En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning"

Transkript

1 Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of the proposals on improving the Auditor s Report Forfattere: Vejleder: Karsten Andersen Dato: 17. maj 2013 Antal anslag: anslag Mads Fromholt Poulsen 118,58 normalsider Censor: Lasse Rosenborg Petersen

2 Executive summary Executive summary In the wake of the international financial crisis that has plagued the entire world over the past 5-6 years users, of financial statements have increasingly raised the demand for a more understandable and transparent auditor s report. Hence the international auditing standard-setting organ, the International Auditing and Assurance Standards Board, has launched a series of studies to identify, which expectations can be met by changing the auditor s report. One of the main studies was a jointly commissioned international research on the financial statement user s perceptions of the auditor s report. This study, along with the Board s consultation paper Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change, forms the basis for the recent ongoing study, in which this dissertation is based on. Based on the abovementioned studies the Board has issued an Invitation To Comment, Improving the Auditor s Report, where it presents identified opportunities on improving the auditor s report. The aim of the Invitation To Comment is to determine whether users of financial statements will award these amendments the value that they are seeking. Especially investors and financial analysts are requesting a greater insight in regards to the individual audits and the audited entity. The Board encourages as many stakeholders as possible to answer the Invitation To Comment in order to meet the public interest in the best possible way. The main object of this dissertation is to find out if the proposals submitted by the International Auditing and Assurance Standards Board will meet and satisfy the expectations that users of financial statements have with regard to improving the auditor s report. The thesis in the dissertation is based on an empirical analysis, to find out how users of the financial statement relate to the submitted proposals. Specifically relating to the requirement of including an Auditor Commentary section as well as an opinion about Going Concern issues from the auditor in the improved auditor s report. To support the empirical analysis, the dissertation will give a thorough review of the relevant theories. During the analysis, the dissertation will compare and justify our obtained results with relevant described theories. The conclusion of the analysis shows that the majority of financial statement user, do not decidedly view that the submitted proposals will result in a more understandable and transparent auditor s report. Many of the financial statement users, asses the submitted suggestions as being a step in the right direction. However they are concerned that the implementation of an Auditor Commentary section, as well as a required statement from the auditor about an entity s ability to be Going Concern, will not create the additional value they are intended to. Furthermore, the users of the financial statements are concerned, that the auditor thereby will be the provider of original information. Based on our analysis, the International Auditing and Assurance Standards Board, is on the right path. However, in order to accommodate the expectations from the accounting world, they need to go on step further. Side 1 af 122

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 1 Indledende afsnit Indledning Problemformulering Afgrænsning og begrebsfastlæggelse Metode og valg af teori Metodisk tilgang og undersøgelsesdesign Valg af teori Empirisk analyse Målgruppe for afhandlingen Afhandlingens disposition Kildekritik Teori 2 Revisors påtegning Love, begrebsrammer og standarder Revisors udtalelse om ledelsesberetningen Revisors påtegning Konklusion ISA Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring ISA Supplerende oplysninger i den uafhængige revisors erklæring Sammenfatning Revisionsteori Revisionsteoriens udvikling Grundlæggende forståelse for revision og revisors rolle Principal-agent teorien Forventningskløften Forventningskløftens teoretiske grundlag Forskellen mellem forventningskløften og forståelseskløften Going Concern Betegnelsen Going Concern Væsentlige usikkerheder Uafhængighed Sammenfatning Ledelsens og revisors ansvar Ledelsens ansvar i relation til Going Concern Den tidsmæssige placering af og tidshorisonten for ledelsens vurdering af Going Concern Niveau og indhold for ledelsens vurdering af Going Concern Revisors ansvar i relation til Going Concern Den tidsmæssige placering af, og tidshorisonten for, revisors vurdering af Going Concern Niveau og indhold for revisors vurdering af Going Concern Sammenfatning Analyse 5 Indledende beskrivelse af analyse Tidligere undersøgelser Behov for ændring af revisors påtegning IAASB s forslag til forbedring af revisors påtegning Foreslåede ændringer Indførelsen af Auditor Commentary Indførelsen af Going Concern-afsnit Revisors erklæring om væsentlige usikkerheder Opbygning af den forbedrede revisors påtegning Side 2 af 122

4 Indholdsfortegnelse 6 Empiriske data Dataindsamling tidshorisont Gennemgang af ITC ens spørgsmål Respondenterne Dataindsamling og behandling af besvarelserne Analyse af Auditor Commentary Auditor Commentary som koncept De overvejende positivt indstillet respondenters holdning De overvejende negativt indstillet respondenters holdning Revisors vurdering af Auditor Commentary s omfang i det pågældende årsregnskab De overvejende positivt indstillet respondenters holdning De overvejende negativt indstillet respondenters holdning Et illustrativt eksempel på Auditor Commentary De overvejende positivt indstillet respondenters holdning De overvejende negativt indstillet respondenters holdning Omkostning forbundet med indførelsen af Auditor Commentary Holdning af nytteværdien overstiger omkostningerne Holdning af omkostningerne overstiger nytteværdien Begrænsning af Auditor Commentary til virksomheder med særlig offentlig interesse Holdning af Auditor Commentary kun skal gælde PIE Holdning af Auditor Commentary ikke kun skal gælde PIE Auditor Commentary - Sammenholdt med teorien Analyse af Going Concern og væsentlige usikkerheder Obligatorisk omtale af Going Concern De overvejende positivt indstillet respondenters holdning De overvejende negativt indstillet respondenters holdning Revisors udtalelse omkring vurderingen af væsentlige usikkerheder De overvejende positivt indstillet respondenters holdning De overvejende negativt indstillet respondenters holdning Going Concern og væsentlig usikkerheder - Sammenholdt med teorien Diskussion af Auditor Commentary og Going Concern Auditor Commentary Going Concern Afslutning 10 Konklusion Perspektivering Anvendte forkortelser Litteraturliste Bilag... Se vedlagte mappe Side 3 af 122

5 Indholdsfortegnelse Figuroversigt Figur 1: Nærværende afhandlings struktur Figur 2: Sammenhængen mellem ISA og Erklæringsbekendtgørelse Figur 3: Revisors påtegning Figur 4: Revisors beslutningsvej til modifikation af konklusionen i påtegningen Figur 5: ISSAB S struktur Figur 6: Supplerende oplysninger i revisors påtegning Figur 7: Den danske principal/agent-model med en to-leddet ledelsesstruktur Figur 8: Forventningskløften Figur 9: Going concern beslutningsvej Figur 10: Overordnede konceptuel sammenhæng mellem revisionsteorien og revision i praksis Figur 11: Eksempel på revisors forbedrede påtegning Figur 12: Udsnit fra databehandlingen Figur 13: Oversigt over behandlede besvarelser fordelt på segmenter Figur 14: Oversigt over besvarelser fordelt på de lande der har bidraget med størst antal besvarelser Figur 15: ITC ens konklusionsfigur Figur 16: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 3 i IAASB s ITC Figur 17: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 3 i IAASB s ITC, fordelt på segmenter Figur 18: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 4 i IAASB s ITC Figur 19: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 4 i IAASB s ITC, fordelt på segmenter Figur 20: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 5 i IAASB s ITC Figur 21: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 5 i IAASB s ITC, fordelt på segmenter Figur 22: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 6 i IAASB s ITC Figur 23: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 6 i IAASB s ITC, fordelt på segmenter Figur 24: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 7 i IAASB s ITC Figur 25: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 7 i IAASB s ITC, fordelt på segmenter Figur 26: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 8 i IAASB s ITC Figur 27: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 8 i IAASB s ITC, fordelt på segmenter Figur 28: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 9 i IAASB s ITC Figur 29: Fordeling af besvarelser af spørgsmål 9 i IAASB s ITC, fordelt på segmenter Side 4 af 122

6 Kapitel 1 - Indledende afsnit 1 Indledende afsnit 1.1 Indledning Som offentlighedens tillidsrepræsentant står revisor konstant overfor udfordringen om at opretholde tilliden fra regnskabsbrugerne samt offentligheden generelt. I nyere tid er denne udfordring kun blevet større, som følge af mediernes og den internationale informationstilgængeligheds øget fokus på nationale og internationale erhvervsskandaler. Der har i disse sager gentagne gange været stor opmærksomhed på revisors påtegning, der er blevet udsat for hård kritik. Revisors eneste kommunikationsredskab til regnskabsbrugerne og den øvrige omverden er i form af den uafhængige revisors påtegning, som revisor afgiver i forbindelse med ledelsens aflæggelse af årsregnskabet. Grundlæggende har revisors påtegning til formål, at informere regnskabsbrugerne om revisors konklusion på revisionen af årsregnskabet og beskriver endvidere revisionens udførelse samt de respektive ansvarsområder for ledelsen og revisor. Med fokus på virksomheder af særlig offentlig interesse, har revisors påtegning i en længere årrække været til diskussion, da mange regnskabsbrugere er af den opfattelse, at revisors påtegning skal være mere informativ. Dette som følge af, at årsregnskaber fra virksomheder af særlig offentlig interesse bliver læst af mange forskellige regnskabsbrugere, og at revisors påtegning påvirker deres beslutningsgrundlag. Der er i den sammenhæng en generel opfattelse af, at revisors påtegning, i årsregnskaber fra virksomheder af særlig offentlig interesse, er for kort og standardiseret. Det internationale revisionsstandardsættende organ The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), US Public Company Accounting Oversigt Board samt Europa-Kommissionen har alle, uafhængigt af hinanden, foretaget undersøgelser vedrørende regnskabsbrugernes opfattelse af revisors påtegning. Alle er kommet frem til samme konklusion. Der skal ske en ændring! IAASB iværksatte i 2006 en international undersøgelse omhandlende regnskabsbrugernes opfattelse af revisors påtegning. Endvidere udsendte IAASB i maj 2011, høringsdokumentet Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change. Disse to undersøgelser havde tilsammen bevirket at IAASB nu ville sætte ind for at forbedre revisors påtegning. IAASB ønskede med ovennævnte høringsdokument, at opnå en bedre forståelse for, hvordan man på en række områder kunne imødekomme efterspørgslen til en mere informativ og letforståelig revisorpåtegning. Der blev derfor i høringsdokumentet udsendt en række specifikke spørgsmål, som alle havde mulighed for at besvare. Endvidere var der mulighed for at komme med mere generelle kommentarer og holdninger i høringsdokumentet. På baggrund af de Side 5 af 122

7 Kapitel 1 - Indledende afsnit besvarelser IAASB fik på høringsdokumentet, blev der udarbejdet konkrete forslag til forbedring af revisors påtegning. Disse konkrete forslag dannede, sammen med øvrige forslag, grundlag for og blev fremlagt i, en igangværende undersøgelse benævnt Invitaion To Comment: Improving the Auditor s Report (ITC). Undersøgelsen blev fremlagt på IAASB s hjemmeside, hvor alle havde mulighed for at lægge deres besvarelse op. Især eksterne interessenter, nationale foreninger og revisorer blev opfodret til at besvare denne undersøgelse, da de agerer inden for regnskabsverdenen. Disse respondenter har således kunne fremlægge deres vurderinger og holdninger til de forslag IAASB i ITC en havde fremlagt til forbedring af revisors påtegning. De konkrete forslag gik ud på at forbedre revisors påtegning ved at indføre nye afsnit. Revisors påtegning skulle blandt andet indeholde et afsnit med revisors særlige kommentarer til det pågældende årsregnskab, kaldet Auditor Commentary. Endvidere skulle revisors påtegning også indeholde et afsnit hvor revisor eksplicit angiver sin vurdering af Going Concern-forudsætningen. Det er efterfølgende IAASB hensigt at danne sig et overblik over besvarelserne, og konkludere på, om hvorvidt de forslåede ændringer er tilstrækkelige og opfylder regnskabsbrugernes efterspørgsel til mere information i revisorpåtegningen. Side 6 af 122

8 Kapitel 1 - Indledende afsnit 1.2 Problemformulering Regnskabsbrugerne efterspørger, i forbindelse med deres beslutningsproces, mere relevant og subjektiv information i revisors påtegning. Særligt de eksterne interessenter; investorer og aktieanalytikere, efterspørger større gennemsigtighed og indsigt i revisors påtegning og i årsregnskabet som helhed. Dette som følge af den globale finanskrise, der har fastslået vigtigheden i gennemsigtigheden af en virksomhed. Det er derfor fundamentalt, at IAASB finder ud af, hvordan revisors påtegning skal ændres, således denne bliver en mere informativ påtegning til brug for regnskabsbrugerne. Vi mener, at det vil være interessant at undersøge regnskabsbrugernes holdning til IAASB s forslag om forbedring af revisors påtegning som fremlagt i ITC en. Ligeledes mener vi, det vil være relevant at have fokus på, om regnskabsbrugerne stiller for høje krav til hvad revisors påtegning skal indeholde. Hovedformålet med nærværende afhandling er at analysere, om de af IAASB udsendte forslag til forbedring af revisors påtegning ved implementering af afsnit omhandlende Auditor Commentary og Going Concern, imødekommer regnskabsbrugernes efterspørgsel til mere information i revisors påtegning. Dette vil vi gøre ved gennemgang af relevant teori og gennem en analyse af de besvarelser IAASB har modtaget fra respondenterne; eksterne interessenter, nationale foreninger og revisorer. På baggrund af ovenstående problemstilling har vi opstillet følgende hovedspørgsmål: Vil IAASB s forslag om implementering af et Auditor Commentary- og Going Concern-afsnit i revisors påtegning, for virksomheder af særlig offentlig interesse, imødekomme regnskabsbrugernes efterspørgsel til mere information i revisors påtegning? Ovenstående hovedspørgsmål ønskes belyst via nedenstående delspørgsmål: - Teorirelevant - Hvordan rapporterer revisor i dag? - Hvad forbinder man med revisors rolle? - Hvorledes skal begrebet Going Concern forstås og hvordan fremgår dette af årsregnskabet? - Hvilket ansvar har hhv. ledelsen og revisor i forbindelse med rapportering af årsregnskabet? - Analyserelevant - Hvilke ændringer indebærer IAASB s forslag? - Hvordan forholder regnskabsbrugerne sig til de forslag IAASB har fremlagt vedrørende Auditor Commentary og Going Concern? - Bør IAASB s forslag implementeres? Side 7 af 122

9 Kapitel 1 - Indledende afsnit 1.3 Afgrænsning og begrebsfastlæggelse Der er i nærværende afhandling valgt at foretage en række afgrænsninger. Disse afgrænsninger er nødvendige for at afgrænse nærværende afhandling til at behandle den egentlige problemstilling. Endvidere er afgrænsningerne en nødvendighed i henhold til den begrænsede tilladte størrelse på afhandlingen. Læserne skal derfor være opmærksomme på nedenstående. Da nærværende afhandling er udarbejdet som afsluttende projekt på Cand.merc.aud. studiet, forudsættes det, at gængse begreber inden for revisionsfaget er læserne bekendt. Derfor vil disse begreber kun blive beskrevet hvor dette findes nødvendigt for forståelsen af afhandlingen. I kapitlet vedrørende revisors ansvar vil nærværende afhandling ikke gennemgå de retslige konsekvenser for revisor ved misforståelser og fejlfortolkning blandt regnskabsbrugerne. Gennemgående i nærværende afhandling bliver begrebet væsentlighed benyttet. Afhandlingen er begrænset for nærmere gennemgang af væsentlighedsbegrebet og beregning heraf, herunder gennemgang af ISA 320. Respondenter, hvis besvarelser først er modtaget efter d. 2. november 2012 på IAASB s hjemmeside, er ikke medtaget i nærværende afhandling. 1.4 Metode og valg af teori Dette afsnit har til hensigt at belyse afhandlingens metodiske tilgange og valg af teori. Igennem dataindsamling og bearbejdelse heraf, kan der skabes viden, som retfærdigt afspejler virkeligheden, såfremt der er foretaget de fornødne overvejelser i forbindelse med valg af metode. 1 For at vi undgår, at nærværende afhandling kommer til at fremlægge påstande, vil en normativ videnskabelig metode samt metodisk begrundelse og dokumentation sikre gyldigheden og pålideligheden. 2 Generelt vil der i nærværende afhandling blive fastlagt gældende teori og lovmæssige reguleringer som vores grundlag for emnet. Endvidere vil vi udarbejde en empirisk analyse, på baggrund af den udsendte ITC fra IAASB, vedrørende forbedring af revisors påtegning. Vi vil først fastslå de i dag gældende krav for revisor i forbindelse med afgivelse af revisors påtegning samt ledelsens ansvar i forbindelse med rapportering. Herefter vil vi analyserer IAASB s modtagne besvarelser på ITC en, samt vurdere regnskabsbrugernes 1 Andersen, Ib: Den Skinbarlig Virkelighed, s Andersen, Ib: Den Skinbarlig Virkelighed, s Side 8 af 122

10 Kapitel 1 - Indledende afsnit generelle holdninger, sammenholdt med vores teoretiske grundlag. I løbet af vores analyse i kapitel 7 og 8 samt i efterfølgende diskussion i kapitel 9, vil vores subjektive holdning til emnet komme til udtryk Metodisk tilgang og undersøgelsesdesign Nærværende afhandling vil tage udgangspunkt i kendt teori vedrørende forventningskløften, uafhængighed, Going Concern, revisors påtegning mv., som sammenfattes med vores analyse. Vi ønsker med vores analyse at fremkomme til almene, generelle holdninger på baggrund af vores empiriske data. Dette betyder at vi benytter en induktiv tilgang. Ved en induktiv tilgang kræves kvalificeret teori og empirisk data. 3 Vi vil igennem nærværende afhandling forholde os kritisk til de anvendte teorier samt de indsamlede data. Ligeledes vil vi forholde os til hvorvidt vores empiriske data er af en pålidelig og valid karakter. 4 Det af IAASB opstillet forslag til forbedring af revisors påtegning vil blive testet empirisk og derefter holdt op mod relevant teori. De anvendte data er for os af sekundære karakter, da de primært er indsamlet til IAASB s egen analyse. Vi vurderer, at disse data er brugbare til vores analysebehov og som værende fra pålidelige kilder. Vi har hovedsageligt benyttet en kvantitativ tilgang i vores dataindsamling, set i lyset af at IAASB ligeledes benytter samme metode i form af et åbent spørgeskema. Efterfølgende har vi foretaget en konkret vurdering af besvarelserne fordelt på vores segmenter. Særligt frasorteres respondenter fra segmenter, hvor der ikke er nok besvarelser til at udlede en generel og repræsentativ holdning. Således vil vi være i stand til at udlede repræsentative holdninger for vores valgte segmenter. 5 Dette uddybes nærmere nedenfor samt senere i afhandlingen. Ved at benytte en kvantitativ tilgang kan vi ud fra besvarelserne danne generelle holdninger og sammenholde disse med relevant teori. 6 Således kan vi efterfølgende drage konklusioner om hvorvidt der er sammenhæng mellem respondenternes holdning og relevant teori. Det materiale, som nærværende afhandlings undersøgelsesdesign og informationsindsamling bygger på, kan deles op i to grupper. 1. Eksternt udarbejdet materiale, som består af artikler, eksterne og uafhængige undersøgelser samt anden offentlig tilgængelig faglitteratur. Søgning og indsamling af dette materiale er sket via Internetsøgninger, Copenhagen Business School s bibliotek samt andre tilgængelige online databaser mv. 3 Thurén, Thorsten: Videnskabsteori for begyndere, s Thurén, Thorsten: Videnskabsteori for begyndere, s Andersen, Ib: Den Skinbarlig Virkelighed, s Thurén, Thorsten: Videnskabsteori for begyndere, kap. 5. Side 9 af 122

11 Kapitel 1 - Indledende afsnit 2. Empirisk data fra spørgeskemaundersøgelse, som består af de besvarelser IAASB har modtaget på deres udsendte ITC. Ud fra vores undersøgelsesdesign og de ovennævnte metoder er vi af den overbevisning, at andre uafhængige af nærværende afhandling, vil fremkomme til samme resultat af undersøgelsen som nærværende afhandling fremlægger Valg af teori I vores empiriske analyse vil vi vurdere regnskabsbrugernes samt regnskabsaflæggernes holdninger til IAASB s forslag til ændring af revisors påtegning og sammenholde disse med relevante teorier. Alle de valgte relevante teorier forholder sig til regnskabsbrugernes informationsværdi af revisors påtegning og de understøtter derved nærværende afhandlings problemstilling. Da nærværende afhandling afgrænses til at fokusere på IAASB s forslag om indeholdelsen af et Auditor Commentary- og et Going Concern-afsnit, har vi ydermere valgt relevante teorier og lovsamlinger der omhandler revisors påtegning og Going Concern. I videnskabelig metodisk sammenhæng er der kontinuitet mellem teorier, observationer og virkeligheden. 7 Herfor opfattes valgte teorier som håndgribelig viden, mens observationer danner en forståelse af virkeligheden på baggrund af fundne data og analyse heraf. Vi vil i nærværende afhandlings teoridelen fremlægge en overordnet redegørelse for grundprincipperne i de relevante teorier og reguleringer for begge ovenstående områder, for at sikre en ensartet forståelse af det teoretiske grundlag Empirisk analyse Vores empiriske analyse vil baseres på den af IAASB fremsendte ITC og besvarelserne heraf. Det har fra starten af nærværende afhandling været kendt, at der på trods af at der er tale om en international undersøgelse, har været begrænset antal besvarelser. Derfor vil der alene blive arbejdet ud fra et mål om at skabe et repræsentativt og retvisende billede på baggrund af de faktiske besvarelser, som vi har valgt at fordele ud på følgende tre segmenter; eksterne interessenter, foreninger og revisors. ITC en er en åben invitation hvor alle kan komme med deres subjektive bemærkninger og kommentarer til IAASB s forslag. For at kunne skabe et repræsentativt og retvisende billede på tværs af alle besvarelserne 7 Andersen, Ib: Den Skinbarlig Virkelighed, s Side 10 af 122

12 Kapitel 1 - Indledende afsnit har vi inddelt de besvarelser IAASB havde modtaget d. 2. november 2012 i relevante segmenter. Efter en individuel vurdering af besvarelserne, er de besvarelser som ikke indgår i vores valgte segmenter, blevet frasorteret. Disse har primært vist sig at være besvarelser fra privatpersoner. Igennem respondenternes besvarelser vil vi opnå en indikation af, om hvorvidt IAASB s forslag om ændring af revisors påtegning, vil imødekomme den efterspørgsel fra regnskabsbrugerne som IAASB tilsigter. For yderligere beskrivelse af dataindsamling og undersøgelsesdesign henvises til kapitel Målgruppe for afhandlingen Nærværende afhandling henvender sig primært til personer som interesserer sig for emnet, samt studerende på samme akademiske niveau, som kunne drage inspiration og viden heraf. Endvidere har nærværende afhandling ikke til formål at give en udtømmende beskrivelse af valgte teorier og lovsamling, men derimod at give læseren en overordnet forståelse for de ændringer IAASB lægger op til i deres ITC, samt sammenfatte hvilke generelle holdninger respondenterne har hertil. 1.6 Afhandlingens disposition For at skabe et overblik over den indbyrdes sammenhæng mellem nærværende afhandlings kapitler og hvorledes problemformuleringen søges besvaret, opstilles nedenfor nærværende afhandlings opbygning. De problemforstående og teoretiske afsnit er, behandlet forud for den empiriske analyse samt diskussionsafsnittet. Side 11 af 122

13 Kapitel 1 - Indledende afsnit Indledende afsnit Kapitel 1: Indledning, Problemformulering, Afgrænsning og begrebsfastsættelse, Metode og valg af teori, Målgruppe for afhandlingen, Afhandlingens disposition, Kildekritik Beskrivelse af relevant teori Kapitel 2: Revisors påtegning Kapitel 3: Revisionsteori Kapitel 4: Ledelsens og revisors ansvar Analyse af problemstilling Kapitel 5: Indledende beskrivelse af analyse Kapitel 6: Empiriske data Kapitel 7: Analyse af Auditor Commentary Kapitel 8: Analyse af Going Concern og væsentlige usikkerheder Diskussion af analyse Kapitel 9: Diskussion af Auditor Commentary og Going Concern Konklusion på relevant problemstilling Kapitel 10: Konklusion Kapitel 11: Perspektivering Figur 1: Nærværende afhandlings struktur, egen tilvirkning I kapitel 1 introduceres læserne for nærværende afhandlings fokus og problemstilling. Herefter redegøres for den valgte metodiske synsvinkel samt hvilken målgruppe afhandlingen henvender sig til. Herunder belyses den empiriske undersøgelse. Kapitel 1 fastslår nærværende afhandlings fundament og er et indledende kapitel. Kapitel 2 beskrives revisors påtegning, herunder relevante love og reguleringer for revisor i forbindelse med afgivelse af denne. Herunder fokuseres på udformning af revisors ikke modificerede konklusion samt muligheden for supplerende oplysninger i påtegningen. Endvidere belyses kort muligheden for at afgive en konklusion med modifikationer. Side 12 af 122

14 Kapitel 1 - Indledende afsnit I kapitel 3 fremlægges de valgte relevante revisionsteorier. Her er begreberne Going Concern og væsentlig usikkerhed gennemgået. Endvidere introduceres teorien om principal-agent forholdet, uafhængighed samt forventningskløften og dennes betydning. I kapitel 4 beskrives relevante love og reguleringer samt ansvarsfordeling for ledelsen og revisor i forbindelse med vurderingen af Going Concern-forudsætningen. Kapitel 2, 3 og 4 udgør afhandlingens teoretiske del og ligger til grund for udarbejdelsen af afhandlingens empiriske analyse. I kapitel 5 uddybes den indledende beskrivelse af vores empiriske undersøgelse. Her introduceres IAASB s forslag til ændring af revisors påtegning, samt nærmere beskrivelse af grundlaget for IAASB s tiltag. Nærmere belyses forslaget omkring indeholdelse af et Auditor Commentary- og Going Concern-afsnit, samt de af IAASB identificerede forhindringer forbundet hermed. Endvidere beskrives IAASB s forslag til opbygning af den forbedrede revisors påtegning. I kapitel 6 beskrives grundlaget for vores dataindsamling samt behandling af disse. Ligeledes gennemgås den af IAASB udsendte ITC s relevante spørgsmål vedrørende Auditor Commentary og Going Concern. Kapitel 7 og 8 omhandler vores empiriske analyse og er dermed nærværende afhandlings analysedel. I dette kapitel bliver respondenternes besvarelser og holdninger beskrevet for hvert af de relevante spørgsmål. Endvidere vil vi ud fra analysen holde respondenternes holdninger op mod relevante teorier, og vurdere om respondenternes holdninger kan retfærdiggøres ud fra et teoretisk synspunkt. I kapitel 9 fremlægges vores subjektive holdninger til IAASB s ITC, inddelt i to overordnede afsnit omhandlende Auditor Commentary og Going Concern. I kapitel 10 og 11 konkluderer vi på nærværende afhandlings problemformulering. Endvidere udarbejdes en perspektivering på baggrund af vores analyse af IAASB s forslag til forbedring af revisors påtegning. 1.7 Kildekritik Afhandlingens teoriafsnit er baseret på gældende love, bekendtgørelser, standarder og vejledninger. Dog er en del af den benyttede faglitteratur, som ligger til grund for den beskrevne teori, udgivet inden den endelige indførelse af de internationale standarder i dansk revisorlovgivning. Påstande og henvisninger er som følge heraf afstemt til gældende lovgivning. Side 13 af 122

15 Kapitel 1 - Indledende afsnit Endvidere kan benyttede artikler være udtryk for forfatternes personlige holdninger og ikke nødvendigvis udtryk for korrekt fortolkning af lovgivning. I nærværende afhandling har vi gengivet de eksterne kildes fortolkninger og holdt disse op mod lovtekst for at minimere subjektiviteten. Endvidere har vi forholdt os kritisk til de eksterne fortolkninger. For at sikre pålideligheden af en kilde har vi vurderet forfatterenes interesser og faglige kompetencer. Endvidere har vi forholdt os kritisk til information fra internettet og benytter kun internetsider hvor informationen er originalt tilstedekommet. Side 14 af 122

16 Kapitel 2 Revisors påtegning 2 Revisors påtegning Dette kapitel har til formål at gennemgå de love, specifikke standarder og bekendtgørelser der ligger til grund for revisors påtegning, samt revisors mulighed for at afgive supplerende oplysninger og udtalelse om ledelsesberetningen. 2.1 Love, begrebsrammer og standarder Revisors påtegning er medvirkende til regnskabsbrugernes forståelse af det aflagte årsregnskab. Revisor afgiver forskellige erklæringer, som reguleres af internationale standarder. Endvidere reguleres revisors påtegning i Danmark af en erklæringsbekendtgørelse. 8 Det er derfor vigtigt at forstå de underliggende love og standarder for at få den fulde forståelse for revisors påtegning. Revisor er underlagt Revisorloven(RL). 9 Loven omfatter betingelserne for godkendelse og registrering af revisorer og revisionsvirksomheder. Denne lovs primære anvendelsesområde er begrænset til revisors påtegning med sikkerhed 10 som beskrives i nedenstående afsnit. Når revisor afgiver en erklæring med sikkerhed, er revisor omfattet af revisorlovens bestemmelser, samt bestemmelserne i Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer(bek). 11 BEK havde oprindeligt sin hjemmel i den tidligere Lov om Statsautoriserede Revisorer 6a, som blev udstedt i I dag har BEK sin hjemmel i RL 16, stk. 4. Det er her igennem Erhvervsstyrelsen 13 fastsætter nærmere regler for afgivelsen af revisors påtegning, etik mv.. Den 26. juni 2008 blev BEK gennemgribende ændret, 14 og den største ændring var, at den nu kun omhandlede revisors påtegning med sikkerhed. 15 Erklæringen på opgaver som revisor har udarbejdet som følge af en rådgivningsopgave, fx due dilligence, er ikke længere omfattet af bekendtgørelsen. Sådanne opgaver udføres i stedet på baggrund af aftalte arbejdshandlinger i et aftalebrev. Den seneste ændring til BEK 16 trådte i kraft den 17. april Den største ændring var indarbejdelsen af et kapital om erklæring om udvidet gennemgang af regnskaber, som virksomheder i regnskabsklasse B, herunder holdingvirksomheder, siden 1. januar 2013 har haft mulighed for at vælge i stedet for en revision efter internationale standarder RL 16, stk. 4 9 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder af (RL) 16 stk. 4 og 54 stk RL 1, stk Revisorloven med kommentarer, note Füchsel, Kim m.fl.: Revisor Rapportering & Regulering, s Tidligere Erhvervs og Selskabsstyrelsen som nævnes i RL. 14 Bekendtgørelse nr. 668 af 26. juni Vejledning om BEK indledning. 16 Bekendtgørelse nr. 385 af 17. april FSR Faglig viden, artikel: Erklæringsbekendtgørelsen, som ændret april 2013, 22. april Side 15 af 122

17 Kapitel 2 Revisors påtegning BEK indeholder følgende: vedrørende revisors erklæring med høj grad af sikkerhed på reviderede regnskaber, vedrørende revisors erklæring om udvidet gennemgang af regnskaber vedrørende revisors erklæring med begrænset sikkerhed på regnskaber, også kaldt et review vedrørende øvrige erklæringer med sikkerhed. 19 Ved påtegningen af et revideret årsregnskab, erklærer revisor sig som offentlighedens tillidsrepræsentant 20 til regnskabsbrugerne, om den foretagne revision. Begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant har til formål at beskrive revisor, som en person der skal tage hensyn til regnskabsbrugerne, herunder myndigheder, kreditorer og investorer. Revisor skal være opmærksom på, at regnskabsbrugerne ikke har den samme viden om det bagvedliggende i årsregnskabet, som ledelsen og revisor har. Se bilag 1 for eksempler af typiske regnskabsbrugere. Denne problemstilling bliver uddybet i kapitel 3. Revisor skal dog være særligt opmærksom på de regnskabsbrugere der må forventes at skulle bruge revisors påtegning i årsregnskabet som beslutningsgrundlag. 21 Dette gælder i øvrigt alle erklæringer, som ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers egen brug. 22 Revisor skal ligeledes anvende BEK, hvis revisor i forbindelse med afgivelsen af sin erklæring har indset, eller burde havde indset, at den ville blive brugt overfor tredjemand. Dette til trods for det muligvis er skrevet i erklæringen, at den udelukkende er til hvervgivers brug. 23 Samtidig indebærer offentlighedens tillidsrepræsentant, at revisor, i forbindelse med afgivelsen af erklæringen, har til opgave at rapportere om eventuelt misligholdt ledelsesansvar. Denne rapporteringspligt gælder udelukkende ved afgivelse af revisors påtegning i årsregnskabet. 24 Hertil skal det nævnes, at revisor har pligt til at underrette et hvert medlem af ledelsen herom i revisionsprotokollen, i de situationer hvor revisor bliver opmærksom på, at et eller flere medlemmer af ledelsen har begået økonomisk forbrydelse af et betydeligt beløb eller i øvrigt af grov karakter. 25 Revisor skal derfor være opmærksom på, at ledelsen kan anse visse oplysninger som en selvfølge og dermed ikke har informeret om disse i årsregnskabet. 26 Revisor skal vurdere væsentligheden af informationen i 18 Füchsel, Kim m.fl.: Revisor Rapportering & Regulering, s vil ikke blive behandlet i nærværende afhandling som følge af afhandlingens problemstilling. 20 BEK 1, stk BEK 1, stk Füchsel, Kim m.fl.: Revisor Rapportering & Regulering, s BEK 1, stk Füchsel, Kim m.fl.: Revisor Rapportering & Regulering, s RL 22, stk BEK 1, stk. 2 Side 16 af 122

18 Kapitel 2 Revisors påtegning årsregnskabet ud fra BEK. 27 Det er af afgørende betydning hvilken påvirkningsgraden disse informationer kan have for regnskabsbrugers bedømmelse af årsregnskabet. Finanstilsynets fondsråd har udarbejdet et notat, som blandt andet definerer væsentligheden ud fra begrebsrammen til de internationale regnskabsstandarder, som lyder: 28 "Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf eller fejl heri kan have indflydelse på regnskabsbrugeres økonomiske beslutningstagen truffet på grundlag af årsregnskabet. Væsentligheden afhænger af størrelsen af posten eller fejlen, vurderet ud fra de specifikke forhold ved udeladelsen eller ved den fejlagtige oplysning. Derfor fungerer væsentlighedskriteriet som et niveau eller en grænse, snarere end som en primær kvalitativ egenskab, som oplysningen skal opfylde for at kunne være nyttig.". 29 Endvidere skal revisors påtegning skrives i et entydigt og let forståeligt sprog, 30 således at regnskabsbrugerne kan træffe beslutninger på baggrund af korrekt forstået oplysninger. Der må således ikke være nogen grad af dobbeltbetydning og mulighed for misforståelse i revisors påtegning. Yderligere krav til revisors påtegning findes i BEK. Revisors påtegning af årsregnskabet skal som minimum indeholde følgende: 31 - Revisor skal tage et forbehold eller angive oplysning om, at påtegningen er uden et forbehold. - En konklusion vedrørende den udførte revision. - Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet, såfremt dette anses for nødvendigt. - Supplerende oplysning vedrørende andre forhold, såfremt dette anses for nødvendigt. - Revisors udtalelse om ledelsesberetningen og i denne forbindelse angive om gennemlæsning af denne har givet anledning til bemærkninger. Til brug for revisors påtegning skal revisor tage udgangspunkt i de internationale revisionsstandarder, International Standard on Auditing(ISA) og begrebsrammer. Den internationale begrebsramme er baseret på International Framework for Assurance Engagements, som er udgivet på engelsk af IAASB i deres revisorhåndbog. 32 Denne er tidligere udsendt af Danske Revisorer(FSR) under titlen Begrebsramme for 27 BEK 1, stk Den danske oversættelse af IFRS Framework Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol, fondsrådet 17. december BEK 1, stk BEK 5, stk Den internationale begrebsramme(ibgr), afsnit 1 Side 17 af 122

19 Kapitel 2 Revisors påtegning erklæringer med sikkerhed, 33 med de ændringer der følger, efter tilpasning til dansk revisorlovgivning. Begrebsrammen definerer og uddyber de elementer og mål der, i forbindelse med revisors afgivelse af en erklæring med sikkerhed, tager udgangspunkt i de internationale revisionsstandarder om revision, review(isre) og andre erklæringer med sikkerhed(isae). 34 Begrebsrammen beskriver, hvordan revisor skal afgive en skriftlig påtegning, der indeholder en konklusion som regnskabsbrugerne skal kunne bruge med sikkerhed, om indholdet i årsregnskabet. 35 Endvidere beskriver begrebsrammen revisors erklæringer med begrænset grad af sikkerhed og erklæringer uden sikkerhed. Se bilag 2 for forskellen mellem erklæringer med høj grad af sikkerhed og erklæringer med begrænset grad af sikkerhed. Begrebsrammens 56 vedrører revisors erklæring afgivet med høj grad af sikkerhed, og danner rammen for de grundlæggende elementer i de internationale revisionsstandarder. Efterfølgende angiver rammen for revisors konklusion i påtegningen. Efter ændringen af RL den 7. juni 2008, samt opdateringen af BEK og vejledningen fra Erhvervsstyrelsen, hænger den danske revisorlovgivning godt sammen. 36 BEK s enkelte afsnit henføres til de forskellige erklæringstyper, dog kun erklæringer med sikkerhed. Denne kræver, at revisor i sin påtegning oplyser de specifikke standarder, som revisionen er udført i henhold til. Det betyder dog ikke, at revisor kan undlade at benytte standarder, ved blot ikke at oplyse dem, da god revisorskik kræver, at revisionen er udført i overensstemmelse med de internationale standarder. 37 Tidligere var danske revisorer omfattet af de danske Revisions Standarder(RS). RS erne var oprindeligt en oversættelse af de internationale standarder. Men i 2004 påbegyndte IAASB et projekt der skulle gennemgå og ensarte ISA erne. 38 Projektet resulterede i, at de nye internationale standarder blev endeligt godkendt i februar 2009 af IAASB. FSR s revisionstekniske udvalg igangsatte i 2008 en oversættelse af de nye internationale standarder, efter de retningslinjer der var udstedt af IAASB. Disse havde til formål at sikre en korrekt implementering af de internationale standarder i dansk revisorlovgivning. Oversættelsen skulle endvidere sikre en direkte sammenhæng mellem de nye internationale standarder og de nye oversatte standarder i Danmark. EU kommissionen skulle ligeledes godkende oversættelsen inden de internationale standarder blev frigivet i dansk revisorlovgivning, således der ikke kunne opstå nogen tvivl om EU kommissionens accept heraf. 39 Kommissionens godkendelse gjorde, at implementeringen af de nye internationale standarder blev udskudt ét år, således disse først trådte i kraft for regnskaber der begyndte d. 33 Udsendt af FSR s REVU i januar IBGR, afsnit Fortolkning af IBGR, afsnit Füchsel, Kim m.fl.: Revisor Rapportering & Regulering, s Füchsel, Kim m.fl.: Revisor Rapportering & Regulering, s Revision og regnskabsvæsen, 2011, nr. 11, s Implementering af Internationale Standarder( ). 39 Revision og regnskabsvæsen, 2011, nr. 11, s Implementering af Internationale Standarder( ). Side 18 af 122

20 Kapitel 2 Revisors påtegning 15. december 2010 eller senere. 40 Det er ikke et EU-krav at anvende de nye ISA er. Dog er ISA erne international anerkendt og dermed er udtryk for god revisionsskik, også i Danmark, og da RL kræver, at revisor skal gennemføre revisionen i overensstemmelse med god revisionsskik, er ISA erne derved i praksis implementeret ved lov i Danmark. 41 Implementeringen af de internationale standarder i Danmark har medført en større synliggørelse af kravene til revisor. Ifølge statsautoriseret revisor Jon Bech, KPMG og statsautoriseret revisor Karl Aage Brasted, BDO skaber dette større kvalitet og bør skabe en større tillid til reviderede årsregnskaber i Danmark. 42 Figuren nedenfor viser sammenhængen mellem de nye ISA er og den før omtalte erklæringsbekendtgørelse. Endvidere henvises der til figur 5 for ISA ernes sammenhæng med begrebsrammen. Erklæringsbekendtgørelse Erklæringsstandarder Revisions-påtegning på reviderede årsregnskaber Erklæringer om udvidet gennemgang af årsregnskaber Erklæringer om gennemgang (Review) af årsregnskaber ISA 700 ISRE 2400 ISRE 2400 ISA 800 ISA 705 ISRE 2410 ISRE 2410 ISA 805 ISA 706 ISA 810 Andre erklæringer med sikkerhed ISA 710 ISRE 2400 ISA 720 ISRE 2410 Øvrige Figur 2: Sammenhængen mellem ISA og Erklæringsbekendtgørelse, efter Revisions og Regnskabsvæsen nr. 3, 2012, side 15, egen tilvirkning Revisors udtalelse om ledelsesberetningen Efter de internationale standarder trådte i kraft, udgik også RS 585 om revision af ledelsesberetningen. 43 ISA erne er udelukkende baseret på revision af historiske finansielle oplysninger, 44 og da ledelsesberetningen indeholder yderligere information, som bland andet fremtidige begivenheder, skal ledelsesberetningen ikke længere indgå i det reviderede årsregnskab. Når årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, hvilket er et krav for virksomheder i regnskabsklasse C og D jf. Årsregnskabsloven(ÅRL) 78, stk. 1, og 102 stk. 1, samt ved virksomheder i regnskabsklasse B såfremt væsentlige usikkerheder omtales, henvises der til ÅRL 135. Denne paragraf indeholder 40 Udledt af FSR: Internationale Standarder om revision og kvalitetsstyring( ), s Revision og regnskabsvæsen, 2011, nr. 11, s Implementering af Internationale Standarder( ). 42 Revision og regnskabsvæsen, 2011, nr. 11, s Implementering af Internationale Standarder( ). 43 REVUs udtalelse om revisors erklæring uden modifikationer( ), november Revision og regnskabsvæsen, 2012, nr. 2, s Ny revisorpåtegning revisionspåtegning( ). Side 19 af 122

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

ANALYSE AF FORBEDRINGSFORSLAG TIL REVISORS EKSTERNE

ANALYSE AF FORBEDRINGSFORSLAG TIL REVISORS EKSTERNE Kandidatafhandling ANALYSE AF FORBEDRINGSFORSLAG TIL REVISORS EKSTERNE RAPPORTERING I FREMTIDEN ANALYSIS OF SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT OF AUDITOR'S EXTERNAL REPORTING IN THE FUTURE Copenhagen Business

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Beskrivelse af centrale forhold ved revisionen

Beskrivelse af centrale forhold ved revisionen Copenhagen Business School Institut for Regnskab og revision Cand.merc.aud studiet Beskrivelse af centrale forhold ved revisionen Communication of key audit matters Forfattere: Malene Bech Larsen Simon

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING (REVU har i juli 2012 foretaget enkelte præciseringer i den oprindelige udtalelse fra januar 2012. De berørte afsnit er markeret med *) Afledt af ikrafttrædelsen af de internationale standarder om revision

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

IAASB s forslag til en ny revisionserklæring - og dennes indflydelse på forventnings- og forståelseskløften

IAASB s forslag til en ny revisionserklæring - og dennes indflydelse på forventnings- og forståelseskløften Cand.merc.aud.-studiet Copenhagen Business School 2012 Kandidatafhandling Afleveringsdato 21. december 2012 IAASB s forslag til en ny revisionserklæring - og dennes indflydelse på forventnings- og forståelseskløften

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Revisionsprotokollat af 15. april 2011

Revisionsprotokollat af 15. april 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 15. april 2011 om ansvarsforhold

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Revision 1 Placering Type og sprog Omfang og forventning Deltagere Deltagerforudsætninger Læringsmål Revision Indhold

Revision 1 Placering Type og sprog Omfang og forventning Deltagere Deltagerforudsætninger Læringsmål Revision Indhold Revision 1 5 ECTS Fagansvarlig: Hans Henrik Berthing Placering 1. semester Type og sprog Obligatorisk Dansk Omfang og forventning Undervisning: ca. 50 timer Forberedelse: Du må normalt regne med at skulle

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere