Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen"

Transkript

1 Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller, Henrik Nielsen, Ove Engstrøm, Andreas Pless, Jørgen Lundsgaard, Finn Olsen, Jens Munk, Mads Fredeløkke, Lone Juul Stærmose, Henning Duvier Stærmose, Curt Sørensen, Bo Hansen, Pia Dam, Hanne Klit, Søren Kongegaard, Flemming Madsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Susanne Gustenhoff, Steven Johannes Legêne, Jens Erik Laulund Skotte, Niels Høite Hansen, Karen Wengel Afbud: Ulla Larsen, Dorthe Ullemose Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Udpegning af 2 medlemmer til Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i behandling af Budget 2016 og overslagsårene Valg af balanceordning ved betalingsparkering for Godkendelse af ny Handicappolitik Principbeslutning om igangsætning af vindmølleplanlægning Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog Finansiering af istandsættelse af den grå hal på Frederiksøen Lukket - Ejendomshandel Lukket - Ejendomshandel Lukket - Salg og lokalplanlægning for et område mellem Odensevej og Svendborgmotorvejen Lukket - Orientering...13

2 Byrådet s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Byrådet den : Der var ingen spørgsmål. Der var afbud fra Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O). Som suppleanter var indkaldt Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). Byrådet godkendte dette. Dagsorden godkendt. 2. Udpegning af 2 medlemmer til Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond 13/20000 Beslutningstema: Udpegning af 2 medlemmer til Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond. Sagsfremstilling: I henhold til vedtægt for Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond skal der udpeges 2 medlemmer af Byrådet til fondens bestyrelse. Beslutning i Byrådet den : Lars Erik Hornemann og Flemming Madsen blev udpeget. Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). 3. Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i /41040 Beslutningstema: Byrådet skal ved 2. behandling af budgettet for 2016 vælge mellem to budgetmetoder for finansieringen: Statsgaranti eller selvbudgettering. Indstilling: Direktionen vurderer, at valg af de statsgaranterede budgetforudsætninger for 2016 vil være mest fordelagtig for kommunen. Det indstilles derfor, at Byrådet vælger statsgaranterede budgetforudsætninger for

3 Byrådet s møde den Sagsfremstilling: Byrådet skal for budgetåret 2016 vælge mellem de statsgaranterede eller selvbudgetterede forudsætninger for følgende kriterier som indgår i beregningen af hhv. skatteindtægter og indtægter fra udligning og tilskud: Udskrivningsgrundlaget for indkomstskat Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten Skattepligtige grundværdier Betalingskommunefolketallet Vedr. udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten gælder det princip, at kirkeskatten følger de samme forudsætninger som for indkomstskatten dvs at hvis kommunen f.eks. vælger de statsgaranterede forudsætninger gælder dette også m.h.t. kirkeskatten. Såfremt der vælges selvbudgettering vil der blive afregnet indkomstskatter og udligning/tilskud på et foreløbigt grundlag. Det endelige grundlag (efterregulerings-grundlaget) opgøres tre år efter budgetåret og forskellen mellem det foreløbige grundlag og det endelige grundlag skal så enten betales til staten (hvis tab for kommunen) eller efterbetales fra staten (hvis gevinst for kommunen). Vurderingen af hvad der vil være det mest fordelagtige valg for kommunen afhænger af forventningerne til hhv. den lokale udvikling og udviklingen på landsplan. Regeringens seneste Økonomisk redegørelse fra august 2015 indgår også i vurderingen. Det fremgår af redegørelsen, at vækstskønnet i udskrivningsgrundlaget for 2014 er nedskrevet i forhold til tidligere. Til gengæld forventes væksten i hhv og 2016 at blive større, så samlet set er Regeringens skøn over væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag uændret i forhold til skønnet, der ligger til grund for kommuneaftalen for Det seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget for Svendborg Kommune viser, at udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune forventes at vokse langsommere end væksten på landsplan. Dette taler isoleret set for valg af statsgarantien. Betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2016 i Svendborg Kommune, som indgår i beregningen af tilskud og udligning, forventes at lande på 355 flere personer end det folketal, som indgår i forudsætningerne for statsgarantien. Dette taler isoleret set for valg af selvbudgettering. Direktionen vurderer, at dette forhold dog ikke kan opveje effekten af at det lokale udskrivningsgrundlag forventes at udvikle sig langsommere end på landsplan. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der henvises til vedlagte notat for belysning af de økonomiske konsekvenser ved valg af hhv. selvbudgettering eller statsgaranti. Lovgrundlag: Lov om kommunal indkomstskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud. 2

4 Byrådet s møde den Bilag: Åben - Notat selvbudgettering eller statsgaranti 2016.docx Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O) behandling af Budget 2016 og overslagsårene /41040 Beslutningstema: Indstilling til Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2016 og overslagsårene , herunder takstoversigt for Indstilling: Det indstilles, at: ændringsforslag til Svendborg Kommunes budget 2016 og overslagsårene fremsendes til Byrådets 2. behandling kirkeskatprocenten nedsættes fra 1,05 pct. til 1,04 pct. takstoversigt for 2016 fremsendes til Byrådets godkendelse Sagsfremstilling: Økonomiudvalget fremsendte den 8. september 2015 forslag til Svendborg Kommunens budget 2016 til Byrådets 1. behandling. Budgetforslaget for 2016 med resultatoversigt af 3. september 2015 udviste et forbrug af kassen på kr. Det oplystes, at forslaget var baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i I forbindelse med 2. behandling skal der tages særskilt stilling hertil. Budgetforslaget til 1. behandling var baseret på uændret udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat på 26,80 procent, grundskyldspromillen på 23,32 promille (for landsbrugsjord dog 7,2 promille), dækningsafgift for offentlige ejendomme (kommunens egne ejendomme undtaget) på 11,66 promille af grundværdier og 8,75 promille af forskelsværdier. 3

5 Byrådet s møde den Det oplystes endvidere, at den kirkelige udskrivningsprocent udgjorde 1,05 pct., og at den endnu ikke var fastsat af Provstiet, hvilket sker ved 2. behandling af budgettet. Byrådet vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling og fristen for fremsendelse af ændringsforslag blev fastsat til mandag den 21. september 2015 kl Der er modtaget politiske ændringsforslag fra følgende partier/grupper i Byrådet: Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Svendborg Lokalliste, Det Radikale Venstre, Lone Juul Stærmose og Henning Duvier Stærmose har den 18. september 2015 indgået forlig. Der foreligger endvidere budgetforslag fra henholdsvis Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Tværsocialistisk Liste samt fra Enhedslisten. Budgetforslagene medfører ændringer i dels kassebeholdning og dels i renter, som er indarbejdet i de respektive forslag. I konsekvens heraf vil der ikke være særskilte ændringsforslag vedrørende kasseforbrug og renter. Provstiet har fremsendt budgetforslag, som bygger på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, samt at den kirkelige udskrivningsprocent nedsættes fra 1,05 procent til 1,04 procent. I forhold til 1. behandlingen er der anført en række tekniske ændringer jf. afstemningslistens pkt. 1. Øvrige ændringer fremgår tillige af afstemningslisten. De tekniske ændringer er indarbejdet i de 3 budgetforslag, som i øvrigt bygger på valg af statsgaranti. De væsentligste ændringer vedrører vejafvandingsbidrag, revideret skøn for kirkeskat samt nyt skøn vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering som følge af aftalen mellem regioner og regeringen. Budgetforliget samt de tekniske ændringer medfører ændringer i den takstoversigt, som forelå til 1. behandlingen. Det skal bemærkes, at taksterne på grund af den pressede tidsplan først forelægges fagudvalgene på deres møder i oktober. Der henvises til vedlagte takstoversigt. Hanne Ringgaard Møller, Henning Duvier Stærmose, Lone Juul Stærmose og Arne Ebsen inviteres til at deltage i dette punkt. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af de fremsendte budgetforslag samt oversigt over tekniske ændringer, som ligger på sagen. Bilag: Åben - Takstoversigt til 2. beh. Åben - Budgetforlig K17 til 2. behandling Åben - A, F og T's budgetforslag til 2. behandling Åben - Enehdslistens budgetforslag til 2. beh. i Byråd Åben - Notat teknisk ændring til 2. behandling i Byråd Åben - Afstemningsliste B beh. i Byråd 4

6 Byrådet s møde den Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt, idet Økonomiudvalget samtidig indstiller, at der som følge af henvendelse fra KL indarbejdes en teknisk ændring på anlægsbudgettet vedr. flytning af 15 mio. kr. fra 2016 til Liste Ø var imod denne tekniske ændring, idet de henviste til eget budgetforslag. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). Beslutning i Byrådet den : De tekniske ændringsforslag benævnt 1 i afstemningslisten blev godkendt uden afstemning. Det tekniske ændringsforslag benævnt 2 i afstemningslisten blev godkendt. Liste Ø var imod, idet det ikke var nødvendigt i henhold til liste Øs budgetforslag. Man stemte herefter om ændringsforslag fra liste Ø. For stemte: 4 (Ø) Imod stemte: 25 (V, C, B, I, L, O, A, F, T, Henning Stærmose og Lone Juul Stærmose). Man stemte herefter om ændringsforslag fra liste A, F og T. For stemte: 8 (A, F, og T) Imod stemte: 21 (V, C, B, I, L, O, Ø, Henning Stærmose og Lone Juul Stærmose). Man stemte herefter om ændringsforslag fra liste V, C, B, I, L, O, Henning Stærmose og Lone Juul Stærmose. For stemte: 17 (V, C, B, I, L, O, Henning Stærmose og Lone Juul Stærmose). Imod stemte: 12 (A, F, T og Ø). Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). 5. Valg af balanceordning ved betalingsparkering for /22469 Beslutningstema: En kommune kan hvert år, som led i budgetvedtagelserne, vælge om kommunens betalingsparkering skal drives i en balanceordning det efterfølgende regnskabsår. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Svendborg Kommune vælger balanceordningen i Sagsfremstilling: 5

7 Byrådet s møde den Siden 2012 har Svendborg Kommune drevet kommunens betalingsparkering i en balanceordning. Det skal hvert år besluttes, om man vil anvende balanceordningen det efterfølgende år. Fordelen ved at vælge balanceordningen er, at kommunen kan drive sin betalingsparkering i en regnskabsmæssig ordning, hvor indtægter og udgifter opvejer hinanden. For alle betalingsparkeringspladser kan driftsudgifter og udgifter til istandsættelse medtages. Indtægterne for 2015 bliver benyttet til at medfinansiere istandsættelsen af Ramsherred, samt det p-søgesystemet der henviser til betalingspladserne. Derudover dækkes de faste driftsudgifter, samt leje af parkeringsarealet i Frederiksgade, bag Fremtidsfabrikken samt p-huset i Hulgade. I 2016 foreslås det at istandsætte p-pladsen bag ved Fremtidsfabrikken. Dog kendes fremtidsudsigterne for pladsen ikke på nuværende tidspunkt. Alternativt vil belægningen i Rådhusgården blive renoveret. En del af belægningen trænger til at blive lagt om da brosten og chaussesten flere steder ligger løst. Ud over disse p-pladser. trænger ingen af de nuværende pladser med betaling for parkering til istandsættelse Siden 2012 er der etableret betalingspladser i Frederiksgade, Voldgade Øst (lille Voldgade), bag Fremtidsfabrikken samt det nye parkeringshus i Hulgade. Leje, drift og vedligeholdelse af disse pladser finansieres via balanceordningen. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Såfremt balanceordningen ikke vælges i 2016, er der et sanktionsloft på indtægtssiden på ca. 2,6 mio. kr. Alt over det, vil kommunen tilsvarende blive skåret i bloktilskud i det efterfølgende år. Med de nuværende takster for betalingsparkering, vil det være et nedslag på ca. 2. mio. kr. i bloktilskud. Ved budgetforliget for 2014 blev det aftalt, at budgettet til drift og vedligeholdelse at p-pladserne blev forhøjet med ca. 1,0 mio. kr. for årene , således at forudsætningerne for balance mellem p-indtægter samt udgifter opretholdes. Lovgrundlag: Lov nr. 592 af 14/06/2011 Lov om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelse af kommunale parkeringsindtægter. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstilles. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. 6

8 Byrådet s møde den Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). 6. Godkendelse af ny Handicappolitik 14/16190 Beslutningstema: Godkendelse af forslag til ny Handicappolitik Indstilling: Direktionen indstiller, at forslag til ny Handicappolitik godkendes. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 3. februar 2014 besluttet, at der skal udarbejdes en ny Handicappolitik. Administrationen har udarbejdet et forslag til ny Handicappolitik. Handicappolitikken er inspireret af drøftelser og ideer fra temamødet med borgere, Handicaprådet og politikere i efteråret De centrale temaer i handicappolitikken er valgt ud fra den prioritering, som borgere og Handicaprådet har foretaget på temamødet og derefter sat i relation til FN s Handicapkonvention. Desuden er konkrete ideer fra temamødet i politikken angivet som eksempler på ideer til handling. Handicappolitikken er overordnet, og går på tværs af kommunens organisering og indsatser. Politikken skal integreres i Svendborg Kommune som en helhed. Forslaget har været i høring. Der er indkommet 20 høringssvar. Høringssvarene er generelt set positive, og der er bred enighed om, at politikken spiller godt sammen med kommunens øvrige politikker samt at politikkens indhold er relevant og udstikker en god retning for den fremadrettede udvikling af området. Der er desuden indkommet flere konkrete forslag til ændringer af skrifttype, skriftsstørrelse og ændringer i politikkens layout. Der er enkelte høringssvar der udtrykker kritik af det udarbejdede forslag. For eksempel finder Familieafdelingen, at forslaget primært har fokus på voksne borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Familieafdelingen efterspørger i den sammenhæng større fokus på børn og unge med handicaps og psykiske funktionsnedsættelser generelt, som for eksempel autisme, kromosomfejl og ADHD m.fl. Pårørenderådet i Center for Handicap udtrykker ligeledes kritik af forslaget til Handicappolitik. De efterspørger en mere forpligtende politik. En 7

9 Byrådet s møde den forpligtigelse af de politiske udvalg, til at gennemføre indsatser der understøtter politikkens grundprincipper. Der er desuden høringssvar der udtrykker ønske om gennemførelse af konkrete initiativer. På baggrund af de indkomne høringssvar er forslag til ny Handicappolitik revideret. Der er foretaget følgende ændringer: Farvevalget er ændret Baggrundsfarverne er ændret Billeder er ændret Skriftfarven er ændret Antallet af orddelinger er reduceret Der er desuden foretaget sproglige tilretninger og omformuleringer De konkrete rettelser fremgår af bilagte oversigt over redaktionelle ændringer i forslag til ny Handicappolitik. Bilag: Åben - Oversigt over redaktionelle ændringer Åben - Oversigt incl. høringssvar vedr. ny Handicappolitik juli 2015 Åben - Udkast til handicappolitik Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Indstilles. Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstilles. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. Andreas Pless (C) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Udgik. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Indstilles. Finn Olsen (L) har meldt afbud. Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B). 8

10 Byrådet s møde den Afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). 7. Principbeslutning om igangsætning af vindmølleplanlægning 15/21659 Beslutningstema: Principbeslutning om igangsætning af tematillæg for vindmøller til Kommuneplan Indstilling: Direktionen indstiller til videresendelse til byrådets godkendelse at Vindmølleplanlægningen sker i forbindelse med den generelle kommuneplanrevision til Kommuneplan 2017 Sagsfremstilling: Svendborg Byråd besluttede i forbindelse med, at Kommuneplan blev vedtaget, at spørgsmålet om vindmøller skal til debat igen med en ny temaplan for vindmøller. Ny planlægning har afventet resultatet af det fynske samarbejde om strategisk energiplan, der forventes færdig i sommeren Udkast til Energiplan Fyn er i efteråret 2015 lagt ud til debat/kommentering i kommuner og blandt de øvrige aktører og interessenter omkring Strategisk Energiplan. Miljø-, Klima- og Trafikudvalget anmoder i møde den 2. marts 2015 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget om at igangsætte planlægning for placering af møller over 80 m. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget tager i møde den 5. marts 2015 anmodningen til efterretning. Udvalget anmodede samtidig administrationen om en vurdering af evt. konsekvenser ved at begynde en tidlig planlægning samt af ressourcetrækket ved evt. igangsætning af planlægningen. På baggrund af erfaringer fra andre sammenlignelige kommuner vurderes det samlede ressourcetræk i administrationen til et årsværk. Heraf vurderes projektlederrollen at udgøre 2/3 årsværk. Iværksættes planlægningen nu vil det få betydning for andre prioriterede opgaver. 9

11 Byrådet s møde den Det forventes, at revision af kommuneplan iværksættes i løbet af Der vil være en forventelig ressourcebesparelse i at kombinere de to forløb, således at vindmølleplanlægningen indgår som en del af forslag til kommuneplan Såfremt vindmølleplanlægningen skal fremmes nu, anbefales det at tage udgangspunkt i kortlægningen og de fire områder, der er udpeget i Svendborg Kommune i forbindelse med Vindmøllekortlægningen på Fyn. Lovgrundlag: Planloven Bilag: Åben - Vindmøllekortlægning_hovedrapport_Svendborg.pdf Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). 8. Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog 15/16374 Beslutningstema: Gennemgang af regnskaber for boligorganisationer, der ikke er omfattet af lovpligtig styringsdialog med Svendborg Kommune. Indstilling: Det indstilles, at At Byrådet tager regnskaberne for A.P.Møller-Kollegiet, Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej, BOFYN-Skårup og Seniorfællesskabet Højmarken til efterretning. Sagsfremstilling: Regnskaberne for A.P. Møller Kollegiet Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej BOFYN-Skårup 10

12 Byrådet s møde den Seniorbofællesskabet Højmarken, Stenstrup er blevet gennemgået af administrationen med henblik på behandling i Byrådet. Gennemgangen omfatter alene de boligorganisationer, som ikke er omfattet af den lovpligtige årlige styringsdialog mellem almene boligorganisationer og Svendborg Kommune. Der er ikke ved gennemgangen fundet grundlag for at kommunen som tilsynsmyndighed skal foretage yderligere opfølgning vedr. ovennævnte boligorganisationer. Uddybning af regnskabsgennemgangen fremgår af særskilt notat, der vedlægges dagsordenen. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Lov om almene boliger mv., årsregnskabsloven og særlige bekendtgørelser vedr. ungdomsboliger og ældreboliger. Bilag: Åben - Notat om regnskabsgennemgang 2014.docx Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). 9. Finansiering af istandsættelse af den grå hal på Frederiksøen 15/12526 Beslutningstema: Finansiering af istandsættelse af den grå hal (haj J) på Frederiksøen, i forbindelse med udlejning til Danmarks Museum for Lystsejlads Indstilling: Direktionen indstiller, at der søges en tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. til istandsættelse af den grå hal (hal J) på 11

13 Byrådet s møde den Frederiksøen, i forbindelse med udlejning til Danmarks Museum for Lystsejlads direktionen peger på finansieringen af ovenstående tillægsbevilling i forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskab 2015 Sagsfremstilling: Byrådet godkendte den 30. juni 2015 en indgåelse af en treårig lejeaftale med Danmarks Museum for Lystsejlads, idet det forudsættes at skolebørn sikres gratis adgang. CETS har undersøgt, hvilke bygningsmæssige tiltag, der skal til for at Danmarks Museum for Lystsejlads kan udstille på Frederiksøen i den grå hal (hal J), der ligger i forlængelse af buehallen. Museet har ønsket at flytte udstillingen fra Valdemarslot til Frederiksøen, og har fremsendt en skrivelse med en vurdering af behovet for bygningsmæssige ændringer. CETS har efterfølgende afholdt møde med museet, og museet har foretaget en ny vurdering. Efter mødet vurderer CETS, at der kræves en kommunal investering på 0,5 mio. kr., for at bygningen kan fungere som Danmarks Museum for Lystsejlads ønsker det. Midlerne skal bruges på: Opfriskning af facade mod det gule parkhus via betonreparation og malerbehandling af betonvæg Etablering af røgudluftning i taget Etablering af ekstra slangevinder Etablering af flugtvejsdøre, udskiftning af vinduer, midlertidig lukning af port samt dør i eksisterende dørhul. De 0,5 mio. kr. vedr. kun ovenstående bygningsrelaterede udgifter og ikke oprettelse af fx p-pladser. Finansieringen til oprettelse af p-pladser finansieres via projektet Istandsættelse af havnens bygninger. Hertil kommer, at museet selv vil investere i toiletter, glasvæg mm. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i de nuværende anlægsrammer ikke afsat midler til istandsættelse af den grå hal (hal J) på Frederiksøen, i forbindelse med udlejning til Danmarks Museum for Lystsejlads. Det anslås at istandsættelsen vil koste 0,5 mio. kr. og derfor søges der en anlægsbevilling til realisering af istandsættelsen. Anlægsbevillingen søges finansieret i forbindelse med regnskabsafslutning 2015, hvor direktionen peger på finansieringen. Lovgrundlag: Kasse- og regnskabsregulativ 12

14 Byrådet s møde den Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Liste A og F var imod. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Liste A, F og T var imod. Ulla Larsen (V) og Dorthe Ullemose (O) var fraværende. Som suppleanter deltog Niels Høite Hansen (V) og Karen Wengel (O). 10. Lukket - Ejendomshandel 11. Lukket - Ejendomshandel 12. Lukket - Salg og lokalplanlægning for et område mellem Odensevej og Svendborgmotorvejen 13. Lukket - Orientering 13

15 Byrådet s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:55 Lars Erik Hornemann Birger Jensen Mette Kristensen Jesper Ullemose Ulla Larsen Helle Caspersen Hanne Ringgaard Møller Henrik Nielsen Ove Engstrøm Andreas Pless Jørgen Lundsgaard Finn Olsen Jens Munk Dorthe Ullemose Mads Fredeløkke Lone Juul Stærmose Henning Duvier Stærmose Curt Sørensen Bo Hansen Pia Dam Hanne Klit Søren Kongegaard Flemming Madsen Bruno Hansen Arne Ebsen Jesper Kiel Susanne Gustenhoff Steven Johannes Legêne Jens Erik Laulund Skotte 14

16 Bilag: 3.1. Notat selvbudgettering eller statsgaranti 2016.docx Udvalg: Byrådet Mødedato: 06. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

17 Notat Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi og Indkøb Rådhuset Ramsherred Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag indstillingen til Byrådet om valget mellem de statsgaranterede forudsætninger for udskrivningsgrundlag for indkomstskat, udskrivningsgrundlag for kirkeskat, skattepligtige grundværdier og betalingskommune-folketal 18. september 2015 Sagsid. 14/41040 Afdeling: Økonomi & Udbud Ref. Mikael Nielsen eller de selvbudgetterede forudsætninger for samme i budgetåret Vurderingen af det mest fordelagtige valg for kommunen tager udgangspunkt i både den lokale udvikling og udviklingen på landsplan, hvor sidstnævnte tillægges stor betydning på grund af de udligningsmæssige konsekvenser. Regeringens seneste skøn fra august 2015 over udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag indgår i vurderingen. KL s tilsvarende skøn fra september 2015 over udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag indgår også i vurderingen. Det konstateres, at KL s skøn ikke afviger fra regeringens. Resultat af tidligere valg Resultatet af de valg, der siden kommunesammenlægningen er foretaget mellem statsgaranti og selvbudgettering, fremgår af nedenstående oversigt: Mio. kr. Undgået tab Resultat Budgetforudsætning Budget ,2 Selvbudgettering Budget ,2 Selvbudgettering Budget ,3 Statsgaranti Budget ,8 Statsgaranti Budget ,1 Statsgaranti Budget ,8 Statsgaranti Budget ,9 Statsgaranti Budget 2014 (skøn) 71,2 Statsgaranti Budget 2015 (skøn) 35,5 Statsgaranti Total 371,6-30,4 Minus angiver indtægt Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

18 Det ses, at kommunen i 2007 og 2008 har valgt selvbudgettering med en merindtægt på i alt 30,4 mio. kr. sammenholdt med det statsgaranterede alternativ. I 2009 og efterfølgende år har kommunen i alle 7 tilfælde valgt statsgaranti og i den sammenhæng undgået et tab på i alt 372 mio. kr. Det skal bemærkes, at tallene for 2013 og tidligere år er endeligt opgjort, hvorimod der er tale om foreløbige tal for 2014 og 2015 baseret på den aktuelle prognose for det endelige skattegrundlag. Forventningen til 2016 Forventet nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering i 2016 kan opgøres således: Mio. kr. Selvbudgettering Statsgaranteret Forskel Indkomstskatteprovenu ved 26,8 pct , ,2 47,8 Tilskud og udligning , ,6-45,0 Nettoprovenu , ,8 2,8 Minus angiver indtægt Med de givne forudsætninger bag prognosen bliver resultatet således, at valg af selvbudgettering vil medføre et samlet tab på 2,8 mio. kr. for kommunen i forhold til valg af statsgaranti. Udskrivningsgrundlaget Oversigten i det foregående afsnit over de økonomiske konsekvenser ved valg af hhv. statsgaranteret grundlag og selvbudgettering bygger på en vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget. Udskrivningsgrundlaget for 2016 er vurderet ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag for 2013 og derefter fremskrevet med vækstskønnet for perioden : Vækst i pct. Skøn for Svendborg (august) Skøn for hele landet (august) Skøn for hele landet (juli) ,8 9,7 9,7 Skøn over udviklingen i skattegrundlaget i juli måned på landsplan er identisk med kommuneaftalens ukorrigerede forudsætninger. Tallet er ikke identisk med kommuneaftalens forudsatte vækst på 10,1 pct. (korrigeret grundlag), der bygger på sammenlignelig skattelovgivning i hele perioden. Skønnet over udviklingen i skattegrundlaget på landsplan fra august svarer til regeringens skøn i den seneste økonomisk redegørelse fra august måned. Selvom vækstprocenten fra er den samme, er det forventede skattegrundlag i 2016 på landsplan nedsat med 0,7 mia. kr. i forhold til prognosen i juli. Dette skyldes, at det korrigerede skattegrundlag for 2014 er nedsat med 1,9 mia. kr. men at der til gengæld forventes en højere vækst i 2015 og 2016, der næsten udligner nedgangen i Side 2 af 5

19 Da KL anvender de samme forudsætninger som regeringen i den opdaterede skatteprognose (tilskudsmodellen) får dette også betydning for skønnet over udviklingen i det lokale skattegrundlag. Udviklingen i skattegrundlaget i Svendborg Kommune på forventet 7,8 pct. fremgår af skatteprognosen i tilskudsmodellen fra KL. Det kan konstateres, at udviklingen i Svendborg Kommunes skattegrundlag fortsat forventes at udvikle sig langsommere end landsgennemsnittet. Den forventede udvikling i udskrivningsgrundlaget taler således isoleret set for valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Folketallet Folketallet (betalingskommune-folketallet) pr. 1. januar 2016, som har betydning for udligningen, skønnes at lande noget over folketallet jf. forudsætningerne for den statsgaranterede grundlag. Dette taler isoleret set for valg af selvbudgettering. Kommunens folketal opgjort efter "betalingskommuneprincippet" er i statsgarantigrundlaget fastsat til personer pr. 1. januar Det aktuelle lokale skøn for betalingskommune-folketallet pr. 1. januar 2016 er på personer. Der skønnes således at være en forskel på 355 personer i forhold til forudsætningerne for statsgarantien. Forudsætningerne bag skønnet kan opstilles således: Fremskrivning Folketal CPR den 1. september Skøn for resterende periode Betalingskommunekorrektion -39 Betalingskommunefolketal pr. 1. januar Oversigten tager udgangspunkt i cpr-folketallet, som senest er opgjort pr. 1. september Hertil er lagt udviklingstendensen baseret på udviklingen i de første otte måneder af CPR-folketallet ligger erfaringsmæssigt over betalingskommunefolketallet. Det betyder, at der er flere personer i kommunen, som andre kommuner skal betale for, end kommunen har betalingsforpligtigelse for andre steder. Et eksempel herpå er beboerne på diverse institutioner. I udligningsmæssig sammenhæng er det betalingskommunefolketallet, som gælder. I prognosen er der derfor indregnet den konstaterede forskel pr. 1. januar 2015 mellem CPR-folketallet og betalingskommunefolketallet på 39 personer. Kirkeskat Valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering for kommunal indkomstskat påvirker kirkeskatten på den måde, at kommunens valg automatisk gælder for kirken. Side 3 af 5

20 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udregnes på samme måde som udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat med den undtagelse, at kun medlemmerne af folkekirken (ca. 81 pct. af skatteyderne i kommunen) medregnes. Selvbudgetteringsalternativet vurderes ud fra samme vækstrater, som der skønnes for udskrivningsgrundlaget for indkomstskatten, med den supplerende forudsætning, at medlemstallet i folkekirken har en svagt faldende tendens. Med de givne forudsætninger bag prognosen for udskrivningsgrundlaget bliver resultatet således, at valg af selvbudgettering vil medføre et tab på 2,1 mio. kr. for kirken i 2016 i forhold til statsgarantigrundlaget. Risikoen ved selvbudgettering Hvis forudsætningerne i prognoserne for hhv. skattegrundlag og betalingskommune-folketal ikke viser sig at holde stik, kan der ved valg af selvbudgettering blive tale om en merindtægt eller en mindre indtægt afhængig af til hvilken side tallene afviger. Den endelige efterregulering sker i år 3 efter det aktuelle budgetår dvs. efterreguleringen for 2016 afregnes endeligt i budgetår Hvad forskellige afvigelser i forudsætningerne kan betyde, fremgår af nedenstående "følsomhedsoversigt", som beskriver forskellige udsving: Afvigelse i forudsætningerne Efterregulering 100 på folketallet i kommunen +/- 3,4 mio. kr. 0,5 pct. på eget udskrivningsgrundlag +/- 4,8 mio. kr. 0,5 pct. på udskrivningsgrundlaget på landsplan +/- 10,2 mio. kr. Det ses, at den største risiko knytter sig til væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan, hvorfor denne faktor tillægges størst betydning og opmærksomhed i analysefasen. For kirken er risikoen alene knyttet til udviklingen i kommunens eget udskrivningsgrundlag for medlemmer af folkekirken. Sammenfatning På baggrund af de nye vækstskøn i regeringens Økonomiske Redegørelse fra ultimo august 2015 og tilskudsmodellens prognose for udviklingen i skattegrundlaget i Svendborg Kommune vurderes det mest fordelagtigt for Svendborg Kommune at vælge de statsgaranterede budgetforudsætninger for Der er her lagt vægt på at statsgarantigrundlaget ikke er ændret og at væksten i skattegrundlaget nu forventes at ske på et senere tidspunkt samt at udviklingen i skattegrundlaget - historisk set - først sker senere i Svendborg sammenholdt med udviklingen på landsplan. Forskellen i betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2016, som har betydning for størrelsen af tilskuds- og udligningsbeløb, forventes at udgøre 355 flere personer sammenlignet med forudsætningerne for statsgarantien. Isoleret betragtet taler dette for valg af selvbudgettering. Side 4 af 5

21 Valget af budgetforudsætninger for 2016 vil dermed afhænge af den forventede udvikling i hhv. skattegrundlag og betalingskommunefolketal. Det vurderes ikke realistisk, at udviklingen i det lokale skattegrundlag vil være mere positiv end udviklingen på landsplan. Betalingskommunefolketallet skal vokse med yderligere 80 personer i de resterende tre måneder af 2015 for at udligne forskellen i skattegrundlaget. Dette vurderes på baggrund af udviklingen i de første 8 mdr. af 2015 ikke at være realistisk. Indstilling Det indstilles på baggrund af ovenstående, at Byrådet vælger de statsgaranterede budgetforudsætninger for budgetår Side 5 af 5

22 Bilag: 4.1. Takstoversigt til 2. beh. Udvalg: Byrådet Mødedato: 06. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Bilag: 4.2. Budgetforlig K17 til 2. behandling Udvalg: Byrådet Mødedato: 06. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Bilag: 4.3. A, F og T's budgetforslag til 2. behandling Udvalg: Byrådet Mødedato: 06. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Bilag: 4.4. Enehdslistens budgetforslag til 2. beh. i Byråd Udvalg: Byrådet Mødedato: 06. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Bilag: 4.5. Notat teknisk ændring til 2. behandling i Byråd Udvalg: Byrådet Mødedato: 06. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

65 Notat Økonomi Team Økonomistyring Ramsherred Svendborg Tlf Notat teknisk ændring til 2. behandling af budget I forhold til budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den er der fremkommet en række tekniske ændringer, som samlet set medfører en mindreudgift/merindtægt på 26,5 mio. kr. i perioden september 2015 Økonomi og Udbud Jan Hansen De samlede ændringer fremgår af nedenstående oversigt. I oversigten er medtaget ændringer, som dels påvirker kassen i positiv eller negativ retning, og dels omplaceringer mellem udvalg m.m. De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i partiernes budgetforslag til 2. behandling. Oversigt over tekniske ændringer til 2. behandling i Byrådet tilpasset 2. beh. I Økonomiudvalget Drift kr Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Tilbagebetaling vejafvandingsbidrag fra konto Omplacering Vejafvandingsbidrag - fremadrettet nedsættelse Kassen Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Omplacering af løn til direktionssekretariat - ØK Omplacering Modtagefunktion Ungekontakten - Til BU Omplacering pr Udvalget for Børn og Unge Fra CETS til BU vedr. CSV Omplacering Modtagefunktion Ungekontakten - fra EBK og ØK Omplacering pr Social- og Sundhedsudvalget Modtagefunktion Ungekontakten - Til BU Omplacering pr Økonomiudvalget Omplacering af løn til direktionssekretariat - fra EBK Omplacering Fra CETS til BU vedr. CSV Omplacering Mindreudgifter tjenestemandspension Kassen Indkomstoverførsler Akt. Medfinansiering - rev. skøn grundet nyt aftaleniveau Kassen I alt Anlæg kr AP Møllersvej fra politikområde Borgernære serviceområde Omplacering AP Møllersvej til politikområde Køb og Salg Omplacering Fremtidsfabrikken fra politikmområde Administration Omplacering pr Fremtidsfabrikken til politikmområde Borgernære serviceområder Omplacering pr Flytning af anlæg fra 2016 til Kassen I alt Renter og Finansiering kr Tilbagebetaling vejafvandingsbidrag til drift Omplacering Justering af KL's tilskudsmodel - statsgaranti 2018 ændret Kassen Nyt skøn for kirkeskat Kassen -Kirkeskat fra 1,05 til 1,04 pct. I alt Samlet ændring: årligt og total for perioden

66 Drift: Jf. landsrettens kendelse har kommunen krævet tilbagebetaling af afregnet ekstra vejafvandingsbidrag på 6,0 mio. kr. for årene ved Svendborg Spildevand A/S. Betalingsvedtægten blev med virkning fra 2011 ændret således at der årligt afregnes 8 % i vejafvandingsbidrag af spildevands udgifter til kloakledningsanlæggene. Dette medførte en budgetforhøjelse af vejbidraget på ca. 2,6 mio. kr. årligt, som fremadrettet forventes at kunne tilbageføres. Fastsættelsen fremadrettet skal ske i samarbejde med Vand og Affald A/S. Jf. økonomirapporten for april kvartal forventes der i indeværende år og i årene frem en mindreudgift til tjenestemandspensioner på 1,5 mio. kr. Indkomstoverførsler Aftalen mellem regionerne og regeringen medfører et nyt niveau for aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering. Beregnet ud fra samlet udgift i 2014 for hele landet og kommunens andel heraf forventes en mindreudgift på årligt 1,6 mio. kr. Anlæg: KL har henvendt sig til kommunerne med henblik på en reducering af anlægsbudgettet i 2016, idet de seneste prognoser viser, at kommunernes samlede bruttoanlægsramme ligger ca. 2 mia. kr. over den aftalte ramme. Som følge heraf har Økonomiudvalget ved 2. behandling af budget 2016 foreslået, at der indarbejdes en teknisk ændring, hvor anlægsbudgettet i 2016 reduceres med 15 mio. kr., og at anlægsbudgettet i 2017 øges tilsvarende. Finansiering m.m. KL har foretaget en justering af Skatte- og Tilskudsmodellen, der alene har konsekvenser for modellens beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2018, samt for modellens beregning af det faktiske grundlag i Justeringen medfører en ændret fordeling af væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan i årene 2014/2015 og 2015/2016, hvilket medfører et lavere skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i Baggrunden for justeringerne er en ændret indregning af genindførelsen af Bolig-Jobordningen i skatteskønnene. For Svendborg Kommune medfører det en mindreindægt på knap 2,0 mio. kr. i På baggrund af budgetforslag fra Provstiudvalget og kommunens skatteprognose for kirkeskat er der foretaget en ny beregning for Side 2 af 3

67 kirkeskatten, der medfører en merindtægt på knap 1,4 mio. kr. i I overslagsårene forventes også merindtægter. Det skal bemærkes, at kirkeskatten samtidig foreslås nedsat fra 1,05 pct. til 1,04 pct. Side 3 af 3

68 Bilag: 4.6. Afstemningsliste B beh. i Byråd Udvalg: Byrådet Mødedato: 06. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

69 Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo _v1_Afstemningsliste B beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE (+) = merudgift / mindreindtægt 2. behandling ØK. d. 29. september 2015 (-) = mindreudgift / merindtægt 2. behandling Byrådet d. 6. oktober 2015 (i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod 1 TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG Jf. vedlagte oversigt Drift - Serviceudgifter Drift - Overførselsudgifter Konto 7 og TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG Jf. vedlagte oversigt Anlæg

70 Side 2 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG 3 Ø DRIFT Miljø-, Klima- og Trafikudvalget (V+C+O+L+B+ I Rekreativ udvikling af Sofielundskoven Løsgængere Afgræsning af kommunale arealer - alternativ Gratis bybus om lørdagen Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget (ALLE PARTIER) Investering på beskæftigelsesområdet (V+C+O+L+B+ I Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek Løsgængere (V+C+O+L+B+ I Selvbetjening på Landet bibliotek Løsgængere (ALLE PARTIER) Fritidspas Øget driftstilskud Svendborg Museum (V+C+O+L+B+ I Ressourcetilførsel til Team Byggeri Løsgængere (ALLE PARTIER) Mulighed for mindst en fuldtidsstilling på SAK Borgerrådgiver (V+C+O+L+B+ I Musik til alle førskolebørn - model Løsgængere

71 Side 3 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod Udvalget for Børn og Unge Børn og Unge med særlige behov. /Fam. afd.: (ALLE PARTIER) Afledt effekt af strategiplan Styrket forebyggelse (V+C+O+L+B+ I Afledt drift Vindby Børnehave og Børnebyøster Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Dagtilbud - rev. takstberegning BU Løsgængere) Omlægning til økologi i kommunale køkkener (V+C+O+L+B+ I Garantimodel til dag tilbud mindre børnehuse Løsgængere) Social- og Sundhedsudvalget Undertstøttelse af øer med sygeplejerske (ALLE PARTIER) Socialområdet - Handicapbiler - besparelse på særlig indretning (V+C+O+L+B+ I SKP funktion målrettet unge sindslidende Løsgængere) Weekend- og helligdagssygeplejersker (V+C+O+L+B+ I Omsorgstandpleje til særligt udsatte Løsgængere)

72 Side 4 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod Økonomiudvalget (ALLE PARTIER) Besparelse tilbageføres Ydelser lån Innovativt Energispareprojekt via drift Modpost til overførsel fra Markedsføringspuljen Mindreforbrug eksterne konsulenter ,35 pct. Besparelse tilbageføres ,35 pct. Besparelse tilbageføres via pl-reserver (ALLE PARTIER) Omprioriteringsbidrag (ALLE PARTIER) Renovering af Christiansmøllen - afledt drift (V+C+O+L+B+ I Afledt drift Vindby Børnehave og Børnebyøster Løsgængere) 2 arbejdsmiljømedarbejdere Reduceret sygefravær Ressourceplads for håndværk og design Besparelser på indkøb Overførselsudgifter (ALLE PARTIER) Investering på beskæftigelsesområdet Reducerede udgifter til indlæggelser

73 Side 5 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod Ø ANLÆG Køb og Salg Tankefuld - Etape Salg af kommunale ejendomme (ALLE PARTIER) A. P. Møllersvej Veje og Trafiksikkerhed (A+F+T) Forundersøgelse Letbane -252 Tankefuld - Johannes Jørgensensvej Tankefuld - Johannes Jørgensensvej - uforbrugte midler start Havn og Færger Det Blå Bånd - promenade og omprofilering Jessens Mole Varmesystem på Frederiksøen Klimatilpasning - havn (V+C+O+L+B+ I Midlertidige anvendelser/aktiviteter ifm. havneudvik Løsgængere) Kultur, Fritid og Idræt (V+C+O+L+B+ I Bynær placering af Baggårdsteatret 400 +Løsgængere) Natur, Klima og Miljø (V+C+O+L+B+ I Rekreativ udvikling af Sofielundskov - Afledt drift Løsgængere) (A+F+T) Realisering af naturplan og friluftsplan

74 Side 6 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod Borgernære Serviceområder (V+C+O+L+B+ I Demensby Løsgængere) (ALLE PARTIER) Renovering af Christiansmøllen - Byråd Afledt drift (ALLE PARTIER) Ny Børnehus - Hus (V+C+O+L+B+ I Sundhedshus - Hulgade Løsgængere) (ALLE PARTIER) Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek - Afledt drift 400 (V+C+O+L+B+ I Selvbetjening på Landet bibliotek - Afledt drift 300 +Løsgængere) Masterplan for skolerne nyt bibliotek eller renovering Videreudvikling af LOMA Fremtidsfabrik 2 - lånedispensation for leje Energi Innovativt energispareprojekt Administration (ALLE PARTIER) Pulje: Christiansmøllen, etablering af demenslandsby m.v

75 Side 7 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod KONTO Renter låneramme (V+C+O+L+B+ I Renter lån lav likviditet Løsgængere) KONTO Afdrag låneramme (V+C+O+L+B+ I Afdrag lån lav likviditet Løsgængere) (ALLE PARTIER) Frigivelse deponering AP Møllersvej (A+F+T) Omprioriteringsbidrag (gå i nul) Dækningsafgift (V+C+O+L+B+ I Lån lav likviditet (19,0-14,2 =4,8) Budget 9,0 mio. kr Løsgængere) Låneramme (ALLE PARTIER) Tilpasning af låneramme Lav likviditet yderligere

76 Side 8 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod 4 A + F + T DRIFT Miljø-, Klima- og Trafikudvalget (V+C+O+L+B+ I Natur og Klima Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Beredskab og indsatsledelse Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Trafik og infrastruktur - Afvandingselementer Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Trafik og infrastruktur - Fortovsrenovering Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Havn og færger Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Afgræsning af kommunale arealer Løsgængere)

77 Side 9 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Borgerservice - ændring i kontrolindsats Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek Selvbetjening på Landet bibliotek (ALLE PARTIER) Investering på beskæftigelsesområdet (ALLE PARTIER) Mulighed for mindst en fuldtidsstilling på SAK Borgerforeningen, Kulturhus Svendborg, Giant Steps og Sydfynsk Folkemusikforeninge (ALLE PARTIER) Fritidspas Skaterfaciliteter

78 Side 10 Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod Udvalget for Børn og Unge (V+C+O+L+B+ I Fritidstilbud/SFO/Juniorklub Løsgængere) Børn og Unge med særlige behov. /Fam. afd.: (ALLE PARTIER) Tilpasning af udgiftsniveau ud fra regnskab Svendborgprojektet Sydfyns ErhvervsForskole, udvidet tilskud til undervisning 287 Udvidet strukturtilpasning Social- og Sundhedsudvalget (V+C+O+L+B+ I Ældreområdet - CRS Løsgængere) (ALLE PARTIER) Socialområdet - Handicapbiler - besparelse på særlig indretning (V+C+O+L+B+ I Socialområdet - Voksenafdelingen - driftsoptimering Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Sundhedsområdet - Driftsbesparelse - tandplejen Løsgængere) (V+C+O+L+B+ I Sundhedsområdet - Effektiviseringer - træningsafdelingen Løsgængere) SKP funktion målrettet unge sindslidende Omsorgstandpleje til særligt udsatte Mødrerådgivningen

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)

Læs mere

Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen

Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller,

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007 Notat Budget 2008 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag Økonomiafdelingens

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Mads Fredeløkke, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 09-10-2012 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 30-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 30-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 30-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Annelise Ømand, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno Hansen, Jesper

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Byrådets beslutning For/imod/undlod

Byrådets beslutning For/imod/undlod SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 15-09-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 15-09-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 15-09-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Henrik Nielsen, Ove Engstrøm,

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 31-03-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 31-03-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 31-03-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller,

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.50 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

(i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod

(i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2015 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-1769 199762-14_v1_Afstemningsliste byrådet 2. beh..xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2016-2017-2018 (+) = merudgift

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3 10-10-2013

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen

Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen Referat af Køge Byråds møde den 08.10.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen Tilstedeværende: Ali Ünsal (V) Anette Simoni (V) Dora Olsen (O) Erling Larsen (A) Ertugrul Vural (A) Flemming Christensen (C) borgmester

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere