Generelt om Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt om Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver"

Transkript

1 GENERELT Side:1 Generelt om Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver Sundhedsfremme og forebyggelse. Med den nye sundhedslov af 24. juni 2005 har kommunerne pr. 1. januar 2007 fået ansvaret for sundhedsfremme, borgerrettet forebyggelse samt genoptræning der ikke foregår under indlæggelse. Kommunerne skal endvidere i samarbejde med regionen varetage den patientrettede forebyggelse. Fra 2007 bidrager kommunerne samtidig til finansiering af sygehusvæsenet ved betaling af et grundbidrag pr. borger samt et aktivitetsbestemtbidrag pr. indlæggelse og brug af sundhedsvæsenets ydelser i øvrigt. Sundheds og forebyggelsesområdet dækker ud over ovenstående også opgaver inden for Kommunal genoptræning og vedligeholdelse, kommunal tandpleje, kommunal sundhedstjeneste, udgifter til hospice-ophold samt forebyggende hjemmebesøg til ældre. Tandplejeområdet. Tandplejens målgruppe er primært børn og unge i alderen 0-17 år. Børn og unge tilbydes undersøgende og behandlende tandpleje. Desuden udføres tandregulering, hvis der er behov herfor. Tandplejen tilbyder omsorgstandpleje til ældre. Generelt er der et individuelt undersøgelsesinterval, normalt indenfor en ramme på 6-18 måneder. Sundhedsplejeområdet. Hovedopgaven på dette område er at sikre børn og unge en sund opvækst og dermed skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Træning. I bred forstand udfører De Trænende Terapeuter træning, vejledning om træning samt en forebyggelsesmæssig indsats ved at instruere borgere i selvtræning. Service ydes til borgere der har brug for genoptræning efter sygdom, eller som generel alderssvækkelse, og til borgere der efter sygehusophold har et lægefagligt begrundet behov for optræning. Forebyggende hjemmebesøg. Alle borgere der er fyldt 75 år og ikke modtager praktisk og personlig hjælp, eller bor på plejecentre er målgruppe for dette område. Området levere service, der har til formål at støtte borgerne i at anvende sine egne ressourcer og bevare eller opbygge netværk og hjælpe borgerne med at bevare sit funktionsniveau. Økonomisk oversigt for Sundheds- og forebyggelsesudvalg Budgetoversigt 2007, Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Sundhedsområde: Træning og forebyggende hjemmebesøg Tandplejen Sundhedspleje Sundhedsfremme Medfinansiering sygehus Grundbidrag sygehus Drift i alt Anlæg i alt Udvalget i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt

2 SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE Side:2 Sundhedsfremme og forebyggelse Generelt om området: Den 24. juni 2005 blev den nye Sundhedslov, Lov nr. 546 vedtaget i Folketinget. Som følge heraf har kommunerne fra fået ansvaret for sundhedsfremme, borgerrettet forebyggelse, samt genoptræning der ikke foregår under indlæggelse. Kommunen skal endvidere i samarbejde med regionen varetage den patientrettede forebyggelse. Kommunerne og regionerne forpligtes i lovgivningen til at samarbejde om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. Som følge deraf har Svendborg Kommune udarbejdet og indgået en obligatorisk sundhedsaftale, som blandt andet indeholder aftaler om ind- og udskrivningsforløb for svage ældre patienter, samt aftaler om forebyggelse og genoptræning. Kommunen bidrager til finansiering af sundhedsvæsenet ved betaling af et grundbidrag pr. borger pr. år (1.102 kr. i 2007), samt diverse aktivitetsbestemte bidrag pr. indlæggelse og brug af sundhedsvæsenets ydelser i øvrigt. For at opfylde vores forpligtelser i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse, er der i 2007 udarbejdet og vedtaget en sundhedspolitik, hvor visionen er at Svendborg Kommune er kendt som en Sund Kommune, og at det er et fælles anliggende, hvor alle arbejder for at fremme sundheden - både den enkelte og fællesskabet. Sundhedspolitikken beskriver den overordnede ramme for Svendborg Kommunes indsats på området med sundhedsfremme og forebyggelse, og skal ses i sammenhæng med kommunens værdier og øvrige politikker, f.eks. idræts-, frivilligheds- og børne- /ungepolitikken. Svendborg Kommunes sundhedspolitik opstiller målene for den kommunale sundhedsindsats og skal være med til at sikre, at hele kommunen arbejder i samme retning for at fremme borgernes sundhed. I sundhedspolitikken målrettes indsatsen i forhold til ressourcetænkning i stedet for problemtænkning. Der fokuseres på hvad der holder borgerne raske i stedet for hvad der gør dem syge. Risikofaktorerne i regeringens folkesundhedsprogram tager udgangspunkt i de forebyggelige årsager til de store folkesygdomme: Aldersdiabetes, forebyggelige kræftformer, hjerte-karsygdomme, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme, overfølsomhedssygdomme, psykiske lidelser, rygerlunger (KOL). De i sundhedspolitikkens beskrevne indsatsområder og de enkelte målsætninger danner et idé katalog, som man politisk skal prioritere imellem. Idé kataloget beskriver en bred vifte af ideer, målsætninger og eksempler på hvilke krav det stiller til kommunen, netværket og den enkelte. Udvælgelsen og prioriteringerne vil ske i forhold til ønsker og muligheder, og skal ses i relation til de budgetmæssige rammer. Indenfor for hvert prioriteret indsatsområde skal der vurderes på behovet for dokumentation og evaluering.

3 Side:3 SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE Når sundheds- og forebyggelsesudvalget udvælger indsatsområder, er det vigtigt at samarbejde om implementeringen på tværs af direktørområderne. Dette både for at der sker en konsekvensvurdering for det enkelte sektor/direktørområde, samt for at der sikres sammenhæng og mulighed for synergieffekt. Sundheds- og forebyggelsesudvalget beslutter hvert år hvilke indsatsområder der skal fokuseres på, og i 2007/2008 er det: Fysisk aktivitet Unge og rusmidler Fastholdelse af funktionsniveauet hos ældre bl.a. via forebyggende hjemmebesøg Svendborg Kommune er en del af Sund By netværket. Målgruppen: Alle borgere i Svendborg Kommune. Målsætning: Svendborg Kommunes sundhedspolitik opstiller målene for den kommunale sundhedsindsats og skal være med til at sikre, at hele kommunen arbejder i samme retning for at fremme borgernes sundhed. Resultatkrav: Sundhed skal medtænkes i alle politiske og fagligt/administrative beslutninger og handlinger, og derfor skal de sundhedsmæssige konsekvenser altid beskrives (i lighed med de økonomiske konsekvenser) før man træffer politiske beslutninger. Borgernes sundhed prioriteres i Svendborg Kommune, og med en sundhedspolitik sættes der fokus på forebyggelse og sundhedsfremme og på sammenhængen mellem levevilkår og sundhed. Mødrerådgivningen Mødrerådgivningen er en frivillig organisation, der har kørt et projekt finansieret delvis af Kommunen og delvis af Socialministeriet. Ved budgetforliget er der afsat 1,064 mio. kr. til videreførelse af projektet. Målgruppen omfatter gravide og mødre under 25 år, som tilbydes åben rådgivning og støttesamtaler ved tvivl om abort. Projektet henvender sig også til sårbare gravide og børnefamilier med henblik på at støtte forældrene i at blive kompetente forældre og fastholde deres eventuelle tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse. Sund mad og bevægelse Ved budgetforliget er den eksisterende pulje - som tidligere var afsat under Børn og unge udvalg - til sund mad og bevægelse på skole- og dagpasningsområdet øget med til i alt kr.

4 Side:4 SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE Økonomisk oversigt for Sundhedsfremme og forebyggelse Budgetoversigt Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget i 1000 kr Drift: Medfinansiering af sygehusvæsenet Grundbidrag Sundhedsfremme og forebyggelse Drift i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Grundbidrag og aktivitetsbestemt bidrag pr. borger: Grund bidrag pr. borger, kr. pr. år Aktivitetsbestemte bidrag i 2007 niv.: Stationær behandling, somatik 30% af DRG takst, max kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling, somatik 30% af DAGS takst, max. 298 kr. pr. døgn Genoptræning under indlæggelse 70% af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri 60% af sengetakst, max kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling, psykiatri 30% af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospise kr. pr. døgn Speciallægebehandling 30% af honorar, max. 298 kr. pr. ydelse Øvrig takst vedr. praksissektor 10% af honorar

5 SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE Side:5 Tandplejen Generelt om området Målgruppe børn og unge i alderen 0-17 år personer, der af psykiske eller fysiske årsager ikke kan modtage behandling i samfundets almindelige tandplejesystemer Opgaver Forebyggende, undersøgende og behandlende tandpleje i henhold til Lov Nr. 546 om Tandpleje med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger etc. Børn og ungdomstandpleje 0-15 år Der er i dag 2 forskellige organisationsformer for børn og ungdomstandplejen: kommunal klinik praksistandpleje Der er indgået aftale med 20 tandlæger, der er interesseret i at behandle børn. Aftaler er indgået efter modellen for en forhandlet licitation, idet der blev stillet følgende prækvalifikationskrav: 1. Klinikken skal være placeret i rimelig geografisk/trafikal afstand fra patientgruppen: børn med bopæl i Svendborg Kommune 2. Tandlægen skal forpligte sig til at modtage mindst 150 børn. Tandlægen angiver selv antallet. Når antallet af indskrevne er nået, stoppes der for tilgang, til der igen er plads. 3. Tandlægen skal forpligte sig til at gå ind i et samarbejde om at tilrettelægge Svendborg kommunale tandplejes faglige niveau. Svendborg kommunale tandplejes ydelsesbeskrivelser danner udgangspunkt for forhandlinger herom. 4. Tandlægen skal forpligte sig til at indgå aftale om honorering. Denne aftale er ens for alle involverede tandlæger. Der betales et grundhonorar for hvert barn som er tilskrevet tandlægen. Grundhonoraret dækker beskrevne basisydelse, eventuel behandling udover disse basisydelser afregnes efter BUT-overenskomst. Alle børn og unge i Svendborg Kommune har valgfrihed mellem den kommunale tandpleje og de tandlæger, der er indgået aftale med. Tandregulering varetages dog af den kommunale tandpleje. Forældre, der ikke ønsker at benytte ovenstående tilbud, henvises til Tandplejelovens frit-valgs-bestemmelser. Der er indgået aftale om udførelse af tandreguleringsopgaver for Ærø Kommune. Ungdomstandpleje år Ifølge tandplejeloven kan unge på 16 og 17 år vælge at modtage vederlagsfri kommunal tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge efter eget valg, eller vælge at modtage tilbuddet i den kommunale tandpleje. Afregning med privatpraktiserende tandlæge foregår efter BUT-overenskomsten

6 TANDPLEJE Side: Oprettet: Rev.: Omsorgstandpleje Ordningen hvori der er frit valg mellem den kommunale tandpleje, tilmeldte privat praktiserende tandlæger og tilmeldte tandteknikere er bibeholdt. Der er p.t. ingen privatpraktiserende tandllæger som ønsker at deltage i ordningen. Der er en klinisk tandtekniker med i ordningen. Der er lavet en overgangsordning for borgere i omsorgstandpleje fra tidligere Gudme og Egebjerg kommuner som har gået til privattandlæge. Disse borgere kan fortsætte i privat praksis hvis ikke andet bliver aftalt Specialtandpleje Gruppen har et meget specielt behandlingsbehov, der stiller store krav til behandlerne og de tekniske faciliteter, hvorfor opgave løses i en entreprenørmodel sammen med Odense Kommune. Formålet med denne organiseringsform er at sikre en økonomisk forsvarlig og styrbar løsning. Samarbejdet med privat praktiserende tandlæger sikrer, at der opretholdes et godt serviceniveau, og borgerens valgfrihed mellem den kommunale tandpleje og de privat praktiserende tandlæger, der er indgået aftale med, sætter borgerens interesser i centrum. Samarbejdet mellem de offentlige og de private giver mulighed for god interaktion og gensidig læring. Målsætning Børne- og Ungdomstandpleje 1. Der ønskes en tandpleje med mulighed for økonomisk styring 2. Tandplejetilbuddets faglige indhold skal være ens for alle børn og unge i kommunen og det faglige niveau være på højde med det bedste 3. Tandplejen skal i sin behandling respektere børns og forældres ret til selvbestemmelse 4. Der skal gives valgfrihed inden for de rammer, der sættes af ønsket om økonomisk styring og faglig ensartethed Resultatkrav Der er udarbejdet faglige resultatkrav i Svendborg kommune, som bl.a. er nedfældet i tandplejens ydelsesbeskrivelse. Kortfattet kan de vigtigste siges at være: Undersøgelsesintervaller skal fastlægges individuelt inden for en ramme på 6-18 måneder. Der tilstræbes en tandreguleringsprocent på 25.

7 TANDPLEJE Side: Oprettet: Rev.: Økonomisk oversigt for tandplejeområdet Budgetoversigt 2007, Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget I 1000 kr Drift: Drift i alt Anlæg i alt I alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Der er afsat en samlet anlægsbevilling på 27,0 mio. kr. til etablering af en ny central tandklinik. Bevillingen er fordelt med 15,1 mio. kr. overført fra 2006 samt 11,9 mio. kr. afsat i Takster Grundydelse til privatpraktiserende tandlæger, der reguleres 2 gange årligt efter BUT-aftale 552 kr. Fritvalgs bestemmelse, egen betaling 35% årige i fritvalgs ordning Afregnes efter BUT Aktivitetsforudsætninger Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget år børn i beh Privat praksis Kommunalt Svbg børn i alt Børn fra Ærø/tandreg Tandregulering i %

8 SUNDHEDSPLEJE Sundhedspleje Side:8 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter lov nr. 546 af 24.juni 2005, videreført i Sundhedsloven af 1. januar Efter denne har kommunalbestyrelsen ansvaret for at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Målgruppe: Sundhedstjenestens målgruppe er således: 1. familier med spæd og småbørn 2. skolebørn og deres forældre 3. familier og børn med særlige behov 4. gravide efter behov 5. skoler, daginstitutioner og den kommunale dagpleje Opgaver: Den kommunale indsats består i at yde en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats en individorienteret indsats til alle børn og unge indtil undervisningspligtens ophør en øget indsats til børn og unge med særlige behov 2 forebyggende helbredsundersøgelser ved læge sikring af oprettelse af en tværfaglig gruppe, der skal sikre at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes og i tilstrækkeligt omfang formidle kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab bistand til skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger Målsætning: Kvalitetsmålene er udarbejdet af sundhedsplejerskerne og lederen af Sundhedstjenesten. De skal ses som en harmonisering af målene fra de 3 tidligere kommuner, og som realistiske mål i forhold til de ressourcer Sundhedstjenesten har til rådighed. Kvalitetsmål 1 Alle førstegangsfødende familier med spæd og småbørn tilbydes 6 sundhedsfremmende og forebyggende besøg i hjemmet af sundhedsplejersken, i perioden når barnet er 0-8 måneder: Inden 10 dage Ca. 20 dage Ca. 2 måneder Ca. 4 måneder Ca. 6 måneder Ca. 8 måneder

9 Side:9 SUNDHEDSPLEJE Alle flergangsfødende familier med spæd og småbørn tilbydes 5 sundhedsfremmende og forebyggende besøg i hjemmet af sundhedsplejersken, i perioden når barnet er 0-8 måneder. Inden 10 dage Ca. 20 dage Ca. 2 måneder Ca. 4-6 måneder Ca. 8 måneder Ved særlige behov tilbydes flere besøg ud fra en faglig vurdering af problemets art. Formålet er at medvirke til, så tidligt som muligt, at opspore eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer hos et barn, og iværksætte adækvate tiltag, samt at udvikle familiens handlekompetence i forhold til egen sundhed. Kvalitetsmål 2 Alle familier med spæd- og småbørn tilbydes at deltage i en mødregruppe. Formålet er at danne sociale netværk i lokalsamfundet og dermed optimere rammerne for gensidig støtte i familierollen. Kvalitetsmål 3 Alle børnefamilier kan få telefonisk sundhedsfaglig vejledning på alle hverdage mellem kl og kl Alle børnefamilier kan via sekretæren få lavet aftale med en bestemt sundhedsplejerske alle hverdage fra kl til kl Formålet er hurtig indsats i forhold til eventuelle sundhedsmæssige problemstillinger. Kvalitetsmål 4 Alle skolebørn tilbydes ind- og udskolingsundersøgelse ved læge i henholdsvis 1. og 8. klasse sundhedsfremmende, individuelle samtaler og helbredsundersøgelse i børnehaveklassen, 3., 5. og 7. klasse ved sundhedsplejerske børn og unge med særlige behov tilbydes hyppigere kontakt børn og unge med vægtproblemer og spiseforstyrrelser tilbydes en intensiveret indsats Formålet er så tidligt som muligt, i tæt samarbejde med forældrene, at opspore fysiske, psykiske og sociale problemer hos skolebarnet og iværksætte adækvate handlinger. at yde en både generel og specifik sundhedsfremmende indsats, der motiverer eleverne til at øge deres handlekompetence i forhold til egen sundhed. Dette kan være relateret til f.eks. livsstil, sundhedsadfærd og trivsel.

10 SUNDHEDSPLEJE Side:10 Kvalitetsmål 5 Børn og unge med særlige behov skal tilbydes en særlig specifik og individuelt tilrettelagt sundhedsfaglig ydelse. Formålet er tidlig og koordineret indsats, der bl.a. skal sikre børn og unge med særlige behov en intensiveret indsats i eget miljø, samt helhed i opgaveløsningen. Kvalitetsmål 6 Alle gravide, hvor jordemoder, sagsbehandler og/eller egen læge har vurderet et særligt behov, tilbydes besøg i hjemmet af sundhedsplejerske før fødslen. Formålet er at afklare familiens ressourcer i forhold til behov for en eventuel særlig og tidlig indsats i relation til forældrerollen. Kvalitetsmål 7 På alle skoler, i daginstitutioner og dagplejer fungerer sundhedsplejersken som konsulent for personalet i forhold til sundhedsrelaterede problemstillinger. Formålet er bred implementering af generel sundhedsfremme og forebyggelse, samt vejledning i mere specifikke sundhedsrelaterede problemstillinger. Ved lægefaglige problemstillinger inddrages kommunelæge eller barnets praktiserende læge. Resultatkrav: At målene som ovenfor beskrevet nås. Målopfyldelsen vil blive fulgt og beskrevet løbende. Kvantitativ måling foretages 1 gang årligt ved hjælp af statistisk udtræk fra Novax. Kvalitativ måling foretages 1 gang årligt ved hjælp af dialog med samarbejdspartnere. F.eks. skoleledere. Økonomisk oversigt for Sundhedsplejeområdet Budgetoversigt Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Drift: Sundhedspleje = Nettoudgift, - = Nettoindtægt

11 TRÆNING Side:11 Kommunal genoptræning og vedligeholdelses træning Generelt om området: De Trænende Terapeuter i Svendborg kommune udfører træning samt vejledning om træning i bred forstand. Træning udføres med hjemmel i serviceloven eller sundhedsloven. Terapeuterne visiterer til og udfører træning, samt udfører træning efter henvisning. Henvisning modtages fra sygehus, praktiserende læge, speciallæge, hjemmeplejen, pårørende eller borgeren selv. Udover den lovmæssigt angivne træning og rehabilitering, udfører terapeuterne i Svendborg kommune en forebyggelsesmæssig indsats ved at instruere borgere i selvtræning. Det er en flere år gammel politisk beslutning, at selvtræning til borgere over 60 år er en mulighed i Svendborg Kommune. Der er i gennemsnit 200 selvtrænere i nuværende Svendborg Kommune. Terapeuterne i Svendborg Kommune yder bistand til hjemmeplejen i forhold til forflytninger. Hvert hjemmeplejeområde har sine egne forflytningsvejledere. Disse er hjælpere der er særligt velkvalificerede på området. Forflytningsvejlederne mødes 4-6 gange om året med en af terapeuterne, som er tovholder for vejlederne. Der er 4 terapeuter der er tovholdere, og på møderne med forflytningsvejlederne gives der undervisning, råd og vejledning. Tovholderne kan tage ud til akutte vanskelige forflytningsopgaver, hvis forflytningsvejlederen har brug for hjælp. Udover disse opgaver er der klinisk undervisning af ergo- og fysioterapi studerende. Alle opgaver udføres i henhold til Svendborg Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder for området. Målgruppe Træningen har to målgrupper. I forhold til Lov om Social Service er målgruppen pensionister bosat i Svendborg kommune, med behov for genoptræning eller vedligeholdende træning, enten som følge af sygdom uden indlæggelse på sygehus, eller som følge af generel alderssvækkelse. I forhold til Sundhedsloven, er målgruppen borgere i alle aldre der efter indlæggelse på sygehus, har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Disse borgere er omfattet af frit valg og kan være borgere fra den nye Svendborg Kommune, men også borgere fra andre kommuner, der ønsker genoptræning i Svendborg.

12 TRÆNING Opgaver: Side:12 Efter Lov om Social Service skal der stadig tilbydes genoptræning til borgere der har brug for genoptræning efter sygdom uden sygehusindlæggelse, eller som følge af generel alderssvækkelse. Ligeledes tilbydes der vedligeholdende træning for borgere der har brug for hjælp til at vedligeholde et funktionsniveau, så dette ikke reduceres yderligere. Efter Sundhedsloven skal kommunen vederlagsfrit tilbyde genoptræning til personer, der efter syghusophold har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Denne genoptræning udføres efter en genoptræningsplan udstedt af en læge fra den udskrivende afdeling på sygehuset. Endvidere skal kommunerne også indtænke og forestå borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse. En del af denne opgave er også terapeutarbejde et eksempel herpå kan være selvtræning for borgere over 60 år. Målsætning: Vi skal være på forkant med de nyeste træningsmetoder og der skal løbende kompetence udvikles til gavn for borgernes træning. Mål for træning udarbejdes i samarbejde med borgeren. Målsætning for genoptræning er at opnå det tidligere funktionsniveau. Ved vedligeholdelses træning stiler man mod at fastholde det nuværende funktionsniveau. Der arbejdes i øvrigt efter målsætningerne (tidrammer) i de godkendte kvalitetsstandarder. Resultatkrav: Vedligeholdende træning iværksættes hurtigst muligt og maksimalt 14 dage efter hjemmebesøg. Der opstilles mål i samarbejde med den enkelte borger. Genoptræning uden genoptræningsplan iværksættes hurtigst muligt og maksimalt 10 dage efter hjemmebesøg. Der opstilles mål i samarbejde med den enkelte borger. Ved genoptræning med genoptræningsplan fra sygehuset kontaktes borgeren hurtigst muligt, og senest 5 hverdage efter vi har modtaget genoptræningsplanen. Her skal borgeren have tilbud og introdiktionssamtale eller information om starttidspunkt for træningen.

13 TRÆNING Side:13 Økonomisk oversigt for Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Budgetoversigt Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget i 1000 kr Drift: Træning = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Aktivitetsforudsætninger Forventet antal genoptræningsplaner Ved budgetforliget blev der afsat 1,565 mio. svarende til 4 fuldtidsnormerede stillinger. Ligeledes er der afsat 0,230 mio. kr. til kørselsbudget til vedligeholdende træning.

14 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG Side: Forebyggende hjemmebesøg Generelt om området: Iflg. lov nr af 20. december 1995 i lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre samt tillæg i lovændring af 1. maj 2005, skal alle borgere, der er fyldt 75 år tilbydes 2 besøg årligt. I Svendborg Kommune er undtaget ældre, som modtager både personlig og praktisk bistand efter paragraf 83 i lov om Social service, samt ældre som bor på plejecentre. Ældre der modtager sygepleje får tilbudt det forebyggende besøg af sygeplejersken, der kommer i hjemmet. Det forebyggende hjemmebesøg er et uopfordret, men ikke uanmeldt besøg i borgerens eget hjem. Formålet er at iværksætte den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved, via samtalen, at drøfte den pågældende borgers aktuelle livssituation. Hjemmebesøget skal altså hjælpe den ældre til bedre at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet længst muligt. De forebyggende hjemmebesøg udføres som beskrevet i den udarbejdede kvalitetsstandard. Der er indgået aftalestyring på området i Målgruppen: Alle borgere der er fyldt 75år, dog ikke borgere som modtager både personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83, eller bor på plejecentere. Opgaver: Tilbud til målgruppen om en samtale x 2 årligt Tilbud til grupper med særlige behov, f.eks. borgere der lige har mistet en ægtefælle Målsætning: Skabe tillid og tryghed, samt yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder Støtte den ældres evne til at tage vare på sig selv og anvende egne ressourcer. Støtte den ældre til at bevare sit funktionsniveau. Støtte den ældre i at bevare eller opbygge netværk. Støtte borgere eller grupper af borgere med særlige behov, herunder gruppen af borgere der bliver alene. Dette gøres ved at tilbyde forbyggende hjemmebesøg til alle over 65 år der bliver alene, for at yde råd og vejledning ift. deres ændrede livssituation.

15 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG Side: Resultatkrav: At 90% af borgerne oplever, at besøget bidrager til at skabe tillid og tryghed, samt vejledning i aktiviteter og støtte muligheder. At 90% af borgerne giver udtryk for, at besøget bidrager til at de kan tage vare på sig selv og anvende egne ressourcer. At 90% af borgerne oplever at besøget bidrager til, at de fastholder funktionsniveauet, eller minimere funktionstabet. At 90% af borgerne oplever at eventuelle henvisninger til læge, hjælpemidler, træningsterapeuter, diverse fysiske aktiviteter i og udenfor kommunalt regi, medvirker til at de fastholder funktionsniveauet, eller minimere funktionstab. At 90% af borgerne oplever besøget bidrager til, at de bevarer eller opbygger sociale netværk. At 90% af borgerne, som får specielle besøg, oplever god effekt af besøget i forhold til råd og vejledning om deres ændrende livssituation. Økonomisk oversigt for forebyggende hjemmebesøg Budgetoversigt Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget i 1000 kr Drift: Forebyggende hjemmebesøg, tilbud til ældre og handicappede Drift i alt Note: Budgettet mangler at blive tilpasset administrativt. + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Aktivitetsforudsætninger Forebyggende hjemmebesøg Antal + 75 årige

Service og Økonomi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budgetudkast 2009 12

Service og Økonomi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budgetudkast 2009 12 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG Side: 1 Service og Økonomi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budgetudkast 2009 12 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG Side: 2 Generelt om Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-11-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal. lokale 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-11-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal. lokale 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-11-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal. lokale 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Grete Schødts, Arne

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 10 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne: Tandpleje, Sundhedspleje, Træning og forebyggende hjemmebesøg. Herudover har sundheds-

Læs mere

Budget 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Budget 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget ansvar for,

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 19.1.2010 Årsberetning 20 Side 1 af 8 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget alle øg der ttet mod tatus klinik Medfinansiering af sygehusvæsenet og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 15 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Onsdag den 26-11-2008 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Onsdag den 26-11-2008 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Onsdag den 26-11-2008 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts,

Læs mere

Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side 1 af 11 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Arbejds-og Miljømedicinsk Årsmøde 20. april 2007, Nyborg Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Kommunalreformen og det forebyggende arbejde 1. Kommunerne er blevet hovedaktør

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: notat Sundheds- og Omsorgsudvalget Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 258265 Brevid. 1954889 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 13. august

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år.

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år. S. 1 Kvalitetsstandard for Ergoterapi og Fysioterapi med Speciale i børn Område Lovgrundlag Målgruppe Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre At sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115205 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SOU 27. maj 2015 Notatet viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget og oplister de

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 273076 Brevid. 2164829 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetnotat 2016 12. august 2015 Notatet viser Sundheds- og

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 5. maj 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Ergo- og fysioterapeutisk børneteam har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune Indhold 1.0 Hvad er formålet med indsatsen?... 2 2.0 Hvad er indsatsens lovgrundlag?... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilket behov dækker

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016 Forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for forebyggende hjemmebesøg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet 18. december 2013 Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre pr. år At sikre børn og unge en

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulla Larsen, Torben Frost Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Kriterier for at få Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015 KVALITETSSTANDARD Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni 2016 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service 79 om Forebyggende Hjemmebesøg Lov nr. 1894 af 29/12/2015 Lov

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere