 til 25. juni 2011 var formanden på en uges ferie, uden at der var udpeget en afløser til at passe postkassen. Formanden blev bekendt med afgørelsen den 25. juni Foreningens indbringelse af klagen for Energiklagenævnet er dateret 19. juli Alt arbejde i foreningen er frivilligt, ulønnet og foregår i bestyrelsens fritid. Dette medfører, at en arbejdsdag typisk slutter sent og til tider også flere timer efter midnat således, at klagen formentligt først er lagt i postkassen efter tømningen den 19. juli 2011 eller i løbet af den 20. juli At klagen først er modtaget i klagenævnet den 22. juli 2011 indikerer, at brevet er faldet i den pulje på 6-7 pct. af A- brevene, som Post Danmark ikke leverer indenfor en dag. Side 4 af 15 Klager har klaget over, at Energistyrelsen ikke har realitetsbehandlet klagers indsigelser vedrørende værkets hjemmel til at støtte forsknings- og udviklingsprojekter. Klager har endvidere klaget over, at Energistyrelsen fortsat ikke har realitetsbehandlet klagen over manglende omkostningseffektivitet og rentabilitet i forbindelse med værkets bidrag til prøvehusprojekterne. Klager finder på denne baggrund, at Energiklagenævnet enten må hjemvise sagen til fornyet behandling ved Energistyrelsen eller foretage en realitetsbehandling af sagen. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Værket har fortsat ikke dokumenteret, at rentabilitets- og omkostningseffektivitetsbetragtninger er indgået i revisionerne af energispareaktivitetsplanen. Værkets deltagelse i EUDP-projektet Albertslund konceptet vedrørende prøvehusene er uhjemlet, da lovgivningen ikke indeholder en hjemmel til, at en netvirksomhed kan deltage i forsknings- og udviklingsprojekter. Den gennemsnitlige afholdte udgift, eksklusiv lønomkostninger, pr. sparet kwh har været 65 øre frem til udgangen af Prøvehusene udgør en meget stor del af disse omkostninger svarende til, at der for hver sparet kwh er ydet en støtte på 595,76 øre. Hvis omkostningerne og realiserede besparelser vedrørende prøvehusene trækkes ud, vil den gennemsnitlige omkostning pr. kwh kun være 39 øre, hvilket betyder at prøvehusprojektet fordyrer hver sparet kwh med mere end 67 pct. Hvis det accepteres, at de MWh besparelser fra boligadministrationsselskabet BO-Vest kun kan medregnes, da de er givet som

5 goodwill på grund af prøvehusene, og derfor trækkes ud af beregningerne, er resultatet, at den gennemsnitlige kwh ville koste 47 øre. Selv under disse betingelser, betyder prøvehusprojektet således en fordyrelse på knap 40 pct. Værket har ikke en aftale med BO-Vest om at kunne godskrive energibesparelsen. BO-Vest kan derfor med rimelighed forvente at blive honoreret på samme måde som andre borgere honoreres i forbindelse med energibesparelser, nemlig kr. pr sparet MWh. Der findes ingen opgørelse over værkets omkostninger til prøvehuset i Hyldespjældet udover oplysningen om, at der er anvendt kr. i 2009 på EUDP-projektet. I år 2009 blev der alene arbejdet på Hyldespjældet, således at samtlige disse omkostninger må pålægges dette projekt, hvilket giver en omkostning på knap 333 kr. pr. sparet MWh. Der kan i den forbindelse argumenteres for, at der skal tages højde for en eventuelt afledet effekt i form af energibesparelser ved den forestående renovering af Hyldespjældet. Det fremgår af sagen, at den potentielle besparelse i Hyldespjældet ved renovering til energiklasse 2 er MWh og til energiklasse 1 er MWh. Dette medfører, at selv hvis værket kan godskrive disse besparelser uden yderligere omkostninger, vil omkostningerne ved energiklasse 2 være 232 øre pr. sparet kwh og ved energiklasse 1 være 1135 øre pr. sparet kwh. Omkostningerne pr. sparet kwh vil således være mere end det dobbelt af det, der allerede er betalt, inklusiv prøvehusomkostningerne. Dette er ikke omkostningseffektivt. Side 5 af 15 Energistyrelsen har alene foretaget vurderingen af omkostningseffektiviteten på baggrund af et skøn. Styrelsen har ikke foretaget beregninger. Dette viser, at styrelsen fortsat ikke har foretaget en realitetsbehandling af sagen. Fire ud af seks familier i Albertslund Syd, der fraflyttede deres boliger i forbindelse med renoveringen, har valgt ikke at flytte tilbage. Boligerne får nu lov at stå tomme som fremvisningslejligheder. Dette betyder, at EUDP-projektet ikke få målinger af deres effektivitet i almindelig brug. Beregninger foretaget på baggrund af materiale modtaget af EUDPsekretariatet og EUDP-projektets projektleder viser, at der i første halvår 2011 er afholdt projektudgifter på kr., hvoraf værket kun har afholdt ,01 kr. Af materialet fremgår endvidere, at der i 2010 er brugt kr., og at der i 2011 forventes at blive brugt kr. på prøvehusprojektet, mens der ikke budgetteres med udgifter i Det samlede realiserede MWh besparelse i 2010 er 0

6 MWh. Det samme gør sig gældende for den forventede besparelse i 2011, og der er heller ikke regnet med energibesparelser på dette område i For en samlet investering på kr. regnes der således ikke med en eneste sparet MWh. Værket har pr. 30. juni 2011 anvendt ,50 kr., hvilket må forventes at have rundet 5,6 mio. kr. ved udgangen af Dette modsvares af en realiseret energibesparelse på 7 MWh. Selv hvis de samlede forventninger til den realiserede energibesparelse på de 9 prøvehuse sættes højt til i alt 100 MWh, så har hver af disse kostet varmebrugere i Albertslund kr., svarende til øre pr sparet kwh. Hvis dette skal gøres rentabelt/omkostningseffektivt, kræver det mindst en faktor 100 i afledt effekt pr. sparet kwh uden at tilføje omkostninger. Dette virker meget usandsynlig også henset til, at værket ikke har sikret sig retten til at godskrive afledte energibesparelser. Side 6 af 15 For at omkostningen pr. sparet kwh kan komme ned på 100 øre, skal der spares kwh pr. bolig. For at omkostningen pr. sparet kwh kan komme ned på 65 øre skal der spares kwh, mens der skal spares kwh for, at omkostningen pr. sparet kwh kan komme ned på 47 øre. Besparelsen på kwh kræver, at stort set alle boliger bliver 0-energihuse, mens besparelsen på kwh kræver huse, der kan forsyne andre ejendomme med deres overskydende energi. Dette gælder endvidere kun, hvis værket kan godskrive disse besparelser uden yderligere omkostninger, hvilket der ikke foreligger aftaler om, og hvilket næppe vil blive godkendt af de lejere, der skal afholde udgiften til renoveringen. Det er mest sandsynligt, at værket kommer til at have afholdt udgifter for 5,6 mio. kr. for en realiseret besparelse på højst 100 MWh og kommer til at betale kr. for tilskrivningsretten for hver sparet MWh i de planlagte renoveringer. Af værkets redegørelser til Brugergruppen, Miljø- og Planudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen fremgår det, at der i 2008 var anvendt kr. Af andre bilag fremgår det, at der i 2009 var anvendt kr., at der i 2010 var anvendt kr., og at det forventedes, at der i 2011 vil blive brugt kr., hvilket i alt giver kr. på prøvehusene. Forskellen mellem de 2 opgørelser på ,50 kr. kan skyldes, at der i disse redegørelser ikke er medtaget lønninger og overhead, men afhængig af opgørelse vil værket have afholdt mellem 5,3 og 5,6 mio. kr. i udgifter på prøvehusprojekterne.

7 Værket har oplyst til EUDP, at der er afholdt udgifter for i alt ,26 kr. og krævet tilskud for afholdte omkostninger på i alt ,55 kr. Hvis dele af disse omkostninger er lagt ud på vegne af andre projektdeltagere, bør værket redegøre for hjemmelsgrundlaget for ikke at have givet disse oplysninger til EUDP-sekretariatet. Værket bør ligeledes redegøre for hjemmelsgrundlaget for at kræve tilskud fra EUDP for omkostninger, som værket ikke selv forventer at afholde, ligesom værket bør redegøre for, hvorfor der er krævet ca. 1. mio. kr. mere fra EUDP end de omkostninger, som værket i sidste ende forventer at skulle afholde. Endvidere bør værket redegøre for, hvilke projektdeltagerne der er udlagt på vegne af, samt hvilke beløb der er udlagt for. I samme forbindelse bør værket redegøre for hjemlen i varmeforsyningsloven 2 til, at værket kan lægge penge ud på vegne af de øvrige deltagere. Side 7 af 15 Værkets synspunkter og bemærkninger Værket finder, at afgørelsen af 22. juni 2011 skal stadfæstes. Værket henholder sig til de bemærkninger og redegørelser, som værket tidligere har fremsendt i forbindelse med Energistyrelsens og Energiklagenævnets behandling af sagen. Til støtte for en stadfæstelse af afgørelsen af 22. juni 2011 har værket endvidere navnlig anført følgende: Omkostningerne til renovering af prøvehusene skal ses i lyset af de samlede energibesparelser, som opnås ved den efterfølgende renovering af 550 rækkehuse og 1000 gårdhuse i området. Klagers opgørelse af omkostningerne ved de gennemførte energispareaktiviteter er derfor misvisende. Varmeværkets samlede omkostninger i forbindelse med de i alt ni prøvehuse (hvoraf to endnu ikke er opført) forventes at være ca. 2,7 mio. kr. og ikke 5,6 mio. kr. De samlede energibesparelserne for de ni prøvehuse forventes at være ca. 100 MWh. Det forventes desuden, at energibesparelserne ved den efterfølgende renovering af boliger i Albertslund Syd (opstart 2012) vil være i en størrelsesorden af 7,5-11 MWh pr. bolig. I tillæg til ovennævnte kommer besparelsesmuligheder for de tre andre boligområder, hvor prøvehusene bygges. Værket skal ikke afholde samtlige omkostningerne forbundet med renoveringen. En række andre bidragsydere deltager i finansieringen af projektet. Eksempelvis har Landsbyggefondens innovationspulje bevilliget penge til projektet, og boligselskabet bidrager også. Endvidere betaler Albertslund Spildevand et tilskud til det forsøg, der er gennem- 2 Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011.

8 ført med henblik på udnyttelsen af varme fra spildevand. Værket har til at begynde med lagt hovedparten af omkostningerne ud, men er nu i gang med at få en række af disse refunderet hos de øvrige bidragsydere. På den baggrund fastholdes forventningen om, at varmeværkets omkostninger i forbindelse med de i alt 9 prøvehuse vil være ca. 2,7 mio. kr. Værket har desuden en klar forventning om, at varmeværket vil blive tilskrevet energibesparelserne fra BO-Vest. Det er korrekt, at værket ikke skriftligt har oplyst Brugergruppen og Albertslund Kommunes Miljø- og Planudvalg m.fl. om, at en del af de afholdte omkostninger er udlæg, som forventes refunderet af de øvrige deltagere i prøvehusprojektet. Både Miljø- og Planudvalget og Brugergruppen er imidlertid i forbindelse med deres behandling af sagen blevet orienteret mundtligt herom. Værket lægger til grund, at disse oplysninger også er tilgået Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Formanden for Miljø- og Planudvalget er også formand for Brugergruppen og sidder desuden også i Økonomiudvalget. Side 8 af 15 Det er ikke værket, men andre projektdeltagere, som har ansøgt om EUDP-støtte til energirenovering af prøvehusene. Støtten er endvidere ikke søgt til værket, men til finansiering af prøvehusprojektet. Den nærmere udformning af ansøgningen om EUDP-støtte ses ikke at være af betydning for sagens afgørelse. For så vidt angår budgetdeltagernes restbudgetter er de afholdte omkostninger gået til renovering af et hus i Hyldespjældet, som er en afdeling i Vridsløselille Andelsboligforening, der administreres af BO- Vest. Projektet er undervejs stødt ind i en række komplikationer, som har ført til budgetoverskridelser. Af praktiske årsager har værket i først omgang afholdt hovedparten af denne budgetoverskridelse for at undgå, at projektet gik i stå. De øvrige projektdeltagere skal imidlertid bidrage med deres andel af budgetoverskridelsen. Støtten fra Landsbyggefondens innovationspulje er givet til Vridsløselille Andelsboligforening, som administreres af BO-Vest. Relationen til ansøgningen om EUDP-midler til projektet anses derfor for at være uden betydning for sagen. Energistyrelsens udtalelse til sagen Energistyrelsen finder, at afgørelsen af 22. juni 2011 skal stadfæstes. Til støtte herfor har styrelsen navnlig udtalt følgende:

9 Kommunalt ejede selskaber, såsom værket, kan deltage i prøvehusprojekter, hvis dette medvirker til en omkostningseffektiv opfyldelse af deres forpligtelse set over en årrække. Energistyrelsen har foretaget en realitetsbehandling af klagen og værkets omkostningseffektivitet og rentabilitet i forbindelse med prøvehusene. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder trådte i kraft den 1. juli 2010 og gælder for besparelsesindsatsen fra 1. januar 2010 og frem, jf. 22. Alle besparelser, som er gennemført og dokumenteret i 2009 skal opgøres efter bekendtgørelse nr af 9. november 2006, jf. 23, stk. 2, i bekendtgørelse nr Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt værkets hidtidige energispareaktiviteter er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr af 9. november Sagen afgøres derfor efter disse regler Side 9 af 15 Det følger af bekendtgørelse nr af 9. november 2006 (energisparebekendtgørelsen), at net- og distributionsvirksomheder skal sikre realisering af dokumenterede energibesparelser hos energiforbrugere i alle sektorer her i landet. Af bekendtgørelsen fremgår bl.a. følgende: [...] 1. Net- og distributionsvirksomheder skal i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse sikre realisering af dokumenterede energibesparelser hos energiforbrugere i alle sektorer her i landet. Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne skal sikre realiseringen af omkostningseffektive energibesparelser til gavn for forbrugerne og samfundet Net- og distributionsvirksomhederne skal sikre, at der realiseres dokumenterbare energibesparelser i et omfang, der mindst opfylder de i bilag 1 nævnte energibesparelsesmålsætninger for årene incl. Stk. 2. Til opfyldelsen af energisparemålsætningerne kan net- og distributionsvirksomhederne medregne energibesparelser, som kan tilskrives som realiserede af virksomhederne efter 8, og som kan opgøres efter 9. Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhederne skal inden for de fastlagte rammer opfylde deres energibesparelsesforpligtelse så effektivt og billigt som muligt.

10 Stk. 4. Net- og distributionsvirksomhederne kan sikre realiseringen af energibesparelser inden for alle energiarter i hele landet. Stk. 5. Net- og distributionsvirksomhederne beslutter, hvilke aktiviteter de vil iværksætte for at realisere energibesparelser. Virksomhederne skal dog samlet set over en rimelig periode og i et rimeligt omfang sikre en balanceret indsats for realisering af energibesparelser i forhold til alle forbrugergrupper Energistyrelsen fører tilsyn med gennemførelsen af bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Net- og distributionsvirksomheder og samarbejdsorganer skal efter anmodning meddele Energistyrelsen fornødne oplysninger til dokumentation af forhold, som omfattes af denne bekendtgørelse. Side 10 af Energistyrelsen kan give påbud til en net- eller distributionsvirksomhed om, at virksomheden skal udføre nærmere angivne energispareaktiviteter eller opfylde nærmere angivne betalingsforpligtelser i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, hvis virksomheden 1) overtræder bestemmelserne i kapitel 2 om information, oplysning og kortlægning, 2) tilsidesætter Energistyrelsens afgørelse efter 17 om, hvilke forpligtelser der påhviler en virksomhed, som ikke deltager i et samarbejde, eller 3) i væsentligt omfang tilsidesætter forpligtelser, som påhviler virksomheden som led i deltagelse i et samarbejde efter bestemmelserne i kapitel Afgørelser, som Energistyrelsen træffer efter denne bekendtgørelse, kan påklages til Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke påklages til transport- og energiministeren. Stk. 2. Klage som nævnt i stk. 1 skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. [...]. Energisparebekendtgørelsen er bl.a. udstedt i medfør af 28 b, stk. 3, 34, stk. 2 og 3, og 26 a i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af

11 17. maj , med de ændringer, der følger af lov nr. 520 af 7. juni Af lovens 28 b fremgår bl.a. følgende: [...] 28 b. Varmedistributionsvirksomheder skal sikre realiseringen af dokumenterbare energibesparelser i overensstemmelse med regler fastsat efter stk. 3, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for varmedistributionsvirksomheder med en samlet varmelevering i 2004 til nettet på eller under 100 TJ. Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1, herunder regler om virksomhedernes opgaver og mål for de energibesparelser, som virksomhederne samlet eller enkeltvis skal sikre bliver opnået, regler om dokumentation, indberetning og verifikation samt regler om afholdelse af nærmere angivne fællesomkostninger. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at visse energibesparelsesaktiviteter, jf. stk. 1, skal ske efter udbud, og regler for udbuddets afholdelse samt for virksomhedernes finansiering af de udbudte opgaver. Stk. 4. Realiseringen af energibesparelser efter bestemmelsen i stk. 1 skal ske gennem virksomheder, som er selskabsmæssigt adskilte fra varmedistributionsvirksomheden. Dette gælder dog ikke energibesparelser, som udføres i varmedistributionsvirksomhedens distributionssystem. [...]. Side 11 af 15 Fra forarbejderne til lovforslag om ændring af bl.a. elforsyning- og varmeforsyningsloven, der blev fremsat den 9. februar 2006 (L 156), og hvorved varmeforsyningslovens 28 b blev indført, fremgår bl.a. følgende: [...] 2. Baggrund og formål Regeringen indgik den 10. juni 2005 en bred politisk aftale om en markant styrkelse af energispareindsatsen. Der er tale om en ambitiøs aftale, der fastlægger rammerne for en øget og omkostningseffektiv energispareindsats i de kommende år. De øgede energibesparelser skal for en væsentlig dels vedkommende opnås ved, at net- og distributionsvirksomhederne inden for el-, naturgas-, og varmeforsyning skal yde en mere effektiv indsats indenfor de nuværende økonomiske rammer, og uden at dette indebærer 3 Nugældende lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011.

12 øgede udgifter for forbrugerne. Elnetvirksomhederne og naturgasdistributionsselskaberne skal således levere flere energispareaktiviteter inden for de eksisterende indtægtsrammer. Varmeforsyningsvirksomhederne er omfattet af hvile-i-sig-selv-princippet. For disse virksomheder forventes det, at aktiviteterne holdes inden for det eksisterende varmeprisniveau. Aftalen vil blive udmøntet, så virksomhederne sikres målstyring og stor metodefrihed. Det afgørende er, at der opnås konkrete, dokumenterbare energibesparelser, og at net- og distributionsvirksomheder får adgang til på et kommercielt grundlag at anvende deres kompetencer over hele landet og inden for alle energiformer.... [ ] Udover de aftaler som distributionsvirksomheden indgår, kan distributionsvirksomheden selv deltage i realiseringen af energibesparelserne, dvs. selv være energispareaktør. Dette følger af, at der ikke stilles krav om, at energispareaktøren skal være uafhængig af distributionsvirksomheden, men udelukkende at energispareaktøren skal være selskabsmæssigt adskilt fra distributionsvirksomheden. Enhver distributionsvirksomhed kan således deltage i virksomheder, som tilbyder tjenesteydelser vedrørende realiseringen af energibesparelser. Herved forstås varetagelse af processen i forbindelse med realisering af energibesparelser, finansiering af energibesparende foranstaltninger i erhvervsvirksomheder, institutioner, boligselskaber m.v. samt salg og installation af energispareudstyr. Sidstnævnte kan f.eks. være salg og indsættelse af lavenergiruder og køleskabe, hulmursisolering samt mere effektive varmepumper. [ ]. Side 12 af 15 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Ad klagefristen Det følger af energisparebekendtgørelsens 21, stk. 1, at afgørelser, som Energistyrelsen træffer efter bekendtgørelsen, kan påklages til Energiklagenævnet. Det følger i den forbindelse af 21, stk. 2, at klagen skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Energistyrelsen har oplyst, at afgørelsen blev sendt til klager som A-brev onsdag den 22. juni Klagen af 19. juli 2011 er modtaget i Energiklagenævnet fredag den 22. juli Klager har oplyst, at man på grund af ferie hos foreningens formand først blev bekendt med afgørelsen den 25. juni 2011.

13 Foreningen har ikke herudover oplysninger om, hvornår afgørelsen er modtaget. Justitsministeriet har ved cirkulæreskrivelse nr af 20. maj til samtlige ministerier om beregning af klagefrister ved afgørelser sendt som A- brev og B-brev overvejet spørgsmålet om, hvornår en afgørelse sendt som A- brev i almindelighed kan anses for at være kommet frem i relation til beregning af klagefrister. Det er Justitsministeriets opfattelse, at det i forbindelse med beregning af en klagefrists begyndelsestidspunkt fremover i almindelighed bør lægges til grund, at afgørelser sendt som A-brev først er kommet frem til modtageren to dage efter, at afgørelsen er dateret og overgivet til postbesørgelse. På baggrund af Justitsministeriets cirkulæreskrivelse lægger Energiklagenævnet således til grund, at afgørelsen af 22. juni 2011 først var klager i hænde den 24. juni Klagefristen udløb herefter den 22. juli 2011, hvor klagen er modtaget i nævnet. Side 13 af 15 Klagen er på denne baggrund modtaget rettidigt, og Energiklagenævnet kan herefter behandle klagen. Ad afgørelsen af 22. juni 2011 Energiklagenævnet bemærkede i afgørelsen af 6. juli 2010 bl.a., at reglerne om opfyldelse af energibesparelsesmålsætninger som anført i lovforslag L 156 af 9. februar 2006 har karakter af målstyring med stor metodefrihed, hvor det afgørende er, at der opnås konkrete dokumenterbare energibesparelser. Som reglerne er udformet, skulle forpligtelsen efter nævnets opfattelse forstås således, at varmedistributionsvirksomhederne skal sikre, at energispareaktiviteterne er så effektive og billige som muligt. Nævnet vurderede på denne baggrund, at værkets energispareaktivitetsplan ikke var i strid med forpligtelsen om, at planen skal opfyldes så effektivt og billigt som muligt. Nævnet bemærkede dog, at prisen pr. kwh-besparelse normalt anslås til at være mellem 20 og 50 øre pr. kwh, hvorfor den af værket angivne pris på 94 øre pr. kwhbesparelse forekom høj. Nævnet hjemvistee derfor sagen til Energistyrelsen med henblik på, at styrelsen kunne tage stilling til, om prisen på værkets energispareaktiviteter lå inden for normalområdet, herunder om prisen for prøvehusene var for høj. Ved afgørelsen af 6. juli 2010 har Energiklagenævnet således fundet, at den af værket udarbejdede energispareaktivitetsplan var i overensstemmelse med reglerne i energisparebekendtgørelsen, herunder reglerne i bekendtgørelsens 7, stk. 3, om, at energispareforpligtelsen skal opfyldes så billigt og effektivt som muligt. Efter en gennemgang af sagens akter og på baggrund af de bemærkninger, som sagens parter er fremkommet med under sagens oplysning, 4 Justitsministeriets cirkulære er offentliggjort på hjemmesiden:

14 finder Energiklagenævnet ikke grundlag for at ændre denne vurdering. Nævnet bemærker i den forbindelse, at det fremgår af bekendtgørelsens 7, stk. 4, at net- og distributionsvirksomhederne kan sikre realiseringen af energibesparelser inden for alle energiarter i hele landet, ligesom det er virksomhederne, der i medfør af bekendtgørelsens 7, stk. 5, beslutter, hvilke aktiviteter de vil iværksætte for at realisere energibesparelser. Af lovforslag L 156 af 9. februar 2006 fremgår i den forbindelse bl.a., at enhver distributionsvirksomhed kan deltage i virksomheder, som tilbyder tjenesteydelser vedrørende realiseringen af energibesparelser, f.eks. finansiering af energibesparende foranstaltninger i boligselskaber med mere. Energiklagenævnet finder fortsat, at prisen pr. kwh-besparelse på 94 øre pr. kwh-besparelse er usædvanlig høj. Dette skal også ses i forhold til Energitilsynets benchmarking af energivirksomhedernes omkostninger til energibesparelser for år 2010, som tilsynet ifølge den nugældende energisparebekendtgørelses 5 19 stk. 8, skal foretage 6. Det fremgår af Energitilsynets benchmarking, at varmedistributionsvirksomhedernes gennemsnitsomkostning i øre pr. besparet kwh er 28,6 øre, og at værkets gennemsnitlige omkostning pr. besparet kwh i år 2010 var 118,8 øre. Side 14 af 15 Energiklagenævnet finder imidlertid i lighed med Energistyrelsen, at der ikke er grundlag for at antage, at værket har undladt at tage fornødent hensyn til omkostningseffektiviteten. Nævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at der, som anført af Energistyrelsen, ikke er grundlag for at antage, at værkets gennemsnitlige omkostninger ved energibesparelserne pr. kwh set over en årrække vil være for høje eller afvige væsentligt fra gennemsnittet. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at omkostningerne ved prøvehusprojektet skal ses i sammenhæng med de projekter, som er planlagt fremover, og som prøvehusprojektet bidrager med erfaring til. Nævnet finder endvidere ikke, at energispareaktiviteterne er udført i strid med reglerne i energisparebekendtgørelsen. Det følger af reglerne i energisparebekendtgørelsens 18, stk.1, at Energistyrelsen fører tilsyn med gennemførelsen af bestemmelserne i bekendtgørelsen. På baggrund af den høje pris pr. kwh-besparelse og Energitilsynets benchmarking af energivirksomhedernes omkostninger til energibesparelser for 2010 finder Energiklagenævnet, at Energistyrelsen fremadrettet skal føre et skærpet tilsyn med udviklingen i priserne på energispareaktiviteterne i værket og værkets konkrete energispareaktiviteter. 5 Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010, der gælder for besparelsesindsatsen fra 1. januar 2010 og frem. 6 Energitilsynets benchmarking for år 2010 er den 22. december 2011 offentliggjort på tilsynets hjemmeside:

15 Herefter, og under henvisning til det af Energistyrelsen anførte, stadfæstes styrelsens afgørelse af 22. juni Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 22. juni 2011 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 5. december 2011 og har efterfølgende været i skriftlig votering. Afgørelsen er truffet i henhold til energisparebekendtgørelses 21, stk. 1, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Side 15 af 15 Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter varmeforsyningsloven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand /Ulla Østergaard Specialkonsulent, cand.jur.

Andelsboligforeningen [...] over Energistyrelsen af 10. september 2009 energispareaktiviteter hos Albertslund Varmeværk

Andelsboligforeningen [...] over Energistyrelsen af 10. september 2009 energispareaktiviteter hos Albertslund Varmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1 Alaska A/S Att.: Produktionschef Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen (CO2-Kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Scanenergi A/S OVER Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt [XXX] Anonymiseret Fremsendes pr. e-mail til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Advokatfirmaet Advodan, Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Klage over Billund Kommunes afgørelse af 1. april 2009 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk

Klage over Billund Kommunes afgørelse af 1. april 2009 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk [ ] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax El-Huset Skærbæk ApS Att.: Aut. elinstallatør [XXX] Storegade 31 6780 Skærbæk Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december Rammerne for virksomhedernes indsats

Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december Rammerne for virksomhedernes indsats Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december 2011 19-12-2011 Varme/Detail & Distribution 4/0906-0300-0024 /JMC/MLD/KHA Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2010 til energispareindsatsen hos

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hestkær Friskole & Børnehave

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere