LOKALPLAN 183. for Agernvej, Oldenvej og Virum Stationsvej i Sorgenfri Bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 183. for Agernvej, Oldenvej og Virum Stationsvej 165-180 i Sorgenfri Bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune"

Transkript

1 LOKALPLAN 183 for Agernvej, Oldenvej og Virum Stationsvej i Sorgenfri Bydel Lyngby-Taarbæk Kommune

2 Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 4 Lokalplanens retsvirkninger... 5 Lokalplanens bestemmelser... 7 Denne lokalplan er udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, december 2006

3 Baggrunden for lokalplanen På baggrund af henvendelser fra Grundejerforeningen Stenvænget angående mulighederne for udskiftning af tage og fortolkning af eksisterende deklarationer besluttede Byplanudvalget i januar 2003 at indlede et samarbejde med grundejerforeningen om udarbejdelse af lokalplan. Lokalplanen skulle dække grundejerforeningens område, som er Agernvej, Oldenvej og Virum Stationsvej Lokalplanarbejdet skulle bl.a. omfatte gennemgang af områdets deklarationer med henblik på regelsanering, fastlæggelse/begrænsning af fremtidige byggemuligheder, udarbejdelse af bevarende bestemmelser for facader, tage og skorstene samt udarbejdelse af bestemmelser om hegn, antenner m.m. I foråret 2003 blev der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af grundejerforeningen og Teknisk Forvaltning, og som input til arbejdet blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt områdets beboere. Eksisterende forhold Bebyggelsen Stenvænget omfatter 64 ejendomme på Agernvej, Oldenvej og Virum Stationsvej. Bebyggelsen indeholder 48 rækkehuse og 16 parcelhuse, alle i ét plan med facader i gule mursten og tagbeklædning i grå skifereternit. Bebyggelsen er opført af arkitekt Thorvald Drejer i Enderækkehus Agernvej. Rækkehusene findes i to spejlvendte typer de sydvendte (21 stk.) og de vestvendte (27 stk.). Husene er oprindeligt 90 m², men i dag har nogle rækkehuse tilbygninger. Parcelhusene er i princippet identiske med de sydvendte rækkehuse, dog har hovedparten tilbygninger. Ejendommen Agernvej 9 er speciel, idet arkitekt Georg Marcussen byggede et hus til sig selv på grunden. Dette hus er på godt 100 m² og med delvis kælder Grundstørrelserne i området varierer fra godt 200 m² til godt m². En typisk rækkehusgrund er på omkring 300 m² - enderækkehusene dog noget større. Parcelhusgrundene er typisk omkring 700 m². 1

4 Lokalplanens indhold Lokalplanens formål Lokalplanen fastsætter retningslinier for områdets fremtidige anvendelse og bebyggelse. Formålet er dels at få bebyggelsen til at fremstå med et ensartet helhedsindtryk og dels at sikre, at området har grøn karakter. Områdets anvendelse Ejendommene skal benyttes til helårsbeboelse. Erhvervsudøvelse i egen bolig er umiddelbart lovlig, når der er tale om erhverv, som almindeligvis kan udføres i boligområder, og hvis erhvervet ikke medfører gener for naboerne. Dog må ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, f.eks. ved skiltning eller lignende. Udførelsen af erhverv må heller ikke medføre en væsentligt øget trafikbelastning eller øget behov for parkering. Udstykninger Bortset fra mindre skelreguleringer må der ikke foretages udstykninger i området. Vej-, sti- og parkeringsforhold Der sker ingen ændringer i forhold til de etablerede veje og stier. placeres i baghaven inden for et 3,0 m dybt byggefelt i hovedhusets bredde (jfr. bilag 3). For enderækkehuse kan kommunalbestyrelsen dog godkende en anden placering, f.eks. svarende til den eksisterende tilbygning på Oldenvej 9. For ejendomme med rækkehuse må der på den enkelte ejendom placeres udhuse, drivhuse eller lignende med et samlet grundareal på højst 20 m². Højden af disse må ikke overstige Småhusreglementets bestemmelser om højst 1,8 m i skel stigende til højst 2,5 m i en afstand af mindst 2,5 m fra skel. For ejendomme med rækkehuse må der i forhaven opføres ét skur eller lignende på højst 4 m² og med en maksimal højde på 1,8 m. Det er fastsat, at skuret i forhaven mindst skal have en bredde på 1,8 m for at undgå aflange skure. Et skur med en længde på f. eks. 3 m vil virke som et fast hegn og er ikke foreneligt med bestemmelsen om, at forhaver skal fremstå med en grøn karakter. For ejendomme med rækkehuse skal en eventuel carport eller garage placeres inden for de på kortbilag 2 viste parkeringsarealer. Garager må dog kun placeres ved enderækkehuse. På grund af eksisterende afløbsledninger er der særlige regler for placering af carport eller garage på ejendommene Oldenvej 14 og Virum Stationsvej 166. Carporte og garager må ikke være bredere end 3,5 m. Sti til baghaver på Oldenvej. Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelse i området skal være i én etage. Bebyggelsesprocenten for ejendomme med parcelhuse må ikke overstige 25. For ejendomme med rækkehuse skal eventuelle tilbygninger, udestuer og overdækkede terrasser Carport placeret indenfor det viste parkeringsareal. 2

5 Bebyggelsens ydre fremtræden Som nævnt er det formålet med lokalplanen at få bebyggelsen til at fremstå med et ensartet helhedsindtryk. Når man laver småforandringer og vedligeholder sit hus, skal man derfor tage skyldigt hensyn til bebyggelsens oprindelige byggeskik. Facaderne skal fremstå som oprindeligt med blank mur af gule sten uden pudsede eller bemalede dele og med murhuller og felter med beklædning af træ. Taget skal dækkes med grå eller sort skifereternit med afdækning og tagrender i zink eller rustfrit stål. Tagrender og nedløbsrør i gråt plastmateriale er også tilladt. Vinduer skal enten opdeles som de oprindelige vinduer eller fremstå som helrammede ruder. Mange vinduer er i årenes løb blevet udskiftet med nye, men ofte i en anden udformning end den oprindelige. Lokalplanen er ikke til hinder for, at disse vinduer kan vedligeholdes og udskiftes med tilsvarende udformning. Tilbygninger skal udføres af samme materialer som hovedhuset. Dog kan kommunalbestyrelsen dispensere til andre materialer, når særlige forhold taler herfor. Udestuer og overdækkede terrasser skal opføres i en træ- eller metalkonstruktion. Som tagdækning må kun anvendes glas eller plastmaterialer. celhus eller på terræn i baghaven. Hvis parabolen placeres på terræn må overkant af parabolen ikke placeres højere end 1,8 m målt fra terræn. For at opnå en ensartethed i bebyggelsen skal alle bemalede dele, herunder skure, udestuer og overdækkede terrasser, være i afdæmpede farver inden for en farveskala, der indeholder hvid, grå nuancer, sort og jordfarver. Nuancer af jordfarverne kan gøres mørkere eller lysere ved at iblande hvid eller sort. Overflader af træ kan også fremstå ubemalede eller gives en træbeskyttelse uden farve eller svarende til den anvendte træsort. Ubebyggede arealer Lokalplanens formål er at bevare og forstærke områdets grønne karakter, hvorfor ejendommene primært skal hegnes med levende hegn i skel. Det er tilladt at supplere med et trådhegn i hækken eller umiddelbart bag denne. Kortbilag 5 viser, hvor levende hegn skal anvendes. Øvrige steder er det efter gensidig aftale tilladt at anvende andre former for hegn. For ejendomme med rækkehuse tillades forhaver anlagt med en mere åben, grøn karakter, hvorfor det er tilladt at erstatte levende hegn med bede, buske eller mindre træer. Beplantning skal generelt udføres under hensyntagen til ønsket om at bevare områdets karakter med en lav beplantning på maks. 5 m. Antenneanlæg Oldenvej. På hver ejendom må der opsættes ét antenneanlæg. Parabolantenner må ikke have en diameter større end 80 cm og skal placeres på skorsten, på gavl af enderækkehus, på gavl væk fra vej, på par- Carporte og forhaver på Agernvej. 3

6 Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanen Kommuneplan revision 98 for Lyngby-Taarbæk Kommune fastlægger dels hovedstrukturen for hele kommunen og dels rammer for indholdet i de fremtidige lokalplaner for de enkelte bydele og områder i kommunen. Lokalplanens område er beliggende i Sorgenfri bydel og er omfattet af bestemmelserne for enkeltområde For området gælder følgende bestemmelser: For område gælder følgende bestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, parcelhuse og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 for parcelhuse og 35 for tæt lav bebyggelse. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Denne lokalplan er i overensstemmelse med rammerne for området. Lokalplanen skærper kravet om etageantal, da der i henhold til lokalplanen kun må bygges i én etage. Varmeplan Varmeanlæg inden for lokalplanens område skal godkendes af kommunalbestyrelsen efter det til enhver tid gældende varmeplanlægningsgrundlag. Spildevandsplan Lokalplanens område er omfattet af gældende spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune. For eventuel ny bebyggelse skal tag- og overfladevand ledes til faskiner på privat grund. Kommunalbestyrelsen har i september 2003 besluttet, at alle servitutstridige forhold skal registreres i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag. Ejere af ejendomme med servitutstridige forhold vil skriftligt blive underrettet om de aktuelle servitutters forhold til lokalplanen og om konsekvenserne heraf. I det omfang den endeligt vedtagne lokalplan tillader det servitutstridige forhold, vil forholdet blive lovliggjort ved planens offentlige bekendtgørelse. For så vidt angår de øvrige servitutstridige forhold, vil kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af planen beslutte, om der skal udstedes påbud om lovliggørelse. En del af de servitutstridige forhold er etableret, uden at ejerne har fremsendt ansøgning til kommunen, selvom forholdene efter byggelovgivningen har krævet byggetilladelse eller anmeldelse. Endelig kan der være enkelte tilfælde, hvor der er etableret forhold, som - uanset at servitutterne er overholdt - er i strid med byggelovgivningen, og hvor forholdene skal lovliggøres alene efter denne lovgivning. Et af kommunalbestyrelsens mål med at udarbejde lokalplaner er at sikre en forenkling af administrationsgrundlaget via ophævelse af servitutter. Kommunalbestyrelsens hjemmel til at ophæve servitutter fremgår af Planlovens 15, og i lokalplanens bestemmelser pkt. 11 kan man se de servitutbestemmelser, der ophæves af denne lokalplan. Lokalplanens påvirkning på bymiljøet Det vurderes, at der med vedtagelse af den foreliggende lokalplan skabes et grundlag for en forbedring af det arkitektoniske og det grønne miljø i området, således at helhedsindtrykket kan fastholdes og med tiden forbedres. Servitutter En servitut er en rettighed over fast ejendom. Der skelnes mellem privatretlige og offentligretlige servitutter og mellem tilstandsservitutter og rådighedsservitutter. En tilstandsservitut giver de påtaleberettigede (rettighedsindehaverne) ret til at kræve en bestemt tilstand på en ejendom opretholdt. En rådighedsservitut giver de påtaleberettigede ret til en nærmere bestemt rådighed over ejendommen. 4 Virum Stationsvej (her set mod nord) deler lokalplanområdet i en østlig og en vestlig del.

7 Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af denne lokalplan kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Lokalplanen indeholder i pkt. 11 en bestemmelse om, at de i paragraffen nævnte servitutter ophæves. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Der henvises i øvrigt til Lov om Planlægning, 18 om lokalplaners retsvirkninger, og kapitel 14: Klage og søgsmål. 5

8

9 Lokalplanens bestemmelser LOKALPLAN NR. 183 FOR AGERNVEJ, OLDENVEJ OG VIRUM STATIONSVEJ I SORGENFRI BYDEL I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002 som ændret ved lov nr. 440 af 10. juni 2003) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2.1 nævnte område. 1. Formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at sikre områdets anvendelse til boligformål, helårsbeboelse, at sikre at bebyggelsen fremstår med et ensartet helhedsudtryk, at bevare og forstærke områdets grønne karakter. 2. Område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter følgende matr. nr.: Agernvej: 15 ho, 15 hn, 15 hm, 15 hl, 15 hf, 15 ht, 15 hu, 15 hv, 15 hx, 15 hy, 15 hz, 15 hæ, 15 hø, 15 ia, 15 ib, 15 ic, 15 id, 15 ie, 15 if, 15 ig, 15 hp, 15 hq, 15 hr, Oldenvej: 15 kb, 15 kc, 15 kd, 15 ke, 15 kf, 15 kg, 15 kh, 15 iy, 15 ix, 15 iv, 15 iu, 15 it, 15 is, 15 ir, 15 iq, 15 ip, 15 io, 15 in, 15 im, 15 il, 15 ik, 15 ii, 15 ih, 15 hi, 15 hh, Virum Stationsvej: 15 hg, 15 hs, 15 gt, 15 he, 15 gu, 15 hd, 15 gv, 15 hc, 15 gx, 15 hb, 15 gy, 15 ha, 15 gz, 15 gø, 15 iz, 15 gæ, Vej- og stiarealer: 15 a, 15 ml, 15 mm, 15 mn, 15 mo samt del af litra l, alle af Virum by, Sorgenfri, samt alle parceller, der efter den 1. juli 2003 udstykkes fra de nævnte ejendomme Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål, helårsbeboelse. 3.2 Følgende ejendomme må kun anvendes til tæt-lav bebyggelse: 15 ho, 15 hn, 15 hm, 15 hl, 15 ht, 15 hu, 15 hv, 15 hx, 15 hy, 15 hz, 15 hæ, 15 hø, 15 ia, 15 ib, 15 ic, 15 id, 15 ie, 15 if, 15 ig, 15 hp, 15 hq, 15 hr, 15 hs, 15 kb, 15 kc, 15 kd, 15 ke, 15 kf, 15 kg, 15 kh, 15 iy, 15 ix, 15 iv, 15 iu, 15 it, 15 is, 15 ir, 15 iq, 15 ip, 15 io, 15 in, 15 im, 15 il, 15 ik, 15 ii, 15 ih, 15 hh, 15 hg. 3.3 Følgende ejendomme må kun anvendes til parcelhusbebyggelse: 15 gt, 15 he, 15 gu, 15 hd, 15 gv, 15 hc, 15 gx, 15 hb, 15 gy, 15 ha, 15 gz, 15 gø, 15 iz, 15 gæ, 15 hf, 15 hi. 3.4 På hver ejendom må der kun indrettes én bolig for én familie. 3.5 Indenfor området er det tilladt at drive en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, og uden at der beskæftiges andre end boligens beboere, at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres herunder ved skiltning eller lignende, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at erhvervsarealet højst udgør 25 % af det samlede etageareal over terræn på den pågældende ejendom, at virksomheden ikke medfører væsentlige gener i form af støj, lugt, rystelser og lignende, og at virksomheden ikke medfører væsentligt øget trafikbelastning eller parkeringsbehov. 4. Udstykninger 4.1 Yderligere udstykning må ikke finde sted. 4.2 Mindre skelreguleringer og udlæg af arealer til offentlig vej, sti og friarealer samt forsynings- og afløbsledninger er dog tilladt.

10 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 De i punkt 2.1 nævnte vej- og stiarealer skal opretholdes og må kun anvendes til vej- og stiformål. 5.2 Der udlægges ikke areal til nye veje og stier i området. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 De eksisterende række- og parcelhuse må ikke nedrives. 6.2 Ved genopførelse efter brand eller lignende skal nyt byggeri på den enkelte ejendom placeres og udformes som den oprindelige bebyggelse eller svarende til det nedbrændte byggeri. 6.3 For de i punkt 3.2 nævnte ejendomme (rækkehuse) gælder følgende: Bebyggelse må ikke opføres i mere end én etage Tværmurene mellem rækkehusene skal være fælles brandmure Tilbygninger, udestuer og overdækkede terrasser må kun placeres med en maksimal dybde på 3,0 m målt fra hovedhusets facade mod baghaven i byggefeltet som vist på bilag 3. Ved enderækkehuse kan kommunalbestyrelsen godkende en anden placering Facaderne til de i punkt nævnte tilbygninger, udestuer og overdækkede terrasser skal være henholdsvis parallelle og vinkelrette med eksisterende facader På den enkelte ejendom må det samlede grundareal af eventuelle udhuse, drivhuse eller lignende ikke overstige 20 m² I forhaven må kun placeres ét skur eller lignende. Skuret må ikke overstige 1,8 m i højden og 4 m² i grundareal. Skuret skal som minimum gives en bredde på 1,8 m. Skuret skal som minimum placeres 0,5 m fra naboskel og 0,5 m fra vejskel Carporte må kun placeres inden for de på kortbilag 2 viste parkeringsarealer Garager må kun placeres på ejendomme med enderækkehuse og da kun inden for de på kortbilag 2 viste parkeringsarealer Bredden af carporte og garager må ikke overstige 3,5 m. 6.4 For de i punkt 3.3 nævnte ejendomme (parcelhuse) gælder følgende: Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelse må ikke opføres i mere end én etage. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Hovedhuset Hovedhuset skal fremstå som det oprindelige med blank mur af gule sten uden pudsede eller bemalede dele og med felter med beklædning af træ For rækkehuse skal placering og dimensioner af murhuller fremstå som de oprindelige, jfr. bilag For parcelhuse kan placering og dimensioner af murhuller ændres, hvis det sker i respekt for den eksisterende bebyggelses helhedspræg og i den oprindelige byggeskik Taget skal dækkes med grå eller sort skifereternit. Tagkanten skal afsluttes med afdækning og tagrender i zink eller rustfrit stål. Tagrender i gråt plastmateriale er også tilladt Vinduer skal enten opdeles som de oprindelige vinduer, jfr. bilag 4, eller fremstå som helrammede ruder Udskiftning og vedligeholdelse af øvrige bygningsdele skal ske med respekt for den eksisterende bebyggelses helhedspræg og den oprindelige byggeskik, jfr. bilag Tilbygninger Tilbygninger skal udføres af samme materialer som hovedhuset. Dog kan kommunalbestyrelsen dispensere til andre materialer, når særlige forhold taler herfor.

11 7.2.2 Udformningen af tilbygninger skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 7.3 Udestuer og overdækkede terrasser Udestuer og overdækkede terrasser skal udføres i en træ- eller metalkonstruktion. Som tagdækning må kun anvendes glas eller plastmaterialer. 7.4 Reklamering og skiltning udover opsætning af almindelige husnumre og navneplader er ikke tilladt. 7.5 Til alt bemalet udvendigt træværk og metal må kun anvendes hvid, grå, sort eller jordfarver. 8. Ubebyggede arealer 8.1 Ejendomme må kun hegnes med levende hegn de steder, det fremgår af kortbilag 5. Hegnet kan suppleres med et trådhegn i hækken eller umiddelbart bagved. Hegnet må maksimalt være 1,8 m højt. 8.2 Forhaver skal fremstå med en grøn karakter. For ejendomme med rækkehuse skal forhaver hegnes med levende hegn mod vej eller fremstå med en mere åben karakter i form af bede, buske eller mindre træer. 8.3 Arealer til parkering skal befæstes med brolægning, fliser, armeret græs, perlesten eller lignende. Asfalt eller lignende må ikke anvendes. 8.4 De ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende. 9. Særlige bestemmelser 9.1 Inden for lokalplanens område må der på den enkelte ejendom ikke parkeres last- eller varebiler med en totalvægt over 3,5 t. 9.2 På hver ejendom må der kun opsættes ét antenneanlæg. Parabolantenner må maksimalt have en diameter på 80 cm og kan enten placeres på skorsten, på gavl af enderækkehus, på gavl væk fra vej på parcelhus eller på terræn i baghaven. Ved placering på terræn må overkant af parabolen ikke overstige en højde på 1,8 m målt fra terræn Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Før ny bebyggelse tages i brug, skal bebyggelsen være tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunalbestyrelsens anvisning. 11. Servitutter 11.1 Følgende servitutter / servitutbestemmelser ophæves på nedenstående ejendomme: Servitut lyst (8084): Dok. om bebyggelse, benyttelse m.v. på matrikelnumrene: 15 a, 15 ml, 15 mm, 15 mn, 15 mo, 15 kh, 15 kd, 15 iu, 15 hf, 15 hø, 15 ie, 15 hs, 15 hq, 15 hp, 15 kg, 15 kf, 15 ke, 15 kc, 15 kb, 15 iz, 15 iy, 15 ix, 15 iv, 15 it, 15 is, 15 ir, 15 iq, 15 ip, 15 ho, 15 hn, 15 hm, 15 hl, 15 ht, 15 hu, 15 hv, 15 hx, 15 hy, 15 hz, 15 hæ, 15 ia, 15 ib, 15 ic, 15 id, 15 if, 15 ig, 15 hr, 15 io, 15 in, 15 im, 15 il, 15 ik, 15 ii, 15 ih, 15 hi, 15 hh, 15 hg. For så vidt angår: At de parceller, hvorpå rækkehuse opføres, herefter ikke vil blive yderligere bebygget med undtagelse af eventuelle garager ved gavlhusene anbragt i baghaverne. At facaderne ikke vil blive ændret hverken ved ombygning eller farveforandring. At have og hegn vil blive anlagt og vedligeholdt på en efter bygningskommissionens og kommunalbestyrelsens skøn passende måde. At tværmurene mellem husene skal være fælles brandmure. Vedtaget af Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse den 27. november Rolf Aagaard-Svendsen / Bjarne Holm Markussen

12

13

14

15

16

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 34 vedrører et område øst for Grønsvinget og nord for Vingetoften. Området er udnyttet til boligbebyggelse i form af ens gårdhuse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser før et område, f eks øm : - anvendelse - udstykning - vej- øg stiforhold - placering øg udformning af bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 156. For en kædehusbebyggelse på Hybenvej og Kvædevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 156. For en kædehusbebyggelse på Hybenvej og Kvædevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 156 For en kædehusbebyggelse på Hybenvej og Kvædevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen..............................................................................................................................

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 8 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 8 vedrører kædehusbebyggelsen ved Havlykkevej og Stokkemarkevej. Udover at fastlægge, at området kun må anvendes til boligformål, og

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN 104. For et rækkehusområde ved Skeltoftevej i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 104. For et rækkehusområde ved Skeltoftevej i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 104 For et rækkehusområde ved Skeltoftevej i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Den oprindelige bebyggelse 2 Lokalplanens indhold 4 Lokalplanens

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 106. For Kongevejen og Ahornvej 2-4 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 106. For Kongevejen og Ahornvej 2-4 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 106 For Kongevejen 161-167 og Ahornvej 2-4 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 132. For rækkehusbebyggelsen omkring Buskevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 132. For rækkehusbebyggelsen omkring Buskevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 132 For rækkehusbebyggelsen omkring Buskevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 132 For rækkehusene omkring Buskevej i Sorgenfri bydel [[Forside]] Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 28 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 28 vedrører et boligområde ved Herlev Hovedgade, Gåseholmvej og Sønderlundvej mellem Engløbet og Stumpedal og fastlægger, at området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø

TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø CVR TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR. 22-06-2016 16/1420 32471528 hmj.tf Orientering om offentlig bekendtgørelse af tillæg nr. 1 til lokalplan 73 Tårnby Kommunalbestyrelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN 166. For et område mellem Chr. Winthers Vej, Gammel Bagsværdvej og Nybrovej i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 166. For et område mellem Chr. Winthers Vej, Gammel Bagsværdvej og Nybrovej i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 166 For et område mellem Chr. Winthers Vej, Gammel Bagsværdvej og Nybrovej i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune I ndholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen..............................................................................................................................

Læs mere