Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder"

Transkript

1 Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder

2 Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Murerfaget Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Malerfaget Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

3 Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder 1. version / marts 2007

4 INDHOLD På vej mod højere kvalitet og produktivitet... 6 Fagligt forord... 8 Forudsætninger Historik Tolerancer 1 Beton støbt in situ Fundamenter inkl. fundamentsblokke Indstøbninger i fundamenter Dæk Overbeton/cementbaseret afretningslag på dæk Vægge Betonelementer Facader og vægge med slap armering Forspændte huldæk Søjler og bjælker med slap armering Søjler og bjælker med forspændt armering Store pladeelementer med forspændt eller slap armering Indstøbningsdele og udsparinger Montage af betonelementer Fundamentselementer Dæk og store pladeelementer Facader og vægge Søjler Bjælker Øvrige forhold Fugtforhold Overflader Forarbejder ved malebehandling... 38

5 INDHOLD Kontrolmetoder Oversigt A B C D E F I J K Vandrette afsætningsmål A1: Vandrette mål i forhold til hovedafsætningslinier A2: Måltolerancer for monterede elementer Vandrethed B1: Vandrethed B2: Flugt i vandrette linier Lodrette afsætningsmål C1: Lodrette mål i forhold til hovedafsætningsmål C2: Måltolerancer for monterede elementer C3: Lodrette detailmål i forhold til hovedafsætning og koter Elementer D1: Måltolerancer for det enkelte element D2: Vinkelrethed på det enkelte element D4: Afrunding og afskalning D5: Elementaffasning Lodtolerancer E1: Tolerance for montage af elementer i lod E3: Lodrethed E4: Flugt i lodret linie Planhed og planhedsafvigelser F1: Måling med retskinne F2: Planhed generelt ved elementer (bips A24) F3: Lokal planhedsafvigelse (bips A24) F4: Planhedsafvigelse ved samlinger (væg) F5: Planhedsafvigelser ved samlinger (dæk) F6: Højde og dybdemåling med måleur (bips A24) Visuel bedømmelse I2: Visuel bedømmelse (bips A24) Afsmitning J1: Undersøgelse afsmitning ved aftørring (bips A24) Fugtindhold K1: Fugtindhold Litteraturliste Ordforklaringer Bilag 1: Notat om kvalitetssikring

6 Forord På vej mod højere kvalitet og produktivitet Byggeriet er i stigende grad blevet komplekst. Den opdelte byggeproces og pres på tid og økonomi giver en række udfordringer for projektering og udførelse og for den planlægning og koordinering, der er helt afgørende for alle parter. Samtidig er der behov for en forstærket indsats for at forbedre byggeriets kvalitet og produktivitet. Men der er ingen nemme løsninger på disse udfordringer. Resultaterne skal nås ved at fokusere på en række områder, som hver især kan bidrage til den ønskede udvikling. Entreprenører og håndværksvirksomheder har ofte peget på, at nogle af de væsentlige årsager til kvalitetsproblemer skal findes i grænsefladerne mellem bygningsdelene og de mange forskellige fag, der er involveret i en byggesag. Der er således talrige eksempler fra praksis og analyser på, at der i projektering og planlægning ikke er gjort tilstrækkeligt for at sikre, at udfaldskrav for ét fag stemmer overens med indfaldskrav for de efterfølgende fag. Dansk Byggeri ønsker at medvirke aktivt til at forbedre byggeriets kvalitet og produktivitet og finder, at en øget fokusering på de problemer, der opstår i grænsefladerne mellem konstruktionsdele og fag, vil kunne bidrage til dette formål. Derfor har vi taget initiativ til at fastlægge tolerancer og måleregler på nogle væsentlige faglige områder inden for nybyggeriet. Initiativets resultat foreligger nu i form af en række håndbøger, som hver på sit faglige område afklarer fagets tolerancer med særlig vægt på de tolerancer, som ligger i grænsefladerne til andre fag. 6

7 Forord I første omgang er der udarbejdet følgende håndbøger: 2 Beton in situ, elementer og montage 2 Elementer af letklinkerbeton 2 Murerfaget 2 Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader 2 Malerfaget Tanken er endvidere, at udgivelsen skal føre til, at der fremkommer kommentarer og erfaringer med håndbøgerne, så vi i lyset heraf kan vurdere behovet for ajourføringer. Håndbøgerne er med andre ord første version og vil i takt med et øget fokus på byggeprocessen og overgangene mellem fagene blive ajourført og videreudviklet. Håndbøgerne samt en oversigt over de anvendte kontrolmetoder stilles frit til rådighed via videnportalen Tolerancehåndbøgerne kan efter Dansk Byggeris opfattelse blive et nyttigt værktøj for byggeriets parter til fremme af kvalitet og produktivitet i nybyggeriet. Det er endvidere vores håb, at den afklaring, som håndbøgerne giver, kan reducere omfanget af svigt og tvistigheder i byggeriet. København, marts 2007 Povl Christensen Formand Jens Klarskov Adm. direktør 7

8 Fagligt forord Fagligt forord Denne håndbog er en del af Dansk Byggeris projekt om tværfaglige tolerancer i nybyggeriet, der har til formål at forebygge konflikter som følge af forskellig opfattelse af kvalitetsniveauet for et byggearbejde herunder ved overgang fra en entreprise til den næste. Håndbogen er endvidere et værktøj for de projekterende arkitekter og ingeniører til at opnå overensstemmelse mellem projektets samlede forventninger (udfaldskrav) og de enkelte bygningsdele med tilhørende arbejdsoperationer. Håndbogen er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Byggeri, Betonelement Foreningen og en arbejdsgruppe, der repræsenterer beton og montageentreprenører, og er udgivet marts Hvor går grænserne mellem entreprenør, leverandør, montør og maler? Håndbogen er opdelt i følgende afsnit: Tolerancer for beton støbt in situ, som fastlægger udfaldskravene for betonentreprenøren Tolerancer for producerede elementer, som fastlægger udfaldskravene for elementleverandøren Tolerancer for monterede betonelementer, som fastlægger udfaldskravene for elementmontøren Øvrige forhold, som kortfattet omtaler fugtforhold, overflader og forarbejder for malebehandling. I kapitlet om kontrolmetoder findes en beskrivelse af de metoder, som fagene er enige om egner sig til at måle de aftalte krav til kvaliteten. Hvad er med? Håndbogen omfatter beton støbt in situ, betonelementer samt montage af betonelementer. Måltolerancer for bygningsdele og for monterede elementer er beskrevet i hvert sit afsnit. 8

9 Fagligt forord Hvad er ikke med? Overfladespecifikationer er ikke behandlet. Der henvises til bips A24 Betonoverflader Specifikation, krav og kontrol. Den malermæssige overfladebehandling og forventet udfald heraf er ikke beskrevet i denne håndbog. Der henvises til Hvor går grænsen? Malerfaget og Malerfagligt BehandlingsKatalog (MBK). Ansvarsforhold Fastsættelse af tolerancer ændrer ikke på de grundlæggende ansvarsforhold mellem parterne. Ved fagentreprise er det således den enkelte fagentreprenørs ansvar over for bygherren, at eventuelle tolerancekrav er overholdt. Endvidere har bygherren over for den efterfølgende entreprenør ansvaret for, at arbejdsgrundlaget er egnet og er det på det fastlagte tidspunkt for igangsættelse af det efterfølgende arbejde. Modtagekontrol går som udgangspunkt ikke videre, end at den efterfølgende entreprenør ikke må fortsætte på et arbejdsgrundlag, der åbenbart for ham ikke er egnet. Finder den efterfølgende entreprenør, at arbejdsgrundlaget ikke er egnet, er det et forhold, bygherrens tilsyn skal tage stilling til, og ikke et forhold, fagentreprenørerne skal klare indbyrdes. 9

10 Forudsætninger Forudsætninger For at opnå et korrekt resultat er der en række forudsætninger, som skal være på plads i byggeriet. Det er således vigtigt at gennemanalysere bygningen og fastlægge konstruktionen, så summen af tolerancer for in situstøbt beton, betonelementer og montagen er i overensstemmelse med indfaldskrav til de efterfølgende fag. Ud over nedennævnte generelle forudsætninger er der i kapitlerne 1. Beton støbt in situ, 2. Betonelementer og 3. Montage af betonelementer nævnt de særlige forudsætninger, mulige konfliktområder og anbefalede løsningsforslag, der gælder specifikt for de enkelte bygningsdele. I afsnit 4.1 Fugtforhold beskrives de væsentligste forhold vedrørende fugt, udtørring og udtørringsmetoder, der er afgørende for, at fagene i fællesskab kan levere byggeriet i den aftalte kvalitet. I afsnit 4.2 Overflader nævnes nogle væsentlige forhold vedrørende udfaldskrav for overflader. I afsnit 4.3 Forarbejder ved malebehandling beskrives nogle særlige forhold, der gør sig gældende i grænsefladen mellem på den ene side leverandør/montør og på den anden side malerentreprenør. 10

11 Ydelsesfordeling Den principielle fordeling af ydelser for det enkelte byggeprojekt kan opstilles således: Aktør Arkitekt/ingeniør Betonentreprenør Elementleverandør Elementmontør Malerentreprenør Opgave Valg af toleranceklasse: Lempet, normal eller skærpet Beskrive udfaldskrav for elementmontagen og in situbeton Valg af overfladespecifikation ved hjælp af bips A24 Betonoverflader Specifikation, krav og kontrol Beskrive udfaldskrav til elementsamlinger, indadgående hjørner samt frie kanter og lysningsfalse Beskrive krav til udfyldning af fuger mellem vægge og dæk, herunder valg af materialer og detaljer Beskrive krav til udtørring Fastsættelse af den bestemmende kote for elementmontagen Beskrive/detaljere, hvordan tolerancer optages Beskrive krav til pilhøjder, og hvorledes disse håndteres Beskrive malebehandlingen og forventet udfald heraf Udføre arbejdet iht. beskrivelse for in situarbejdet Levere elementer, der opfylder de fastlagte krav til det enkelte element Udføre montage, der opfylder kravene til de monterede elementer Udføre malerarbejdet i henhold til beskrivelsen 11

12 Historik Historik Dette er den første udgave af Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage, der udkom marts Dette er et vigtigt kapitel på sigt På sigt er det planen, at håndbogen skal opdateres efter behov, fx når måltolerancer ændres. Derfor bliver dette kapitel vigtigt at holde øje med i kommende versioner, fordi det rummer den historiske oversigt over, hvad der har ændret sig, og fra hvilket tidspunkt ændringen har effekt. Er en tolerance fx blevet skærpet, kan det både have faglig og juridisk betydning i forhold til tidligere og igangværende arbejder. Dette kapitel vil i de følgende versioner give en oversigt over, hvad der er ændret mht. mål, tolerancer og ansvarsfordeling i grænsefladerne mellem de forskellige fag, og kunne bruges som dokumentation for, hvornår ændringerne er trådt i kraft. Kommentarer er velkomne Efterhånden som fagene får erfaring med at bruge håndbøgerne i praksis, regner vi med, at der kommer kommentarer til både indhold og udformning. Og på baggrund heraf skal håndbøgerne løbende føres ajour, så de bliver det bedst mulige værktøj for alle håndværkere, projekterende og bygherrer. Kommentarer er velkomne. Både til indhold og udformning. Kontakt Dansk Byggeri, Erhvervsteknisk Afdeling Postboks København K Telefon

13 Tolerancer 1 Beton støbt in situ 1. Beton støbt in situ Generelle forudsætninger De nye branchetolerancer er opstillet ud fra følgende normer og standarder: DS 411 Norm for Betonkonstruktioner DS 482 Udførelse af betonkonstruktioner. I yderste højre kolonne findes de kontrolmetoder, der skal anvendes for at afgøre, om tolerancerne er overholdt. De anførte numre henviser til afsnittet med kontrolmetoder. Om brugen af tolerancerne De følgende tolerancer for hhv. fundamenter, dæk og vægge angiver udfaldskravene for konstruktioner støbt in situ og dermed for betonentreprenøren. Tolerancerne er anført efter DS 482 Udførelse af betonkonstruktioner suppleret med branchens egne tolerancer. Det skal sikres, at de valgte tolerancer er i overensstemmelse med indfaldskravene til de efterfølgende fag såsom murerfaget, tømrerfaget og malerfaget. Projektspecifikationerne skal derfor angive, i hvilken toleranceklasse in situkonstruktionerne skal udføres. 1.1 Fundamenter inkl. fundamentsblokke Forudsætninger De angivne udførelsestolerancer forudsætter, at der ud fra den overordnede hovedafsætning foretages en detailafsætning i form af kote og modullinier på hver etage. Hvis fundamenter udføres i lempet toleranceklasse (LT), er der risiko for ekstraarbejder i efterfølgende aktiviteter som fx: Opretning/afhugning for første skifte ved murværk Forøget opklodsning/afhugning ved de fleste typer facadeelementer Dyre og vanskelige elastiske fugeløsninger Ved den angivne tolerance for centerlinie i lempet toleranceklasse vil der være risiko for, at efterfølgende aktiviteter ikke kan optage denne tolerance. 13

14 Tolerancer 1 Beton støbt in situ In situstøbte fundamenter og betonfundamentsblokke, inkl. letklinkerblokke samt præfabrikerede fundamenter anbefales derfor udført i mindst normal toleranceklasse (NT). Hvis der er særlige udfaldskrav til yderside af fundamenter i facadelinier, fx ved fundamenter for en glas eller alufacade, skal projektet stille krav herom. Afsætning og kontrol af mål Alle mål skal afsættes og kontrolleres ud fra en fortløbende målkæde i et (x, y, z) koordinatsystem. Kravet om en fortløbende afsætning efter målkæde forudsætter, at afsætningsgrundlaget fra bygherrens landinspektør er defineret med overholdelse af de nødvendige tolerancer. Udfaldskrav til fundamenter, in situstøbt eller af blokke Tolerancekrav Lempet toleranceklasse Normal toleranceklasse Skærpet toleranceklasse Kontrolmetode og middel Koter DS /10 mm* ±10 mm C1 Nivellement Placering med forskalling og blokke i forhold til centerlinie Uden forskalling i jordrender Branche +5/10 mm DS 482 ±30 mm A1 B2 Branche +5/10 mm A1 B2 Centerlinie Branche ±50 mm A1 B2 For og bagside Branche +30/10 mm A1 B2 * Jf. note til DS 482, stk Målebånd Totalstation Målebånd Totalstation Målebånd Totalstation Målebånd Totalstation Bemærkninger Tolerancer ved støbning i jordrender forudsætter, at de efterfølgende aktiviteter ikke kræver større tolerancenøjagtighed Andre fags indfaldskrav er ikke indarbejdet. 14

15 Tolerancer 1 Beton støbt in situ 1.2 Indstøbninger i fundamenter Der er ikke i danske standarder taget stilling til tolerancer for indstøbningsdele, såsom bolte, beslag etc. Der skal ifm. projekteringen tages stilling til nøjagtigheden for at sikre, at tolerancerne er nøjagtige nok. Andre fags indfaldskrav er ikke indarbejdet i forslaget. Udfaldskrav til indstøbninger i fundamenter Tolerancekrav Lempet toleranceklasse Normal toleranceklasse Skærpet toleranceklasse Kontrolmetode og middel Placering i forhold til centerlinier Branche +/8 mm +/5 mm A1 Målebånd og/eller teodolit Bemærkninger Ved afsætning af indstøbte dele med tolerance på ±5 mm eller med større nøjagtighed kan det anbefales, at der projekteres med udsparinger i fundament og efterfølgende placering ved indstøbning. Ved efterfølgende indstøbning af ankerbolte mv. i udsparinger foretages der en kontrolindmåling. 15

16 Tolerancer 1 Beton støbt in situ 1.3 Dæk Forudsætninger Mulige konfliktområder Ved anvendelse af tolerancer i DS 411 Norm for Betonkonstruktioner/DS 482 Udførelse af betonkonstruktioner kan der være konflikt mellem betonarbejdet og de efterfølgende arbejder. Det anbefales derfor at overveje, hvilke tolerancer der er behov for. Det kan fx dreje sig om tolerancer ifm.: Montage af større vinduespartier mv. Målfølsomme indvendige bygningsdele såsom trapper, elevatorer, branddøre mv. Indvendigt gulvarbejde herunder fastlæggelse af højder samt etablering af ensartede ud/indgangsniveauer Indplacering af andre bærende elementer. Anbefaling Det er nødvendigt at gennemanalysere bygningen og fastlægge de tværfaglige tolerancer ud fra en overordnet sammenhæng. Det kan være nødvendigt at tilpasse detaljer og tolerancer, så det ønskede resultat kan opnås for de forskellige fag. Hvor det er nødvendigt af hensyn til de efterfølgende arbejder, foreskrives skærpede krav til tolerancer. Udfaldskrav til terrændæk Tolerancekrav Lempet toleranceklasse Normal toleranceklasse Skærpet toleranceklasse Kontrolmetode og middel Planhed og lunker på overfladen Koter ved almindelig råbeton (afkostet overflade) Koter ved råbeton udstøbt med SCCbeton (vibreringslet beton) Branche ±15 mm ±10 mm F1 Retskinne Branche +15/30 mm +10/20 mm C1 Nivellement Branche ±17 mm ±12 mm C1 Nivellement Bemærkninger Andre fags indfaldskrav er ikke indarbejdet. 16

17 Tolerancer 1 Beton støbt in situ Udfaldskrav til etagedæk Tolerancekrav Lempet toleranceklasse Normal toleranceklasse Skærpet toleranceklasse Kontrolmetode og middel Placering i planen i forhold til afsætningslinien DS 482 ±10 mm ±10 mm A2 Målebånd Geometriske mål (Der kan interpoleres lineært mellem de angivne grænser) Mål 150 mm DS 482 ±8 mm ±8 mm A2 Målebånd Mål = 500 mm DS 482 ±15 mm ±15 mm A2 Målebånd Mål 2500 mm DS 482 ±30 mm ±30 mm A2 Målebånd Placering af udsparinger i slapt armeret dæk Spring mellem naboflader i form Branche ±20 mm A2 Målebånd Branche 5 mm F4 Retskinne Koter DS /10 mm +10/10 mm C1 Nivellement Branche +5/10 mm C1 Nivellement Bemærkninger Andre fags indfaldskrav er ikke indarbejdet Mulige konfliktområder. Der er fx konflikt mellem tolerancer i DS 482 Udførelse af betonkonstruktioner og anneks til DS 1003 Vinduer. Modulmål, fx ved placering af ovenlys. Det kan derfor anbefales, at der sættes særlig fokus på tolerancer i byggeprocessen, der har betydning for efterfølgende aktiviteter Spring mellem naboflader kan være i konflikt med normal indvendig overfladebehandling Anbefalinger. Hvis dækket skal udføres med pilhøjde, skal det fremgå af projektet. Det kan være en løsning at indbygge en vandret neutralzone svarende til en evt. foreskreven pilhøjde på dækket. 17

18 Tolerancer 1 Beton støbt in situ 1.4 Overbeton/cementbaseret afretningslag på dæk Forudsætninger Det forudsættes, at underlaget er udført med en tolerance på max ±12 mm, hvilket ikke er i overensstemmelse med udfaldskravet for Terrændæk støbt med afkostet overflade i lempet toleranceklasse (LT). Koter på underlaget måles som et gennemsnit ud fra et tilfældigt udlagt målenet. Krav til planhed og vandrethed skal fastlægges pga. stor mulighed for variation i koter og pilhøjder som følge af forskellige belastninger, svind og krybninger i løbet af byggeprocessen. Mulige konfliktområder og anbefalinger DS 482 Udførelse af betonkonstruktioner fastsætter ikke krav til maksimal eller minimal pilhøjde ved levering eller for den brugersituation, som følger af gulvopbygningen og øvrige belastninger. Hvis der ikke i projektet er redegjort og taget højde for disse forhold, vil der være risiko for konflikt mellem de forventede udfaldskrav og muligheden for at udføre efterfølgende arbejder i overensstemmelse hermed med deraf følgende konsekvenser. Projektet bør derfor omfatte en statisk ingeniørberegning, der angiver størrelsen for pilhøjde og/eller nedbøjning henholdsvis før og efter udførelsen af overbeton. Beregningen bør endvidere vurdere de fremtidige nedbøjninger forårsaget af svind og krybning samt nyttelast. Vurderingen af den statiske beregning bør indgå i entreprisebeskrivelser. Det kan være en løsning til at eliminere virkningen af en pilhøjde på dæk at indbygge en neutralzone svarende til pilhøjden på dækket. 18

19 Tolerancer 1 Beton støbt in situ Udfaldskrav til overbeton/cementbaseret afretningslag på dæk Tolerancekrav Lempet toleranceklasse Normal toleranceklasse Skærpet toleranceklasse Kontrolmetode og middel Gennemsnit for færdig kote Branche +5/10 mm C1 Nivellement Vandrethed/hældning på gulve. Måleafstand: < 2 m Branche ±5 mm B1 Retskinne og vaterpas 26 m Branche ±8 mm B1 Retskinne og vaterpas 618 m Branche ±12 mm B1 Nivellement Planhed og lunker på overfladen Branche ±5 mm F1 2 m retskinne 19

20 Tolerancer 1 Beton støbt in situ 1.5 Vægge Forudsætninger Det forudsættes, at facade, underlag og beklædning er projekteret under hensyn til bagvæggens samlede tolerancer, således at der er overensstemmelse mellem bagvæggens udsparinger og evt. gennemgående åbninger, flugter lodret/vandret samt de opstillede udfaldskrav til beklædning, vinduer og facadepartier. Mulige konfliktområder I lempet toleranceklasse (LT) kan der ved anvendelse af tolerancerne i DS 411 Norm for Betonkonstruktioner/DS 482 Udførelse af betonkonstruktioner være konflikt mellem tolerancerne for råhuset og de efterfølgende aktiviteter. Det kan fx dreje sig om: Montage af større vinduespartier mv. Målfølsomme indvendige bygningsdele som trapper, elevatorer, branddøre mv. Indvendigt gulvarbejde herunder fastlæggelse af højder samt etablering af ensartede ud/indgangsniveauer Indplacering af andre bærende elementer, dragere og tagkonstruktion. Anbefalinger Overordnet analyse. Det er nødvendigt at gennemanalysere bygningen og fastlægge de tværfaglige tolerancer ud fra en overordnet sammenhæng. Hvor det er nødvendigt af hensyn til de efterfølgende arbejder, foreskrives skærpede krav til tolerancer. Det kan være nødvendigt at tilpasse detaljer og tolerancer, der har betydning for de efterfølgende aktiviteter. Udsparinger til vinduer og døre. Det anbefales at målsætte udsparinger til vinduer og ud og indvendige døre med +10 mm i forhold til det teoretiske hulmål for at imødegå evt. toleranceafvigelser i udførelsesprocessen. Flugtende vinduer. Udsparinger til vinduer kan, hvor vinduer skal flugte vandret og/eller lodret, som alternativ til skærpet montagenøjagtighed udføres med et overmål i bredde og højde på fx 30 mm. Efterfølgende udføres indmåling og pålimning af udligningsplader i false. Tolerancer for vinkelrethed, vindskævhed og krumning. Krav skal være specificeret af bygherren/rådgiver i udbudsmaterialet eller i aftalegrundlaget. 20

21 Tolerancer 1 Beton støbt in situ Udfaldskrav til vægge støbt in situ Tolerancekrav Lempet toleranceklasse Normal toleranceklasse Skærpet toleranceklasse Kontrolmetode og middel Plan placering DS 482 ±10 mm ±10 mm A1 Målebånd Koter DS 482 ±10 mm C1 Nivellement Branche +5/10 mm +3/5 mm Udsparinger Branche ±20 mm ±10 mm B2 C3 Lodafvigelse DS 482 ±4 mm/m ±4 mm/m E1 E3 E4 Branche ±2 mm/m E1 E3 E4 Målebånd og nivellement Lodstok/teodolit Lodstok/teodolit Spring mellem naboflader i form Branche 5 mm F4 Retskinne Planhed og lunker Branche ±10 mm For vægfliser: ±5 mm F1 Retskinne Indstøbningsdele ift. afsætningslinie i plan Elindstøbninger Branche ±15 mm ±5 mm C3 Nivellement Andre indstøbningsdele Branche ±20 mm ±10 mm ±5 mm C3 Nivellement Bemærkninger Placering af indstøbningsdele i skærpet toleranceklasse (ST) kræver, at der først etableres en udsparing for senere indstøbning af genstanden. Spring mellem naboflader kan være i konflikt med normal indvendig overfladebehandling 21

22 Tolerancer 2 Betonelementer 2. Betonelementer De nye branchetolerancer er opstillet ud fra følgende normer og standarder: DS 411 Norm for Betonkonstruktioner DS 482 Udførelse af betonkonstruktioner. Som det fremgår af skemaerne på de følgende sider, er tolerancerne identiske med de tolerancer, der er angivet i tabel 14.3 i DS 482. Dog er bjælke og søjleelementer opdelt i slaptarmerede og forspændte og med lidt mindre tolerancer for de slaptarmerede end angivet i DS 482. Der er endvidere tilføjet et generelt krav til afvigelser fra ret vinkel for alle elementtyper. I yderste højre kolonne findes de kontrolmetoder, der skal anvendes for at afgøre, om tolerancerne er overholdt. Om brugen af tolerancerne De følgende måltolerancer beskriver udfaldskravene til leverandøren og dermed indfaldskravene til montøren og de efterfølgende fag. Den rådgivende ingeniør eller arkitekt må i den enkelte byggesag vurdere, om de angivne tolerancer er forenelige med de valgte løsninger til andre bygningsdele og bygningen som helhed. Hvis der er særlige behov i det enkelte projekt for skærpede tolerancer, kan der indgås konkret aftale herom. I vurderingen bør indgå, at elementer i et vist omfang kan være krumme og med varierende pilhøjder. Vindskævhed, krumning og pilhøjder Det er ikke muligt generelt at angive tolerancer for vindskævhed, krumning og pilhøjder, da mange forskellige forhold har indflydelse på disse størrelser. Projektspecifikationen kan angive tolerancer herfor. Vindskævhed begrænses ved støbning på indnivellerede plane forme, men forkert opklodsning ifm. mellemlager kan medføre vindskæve elementer. Krumning begrænses ligeledes ved støbning på indnivellerede plane forme, men naturlige forskelle i udtørringssvind på form og opside, uens temperaturforhold på lager og uhensigtsmæssig lagring kan medføre krumning. Pilhøjde forekommer normalt kun på forspændte elementer. For disse beregnes den teoretiske pilhøjde i ubelastet tilstand. Den beregnede værdi må forventes at kunne variere ±50 %. 22

23 Tolerancer 2 Betonelementer Mulige konfliktområder Ved anvendelse af lempet toleranceklasse (LT) og normal toleranceklasse (NT) kan der være konflikt mellem råhusets tolerancer og de efterfølgende aktiviteter. Det kan fx dreje sig om: Montage af større vinduespartier mv. Målfølsomme indvendige bygningsdele som trapper, elevatorer, branddøre mv. Indvendigt gulvarbejde herunder fastlæggelse af højder samt etablering af ensartede ud/indgangsniveauer Indplacering af andre bærende elementer, dragere samt tagkonstruktion. Der er fx konflikt mellem DS 482 Udførelse af betonkonstruktioner og anneks til DS 1003 Vinduer. Modulmål. Det kan derfor anbefales, at der sættes særlig fokus i projekteringen på tolerancer i byggeprocessen, der har betydning for efterfølgende aktiviteter. Anbefalinger Overordnet analyse. Det er nødvendigt at gennemanalysere bygningen og fastlægge de tværfaglige tolerancer ud fra en overordnet sammenhæng. Det kan være nødvendigt at tilpasse detaljer og tolerancer, der har betydning for de efterfølgende fag. Hvor det er nødvendigt af hensyn til de efterfølgende arbejder, foreskrives skærpede krav til tolerancer. Udsparinger til vinduer og døre. Det anbefales at målsætte udsparinger til vinduer og døre med +10 mm i forhold til det teoretiske hulmål for at imødegå evt. toleranceafvigelser ved elementproduktionen og montagen. Flugtende vinduer og døre. Udsparinger til vinduer og døre kan, hvor de skal flugte vandret og/eller lodret, som alternativ til skærpet montagenøjagtighed udføres med et overmål i bredde og højde på fx 30 mm. Efterfølgende udføres indmåling og pålimning af udligningsplader i false. Enkeltmål Tolerancer er angivet for enkeltmål. Bearbejdning på pladsen Selv om montagetolerancerne er overholdt, kan det i sjældne tilfælde blive nødvendigt med en bearbejdning (tildannelse, pudsning) af elementerne på pladsen. I så tilfælde må der indgås særaftaler med rådgiver/bygherre om den ekstraydelse, der ligger i at udføre de fornødne tilpasninger. Problemet kan fx imødegås ved at projektere med en øget fugebredde. 23

24 Tolerancer 2 Betonelementer 2.1 Udfaldskrav til facader og vægge med slap armering Tolerancekrav Lempet toleranceklasse Normal toleranceklasse Skærpet toleranceklasse Kontrolmetode og middel Tykkelse (T) DS 482 ±5 mm ±5 mm D1 Målebånd Bredder (B) B 2,4 m DS 482 ±5 mm ±5 mm D1 Målebånd B 7,2 m DS 482 ±8 mm ±8 mm D1 Målebånd B 9,6 m DS 482 ±12 mm ±12 mm D1 Målebånd Højde (H) H 7,2 m DS 482 ±8 mm ±8 mm D1 Målebånd H 9,6 m DS 482 ±12 mm ±12 mm D1 Målebånd H > 9,6 m DS 482 ±20 mm ±20 mm D1 Målebånd Afvigelse fra ret vinkel L 1,0 m Branche Max 3 mm pr. 0,5 m L > 1,0 m Branche Max 2 mm pr. 0,5 m D2 Vinkel D2 Vinkel 2.2 Udfaldskrav til forspændte huldæk Tolerancekrav Lempet toleranceklasse Normal toleranceklasse Skærpet toleranceklasse Kontrolmetode og middel Tykkelse (T) DS 482 ±8 mm ±8 mm D1 Målebånd* Tykkelse (T) T 320 mm Bredder (B) B 2,4 m Branche ±12 mm D1 Målebånd* DS 482 ±5 mm ±5 mm D1 Målebånd Paselementer Branche ±20 mm D1 Målebånd Længder (L) L 7,2 m DS 482 ±12 mm ±12 mm D1 Målebånd L 14,4 m DS 482 ±20 mm ±20 mm D1 Målebånd L > 14,4 m Branche ±30 mm D1 Målebånd Afvigelse fra ret vinkel Branche Max 6 mm pr. 0,5 m D2 Vinkel * Der er tale om en middelværdi. Lokale afvigelser ud over tolerancen kan forekomme. 24

25 Tolerancer 2 Betonelementer 2.3 Udfaldskrav til søjler og bjælker med slap armering Tolerancekrav Lempet toleranceklasse Normal toleranceklasse Skærpet toleranceklasse Kontrolmetode og middel Tykkelse (T) H 0,6 m DS 482 ±8 mm D1 Målebånd H 0,6 m Branche ±5 mm D1 Målebånd H 2,4 m DS 482 ±12mm D1 Målebånd H 2,4 m Branche ±8 mm D1 Målebånd Bredder (B) B 2,4 m Ved H 0,6 m DS 482 ±8 mm D1 Målebånd Ved H 0,6 m Branche ±5 mm D1 Målebånd Ved H 2,4 m DS 482 ±12 mm D1 Målebånd Ved H 2,4 m Branche ±8 mm D1 Målebånd Længder (L) L 7,2 m Branche ±8 mm D1 Målebånd L 9,6 m Branche ±12 mm D1 Målebånd L > 9,6 m Branche ±20 mm D1 Målebånd L 14,4 m DS 482 ±20 mm ±20 mm D1 Målebånd L > 14,4 m DS 482 ±30 mm ±30 mm D1 Målebånd Afvigelse fra ret vinkel L 1,0 m Branche Max 3 mm pr. 0,5 m L > 1,0 m Branche Max 2 mm pr. 0,5 m D2 Vinkel D2 Vinkel 25

26 Tolerancer 2 Betonelementer 2.4 Udfaldskrav til søjler og bjælker med forspændt armering Tolerancekrav Lempet toleranceklasse Normal toleranceklasse Skærpet toleranceklasse Kontrolmetode og middel Tykkelse (T) T 0,6 m DS 482 ±8 mm ±8 mm D1 Målebånd T 2,4 m DS 482 ±12 mm ±12 mm D1 Målebånd Bredder (B) B 2,4 m Ved H 0,6 m DS 482 ±8 mm ±8 mm D1 Målebånd Ved H 2,4 m DS 482 ±12 mm ±12 mm D1 Målebånd Længder (L) L 14,4 m DS 482 ±20 mm ±20 mm D1 Målebånd 14,4 m < L 28,8 m DS 482 ±30 mm ±30 mm D1 Målebånd L > 28,8 m Branche ±40 mm D1 Målebånd Afvigelse fra ret vinkel L 1,0 m Branche Max 3 mm pr. 0,5 m L > 1,0 m Branche Max 2 mm pr. 0,5 m D2 Vinkel D2 Vinkel 26

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder Måleregler kontrolmetoder Tolerancer kontrolmetoder Tolerancer overfladespecifikationer Tolerancer for murværk overflader Tolerancer overfladespecifikationer Forudsætninger for malebehandling kontrolmetoder

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

NU BLIVER DER KLARHED OM TOLERANCERNE

NU BLIVER DER KLARHED OM TOLERANCERNE Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

12 TOLERANCER 1 12 TOLERANCER

12 TOLERANCER 1 12 TOLERANCER 12 TOLERANCER 12 TOLERANCER 1 12.1 Tolerancer 2 12.1.1 Betonelementers mål 2 12.1.2 Byggepladsmål 2 12.1.3 Grundlæggende tolerancebegreber 3 12.1.4 Vejledende beregning til valg af toleranceangivelser

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse 4 2.1 Normer m.v. 4

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk UDVENDIGE BEKLÆDNINGER 1 Veludført Træhåndværk Håndværkerpjece Træsektionen i Dansk Byggeri 4. udgave 2016 1 INDHOLD FORORD... 3 1. UDVENDIGE BEKLÆDNINGER... 4 2. ØVRIGE UDVENDIGE BYGNINGSDELE.... 6 3.

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Betonoverflader Specifikation, krav og kontrol A24

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Betonoverflader Specifikation, krav og kontrol A24 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Betonoverflader Specifikation, krav og kontrol A24 Publikation A24 juni 2007 bips Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon +45 70 2 22 7 Internet www.bips.dk

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse... 20 Indholdsfortegnelse Side : 1/23 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning.

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning. Bærende rammer i levende byggeri Generelt Huldæk anvendes som etageadskillelse og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Huldæk kan også anvendes som vægelementer. Betonelement a s producerer forspændte

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Drejebog Elementmontage Logistik & Produktionsvejledning 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Indholdsfortegnelse Drejebog Elementmontage 1 Logistik 3 Byggeplads 3 Procesopstartsmøde 4 Sikkerhed 4 Montage 5

Læs mere

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01.

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01. Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland Vejledning T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk i vægge Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato:

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Mur 2. Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2

Mur 2. Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2 Mur 2 Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2 Modul 1 Mur 2 Praktik: Du skal mure en halvstensmur efter tegningen, forbandtet i denne opgave er halvstensforbandt

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

SL-DÆK D A T A B L A D

SL-DÆK D A T A B L A D SLDÆK DATABLAD OM SLDÆKKET SLdækket er et forspændt betondæk som normalt kan anvendes til enkeltspændte etageadskillelser i boliger, erhversbyggeri, industribyggeri, Phuse mv. Dækket består af en kombination

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.01.17 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Højisolerede betonelementer

Højisolerede betonelementer Højisolerede betonelementer En ny måde at opnå lavenergi på Generelt Da 40 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmning, ventilation og elektricitet i vore boliger, bliver kravene stadig større fra de

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet.

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik 1 FA p. 4.32/ Forholdet kan fx dreje sig om at Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. tegn. A2.27 der ikke

Læs mere

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk Hus opført i betonelementer 24-01-2007 Ingeniørhuset i København Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V 1 Flemming knudsen Faglig uddannelse som tømrer Bygningsingeniør fra Odense Teknikum 1969 Ansat på

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.220, basisbeskrivelse beton,

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision C, 1.09.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper HS Hansen a/s Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Revision, 10.04.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m.

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælke Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælken kan udføres: som en præfabrikeret teglbjælke, som minimum er 3 skifter høj eller en kompositbjælke

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. -er et skema (Skema nr. 100) til at registrere de forhold man støder på under procesgranskningen af det foreliggende

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7231 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Manglende oplysning i tilstandsrapport vedr. sætningsskader/revner i facader. Huset har knæk på midten. Det er målt at det falder ca. 13 cm

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Afsnit Akkordprisliste. Vejledende priser. a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne. b. Forenkelt priskurant

Afsnit Akkordprisliste. Vejledende priser. a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne. b. Forenkelt priskurant Afsnit 7 1. Akkordprisliste. Vejledende priser a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne b. Forenkelt priskurant c. Akkord Budgetmodel Betonarbejde i Danmark. Sammenskrevne priser

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere