Statusrapport april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport april 2013"

Transkript

1 Handleplaner for udviklingsarbejde Bytoften og Herning Kommune Godkendt og igangsat november 2012 Statusrapport april 2013 Udarbejdet af Bestyrelsen for. /kobbo version 2.0

2 Bestyrelsen for s besluttede i november 2012 at igangsætte en handleplan med fokus på 4 strategiske indsatsområder. Statusrapporten er bestyrelsens redegørelse til Herning Kommune for arbejdet ind til nu. Statusrapporten har følgende indhold: 1. Resume Ledelsesstruktur... 4 Ny ledelsesstruktur... 4 Ledelsesdialog i Bytoftens ledergruppe... 4 Bestyrelsens fremadrettede rolle Serviceniveau... 7 Forventningsafstemning Herning Kommune/Bytoften... 7 Ydelsesbeskrivelser... 9 Kulturudvikling... 9 Ny måder og samarbejdsformer Velfærdsteknologi Frivillige Nye finansieringskilder Samarbejde Reference til Herning Kommune Dialogmøder Koordinationsmøder med Taskforce Samarbejde mellem bestyrelse og forstander Økonomi Udmøntning af besparelser Detailgennemgang af budgettet Resultatområder Fælles Satellitten Afdeling Bo og Genoptræning Bofællesskaberne Aktivitetscentret Køkken Cafeteria Afviklingsplan for Bytoftens gæld til Herning Kommune Afrunding... 15

3 1. Resume 1. Ledelsesstruktur Bestyrelsen har etableret en ny ledelsesstruktur med 1 forstander og 3 afdelingsledere. Hertil kommer en række koordinatorer og medarbejdere med særlige funktioner. Bestyrelsen har revideret mission og vision. Det giver afsæt og retning for de strategiske drøftelser og målsætning på bestyrelsesmøder og ledermøder. Bestyrelsens fremadrettede rolle bliver drøftet på temadag 8. april. Bestyrelsens sammensætning bliver drøftet på temadag 8. april. 2. Serviceniveau Forventningsafstemning Herning Kommune/Bytoften sker løbende og i en konstruktiv tone. Bytoften har udarbejdet ydelsesbeskrivelser. De skal nu afstemmes og tilrettets med Herning Kommunes visitation. De nye markedsligenende styringsprincipper og øgede krav om gennemskuelighed og dokumentation nødvendiggør en radikal kulturudvikling på Bytoften. Kulturen vil bestyrelsen ændre ved at sætte fokus på de daglige handlinger. Som ramme og metode i denne proces er Bytoften i gang med at indføre kvalitetsledelse efter principperne i ISO/EN Det suppleres med mere information, mere dialog med medarbejderne og i det hele taget øget inddragelse af medarbejderne i udviklingsarbejdet. 3. Samarbejde Bytoften har fået ny reference til Herning Kommune. Bytoften er nu tilknyttet Center For Kommunikation og forstander Ole Arendal repræsenterer Bytoften på Områdeledermøderne i forvaltningen. Chefen for Handicap og Psykiatri, Ejnar Tang og forstander for Bytoften, Bo U. Bertelsen holder dialogmøder hver 14. dag hvor forventninger og forløbet på Bytoften afstemmes. Der er løbende dialog mellem Bytoften ledere/medarbejdere og Herning Kommunes Taskforce 4. Økonomi Driftsbudgettet for 2013 hænger sammen. Dog er Bytoften pt. ramt af ledige pladser hvilket betyder mindre indtægter end forventet. Denne mindreindtægt forventer bestyrelsen kompenseret ved besparelser på støttefunktioner 1 og effektiviseringer 2. Bytoften er blevet opdelt i 8 resultatcentre. Det giver bedre overbliver og mulighed for lokal styring og ansvar for økonomiske dispositioner. Bytoften har ved udgangen af 2012 en gæld på 5,3 million kr. til Herning Kommune. Ved at afhænde Bytoften 78 (Bixen) til Herning Kommune, vil gælden kunne nedbringes med ca. 2 millioner kr. Derudover er der iværksat en hel række besparelser og effektiviseringer (se note 1+2), men pga. akut svigtende indtægter vurderes de først at kunne bidrage til gældsafvikling fra 2014 og frem. Bestyrelsen vil anmode Herning Kommune om at bidrage til finansiering af fratrædelsesaftale og ansættelse af konstitueret forstander, idet Muusmann rapporten peger på, at begge parter har andel i, at Bytoften og samarbejdet med Herning Kommune kørte af sporet. Bestyrelsen anmoder Herning Kommunes Social- of Sundhedsudvalg om, at tilkendegive i hvilket omfang Herning Kommune vil støtte driften af cafeteriet. 1 Forsikringer, administration, køkken, husleje m.v. 2 Bedre vagtplanlægning, arbejdstilrettelæggelse m.v.

4 2. Ledelsesstruktur Ny ledelsesstruktur Bestyrelsen ønsker at styrke den strategiske ledelse på (fremover omtalt som Bytoften) med fokus på handle- og beslutningskraft. Bytoften og hele det specialiserede socialområde er i en turbulent tid. Det kræver manøvredygtighed, når Bytoften skal positionere sig i de nye rammevilkår med øget markedsgørelse, skærpet profil som specialiseret tilbud, kommuner der visiterer mindre til andre kommuners tilbud og krav om generelle besparelser/effektiviseringer på hele det specialiserede socialområdet. Det er baggrunden for, at bestyrelsen har valgt en smal ledelse med 1 forstander og 3 afdelingsledere: Bytoftens organisationsplan Bestyrelsen Forstander Konst. Bo Bertelsen Administration Bo Bertelsen Køkken Maj-Britt Kristiansen Satellitten og Afdeling 12 Lissi Thuen Aktivitetscenter, BOF, Teknisk afd. og købmand Kim Sørensen Bofællesskaberne, Neuropæd. Team og Bo og Genoptræning Jakob Skovbakke Der er udpeget en række koordinatorer som skal bidrage til ledelsen i dagligdagen. Se nærmere i kapitel 3. Ledelsesdialog i Bytoftens ledergruppe Bestyrelsen har revideret Bytoftens mission og vision. Mission og vision sætter rammerne for Bytoftens nye position og retning. Det betyder, at mange dagligdags rutiner og adfærd skal revurderes. Emnerne drøftes løbende på bestyrelsesmøder og ledergruppens strategimøder.

5 Ledergruppen holder ordinære ugentlige ledermøder, hvor bl.a. økonomi og driftsoptimering drøftes. Alle sten vendes og ingen kameler er hellige Mission Vi skaber livsværdi, socialt netværk og fremtidsperspektiv for mennesker med hjerneskade og bevægelseshandicap Vores vigtigste formål er at skabe sammenhæng og mening i beboere og brugeres liv. Derfor tager vores indsats udgangspunkt i et helhedsperspektiv, hvor fysisk, psykisk og social trivsel tænkes sammen. Kobbo 22. februar 2013 Vision Vi ønsker at være vestjysk kraftcenter for viden og udvikling inden for hjerneskade og bevægelseshandicap Vores højt specialiserede medarbejderstab skal skabe udvikling og resultater, der gør Bytoften til kommunernes foretrukne samarbejdspartner. Definition på et kraftscenter: Sted eller område med høj koncentration af aktivitet, initiativ og resurser som har positivt afsmittende virkning på omgivelserne Kilde:

6 Missionen og visionen er grundlag for Bytoftens nye historie. Historien fortæller ledelsen, personalet, beboere, brugere, pårørende, visitatorer og omverdenen, hvad Bytoften står for, og hvor bestyrelsen ønsker at bevæge Bytoften hen. Historiefortællingen giver et fælles billede af udfordringerne og målene for Bytoften. Bestyrelsens fremadrettede rolle Rammevilkårene for Bytoften har i de sidste år været under stærkt pres, og det ser ikke ud til, at dette pres aftager foreløbig. Bestyrelsens opgaver er ændret. Bestyrelsen skal i højere grad forholde sig til faglig ledelse, forandringsledelse og strategisk ledelse. Bestyrelsen vil drøfte bestyrelsen fremtidige rolle og sammensætning på en temadag den 8. april 2013, og bestyrelsen forventer, at eventuelle justeringer kan træde i kraft

7 3. Serviceniveau Efter drøftelser med Handicap- og Psykiatri og Center for Kommunikation, konkluderer bestyrelsen, at Bytoften fortsat skal være et specialiseret tilbud til voksne mellem 18 og 60 år med hjerneskade og/eller fysiske handicaps. Denne ambition kræver skærpet synlighed om ydelser og kvalitet. Derfor har bestyrelsen besluttet at indføre et kvalitetsledelsessystem. Forventningsafstemning Herning Kommune/Bytoften Med afsæt i Bytoftens mission og vision er der iværksat et kvalitetsledelsessystem efter principperne i ISO/EN Kvalitetsledelsessystemet skal sikre flere ting: tavs viden gøres til fælles viden der fastlægges og beskrives faglige standarder for nøgleindsatser kritiske procedurer kortlægges, beskrives og standardiseres løbende dialog og evalueringer med kunder/interessenter løbende forbedringer og metodeudvikling gennemskuelighed og tydelige vare- og indholdsbeskrivelser for vores ydelser Nøglepersonerne i dette arbejde er koordinatorerne. Der er udpeget 4 fagkoordinatorer, 5 koordinatorer for daglig praksis og en kvalitetskoordinator: Funktionsplan for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring Bo Bertelsen Administartion Køkken Lissi Thuen Kim Sørensen Jakob Skovbakke Satellitten Afdeling 12 Aktivitetscenter Bytoftens Oply Bofællesskab Neropæd. team Bo og genoptr Maria Rømer Fysioterapi Charlotte Horsholt Sygepleje Maj-Brit Olesen Marie Balle Bente Quistgaard Pædagogik Ergoterapi Daglig praksis Daglig praksis Charlotte Würtz Daglig praksis Ulla Maria Stangeland Rømer Daglig praksis Ulla Vita Stangeland Asferg Daglig praksis Søs Rolighed Kvalitetskoordinator

8 Fagkoordinatorerne skal i samarbejde med fagkollegaer på tværs af Bytoften, fastlægge og beskrive faglige standarder for nøgleindsatserne og beskrive processer for de kritiske faglige procedurer. Formålet er at højne og kvalitetssikre det faglige arbejde. Koordinatorerne for daglig praksis skal beskrive og fastlægge de kritiske processer i afdelingerne. Det skal kvalitetsikre og skabe sammenhængende forløb for borgerne. Det gør koordinatorerne i samarbejde med alle medarbejdere/faggrupper i afdelingen. Bestyrelsen har vedtaget følgende politik for Bytoftens kvalitetsarbejde: Kvalitetspolitik Vi vil overhold myndighedskrav, god faglig praksis og evidensbaserede retningslinjer. Med afsæt i vores mission og vision, vil vi går i dialog med kunderne/kommunerne om en løbende udvikling af vores ydelser. Vi vil løbende udpege og kvalitetssikre de kritiske processer. Vi vil måle kommunernes og borgernes/brugernes tilfredshed med vores ydelser. Vi vil løbende inddrage/træne/uddanne personalet i de processer som sikrer kvaliteten. Kvalitetsledelse skal sikre en løbende forventningsafstemning med kunderne - primært Herning Kommune og brugerne/borgerne. I den løbende forventningsafstemning ligger også produktog metodeudvikling. Metoden og flow er vist i denne tegning: Rammer for vores arbejde Krav Lovkrav Myndigheds krav Flow - udvikling Kompetenceudvikling - Vision - Politikker Målsætning Forventningsafstemning Effekt og tilfredshed Dokumentation Kommuner/ Visitatorer Kommuner/ Visitatorer Borger Standarder Kvaliteter Resurser Kerneydelsen - Mission - Måling Analyse Forbedringer Borger Pårørende Pårørende Faglighed Best Practice Processer Indsats Resultater Personale Værdier og etik Samarbejde ekstern/intern

9 Udviklingsarbejdet er godt i gang. Tidsplanen er, at koordinatorerne er færdige med grundlæggende kortlægning og analyser i april 2013, beskrivelse af standarder og procedurer sker i maj juni, introduktion til personalet og samarbejdspartnere i august og første evaluering i november. Der er ikke tilført ekstra resurser til kvalitetsledelsesprojektet ledelsen forventer, at tydeliggørelse af kvalitetsstandarder, indførelse af standardprocedure og klare mål på sigt vil effektivisere det daglige arbejde. Disse forventninger deler koordinatorerne. Ydelsesbeskrivelser Bytoftens har udarbejdet ydelsesbeskrivelser for alle områder. Med støtte fra CFK er de nu ved at blive omskrevet så de matcher Visitationsenhedens Ydelsesbeskrivelser. Efterfølgende går ledelsen i dialog med visitatorerne omkring en præcisering af og forventningsafstemning om lovgrundlag, indhold i ydelserne og finansiering af ydelserne. Det vil sige, at udvikling og tilpasninger af ydelsesbeskrivelser implementeres i kvalitetsledelsessystemet som en fortløbende proces. Der er fortsat uoverensstemmelser omkring hvilke ydelser borgerne skal tilbydes, og hvordan de skal finansieres. Noget skyldes traditioner fra amternes tid, andet skyldes forskellige tolkninger af lovgivningen. Fx henter Bytoften en borger fra Holstebro til Aktivitetscentret. For denne ydelse må Bytoften kun opkræve udgifter til drivmidler (dieselolie) hvilket vil sige 1,10 kr. pr km. De faktiske omkostninger til bussen er ca. 5,- kr. pr. km. + løn til chaufføren. Det siger sig selv, at det er meget dårlig forretning og et tema Bytoften har taget op med forvaltningen. Der er en rigtig god dialog mellem forvaltningen, andre institutionsledere og Bytoften om udfordringerne i markedsgørelsen af det specialiserede socialområde. Der er respekt om hinandens motiver og opgaver selv om de til tider er modsatrettede. Men de kontrollerede konflikter aktørerne imellem er netop et af formålene ved markedsstyringsmodellen på området. Kulturudvikling De nye markedsligenende styringsprincipper og øgede krav om gennemskuelighed og dokumentation nødvendiggør en radikal kulturudvikling på Bytoften. Kulturen vil bestyrelsen ændre ved at have fokus på de daglige handlinger. Som ramme og metode i denne proces er Bytoften i gang med at indføre kvalitetsledelse efter principperne i ISO/EN Det supplerer ledelsen med mere information, mere dialog med medarbejderne i det hele taget øget inddragelse af medarbejderne i udviklingsarbejdet. De nye styreformer med taxameterprincipper og ydelsesbeskriver som finansieres af forskellige kasser kræver andre tanker, adfærd og handlinger. De nye paradigmer betyder, at ledere og medarbejdere skal inddrage økonomiske overvejelser og finansieringsmodeller. Bytoften er i dag en leverandør som leverer det, visitatorerne vil betale for hverken mere eller mindre. Denne tænkning kan udfordre de fagprofessionelle medarbejdere, fordi vi ikke altid kan gøre det ypperste for borgeren pga. økonomiske prioriteringer og begrænsninger. Derfor arbejder Bytoften med at indføre et nyt begreb at være professionel medarbejder. Det skal forstås sådan, at man er professionel medarbejder, når man mestre at balancere mellem økonomi, faglighed, lovgivning, hensyn til borgeren og hensyn til Bytoften. Det at være faglig dygtig er fortsat meget vigtig men ikke nok i sig selv længere.

10 Den kulturforandring kræver meget stor tydelighed med klare rammer og mål og en løbende forventningsafstemning mellem bestyrelse, leder og medarbejder og medarbejderne imellem. I det arbejde er kvalitetsledelsesarbejdet en vigtig motor. Derudover holder Bytoften flere MED møder, sender flere Nyhedsbreve ud og fortæller og drøfter løbende vores handlinger og adfærd i relation til økonomi og effekt. Den øgede tydelighed udfordrer ofte gamle vaner og normer, hvilket ikke alle synes er en god ide. For nogle er der tale om radikale kulturforandringer. Det har ledelsen stor fokus på at håndtere i form af inddragelse og dialog med medarbejderne om det at være i de nye rammevilkår. Bestyrelsen har til den opgave iværksat træning af kollegial sparring for 60 medarbejdere. Ny måder og samarbejdsformer Bestyrelsen ønsker at Bytoften forsat udvikler sig. Det vil bestyrelsen fremme ved at sætte fokus på udvikling af ydelserne og vurdere anvendelsesmuligheder af de nyeste teknologier og samarbejdsformer. Velfærdsteknologi Bestyrelsen søger om midler til indførelse af velfærdsteknologi. Konkret har man ansøgt Herning Kommunes velfærdsteknologipulje om penge til et projekt om spiserobotter. Ansøgningen lægger vægt på, at vi skal tilegne os viden om den nuværende kultur og de grundlæggende værdier omkring spisesituationen således, at vi kan bygge bro til velfærdsteknologien i respekt og forståelse for borgernes, personalets og pårørendes værdier og normer. Vi ved, at spisesituationen indeholder mange ritualer som mange værner om. Målet er, at borgere, pårørende og medarbejdere skal opleve velfærdsteknologi som et bidrag til mere og bedre velfærd og ikke som en mekanisering/besparelse af personlig omsorg. Frivillige Et andet tiltag er brug af frivillige. Lige som andre bosteder forsøger bestyrelsen at etablere et fællesskab af frivillige på Bytoften som kan bidrage med sociale aktiviteter og berige det sociale liv. Der er sket følgende: - Bestyrelsen har oprettet en Busforening, hvor pårørende kan leje Bytoftens busser sammen med beboerne til private gøremål mod betaling. - Bestyrelsen har sammen med Centerrådet iværksat en kampagne for at hverve frivillige. Der er omdelt pjecer og 9. april holder man en informationsaften for interesserede. - FC Midtjylland og Bytoften har indgået et samarbejde, hvor spillere fra FC Midtjylland bidrager og er aktive som frivillige på Bytoften. - Bestyrelsen vil tage kontakt til CEB om etablering af socioøkonomiske virksomhed. Fx træningssted for udsatte borgere som så samtidig bidrager til Bytoften. Brug af frivillige er forsat i sin spæde start. Det er usikkert i hvilket omfang frivillige kommer til at bidrage på Bytoften. Nye finansieringskilder Bestyrelsen er optaget af at opdyrke nye finansieringskilder. Det kan være fonde, statslige ordninger m.v. Konkret har bestyrelsen: - Ansøgt og fået tilsagn fra Forebyggelsesfonden på til kollegial sparring - Fået tilsagn om støtte fra Lions i Vildbjerg til sansehave - Indgået samarbejde med Jobcentret om Jobrotationsprojekt. Det betyder i praksis, at vi får gratis vikardækning når medarbejderne er på uddannelse. Bestyrelsen vil løbende følge op på mulighederne for nye finansieringskilder.

11 4. Samarbejde Reference til Herning Kommune Bytoften er nu tilknyttet Center for Kommunikation (CFK). CFKs forstanderne Ole Arndal sidder i Områdeledergruppen for Handicap og Psykiatri. CFK deltager en gang om måneden i Bytoftens strategimøder. CFK tager spørgsmål eller dilemmaer med til drøftelser i Områdeledergruppen, men derudover er CFK en værdifuld faglig sparringspartner som i allerhøjeste grad bidrager til Bytoftens ydelses- og metodeudvikling. Bytoftens ledelse oplever sig i højere grad end tidligere som en del af Herning Kommunes tilbud. Dialogmøder Hver 2. uge mødes konstitueret forstander for Bytoften, Bo U. Bertelsen, med Chefen for Handicap og Psykiatri, Ejnar Tang. Det er en midlertidig ordning, som gælder for På disse møder har Ejnar Tang mulighed for at følge udviklingen på Bytoften helt tæt og Bo U. Bertelsen kan sparre med Ejnar Tang om problemstillingerne. Den tætte dialog fungerer godt og sikre en løbende forventningsafstemning. Koordinationsmøder med Taskforce Herning Kommune stillede en taskforce til rådighed for Bytoften. Dette samarbejde fungerer fint og i en god dialog. Konkret har samarbejdet betydet: - gennemgang og berigtigelse af personalets løn og ansættelsesforhold - en ny lokalarbejdstidsaftale for de forskellige faggrupper er på bedding - ny opgavefordeling omkring løn- og personaleadministration med Lønservice og HR - nye økonomirapporter ud fra nye principper om resultatcentre - ledersparring til afdelingslederne fra ekstern erhvervspsykolog - konsulenthjælp til udarbejdelse af mission og vision - aftale om konsulenthjælp til kollegial sparring for 60 medarbejdere Samarbejde mellem bestyrelse og forstander Bestyrelsen har valgt at holde bestyrelsesmøde hver 2. måned. Det vil sikre en tættere dialog og øget indsigt med ledelsen af Bytoften.

12 5. Økonomi Bytoften befandt sig i 2012 i et alvorligt krydspres. Situationen var: - krav om besparelser - udsigt til en gæld på ca. 7 millioner kroner ved udgangen af utilfredse beboere og brugere som ikke mente de fik de ydelser, de var berettiget til - mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø blandt personalet I december 2012 kom endnu et alvorlig problem i form af ledige pladser. 4 beboere er gået bort inden for 3 måneder, hvilket er meget usædvanligt. Det betyder, at Bytoften har flere tomme pladser i årets første måneder med heraf følgende manglende indtægter. Den komplekse situation betød, at bestyrelsen måtte lægge en strategi for at bryde den onde cirkel. Pga. dårlig trivsel og utilfredse borgere, valgte bestyrelsen at skabe stabilitet omkring personalet og kerneydelserne. Det vil i praksis sige, at der ikke blev gennemført yderligere personalereduktioner men kun ansættelsesstop, selvom der manglede indtægter. Strategien var, at genskabe trivsel, fastholde fagligheden og et godt omdømme og ad den vej tiltrække nye beboere til de ledige pladser. For at imødegå de manglende indtægter, bad bestyrelsen ledelsen om at sætte fuld fokus på besparelser og effektivisering af støttefunktionerne. Driftsøkonomien Vi har kerneydelser og støttefunktioner. Støttefunktioner Teknisk service Forsikringer Udstyr Købmand Kerneydelse: omsorg, pleje støtte, træning Administration Bygninger Cafeteria Vagter Køkken/mad Vi får en fast takst som vi fordeler mellem kerneydelsen og støttefunktionerne. Udmøntning af besparelser Bytoften kom ud af 2012 med en gæld på 5,3 millioner kr. Resultat blev bedre en forventet pga. overbelægning (flere indtægter) og at afskediget personale fratrådte før opsigelsesperioderne løb ud (færre lønudgifter). Budgettet for 2013 hænger sammen/går i nul, men pga. ledige pladser bliver indtægterne lavere end forventet. Bestyrelsen forventer at kunne finde besparelser el-

13 ler øgede indtægter svarende til mindreindtægterne for pladssalg. Ikke alle effektiviseringer slår fuld ud igennem i Detailgennemgang af budgettet Resultatområder Bytoften er nu delt op i 8 resultatområder. De styres ud fra princippet om, at hvert område skal hvile i sig selv kan lederen ikke løfte den opgave, bringes situationen op i ledergruppen, og løsningen på situationen bliver nu en fælles opgave. Ideen er at bringe økonomien tæt på personalet og inddrage dem i løsningerne og dispositionerne. Samtidig tages der et fælles ansvar for situationer, man ikke kan løse inden for egne ramme fx på grund af faldende pladssalg eller andre udefrakommende forhold. Status for budgettet er: Prognose for årsresultat: Mindreudgifter på driften Mindreindtægter på pladssalg Resultat for ,6 mill kr. -2,9 mill kr -0,3 mill kr Prognosen er meget usikkert, fordi belægningen svinger hen over året. Bytoften har pt. 2 ledige pladser. Når de bliver besat, falder mindreindtægten for pladssalg og mindreudgiften på driften falder en smule pga. behov for mere personale. For de enkelte resultatområder ser prognoserne for udgiftssiden således ud: 1. Fælles Forventede mindreudgift på kr. Der er bl.a. reduceret med en administrativ medarbejder og der er besparelser på forsikringer mv. samt øgede indtægter til salg af ledsagertimer. Dertil skal lægges udgifter til 2 forstanderlønninger i Der budgetteres med en engangsindtægt på kr fra Forebyggelsesfonden til kollegial sparring. 2. Satellitten Forventet mindreforbrug på kr. pga. besparelser på privat vagtselskab. 3. Afdeling 1+2 Forventet mindreforbrug på 1 mill. kr. pga. bedre planlægning og mindre brug af vikarer. Bl.a. pga. underbelægning. Det vil ændres når pladserne er fyldes op. 4. Bo og Genoptræning Budgettet holder. 5. Bofællesskaberne Forventet mindreforbrug på kr. pga. bedre planlægning og færre vikarer. 6. Aktivitetscentret Budgettet holder. 7. Køkken Forventet mindreforbrug på kr. på grund af hævede salgspriser/færre vikarer.

14 8. Cafeteria Cafeteriet har sin helt egen historie. Cafeteriet er samlingssted og fælleslokale for alle 125 lejligheder på Blomstertoften og Bytoften. Heraf er kun 50 lejligheder/beboere tilknyttet den selvejende institution. I de øvrige 75 lejligheder bor der fortrinsvis borgere mellem 18 og 60 år som modtager pension og har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Disse beboere klarer sig selv eller får hjemmehjælp. Nogle af beboerne er visiteret til Bytoftens Aktivitetscenter eller til Tre Birke. Cafeteriet er vigtig for det sociale liv på Blomstertoften og Bytoften. Det skal ses i lyset af, at beboerne typisk er under 60 år og på grund af deres fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse, har de vanskelig ved at begå sig i byens og kommunens øvrige byliv eller fritidstilbud. Af historiske grunde afholder den selvejende institution Bytoften alle omkostninger til driften af cafeteriet. Der er åben for salg 8½ time om dagen alle dage året rundt og lønomkostningen er kr. pr år. (én medarbejder i åbningstiden). Cafeteriet sælger i gennemsnit 10 portioner morgenmad, 60 portioner til middag og 50 portioner til aften. Derudover kan der købes kaffe, kage, sodavand, øl mv. Der bliver solgt mest på hverdage. Beboerne, der er tilknyttet den selvejende institution, spiser i afdelingerne, hvor der er fælles opholdsrum. Disse beboere køber ikke mad i cafeteriet og har som sådan ikke behov for cafeteriet. Cafeteriet er dog et værdifuldt udflugtsmål og er givende for beboernes sociale liv. Langt værre vil en lukning af cafeteriet være for beboere på Blomstertoften og, sal. De bor i lejligheder og har ikke fællesrum eller mødesteder. Cafeteriet fungerer som deres fælles/neutrale mødested. I cafeteriet kan beboerne købe mad og få hjælp til maden fra personalet og måske andre beboere. En lukning af cafeteriet vil være et stort tab for disse borgeres sociale liv. Det kan ikke udelukkes, at en lukning vil medfører en belastning af hjemmeplejen/mere hjemmehjælp. Hjemmeplejen har oplyst, at de på stående fod ikke kan redegør for konsekvenserne ved en hel eller delvis lukning af cafeteriet. Det vil kræve en nærmer analyse. Den selvejende institution Bytoften forsøger at tilknytte frivillige til cafeteriet det er ikke lykkedes indtil videre. Et af problemerne er, at der er åbent i mange timer hver dag og at der serveres mad. Det vil være nemmere at tilknytte frivillige til aktiviteter omkring det sociale liv i cafeteriet (højtlæsning, spil, hjælp til spisning mv.). Omkostningerne til cafeteriedriften på ca kr. går fra beboerne på, og det finder bestyrelsen ikke acceptabelt. Derfor anmoder bestyrelsen Herning Kommunes Social- of Sundhedsudvalg om, at tilkendegive i hvilket omfang Herning Kommune vil støtte driften af cafeteriet som et borgerrettet tilbud i lighed med andre væresteder, idrætshaller, musiksteder osv. men også som en aflastning for hjemmeplejen. Ud fra Social og Sundhedsudvalgets tilkendegivelse vil bestyrelsen tage stilling til cafeteriets fremtidige drift og funktion. Bestyrelsen tager ansvaret for, at fortsat er et attraktiv og god sted at bo, men Herning Byrådet må tage ansvar for tilbuddene til beboere på Blomstertoften og, sal.

15 Afviklingsplan for Bytoftens gæld til Herning Kommune Bytoften 78 Bytoften har primært til huse i lejede bygninger. Den selvejende institution Bytoften ejer dog Bytoften 78 (Bixen). Bestyrelsen vurderer, at Bytoften kan afhænde denne bygning og flytte aktiviteterne til ubenyttede lokaler i hvor Bytoften i forvejen betaler husleje. Det vil kræve en mindre ombygning, men anlægsudgiften kan udlejeren BoMidt holde inden for Bytoften nuværende husleje. Det betyder, at en flytning ikke vil medføre anlægsudgifter eller en forhøjelse af huslejen. Flytningen vil give en årlig driftsbesparelse på ca kr. Ejendommen Bytoften 78 er vurderet i 2011 til 1,9 million kr. Bestyrelsen ønsker at sælge ejendommen Bytoften 78 til Herning Kommune som afdrag på gælden. Ekstraudgifter til forstander I løbet af gik bølgerne højt i samarbejdet mellem Herning Kommune og Bytoften. Muusmann blev anmodet om at kortlægge problemstillingerne. Muusmanns rapport peger på fejl og mangler i samarbejdet fra begge parter. Bestyrelsen for Bytoften følte sig presset af Herning Kommune til at træffe en hurtig afgørelse omkring indgåelse af fratrædelsesaftale som Herning Kommune har rådgivet Bestyrelsen om indholdet af med den daværende forstander og efterfølgende ansættelse af en konstitueret forstander. Denne beslutning betyder, at Bytoften i 2013 og 1½ måned af 2012 har udgifter til 2 forstanderlønninger. Bestyrelsen accepterer løsningen, men bestyrelsen mener også, at Herning Kommune har andel i, at et så omkostningstungt tiltag var nødvendigt. Derfor vil bestyrelsen anmoder Herning Kommune om at bidrage til finansieringen af denne udgift. Afvikling af restgæld Bestyrelsen er ved at have styr på forretningen Bytoften, og vil bruge 2013 til at finde fodfæste i arbejdet med den nye kurs. Derfor foreslår bestyrelsen, at den videre afvikling af gælden først aftales med Herning kommune til efteråret. 6. Afrunding Bestyrelsen meget tilfredse med den opbremsning og kursændring man har fået gennemført på Bytoften. Det er lykkes bestyrelsen, at håndtere udfordringerne omkring ledelse, serviceniveauer, samarbejde, økonomi, trivsel og ændret efterspørgselsadfærd på en måde, som absolut giver håb for Bytoftens fremtid. Hermed ikke sagt, at alt er godt og problemfrit, men der er etableret nogle strukturer og igangsat en række tiltag som gør, at bestyrelsen kan lede Bytoftens fremad mellem de mange udfordringer og mod Bytoftens vision som vestjysk kraftcenter for viden og udvikling inden for hjerneskade og bevægelseshandicap. Bestyrelsen vil udfærdige endnu en statusrapport til Social og Sundhedsudvalget til september 2013.

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Velkommen som frivillig på Bytoften

Velkommen som frivillig på Bytoften Velkommen som frivillig på Bytoften Kontaktoplysninger: Frivilligkoordinator Karin Kjær Juhl e-mail: kobkj@herning.dk, telefon: 29101748 hjemmeside: www.bytoften.dk 1 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser

Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser Kørsel Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser Busserne har 3 hovedopgaver: Transport af brugere til og fra Aktivitetscentret (AC) Transport af beboere på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter (BBA) Kørsel

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere