Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune"

Transkript

1 Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter. Kataloget er udarbejdet af en gruppe af praktikvejledere i Holstebro Kommune. Gruppen har alle været på Projekt Ny Vej, som blev gennemført i 2007 for 100 praktikvejledere. I forløbet var en af de mest efterspurgte emner netop inspiration til opgaver, hvorfor der blev fulgt op på dette og lavet et miniseminar, hvor ca. 40 praktikvejledere udarbejdede dette katalog. Kataloget indeholder 16 opgaver, som tager udgangspunkt i de, der er opstillet for eleverne. Kataloget vil blive opdateret efterhånden som vejlederne har rettelser eller flere opgaver, som skal med. Koordineringen af dette vil blive varetaget af HR afdelingen. På side 3 er der en indholdsfortegnelse (også vist i udsnit nedenfor), som er opdelt i 4 kolonner: Kolonne 1 viser opgavenummer. Kolonne 2 fortæller, hvad den enkelte opgave omhandler. Kolonne 3 angiver hvilke opgaven kommer omkring. Kolonne 4 angiver det sidetal opgaven kan findes på i dette katalog. Nr. Titel Mål opgaven berører Sidetal 1 Handleplaner 1, 2, Observere borgerens sundhedstilstand 2 5 Ud over dette katalog er der udarbejdet et tilsvarende katalog for Social og Sundhedshjælperne. Dette kan ligeledes være til inspiration til assistenteleverne. Vi håber at kataloget vil være til god inspiration for alle praktikvejledere for Social og Sundhedsassistent elever. Rigtig god læselyst!

2 Nr. Titel Mål opgaven vedrører Sidetal 1 Handleplaner 1, 2, Observere borgerens sundhedstilstand 3 Grundlæggende sundheds- sygeplejeopgaver 2 5 3, Hygiejne Praktikstedets, rammer, politikker og procedurer Medicin Kommunens tilbud på ældreområdet Værdigrundlag Kvalitetsstandard Elektronisk kommunikation (intern og ekstern) Vejledning og undervisning Aktiviteter Sociale, kreative & kulturelle aktiviteter 12, Hjælpemidler & arbejdsstillinger Fysisk & psykisk arbejdsmiljø Tværfagligt samarbejde 15 19

3 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 1 Handleplaner 1 2 og 3 1. Beskriv hvorfor handleplaner skal anvendes og beskriv, hvordan en handleplan udarbejdes, herunder hvordan der indsamles data og hvem der skal samarbejdes med. 2. Beskriv hvordan man sikrer at handleplanen anvendes i hverdagen. 3. Udarbejd en handleplan for en tildelt borger (udvælg evt. en borger i samarbejde med din vejleder) 4. Hvordan skal du være opmærksom på din egen nonverbale kommunikation første gang du møder en ny borger a. Hvad skal du være opmærksom på ved borgeren? b. Beskriv de signaler du vil kigge efter hos borgeren. 5. Hvordan skal du være opmærksom på din egen verbale kommunikation første gang du møder en ny borger a. Hvad skal du være opmærksom på ved borgeren? b. Beskriv de signaler du vil kigge efter hos borgeren.

4 Opgavens Opgavens titel 2 Observere borgerens sundhedstilstand Mål Øvrige 2 1. Redegør for en bestemt borgers sundhedstilstand (udvælg evt. en borger sammen med din vejleder) og kom som minimum ind på følgende a. Ressourcer b. Begrænsninger 2. Indhent oplysninger omkring borgerens eventuelle livsstilssygdom. Du kan eksempelvis indhente oplysninger via bøger, Internettet, kollegaer og samarbejdspartnere. 3. Angiv hvorvidt du vurderer borgeren er udsat for risici i forhold til at udvikle livsstilssygdomme. Begrund dit svar og angiv hvilke tiltag der kan gøres for at mindske risiciene. 4. Beskriv hvordan du kan anvende denne viden i forhold til den konkrete borger. 5. Beskriv hvorfor og hvordan følgende anvendes: a. Samarbejdsbogen b. Sygeplejejournalen/Uniq Omsorg

5 Opgavens Opgavens titel 3 Grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver Mål Øvrige Tag en given situation hos en konkret borger og brug refleksionsteorien a. Identificer eventuelle trusler mod borgerens sundhed b. Beskriv hvad du vil gøre for at afhjælpe disse 2. Hvad skal du tage hensyn til i forhold til borgerens. Tag igen udgangspunkt i samme borger som under pkt. 1: a. værdier b. normer c. holdninger

6 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 4 Hygiejne 4 1. Beskriv hvad du skal være opmærksom på i forhold til din egen hygiejne a. Påklædning. Giv en beskrivelse af, hvad der er hensigtsmæssig påklædning og hvad der ikke er hensigtsmæssig påklædning. Beskriv hvorfor/begrund din besvarelse b. Håndhygiejne. Hvad skal du være opmærksom på både hos personalet og i borgerens hjem. Beskriv hvorfor/begrund din besvarelse i. Hvilke betingelser skal være til stede for god håndhygiejne i borgerens hjem?

7 Opgavens Opgavens titel 5 Praktikstedets, rammer, politikker og procedurer Mål Øvrige 5 1. Redegør for praktikstedets og rammer i lys af Social og Sundhedsforvaltningens (RING Respekt/Involvering/Nytænkning/Glæde) 2. Undersøg øvrige procedurer/politikker som er gældende på praktikstedet/holstebro Kommunen. a. Beskriv hvilke der findes b. Beskriv hvor de findes/hvordan du har fået fat i dem

8 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 6 Medicin 6 1. Gennemgå og beskriv medicin hos en bestemt borger (udvælg evt. borger sammen med din vejleder). Du skal herunder beskrive medicinens: a. virkning b. bivirkninger c. interaktion 2. Medicinhåndtering, beskriv herunder: a. dokumentation b. dosering c. bestilling/modtagelse d. forskellige medicintyper e. Beskriv hvordan registrerer utilsigtede hændelser 3. Beskriv dit ansvar i forhold til medicinhåndtering 4. Beskriv hvordan du vil samarbejde med Social og Sundhedshjælperen omkring medicingivning. 5. Beskriv hvad dosisdispensering betyder og kom med eksempler på hvilke borgere dette kan anvendes hos.

9 Opgavens Opgavens titel 7 Kommunens tilbud på ældreområdet Mål Øvrige Undersøg og oplist hvilke tilbud kommunen har på ældreområdet og kom med eksempler på, hvordan disse tilbud kan anvendes. a. Angiv muligheder og begrænsninger i forhold til anvendelse af disse tilbud. 2. Beskriv hvilke tilbud der er relevante for en bestemt borger (vælg en borger sammen med din vejleder)

10 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 8 Værdigrundlag 8 Kommunens værdigrundlag er: o R respekt o I involvering o N nytænkning o G glæde 1. Beskriv hvordan værdigrundlaget anvendes på dit praktiksted. a. Beskriv ordene hver for sig. b. Angiv for hvert af ordene hvilke dilemmaer der kan opstå 2. Stemmer kommunens og praktikstedets værdigrundlag overens? Angiv hvor de stemmer overens, og hvor der evt. er uoverensstemmelser.

11 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 9 Kvalitetsstandard 8 1. Beskriv hvordan praktikstedet anvender kommunens kvalitetsstandard i forhold til pleje og omsorg. a. Redegør for hvad der ligger til grund for kvalitetsstandarden b. Angiv hvor og hvem der har godkendt kvalitetsstandarden angiv det hele vejen igennem helt fra Nationalt politisk sted og hvordan det er brudt ned til de kvalitetsstandarder I arbejder med. 2. Visitationsenhed a. Angiv lovgrundlaget for visitationsenheden b. Beskriv fritvalgsordning c. Beskriv fleksibel hjemmehjælp d. Angiv borgerens klagemuligheder i forhold til visiterede ydelser. e. Beskriv hvordan samarbejdet med visitationsenheden foregår.

12 Opgavens Opgavens titel 10 Elektronisk kommunikation (intern og ekstern) Mål Øvrige 9 1. Redegør for hvorfor elektronisk dokumentation anvendes. Angiv fordele og ulemper. 2. Redegør for baggrunden for Uniq herunder for og faglig opbygning. 3. Anvend Uniq på tildelt borger (udvælg en borger i samarbejde med din vejleder) og kom minimum ind på: a. oprette borgere b. oprette medicin c. redigere

13 Opgavens Opgavens titel 11 Vejledning og undervisning Mål Øvrige Planlæg og udfør en aktivitet/undervisning a. Beskriv dine pædagogiske overvejelser b. Udarbejde en helt konkret vil tilrettelægge forløbet c. Evaluer i. hvad gik godt (begrund dit svar) ii. hvad gik knap så godt/hvad kunne du have gjort anderledes (begrund dit svar) d. Angiv hvad du har lært af denne opgave.

14 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 12 Aktiviteter Beskriv hvad der ligger i: a. Vedligeholdelsestræning b. Genoptræning c. Forklar hvad der er forskellen på vedligeholdelsestræning og genoptræning 2. Hvordan styrker du den enkeltes borgers fysiske sundhed? 3. Hvordan styrker du den enkeltes borgers psykiske sundhed? 4. Planlæg en gruppeaktivitet og udarbejd herunder en aktivitetsanalyse og mundtlig gennemgang og drøftelse af analysen med vejleder. Udfør herefter opgaven og evaluer.

15 Opgavens Opgavens titel 13 Sociale, kreative & kulturelle aktiviteter Mål Øvrige 12 7 Udvælg i samarbejde med din vejleder en konkret borger eller en gruppe af borgere og: 1. Beskriv, igangsæt og vurder sociale aktiviteter 2. Beskriv, igangsæt og vurder kreative aktiviteter 3. Beskriv, igangsæt og vurder kulturelle aktiviteter Inddrag evt. aktivitetsanalysen.

16 Opgavens Opgavens titel 14 Hjælpemidler & arbejdsstillinger Mål Øvrige 13 Set fra personalets synsvinkel: 1. Hvad skal du være opmærksom på ved personforflytning? Begrund dit svar 2. Hvad er arbejdsstedets regler (inkl. overordnede regler) omkring brug af hjælpemidler. 3. Beskriv hvilke samarbejdspartnere der er i forbindelse med hjælpemidler og arbejdsstillinger. Set fra borgerens synsvinkel: 4. Beskriv de dilemmaer der kan opstå i forbindelse med borgerens ønsker og interesser ved anvendelse af hjælpemidler i hjemmet (lave beskrivelsen generelt eller tag udgangspunkt i en konkret borger)

17 Opgavens Opgavens titel 15 Fysisk & psykisk arbejdsmiljø Mål Øvrige Hvad er et positivt arbejdsmiljø for dig og hvordan kan du være med til at fremme det? 2. Hvordan ser du sammenhængen mellem arbejdspres og stress og hvordan definerer du de to begreber. 3. Beskriv hvordan du planlægger en dag. Herunder tænkes på prioritering og tilrettelæggelse af opgaver. 4. Hvordan vil du håndtere en konflikt med en arbejdskollega? Hvis du har et eksempel tag udgangspunkt i dette. Angiv hvem du vil inddrage i løsningen af konflikten. 5. Beskriv med udgangspunkt i praktikstedets politik, hvordan du vil håndtere en situation hvor en kollega møder beruset/påvirket på arbejdet (også selvom du kun har en mistanke) a. Beskriv hvad du vil gøre her og nu. Hvem vil du involvere og hvordan. Begrund dit svar. 6. Beskriv hvordan du vil håndtere en situation, hvor en kollega har været udsat for vold fra en beboer. Hvordan vil du handle her og nu, hvem vil du involvere og, hvordan vil du følge op på sagen. Begrund dit svar.

18 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 16 Tværfagligt samarbejde Angiv hvilke tværfaglige samarbejdspartnere har du af det i dit daglige arbejde? a. Beskriv din egen rolle i det tværfaglige samarbejde 2. Beskriv en kontakt persons opgaver herunder for og ansvar. 1. udgave Produkt af Projekt Ny Vej Udarbejdet af praktikvejlederne i Holstebro Kommune

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere