Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012"

Transkript

1 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012

2 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt af: Jan Sørensen Dato: Version: Projekt nr.: Side 2 af 69

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENEREL INFORMATION Indledning Udbud i totalentreprise Organisation og samarbejde Grundlag for tilbud Myndigheder, normer, vejledninger og regler m.v OPLYSNINGER OM GRUND M.V Beliggenhed Terrænforhold Planforhold Jordbundsforhold Varmeforsyning El-forsyning Vandforsyning Kloakforsyning Renovation DISPONERING OG ARKITEKTUR Lokalisering Rådhuset Sundhedscenter Krav til tilgængelighed, generelt BÆREDYGTIGT BYGGERI Generelt Energi Indeklima Rengøring Arbejdsmiljø Affaldshåndtering PROJEKTDOKUMENTATION Projektering Kvalitetssikring og kvalitetsstyring FUNKTIONS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Generelt Bygningsdelsbeskrivelse HVAC-arbejder El- og mekaniske anlæg CTS-anlæg UDENDØRSAREALER Side 3 af 69

4 1 GENEREL INFORMATION 1.1 Indledning Dette Byggeprogram del II, skal ses som en supplerende arkitektonisk og tekniske del i forhold til del I, som beskriver visioner og funktioner, og sammen med rumoversigter og det øvrige udbudsmateriale tilsammen udgør de samlede krav til byggeriet. 1.2 Udbud i totalentreprise Den tilbudte totalentreprise, skal indeholde et fuldt færdigt byggeri, der opfylder bygherres samlede krav og ønsker til et nyt rådhus og sundhedscenter, herunder bl.a.: Udarbejdelse af totalprojekt til bygge- og anlægsarbejdets gennemførelse. Samtlige ydelser og leverancer for entreprisens fulde konditionsmæssige færdiggørelse, herunder samtlige planlægnings-, projekterings- og håndværksarbejder, der ligger efter nærværende udbud, tillige med forhandlinger med myndigheder, forsyningsværker, kvalitetssikring og tilsyn med arbejdets udførelse m.v. Alle former for vinterforanstaltninger i den samlede byggeperiode, skal være indeholdt i ydelsen og i tilbudssum. Tilbuddet skal således omfatte alle nødvendige biydelser, materiel, forbrugsgods, oprydning, rengøring, samtlige vejrligsforanstaltninger uanset art og omfang, udtørring, nødvendige folkerum og fælles toiletfaciliteter på byggepladsen m.v. samt skurvogn til afholdelse af ugentlige byggemøder. Etablering af webkamera på byggepladsen med overførsel af billede til kommunens hjemmeside, hvor borgerne kan følge byggeriet Kvalitetssikring, drift- og vedligeholdelsesinstruktion. Fremlæggelse af samlede oversigter af materiale- og farvevalg. Følgende omkostninger skal som de eneste ikke indeholdes i tilbudssummen, og betegnes som bygherreleverancer: Gebyr for byggetilladelser Omkostninger til arkæologiske undersøgelser Tilslutningsomkostninger til el, vand, fjernvarme og afløb Vejbidrag til Egedal Kommune Forsikringspræmie (all-risk, brand og storm) Rejsegildeudgifter Skilte Løst inventar, såsom stole, borde, reoler og skærmvægge Inventar der er anført som bygherreleverancer i udbudsmaterialet i øvrigt. AV-udstyr i henhold til afsnit 6.4. Kunstnerisk udsmykning TE skal koordinere og samarbejde med kunstnere Totalentreprenøren skal overtage koordinationen af de af bygherreleverancerne, der kræver fysisk tilknytning til byggeriet, som installationer m.v. og skal samme med bygherre fastlægge installationsudtag m.v. Side 4 af 69

5 1.3 Organisation og samarbejde Det forudsættes, at projektlederne hos henholdsvis bygherren, bygherrerådgiveren og totalentreprenøren etablerer et regelmæssigt og systematisk mødeforløb, som sikrer, at alle spørgsmål, problemer og konflikter behandles positivt og hurtigt til fremme af kvalitet og god styring. Der afholdes bygherremøder 1 gang hver måned. I møderne deltager bygherre, bygherrerådgiver, totalentreprenør og dennes arkitekt og ingeniør. Politisk styregruppe (økonomiudvalget) Rapporteringsvej Beslutningsvej Adm. styregruppe (Direktionen) Følgegrupper MED-Administrationen Arbejdsmiljøorganisation Byggeudvalget Ekstern Byggerådgiver Arbejdsgrupper Myndighedsbehandling Lokalplan Arbejdsmiljø Totalentreprenør Byggeudvalget består af følgende medlemmer: Jacob Madsen Egedal Kommune. Teknisk direktør. Kristine Kohave Sørensen Egedal Kommune. Ingeniør. Erik Petersen Egedal Kommune. Centerchef, Center for Sundhed og Omsorg Uffe Rasmussen Egedal Kommune. Udviklingskonsulent Ekstern byggerådgiver er: Jan Sørensen Christina Wojtaszewski Rikke Hansen Bygherrerådgiver, Moe & Brødsgaard A/S SIGNAL arkitekter Erik Møller Arkitekter Side 5 af 69

6 1.4 Grundlag for tilbud Grundlag for såvel tilbudsafgivelse som arbejdets udførelse er følgende dokumenter, altid i sidst reviderede udgave, hvor ikke andet er nævnt: Evt. rettelsesblade udsendt i konkurrenceperioden Samlet udbudsgrundlag, der fremgår af konkurrencetekniske betingelser. Gældende byggelove, vedtægter, regulativer, cirkulærer, bekendtgørelser, reglementer, anordninger m.v., hvor disse er relevante for byggearbejdet Dansk Ingeniørforenings normer og forskrifter Danske standarder og rekommandationer Forsyningsselskabernes bestemmelser Arbejdstilsynets anvisninger og bekendtgørelser. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr december 2010 om Bygge- og anlægsarbejder Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10/10/1991 om fast pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, inkl. vejledning Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr /09/2010 om kvalitetssikring af byggearbejder 1.5 Myndigheder, normer, vejledninger og regler m.v. Alle reglementer, love, normer, standarder, vejledninger og arbejdstilsynets materiale nævnes ikke i beskrivelsen, da disse forudsættes de bydende bekendt og indeholdt i tilbud. Totalentreprenøren har det fulde ansvar for projektets opfyldelse af alle myndighedskrav. Ekstrakrav som følge af myndighedsforhold vil ikke blive honoreret. Totalentreprenøren indhenter alle nødvendige tilladelser og godkendelser fra de relevante myndigheder og forsyningsselskaber. Der må ikke ansøges om dispensationer, med mindre bygherre kan acceptere dette Koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet Koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet under projekterings- og udførelsesfase, overdrages til totalentreprenøren jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om bygherrens pligter: Personen, eller personerne, der udpeges til at varetage opgaven som hhv. arbejdsmiljøkoordinator (P) og/eller arbejdsmiljøkoordinator (B), skal have følgende dokumenterede kompetencer: Sagkyndig ekspertise om bygge- og anlægsarbejde Praktisk erfaring i byggeledelse Fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer inden for bygge og anlæg Koordinator (P) s opgaver under projekteringen omfatter bl.a.: Koordinering af sikkerhed og sundhed ved projektering, undersøgelse og udarbejdelse af projektet. Udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Side 6 af 69

7 Afgræsning af fællesområder. Udarbejdelse af arbejdsmiljøjournal for sikkerhed og sundhed ved drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Koordinator (B) s opgaver under udførelsen omfatter bl.a.: Anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet. Indkalde til, afholde og referere såvel ordinære koordinerende sikkerhedsmøder som eventuelle ekstraordinære sikkerhedsmøder samt opfølgning på mødernes beslutninger. Koordinering af: - planlægning af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidig eller efter hinanden. - tilrettelæggelse af samarbejdet mellem arbejdsgiverne i forbindelse med forebyggelsen af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici. - arbejdsgivernes anvendelse af korrekte forebyggelsesprincipper. - arbejdsgivernes anvendelse af PSS når det er påkrævet. - arbejdsgivernes kontrol med, at arbejdsprocesserne gennemføres efter forskrifterne. Koordinering og kontrol af arbejderne og sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne. Ajourføring af PSS inkl. dennes bilag, herunder bl.a. tids- og byggepladsplaner. Tilpasning af arbejdsmiljøjournalen for det færdige byggeri. Herudover skal koordinator (B): Afholde opstartsmøder med alle entreprenører, hvor Planen for Sikkerhed og Sundhed gennemgås. Deltage i projektgennemgangsmøder og påse, at sikkerheds- og sundhedsproblemer bliver vurderet og tilgodeset, herunder at totalentreprenøren og dennes underentreprenører fremlægger metoder til forebyggelse af sikkerhed og sundhed. Holde rede på, hvilke firmaer der aktuelt arbejder på byggepladsen. Føre statistik over alle arbejdsulykker på pladsen. Rapportere til bygherren hver 14. dag, idet der afleveres følgende: - sikkerhedsmødereferat. - evt. supplerende rapportering. - ulykkesstatistik, bilagt eventuelle ulykkesrapporter. Gennemføre dokumenteret kvalitetssikring af koordinatoropgaverne. Koordinatorerne skal i forbindelse med varetagelsen af koordinatorfunktionen sikre mest muligt samarbejde mellem bygherre, projekterende, entreprenører og ansatte på byggepladsen. Koordinatorerne skal endvidere generelt være proaktive med hensyn til at afklare såvel akutte som mulige fremtidige arbejdsmiljøproblemer. Bygherren har altid ret til at tage direkte kontakt til koordinatorerne og til at indgå aftaler med denne om forhold vedrørende varetagelse af koordinatorfunktionen. Såfremt bygherren finder, at koordinatorerne ikke udfører opgaverne tilfredsstillende, kan bygherren forlange, at koordinatorerne udskiftes indenfor en periode på 5 arbejdsdage. Side 7 af 69

8 2 OPLYSNINGER OM GRUND M.V. 2.1 Beliggenhed Grundarealet er beliggende umiddelbart øst for Egedal Station som en del af Ramme- og Lokalplan 20. Der pågår ved udbudstidspunktet et byggeri af en dagligvare butik på matr. 4fg, Ølstykke by, Ølstykke. 2.2 Terrænforhold Terrænforhold fremgår af vedlagte kortbilag. 2.3 Planforhold Ramme og Lokalplan 20, er gældende for totalentreprisekonkurrencen. 2.4 Jordbundsforhold Se de vedlagte geotekniske rapporter samt miljøundersøgelser for området. De vedlagte geotekniske rapporter er den ydelse som Bygherre leverer i forbindelse med udbud. Nødvendige undersøgelser udover vedlagte, som måtte være nødvendig for opgavens udførelse, skal være indeholdt i totalentreprisen. 2.5 Varmeforsyning Varmeforsyning udføres som fjernvarme fra ny varmecentral ved Maglevad Erhvervsområde. Anlæg forventes at stå klar i Designparametre for varmeanlæg skal følge leveringsbestemmelser for fjernvarme fra Egedal Fjernvarme. Anlæg skal udføres som direkte anlæg. Varmeanlægs sekundærside skal udlægges for 70 C/30 C ved -12 C udetemperatur. Brugsvandsanlæg dimensioneres til et temperatursæt på 60 C/30 C på opvarmningssiden og 55 C/10 C på brugsvandssiden. Fjernvarmereturvandet må ikke overstige 30 C fra varmeanlæg og 30 C fra brugsvandsanlæg dog 40 C ved stilstand. Installationer skal udføres til 10 bar driftstryk ved en temperatur på maksimalt 95 C. 2.6 El-forsyning Byggeriet skal el-forsynes fra en fritstående transformerstation fra netselskabet DONG Energy. Transformerstationen skal placeres i terræn, så stikledningen bliver kortest mulig. Side 8 af 69

9 2.7 Vandforsyning Vandforsyningsområdet ligger inden for Ølstykke vandværk. Se vedlagte ledningsplaner for vandforsyning i området. Forsyningstryk i området er oplyst af vandforsyningen til 5,4 bar over dansk kote Kloakforsyning Spildevand tilsluttes offentligt spildevandssystem. Regnvand tilsluttes offentligt regnvandssystem. Se vedlagte ledningsplaner for spildevand og regnvand i området. Spildevandsledninger på matriklen 4et tilsluttes det offentlige spildevandssystem nord eller øst for matriklen ved eksisterende spildevandsbrønde eller etableret tilslutningsledning. Overfladevand fra matriklen skal opsamles og føres til fællesanlæg for nedsivning. Egedal kommune har udført afløbssystem langs vej, der føres frem til sølandskab (bassin) syd for grunden. Tilslutning til etableret regnvandsanlæg skal ske ved fordelingsvej øst for matriklen ved regnvandsledning ført ind på grunden. Overfladevand fra befæstede køre- og parkeringsarealer skal som minimum renses i olieudskiller og sandfang inden nedsivning i bassin. Tiltag med lokal nedsivning af regnvand (LAR-løsninger) ses gerne indarbejdet som forskønnende landskabeligt element i udearealerne. 2.9 Renovation Generelt gældende forhold, fremgår af ramme og lokalplan 20, samt Regulativ for erhvervsaffald i Egedal Kommune. Side 9 af 69

10 3 DISPONERING OG ARKITEKTUR 3.1 Lokalisering Rådhus og Sundhedscenter skal i henhold til Ramme og Lokalplan 20 placeres i Område A, Stationsområdet. Området afgrænses mod vest af jernbanen, mod nord og øst af den kommende bymæssige bebyggelse i område A1 og mod syd af det åbne landskab i område D, Den grønne fletning. Citat fra Lokalplanen: "Området planlægges med en urban karakter med gader, torve, pladser og baggårde. Bebyggelsen skal udformes som karrébebyggelse, hvor der bygges til kant af byggefelterne, så der dannes en tæt og bymæssig karakter." Der henvises i øvrigt til lokalplanen. DEN SAMLEDE BEBYGGELSE Rådhus og Sundhedscenter skal tænkes som en helhed, idet der lægges vægt på den indbyrdes sammenhæng. I tilknytning hertil skal der disponeres en Rådhusplads, som kan planlægges i forbindelse med Sundhedscenterets (motions/bevægelses) udearealer. I Egedals Kommunes sundhedspolitik er bevægelse udpeget som et vigtigt fokusområde. Med henvisning til "Sundhed og bevægelse" skal der i forbindelse med Sundhedscenteret "planlægges udearealer til genoptræning, og disse skal udvikles som et multifunktionelt byrum, der kombinerer forskellige funktioner og anvendelsesmuligheder." Opførelsen af et Plejecenter, som ikke er en del af totalentreprisen, skal i disponeringen af arealet samtænkes med Rådhus og Sundhedscenter. Plejecenteret omfatter 2 x 40 boliger. Idéen med at placere det i sammenhæng med Sundhedscenter og Rådhus er at sikre en rationel drift samt at muliggøre genbrug/sambrug af lokaler. Det kommende Plejecenter skal vises på situationsplanen, hvor bebyggelsens placering skal fremgå. RÅDHUSPLADS OG UDEAREALER Der ønskes forslag til disponering af en plads i tilknytning til Rådhuset som respekterer intentionerne i lokalplanen. Pladsen skal have en repræsentativ karakter, der gerne nyfortolker den traditionelle "rådhusplads". Pladsen må gerne indeholde grønne og landskabelige elementer, og kan evt. samtænkes med ankomstområdet til Sundhedscenteret. Dette område skal være en (aktiv) plads, som indbyder til fysisk aktivitet. Der henvises til notatet "Sundhed og bevægelse", som er vedlagt. Vedr. Arkitektur og indretning henvises der til Byggeprogram del I, 1.6 Arkitektur og indretning. Side 10 af 69

11 3.2 Rådhuset FRONTOFFICE OG BACKOFFICE Rådhuset skal overordnet deles i 2 områder: frontoffice og backoffice. Frontoffice er en betegnelse for de områder, hvor borgeren møder Rådhuset: Borgertorvet (indgangsområde med skranker), åbne samtale- og mødeområder, bogcafé og samtalerum. Backoffice er de ansattes område. Her findes kontorer og arbejdsområder, uformelle mødesteder, stillerum og interne møderum. BORGERTORVET Der ønskes et rum, som er imødekommende men som også har en rumlighed, der indbyder til samling af såvel mange som få mennesker. Der skal være synlig forbindelse fra hovedindgang til skrankeområde, uden at det er det første man møder når man ankommer. Hovedvægten skal lægges på de andre uformelle områder. Det er op til de bydende at tænke utraditionelt ved udformningen af Borgertorvet, dvs at vælge "skrankeløsningen" som nævnt ovenfor, eller at foreslå alternativer, der understøtter funktionen med en anden og mere uformel borgerbetjening. 3.3 Sundhedscenter Sundhedscenteret skal placeres i nær tilknytning til Rådhuset, da der løbende foregår et tæt samarbejde mellem de udførende enheder, sagsbehandlerne og visitatorerne. Dette åbner bl.a. mulighed for fælles mødelokaler. Der ønskes forslag til hvordan Sundhedscenter og det påtænkte kommende Plejecenter kan fungere sammen. Bindeleddet bør være via fællesfunktioner, der er fælles for Sundhedscenteret og det kommende Plejecenter (herunder vagt- og ledelseskontorer nærhedskrav er anført i rumoversigter) og skal kunne fungere som Backoffice for kommende plejecenter. I Sundhedscenteret skal alle typer handicappede samt gangbesværede tilgodeses. Døre, gange og elevatorer skal være indrettet, så der kan transporteres borgere i hospitalssenge. Tilgængeligheden skal optimeres for borgere, der benytter offentlig transport, så en god forbindelse til Egedal Station indtænkes. 3.4 Krav til tilgængelighed, generelt Rådhuset skal udformes med hensyntagen til kørestolsbrugere, gangbesværede, hørehæmmede, synshandicappede m.fl., således at der fuld tilgængelighed for alle. Bygninger og udearealer skal overalt disponeres efter gældende regler for tilgængelighed, ligesom de indarbejdede løsninger til fysisk handicappede skal indgå som en naturlig del af de daglige funktioner. Indretning og udformning af arealer i og omkring bygningen skal følge DS 3028, Tilgængelighed for alle. Side 11 af 69

12 4 BÆREDYGTIGT BYGGERI 4.1 Generelt Der henvises endvidere til Bygherres Grøn Kravspecifikation til Rådhusbyggeri ved Egedal Park, vedlagt som bilag til udbudsmaterialet. 4.2 Energi Energiramme Bygningens energiforbrug skal samlet set opfylde kravene i Bygningsreglement 2010 kap dvs. overholdelse af kravene til lavenergiklasse Desuden skal bygningen som minimum overholde energirammen til lavenergiklasse 2015 jf. BR10 uden brug af energiproducerende tiltag. Beregningerne skal udføres i den seneste version af beregningsværktøjet Be10. Der skal anvendes fjernvarme i området til opvarmning og produktion af varmt brugsvand. Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på bygningens energiforbrug, herunder yderligere reducering af energiforbrug i forhold til kravene formuleret til energiklasse Opnåelse af energikravene skal sikres gennem fornuftige løsninger mht. passive energitiltag samt fokus på energi-optimerede installationer. Det ønskes desuden dokumenteret at bygningen kan overholde energi-kravene til lavenergiklasse 2015 uden producerende energitiltag dvs. solceller, solvarme, varme-pumper, etc. Hvis der opnås et energiniveau under lavenergiklasse 2020 uden producerende energitiltag, dvs. kun ved passive tiltag og energioptimerede installationer, vil dette indgå positivt i bedømmelsen. Byggeriet ønskes gennemført efter et helhedsbegreb, der handler om både miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Ved udformning af energiforbrugende anlæg skal der tilstræbes en optimal løsning med hensyn til driftssikkerhed, driftsudgifter, vedligeholdelse samt lavt energiforbrug, ved anvendelse af de nyeste energi- og miljørigtige teknologier. Hvis der arbejdes med vedvarende teknologier skal disse integreres i bygningens arkitektur således funktion og æstetik bibeholdes. Energimærkning af bygningen skal være indeholdt i totalentreprisen. Energimærkningen skal udføres af uvildig part som udvælges i samarbejde med bygherren Tæthed Byggeriet skal, af totalentreprenør, trykprøves inden aflevering og det skal dokumenteres at utætheder i klimaskærmen ikke overstiger 0,5 l/s pr. m² ved trykprøvning på 50 Pa over- og undertryk. Inden for det første år efter afleveringen skal totalentreprenøren termofotografere alle facader og tagflade og derved dokumentere at klimaskærmen ikke indeholder kuldebroer og utætheder. Termofotograferingen skal gennemføres ved en optimal udetemperatur. Side 12 af 69

13 4.2.3 Minimering af energi- og vandforbrug. Projekteringen skal tilrettelægges med henblik på opnåelse af flg.: Reduktion af bygningernes varmetab ved forbedringer af energirammen Reduktion af varme- og elforbrug ved behovsstyret varme, ventilation og lys Reduktion af vandforbrug ved anvendelse af vandbesparende armaturer Herudover skal der fokuseres på opnåelse af driftsbesparelser på energi- og vandforbrugene i alle henseender herunder: Undgå solindfald, som kræver efterfølgende køling, f.eks. ved udvendig solafskærmning Udstrakt anvendelse af frikøling. (Placering af luftindtag, gennemskylning i nattetimer, styring m.v.) Udformning af varmeanlæg (minimering af varmetab, god varmefordeling) Udformning af ventilationsanlæg (minimering af tryktab i anlæg, effektiv varmegenvinding) Udformning af varmtvandsanlæg (minimering af cirkulationsledning evt. ved decentral varmtvandsproduktion) Begrænse varmetab fra varmeledninger Lysdæmpning/dagslysstyring Styring af belysning med tilstedeværelses sensorer Udformning af belysningsanlæg med reduceret effektforbrug og lang levetid på lyskilder 4.3 Indeklima Bygherrens generelle holdning til indeklimaet er som følger: Indeklimaet ønskes generelt optimeret i alle lokaler, set i relation til de tekniske krav. Valg af byggematerialer og -komponenter og sammensætning heraf skal tilstræbe at give en positiv indflydelse på bygningens indeklimamæssige kvaliteter. Der må ikke anvendes materialer eller metoder med negativ påvirkning af indeklimaet. Mangler forårsaget af, at kendt viden ikke er udnyttet, accepteres ikke. Det generelle indeklima omfatter termisk indeklima, atmosfærisk indeklima, akustisk indeklima samt optisk indeklima. Ved en samlet vurdering af indeklimaet skal der være 90% eller flere, der er tilfredse. Nærmere specifikation eller særlige krav kan være anført i rumoversigterne Termisk indeklima Generelt Gældende er DS 474 og DS 1752 med de præciseringer og tilføjelser som er angivet nedenfor. Side 13 af 69

14 Definitioner (Pkt. 1.3 i DS474) Acceptabelt termisk indeklima jf. Definitioner, DS 474, pkt. 1.3: En kombination af klimaparametre der tilsammen opfattes som acceptabel af en vis procentdel af en stor gruppe personer. Acceptabelt termisk indeklima skal i nærværende kravspecifikationer opfattes således, at ved en samlet vurdering af kriterierne i DS 1752, afsnit A.2.4.1, tabel A.1, må højst 10 % være utilfredse svarende til kategori B. Krav til klimaparametre (Pkt. 2.3 i DS 474) Skal være i overensstemmelse med DS 474 med følgende bemærkninger: PMV-indekset skal ligge mellem - 0,5 og + 0,5 ved en aktivitet på 1,2 met, svarende til max. 10% utilfredse. Den forudsatte Clo-værdi er for vinterforhold 1,0 og for sommerforhold 0,5 Middellufthastigheden må højest være 0,15 m/s (vinter) og 0,18 m/s (sommer) i kontorer, møderum og lign. rum Ved en turbulensintensitet over 40% skal middellufthastigheden sænkes Generelle påvirkninger inden for hvilke, der for min. 90 % kan forventes et acceptabelt termisk indeklima for siddende personer (ca. 1,2 met) med almindelig indendørs på klædning svarende til årstiden, er således: Vinterforhold 20 C < top < 24 C (Beklædning 1,0 clo) Sommerforhold 23 C < top < 26 C (Beklædning 0,5 clo) Temperaturkravene er gældende for alle opholdsrum med mindre andet fremgår af rumoversigterne. Øvrige påvirkninger I h.t. DS/CEN/CR 1752 pkt. A Træk, kategori B. Acceptable toleranceoverskridelser (Pkt. 2.4 i DS 474): I periode, hvor udetemperaturen eller andre forhold er ekstreme og overskrider projekteringsforudsætningerne, kan toleranceoverskridelser accepteres i henhold til DS 474 afsnit 2.5, dvs. den operative temperatur i opholdsarealer højst må overstige 26 C i 100 timer og 27 C i 25 timer i løbet af et typisk år. For produktionskøkken, grovkøkken og opvaskerum gælder, at den operative temperatur i opholdsarealer højst må overstige 27 C i 100 timer og 28 C i 25 timer i løbet af et typisk år. Som grundlag for vurdering af udeklimaforholdene anvendes SBI-rapport 135, Vejrdata for VVS og energi, Dansk Referenceår, DRY. I forbindelse med sikring af optimale, termiske indeklimaforhold, skal foretages flg. prioritering ved projektering: 1. Effektiv solafskærmning 2. Natkøling med naturlig ventilation 3. Natkøling med mekanisk ventilation 4. Mekanisk køling Projekteringsforudsætninger (Pkt. 3 i DS 474) Kravene til termisk indeklima under vinterforhold skal kunne opfyldes ved udetemperatur ned til -12 C. Side 14 af 69

15 Intern varmebelastning fremgår af nedenstående tabel. Det skal tilstræbes, at der døgnet rundt kan opretholdes en så ensartet temperatur som muligt. Projektering og dokumentation af termisk indeklima (Pkt.4 i DS 474) Krav til luftskifte i de enkelte rum fremgår nærværende byggeprogram og af rumoversigterer. De anførte luftskifter skal betragtes som min. luftskifter. De endelige luftskifter beregnes på basis af indeklimaberegninger. Interne belastninger er angivet nedenfor, med mindre krav til interne belastninger er angivet i rumoversigterne, da rumoversigterne så er gældende. De interne belastninger fremgår af nedenstående tabel: Intern belastning mv. Personvarme 100 watt/person Belysning 10 watt/m2 Arbejdsstation (PC inkl. skærm og arb. belysning) 150 watt Belastningen beregnes på basis af valgt inventar/maskiner. For opfyldelse af ovennævnte krav, lægges følgende til grund, idet den angivne, tilførte effekt til rummene regnes som tillæg til effekt fra personbelastning, belysning og solindfald: Kategori Brugstid Udstyr Udstyrseffekt Kontorer m.v. Mandag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl arbejdsstation pr. arbejdsplads Mødelokaler, konference Mandag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl (3 x 3 timer/dag med 1 times pause) 1 Bærbar PC pr. 3 mødepladser 1 projekter pr. rum Bærbar: 50 W Projektor: 250 W Personbelastninger og arbejdspladser er angivet i rumskemaer. Åbningstider angivet i skema er gældende, og hvis andre åbningstider er gældende er disse angivet i rumskema. I rum med glaspartier skal der udføres foranstaltninger, således at generende kuldenedfald, kuldestråling, solindfald, blænding samt generende refleksion i opholdszonerne undgås. Midlertidige boliger: Krav i BR10 er gældende. Rådhus og sundhedscenter: Dimensionerende luftskifte: Luftskiftet dimensioneres iht. ovenstående, dog minimum 10 l/s pr. person. Side 15 af 69

16 Der skal regnes med følgende minimums luftskifter: Garderobe, 5 h -1. Tekøkken, 4 h -1. Depot, arkiv, 2 h -1. Værksted, 2 h -1. Rengøringsrum, 50 m 3 /h Luftkvalitet Materialer, som afgiver skadelige dampe, støv eller på anden måde kan være allergifremkaldende, skal undgås. Materialer der indeholder PVC må ikke indbygges i byggeriet. Kuldebroer i bygningen vil kunne forårsage skimmelsvampe og skal ubetinget undgås. Afsyring af blankt murværk skal udføres korrekt og skal i videst muligt omfang undgås indvendigt. Lime, spartelmasser og fugematerialer, der kan afgive organiske opløsningsmidler, skal ubetinget undgås. Den nødvendige luftmængde fastsættes således, at den tilstræbte indeluftkvalitet i opholdsrum er maksimalt 1,4 decipol svarende til 20 % utilfredse. Det forudsættes, at der ikke ryges indendørs. I forbindelse med det atmosfæriske indeklima forudsættes det, at der overalt anvendes lavtafgassende byggematerialer, kategori M1, jfr. mærkningsordningen for byggematerialer. Ved beregning af det nødvendige luftskifte forudsættes lav-olf bygning med en belastning fra udstyr og møbler på 0,05 til 0,10 olf pr. m². Som fælles indikator for diverse bioeffluenter anvendes CO 2. For opretholdelse af et acceptabelt atmosfærisk indeklima, dimensioneres friskluftmængden desuden således, at CO 2 -koncentrationen i rummene aldrig overskrider CO 2 - koncentrationen udendørs med mere end 650 ppm, jævnfør DS/CEN/CR 1752, figur A8 (kategori B), idet udendørs koncentration forudsættes til 350 ppm Statisk elektricitet Lys Statisk elektricitet skal i videst muligt omfang undgås, bl.a. ved anvendelse af anti-statiske belægninger og beklædninger. Der anvendes materialer i normal handelskvalitet. Der skal kunne afskærmes mod generende direkte og diffust sollys. Der skal være god dagslystilgang, og der skal derfor anvendes glas med stor lystransmittans. Farver må ikke forvrænges eller forringes som følge af farvede ruder. Med henvisning til SBI-rapport 200 skal belysning, farvevalg og materialevalg tilpasses, således at generende reflekser i dataskærme undgås. Dagslysfaktoren og lysniveauet ved kunstig belysning skal dokumenteres ved beregninger. Beregninger skal foreligge efter afslutning af hver projektfase, herunder sammen med dispositionsforslag Akustisk indeklima Det er målet, at byggeriets akustiske forhold skal være optimale og give grundlag for en positiv oplevelse for både brugere og medarbejdere. Idet en større del af byggeriet ikke er Side 16 af 69

17 omfattet af lovgivning om akustiske forhold, beskrives kravene og intentionerne i det følgende. Som grundprincip er der lydkrav til samtlige konstruktioner og rum, bortset fra rengøringsrum, depoter og lignende. Følgende lovgivningsmæssige grundlag gælder: Bygningsreglement 2010 DS/ISO 490 "Lydklassifikation af boliger" Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje" Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 "Støj og vibrationer fra jernbaner", 2. udgave Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø" At anvisning A.1.16 "Akustik i arbejdsrum", december 2008 Hvad angår de interne akustiske forhold dækker ovenstående lovgrundlag kun i ringe grad for dette byggeri, da specielt administrationsområdet ikke er omfattet af Bygningsreglementet. Med hensyn til akustiske forhold, skal alle anbefalede projekteringsværdier i SBI anvisning 230 "Anvisning om Bygningsreglement 2010" opfyldes for dette byggeri. På steder hvor der skulle være flere akustiske krav til samme konstruktion/rum, gælder det mest restriktive krav. Nedenfor er der på skemaform listet et udvalg af krav hentet fra ovenstående publikationer, suppleret med kraverfaringer fra lignende byggerier. Følgende krav til luftlydisolation skal overholdes: Fra Til For adskillende vægkonstruktion, mindst R w [db] Midlertidige boliger 1) Midlertidige boliger eller fællesrum For adskillende vægkonstruktion med dør. (krav til den samlede adskillelse), mindst R w [db] 55 - Byrådssal Omkringliggende rum Direktions- og borgmesterkontor Træningsrum og lignende Omkringliggende rum Omkringliggende rum Øvrige rum Øvrige rum 44 - Øvrige rum Fællesrum eller gang Vælges således krav til installationsstøj overholdes Teknikrum/skakte - 1) Døre til midlertidige boliger skal være i Lydklasse 35 db Såfremt vægge helt eller delvist består af glas, kan ovenstående lydkrav reduceres efter aftale med bygherren, på baggrund af oplæg fra entreprenør. Side 17 af 69

18 Følgende krav til trinlydniveau skal overholdes: Fra gulve i Til For adskillende konstruktion, højest L n,w [db] Alle rum udenfor den midlertidige bolig Midlertidig bolig 53 Omkringliggende rum Byrådssal 53 Omkringliggende rum Direktions- og borgmesterkontor Træningsrum og lignende Omkringliggende rum 58 Fælles gange Kontorrum 58 Øvrige rum Øvrige rum Følgende krav til rumakustik i umøblerede rum skal overholdes: Rum Efterklangstid (Gennemsnit Hz) [s] Absorptionsareal i % af gulvareal (gennemsnit Hz) [%] Midlertidige boliger 0,6 - Fællesområder, borgertorv, loungeområde Arbejdsrum, print-/kopirum, klinikrum, køkkener og enkeltmandskontorer Flerpersoner kontorer og møde-/samtalerum, herunder byrådssal 1) og kantine Opholdsrum/-områder 0,6 - Træningsrum og lignende rum med samme funktion Korridorer 0,9-0,6 1) I byrådssalen skal der tilvejebringes et taleforståelighedsindex på mindst 0,8 ved alle pladser Side 18 af 69

19 Følgende krav til støjniveau skal overholdes: Rum Maksimalt støjniveau fra tekniske installationer. LAeq [db] Maksimalt støjniveau fra vejtrafik. Lden [db] Midlertidige boliger Fællesområder og korridorer Enkeltmandskontorer, byrådssal og samtale-/møderum Flerpersoners kontorer og øvrige arbejdsrum Træningsrum og lignende rum med samme funktion Køkken 1), depotrum, printerrum o.lign Teknikrum 75-1) Kravet gælder alene rumventilationen Støjen må ikke indeholde tydeligt hørbare toner eller impulser. 50 db med emhætter tændt. Såfremt konkurrenceprojektet indeholder et åbenstående atrium, skal lydudbredelsesforholdene begrænses mest muligt ved anvendelse af højabsorberende materialer på alle tilgængelige overflader, herunder på brystninger, værn, trappeløb, vægge, lofter og i ovenlys. Ved valg af gulvbelægninger er det ønskeligt, at der anvendes materialer der reducerer gener fra trommelyd. Den eksterne støj fra hele byggeriet inklusiv alle støjkilder skal overholde gældende grænseværdier ved nabobebyggelse. Den eksterne støj fra tekniske installationer på egne udendørs opholdsarealer må ikke overstige 45 db. Facader må ikke støjbelastes med mere end 40 db hvor der er vinduer med gående rammer, og 50 db, hvis der alene er faste vinduespartier. I entreprisen skal indregnes udførelse af dokumentation for de akustiske forhold i form af lydmålinger udført inden aflevering. Målingerne skal udføres af et anerkendt firma i henhold til retningslinjerne i SBI Anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger. Stikprøven skal omfatte ca. bygningsakustiske 15 målinger Dokumentation Det skal inden byggeriets igangsætning dokumenteres, at den projekterede bygning overholder de stillede krav. Eftervisning af indeklimaparametrene skal udføres med simuleringsprogrammet BSim eller tilsvarende. Som grundlag for indeklimaredegørelsen skal der udføres BSim-beregninger for udvalgte rum. Som dokumentation afleveres beregninger på 8 af bygherren udvalgte rum. Side 19 af 69

20 Følgende rumtyper skal indgå i den endelig aflevering: Flerrumskontor Mindre kontor (en- eller tomandskontor) Møderum Kantine Byrådssal 3 yderligere af bygherren udvalgte rum. For alle ovennævnte rumtyper gælder det, at der skal udvælges det hårdest belastede lokale (interne- samt eksterne belastninger), hvor indeklimakravene skal dokumenteres. Beregningerne samles i en indeklimaredegørelse, der desuden skal indeholde nærmere beskrivelse af valg af de nødvendige ventilations-systemer, solafskærmning, glastyper samt lydforhold m.m. for opnåelse af det krævede indeklima. Indeklimaredegørelsen skal omfatte: Termisk indeklima Luftkvalitet Akustisk indeklima Lysforhold På baggrund af indeklimaberegningerne mv. udarbejdes en samlet redegørelse for samtlige rum i bygningen. Resultatet samles i et skema over samtlige rum med angivelse af areal, volumen, luft-skifte og luftmængder (total og pr. person), mv. Ovennævnte indeklimaredegørelse skal godkendes samtidig med projektforslagets godkendelse. Indeklimaredegørelsen revideres i takt med projektets udvikling, såfremt forudsætningerne ændres og i første udgave 4 uger efter kontrakt. 4.4 Rengøring De bydende skal i forbindelse med design af byggeri, ind tænke den fremtidige drift, herunder rengøring. De bydende skal som et fokuspunkt redegøre for hvilke tiltag der er foretaget for at sikre en optimal rengøring, dvs. rengøringsvenlighed, tidsbesparende samt sikre et optimalt arbejdsmiljø, for dem der skal forestå rengøringen Generelt Benyttes mange forskellige materialer, bliver rengøringen fordyret, da arbejdsprocessen bliver splittet, og der skal bruges mange forskellige rengøringsmidler. Hvis der indrettes med gulvkonvektorer og el-gulvbokse skal disse indrettes så de let kan rengøres. Gelænder og lign. må heller ikke være ru, da de ikke kan tørres af. Side 20 af 69

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan Bilag Bilag 1: indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan...5 Bilag 2: staderapport forud for Før-gennemgang...6 Bilag 3: dagsorden til Før-gennemgang...7 Bilag 4: checkliste/godkendelse af Før-gennemgang.............................................

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en SCENARIE A - TOTALRÅDGIVNING OG HOVED-/FAGENTREPRISE HOVEDAKTIVITETER Udarbejdelse af program Udarbejdelse af juridisk grundlag Annoncering Prækvalificering af totalrådgivere (5 udvælges) Udbud af totalrådgivning

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav DABYFO Kreds København Akustisk Indeklima og Bygningsreglementet ved Claus Riis, Riis Akustik ApS Hvad siger BR2010? Hvordan bruges BR2010? Sikrer det os gode lydforhold? BR-2010 Lydforhold er generelt

Læs mere

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 2 INDHOLD INDHOLD 3 Indeklimahåndbogen Redaktion: Ole Valbjørn Susse Laustsen John Høwisch Ove Nielsen Peter A. Nielsen

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING Ydelsesbeskrivelse 2012 B&P: Ja Nej Bemærkninger: 0. Rådgiverens rolle Rådgiveren

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer.

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer. 02-11-2015 Sagsnr. 2015-0198257 Kravspecifikation Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer Side 1 af 6 Kravspecifikation til

Læs mere

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Temamøde 9. december 2010. Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Bygningsreglementet 2015

Bygningsreglementet 2015 Bygningsreglementet 2015? BR15 Hvad sker der, hvad betyder det Peter Noyé Ekspertisechef, Bæredygtighed, Indeklima og Energi NIRAS Hvad laver vi indenfor indeklima og energi April 2015 Nyt BR15 2 STATUS

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen 1.3 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning Dagsorden Velkommen Hvem er vi? Hvorfor kan vi sige noget om dette emne? Arbejdsmiljøkrav fysiske og ergonomiske Hvor finder vi dem? Hovedoverskrifter

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter BYGGEPROGRAM Tilbygning til Åparken Ældrecenter Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab, Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 03. august 2015 INDHOLD 1. Generel beskrivelse... 1 1.1 Tilbygning til Åparken

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere