Budget 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget"

Transkript

1 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget ansvar for, at kommunen lever op til Sundhedslovens 119, der forpligter kommunen til at: Skabe rammer for sund levevis for borgerne Etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne Samarbejde med regionen om patientrettet forebyggelse Forebyggelsessekretariatet varetager udviklingen af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, så kommunen lever op vil Sundhedsloven. Kommunerne og regionerne forpligtes af lovgivningen til at samarbejde om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. Som følge deraf har Svendborg Kommune udarbejdet og indgået en obligatorisk sundhedsaftale, som blandt andet indeholder aftaler om ind- og udskrivningsforløb for svage ældre patienter, samt aftaler om forebyggelse og genoptræning. Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I efteråret åbner hospice Sydfyn, som på grund af nærhedsprincippet betyder højere udgifter for Svendborg Kommune. Tandpleje Vigtigste fokusområde i er specialtandplejen. Fra 1. januar overtager Svendborg Kommune opgaven for egne borgere. Som følge af budgetforliget 2011, skal 0-3 årige undersøges i den kommunale tandpleje, og først når barnet er 3 år skal de vælge tandlæge. Aftalen trådte i kraft pr. 1. november Træning Træningsområdet arbejder ud fra kvalitetsstandarder på hvert lovgivningsområde, samt en kvalitetskontrakt der sikrer første borgerkontakt senest efter 5 hverdage fra henvisning. Den fortsatte stigning i antallet af genoptræningsplaner fra sygehusene lægger et øget pres på opretholdelsen af kvaliteten, hvorfor der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, er sikret en opnormering på området. I vil der fortsat være fokus på antallet af genoptræningsplaner, samt et øget fokus på samarbejdet med de privatpraktiserende fysioterapeuter. Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsplejen Sundhedsplejen skal i fortsat arbejde med organisering i forhold til den nye måde at tilbyde sundhedspleje til småbørn og skoleelever. På småbørnsområdet skal man fortsat fokusere på implementeringen af sundhedsplejerskekonsultation og gruppearrangementer som erstatning for nogle af hjemmebesøgene. Som følge af den nye skolestruktur arbejdes der fortsat med omorganisering og implementering ift. kontakt, samtaler og undersøgelser af de enkelte elever på skoleområdet. Rammen for indsatserne er Sundhedspolitikken, herunder delpolitikker, strategier og handleplaner som fx Mad- og måltidspolitikken. Området omfatter forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og projekter, som i bl.a. er indsatser vedr. alkoholforebyggelse, trafiksikkerhed samt sundhedsindsatser på handicap- og psykiatriområdet. Endvidere vil der i være fortsættelse af bl.a. forebyggelse af rygestart, rygestopkurser, rehabiliteringsindsatsen Mit Liv, Sund Sex Skolen, Astmaskolen, Grib chancen, Små skridt til varigt vægttab, Sund i Hømarken, Cykler uden grænser samt diverse kampagner. I vil Sundhedspolitikken blive revideret. Side 107

2 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Vedtaget budget priser Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 132,8 220,8 220,8 220,8 220,8 Kommunale opgaver 47,6 52,8 49,3 49,3 49,3 Heraf: Træning og forebyggende hjemmebesøg 12,6 13,6 13,4 13,4 13,4 Tandpleje 22,7 23,3 23,2 23,2 23,2 Sundhedspleje 7,8 8,1 7,7 7,7 7,7 Sundhedsfremme og forebyggelseprojekter 4,5 7,8 5,0 5,0 5,0 i alt 180,4 273,6 270,1 270,1 270,1 Anlæg: Tandpleje 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 i alt 189,3 273,6 270,1 270,1 270,1 ændringer 1000 kr. ændringer Telefoni Kørselsgodtgørelse Lokalløn 2010, ledere ED06 - Telefoniprojektet. til IT Indefrosne overførsler fra Overførsler fra Medfinansiering barselsudligningsordning - til ØK Tandklinik - Citymanlinie - til IT/EU Aktivitetsbestemt medfinansiering - omlægning printbesparelse - modpost pulje ØK Forebyggende hjemmebesøg Omplacering telefoniindkøb ændringer drift i alt Side 108

3 sbudgettet for udgør 273,6 mio. kr. hvilket, er en stigning på 87,8 mio. kr. i forhold til budgetoverslagåret i det vedtagne budget Stigningen skyldes væsentligst en finansieringsomlægning de regionale sundhedsydelser, der øger den kommunale andel af den aktivitetsbestemte finansiering med 60 pct. Overførsel af regnskabsmæssigt mindreforbrug fra 2009 og 2010 udgør 3,7 mio. kr. tet indeholder diverse reduktioner, der beskrives nærmere under de enkelte områder. Anlæg Der er ikke planlagt anlægsprojekter i budget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne bidraget til regionernes sundhedsudgifter via en medfinansieringsmodel bestående af et grundbidrag pr. indbygger og et aktivitetsbestemt bidrag udmålt i forhold til selve anvendelsen af regionernes sundhedsydelser. Ud over den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionerne er der udgifter til genoptræning, vederlagsfri fysioterapi og takstbaserede udgifter til færdigbehandlede patienter på hospiceophold. Økonomisk oversigt for området Kommunal medfinansiering 120,5 208,2 208,2 208,2 208,2 Spec. Ambulant genoptræning 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Vederlagsfri fysioterapi 8,4 8,6 8,6 8,6 8,6 Udgifter til hospice og færdigbeh. patienter 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Grundbidrag 71,3 i alt 204,1 220,8 220,8 220,8 220,8 sbudgettet for kommunal medfinansiering og andre sundhedsydelser er i udgangspunktet blevet fremskrevet med pris- og lønudviklingen. Hertil kommer afstemning i forhold til regionernes aftalte aktivitetsforudsætninger. Fra omlægges medfinansieringen således, at grundbidraget falder bort og erstattes af en 60 pct. udvidelse af det aktivitetsbestemte bidrag, der herefter står alene. I kommuneaftalen mellem regeringen og KL forklares omlægningen med et ønske om at øge kommunernes incitament, især i forhold til udvikling af pleje- og forebyggelsesindsatsen. Side 109

4 Tabeller og nøgletal Aktivitetsbestemt bidrag 2011 Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse 30 % af DRG takst, max kr. 34 % af DRG takst, max kr. Ambulant behandling, somatik, pr. besøg. 30 % af DAGS takst, max. 332 kr. 34 % af DAGS takst, max kr. Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri, pr. indlæggelse 60 % af sengetakst, max kr. pr. indlæggelse. 60 % af sengetakst, max kr. pr. indlæggelse. Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospice, pr. døgn kr kr. Speciallægebehandling, pr. ydelse 30 % af honorar, max. 332 kr. 30 % af honorar, max kr. Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 % af honorar Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2010, pr. indbygger (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Aktivitetsbestemt medfinansiering Udg. til færdigbehandlede patienter og hospice *Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder, Svendborg, Sønderborg, Slagelse Svendborg kommunes udgifter pr. indbygger (kr.) Aktivitetsbestemt medfinansiering Udg. til færdigbehandlede patienter og hospice Kilde: Eco-nøgletal Side 110

5 Træning Der tilbydes genoptræning og vedligeholdende træning. Det overordnede mål med genoptræning er at komme tilbage til funktionsniveauet før indlæggelse/sygdom. Det overordnede mål med vedligeholdende træning er dels at fastholde en funktionsniveau, dels at forebygge yderligere tab af funktioner. Der foreligger kvalitetsstandarder for træningsområdets hovedsøjler: Genoptræning og vedligeholdende træning. 1. Sundhedsloven 140: Genoptræning efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra sygehus. 2. Lov om Social Service 86, stk. 1: Genoptræning som målrettet tidsbegrænset træning der gives til borgere med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse. 3. Lov om Social Service 86, stk. 2: Vedligeholdende træning til borgere med kroniske eller kronisk fremadskridende sygdomme eller borgere, der af anden årsag har fysiske, psykiske eller sociale dysfunktioner. Foruden nedenstående fokusområder henvises til disse kvalitetsstandarder, for yderligere beskrivelse af ydelserne på området. Kvalitetsstandarderne revideres 1 gang årligt. Fokusområde: Træningsområdet (Sundhedsloven 140) Tema: Hurtig kontakt til borgerne efter udskrivelse fra sygehus med en genoptræningsplan. Mål: Træningsafdelingen kontakter borgere med en genoptræningsplan hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter, at genoptræningsplanen er modtaget. Veje til målet: Træningsafdelingen vil sikre målopfyldelsen via formaliserede visitationsprocedurer i afdelingen. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted pr , ved en stikprøve i Care, hvor både genoptæningsplan og første kontakt er dokumenteret. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning finder sted pr Økonomisk oversigt for området Træning Vedtaget budget priser Træning 12,2 13,6 13,4 13,4 13,4 Forebyggende hjemmebesøg 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 i alt 12,6 13,6 13,4 13,4 13,4 Side 111

6 Stigningen i budget skyldes bl.a. overførsler fra 2009 og 2010 hertil kommer pris- og lønfremskrivning. Stigningen i budgettet modsvares dog delvis af budgetomplacering vedr. forebyggende hjemmebesøg da området er overgået til ældreområdet, samt reduktioner i bl.a barselsudligningsordning og telefoniindkøb. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger 2010, pr. indbygger (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele Landet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning *Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder, Svendborg, Sønderborg, Slagelse Svendborg kommunes udgifter pr. indbygger (kr.) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kilde: Eco Nøgletal Tandplejen Kommunen tilbyder: Tandpleje 0-18 år, derunder tandregulering Der er vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune har vedtaget, at alle børn og unge under 16 år (pr gælder det 3-16 årige) frit kan vælge mellem at behandles vederlagsfrit i kommunal tandklinik eller hos en af de 20 privatpraktiserende tandlæger, som kommunen har indgået aftale med. Tandregulering foretages i kommunalt regi. Forældrene kan frit vælge tandlægepraksis efter eget valg med kommunalt tilskud på 65% (de 16 og 17 årige dog med 100% tilskud). Hvis tandregulering er indiceret (følger sundhedsstyrelsens retningslinjer), foretages tandregulering i privat praksis med kommunalt tilskud på 65 %. Omsorgstandpleje, der foreligger en kvalitetsstandard for omsorgstandpleje. Specialtandpleje. Fokusområde: Specialtandpleje (Sundhedsloven 133) Tema: Svendborg Kommune har sammen med de øvrige fynske kommuner haft entreprenøraftale med Odense Kommune, vedrørende specialtandplejeopgaven. Pr. 1. januar overtager Svendborg Kommune opgaven for egne borgere. Mål: Målet med hjemtagning af opgaven er at nedbringe ventelisten til undersøgelse i specialtandplejen. I 2010 var ca. 1/3 af de henviste patienter på venteliste. Side 112

7 Veje til målet: Undersøgelse af alle brugere af specialtandplejen inden for det første år. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted pr , Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning finder sted pr Økonomisk oversigt for området Tandpleje Vedtaget budget priser Tandpleje børn og unge 21,2 21,8 21,7 21,7 21,7 Omsorgs- og specialtandpleje 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 i alt 22,7 23,3 23,2 23,2 23,2 sbudgettet for er stort set uændret i forhold til Den lille stigning skyldes pris- og lønfremskrivning, samt overførsler for 2009 og Stigningen modsvares dog af reduktioner i barselsudliningsordningen samt telefoniindkøb. Tabeller og nøgletal Takster Grundydelse til privatepraktiserende tandlæger, der regulres 2 gang årligt efter BUT-aftale (sidst reguleret ) 609,8 Fritvalgs bestemmelse, egen betaling 35 % årige i fritvalgs ordning Afregnes efter BUT *BUT- overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Aktivititsforudsætninger 0-17 år børn i behandling Privat praksis Kommunalt Svendborg børn i alt Børn fra Ærø/tandregulering Tandregulering i % 24,7% 26.3% 25% 25.o% Side 113

8 2010, pr årige (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele Landet Tandpleje *Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder, Svendborg, Sønderborg, Slagelse Svendborg kommunes udgifter pr årige (kr.) Tandpleje Kilde: Eco-nøgletal Sundhedspleje Sundhedsplejen arbejder ud fra sundhedslovens kapitel 36. Lovbestemmelserne bygger på 4 hovedprincipper: Generelle sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger Ydelser til alle børn En særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge Konsulentfunktion i forhold til daginstitutioner, dagplejen, skoler mv. om børns sundhed og trivsel og om sundhedstilstanden på institutionen. Sundhedsplejen til småbørn varetages ved hjemmebesøg, hvor sundhedsplejersken undersøger børnene og giver individuelt tilrettelagt vejledning i sundhedsfremme og forebyggelse, samt ved borgernes besøg i sundhedsplejerskekonsultation og Åbent Hus arrangementer i Sundhedshuset. Sundhedsplejen tilbyder daglig telefonisk sundhedsfaglig rådgivning og vejledning. Sundhedsplejen til skolebørn varetages på skolerne. Eleverne tilbydes undersøgelser og sundhedssamtaler. Sundhedsplejersken deltager desuden i Tværfaglig Gruppe på skolerne i forhold til en særlig indsats til børn og unge med særlige problemstillinger. Sundhedsplejerskerne har sundhedsfaglig konsulentfunktion på alle daginstitutioner, skoler, døgninstitutioner og dagplejer. Fokusområde: Skolesundhedsplejen (Sundhedsloven) Tema: Udskolingsundersøgelse Mål: At alle elever, inden de forlader folkeskolen, har fået gjort status over deres sundhedsmæssige tilstand og at denne er relateret til valg af uddannelse eller erhverv. Veje til målet: Undersøgelse og samtale med alle elever i 8. klasse. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted pr (følger skoleåret) Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning finder sted pr (følger skoleåret) Side 114

9 Økonomisk oversigt for området Sundhedspleje Vedtaget budget priser Sundhedspleje 7,8 8,1 7,7 7,7 7,7 i alt 7,8 8,1 7,7 7,7 7,7 sbudgettet for Sundhedsplejen er større i i forhold til 2011 på grund af overførsler fra henholdsvis 2009 og Hertil kommer den almindelige pris- og lønfremskrivning. Stigningen modsvares dog af reduktioner i barselsudliningsordningen samt telefoniindkøb. Tabeller og nøgletal 2009, pr årige (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Sundhedspleje *Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder, Svendborg, Sønderborg, Slagelse Svendborg kommunes udgifter pr årige (kr.) Sundhedspleje Kilde: Eco-Nøgletal Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggelsessekretariatet er en stabs- og udviklingsfunktion i Sundhedsafdelingen der varetager forskellige opgaver i relation til kommunens opgaver med sundhedsfremme og forebyggelse for borgere i Svendborg Kommune. Forebyggelsessekretariatets opgaver er at: Udmønte sundhedspolitikken ved at udvikle, igangsætte og implementere projekter/indsatser, der kan forbedre sundhedstilstanden hos borgerne i Svendborg Kommune Give faglig bistand til andre fagområder i kommunen i forbindelse med projekter, der har en indflydelse på borgernes sundhed Varetage den faglige betjening af Koordinere projekter/indsatser der har med sundhedsfremme og forebyggelse at gøre i Svendborg Kommune Være opdateret på den nyeste viden på området for sundhedsfremme og forebyggelse, herunder deltagelse i Sund By Netværket Udarbejde sundhedsaftaler mellem regionen og kommunen samt koordinering og implementering af disse Svendborg Kommune er en del af Sund By Netværket, som er et nationalt samarbejde mellem kommuner og regioner om sundhedsfremme og forebyggelse. Side 115

10 Økonomisk oversigt for området Sundhedspleje Vedtaget budget priser Sundhedsfremme - pulje Sundhedsfremme - øvrige projekter* i alt * Mødrerådgivningen Sundhedsfremme pulje/ramme er større i i forhold til 2011 på grund af overførsler fra henholdsvis 2009 og Hertil kommer den almindelige pris- og lønfremskrivning. Side 116

Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side 1 af 11 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 15 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 10 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne: Tandpleje, Sundhedspleje, Træning og forebyggende hjemmebesøg. Herudover har sundheds-

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 19.1.2010 Årsberetning 20 Side 1 af 8 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget alle øg der ttet mod tatus klinik Medfinansiering af sygehusvæsenet og

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat 's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 OBS! Mødested: Sundhedshuset, Korsgade 16, 5700 Sv

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 OBS! Mødested: Sundhedshuset, Korsgade 16, 5700 Sv Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 03-11-2011 Kl. 16:00 OBS! Mødested: Sundhedshuset, Korsgade 16, 5700 Sv Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-12-2010 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-12-2010 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3 Referat 's møde Torsdag den 02-12-2010 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1.

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Generelt om Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver

Generelt om Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver GENERELT Side:1 Generelt om Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver Sundhedsfremme og forebyggelse. Med den nye sundhedslov af 24. juni 2005 har kommunerne pr. 1. januar 2007 fået ansvaret for sundhedsfremme,

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI POLITISKE MÅLSÆTNINGER

Social- og Sundhedsudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI POLITISKE MÅLSÆTNINGER OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Aktivitetsbestemt medfinansiering Træningsområdet Vederlagsfri fysioterapi Forebyggelse og sundhedsfremme Rehabilitering Tandpleje Sundhedspleje og skolesundhedstjeneste

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er tre bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Administration mv. (Serviceudgifter) Den samlede

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulla Larsen, Torben Frost Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Erfaringer med kommunalreformen på Sundhedsområdet

Erfaringer med kommunalreformen på Sundhedsområdet Erfaringer med kommunalreformen på Sundhedsområdet Visionen bag reformen Færre og mere specialiserede sygehuse Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme Økonomiske incitamenter til at forebygge behandling

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Oprindeligt budget. Korrigeret budget Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Arbejds-og Miljømedicinsk Årsmøde 20. april 2007, Nyborg Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Kommunalreformen og det forebyggende arbejde 1. Kommunerne er blevet hovedaktør

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

14. SUNDHED. Kapitel 14: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet Sundhed omfatter følgende aktivitetsområder:

14. SUNDHED. Kapitel 14: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet Sundhed omfatter følgende aktivitetsområder: 14. SUNDHED Politikområdet Sundhed omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhedsservice: Tværgående udviklings-, evaluerings-, kvalitets- og implementeringsopgaver. Ansvarlig for områdespecifikke IT systemer,

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

15. SUNDHED Indledning/Aktiviteter. Kapitel 15: Politikområde Sundhed. Politikområdet Sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

15. SUNDHED Indledning/Aktiviteter. Kapitel 15: Politikområde Sundhed. Politikområdet Sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 15. SUNDHED 15.1 Indledning/Aktiviteter Politikområdet Sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsuddannelserne for Social- og sundheds- assistenter

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

MÅL OG ØKONOMI 2016 2019 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning

MÅL OG ØKONOMI 2016 2019 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning Politikområde 12 omfatter hovedsagligt de sundhedsopgaver, som er overført til kommunerne med struktur- og opgavereformen i 2007. Det drejer sig om den aktivitetsbestemte medfinansiering af de offentlige

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

22. Sundhed - Sektor 8

22. Sundhed - Sektor 8 22. Sundhed - Sektor 8 Sundheds opgaver Denne sektor inkluderer medfinansiering af sundhedsudgifter, genoptræning, udgifter til hospiceophold, hjælpemidler, den forebyggende indsats m.v. samt den kommunale

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

for børn og unge 11-1

for børn og unge 11-1 Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af Børn og Unge Rådgivningens aktiviteter og omfatter Sundhedstjenestens, dvs. sundhedsplejens og tandplejens, indsatser over i aldersgruppen 0-18 år. På politikområdet

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: notat Sundheds- og Omsorgsudvalget Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 258265 Brevid. 1954889 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 13. august

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-04-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-04-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-04-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-20 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service og Økonomi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budgetudkast 2009 12

Service og Økonomi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budgetudkast 2009 12 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG Side: 1 Service og Økonomi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budgetudkast 2009 12 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG Side: 2 Generelt om Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115205 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SOU 27. maj 2015 Notatet viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget og oplister de

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere