FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00"

Transkript

1 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe, Middelfart Kim Johansen, Nordfyn Bruno Hansen, Svendborg Peter Jordhøj, Nyborg Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn Jens Groth-Lauritsen, Ærø Afbud Bjarne Møller Petersen, Langeland Direktør Carsten Hyldborg Jensen Økonomichef Benny H. Hansen Kundechef Helle Nielsen Sekretariatsleder Ingrid Dissing Side 1 af 9

2 DAGSORDEN 1. Budget 2013 og budgetoverslag Takster... 4 Passagerindtægter... 4 Bruttoudgifter busruter... 5 Fællesudgifter... 5 Ordinære fællesudgifter... 5 Anlægsudgifter Meddelelser Eventuelt... 8 Side 2 af 9

3 Sager til beslutning: 1. Budget 2013 og budgetoverslag Sagsfremstilling: FynBus fremlægger budget for Budgettet er ledsaget af budgetoverslag for årene Budgettet er beskrevet i detaljer i notat bilag 2.1. Budget 2013 og budgetoverslag (grønne sider) foreligger i bilag 2.2. Tilskuddet fra ejerne forventes i 2013 at blive 346,4 mio. kroner, hvilket er 2,2 mio. eller 0,6 % mere end det forventede tilskud for Hovedtallene for budget 2013, budgetoverslag og forventet regnskab for 2012 er vist i tabel 1. Tabel 1: Hovedtal for busdriften i Mio. kroner Forventet regnskab 2012 Budget 2013 (2013priser) Passagerindtægter 215,9 225,5 227,4 229,4 231,3 Bruttoudgifter 498,2 508,1 510,3 511,2 512,2 Busdriften 282,3 282,6 282,8 281,8 280,9 Anlægsudgifter 1,8 2,2 3,8 3,8 3,8 Årets underskud 342,5 344,6 346,4 345,4 344,5 Årets tilskud 344,2 346,4 346,4 345,4 344,5 De eksterne usikkerheder til budgettet på indtægts- og udgiftssiden knytter sig især til forventningerne omkring: Passagerudviklingen og udviklingen i passagerernes valg af rejsehjemmelstype. Indeksering af entreprenørkontrakterne og passagerernes udnyttelse af teletilbuddene. Det budgetterede tilskud for Region Syddanmark og kommunerne er vist i tabel 2. Tabel 2: Årets tilskud fordelt på region og kommuner Mio. kroner Forventet regnskab 2012 Budget 2013 (2013priser) Side 3 af Region Syddanmark 98,7 98,7 98,5 98,3 98,1 Assens 13,9 15,3 15,4 15,4 15,4 Faaborg- 16,0 16,9 17,0 17,0 17,0

4 Midtfyn Kerteminde 7,0 6,9 7,5 7,6 7,6 Langeland 5,9 6,0 5,9 5,9 5,9 Middelfart 8,7 9,2 9,2 9,2 9,2 Nordfyn 12,9 14,5 14,5 14,5 14,5 Nyborg 14,0 14,3 14,3 14,3 14,3 Odense 133,4 130,2 129,9 129,2 128,5 Svendborg 28,6 29,2 28,9 28,8 28,7 Ærø 5,1 5,3 5,3 5,3 5,3 I alt 344,2 346,4 346,4 345,4 344,5 Passagerstrategi FynBus passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % på de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælleskommunale ruter. Fra 2014 er bybusserne i Svendborg tillige omfattet af strategien. På de øvrige kommunale ruter er der ikke indlagt en vækststrategi. Passagermålet for 2013 er 18,0 mio. passagerer. Det svarer til en stigning på 0,3 mio. eller 1,9 % i forhold til det forventede passagertal for Når stigningen ikke svarer til strategiens 2,4 % skyldes det jf. ovenfor, at ikke alle kommuner er omfattet af vækststrategien. I 2012 viser de første 6 måneder en passagervækst på 8,3 %. En stor del heraf vedrører Hypercard, som blev indført medio FynBus markedsføringsaktiviteter vil fortsat understøtte passagerudviklingen. På den baggrund anses det realistisk med en vækst fra 2012 til 2013 på 1,9 %. Takster Bekendtgørelsen for takstloft indførte fra 2010 et fleksibelt takstloft. For 2013 er takstloftet fastlagt til 3,5 %. Takststigningsmuligheder for tidligere år er udnyttet fuldt ud. FynBus har besluttet at forhøje taksterne med 3,5 % fra januar Udmøntningen af takststigningen på 3,5 % er til beslutning på særskilt punkt på bestyrelsens dagsorden den 14. september Beslutningsoplægget fordeler stigningen ligeligt på alle typer rejsehjemmel. Passagerindtægter Passagerindtægterne budgetteres til 225,5 mio. kroner i Det er en stigning på 9,3 mio. kroner eller 4,3 % i forhold til det forventede resultat for Indtægterne i budget 2013 er en fremskrivning af de forventede indtægter for 2012 efter 1. halvår. I fremskrivningen er der indregnet: Foreslået takststigning på 3,5 %. Passagervækst på 2,4 % i de regionale ruter, bybusserne i Odense samt de fælles kommunale ruter. Et fortsat men afdæmpet indtægtstab som følge af passagerernes valg af billigere typer rejsehjemmel. Side 4 af 9

5 Justeringer som følge af planlagte ændringer i kørselsomfanget. Usikkerheden til indtægtsbudgettet knytter sig til forventningerne til passagerudviklingen og udviklingen i passagerernes valg af rejsehjemmelstype. Bruttoudgifter busruter Udgifterne er baseret på den køreplanlagte kørsel for efteråret Der er ikke nye udmøntede planer for 2013 og frem. Der forventes en marginal nedgang i køreplantimeantallet i forhold til Bruttoudgifterne budgetteres til 508,8 mio. kroner. Det svarer til en stigning på 10,6 mio. kroner eller 2,1 % i forhold til det forventede resultat for Fællesudgifter Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og anlægsudgifter. For 2013 udgør ejernes acontobetalinger til fællesudgifterne i alt 63,9 mio. kroner. Ordinære fællesudgifter Forbrug: Budget 2013 viser et forbrug på 59,8 mio. kroner. Udgiften tager udgangspunkt i en pristalsregulering af budgettet for Der er foretaget en budgetmæssig ompostering af markedsføringsudgifter på 1 mio. kroner. Udgiften bogføres nu under fællesudgifterne. I 2012 blev udgiften bogført under bruttoudgifterne. Forbruget er herefter reduceret med 0,3 mio. kroner, som forventes at kunne spares på de salgsrelaterede fællesudgifter. For perioden forventes der uændrede udgifter i 2013-priser. Ramme: Den ordinære budgetramme for 2013 udgør 61,7 mio. Rammen fremkommer som anført nedenfor. Tabel 3: Beregning af ramme for fællesudgifter Ramme for fællesudgifter Mio. kr. Budgetramme ,1 Pristalsregulering med 1,5 % jf. K.L.s pris- og lønskøn 0,9 Budgetteknisk omplacering af markedsføringsudgifter. Udgifterne er tidligere bogført 1,0 under bruttoudgifterne. Fremover bogføres disse udgifter sammen med de salgsrelaterede fællesudgifter. Besparelse på markedsføringsbudgettet -0,3 Budgetramme ,7 Det betyder, at FynBus forventer et mindre forbrug på 1,8 mio. kroner, som anvendes til nedbringelse af tidligere års merforbrug. Det foreslås, at rammebeløbet reduceres, når merforbruget på 3,5 mio. kroner fra 2009 og 2010 er afdraget. Ifølge budgettet vil denne situation indtræde i Forudsat at forbruget Side 5 af 9

6 i 2012 og 2013 realiseres som forventet, vil regnskab 2013 udvise et akkumuleret overskud på 0,6 mio. kroner, som FynBus vil foreslå tilbagebetalt til ejerne. De ordinære fællesudgifter og rammeudvikling er vist i nedenstående tabel 4. Tabel 4: Ordinære fællesudgifter Mio. kroner Forventet regnskab 2012 Budget 2013 (2013priser) Driftsrelaterede 12,8 13,2 13,2 13,2 13,2 udgifter Salgsrelaterede 14,9 14,4 14,4 14,4 14,4 udgifter Administrationsudgifter 30,8 32,2 32,2 32,2 32,2 Ordinære udgifter 58,4 59,8 59,8 59,8 59,8 i alt Ramme for ordinære 60,1 61,7 59,8 59,8 59,8 fællesudgif- ter Mindre forbrug 1,7 1,9 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter FynBus tager årligt stilling til behovet for anlægsinvesteringer. For 2013 udgør anlægsbudgettet 2,2 mio. kroner. Budgettet er sammensat af 6 projekter som hovedsagelig tjener til opfyldelse af FynBus passagerstrategi. Projekterne er beskrevet i vedlagte bilag For årene foreslås det i forlængelse af budgetprocedure for 2012 at anlægsudgiften stiger i takt med nedbringelse af rammen for det ordinære budget. Det vil betyde, at den samlede ramme vil ligge på 63,6 mio. kroner fra 2014 og frem. I nedenstående tabel 5 er den foreslåede udvikling i anlægsbudgettet vist. Tabel 5: Anlægsudgifter finansieret af fællesudgifterne Mio. kroner Forventet Budget slag 2015 slag 2016 Budgetover- Budgetover- regnskab 2012 (2013priser) Anlægsudgifter 1,8 2,2 3,8 3,8 3,8 Fællesudgifter ialt I nedenstående tabel 6 er udviklingen i den samlede ramme for fællesudgifterne vist som summen af den ordinære ramme og anlægsudgifterne. Side 6 af 9

7 Tabel 6: Den samlede ramme for fællesudgifter Mio. kroner Ramme for ordinære fællesudgifter Forventet Budget slag 2015 slag 2016 Budgetover- Budgetover- regnskab 2012 (2013priser) 60,1 61,7 59,8 59,8 59,8 Anlægsudgifter 1,8 2,2 3,8 3,8 3,8 Samlet ramme 61,9 63,9 63,6 63,6 63,6 Det bemærkes, at bilag 2.1, og 2.2 er fremsendt ifm. bestyrelsens dagsorden. Indstilling: Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender, at Det fremsatte Budget 2013, dog således at budgettet korrigeres for budgetfejl på 2,3 mio. kr. vedrørende Flextrafik. Administrationsudgifterne for telekørsel og anden kørsel ved opgørelse af regnskab 2013, ikke kan blive mindre end 17 kr. pr. tur. En merafregning som følge heraf anvendes til mindreafregning for SBH-kørsler. Vedtagelse: Godkendt som indstillet. Bilag: Bilag 2.1 Notat Budget 2013 og budgetoverslag Bilag Specifikation af anlægsbudget Bilag 2.2. Budget 2013 og budgetoverslag Sager til drøftelse: Intet. Sager til orientering: Intet. Side 7 af 9

8 2. Meddelelser Tjenestemandssagen, Højesteret den 10. september 2012 Budgetforhandlinger i Region Syddanmark Ledbusser i Odense Teletaxi i Spodsbjerg Trafikplan 3. Eventuelt Side 8 af 9

9 Torben Andersen _ Niels Peter Ellegaard Lars Kristian Pedersen Kasper Westh Niels Bebe Kim Johansen Bruno Hansen Peter Jordhøj Bjarne Møller Pedersen Jens Groth-Lauritsen Direktør Carsten Hyldborg Jensen Side 9 af 9

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Mødedato: 6. marts 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 2, Adm. Faaborg Indkaldelse Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere