Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsen afgørelse af 22. juni 2011 OM Albertslund Varmeværks energispareaktiviteter NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen NÆVNETS AFGØRELSE Energistyrelsens afgørelse af 22. juni 2011 stadfæstes. Energiklagenævnet har den 22. juli 2011 modtaget [XXX] (herefter klager) klage af 19. juli 2011 over Energistyrelsens afgørelse af 22. juni Ved afgørelsen fandt Energistyrelsen, at der ikke var grund til at antage, at Albertslund Varmeværks (herefter værket) energispareaktiviteter var i uoverensstemmelse med de gældende regler. Styrelsen fandt endvidere ikke grundlag for at konkludere, at værkets omkostninger ved energispareaktiviteter, set over en årrække, vil ligge over normalområdet, eller at prisen vedrørende energirenovering af prøvehusene var for høj. Albertslund Varmeværk er under sagens behandling ved Energiklagenævnet repræsenteret af advokat René Frisdahl Jensen, advokatfirmaet Horten. Sagens baggrund Energiklagenævnet har tidligere ved afgørelser af henholdsvis 18. maj 2008 (j.nr ) og 6. juli 2010 (j.nr ) behandlet spørgsmålet om værkets energispareaktiviteter. For en gennemgang af sagens baggrund henvises til nævnets afgørelse af 6. juli 2010 (j.nr ).

2 Energiklagenævnets afgørelser af henholdsvis 18. maj 2008 (j.nr ) og 6. juli 2010 (j.nr ) er offentliggjorte i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside, under menuen Afgørelser Kronologisk liste Varmeforsyningsloven. Ved afgørelsen af 6. juli 2010 hjemviste Energiklagenævnet på ny sagen til behandling ved Energistyrelsen. Nævnet fandt det mest hensigtsmæssige, at styrelsen som første instans tog stilling til, om prisen på værkets energispareaktiviteter lå inden for normalområdet, herunder om prisen på prøvehusene var for høj. Ved den nu påklagede afgørelse af 22. juni 2011 fandt Energistyrelsen, at der ikke var grund til at antage, at værkets energispareindsats var i uoverensstemmelse med de gældende regler. Styrelsen fandt endvidere ikke grundlag for at konkludere, at værkets omkostninger ved energispareaktiviteterne, set over en årrække, ville ligge over normalområdet, eller at prisen vedrørende energirenovering af prøvehusene var for høj. Side 2 af 15 Energisparebekendtgørelsens 1 21, stk. 2, fastsætter, at klager over afgørelser truffet af Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelsen skal indgives skriftligt til Energiklagenævnet inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Energistyrelsens afgørelse er dateret 22. juni Energistyrelsen v/fuldmægtig Finn Møller Godtfredsen har telefonisk oplyst til Energiklagenævnets sekretariat, at afgørelsen alene blev sendt pr. post, og at Energistyrelsen sendte afgørelsen som A-brev. Klagen af 19. juli 2011 er modtaget i Energiklagenævnet den 22. juli Sagen for Energiklagenævnet drejer sig således indledningsvist om, hvorvidt klagefristen er overholdt. Såfremt klagefristen er overholdt, drejer sagen sig endvidere om en vurdering af, om omkostningerne ved energispareaktiviteterne eller prisen for energirenoveringen af prøvehusene er for høje. Den påklagede afgørelse Af Energistyrelsens afgørelse af 22. juni 2011 fremgår bl.a. følgende: [ ] Energistyrelsen finder AVs hidtil oplyste gennemsnitlige omkostninger relativt høje, dels i forhold til den aftalte á conto betaling for 2010 og 2011, som gælder for el- og naturgasselskaberne, dels i forhold til Energistyrelsens skøn over energiselskabernes gennemsnitlige omkostninger. Energistyrelsen finder det imidlertid 1 Bekendtgørelse nr af 9. november 2006 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. Nugældende bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010.

3 vigtigt at se energispareindsatsen (realiserede energibesparelser og omkostningerne herved) over en længere årrække. I betragtning af de store, planlagte energirenoveringer i Albertslund, og på baggrund af AVs redegørelser af 27. juli 2009, 22. november 2010, 15. februar 2011 og brev af 31. marts 2011 forventer Energistyrelsen, at AVs omkostninger per kwh fremover vil falde, bl.a. som følge af erfaringerne fra prøvehusene og den forøgede indsats i forhold til industrien samt den planlagte optimering af fjernvarmenettet. I den forbindelse lægger Energistyrelsen vægt på AVs oplysning om, at der, trods fordobling af sparemålet, ikke for 2010 og 2011 er afsat større beløb til energibespareindsatsen, målt i faste priser, end for 2008 og [ ] Samlet set har Energistyrelsen ikke grundlag for at antage, at AVs gennemsnitlige energispareomkostninger per kwh, set over en årrække, vil være for høje eller afvige væsentligt fra andre selskabers gennemsnitsomkostninger. Når AVs og de øvrige energiselskabers indberetninger over omkostningerne til energispareaktiviteter foreligger medio 2011 (for 2010) og medio 2012 (for 2011), jf. bekendtgørelsens 19, stk. 8, vil Energistyrelsen have et bedre grundlag for stillingtagen til, om der er behov for nærmere vurdering af udviklingen i omkostningseffektiviteten hos AV. [ ] Side 3 af 15 Konklusion Energistyrelsen ser på baggrund af de nye oplysninger ikke grund til at antage, at AVs energispareindsats er i uoverensstemmelse med de gældende regler. Energistyrelsen finder desuden ikke grundlag for at konkludere, at AVs omkostninger ved energispareaktiviteter, set over en årrække, vil ligge over normalområdet eller at prisen vedrørende energirenovering af prøvehusene er for høj. Det kan være fornuftigt indledningsvis at gennemføre nogle dyre projekter, hvis det er vurderingen af disse efterfølgende kan medføre en række billigere besparelser. [ ]. Energistyrelsens afgørelse er vedlagt som Bilag 1. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager har vedrørende overholdelsen af klagefristen bl.a. oplyst følgende: Klagers postadresse er en postkasse opsat på foreningens fælleshus, der normalt passes af formanden. Ved længerevarende ferier rejser af

4 mere end en uges varighed passes postkassen efter aftale af et andet bestyrelsesmedlem. I perioden 17. juni 2011 til 25. juni 2011 var formanden på en uges ferie, uden at der var udpeget en afløser til at passe postkassen. Formanden blev bekendt med afgørelsen den 25. juni Foreningens indbringelse af klagen for Energiklagenævnet er dateret 19. juli Alt arbejde i foreningen er frivilligt, ulønnet og foregår i bestyrelsens fritid. Dette medfører, at en arbejdsdag typisk slutter sent og til tider også flere timer efter midnat således, at klagen formentligt først er lagt i postkassen efter tømningen den 19. juli 2011 eller i løbet af den 20. juli At klagen først er modtaget i klagenævnet den 22. juli 2011 indikerer, at brevet er faldet i den pulje på 6-7 pct. af A- brevene, som Post Danmark ikke leverer indenfor en dag. Side 4 af 15 Klager har klaget over, at Energistyrelsen ikke har realitetsbehandlet klagers indsigelser vedrørende værkets hjemmel til at støtte forsknings- og udviklingsprojekter. Klager har endvidere klaget over, at Energistyrelsen fortsat ikke har realitetsbehandlet klagen over manglende omkostningseffektivitet og rentabilitet i forbindelse med værkets bidrag til prøvehusprojekterne. Klager finder på denne baggrund, at Energiklagenævnet enten må hjemvise sagen til fornyet behandling ved Energistyrelsen eller foretage en realitetsbehandling af sagen. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Værket har fortsat ikke dokumenteret, at rentabilitets- og omkostningseffektivitetsbetragtninger er indgået i revisionerne af energispareaktivitetsplanen. Værkets deltagelse i EUDP-projektet Albertslund konceptet vedrørende prøvehusene er uhjemlet, da lovgivningen ikke indeholder en hjemmel til, at en netvirksomhed kan deltage i forsknings- og udviklingsprojekter. Den gennemsnitlige afholdte udgift, eksklusiv lønomkostninger, pr. sparet kwh har været 65 øre frem til udgangen af Prøvehusene udgør en meget stor del af disse omkostninger svarende til, at der for hver sparet kwh er ydet en støtte på 595,76 øre. Hvis omkostningerne og realiserede besparelser vedrørende prøvehusene trækkes ud, vil den gennemsnitlige omkostning pr. kwh kun være 39 øre, hvilket betyder at prøvehusprojektet fordyrer hver sparet kwh med mere end 67 pct. Hvis det accepteres, at de MWh besparelser fra boligadministrationsselskabet BO-Vest kun kan medregnes, da de er givet som

5 goodwill på grund af prøvehusene, og derfor trækkes ud af beregningerne, er resultatet, at den gennemsnitlige kwh ville koste 47 øre. Selv under disse betingelser, betyder prøvehusprojektet således en fordyrelse på knap 40 pct. Værket har ikke en aftale med BO-Vest om at kunne godskrive energibesparelsen. BO-Vest kan derfor med rimelighed forvente at blive honoreret på samme måde som andre borgere honoreres i forbindelse med energibesparelser, nemlig kr. pr sparet MWh. Der findes ingen opgørelse over værkets omkostninger til prøvehuset i Hyldespjældet udover oplysningen om, at der er anvendt kr. i 2009 på EUDP-projektet. I år 2009 blev der alene arbejdet på Hyldespjældet, således at samtlige disse omkostninger må pålægges dette projekt, hvilket giver en omkostning på knap 333 kr. pr. sparet MWh. Der kan i den forbindelse argumenteres for, at der skal tages højde for en eventuelt afledet effekt i form af energibesparelser ved den forestående renovering af Hyldespjældet. Det fremgår af sagen, at den potentielle besparelse i Hyldespjældet ved renovering til energiklasse 2 er MWh og til energiklasse 1 er MWh. Dette medfører, at selv hvis værket kan godskrive disse besparelser uden yderligere omkostninger, vil omkostningerne ved energiklasse 2 være 232 øre pr. sparet kwh og ved energiklasse 1 være 1135 øre pr. sparet kwh. Omkostningerne pr. sparet kwh vil således være mere end det dobbelt af det, der allerede er betalt, inklusiv prøvehusomkostningerne. Dette er ikke omkostningseffektivt. Side 5 af 15 Energistyrelsen har alene foretaget vurderingen af omkostningseffektiviteten på baggrund af et skøn. Styrelsen har ikke foretaget beregninger. Dette viser, at styrelsen fortsat ikke har foretaget en realitetsbehandling af sagen. Fire ud af seks familier i Albertslund Syd, der fraflyttede deres boliger i forbindelse med renoveringen, har valgt ikke at flytte tilbage. Boligerne får nu lov at stå tomme som fremvisningslejligheder. Dette betyder, at EUDP-projektet ikke få målinger af deres effektivitet i almindelig brug. Beregninger foretaget på baggrund af materiale modtaget af EUDPsekretariatet og EUDP-projektets projektleder viser, at der i første halvår 2011 er afholdt projektudgifter på kr., hvoraf værket kun har afholdt ,01 kr. Af materialet fremgår endvidere, at der i 2010 er brugt kr., og at der i 2011 forventes at blive brugt kr. på prøvehusprojektet, mens der ikke budgetteres med udgifter i Det samlede realiserede MWh besparelse i 2010 er 0

6 MWh. Det samme gør sig gældende for den forventede besparelse i 2011, og der er heller ikke regnet med energibesparelser på dette område i For en samlet investering på kr. regnes der således ikke med en eneste sparet MWh. Værket har pr. 30. juni 2011 anvendt ,50 kr., hvilket må forventes at have rundet 5,6 mio. kr. ved udgangen af Dette modsvares af en realiseret energibesparelse på 7 MWh. Selv hvis de samlede forventninger til den realiserede energibesparelse på de 9 prøvehuse sættes højt til i alt 100 MWh, så har hver af disse kostet varmebrugere i Albertslund kr., svarende til øre pr sparet kwh. Hvis dette skal gøres rentabelt/omkostningseffektivt, kræver det mindst en faktor 100 i afledt effekt pr. sparet kwh uden at tilføje omkostninger. Dette virker meget usandsynlig også henset til, at værket ikke har sikret sig retten til at godskrive afledte energibesparelser. Side 6 af 15 For at omkostningen pr. sparet kwh kan komme ned på 100 øre, skal der spares kwh pr. bolig. For at omkostningen pr. sparet kwh kan komme ned på 65 øre skal der spares kwh, mens der skal spares kwh for, at omkostningen pr. sparet kwh kan komme ned på 47 øre. Besparelsen på kwh kræver, at stort set alle boliger bliver 0-energihuse, mens besparelsen på kwh kræver huse, der kan forsyne andre ejendomme med deres overskydende energi. Dette gælder endvidere kun, hvis værket kan godskrive disse besparelser uden yderligere omkostninger, hvilket der ikke foreligger aftaler om, og hvilket næppe vil blive godkendt af de lejere, der skal afholde udgiften til renoveringen. Det er mest sandsynligt, at værket kommer til at have afholdt udgifter for 5,6 mio. kr. for en realiseret besparelse på højst 100 MWh og kommer til at betale kr. for tilskrivningsretten for hver sparet MWh i de planlagte renoveringer. Af værkets redegørelser til Brugergruppen, Miljø- og Planudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen fremgår det, at der i 2008 var anvendt kr. Af andre bilag fremgår det, at der i 2009 var anvendt kr., at der i 2010 var anvendt kr., og at det forventedes, at der i 2011 vil blive brugt kr., hvilket i alt giver kr. på prøvehusene. Forskellen mellem de 2 opgørelser på ,50 kr. kan skyldes, at der i disse redegørelser ikke er medtaget lønninger og overhead, men afhængig af opgørelse vil værket have afholdt mellem 5,3 og 5,6 mio. kr. i udgifter på prøvehusprojekterne.

7 Værket har oplyst til EUDP, at der er afholdt udgifter for i alt ,26 kr. og krævet tilskud for afholdte omkostninger på i alt ,55 kr. Hvis dele af disse omkostninger er lagt ud på vegne af andre projektdeltagere, bør værket redegøre for hjemmelsgrundlaget for ikke at have givet disse oplysninger til EUDP-sekretariatet. Værket bør ligeledes redegøre for hjemmelsgrundlaget for at kræve tilskud fra EUDP for omkostninger, som værket ikke selv forventer at afholde, ligesom værket bør redegøre for, hvorfor der er krævet ca. 1. mio. kr. mere fra EUDP end de omkostninger, som værket i sidste ende forventer at skulle afholde. Endvidere bør værket redegøre for, hvilke projektdeltagerne der er udlagt på vegne af, samt hvilke beløb der er udlagt for. I samme forbindelse bør værket redegøre for hjemlen i varmeforsyningsloven 2 til, at værket kan lægge penge ud på vegne af de øvrige deltagere. Side 7 af 15 Værkets synspunkter og bemærkninger Værket finder, at afgørelsen af 22. juni 2011 skal stadfæstes. Værket henholder sig til de bemærkninger og redegørelser, som værket tidligere har fremsendt i forbindelse med Energistyrelsens og Energiklagenævnets behandling af sagen. Til støtte for en stadfæstelse af afgørelsen af 22. juni 2011 har værket endvidere navnlig anført følgende: Omkostningerne til renovering af prøvehusene skal ses i lyset af de samlede energibesparelser, som opnås ved den efterfølgende renovering af 550 rækkehuse og 1000 gårdhuse i området. Klagers opgørelse af omkostningerne ved de gennemførte energispareaktiviteter er derfor misvisende. Varmeværkets samlede omkostninger i forbindelse med de i alt ni prøvehuse (hvoraf to endnu ikke er opført) forventes at være ca. 2,7 mio. kr. og ikke 5,6 mio. kr. De samlede energibesparelserne for de ni prøvehuse forventes at være ca. 100 MWh. Det forventes desuden, at energibesparelserne ved den efterfølgende renovering af boliger i Albertslund Syd (opstart 2012) vil være i en størrelsesorden af 7,5-11 MWh pr. bolig. I tillæg til ovennævnte kommer besparelsesmuligheder for de tre andre boligområder, hvor prøvehusene bygges. Værket skal ikke afholde samtlige omkostningerne forbundet med renoveringen. En række andre bidragsydere deltager i finansieringen af projektet. Eksempelvis har Landsbyggefondens innovationspulje bevilliget penge til projektet, og boligselskabet bidrager også. Endvidere betaler Albertslund Spildevand et tilskud til det forsøg, der er gennem- 2 Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011.

8 ført med henblik på udnyttelsen af varme fra spildevand. Værket har til at begynde med lagt hovedparten af omkostningerne ud, men er nu i gang med at få en række af disse refunderet hos de øvrige bidragsydere. På den baggrund fastholdes forventningen om, at varmeværkets omkostninger i forbindelse med de i alt 9 prøvehuse vil være ca. 2,7 mio. kr. Værket har desuden en klar forventning om, at varmeværket vil blive tilskrevet energibesparelserne fra BO-Vest. Det er korrekt, at værket ikke skriftligt har oplyst Brugergruppen og Albertslund Kommunes Miljø- og Planudvalg m.fl. om, at en del af de afholdte omkostninger er udlæg, som forventes refunderet af de øvrige deltagere i prøvehusprojektet. Både Miljø- og Planudvalget og Brugergruppen er imidlertid i forbindelse med deres behandling af sagen blevet orienteret mundtligt herom. Værket lægger til grund, at disse oplysninger også er tilgået Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Formanden for Miljø- og Planudvalget er også formand for Brugergruppen og sidder desuden også i Økonomiudvalget. Side 8 af 15 Det er ikke værket, men andre projektdeltagere, som har ansøgt om EUDP-støtte til energirenovering af prøvehusene. Støtten er endvidere ikke søgt til værket, men til finansiering af prøvehusprojektet. Den nærmere udformning af ansøgningen om EUDP-støtte ses ikke at være af betydning for sagens afgørelse. For så vidt angår budgetdeltagernes restbudgetter er de afholdte omkostninger gået til renovering af et hus i Hyldespjældet, som er en afdeling i Vridsløselille Andelsboligforening, der administreres af BO- Vest. Projektet er undervejs stødt ind i en række komplikationer, som har ført til budgetoverskridelser. Af praktiske årsager har værket i først omgang afholdt hovedparten af denne budgetoverskridelse for at undgå, at projektet gik i stå. De øvrige projektdeltagere skal imidlertid bidrage med deres andel af budgetoverskridelsen. Støtten fra Landsbyggefondens innovationspulje er givet til Vridsløselille Andelsboligforening, som administreres af BO-Vest. Relationen til ansøgningen om EUDP-midler til projektet anses derfor for at være uden betydning for sagen. Energistyrelsens udtalelse til sagen Energistyrelsen finder, at afgørelsen af 22. juni 2011 skal stadfæstes. Til støtte herfor har styrelsen navnlig udtalt følgende:

9 Kommunalt ejede selskaber, såsom værket, kan deltage i prøvehusprojekter, hvis dette medvirker til en omkostningseffektiv opfyldelse af deres forpligtelse set over en årrække. Energistyrelsen har foretaget en realitetsbehandling af klagen og værkets omkostningseffektivitet og rentabilitet i forbindelse med prøvehusene. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder trådte i kraft den 1. juli 2010 og gælder for besparelsesindsatsen fra 1. januar 2010 og frem, jf. 22. Alle besparelser, som er gennemført og dokumenteret i 2009 skal opgøres efter bekendtgørelse nr af 9. november 2006, jf. 23, stk. 2, i bekendtgørelse nr Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt værkets hidtidige energispareaktiviteter er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr af 9. november Sagen afgøres derfor efter disse regler Side 9 af 15 Det følger af bekendtgørelse nr af 9. november 2006 (energisparebekendtgørelsen), at net- og distributionsvirksomheder skal sikre realisering af dokumenterede energibesparelser hos energiforbrugere i alle sektorer her i landet. Af bekendtgørelsen fremgår bl.a. følgende: [...] 1. Net- og distributionsvirksomheder skal i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse sikre realisering af dokumenterede energibesparelser hos energiforbrugere i alle sektorer her i landet. Stk. 2. Net- og distributionsvirksomhederne skal sikre realiseringen af omkostningseffektive energibesparelser til gavn for forbrugerne og samfundet Net- og distributionsvirksomhederne skal sikre, at der realiseres dokumenterbare energibesparelser i et omfang, der mindst opfylder de i bilag 1 nævnte energibesparelsesmålsætninger for årene incl. Stk. 2. Til opfyldelsen af energisparemålsætningerne kan net- og distributionsvirksomhederne medregne energibesparelser, som kan tilskrives som realiserede af virksomhederne efter 8, og som kan opgøres efter 9. Stk. 3. Net- og distributionsvirksomhederne skal inden for de fastlagte rammer opfylde deres energibesparelsesforpligtelse så effektivt og billigt som muligt.

10 Stk. 4. Net- og distributionsvirksomhederne kan sikre realiseringen af energibesparelser inden for alle energiarter i hele landet. Stk. 5. Net- og distributionsvirksomhederne beslutter, hvilke aktiviteter de vil iværksætte for at realisere energibesparelser. Virksomhederne skal dog samlet set over en rimelig periode og i et rimeligt omfang sikre en balanceret indsats for realisering af energibesparelser i forhold til alle forbrugergrupper Energistyrelsen fører tilsyn med gennemførelsen af bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Net- og distributionsvirksomheder og samarbejdsorganer skal efter anmodning meddele Energistyrelsen fornødne oplysninger til dokumentation af forhold, som omfattes af denne bekendtgørelse. Side 10 af Energistyrelsen kan give påbud til en net- eller distributionsvirksomhed om, at virksomheden skal udføre nærmere angivne energispareaktiviteter eller opfylde nærmere angivne betalingsforpligtelser i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, hvis virksomheden 1) overtræder bestemmelserne i kapitel 2 om information, oplysning og kortlægning, 2) tilsidesætter Energistyrelsens afgørelse efter 17 om, hvilke forpligtelser der påhviler en virksomhed, som ikke deltager i et samarbejde, eller 3) i væsentligt omfang tilsidesætter forpligtelser, som påhviler virksomheden som led i deltagelse i et samarbejde efter bestemmelserne i kapitel Afgørelser, som Energistyrelsen træffer efter denne bekendtgørelse, kan påklages til Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke påklages til transport- og energiministeren. Stk. 2. Klage som nævnt i stk. 1 skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. [...]. Energisparebekendtgørelsen er bl.a. udstedt i medfør af 28 b, stk. 3, 34, stk. 2 og 3, og 26 a i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af

11 17. maj , med de ændringer, der følger af lov nr. 520 af 7. juni Af lovens 28 b fremgår bl.a. følgende: [...] 28 b. Varmedistributionsvirksomheder skal sikre realiseringen af dokumenterbare energibesparelser i overensstemmelse med regler fastsat efter stk. 3, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for varmedistributionsvirksomheder med en samlet varmelevering i 2004 til nettet på eller under 100 TJ. Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1, herunder regler om virksomhedernes opgaver og mål for de energibesparelser, som virksomhederne samlet eller enkeltvis skal sikre bliver opnået, regler om dokumentation, indberetning og verifikation samt regler om afholdelse af nærmere angivne fællesomkostninger. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at visse energibesparelsesaktiviteter, jf. stk. 1, skal ske efter udbud, og regler for udbuddets afholdelse samt for virksomhedernes finansiering af de udbudte opgaver. Stk. 4. Realiseringen af energibesparelser efter bestemmelsen i stk. 1 skal ske gennem virksomheder, som er selskabsmæssigt adskilte fra varmedistributionsvirksomheden. Dette gælder dog ikke energibesparelser, som udføres i varmedistributionsvirksomhedens distributionssystem. [...]. Side 11 af 15 Fra forarbejderne til lovforslag om ændring af bl.a. elforsyning- og varmeforsyningsloven, der blev fremsat den 9. februar 2006 (L 156), og hvorved varmeforsyningslovens 28 b blev indført, fremgår bl.a. følgende: [...] 2. Baggrund og formål Regeringen indgik den 10. juni 2005 en bred politisk aftale om en markant styrkelse af energispareindsatsen. Der er tale om en ambitiøs aftale, der fastlægger rammerne for en øget og omkostningseffektiv energispareindsats i de kommende år. De øgede energibesparelser skal for en væsentlig dels vedkommende opnås ved, at net- og distributionsvirksomhederne inden for el-, naturgas-, og varmeforsyning skal yde en mere effektiv indsats indenfor de nuværende økonomiske rammer, og uden at dette indebærer 3 Nugældende lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011.

12 øgede udgifter for forbrugerne. Elnetvirksomhederne og naturgasdistributionsselskaberne skal således levere flere energispareaktiviteter inden for de eksisterende indtægtsrammer. Varmeforsyningsvirksomhederne er omfattet af hvile-i-sig-selv-princippet. For disse virksomheder forventes det, at aktiviteterne holdes inden for det eksisterende varmeprisniveau. Aftalen vil blive udmøntet, så virksomhederne sikres målstyring og stor metodefrihed. Det afgørende er, at der opnås konkrete, dokumenterbare energibesparelser, og at net- og distributionsvirksomheder får adgang til på et kommercielt grundlag at anvende deres kompetencer over hele landet og inden for alle energiformer.... [ ] Udover de aftaler som distributionsvirksomheden indgår, kan distributionsvirksomheden selv deltage i realiseringen af energibesparelserne, dvs. selv være energispareaktør. Dette følger af, at der ikke stilles krav om, at energispareaktøren skal være uafhængig af distributionsvirksomheden, men udelukkende at energispareaktøren skal være selskabsmæssigt adskilt fra distributionsvirksomheden. Enhver distributionsvirksomhed kan således deltage i virksomheder, som tilbyder tjenesteydelser vedrørende realiseringen af energibesparelser. Herved forstås varetagelse af processen i forbindelse med realisering af energibesparelser, finansiering af energibesparende foranstaltninger i erhvervsvirksomheder, institutioner, boligselskaber m.v. samt salg og installation af energispareudstyr. Sidstnævnte kan f.eks. være salg og indsættelse af lavenergiruder og køleskabe, hulmursisolering samt mere effektive varmepumper. [ ]. Side 12 af 15 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Ad klagefristen Det følger af energisparebekendtgørelsens 21, stk. 1, at afgørelser, som Energistyrelsen træffer efter bekendtgørelsen, kan påklages til Energiklagenævnet. Det følger i den forbindelse af 21, stk. 2, at klagen skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Energistyrelsen har oplyst, at afgørelsen blev sendt til klager som A-brev onsdag den 22. juni Klagen af 19. juli 2011 er modtaget i Energiklagenævnet fredag den 22. juli Klager har oplyst, at man på grund af ferie hos foreningens formand først blev bekendt med afgørelsen den 25. juni 2011.

13 Foreningen har ikke herudover oplysninger om, hvornår afgørelsen er modtaget. Justitsministeriet har ved cirkulæreskrivelse nr af 20. maj til samtlige ministerier om beregning af klagefrister ved afgørelser sendt som A- brev og B-brev overvejet spørgsmålet om, hvornår en afgørelse sendt som A- brev i almindelighed kan anses for at være kommet frem i relation til beregning af klagefrister. Det er Justitsministeriets opfattelse, at det i forbindelse med beregning af en klagefrists begyndelsestidspunkt fremover i almindelighed bør lægges til grund, at afgørelser sendt som A-brev først er kommet frem til modtageren to dage efter, at afgørelsen er dateret og overgivet til postbesørgelse. På baggrund af Justitsministeriets cirkulæreskrivelse lægger Energiklagenævnet således til grund, at afgørelsen af 22. juni 2011 først var klager i hænde den 24. juni Klagefristen udløb herefter den 22. juli 2011, hvor klagen er modtaget i nævnet. Side 13 af 15 Klagen er på denne baggrund modtaget rettidigt, og Energiklagenævnet kan herefter behandle klagen. Ad afgørelsen af 22. juni 2011 Energiklagenævnet bemærkede i afgørelsen af 6. juli 2010 bl.a., at reglerne om opfyldelse af energibesparelsesmålsætninger som anført i lovforslag L 156 af 9. februar 2006 har karakter af målstyring med stor metodefrihed, hvor det afgørende er, at der opnås konkrete dokumenterbare energibesparelser. Som reglerne er udformet, skulle forpligtelsen efter nævnets opfattelse forstås således, at varmedistributionsvirksomhederne skal sikre, at energispareaktiviteterne er så effektive og billige som muligt. Nævnet vurderede på denne baggrund, at værkets energispareaktivitetsplan ikke var i strid med forpligtelsen om, at planen skal opfyldes så effektivt og billigt som muligt. Nævnet bemærkede dog, at prisen pr. kwh-besparelse normalt anslås til at være mellem 20 og 50 øre pr. kwh, hvorfor den af værket angivne pris på 94 øre pr. kwhbesparelse forekom høj. Nævnet hjemvistee derfor sagen til Energistyrelsen med henblik på, at styrelsen kunne tage stilling til, om prisen på værkets energispareaktiviteter lå inden for normalområdet, herunder om prisen for prøvehusene var for høj. Ved afgørelsen af 6. juli 2010 har Energiklagenævnet således fundet, at den af værket udarbejdede energispareaktivitetsplan var i overensstemmelse med reglerne i energisparebekendtgørelsen, herunder reglerne i bekendtgørelsens 7, stk. 3, om, at energispareforpligtelsen skal opfyldes så billigt og effektivt som muligt. Efter en gennemgang af sagens akter og på baggrund af de bemærkninger, som sagens parter er fremkommet med under sagens oplysning, 4 Justitsministeriets cirkulære er offentliggjort på hjemmesiden:

14 finder Energiklagenævnet ikke grundlag for at ændre denne vurdering. Nævnet bemærker i den forbindelse, at det fremgår af bekendtgørelsens 7, stk. 4, at net- og distributionsvirksomhederne kan sikre realiseringen af energibesparelser inden for alle energiarter i hele landet, ligesom det er virksomhederne, der i medfør af bekendtgørelsens 7, stk. 5, beslutter, hvilke aktiviteter de vil iværksætte for at realisere energibesparelser. Af lovforslag L 156 af 9. februar 2006 fremgår i den forbindelse bl.a., at enhver distributionsvirksomhed kan deltage i virksomheder, som tilbyder tjenesteydelser vedrørende realiseringen af energibesparelser, f.eks. finansiering af energibesparende foranstaltninger i boligselskaber med mere. Energiklagenævnet finder fortsat, at prisen pr. kwh-besparelse på 94 øre pr. kwh-besparelse er usædvanlig høj. Dette skal også ses i forhold til Energitilsynets benchmarking af energivirksomhedernes omkostninger til energibesparelser for år 2010, som tilsynet ifølge den nugældende energisparebekendtgørelses 5 19 stk. 8, skal foretage 6. Det fremgår af Energitilsynets benchmarking, at varmedistributionsvirksomhedernes gennemsnitsomkostning i øre pr. besparet kwh er 28,6 øre, og at værkets gennemsnitlige omkostning pr. besparet kwh i år 2010 var 118,8 øre. Side 14 af 15 Energiklagenævnet finder imidlertid i lighed med Energistyrelsen, at der ikke er grundlag for at antage, at værket har undladt at tage fornødent hensyn til omkostningseffektiviteten. Nævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at der, som anført af Energistyrelsen, ikke er grundlag for at antage, at værkets gennemsnitlige omkostninger ved energibesparelserne pr. kwh set over en årrække vil være for høje eller afvige væsentligt fra gennemsnittet. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at omkostningerne ved prøvehusprojektet skal ses i sammenhæng med de projekter, som er planlagt fremover, og som prøvehusprojektet bidrager med erfaring til. Nævnet finder endvidere ikke, at energispareaktiviteterne er udført i strid med reglerne i energisparebekendtgørelsen. Det følger af reglerne i energisparebekendtgørelsens 18, stk.1, at Energistyrelsen fører tilsyn med gennemførelsen af bestemmelserne i bekendtgørelsen. På baggrund af den høje pris pr. kwh-besparelse og Energitilsynets benchmarking af energivirksomhedernes omkostninger til energibesparelser for 2010 finder Energiklagenævnet, at Energistyrelsen fremadrettet skal føre et skærpet tilsyn med udviklingen i priserne på energispareaktiviteterne i værket og værkets konkrete energispareaktiviteter. 5 Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010, der gælder for besparelsesindsatsen fra 1. januar 2010 og frem. 6 Energitilsynets benchmarking for år 2010 er den 22. december 2011 offentliggjort på tilsynets hjemmeside:

15 Herefter, og under henvisning til det af Energistyrelsen anførte, stadfæstes styrelsens afgørelse af 22. juni Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 22. juni 2011 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 5. december 2011 og har efterfølgende været i skriftlig votering. Afgørelsen er truffet i henhold til energisparebekendtgørelses 21, stk. 1, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Side 15 af 15 Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter varmeforsyningsloven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand /Ulla Østergaard Specialkonsulent, cand.jur.

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010 26. marts 2010. Nr. 308. Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder I medfør af 22, stk. 5, og 88 og 92 i lov om elforsyning,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014. Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. [XXX] Anonymiseret Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen Bruch Kultur e.v. Neutrebbiner Str. 11 15320 Neuhardenberg Deutschland Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a.

Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Folketingets Ombudsmand har ved brev af 28. september 2005 til Energiklagenævnet videresendt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående samt tillige med brevpost til klager Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM Berner A/S Aalborg Kommune,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23 Til: [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Horsens Kommune [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Hovedindhold af aftalen om energibesparelser nedskrevet til "kort format". Med baggrund i det energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgås der aftale

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Carlsberg Danmark A/S over Energistyrelsen af

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 33FFejlFejl! Ukendt argument for parameter.! Ukendt argument for parameter.ejl!

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere