Statusrapport april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport april 2013"

Transkript

1 Handleplaner for udviklingsarbejde Bytoften og Herning Kommune Godkendt og igangsat november 2012 Statusrapport april 2013 Udarbejdet af Bestyrelsen for. /kobbo version 2.0

2 Bestyrelsen for s besluttede i november 2012 at igangsætte en handleplan med fokus på 4 strategiske indsatsområder. Statusrapporten er bestyrelsens redegørelse til Herning Kommune for arbejdet ind til nu. Statusrapporten har følgende indhold: 1. Resume Ledelsesstruktur... 4 Ny ledelsesstruktur... 4 Ledelsesdialog i Bytoftens ledergruppe... 4 Bestyrelsens fremadrettede rolle Serviceniveau... 7 Forventningsafstemning Herning Kommune/Bytoften... 7 Ydelsesbeskrivelser... 9 Kulturudvikling... 9 Ny måder og samarbejdsformer Velfærdsteknologi Frivillige Nye finansieringskilder Samarbejde Reference til Herning Kommune Dialogmøder Koordinationsmøder med Taskforce Samarbejde mellem bestyrelse og forstander Økonomi Udmøntning af besparelser Detailgennemgang af budgettet Resultatområder Fælles Satellitten Afdeling Bo og Genoptræning Bofællesskaberne Aktivitetscentret Køkken Cafeteria Afviklingsplan for Bytoftens gæld til Herning Kommune Afrunding... 15

3 1. Resume 1. Ledelsesstruktur Bestyrelsen har etableret en ny ledelsesstruktur med 1 forstander og 3 afdelingsledere. Hertil kommer en række koordinatorer og medarbejdere med særlige funktioner. Bestyrelsen har revideret mission og vision. Det giver afsæt og retning for de strategiske drøftelser og målsætning på bestyrelsesmøder og ledermøder. Bestyrelsens fremadrettede rolle bliver drøftet på temadag 8. april. Bestyrelsens sammensætning bliver drøftet på temadag 8. april. 2. Serviceniveau Forventningsafstemning Herning Kommune/Bytoften sker løbende og i en konstruktiv tone. Bytoften har udarbejdet ydelsesbeskrivelser. De skal nu afstemmes og tilrettets med Herning Kommunes visitation. De nye markedsligenende styringsprincipper og øgede krav om gennemskuelighed og dokumentation nødvendiggør en radikal kulturudvikling på Bytoften. Kulturen vil bestyrelsen ændre ved at sætte fokus på de daglige handlinger. Som ramme og metode i denne proces er Bytoften i gang med at indføre kvalitetsledelse efter principperne i ISO/EN Det suppleres med mere information, mere dialog med medarbejderne og i det hele taget øget inddragelse af medarbejderne i udviklingsarbejdet. 3. Samarbejde Bytoften har fået ny reference til Herning Kommune. Bytoften er nu tilknyttet Center For Kommunikation og forstander Ole Arendal repræsenterer Bytoften på Områdeledermøderne i forvaltningen. Chefen for Handicap og Psykiatri, Ejnar Tang og forstander for Bytoften, Bo U. Bertelsen holder dialogmøder hver 14. dag hvor forventninger og forløbet på Bytoften afstemmes. Der er løbende dialog mellem Bytoften ledere/medarbejdere og Herning Kommunes Taskforce 4. Økonomi Driftsbudgettet for 2013 hænger sammen. Dog er Bytoften pt. ramt af ledige pladser hvilket betyder mindre indtægter end forventet. Denne mindreindtægt forventer bestyrelsen kompenseret ved besparelser på støttefunktioner 1 og effektiviseringer 2. Bytoften er blevet opdelt i 8 resultatcentre. Det giver bedre overbliver og mulighed for lokal styring og ansvar for økonomiske dispositioner. Bytoften har ved udgangen af 2012 en gæld på 5,3 million kr. til Herning Kommune. Ved at afhænde Bytoften 78 (Bixen) til Herning Kommune, vil gælden kunne nedbringes med ca. 2 millioner kr. Derudover er der iværksat en hel række besparelser og effektiviseringer (se note 1+2), men pga. akut svigtende indtægter vurderes de først at kunne bidrage til gældsafvikling fra 2014 og frem. Bestyrelsen vil anmode Herning Kommune om at bidrage til finansiering af fratrædelsesaftale og ansættelse af konstitueret forstander, idet Muusmann rapporten peger på, at begge parter har andel i, at Bytoften og samarbejdet med Herning Kommune kørte af sporet. Bestyrelsen anmoder Herning Kommunes Social- of Sundhedsudvalg om, at tilkendegive i hvilket omfang Herning Kommune vil støtte driften af cafeteriet. 1 Forsikringer, administration, køkken, husleje m.v. 2 Bedre vagtplanlægning, arbejdstilrettelæggelse m.v.

4 2. Ledelsesstruktur Ny ledelsesstruktur Bestyrelsen ønsker at styrke den strategiske ledelse på (fremover omtalt som Bytoften) med fokus på handle- og beslutningskraft. Bytoften og hele det specialiserede socialområde er i en turbulent tid. Det kræver manøvredygtighed, når Bytoften skal positionere sig i de nye rammevilkår med øget markedsgørelse, skærpet profil som specialiseret tilbud, kommuner der visiterer mindre til andre kommuners tilbud og krav om generelle besparelser/effektiviseringer på hele det specialiserede socialområdet. Det er baggrunden for, at bestyrelsen har valgt en smal ledelse med 1 forstander og 3 afdelingsledere: Bytoftens organisationsplan Bestyrelsen Forstander Konst. Bo Bertelsen Administration Bo Bertelsen Køkken Maj-Britt Kristiansen Satellitten og Afdeling 12 Lissi Thuen Aktivitetscenter, BOF, Teknisk afd. og købmand Kim Sørensen Bofællesskaberne, Neuropæd. Team og Bo og Genoptræning Jakob Skovbakke Der er udpeget en række koordinatorer som skal bidrage til ledelsen i dagligdagen. Se nærmere i kapitel 3. Ledelsesdialog i Bytoftens ledergruppe Bestyrelsen har revideret Bytoftens mission og vision. Mission og vision sætter rammerne for Bytoftens nye position og retning. Det betyder, at mange dagligdags rutiner og adfærd skal revurderes. Emnerne drøftes løbende på bestyrelsesmøder og ledergruppens strategimøder.

5 Ledergruppen holder ordinære ugentlige ledermøder, hvor bl.a. økonomi og driftsoptimering drøftes. Alle sten vendes og ingen kameler er hellige Mission Vi skaber livsværdi, socialt netværk og fremtidsperspektiv for mennesker med hjerneskade og bevægelseshandicap Vores vigtigste formål er at skabe sammenhæng og mening i beboere og brugeres liv. Derfor tager vores indsats udgangspunkt i et helhedsperspektiv, hvor fysisk, psykisk og social trivsel tænkes sammen. Kobbo 22. februar 2013 Vision Vi ønsker at være vestjysk kraftcenter for viden og udvikling inden for hjerneskade og bevægelseshandicap Vores højt specialiserede medarbejderstab skal skabe udvikling og resultater, der gør Bytoften til kommunernes foretrukne samarbejdspartner. Definition på et kraftscenter: Sted eller område med høj koncentration af aktivitet, initiativ og resurser som har positivt afsmittende virkning på omgivelserne Kilde:

6 Missionen og visionen er grundlag for Bytoftens nye historie. Historien fortæller ledelsen, personalet, beboere, brugere, pårørende, visitatorer og omverdenen, hvad Bytoften står for, og hvor bestyrelsen ønsker at bevæge Bytoften hen. Historiefortællingen giver et fælles billede af udfordringerne og målene for Bytoften. Bestyrelsens fremadrettede rolle Rammevilkårene for Bytoften har i de sidste år været under stærkt pres, og det ser ikke ud til, at dette pres aftager foreløbig. Bestyrelsens opgaver er ændret. Bestyrelsen skal i højere grad forholde sig til faglig ledelse, forandringsledelse og strategisk ledelse. Bestyrelsen vil drøfte bestyrelsen fremtidige rolle og sammensætning på en temadag den 8. april 2013, og bestyrelsen forventer, at eventuelle justeringer kan træde i kraft

7 3. Serviceniveau Efter drøftelser med Handicap- og Psykiatri og Center for Kommunikation, konkluderer bestyrelsen, at Bytoften fortsat skal være et specialiseret tilbud til voksne mellem 18 og 60 år med hjerneskade og/eller fysiske handicaps. Denne ambition kræver skærpet synlighed om ydelser og kvalitet. Derfor har bestyrelsen besluttet at indføre et kvalitetsledelsessystem. Forventningsafstemning Herning Kommune/Bytoften Med afsæt i Bytoftens mission og vision er der iværksat et kvalitetsledelsessystem efter principperne i ISO/EN Kvalitetsledelsessystemet skal sikre flere ting: tavs viden gøres til fælles viden der fastlægges og beskrives faglige standarder for nøgleindsatser kritiske procedurer kortlægges, beskrives og standardiseres løbende dialog og evalueringer med kunder/interessenter løbende forbedringer og metodeudvikling gennemskuelighed og tydelige vare- og indholdsbeskrivelser for vores ydelser Nøglepersonerne i dette arbejde er koordinatorerne. Der er udpeget 4 fagkoordinatorer, 5 koordinatorer for daglig praksis og en kvalitetskoordinator: Funktionsplan for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring Bo Bertelsen Administartion Køkken Lissi Thuen Kim Sørensen Jakob Skovbakke Satellitten Afdeling 12 Aktivitetscenter Bytoftens Oply Bofællesskab Neropæd. team Bo og genoptr Maria Rømer Fysioterapi Charlotte Horsholt Sygepleje Maj-Brit Olesen Marie Balle Bente Quistgaard Pædagogik Ergoterapi Daglig praksis Daglig praksis Charlotte Würtz Daglig praksis Ulla Maria Stangeland Rømer Daglig praksis Ulla Vita Stangeland Asferg Daglig praksis Søs Rolighed Kvalitetskoordinator

8 Fagkoordinatorerne skal i samarbejde med fagkollegaer på tværs af Bytoften, fastlægge og beskrive faglige standarder for nøgleindsatserne og beskrive processer for de kritiske faglige procedurer. Formålet er at højne og kvalitetssikre det faglige arbejde. Koordinatorerne for daglig praksis skal beskrive og fastlægge de kritiske processer i afdelingerne. Det skal kvalitetsikre og skabe sammenhængende forløb for borgerne. Det gør koordinatorerne i samarbejde med alle medarbejdere/faggrupper i afdelingen. Bestyrelsen har vedtaget følgende politik for Bytoftens kvalitetsarbejde: Kvalitetspolitik Vi vil overhold myndighedskrav, god faglig praksis og evidensbaserede retningslinjer. Med afsæt i vores mission og vision, vil vi går i dialog med kunderne/kommunerne om en løbende udvikling af vores ydelser. Vi vil løbende udpege og kvalitetssikre de kritiske processer. Vi vil måle kommunernes og borgernes/brugernes tilfredshed med vores ydelser. Vi vil løbende inddrage/træne/uddanne personalet i de processer som sikrer kvaliteten. Kvalitetsledelse skal sikre en løbende forventningsafstemning med kunderne - primært Herning Kommune og brugerne/borgerne. I den løbende forventningsafstemning ligger også produktog metodeudvikling. Metoden og flow er vist i denne tegning: Rammer for vores arbejde Krav Lovkrav Myndigheds krav Flow - udvikling Kompetenceudvikling - Vision - Politikker Målsætning Forventningsafstemning Effekt og tilfredshed Dokumentation Kommuner/ Visitatorer Kommuner/ Visitatorer Borger Standarder Kvaliteter Resurser Kerneydelsen - Mission - Måling Analyse Forbedringer Borger Pårørende Pårørende Faglighed Best Practice Processer Indsats Resultater Personale Værdier og etik Samarbejde ekstern/intern

9 Udviklingsarbejdet er godt i gang. Tidsplanen er, at koordinatorerne er færdige med grundlæggende kortlægning og analyser i april 2013, beskrivelse af standarder og procedurer sker i maj juni, introduktion til personalet og samarbejdspartnere i august og første evaluering i november. Der er ikke tilført ekstra resurser til kvalitetsledelsesprojektet ledelsen forventer, at tydeliggørelse af kvalitetsstandarder, indførelse af standardprocedure og klare mål på sigt vil effektivisere det daglige arbejde. Disse forventninger deler koordinatorerne. Ydelsesbeskrivelser Bytoftens har udarbejdet ydelsesbeskrivelser for alle områder. Med støtte fra CFK er de nu ved at blive omskrevet så de matcher Visitationsenhedens Ydelsesbeskrivelser. Efterfølgende går ledelsen i dialog med visitatorerne omkring en præcisering af og forventningsafstemning om lovgrundlag, indhold i ydelserne og finansiering af ydelserne. Det vil sige, at udvikling og tilpasninger af ydelsesbeskrivelser implementeres i kvalitetsledelsessystemet som en fortløbende proces. Der er fortsat uoverensstemmelser omkring hvilke ydelser borgerne skal tilbydes, og hvordan de skal finansieres. Noget skyldes traditioner fra amternes tid, andet skyldes forskellige tolkninger af lovgivningen. Fx henter Bytoften en borger fra Holstebro til Aktivitetscentret. For denne ydelse må Bytoften kun opkræve udgifter til drivmidler (dieselolie) hvilket vil sige 1,10 kr. pr km. De faktiske omkostninger til bussen er ca. 5,- kr. pr. km. + løn til chaufføren. Det siger sig selv, at det er meget dårlig forretning og et tema Bytoften har taget op med forvaltningen. Der er en rigtig god dialog mellem forvaltningen, andre institutionsledere og Bytoften om udfordringerne i markedsgørelsen af det specialiserede socialområde. Der er respekt om hinandens motiver og opgaver selv om de til tider er modsatrettede. Men de kontrollerede konflikter aktørerne imellem er netop et af formålene ved markedsstyringsmodellen på området. Kulturudvikling De nye markedsligenende styringsprincipper og øgede krav om gennemskuelighed og dokumentation nødvendiggør en radikal kulturudvikling på Bytoften. Kulturen vil bestyrelsen ændre ved at have fokus på de daglige handlinger. Som ramme og metode i denne proces er Bytoften i gang med at indføre kvalitetsledelse efter principperne i ISO/EN Det supplerer ledelsen med mere information, mere dialog med medarbejderne i det hele taget øget inddragelse af medarbejderne i udviklingsarbejdet. De nye styreformer med taxameterprincipper og ydelsesbeskriver som finansieres af forskellige kasser kræver andre tanker, adfærd og handlinger. De nye paradigmer betyder, at ledere og medarbejdere skal inddrage økonomiske overvejelser og finansieringsmodeller. Bytoften er i dag en leverandør som leverer det, visitatorerne vil betale for hverken mere eller mindre. Denne tænkning kan udfordre de fagprofessionelle medarbejdere, fordi vi ikke altid kan gøre det ypperste for borgeren pga. økonomiske prioriteringer og begrænsninger. Derfor arbejder Bytoften med at indføre et nyt begreb at være professionel medarbejder. Det skal forstås sådan, at man er professionel medarbejder, når man mestre at balancere mellem økonomi, faglighed, lovgivning, hensyn til borgeren og hensyn til Bytoften. Det at være faglig dygtig er fortsat meget vigtig men ikke nok i sig selv længere.

10 Den kulturforandring kræver meget stor tydelighed med klare rammer og mål og en løbende forventningsafstemning mellem bestyrelse, leder og medarbejder og medarbejderne imellem. I det arbejde er kvalitetsledelsesarbejdet en vigtig motor. Derudover holder Bytoften flere MED møder, sender flere Nyhedsbreve ud og fortæller og drøfter løbende vores handlinger og adfærd i relation til økonomi og effekt. Den øgede tydelighed udfordrer ofte gamle vaner og normer, hvilket ikke alle synes er en god ide. For nogle er der tale om radikale kulturforandringer. Det har ledelsen stor fokus på at håndtere i form af inddragelse og dialog med medarbejderne om det at være i de nye rammevilkår. Bestyrelsen har til den opgave iværksat træning af kollegial sparring for 60 medarbejdere. Ny måder og samarbejdsformer Bestyrelsen ønsker at Bytoften forsat udvikler sig. Det vil bestyrelsen fremme ved at sætte fokus på udvikling af ydelserne og vurdere anvendelsesmuligheder af de nyeste teknologier og samarbejdsformer. Velfærdsteknologi Bestyrelsen søger om midler til indførelse af velfærdsteknologi. Konkret har man ansøgt Herning Kommunes velfærdsteknologipulje om penge til et projekt om spiserobotter. Ansøgningen lægger vægt på, at vi skal tilegne os viden om den nuværende kultur og de grundlæggende værdier omkring spisesituationen således, at vi kan bygge bro til velfærdsteknologien i respekt og forståelse for borgernes, personalets og pårørendes værdier og normer. Vi ved, at spisesituationen indeholder mange ritualer som mange værner om. Målet er, at borgere, pårørende og medarbejdere skal opleve velfærdsteknologi som et bidrag til mere og bedre velfærd og ikke som en mekanisering/besparelse af personlig omsorg. Frivillige Et andet tiltag er brug af frivillige. Lige som andre bosteder forsøger bestyrelsen at etablere et fællesskab af frivillige på Bytoften som kan bidrage med sociale aktiviteter og berige det sociale liv. Der er sket følgende: - Bestyrelsen har oprettet en Busforening, hvor pårørende kan leje Bytoftens busser sammen med beboerne til private gøremål mod betaling. - Bestyrelsen har sammen med Centerrådet iværksat en kampagne for at hverve frivillige. Der er omdelt pjecer og 9. april holder man en informationsaften for interesserede. - FC Midtjylland og Bytoften har indgået et samarbejde, hvor spillere fra FC Midtjylland bidrager og er aktive som frivillige på Bytoften. - Bestyrelsen vil tage kontakt til CEB om etablering af socioøkonomiske virksomhed. Fx træningssted for udsatte borgere som så samtidig bidrager til Bytoften. Brug af frivillige er forsat i sin spæde start. Det er usikkert i hvilket omfang frivillige kommer til at bidrage på Bytoften. Nye finansieringskilder Bestyrelsen er optaget af at opdyrke nye finansieringskilder. Det kan være fonde, statslige ordninger m.v. Konkret har bestyrelsen: - Ansøgt og fået tilsagn fra Forebyggelsesfonden på til kollegial sparring - Fået tilsagn om støtte fra Lions i Vildbjerg til sansehave - Indgået samarbejde med Jobcentret om Jobrotationsprojekt. Det betyder i praksis, at vi får gratis vikardækning når medarbejderne er på uddannelse. Bestyrelsen vil løbende følge op på mulighederne for nye finansieringskilder.

11 4. Samarbejde Reference til Herning Kommune Bytoften er nu tilknyttet Center for Kommunikation (CFK). CFKs forstanderne Ole Arndal sidder i Områdeledergruppen for Handicap og Psykiatri. CFK deltager en gang om måneden i Bytoftens strategimøder. CFK tager spørgsmål eller dilemmaer med til drøftelser i Områdeledergruppen, men derudover er CFK en værdifuld faglig sparringspartner som i allerhøjeste grad bidrager til Bytoftens ydelses- og metodeudvikling. Bytoftens ledelse oplever sig i højere grad end tidligere som en del af Herning Kommunes tilbud. Dialogmøder Hver 2. uge mødes konstitueret forstander for Bytoften, Bo U. Bertelsen, med Chefen for Handicap og Psykiatri, Ejnar Tang. Det er en midlertidig ordning, som gælder for På disse møder har Ejnar Tang mulighed for at følge udviklingen på Bytoften helt tæt og Bo U. Bertelsen kan sparre med Ejnar Tang om problemstillingerne. Den tætte dialog fungerer godt og sikre en løbende forventningsafstemning. Koordinationsmøder med Taskforce Herning Kommune stillede en taskforce til rådighed for Bytoften. Dette samarbejde fungerer fint og i en god dialog. Konkret har samarbejdet betydet: - gennemgang og berigtigelse af personalets løn og ansættelsesforhold - en ny lokalarbejdstidsaftale for de forskellige faggrupper er på bedding - ny opgavefordeling omkring løn- og personaleadministration med Lønservice og HR - nye økonomirapporter ud fra nye principper om resultatcentre - ledersparring til afdelingslederne fra ekstern erhvervspsykolog - konsulenthjælp til udarbejdelse af mission og vision - aftale om konsulenthjælp til kollegial sparring for 60 medarbejdere Samarbejde mellem bestyrelse og forstander Bestyrelsen har valgt at holde bestyrelsesmøde hver 2. måned. Det vil sikre en tættere dialog og øget indsigt med ledelsen af Bytoften.

12 5. Økonomi Bytoften befandt sig i 2012 i et alvorligt krydspres. Situationen var: - krav om besparelser - udsigt til en gæld på ca. 7 millioner kroner ved udgangen af utilfredse beboere og brugere som ikke mente de fik de ydelser, de var berettiget til - mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø blandt personalet I december 2012 kom endnu et alvorlig problem i form af ledige pladser. 4 beboere er gået bort inden for 3 måneder, hvilket er meget usædvanligt. Det betyder, at Bytoften har flere tomme pladser i årets første måneder med heraf følgende manglende indtægter. Den komplekse situation betød, at bestyrelsen måtte lægge en strategi for at bryde den onde cirkel. Pga. dårlig trivsel og utilfredse borgere, valgte bestyrelsen at skabe stabilitet omkring personalet og kerneydelserne. Det vil i praksis sige, at der ikke blev gennemført yderligere personalereduktioner men kun ansættelsesstop, selvom der manglede indtægter. Strategien var, at genskabe trivsel, fastholde fagligheden og et godt omdømme og ad den vej tiltrække nye beboere til de ledige pladser. For at imødegå de manglende indtægter, bad bestyrelsen ledelsen om at sætte fuld fokus på besparelser og effektivisering af støttefunktionerne. Driftsøkonomien Vi har kerneydelser og støttefunktioner. Støttefunktioner Teknisk service Forsikringer Udstyr Købmand Kerneydelse: omsorg, pleje støtte, træning Administration Bygninger Cafeteria Vagter Køkken/mad Vi får en fast takst som vi fordeler mellem kerneydelsen og støttefunktionerne. Udmøntning af besparelser Bytoften kom ud af 2012 med en gæld på 5,3 millioner kr. Resultat blev bedre en forventet pga. overbelægning (flere indtægter) og at afskediget personale fratrådte før opsigelsesperioderne løb ud (færre lønudgifter). Budgettet for 2013 hænger sammen/går i nul, men pga. ledige pladser bliver indtægterne lavere end forventet. Bestyrelsen forventer at kunne finde besparelser el-

13 ler øgede indtægter svarende til mindreindtægterne for pladssalg. Ikke alle effektiviseringer slår fuld ud igennem i Detailgennemgang af budgettet Resultatområder Bytoften er nu delt op i 8 resultatområder. De styres ud fra princippet om, at hvert område skal hvile i sig selv kan lederen ikke løfte den opgave, bringes situationen op i ledergruppen, og løsningen på situationen bliver nu en fælles opgave. Ideen er at bringe økonomien tæt på personalet og inddrage dem i løsningerne og dispositionerne. Samtidig tages der et fælles ansvar for situationer, man ikke kan løse inden for egne ramme fx på grund af faldende pladssalg eller andre udefrakommende forhold. Status for budgettet er: Prognose for årsresultat: Mindreudgifter på driften Mindreindtægter på pladssalg Resultat for ,6 mill kr. -2,9 mill kr -0,3 mill kr Prognosen er meget usikkert, fordi belægningen svinger hen over året. Bytoften har pt. 2 ledige pladser. Når de bliver besat, falder mindreindtægten for pladssalg og mindreudgiften på driften falder en smule pga. behov for mere personale. For de enkelte resultatområder ser prognoserne for udgiftssiden således ud: 1. Fælles Forventede mindreudgift på kr. Der er bl.a. reduceret med en administrativ medarbejder og der er besparelser på forsikringer mv. samt øgede indtægter til salg af ledsagertimer. Dertil skal lægges udgifter til 2 forstanderlønninger i Der budgetteres med en engangsindtægt på kr fra Forebyggelsesfonden til kollegial sparring. 2. Satellitten Forventet mindreforbrug på kr. pga. besparelser på privat vagtselskab. 3. Afdeling 1+2 Forventet mindreforbrug på 1 mill. kr. pga. bedre planlægning og mindre brug af vikarer. Bl.a. pga. underbelægning. Det vil ændres når pladserne er fyldes op. 4. Bo og Genoptræning Budgettet holder. 5. Bofællesskaberne Forventet mindreforbrug på kr. pga. bedre planlægning og færre vikarer. 6. Aktivitetscentret Budgettet holder. 7. Køkken Forventet mindreforbrug på kr. på grund af hævede salgspriser/færre vikarer.

14 8. Cafeteria Cafeteriet har sin helt egen historie. Cafeteriet er samlingssted og fælleslokale for alle 125 lejligheder på Blomstertoften og Bytoften. Heraf er kun 50 lejligheder/beboere tilknyttet den selvejende institution. I de øvrige 75 lejligheder bor der fortrinsvis borgere mellem 18 og 60 år som modtager pension og har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Disse beboere klarer sig selv eller får hjemmehjælp. Nogle af beboerne er visiteret til Bytoftens Aktivitetscenter eller til Tre Birke. Cafeteriet er vigtig for det sociale liv på Blomstertoften og Bytoften. Det skal ses i lyset af, at beboerne typisk er under 60 år og på grund af deres fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse, har de vanskelig ved at begå sig i byens og kommunens øvrige byliv eller fritidstilbud. Af historiske grunde afholder den selvejende institution Bytoften alle omkostninger til driften af cafeteriet. Der er åben for salg 8½ time om dagen alle dage året rundt og lønomkostningen er kr. pr år. (én medarbejder i åbningstiden). Cafeteriet sælger i gennemsnit 10 portioner morgenmad, 60 portioner til middag og 50 portioner til aften. Derudover kan der købes kaffe, kage, sodavand, øl mv. Der bliver solgt mest på hverdage. Beboerne, der er tilknyttet den selvejende institution, spiser i afdelingerne, hvor der er fælles opholdsrum. Disse beboere køber ikke mad i cafeteriet og har som sådan ikke behov for cafeteriet. Cafeteriet er dog et værdifuldt udflugtsmål og er givende for beboernes sociale liv. Langt værre vil en lukning af cafeteriet være for beboere på Blomstertoften og, sal. De bor i lejligheder og har ikke fællesrum eller mødesteder. Cafeteriet fungerer som deres fælles/neutrale mødested. I cafeteriet kan beboerne købe mad og få hjælp til maden fra personalet og måske andre beboere. En lukning af cafeteriet vil være et stort tab for disse borgeres sociale liv. Det kan ikke udelukkes, at en lukning vil medfører en belastning af hjemmeplejen/mere hjemmehjælp. Hjemmeplejen har oplyst, at de på stående fod ikke kan redegør for konsekvenserne ved en hel eller delvis lukning af cafeteriet. Det vil kræve en nærmer analyse. Den selvejende institution Bytoften forsøger at tilknytte frivillige til cafeteriet det er ikke lykkedes indtil videre. Et af problemerne er, at der er åbent i mange timer hver dag og at der serveres mad. Det vil være nemmere at tilknytte frivillige til aktiviteter omkring det sociale liv i cafeteriet (højtlæsning, spil, hjælp til spisning mv.). Omkostningerne til cafeteriedriften på ca kr. går fra beboerne på, og det finder bestyrelsen ikke acceptabelt. Derfor anmoder bestyrelsen Herning Kommunes Social- of Sundhedsudvalg om, at tilkendegive i hvilket omfang Herning Kommune vil støtte driften af cafeteriet som et borgerrettet tilbud i lighed med andre væresteder, idrætshaller, musiksteder osv. men også som en aflastning for hjemmeplejen. Ud fra Social og Sundhedsudvalgets tilkendegivelse vil bestyrelsen tage stilling til cafeteriets fremtidige drift og funktion. Bestyrelsen tager ansvaret for, at fortsat er et attraktiv og god sted at bo, men Herning Byrådet må tage ansvar for tilbuddene til beboere på Blomstertoften og, sal.

15 Afviklingsplan for Bytoftens gæld til Herning Kommune Bytoften 78 Bytoften har primært til huse i lejede bygninger. Den selvejende institution Bytoften ejer dog Bytoften 78 (Bixen). Bestyrelsen vurderer, at Bytoften kan afhænde denne bygning og flytte aktiviteterne til ubenyttede lokaler i hvor Bytoften i forvejen betaler husleje. Det vil kræve en mindre ombygning, men anlægsudgiften kan udlejeren BoMidt holde inden for Bytoften nuværende husleje. Det betyder, at en flytning ikke vil medføre anlægsudgifter eller en forhøjelse af huslejen. Flytningen vil give en årlig driftsbesparelse på ca kr. Ejendommen Bytoften 78 er vurderet i 2011 til 1,9 million kr. Bestyrelsen ønsker at sælge ejendommen Bytoften 78 til Herning Kommune som afdrag på gælden. Ekstraudgifter til forstander I løbet af gik bølgerne højt i samarbejdet mellem Herning Kommune og Bytoften. Muusmann blev anmodet om at kortlægge problemstillingerne. Muusmanns rapport peger på fejl og mangler i samarbejdet fra begge parter. Bestyrelsen for Bytoften følte sig presset af Herning Kommune til at træffe en hurtig afgørelse omkring indgåelse af fratrædelsesaftale som Herning Kommune har rådgivet Bestyrelsen om indholdet af med den daværende forstander og efterfølgende ansættelse af en konstitueret forstander. Denne beslutning betyder, at Bytoften i 2013 og 1½ måned af 2012 har udgifter til 2 forstanderlønninger. Bestyrelsen accepterer løsningen, men bestyrelsen mener også, at Herning Kommune har andel i, at et så omkostningstungt tiltag var nødvendigt. Derfor vil bestyrelsen anmoder Herning Kommune om at bidrage til finansieringen af denne udgift. Afvikling af restgæld Bestyrelsen er ved at have styr på forretningen Bytoften, og vil bruge 2013 til at finde fodfæste i arbejdet med den nye kurs. Derfor foreslår bestyrelsen, at den videre afvikling af gælden først aftales med Herning kommune til efteråret. 6. Afrunding Bestyrelsen meget tilfredse med den opbremsning og kursændring man har fået gennemført på Bytoften. Det er lykkes bestyrelsen, at håndtere udfordringerne omkring ledelse, serviceniveauer, samarbejde, økonomi, trivsel og ændret efterspørgselsadfærd på en måde, som absolut giver håb for Bytoftens fremtid. Hermed ikke sagt, at alt er godt og problemfrit, men der er etableret nogle strukturer og igangsat en række tiltag som gør, at bestyrelsen kan lede Bytoftens fremad mellem de mange udfordringer og mod Bytoftens vision som vestjysk kraftcenter for viden og udvikling inden for hjerneskade og bevægelseshandicap. Bestyrelsen vil udfærdige endnu en statusrapport til Social og Sundhedsudvalget til september 2013.

Bo Bertelsen Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Pia Strandbygaard, sygeplejerske. 19. marts 2013

Bo Bertelsen Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Pia Strandbygaard, sygeplejerske. 19. marts 2013 Uanmeldt tilsyn Den 19. marts 2013 Bytoften Bytoften 7476 7400 Herning. Leder. Bo Bertelsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Bytoften, Bytoften

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Skabelon til virksomhedsaftale. Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x

Skabelon til virksomhedsaftale. Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x Skabelon til virksomhedsaftale Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 3 2.1 Navn og kontakt... 3 2.2 Institutionstype

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Handleplaner. Handleplaner for udviklingsarbejde

Handleplaner. Handleplaner for udviklingsarbejde Handleplaner Handleplaner for udviklingsarbejde Bytoften og Herning Kommune November 2012 Handleplan: Ledelse og ledelsesstruktur Formål Formålet er, at revitalisere Bytoftens samlede ledelsesstruktur

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Sundhedschef Mette Bierbaum 9. maj 2012 Dagsorden Kort om Gribskov Kommune Udbudshistorik i Græsted-Gilleleje/Gribskov Kommune Muligheder

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Referat fra burger/pårørenderåd møde

Referat fra burger/pårørenderåd møde Referat fra burger/pårørenderåd møde Mødedato Den 29. september 2015 kl. 16.30 18.30 Mødested Deltager Vesterbrogade 23 C fælleslejligheden. Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Jacob Mølgaard, Ole

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse Serviceområde 16 forventer et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Forvaltningen foreslå en udgiftsreduktionsplan som forløber sideløbende med udrulningen

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Velkommen som frivillig på Bytoften

Velkommen som frivillig på Bytoften Velkommen som frivillig på Bytoften Kontaktoplysninger: Frivilligkoordinator Karin Kjær Juhl e-mail: kobkj@herning.dk, telefon: 29101748 hjemmeside: www.bytoften.dk 1 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. november 2014 en handleplan for arbejdsmarkedsområdet. Handleplanen omfatter 5 indsatsområder:

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

KONTAKT GENOPTRÆNING INFORMATIONSBROCHURE ADRESSE FORSTANDER AFDELINGSLEDER TELEFON & INTERNET. Revideret d. Bytoften Bo og Aktivitetscenter

KONTAKT GENOPTRÆNING INFORMATIONSBROCHURE ADRESSE FORSTANDER AFDELINGSLEDER TELEFON & INTERNET. Revideret d. Bytoften Bo og Aktivitetscenter KONTAKT ADRESSE BO Bytoften Bo og Aktivitetscenter OG GENOPTRÆNING Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning TELEFON & INTERNET Hovednummer: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 E-mail: bytoften@bytoften.dk

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Velkommen til. Center for Senhjerneskade

Velkommen til. Center for Senhjerneskade Velkommen til Center for Senhjerneskade Præsentation af Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskade tilbyder bo- og dagtilbud til mennesker med hjerneskader. Målgruppen er voksne mennesker over

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne. Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12.

Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne. Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12. Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12. november 2012 Indhold i oplæg svare på spørgsmålene? Hvilke erfaringer

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi Luk op for Flere i arbejde Der er rigtig mange penge at hente ved at gøre tingene anderledes og tænke i en helt anden forebyggende og socialt ansvarlig indsats Lars Krarup, borgmester i Herning Tidligere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Botilbud i Ringsted til blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Egnede botilbud til voksne blinde eller svagsynede mennesker med udviklingshæmning findes kun i begrænset omfang. Mennesker

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Sundhed & Omsorgs handleplaner og status 2012 for udmøntning af handicappolitikken

Sundhed & Omsorgs handleplaner og status 2012 for udmøntning af handicappolitikken En sammenhængende indsats med handicap oplever at få et sammenhængende tilbud. Derfor vil Esbjerg Kommune have særligt At fremtidsperspektiv og helhedssyn i forhold til borgerens liv er tænkt ind i den

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Virksomhedsgrundlag Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering er

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere