Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder"

Transkript

1 Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

2 Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Murerfaget Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Malerfaget Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

3 Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder 1. version / marts 2007

4 INDHOLD På vej mod højere kvalitet og produktivitet... 6 Fagligt forord... 8 Historik Tolerancer 1. Generelle forudsætninger for malearbejder Beton in situ og elementer Forudsætninger Valg af kravniveau for betonoverflader Ydelsesfordeling Overfladespecifikation (jf. bips A24) Udfaldskrav for synlige overflader Forklarende tekster til overfladekarakter Fugt og udtørring Forarbejder ved malebehandling af lofter og vægge Henvisning til kontrolmetoder Elementer af letklinkerbeton Forudsætninger Ydelsesfordeling Overfladespecifikation for dækundersider (lofter) Overfladespecifikation for vægelementer Øvrige forhold for vægge Fugt og udtørring Forarbejder ved malebehandling af lofter og vægge Henvisning til kontrolmetoder Elementer af porebeton Forudsætninger Ydelsesfordeling Vægelement MultiPlader Fugt og udtørring Henvisning til kontrolmetoder Murerfaget murværk og pudsede overflader Forudsætninger Ydelsesfordeling Blank mur... 39

5 INDHOLD 5.4 Ud- og indvendige pudsarbejder Vådrum Fugt Henvisning til kontrolmetoder Snedker og tømrer Forudsætninger Ydelsesfordeling Udvendigt konstruktionstræ Udvendig beklædning Vinduer, døre o.l Krydsfiner, beklædning Snedkertræ (indfatninger, fodlister o.l.) Spånplade og cementbundet spånplade MDF-plade med og uden profilering Indvendige beklædninger af gips Henvisning til kontrolmetoder Kontrolmetoder Oversigt Indfaldskontrol Kontrolmetoder til in situ-støbt beton og elementer af beton Kontrolmetoder til elementer af letklinkerbeton Kontrolmetoder til elementer af porebeton Kontrolmetoder til murerarbejdet Kontrolmetoder til tømrer- og snedkerarbejdet Forventet udfald af malearbejde Kontrolmetoder til malearbejde Funktionsklasser Litteraturliste Ordforklaringer Bilag 1: Notat om kvalitetssikring... 96

6 Forord På vej mod højere kvalitet og produktivitet Byggeriet er i stigende grad blevet komplekst. Den opdelte byggeproces og pres på tid og økonomi giver en række udfordringer for projektering og udførelse og for den planlægning og koordinering, der er helt afgørende for alle parter. Samtidig er der behov for en forstærket indsats for at forbedre byggeriets kvalitet og produktivitet. Men der er ingen nemme løsninger på disse udfordringer. Resultaterne skal nås ved at fokusere på en række områder, som hver især kan bidrage til den ønskede udvikling. Entreprenører og håndværksvirksomheder har ofte peget på, at nogle af de væsentlige årsager til kvalitetsproblemer skal findes i grænsefladerne mellem bygningsdelene og de mange forskellige fag, der er involveret i en byggesag. Der er således talrige eksempler fra praksis og analyser på, at der i projektering og planlægning ikke er gjort tilstrækkeligt for at sikre, at udfaldskrav for ét fag stemmer overens med indfaldskrav for de efterfølgende fag. Dansk Byggeri ønsker at medvirke aktivt til at forbedre byggeriets kvalitet og produktivitet og finder, at en øget fokusering på de problemer, der opstår i grænsefladerne mellem konstruktionsdele og fag, vil kunne bidrage til dette formål. Derfor har vi taget initiativ til at fastlægge tolerancer og måleregler på nogle væsentlige faglige områder inden for nybyggeriet. Initiativets resultat foreligger nu i form af en række håndbøger, som hver på sit faglige område afklarer fagets tolerancer med særlig vægt på de tolerancer, som ligger i grænsefladerne til andre fag. 6

7 Forord I første omgang er der udarbejdet følgende håndbøger: 2 Beton in situ, elementer og montage 2 Elementer af letklinkerbeton 2 Murerfaget 2 Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader 2 Malerfaget Tanken er endvidere, at udgivelsen skal føre til, at der fremkommer kommentarer og erfaringer med håndbøgerne, så vi i lyset heraf kan vurdere behovet for ajourføringer. Håndbøgerne er med andre ord første version og vil i takt med et øget fokus på byggeprocessen og overgangene mellem fagene blive ajourført og videreudviklet. Håndbøgerne samt en oversigt over de anvendte kontrolmetoder stilles frit til rådighed via videnportalen Tolerancehåndbøgerne kan efter Dansk Byggeris opfattelse blive et nyttigt værktøj for byggeriets parter til fremme af kvalitet og produktivitet i nybyggeriet. Det er endvidere vores håb, at den afklaring, som håndbøgerne giver, kan reducere omfanget af svigt og tvistigheder i byggeriet. København, marts 2007 Povl Christensen Formand Jens Klarskov Adm. direktør 7

8 Fagligt forord Fagligt forord Denne håndborg er en del af Dansk Byggeris projekt om tværfaglige tolerancer, der har til formål at forebygge konflikter som følge af forskellig opfattelse af kvalitetsniveauet herunder ved overgang fra en entreprise til den næste. Håndbogen er endvidere et værktøj for de projekterende arkitekter og ingeniører til at opnå overensstemmelse mellem projektets samlede forventninger (udfaldskrav) og de enkelte bygningsdele med tilhørende arbejdsoperationer. Håndbogen er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Byggeri og Malersektionen. Hvor går grænsen mellem projekt, producent og montør/udførende? Håndbogen er opdelt i afsnit efter hver sit materialeunderlag. Hvert afsnit beskriver forudsætningerne for malerfagets udførelse, herunder: Forventninger til andre fags udfaldskrav og konditioner Malerfagets ind- og udfaldskrav Supplerende bemærkninger. Håndbogen fastlægger med andre ord grænserne mellem tidligere arbejder og malerfagets arbejde. Hvad er med? Håndbogen omfatter malerfagets indfaldskrav for beton, letklinkerbeton, porebeton, murerfaget (herunder specielt pudsede overflader), snedkerfaget og tømrerfaget (dog ikke trækvaliteter). Beskrivelsen af ovenstående fags udfaldskrav er for de fleste områder i overensstemmelse med malerfagets indfaldskrav - og en forudsætning for, at malerfagets udfaldskrav vil kunne opfyldes. Det er derfor vigtigt altid at sikre sig at foregående fags udfaldskrav er opfyldt. 8

9 Fagligt forord Hvor der ikke er overensstemmelse mellem malerfagets indfaldskrav og anden entreprenør/leverandørs udfaldskrav, er der gjort opmærksom på denne konfliktmulighed og for enkelte områder stillet forslag til en løsning, som den projekterende skal tage stilling til i den konkrete sag under projekteringen. Hvad er ikke med? Der er ikke medtaget bedømmelse af trækvaliteter, ud over hvad der er nævnt i MBK. Det er erfaringen, at de trækvaliteter, der leveres i dag, ikke alle kan leve op til den trækvalitet, der er beskrevet i MBK. 9

10 Historik Historik Dette er den første udgave af Hvor går grænsen? Malerfaget, som udkom marts Dette er et vigtigt kapitel på sigt På sigt er det planen, at håndbogen skal opdateres efter behov, fx når måltolerancer ændres. Derfor bliver dette kapitel vigtigt at holde øje med i kommende versioner, fordi det rummer den historiske oversigt over, hvad der har ændret sig, og fra hvilket tidspunkt ændringen har effekt. Er en tolerance fx blevet skærpet, kan det både have faglig og juridisk betydning i forhold til tidligere og igangværende arbejder. Dette kapitel vil i de følgende versioner give en oversigt over, hvad der er ændret mht. mål, tolerancer og ansvarsfordeling i grænsefladerne mellem de forskellige fag, og kunne bruges som dokumentation for, hvornår ændringerne er trådt i kraft. Kommentarer er velkomne Efterhånden som fagene får erfaring med at bruge håndbøgerne i praksis, regner vi med, at der kommer kommentarer til både indhold og udformning. Og på baggrund heraf skal håndbøgerne løbende føres ajour, så de bliver det bedst mulige værktøj for alle håndværkere, projekterende og bygherrer. Kommentarer er velkomne. Både til indhold og udformning. Kontakt Dansk Byggeri, Erhvervsteknisk Afdeling Postboks København K Telefon

11 Tolerancer 1 Generelle forudsætninger for malearbejder 1. Generelle forudsætninger for malearbejder 1.1 Forudsætninger Malerfaget er som regel det afsluttende fag i byggeprocessen og samtidig det fag, der giver det samlede byggeri den afsluttende finish. Det betyder, at malerfaget overtager og er afhængig af de håndværksmæssige ydelser, øvrige entreprenører og leverandører leverer til faget. Malearbejdet er samtidig særligt udsat for at blive klemt imellem kravet om god kvalitetsmæssig udførelse og en presset sluttidsplan. Forudsætningerne for et godt malearbejde er til tider vanskelige at opnå, og det er derfor en nødvendighed for et acceptabelt resultat, at der sættes fokus på: Den rigtige tidsplan til malearbejdet Temperatur- og fugtforhold At tørre- og hærdningstider respekteres At andre fags samtidige arbejde undgås i videst muligt omfang. For at kunne opfylde kvalitetskravene til malearbejdet er det en væsentlig forudsætning for udførelsen, at de rigtige forhold er til stede, herunder: Arbejdskonditioner. At bygningens facader og tag er permanent lukket, at bygningen er udtørret til det nødvendige niveau for den givne behandling, og at der er varme på bygningen, enten interrim (i startfasen) og/eller permanent varme. Temperatur og fugtforhold i forhold til materialer. At temperatur, luftfugtighed og ventilation er rigtig. Tørre- og hærdningstider på materialer er generelt fra malingsleverandørernes side beregnet ud fra en luftfugtighed på 60 % og en temperatur på ca. 20 C. Ved en luftfugtighed på fx 60 % og en temperatur på 10 C, vil tørretiden være ca. 55 timer. Se skema under punkt 2.7 vedr. spartling. Det er væsentligt, at der ved udvendige malearbejder sker en løbende registrering af klimaforholdene for at sikre malearbejdets kvalitet. Der henvises til malerfagets kontrolmetode K1 og Dansk Byggeris Malersektions kvalitetssikringshåndbog og skematik. Andre fags arbejder. At maleren kan udføre sine behandlinger, uden at der samtidig foregår andre arbejder i det/de pågældende rum, således at behandlinger kan udføres uden risiko for beskadigelse og støvgener fra andre entreprenører. Ryddelige og rengjorte lokaler. At de lokaler, maleren skal udføre arbejde i, afleveres i ryddelig og rengjort stand af forudgående fag, inden maleren overtager lokalerne. 11

12 Tolerancer 1 Generelle forudsætninger for malearbejder 1.2 Mulige generelle konfliktområder Der er mulige konfliktområder mellem malerfaget og de øvrige fag hver for sig på flere generelle områder. I de efterfølgende afsnit vil de specifikke områder blive nævnt, men her kan enkelte generelle områder nævnes: Forskel på udfaldskrav fra tidligere entreprenør/leverandør i forhold til den beskrevne malebehandlings udfaldskrav Samlinger imellem materialer/elementer og spring imellem disse i forhold til de accepterede tolerancer Fugtighed i indbyggede materialer og evt. manglende tid til udtørring Trægulvarbejder og fugtige malerarbejder Andre fags samtidig arbejde Manglende ryddelighed. 12

13 Tolerancer 1 Generelle forudsætninger for malearbejder 1.3 Det tekniske grundlag for malearbejdet Hvor der i håndbogen henvises til forudsætninger og prøvemetoder for malerfaget, henvises der til MBK (Malerfagligt Behandlings Katalog). For at sikre forståelsen mellem fagene ændres MBK s forudsætninger i denne håndbog til i stedet at hedde indfaldskrav, da dette begreb bliver anvendt af andre faggrupper. I de tilfælde, hvor en projekterende i en malerbeskrivelse henviser til en MBK-behandling, vil det altid være forudsætningerne i den givne behandlingshenvisning, der bestemmer forudsætningen for malearbejdet. Det betyder, at forudsætningen/ indfaldskravet for malearbejdet bør være den foregående entreprenørs udfaldskrav, hvilket oftest også er tilfældet. Hvor det ikke er tilfældet, skal den projekterende i beskrivelsen anføre: Hvem, der skal udføre det fornødne ekstraarbejde I hvilket omfang Hvilken metode, der skal til for at få rettet underlaget op, så det er i overensstemmelse med malerfagets indfaldskrav. Ansvaret for, at der er overensstemmelse, påhviler den projekterende, der har ansvar for den beskrevne malebehandling. Valg af overfladespecifikationer Ved valg af overfladespecifikationer i det enkelte byggeprojekt må der tages hensyn til hvilke krav, der stilles til den færdigbehandlede overflade, herunder: Overfladespecifikation for element Funktionsklasse Slutbehandling Forventet udfald 13

14 Tolerancer 2 Beton in situ og elementer af beton 2. Beton in situ og elementer 2.1 Forudsætninger for malearbejde på betonoverflader For de generelle forudsætninger henvises der til kapitel 1. For malearbejde på betonoverflader forudsættes, at in situ-beton og betonelementer udføres med en overflade i overensstemmelse med den karakter, der er anført i beskrivelsen i henhold til bips A24 Betonoverflader - Specifikation, krav og kontrol, og at den beskrevne malebehandling er i overensstemmelse hermed, således at ind- og udfaldskrav stemmer overens. Yderligere forudsættes det: At der i projektet er anført, hvilke udbedringsmetoder der skal anvendes ved evt. skader, skår, spring mellem flader og elementer mv., hvilke kriterier der ligger til grund for udbedringen samt hvem, der skal udføre arbejdet. Ved denne vurdering skal der ligeledes tages hensyn til produktvalg til udbedringen, og om det evt. er et produkt/en udbedringsmetode, der naturligt hører til det pågældende fag. At der afsættes tilstrækkelig tid i byggeprocessen til, at betonoverfladerne kan udtørre til det niveau, der kræves til de foreskrevne behandlinger. Mulige konfliktområder Ved in situ-støbte konstruktioner: Spring imellem støbeflader, idet behandling af spring inden for den tilladelige tolerance på 5 mm ikke er dækket ind af den sædvanlige malebehandling Samling/overgang mellem væg/væg i hjørner og væg/loft, hvis der stilles krav til skarpe og glatte overgange Ved for høje fugtniveauer i den bagvedliggende in situ-konstruktion Hvor udfaldskravet for betonoverfladen ikke svarer til indfaldskravet for den foreskrevne malebehandling Ved overgangen mellem forskellige underlag fx beton/gips. Ved betonelementer: Ved spring inden for den tilladelige tolerance på 5 mm mellem væg- og dækelementer, idet behandling af disse spring ikke er dækket ind af den sædvanlige malebehandling Ved spring mellem væg og dækelementer > 5 mm, forårsaget af elementernes evt. krumning og vindskævhed, der ligger inden for tolerancerne Ved forskydninger mellem dækelementer på grund af pilhøjde Ved for høje fugtniveauer i det bagvedliggende betonelement, hvor udfaldskravet 14

15 Tolerancer 2 Beton in situ og elementer af beton for betonoverfladen ikke svarer til indfaldskravet for den foreskrevne malebehandling Ved kantovergange og elementsamlinger fx væg/væg, væg/loft, dæk/dækelement, hvor samlinger og overgange ikke er blevet specificeret i projektet Hvor udfaldskravet for betonoverfladen ikke svarer til indfaldskravet for den foreskrevne malebehandling, fx ved lysningsåbninger og frie elementkanter. 2.2 Valg af kravniveau for betonoverflader Nedenfor er angivet kravniveau afhængig af overfladetype og overfladebehandling jf. bips A24. Overfladetype Overfladebehandling Kravniveau Synlig Maling, tapet m.m. Normal Skærpet Projektspecifik* Ingen Normal Skærpet Lempet * Anvendes for overflader, der ikke er dækket af beskrivelserne i denne anvisning. Overfladen specificeres. Kravniveau Lempet kravniveau kan ikke anbefales til malede overflader. Normalt kravniveau anvendes til alle synlige betonoverflader til maling, tapet m.m., således at udgangspunktet for malebehandling altid er det samme. Der kan forekomme struktur- og farveforskelle samt udfældninger i de enkelte støbninger/ elementer og støbningerne/elementerne imellem, ligesom skjolder fra plastafdækning kan forekomme. Mørtler og spartelmasser kan endvidere have afvigende farve i forhold betonen. Skærpet kravniveau kan anvendes for enkelte synlige elementoverflader på betonelementer til maling, tapet o.l., men kan ikke anbefales til sådanne overflader. Merudgiften til maler for at opnå samme udfaldskrav er væsentlig mindre end merudgiften til elementproducenten. Projektspecifikt kravniveau skal anvendes ved synlige overflader, hvor der stilles specielle krav til overfladen. 15

16 Tolerancer 2 Beton in situ og elementer af beton 2.3 Ydelsesfordeling Den principielle ydelsesfordeling for det enkelte byggeprojekt kan opstilles således for beton in situ og elementer: Aktør Opgave Arkitekt/ ingeniør/rådgiver Elementleverandør Elementmontage/ porebeton Betonstøbning in situ Malerentreprenør Valg af overfladespecifikation Valg af udbedringsmaterialer Beskrive krav til udfyldning af fuger mellem vægge og dæk, herunder valg af materialer Beskrive krav til udtørring af elementer Beskrive forbehandling af elementsamlinger, frie kanter, hjørner og false Beskrive funktionsklasse Kontrol af overensstemmelse mellem udfalds-/indfaldskrav til malebehandling Beskrive malebehandlingen Beskrive forventet udfald af malebehandlingen Levere elementer, der opfylder de fastlagte krav til det enkelte element Kontrol af egne udfaldskrav Udføre montage, der opfylder kravene til de færdigmonterede elementer Udbedre skår i beton, lukning mellem overkant-element og dækunderside Opretning af vindues- og dørfalse Udbedring af hjørner, specielt udadgående hjørner Kontrol af egne udfaldskrav Udføre betonstøbning in situ i overensstemmelse med projektmaterialets kravspecifikationer Kontrol af egne udfaldskrav Kontrol af indfaldskrav Udføre malearbejdet i henhold til beskrivelsen herfor Kontrol af egne udfaldskrav 16

17 Tolerancer 2 Beton in situ og elementer af beton 2.4 Overfladespecifikation (jf. bips A 24, Betonoverflader - Specifikation, krav og kontrol) Nedenfor er vist en sammenstilling over alle overfladespecifikationer med tilhørende egenskaber for betonoverflader. På de efterfølgende sider er de enkelte overfladespecifikationer vist detaljeret Fri overflade Overfladespecifikationsnumre Kontrolmetode og -middel Betonoverfladernes egenskaber Overfladekarakter Overfladegeometri Fri overflade BO 13 BO 23 BO 43 BO 53 Overfladens karakter Glat Grov Ru I2 Visuel Planhed generelt (mm) * ±3 ±4 ±8 ±10 F2 Retskinne Lokal planhedsafvigelse (mm) +0,2-1 +0,3-2 ± F3 F6 Retskinne Måleur Spring ved indstøbningsdele (mm) Spring ved udsparinger og forskydningslåse (mm) Spring ved konsoller o.l. (mm) Ruhed forekommer på hele overfladen Dybde på ruhed ved ru støbeskel (mm) ±3 ±4 ±8 - F3 F F3 F F3 F > 3 I2 F6 Retskinne Måleur Retskinne Måleur Retskinne Måleur Visuel Måleur Overfladestyrke Afsmitning Ingen væsentlig afsmitning J1 Aftørring 17

18 Tolerancer 2 Beton in situ og elementer af beton Støbt mod vandret og lodret form Overfladespecifikationsnumre Betonoverfladernes egenskaber Støbt mod vandret form Støbt mod lodret form BO 12 BO 22 BO 28 BO 32 BO 42 BO 52 BO 21 BO 31 BO 41 BO 52 Overfladens karakter Glat Jævn Grov Ru I2 Visuel Overfladekarakter Overfladegeometri Planhed generelt (mm) * ±3 ±4 ±5 ±10 F2 Retskinne Lokal planhedsafvigelse (mm) +0,2-1 +0,3-2 ±2 ± F3 F6 Retskinne Måleur Spring ved indstøbningsdele (mm) Spring ved evt. samling af plade (mm) Spring ved konsoller o.l. (mm) 0/-5 0/-5 0/-5 0/-12 - F3 F F3 F F3 F6 Retskinne Måleur Retskinne Måleur Retskinne Måleur Porer, max accepteret størrelse (ø mm) Porer, ingen krav til porer under ø mm F6 F F6 F10 Måleur Skydelære Måleur Skydelære Ruhed forekommer på hele overfladen Dybde på ruhed ved ru støbeskel (mm) > 3 I2 F6 Visuel Måleur Overfladestyrke Afsmitning Ingen væsentlig afsmitning J1 Aftørring 18

19 Tolerancer 2 Beton in situ og elementer af beton 2.5 Udfaldskrav for synlige overflader (specifikationsnumre) Bygningsdel Fremstillingsmetode Produktionsmetode Orientering Synlig Ingen overfladebehandling samt maling, tapet m.m. Normal Skærpet Betonelementer Pladsstøbt beton Vægge Lodret støbt Sideform BO 21 - Udsparingsform BO 41 - Vandret støbt Fri overflade BO 23 BO 13 Facader Vandret støbt Fri overflade (indvendig vægflade) Forspændte huldæk Forspændte TT-dæk og ribbetagplader Andre slaptarmerede og forspændte pladeelementer Slaptarmerede søjler og bjælker Slaptarmerede runde søjler Forspændte søjler og bjælker Øvrige bygningsdele Overflader støbt mod form Bundform BO 22 BO 12 Sideform BO 31 BO 31 Udsparingsform BO 41 BO 41 Bundform (indvendig vægflade) BO 23 BO 13 BO 22 BO 12 Sideform BO 31 BO 31 Udsparingsform BO 41 BO 41 Vandret støbt Fri oveflade * * Bundform BO 28 BO 12 Vandret støbt Fri oveflade * * Bundform BO 42 - Sideform BO 41 - Vandret støbt Fri oveflade BO 43 - Bundform BO 42 - Sideform BO 31 - Vandret støbt Fri oveflade BO 23 BO 12 Bundform BO 22 BO 13 Sideform BO 31 BO 31 Lodret støbt Sideform BO 31 - Vandret støbt Fri oveflade BO 43 - Lodret støbt Vandret støbt Bundform BO 42 - Sideform BO 41 - Sideform BO 31 BO 21 Bundform BO 32 BO 22 Fri oveflade BO 43 BO 23 Lodret støbt Sideform BO 31 - Bundform BO 32 BO 12 Fri overflade Vandret støbt Fri overflade BO 43 BO 43 * Udenfor specifikation idet overfladen ikke kan forventes anvendt til synlige overflader. 19

20 Tolerancer 2 Beton in situ og elementer af beton 2.6 Forklarende tekster til overfladekarakter (overfladegeometri) Sidekanter Sidekanter kan være skarpkantede, afrundede eller affasede. Da sidebegrænsninger normalt ikke kan fastgøres til formbunden, så samlingen er helt tæt, vil der under støbning løbe mere eller mindre betonslam ud under sidebegrænsningen og sidde som skæg på det færdige element. Dette fjernes ved afslibning med karborundumsten, og der må forventes større afvigelser mht. planhed, grater og huller end på de tilstødende flader. Krav om hel og lige fritstående sidekant uden huller fx omkring vinduesåbninger er et meget strengt krav, der ikke svarer til normal anvendelse af beton som byggemateriale. Der må derfor påregnes, at et sådant krav vil medføre ekstra malebehandlinger i sammenligning med den/de øvrige flader. En særskilt beskrivelsesposition er nødvendig. I denne beskrivelse tages der hensyn til de materialer og værktøjer, malerfaget anvender. Vindues- og dørfalse samt udadgående hjørner Opretning af vindues- og dørfalse samt udbedring af hjørner skal udføres af elemententreprenøren svarende til den pågældende beskrivelse i bogen Beton in situ, elementer og montage. Planhed generelt Planhed generelt angår afvigelse fra plan flade inden for en formflades afgrænsning eller inden for et elements afgrænsning. Generel planhed angives som jævnt stigende/jævnt faldende afvigelse fra 1 m retskinne. Definitionen bygger på, at de hældninger, der forekommer som følge af jævnt stigende eller jævnt faldende afvigelser fra retskinnen, altid er mindre end 1:100. Jævnt stigende/jævnt faldende er forklaret ved eksemplerne i kapitel 7. Kontrolmetoder. Planhedsafvigelser ved formsamlinger, fx som følge af tykkelsesforskelle/spring i formen, specificeres som bratte spring. Lokal planhedsafvigelse Lokale planhedsafvigelser, som fx poredybde, revner, spor, prophuller, toppe, grater og betonudbedringer, specificeres som den maksimalt acceptable lokale planhedsafvigelse. Herunder findes en liste med korte beskrivelser af nøgleord inden for området, se i øvrigt Ordlisten. 20

21 Tolerancer 2 Beton in situ og elementer af beton Afsmitning af overfladelag. En overflade, der smitter af, når man gnider på den, har ringe overfladefasthed og kan af flere grunde komplicere malebehandlingen. Det kan være vanskeligt at opnå nødvendig vedhæftning til en afsmittende betonflade. I visse tilfælde forekommer en nær forbindelse mellem afsmitning og ringe sammenhængsstyrke, fx ved mangelfuldt hærdede pudslag. Afsmitning, der skyldes ringe overfladefasthed, kan ikke malebehandles, uden at årsagen er fjernet af foregående entreprenør. Afsmitning kan være vanskelig at fjerne, bl.a. fordi der ofte ikke er nogen brat overgang mellem afsmittende flade og ikke-afsmittende flade. Byggestøv kan bevirke afsmitning, men lader sig relativt let fjerne. Grater er langstrakte forhøjninger på en i øvrigt jævn flade. Grater med små dimensioner kan have et mindre regelmæssigt forløb. Afhængig af hvilken flade, der er aktuel, kan grater også optræde som uregelmæssig afgrænsning af fx en elementflade. Der er ikke fastsat nogen længdebegrænsninger. Porer er fordybninger i overfladen forårsaget af luftblærer. Diameteren af en pore fastsættes som middeltallet mellem porens største og mindste udstrækning målt på betonoverfladen. Prophuller er runde fordybninger eller forhøjninger i betonoverfladen, der er fremkommet på grund af tilpropning af huller i formen. Revner er utilsigtede, regelmæssige eller uregelmæssige spalter i betonen, i reglen med en ikke målbar dybde. Spor er langstrakte, regelmæssige fordybninger med målbar dybde, men ikke nødvendigvis ens hele vejen. Spring er langstrakte, bratte planforskydninger i overfladen. Omfatter spring ved formsamlinger. Toppe er lokale forhøjninger på overfladen. 21

22 Tolerancer 2 Beton in situ og elementer af beton 2.7 Fugt og udtørring Fugt i beton måles altid af maleren som overfladefugt ved elektronisk måling. Denne måling foretages som stikprøvekontrol med 1 stk. pr. 200 m 2 / 100 lbm. Målemetoden er usikker. De fleste byggematerialer svinder under udtørring og risikerer derfor at slå revner. For at forebygge skader i den færdige behandling af overfladerne skal der foretages en styret udtørring, før malearbejdet påbegyndes. Der bør udvises særlig opmærksomhed for at beskytte elementerne mod nedbør og slagregn i byggeperioden. Skema vedr. tørretider og genbehandlingstider I nedenstående skema er vist et eksempel på, hvor mange timer, der minimum skal gå, før der kan genbehandles på spartel- og malebehandlinger. Relativ fugtighed Temperatur C % 26 T 18 T 12 T 9 T 40 % 29 T 20 T 14 T 10 T 50 % 36 T 24 T 17 T 12 T 60 % 42 T 29 T 20 T 14 T 70 % 54 T 38 T 26 T 19 T 80 % 78 T 54 T 38 T 27 T 22

23 Tolerancer 2 Beton in situ og elementer af beton 2.8 Forarbejder ved malebehandling af lofter og vægge Inden malerentreprenøren overtager loft- og vægflader, anbefales det, at han får bekræftelse fra rådgiveren på, at der er udført slutkontrol på det forudgående arbejde, som malerentreprenøren skal arbejde videre på. Dækelementer Ved elementsamlinger udføres udstøbning af fugen af elementmontøren. Sovs fra støbning skal være fjernet inden aflevering til malerentreprenøren. Hvis malerentreprenøren skal udføre opretning af: kanter mv., skal dette være beskrevet særskilt fugen, fx ved udglatning med fugemasse eller spartling, skal dette være beskrevet særskilt. Vægelementer Elementsamlinger Hvis der ønskes strimling og spartling af elementsamlinger, skal dette være beskrevet særskilt. Indadgående hjørner Hvis der ønskes strimling og spartling af indadgående hjørner, skal dette være beskrevet særskilt. Samling mellem dæk- og vægelementer Grater og sovs fra støbning skal være fjernet inden aflevering til malerentreprenøren. Hvis fuger skal lukkes, skal der ved fuger > 4 mm under anden entreprise udstøbes med en egnet cementfuge. Fuger 4 mm kan spartles eller glattes med fugemasse, men dette skal være beskrevet særskilt. 2.9 Henvisning til kontrolmetoder Der henvises til afsnit 7.1 hvor der er opstillet en liste over de nævnte metoder. 23

24 Tolerancer 3 Elementer af letklinkerbeton 3. Elementer af letklinkerbeton 3.1 Forudsætninger For de generelle forudsætninger henvises der til kapitel 1. For malearbejde på letklinkerbetonoverflader forudsættes, at elementer udføres med en overflade i overensstemmelse med den karakter, der er anført i beskrivelsen, og at den beskrevne malebehandling er i overensstemmelse hermed, således at ind- og udfaldskrav stemmer overens. Yderligere forudsættes det: At der i projektet er anført, hvilke udbedringsmetoder der skal anvendes ved evt. skader, skår, spring mellem flader og elementer mv., herunder hvilke kriterier der ligger til grund for udbedringen, samt hvem der skal udfører den At der afsættes tilstrækkelig tid i byggeprocessen til, at elementerne kan udtørre til det niveau, der kræves for de foreskrevne behandlinger. Mulige konfliktområder: Ved spring inden for den tilladelige tolerance på 5 mm mellem væg- og dækelementer, idet disse spring ikke er dækket ind af den sædvanlige malebehandling Ved spring mellem væg og dækelementer > 5 mm, forårsaget af elementernes evt. krumning og vindskævhed, der ligger inden for tolerancerne Ved forskydninger mellem dækelementer på grund af forskellig opspænding til pilhøjde Ved for høje fugtniveauer i det bagvedliggende betonelement Ved kantovergange og elementsamlinger fx væg/væg, væg/loft, dæk/dækelement, hvor samlinger og overgange ikke er blevet specificeret Hvor udfaldskravet for betonoverfladen ikke svarer til indfaldskravet for den foreskrevne malebehandling fx ved lysningsåbninger og frie elementkanter Ved overgangen mellem forskellige underlag fx letklinkerbeton/gips. 24

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Betonoverflader Specifikation, krav og kontrol A24

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Betonoverflader Specifikation, krav og kontrol A24 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Betonoverflader Specifikation, krav og kontrol A24 Publikation A24 juni 2007 bips Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon +45 70 2 22 7 Internet www.bips.dk

Læs mere

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER PUDSEDE FACADER 1 Puds Generelt har et pudslag en række forskellige funktioner, herunder at frembringe en plan overflade, der er velegnet som underlag for keramiske fliser, maling eller tapet. Puds opdeles

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

NU BLIVER DER KLARHED OM TOLERANCERNE

NU BLIVER DER KLARHED OM TOLERANCERNE Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem Udviklet til porebeton Udviklet til overfladebehandling af porebeton tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og ekstra styrke, uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne

Læs mere

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem Udviklet til porebeton Udviklet til overfladebehandling af porebeton tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og ekstra styrke, uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder Måleregler kontrolmetoder Tolerancer kontrolmetoder Tolerancer overfladespecifikationer Tolerancer for murværk overflader Tolerancer overfladespecifikationer Forudsætninger for malebehandling kontrolmetoder

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter.

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Ejendomscentret 1 Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Arbejdet omfatter følgende entreprise: Murer, Kloak/beton, Tømrer, VVS, Maler, Gulvlægger. Generelt:

Læs mere

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer U Aquapanel bolig og kontor Afsætning af mål og tolerancer Vær opmærksom på, hvorvidt de enkelte bygningsdele skal være i lod eller vage. Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige med tolerancer

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse 4 2.1 Normer m.v. 4

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 1.5 MALERARBEJDET 1.5.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.5.1.1 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec.

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.220, basisbeskrivelse beton,

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

SCAN tørprodukter til store og små byggeprojekter

SCAN tørprodukter til store og små byggeprojekter SCAN tørprodukter til store og små byggeprojekter InDhold og informationer indholdsfortegnelse Generel information om brug... 2 Mørtel til støbning... 3 Universal- og multimørtel... 4 Praktisk emballage...

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Visuel bedømmelse af malerarbejde

Visuel bedømmelse af malerarbejde Danske Malermestre Visuel bedømmelse af malerarbejde En anvisning på hvordan man bedømmer malerarbejde udført på et givent underlag Malersektion Maleteknisk Rådgivning forord Denne anvisning er udgivet

Læs mere

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade Renovering Blad nr. R7012C1G GULVE Transparant behandling Ensartet og Lukket flade Ensartet og Lukket flade Kommentar IKKE Hverken fastsiddende eller bæredygtig Foruden huller, revner og skrammer forekommer

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser, i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Mur 2. Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2

Mur 2. Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2 Mur 2 Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2 Modul 1 Mur 2 Praktik: Du skal mure en halvstensmur efter tegningen, forbandtet i denne opgave er halvstensforbandt

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 Power-Board M monteres til alu-stål understøtning med skruer eller til træ understøtning med skruer, U klaer eller søm jf nedenstående. Anvendt som Klasse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere