Statusrapport april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport april 2013"

Transkript

1 Handleplaner for udviklingsarbejde Bytoften og Herning Kommune Godkendt og igangsat november 2012 Statusrapport april 2013 Udarbejdet af Bestyrelsen for. /kobbo version 2.0

2 Bestyrelsen for s besluttede i november 2012 at igangsætte en handleplan med fokus på 4 strategiske indsatsområder. Statusrapporten er bestyrelsens redegørelse til Herning Kommune for arbejdet ind til nu. Statusrapporten har følgende indhold: 1. Resume Ledelsesstruktur... 4 Ny ledelsesstruktur... 4 Ledelsesdialog i Bytoftens ledergruppe... 4 Bestyrelsens fremadrettede rolle Serviceniveau... 7 Forventningsafstemning Herning Kommune/Bytoften... 7 Ydelsesbeskrivelser... 9 Kulturudvikling... 9 Ny måder og samarbejdsformer Velfærdsteknologi Frivillige Nye finansieringskilder Samarbejde Reference til Herning Kommune Dialogmøder Koordinationsmøder med Taskforce Samarbejde mellem bestyrelse og forstander Økonomi Udmøntning af besparelser Detailgennemgang af budgettet Resultatområder Fælles Satellitten Afdeling Bo og Genoptræning Bofællesskaberne Aktivitetscentret Køkken Cafeteria Afviklingsplan for Bytoftens gæld til Herning Kommune Afrunding... 15

3 1. Resume 1. Ledelsesstruktur Bestyrelsen har etableret en ny ledelsesstruktur med 1 forstander og 3 afdelingsledere. Hertil kommer en række koordinatorer og medarbejdere med særlige funktioner. Bestyrelsen har revideret mission og vision. Det giver afsæt og retning for de strategiske drøftelser og målsætning på bestyrelsesmøder og ledermøder. Bestyrelsens fremadrettede rolle bliver drøftet på temadag 8. april. Bestyrelsens sammensætning bliver drøftet på temadag 8. april. 2. Serviceniveau Forventningsafstemning Herning Kommune/Bytoften sker løbende og i en konstruktiv tone. Bytoften har udarbejdet ydelsesbeskrivelser. De skal nu afstemmes og tilrettets med Herning Kommunes visitation. De nye markedsligenende styringsprincipper og øgede krav om gennemskuelighed og dokumentation nødvendiggør en radikal kulturudvikling på Bytoften. Kulturen vil bestyrelsen ændre ved at sætte fokus på de daglige handlinger. Som ramme og metode i denne proces er Bytoften i gang med at indføre kvalitetsledelse efter principperne i ISO/EN Det suppleres med mere information, mere dialog med medarbejderne og i det hele taget øget inddragelse af medarbejderne i udviklingsarbejdet. 3. Samarbejde Bytoften har fået ny reference til Herning Kommune. Bytoften er nu tilknyttet Center For Kommunikation og forstander Ole Arendal repræsenterer Bytoften på Områdeledermøderne i forvaltningen. Chefen for Handicap og Psykiatri, Ejnar Tang og forstander for Bytoften, Bo U. Bertelsen holder dialogmøder hver 14. dag hvor forventninger og forløbet på Bytoften afstemmes. Der er løbende dialog mellem Bytoften ledere/medarbejdere og Herning Kommunes Taskforce 4. Økonomi Driftsbudgettet for 2013 hænger sammen. Dog er Bytoften pt. ramt af ledige pladser hvilket betyder mindre indtægter end forventet. Denne mindreindtægt forventer bestyrelsen kompenseret ved besparelser på støttefunktioner 1 og effektiviseringer 2. Bytoften er blevet opdelt i 8 resultatcentre. Det giver bedre overbliver og mulighed for lokal styring og ansvar for økonomiske dispositioner. Bytoften har ved udgangen af 2012 en gæld på 5,3 million kr. til Herning Kommune. Ved at afhænde Bytoften 78 (Bixen) til Herning Kommune, vil gælden kunne nedbringes med ca. 2 millioner kr. Derudover er der iværksat en hel række besparelser og effektiviseringer (se note 1+2), men pga. akut svigtende indtægter vurderes de først at kunne bidrage til gældsafvikling fra 2014 og frem. Bestyrelsen vil anmode Herning Kommune om at bidrage til finansiering af fratrædelsesaftale og ansættelse af konstitueret forstander, idet Muusmann rapporten peger på, at begge parter har andel i, at Bytoften og samarbejdet med Herning Kommune kørte af sporet. Bestyrelsen anmoder Herning Kommunes Social- of Sundhedsudvalg om, at tilkendegive i hvilket omfang Herning Kommune vil støtte driften af cafeteriet. 1 Forsikringer, administration, køkken, husleje m.v. 2 Bedre vagtplanlægning, arbejdstilrettelæggelse m.v.

4 2. Ledelsesstruktur Ny ledelsesstruktur Bestyrelsen ønsker at styrke den strategiske ledelse på (fremover omtalt som Bytoften) med fokus på handle- og beslutningskraft. Bytoften og hele det specialiserede socialområde er i en turbulent tid. Det kræver manøvredygtighed, når Bytoften skal positionere sig i de nye rammevilkår med øget markedsgørelse, skærpet profil som specialiseret tilbud, kommuner der visiterer mindre til andre kommuners tilbud og krav om generelle besparelser/effektiviseringer på hele det specialiserede socialområdet. Det er baggrunden for, at bestyrelsen har valgt en smal ledelse med 1 forstander og 3 afdelingsledere: Bytoftens organisationsplan Bestyrelsen Forstander Konst. Bo Bertelsen Administration Bo Bertelsen Køkken Maj-Britt Kristiansen Satellitten og Afdeling 12 Lissi Thuen Aktivitetscenter, BOF, Teknisk afd. og købmand Kim Sørensen Bofællesskaberne, Neuropæd. Team og Bo og Genoptræning Jakob Skovbakke Der er udpeget en række koordinatorer som skal bidrage til ledelsen i dagligdagen. Se nærmere i kapitel 3. Ledelsesdialog i Bytoftens ledergruppe Bestyrelsen har revideret Bytoftens mission og vision. Mission og vision sætter rammerne for Bytoftens nye position og retning. Det betyder, at mange dagligdags rutiner og adfærd skal revurderes. Emnerne drøftes løbende på bestyrelsesmøder og ledergruppens strategimøder.

5 Ledergruppen holder ordinære ugentlige ledermøder, hvor bl.a. økonomi og driftsoptimering drøftes. Alle sten vendes og ingen kameler er hellige Mission Vi skaber livsværdi, socialt netværk og fremtidsperspektiv for mennesker med hjerneskade og bevægelseshandicap Vores vigtigste formål er at skabe sammenhæng og mening i beboere og brugeres liv. Derfor tager vores indsats udgangspunkt i et helhedsperspektiv, hvor fysisk, psykisk og social trivsel tænkes sammen. Kobbo 22. februar 2013 Vision Vi ønsker at være vestjysk kraftcenter for viden og udvikling inden for hjerneskade og bevægelseshandicap Vores højt specialiserede medarbejderstab skal skabe udvikling og resultater, der gør Bytoften til kommunernes foretrukne samarbejdspartner. Definition på et kraftscenter: Sted eller område med høj koncentration af aktivitet, initiativ og resurser som har positivt afsmittende virkning på omgivelserne Kilde:

6 Missionen og visionen er grundlag for Bytoftens nye historie. Historien fortæller ledelsen, personalet, beboere, brugere, pårørende, visitatorer og omverdenen, hvad Bytoften står for, og hvor bestyrelsen ønsker at bevæge Bytoften hen. Historiefortællingen giver et fælles billede af udfordringerne og målene for Bytoften. Bestyrelsens fremadrettede rolle Rammevilkårene for Bytoften har i de sidste år været under stærkt pres, og det ser ikke ud til, at dette pres aftager foreløbig. Bestyrelsens opgaver er ændret. Bestyrelsen skal i højere grad forholde sig til faglig ledelse, forandringsledelse og strategisk ledelse. Bestyrelsen vil drøfte bestyrelsen fremtidige rolle og sammensætning på en temadag den 8. april 2013, og bestyrelsen forventer, at eventuelle justeringer kan træde i kraft

7 3. Serviceniveau Efter drøftelser med Handicap- og Psykiatri og Center for Kommunikation, konkluderer bestyrelsen, at Bytoften fortsat skal være et specialiseret tilbud til voksne mellem 18 og 60 år med hjerneskade og/eller fysiske handicaps. Denne ambition kræver skærpet synlighed om ydelser og kvalitet. Derfor har bestyrelsen besluttet at indføre et kvalitetsledelsessystem. Forventningsafstemning Herning Kommune/Bytoften Med afsæt i Bytoftens mission og vision er der iværksat et kvalitetsledelsessystem efter principperne i ISO/EN Kvalitetsledelsessystemet skal sikre flere ting: tavs viden gøres til fælles viden der fastlægges og beskrives faglige standarder for nøgleindsatser kritiske procedurer kortlægges, beskrives og standardiseres løbende dialog og evalueringer med kunder/interessenter løbende forbedringer og metodeudvikling gennemskuelighed og tydelige vare- og indholdsbeskrivelser for vores ydelser Nøglepersonerne i dette arbejde er koordinatorerne. Der er udpeget 4 fagkoordinatorer, 5 koordinatorer for daglig praksis og en kvalitetskoordinator: Funktionsplan for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring Bo Bertelsen Administartion Køkken Lissi Thuen Kim Sørensen Jakob Skovbakke Satellitten Afdeling 12 Aktivitetscenter Bytoftens Oply Bofællesskab Neropæd. team Bo og genoptr Maria Rømer Fysioterapi Charlotte Horsholt Sygepleje Maj-Brit Olesen Marie Balle Bente Quistgaard Pædagogik Ergoterapi Daglig praksis Daglig praksis Charlotte Würtz Daglig praksis Ulla Maria Stangeland Rømer Daglig praksis Ulla Vita Stangeland Asferg Daglig praksis Søs Rolighed Kvalitetskoordinator

8 Fagkoordinatorerne skal i samarbejde med fagkollegaer på tværs af Bytoften, fastlægge og beskrive faglige standarder for nøgleindsatserne og beskrive processer for de kritiske faglige procedurer. Formålet er at højne og kvalitetssikre det faglige arbejde. Koordinatorerne for daglig praksis skal beskrive og fastlægge de kritiske processer i afdelingerne. Det skal kvalitetsikre og skabe sammenhængende forløb for borgerne. Det gør koordinatorerne i samarbejde med alle medarbejdere/faggrupper i afdelingen. Bestyrelsen har vedtaget følgende politik for Bytoftens kvalitetsarbejde: Kvalitetspolitik Vi vil overhold myndighedskrav, god faglig praksis og evidensbaserede retningslinjer. Med afsæt i vores mission og vision, vil vi går i dialog med kunderne/kommunerne om en løbende udvikling af vores ydelser. Vi vil løbende udpege og kvalitetssikre de kritiske processer. Vi vil måle kommunernes og borgernes/brugernes tilfredshed med vores ydelser. Vi vil løbende inddrage/træne/uddanne personalet i de processer som sikrer kvaliteten. Kvalitetsledelse skal sikre en løbende forventningsafstemning med kunderne - primært Herning Kommune og brugerne/borgerne. I den løbende forventningsafstemning ligger også produktog metodeudvikling. Metoden og flow er vist i denne tegning: Rammer for vores arbejde Krav Lovkrav Myndigheds krav Flow - udvikling Kompetenceudvikling - Vision - Politikker Målsætning Forventningsafstemning Effekt og tilfredshed Dokumentation Kommuner/ Visitatorer Kommuner/ Visitatorer Borger Standarder Kvaliteter Resurser Kerneydelsen - Mission - Måling Analyse Forbedringer Borger Pårørende Pårørende Faglighed Best Practice Processer Indsats Resultater Personale Værdier og etik Samarbejde ekstern/intern

9 Udviklingsarbejdet er godt i gang. Tidsplanen er, at koordinatorerne er færdige med grundlæggende kortlægning og analyser i april 2013, beskrivelse af standarder og procedurer sker i maj juni, introduktion til personalet og samarbejdspartnere i august og første evaluering i november. Der er ikke tilført ekstra resurser til kvalitetsledelsesprojektet ledelsen forventer, at tydeliggørelse af kvalitetsstandarder, indførelse af standardprocedure og klare mål på sigt vil effektivisere det daglige arbejde. Disse forventninger deler koordinatorerne. Ydelsesbeskrivelser Bytoftens har udarbejdet ydelsesbeskrivelser for alle områder. Med støtte fra CFK er de nu ved at blive omskrevet så de matcher Visitationsenhedens Ydelsesbeskrivelser. Efterfølgende går ledelsen i dialog med visitatorerne omkring en præcisering af og forventningsafstemning om lovgrundlag, indhold i ydelserne og finansiering af ydelserne. Det vil sige, at udvikling og tilpasninger af ydelsesbeskrivelser implementeres i kvalitetsledelsessystemet som en fortløbende proces. Der er fortsat uoverensstemmelser omkring hvilke ydelser borgerne skal tilbydes, og hvordan de skal finansieres. Noget skyldes traditioner fra amternes tid, andet skyldes forskellige tolkninger af lovgivningen. Fx henter Bytoften en borger fra Holstebro til Aktivitetscentret. For denne ydelse må Bytoften kun opkræve udgifter til drivmidler (dieselolie) hvilket vil sige 1,10 kr. pr km. De faktiske omkostninger til bussen er ca. 5,- kr. pr. km. + løn til chaufføren. Det siger sig selv, at det er meget dårlig forretning og et tema Bytoften har taget op med forvaltningen. Der er en rigtig god dialog mellem forvaltningen, andre institutionsledere og Bytoften om udfordringerne i markedsgørelsen af det specialiserede socialområde. Der er respekt om hinandens motiver og opgaver selv om de til tider er modsatrettede. Men de kontrollerede konflikter aktørerne imellem er netop et af formålene ved markedsstyringsmodellen på området. Kulturudvikling De nye markedsligenende styringsprincipper og øgede krav om gennemskuelighed og dokumentation nødvendiggør en radikal kulturudvikling på Bytoften. Kulturen vil bestyrelsen ændre ved at have fokus på de daglige handlinger. Som ramme og metode i denne proces er Bytoften i gang med at indføre kvalitetsledelse efter principperne i ISO/EN Det supplerer ledelsen med mere information, mere dialog med medarbejderne i det hele taget øget inddragelse af medarbejderne i udviklingsarbejdet. De nye styreformer med taxameterprincipper og ydelsesbeskriver som finansieres af forskellige kasser kræver andre tanker, adfærd og handlinger. De nye paradigmer betyder, at ledere og medarbejdere skal inddrage økonomiske overvejelser og finansieringsmodeller. Bytoften er i dag en leverandør som leverer det, visitatorerne vil betale for hverken mere eller mindre. Denne tænkning kan udfordre de fagprofessionelle medarbejdere, fordi vi ikke altid kan gøre det ypperste for borgeren pga. økonomiske prioriteringer og begrænsninger. Derfor arbejder Bytoften med at indføre et nyt begreb at være professionel medarbejder. Det skal forstås sådan, at man er professionel medarbejder, når man mestre at balancere mellem økonomi, faglighed, lovgivning, hensyn til borgeren og hensyn til Bytoften. Det at være faglig dygtig er fortsat meget vigtig men ikke nok i sig selv længere.

10 Den kulturforandring kræver meget stor tydelighed med klare rammer og mål og en løbende forventningsafstemning mellem bestyrelse, leder og medarbejder og medarbejderne imellem. I det arbejde er kvalitetsledelsesarbejdet en vigtig motor. Derudover holder Bytoften flere MED møder, sender flere Nyhedsbreve ud og fortæller og drøfter løbende vores handlinger og adfærd i relation til økonomi og effekt. Den øgede tydelighed udfordrer ofte gamle vaner og normer, hvilket ikke alle synes er en god ide. For nogle er der tale om radikale kulturforandringer. Det har ledelsen stor fokus på at håndtere i form af inddragelse og dialog med medarbejderne om det at være i de nye rammevilkår. Bestyrelsen har til den opgave iværksat træning af kollegial sparring for 60 medarbejdere. Ny måder og samarbejdsformer Bestyrelsen ønsker at Bytoften forsat udvikler sig. Det vil bestyrelsen fremme ved at sætte fokus på udvikling af ydelserne og vurdere anvendelsesmuligheder af de nyeste teknologier og samarbejdsformer. Velfærdsteknologi Bestyrelsen søger om midler til indførelse af velfærdsteknologi. Konkret har man ansøgt Herning Kommunes velfærdsteknologipulje om penge til et projekt om spiserobotter. Ansøgningen lægger vægt på, at vi skal tilegne os viden om den nuværende kultur og de grundlæggende værdier omkring spisesituationen således, at vi kan bygge bro til velfærdsteknologien i respekt og forståelse for borgernes, personalets og pårørendes værdier og normer. Vi ved, at spisesituationen indeholder mange ritualer som mange værner om. Målet er, at borgere, pårørende og medarbejdere skal opleve velfærdsteknologi som et bidrag til mere og bedre velfærd og ikke som en mekanisering/besparelse af personlig omsorg. Frivillige Et andet tiltag er brug af frivillige. Lige som andre bosteder forsøger bestyrelsen at etablere et fællesskab af frivillige på Bytoften som kan bidrage med sociale aktiviteter og berige det sociale liv. Der er sket følgende: - Bestyrelsen har oprettet en Busforening, hvor pårørende kan leje Bytoftens busser sammen med beboerne til private gøremål mod betaling. - Bestyrelsen har sammen med Centerrådet iværksat en kampagne for at hverve frivillige. Der er omdelt pjecer og 9. april holder man en informationsaften for interesserede. - FC Midtjylland og Bytoften har indgået et samarbejde, hvor spillere fra FC Midtjylland bidrager og er aktive som frivillige på Bytoften. - Bestyrelsen vil tage kontakt til CEB om etablering af socioøkonomiske virksomhed. Fx træningssted for udsatte borgere som så samtidig bidrager til Bytoften. Brug af frivillige er forsat i sin spæde start. Det er usikkert i hvilket omfang frivillige kommer til at bidrage på Bytoften. Nye finansieringskilder Bestyrelsen er optaget af at opdyrke nye finansieringskilder. Det kan være fonde, statslige ordninger m.v. Konkret har bestyrelsen: - Ansøgt og fået tilsagn fra Forebyggelsesfonden på til kollegial sparring - Fået tilsagn om støtte fra Lions i Vildbjerg til sansehave - Indgået samarbejde med Jobcentret om Jobrotationsprojekt. Det betyder i praksis, at vi får gratis vikardækning når medarbejderne er på uddannelse. Bestyrelsen vil løbende følge op på mulighederne for nye finansieringskilder.

11 4. Samarbejde Reference til Herning Kommune Bytoften er nu tilknyttet Center for Kommunikation (CFK). CFKs forstanderne Ole Arndal sidder i Områdeledergruppen for Handicap og Psykiatri. CFK deltager en gang om måneden i Bytoftens strategimøder. CFK tager spørgsmål eller dilemmaer med til drøftelser i Områdeledergruppen, men derudover er CFK en værdifuld faglig sparringspartner som i allerhøjeste grad bidrager til Bytoftens ydelses- og metodeudvikling. Bytoftens ledelse oplever sig i højere grad end tidligere som en del af Herning Kommunes tilbud. Dialogmøder Hver 2. uge mødes konstitueret forstander for Bytoften, Bo U. Bertelsen, med Chefen for Handicap og Psykiatri, Ejnar Tang. Det er en midlertidig ordning, som gælder for På disse møder har Ejnar Tang mulighed for at følge udviklingen på Bytoften helt tæt og Bo U. Bertelsen kan sparre med Ejnar Tang om problemstillingerne. Den tætte dialog fungerer godt og sikre en løbende forventningsafstemning. Koordinationsmøder med Taskforce Herning Kommune stillede en taskforce til rådighed for Bytoften. Dette samarbejde fungerer fint og i en god dialog. Konkret har samarbejdet betydet: - gennemgang og berigtigelse af personalets løn og ansættelsesforhold - en ny lokalarbejdstidsaftale for de forskellige faggrupper er på bedding - ny opgavefordeling omkring løn- og personaleadministration med Lønservice og HR - nye økonomirapporter ud fra nye principper om resultatcentre - ledersparring til afdelingslederne fra ekstern erhvervspsykolog - konsulenthjælp til udarbejdelse af mission og vision - aftale om konsulenthjælp til kollegial sparring for 60 medarbejdere Samarbejde mellem bestyrelse og forstander Bestyrelsen har valgt at holde bestyrelsesmøde hver 2. måned. Det vil sikre en tættere dialog og øget indsigt med ledelsen af Bytoften.

12 5. Økonomi Bytoften befandt sig i 2012 i et alvorligt krydspres. Situationen var: - krav om besparelser - udsigt til en gæld på ca. 7 millioner kroner ved udgangen af utilfredse beboere og brugere som ikke mente de fik de ydelser, de var berettiget til - mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø blandt personalet I december 2012 kom endnu et alvorlig problem i form af ledige pladser. 4 beboere er gået bort inden for 3 måneder, hvilket er meget usædvanligt. Det betyder, at Bytoften har flere tomme pladser i årets første måneder med heraf følgende manglende indtægter. Den komplekse situation betød, at bestyrelsen måtte lægge en strategi for at bryde den onde cirkel. Pga. dårlig trivsel og utilfredse borgere, valgte bestyrelsen at skabe stabilitet omkring personalet og kerneydelserne. Det vil i praksis sige, at der ikke blev gennemført yderligere personalereduktioner men kun ansættelsesstop, selvom der manglede indtægter. Strategien var, at genskabe trivsel, fastholde fagligheden og et godt omdømme og ad den vej tiltrække nye beboere til de ledige pladser. For at imødegå de manglende indtægter, bad bestyrelsen ledelsen om at sætte fuld fokus på besparelser og effektivisering af støttefunktionerne. Driftsøkonomien Vi har kerneydelser og støttefunktioner. Støttefunktioner Teknisk service Forsikringer Udstyr Købmand Kerneydelse: omsorg, pleje støtte, træning Administration Bygninger Cafeteria Vagter Køkken/mad Vi får en fast takst som vi fordeler mellem kerneydelsen og støttefunktionerne. Udmøntning af besparelser Bytoften kom ud af 2012 med en gæld på 5,3 millioner kr. Resultat blev bedre en forventet pga. overbelægning (flere indtægter) og at afskediget personale fratrådte før opsigelsesperioderne løb ud (færre lønudgifter). Budgettet for 2013 hænger sammen/går i nul, men pga. ledige pladser bliver indtægterne lavere end forventet. Bestyrelsen forventer at kunne finde besparelser el-

13 ler øgede indtægter svarende til mindreindtægterne for pladssalg. Ikke alle effektiviseringer slår fuld ud igennem i Detailgennemgang af budgettet Resultatområder Bytoften er nu delt op i 8 resultatområder. De styres ud fra princippet om, at hvert område skal hvile i sig selv kan lederen ikke løfte den opgave, bringes situationen op i ledergruppen, og løsningen på situationen bliver nu en fælles opgave. Ideen er at bringe økonomien tæt på personalet og inddrage dem i løsningerne og dispositionerne. Samtidig tages der et fælles ansvar for situationer, man ikke kan løse inden for egne ramme fx på grund af faldende pladssalg eller andre udefrakommende forhold. Status for budgettet er: Prognose for årsresultat: Mindreudgifter på driften Mindreindtægter på pladssalg Resultat for ,6 mill kr. -2,9 mill kr -0,3 mill kr Prognosen er meget usikkert, fordi belægningen svinger hen over året. Bytoften har pt. 2 ledige pladser. Når de bliver besat, falder mindreindtægten for pladssalg og mindreudgiften på driften falder en smule pga. behov for mere personale. For de enkelte resultatområder ser prognoserne for udgiftssiden således ud: 1. Fælles Forventede mindreudgift på kr. Der er bl.a. reduceret med en administrativ medarbejder og der er besparelser på forsikringer mv. samt øgede indtægter til salg af ledsagertimer. Dertil skal lægges udgifter til 2 forstanderlønninger i Der budgetteres med en engangsindtægt på kr fra Forebyggelsesfonden til kollegial sparring. 2. Satellitten Forventet mindreforbrug på kr. pga. besparelser på privat vagtselskab. 3. Afdeling 1+2 Forventet mindreforbrug på 1 mill. kr. pga. bedre planlægning og mindre brug af vikarer. Bl.a. pga. underbelægning. Det vil ændres når pladserne er fyldes op. 4. Bo og Genoptræning Budgettet holder. 5. Bofællesskaberne Forventet mindreforbrug på kr. pga. bedre planlægning og færre vikarer. 6. Aktivitetscentret Budgettet holder. 7. Køkken Forventet mindreforbrug på kr. på grund af hævede salgspriser/færre vikarer.

14 8. Cafeteria Cafeteriet har sin helt egen historie. Cafeteriet er samlingssted og fælleslokale for alle 125 lejligheder på Blomstertoften og Bytoften. Heraf er kun 50 lejligheder/beboere tilknyttet den selvejende institution. I de øvrige 75 lejligheder bor der fortrinsvis borgere mellem 18 og 60 år som modtager pension og har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Disse beboere klarer sig selv eller får hjemmehjælp. Nogle af beboerne er visiteret til Bytoftens Aktivitetscenter eller til Tre Birke. Cafeteriet er vigtig for det sociale liv på Blomstertoften og Bytoften. Det skal ses i lyset af, at beboerne typisk er under 60 år og på grund af deres fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse, har de vanskelig ved at begå sig i byens og kommunens øvrige byliv eller fritidstilbud. Af historiske grunde afholder den selvejende institution Bytoften alle omkostninger til driften af cafeteriet. Der er åben for salg 8½ time om dagen alle dage året rundt og lønomkostningen er kr. pr år. (én medarbejder i åbningstiden). Cafeteriet sælger i gennemsnit 10 portioner morgenmad, 60 portioner til middag og 50 portioner til aften. Derudover kan der købes kaffe, kage, sodavand, øl mv. Der bliver solgt mest på hverdage. Beboerne, der er tilknyttet den selvejende institution, spiser i afdelingerne, hvor der er fælles opholdsrum. Disse beboere køber ikke mad i cafeteriet og har som sådan ikke behov for cafeteriet. Cafeteriet er dog et værdifuldt udflugtsmål og er givende for beboernes sociale liv. Langt værre vil en lukning af cafeteriet være for beboere på Blomstertoften og, sal. De bor i lejligheder og har ikke fællesrum eller mødesteder. Cafeteriet fungerer som deres fælles/neutrale mødested. I cafeteriet kan beboerne købe mad og få hjælp til maden fra personalet og måske andre beboere. En lukning af cafeteriet vil være et stort tab for disse borgeres sociale liv. Det kan ikke udelukkes, at en lukning vil medfører en belastning af hjemmeplejen/mere hjemmehjælp. Hjemmeplejen har oplyst, at de på stående fod ikke kan redegør for konsekvenserne ved en hel eller delvis lukning af cafeteriet. Det vil kræve en nærmer analyse. Den selvejende institution Bytoften forsøger at tilknytte frivillige til cafeteriet det er ikke lykkedes indtil videre. Et af problemerne er, at der er åbent i mange timer hver dag og at der serveres mad. Det vil være nemmere at tilknytte frivillige til aktiviteter omkring det sociale liv i cafeteriet (højtlæsning, spil, hjælp til spisning mv.). Omkostningerne til cafeteriedriften på ca kr. går fra beboerne på, og det finder bestyrelsen ikke acceptabelt. Derfor anmoder bestyrelsen Herning Kommunes Social- of Sundhedsudvalg om, at tilkendegive i hvilket omfang Herning Kommune vil støtte driften af cafeteriet som et borgerrettet tilbud i lighed med andre væresteder, idrætshaller, musiksteder osv. men også som en aflastning for hjemmeplejen. Ud fra Social og Sundhedsudvalgets tilkendegivelse vil bestyrelsen tage stilling til cafeteriets fremtidige drift og funktion. Bestyrelsen tager ansvaret for, at fortsat er et attraktiv og god sted at bo, men Herning Byrådet må tage ansvar for tilbuddene til beboere på Blomstertoften og, sal.

15 Afviklingsplan for Bytoftens gæld til Herning Kommune Bytoften 78 Bytoften har primært til huse i lejede bygninger. Den selvejende institution Bytoften ejer dog Bytoften 78 (Bixen). Bestyrelsen vurderer, at Bytoften kan afhænde denne bygning og flytte aktiviteterne til ubenyttede lokaler i hvor Bytoften i forvejen betaler husleje. Det vil kræve en mindre ombygning, men anlægsudgiften kan udlejeren BoMidt holde inden for Bytoften nuværende husleje. Det betyder, at en flytning ikke vil medføre anlægsudgifter eller en forhøjelse af huslejen. Flytningen vil give en årlig driftsbesparelse på ca kr. Ejendommen Bytoften 78 er vurderet i 2011 til 1,9 million kr. Bestyrelsen ønsker at sælge ejendommen Bytoften 78 til Herning Kommune som afdrag på gælden. Ekstraudgifter til forstander I løbet af gik bølgerne højt i samarbejdet mellem Herning Kommune og Bytoften. Muusmann blev anmodet om at kortlægge problemstillingerne. Muusmanns rapport peger på fejl og mangler i samarbejdet fra begge parter. Bestyrelsen for Bytoften følte sig presset af Herning Kommune til at træffe en hurtig afgørelse omkring indgåelse af fratrædelsesaftale som Herning Kommune har rådgivet Bestyrelsen om indholdet af med den daværende forstander og efterfølgende ansættelse af en konstitueret forstander. Denne beslutning betyder, at Bytoften i 2013 og 1½ måned af 2012 har udgifter til 2 forstanderlønninger. Bestyrelsen accepterer løsningen, men bestyrelsen mener også, at Herning Kommune har andel i, at et så omkostningstungt tiltag var nødvendigt. Derfor vil bestyrelsen anmoder Herning Kommune om at bidrage til finansieringen af denne udgift. Afvikling af restgæld Bestyrelsen er ved at have styr på forretningen Bytoften, og vil bruge 2013 til at finde fodfæste i arbejdet med den nye kurs. Derfor foreslår bestyrelsen, at den videre afvikling af gælden først aftales med Herning kommune til efteråret. 6. Afrunding Bestyrelsen meget tilfredse med den opbremsning og kursændring man har fået gennemført på Bytoften. Det er lykkes bestyrelsen, at håndtere udfordringerne omkring ledelse, serviceniveauer, samarbejde, økonomi, trivsel og ændret efterspørgselsadfærd på en måde, som absolut giver håb for Bytoftens fremtid. Hermed ikke sagt, at alt er godt og problemfrit, men der er etableret nogle strukturer og igangsat en række tiltag som gør, at bestyrelsen kan lede Bytoftens fremad mellem de mange udfordringer og mod Bytoftens vision som vestjysk kraftcenter for viden og udvikling inden for hjerneskade og bevægelseshandicap. Bestyrelsen vil udfærdige endnu en statusrapport til Social og Sundhedsudvalget til september 2013.

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole

Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Fagligt pædagogisk tilsyn 2011 med Kofoeds Skole Fra: Socialstyrelsen Til: Social- og Integrationsministeriet Indhold: Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Dato: 6. juli 2012 Voksen Sagsnr: 08/010384

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere