Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2013"

Transkript

1 Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2013 December 2013

2 »Vi havde nogle hyggelige timer og en god dialog med mange borgere. Rigtig mange tilkendegav, at det var et godt initiativ, og at der er for meget affald på vejene. De fleste sagde, at de ikke selv smider affald ud af bilen - men nogle må jo gøre det, når det nu ligger der...«louise Pihl Henriksen Affaldsplanlægger Natur, Miljø og Trafik Odsherred Kommune Kampagnepartner, Rene Veje Nu Presse Hold Danmark Rent udleverer gerne undersøgelser, tal, rapporter og fotos til interesserede journalister. Hold Danmark Rent Redaktion: Tryk: Fotos: Hold Danmark Rent FlexGraphic Klaus Sletting Jensen, Colourbox, Odsherred Kommune, Lundegården, Assens Kommune. Forsidefoto: Vores Kvarter i Lundegården, Ballerup. 2 HOLD DANMARK RENT

3 Indholdsfortegnelse Forord side 5 Rapportens hovedkonklusioner side 6 Hvordan kortlægger kommunerne? side 7 Kommunernes kortlægning ann side 8 Kortlægningskommuner 2013 side 9 Hvad ligger hvor? side 10 Resultat af efterårskortlægningen 2013 side 12 Brug kortlægningen som et værktøj side 13 Kortlægning og værktøjskasser side 14 Kortlægning og kampagner side 15 Kommunerne kan spare penge på kortlægningen side 17 Kendskabet til hold danmark rent stiger side 18 Hold danmark rents baggrund og opgave side 19 HOLD DANMARK RENT 3

4 »Det uvurderlige engagement fra kommunerne i kortlægningerne har allerede givet en masse brugbar viden om, hvor det bedst kan betale sig for kommunerne at sætte ind.«bjarke L. Frandsen Konstitueret direktør Hold Danmark Rent 4 HOLD DANMARK RENT

5 Forord Jo mindre henkastet affald, der findes i Danmark, jo gladere er vi. Hold Danmark Rents analyser viser, at 34 % af strandgæsterne finder et andet sted at være, hvis der ligger affald. 47 % af motionisterne bliver irriterede og kede af det, hvis der ligger skrald, hvor de løber eller cykler. Og 68 % af danskerne får ødelagt deres humør, hvis der ligger skrald, hvor de bor. Selvom cigaretskod og tyggegummi er de to affaldsfraktioner, der tilsyneladende henkastes mest af, er det vigtigt at huske på, at vores oplevelse af henkastet affald ikke kun er afhængig af mængderne. Der er nemlig stor forskel på, hvor meget de forskellige affaldsfraktioner fylder i landskabet. Der kan ligge mange tyggegummiklatter og cigaretskod på et lille område, men de ser ikke nødvendigvis ud af så meget som de stykker fast food emballage, der eksempelvis er smidt i samme område. Og de er heller ikke lige så fysisk generende som de flasker og glasskår, der er smidt på cykelstien. Henkastet affald er guld på gaden.for affald er kun affald, fordi det ikke længere bruges til sin oprindelige funktion, som måske var emballage, ispind eller glas. Det henkastede affald er imidlertid en væsentlig ressource, som altid kan bruges til noget andet og bedre. Chips-emballage kan blive til en håndtaske. Dåser kan blive til en cykel eller en stegepande. Plastikposer kan genanvendes til frakker. Vi kan også bruge affald til opvarmning af vores boliger. Affald kan altid bruges til noget andet end at blive smidt i naturen. Og vi har brug for at bruge det! Indsatsen mod henkastet affald er en fælles opgave, som kun kan løses, hvis alle er med. Det uvurderlige engagement fra kommunerne i kortlægningerne har allerede givet en masse brugbar viden om, hvor det bedst kan betale sig for kommunerne at sætte ind. Hold Danmark Rent arbejder for at skabe ansvar, glæde og tryghed. For gennem glæden tror vi på, at ansvaret gror for vores fælles omgivelser. Et ansvar, der bidrager til, at vi alle smider affaldet det rigtige sted hen og dermed skåner naturen, vores byer, gader og stræder. Bjarke L. Frandsen Konstitueret direktør, Hold Danmark Rent HOLD DANMARK RENT 5

6 Rapportens hovedkonklusioner Det er nu fire år siden, at kortlægningen af henkastet affald blev gennemført for første gang. Siden er der kommet nye kommuner til, som alle med deres deltagelse i kortlægningen bidrager til at indsamle vigtig viden om det henkastede affalds udbredelse og beskaffenhed. Henkastet affald er fortsat en stor udfordring i Danmark, men med den øgede viden om affaldet er vi langt bedre klædt på til at møde udfordringerne i øjenhøjde og arbejde med og mod den adfærd, der er årsag til, at affaldet havner de forkerte steder. Årets rapport viser, at: Cigaretskod og tyggegummi er de to mest udbredte affaldsfraktioner i Danmark. De udgør henholdsvis 51 % og 21 % af affaldet ved efterårskortlægningen. Bycentrum er generelt det målepunkt, der er mest belastet af henkastet affald. Her ligger i gennemsnit 35 stk. affald pr. målepunkt, mens der på åbent land gennemsnitligt kun ligger 5 stk pr. målepunkt. I alt 17 kommuner har deltaget i kortægningen i kommuner har deltaget både forår og efterår. Kommunerne har i alt kortlagt stk. henkastet affald. 6 HOLD DANMARK RENT

7 Hvordan kortlægger kommunerne? - metode til kortlægning af henkastet affald Formålet med metoden er at gøre det muligt på et ensartet grundlag i danske kommuner at opgøre mængden af henkastet affald på udvalgte arealer. Hold Danmark Rent har udviklet kortlægningsmetoden som pilotprojekt i samarbejde med kommunerne Kolding, Aabenraa, Tønder, Sønderborg, Haderslev, Esbjerg og Vejen samt Vejdirektoratet. Kortlægningen foretages hvert år i april og oktober. Hold Danmark Rent melder ud fra år til år, hvilke uger der måles. Metoden er enkel at bruge og kræver ikke særlig meget tid. Den består af fire overordnede trin: 1. Udvælgelse af målepunkter 2. Oplæring af medarbejder 3. Optælling af affald 4. Indtastning af data Ved at anvende metoden vil den enkelte kommune: få et billede af det henkastede affalds sammensætning og omfang og af kilderne til affaldet. få nøgletal for omfanget af henkastet affald for hvert undersøgt område og for kommunen som helhed. over tid få mulighed for at vurdere effekten af kommunens indsats. HOLD DANMARK RENT 7

8 Kommunernes kortlægning anno 2013 I 2013 har i alt 17 kommuner deltaget i kortlægningen af henkastet affald. 15 kommuner har deltaget både forår og efterår. I foråret blev der i kommunerne registreret i alt stk. henkastet affald, mens tallet i efteråret var stk. De i alt 17 medvirkende kommuner har således i alt i 2013 kortlagt stk. henkastet affald. De i alt stk. affald svarer til stk. pr. kommune, der har medvirket i kortlægningen i Som udgangspunkt kortlægger hver kommune det henkastede affald på seks forskellige målepunkter, der hver udgøres af 300 m2. Nogle kommuner kortlægger dog på færre målepunkter, mens andre har flere end seks. Antallet af målepunter hænger typisk sammen med kommunens størrelse, placering og sammensætning. Kortlægningen er først og fremmest et øjebliksbillede, og tallene siger desværre ikke noget om årsagerne til, hvor meget der ligger. Grundene kan være alt fra øget indsats mod affaldet til kampagner, arrangementer, vejr og vind, m.v. Efterhånden som flere kommuner engagerer sig i kortlægningen af henkastet affald, vil der sandsynligvis tegne sig et mere eksakt billede af affaldssituationen i Danmark.»Vi har problemer med, at der ligger mange cigaretskod, især i Assens By. Det ser ikke pænt ud, og det koster mange penge at få fejet op.«anette Lyngsie Ingeniør Assens Kommune Vej og Trafik Kortlægger og kampagnepartner, Kan Du Ramme? 8 HOLD DANMARK RENT

9 Kortlægningskommuner 2013 I efterårets kortlægning af det henkastede affald deltog 15 kommuner. I disse kommuner bor der i alt indbyggere, svarende til 19,5 % af Danmarks befolkning. Kommune Assens Kommune Esbjerg Kommune Frederiksberg Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Herning Kommune Ishøj Kommune Kolding Kommune Silkeborg Kommune Tønder Kommune Vallensbæk Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Aalborg Kommune I alt Indbyggere Kilde: Danmarks Statistik. Indbyggerantal pr. 1/ , 3. kvartal. HOLD DANMARK RENT 9

10 Hvad ligger hvor? Fordeling af affaldsfraktioner på målepunktskategorier - efterår 2013 Tyggegummi Plast - flasker, poser, andet Papir, pap, cigaretpakker Organisk affald, madrester Metaldåser og øvrigt metal Glas og flasker - hele og knuste Fast food emballage Diverse Cigaretskod Boner Diagrammet ovenfor viser, hvor meget der i gennemsnit ligger af de forskellige affaldsfraktioner på de forskellige typer målepunkter. Tallene er baseret på efterårskortlægningen fra de 15 deltagende kommuner. Diagrammet illustrerer først og fremmest, at det især er byerne, der belastes af henkastet affald. I øvrige områder er det hovedsagelig cigaretskod, der er et problem. Bycentrum er den målepunktskategori, hvor der samlet set ligger mest henkastet affald. De præcise gennemsnitstal fremgår af tabellen på næste side. De to mest udbredte affaldsfraktioner i bycentrum er cigaretskod og tyggegummi. Hvis vi overordnet set skal udlede noget om henkastet affald på baggrund af diagrammet, er det muligt at lave nogle forsøgsvise antagelser: Eksempelvis kunne man fremsætte en teori om, at mængden af henkastet affald hænger sammen med brugsgraden på det givne målepunkt. Bycentrum og byområder er generelt præget af, at der er flere mennesker og mere trafik, end der eksempelvis er i landsbyer og på åbent land. Man kunne ligeledes have en formodning om, at brugsfaconen spiller en rolle. Med brugsfaconen menes her, måden hvorpå man bruger og agerer i et givent område. Fordi der i bycentrum typisk er mange mennesker, er der sandsynligvis tilsvarende mindre ejerskab og ansvarsfølelse for omgivelserne, samtidig med at anonymitetsgraden kan være stor. Omvendt er landsbyer sandsynligvis i højere grad præget af nærhed og lokalfølelse, hvilket kan medvirke til at forstærke den gode og korrekte affaldsadfærd. 10 HOLD DANMARK RENT

11 Tabellen nedenfor viser, hvor meget der i gennemsnit ligger af de forskellige affaldsfraktioner på de forskellige typer målepunkter. Tallene er baseret på indberetninger fra 15 kommuner i efteråret Affaldstyper Bycentrum Byområde Indfaldsveje Landsbyer Rekreative områder/ strand Åbent land Gennemsnit/ affaldsfraktion Boner Cigaretskod Diverse Fast food emballage Glas og flasker - hele og knuste Metaldåser og øvrigt metal Organisk affald, madrester Papir, pap, cigaretpakker Plast - flasker, poser, andet Tyggegummi Gennemsnit/ målepunkt HOLD DANMARK RENT 11

12 Fordeling på affaldsfraktioner. Efterår 2013 Tyggegummi Plast - flasker, poser, andet Papir, pap, cigaretpakker Organisk affald, madrester Metaldåser og øvrigt metal Glas og flasker - hele og knuste Fast food emballage Diverse Cigaretskod Boner Resultat af efterårskortlægningen 2013 Cirkeldiagrammet illustrerer, hvordan det henkastede affald fra de 15 kortlægningskommuners efterårsmålinger fordeler sig på de ti forskellige foruddefinerede affaldsfraktioner. Diagrammet viser først og fremmest, at cigaretskod er den mest henkastede affaldsfraktion i efteråret Dette stemmer overens med tidligere års kortlægning, hvor cigaretskod hver gang placerer sig med en andel på cirka halvdelen af den samlede mængde henkastet affald. I forhold til efterårskortlægningen 2012 er der en forøgelse i mængden af cigaretskod, som er steget fra 43 % til 51 %. Efter cigaretskod er tyggegummi - med en andel på 21 % - den affaldsfraktion, der ligger mest af. Der tegner sig således et generelt og konsistent billede af, at tyggegummi og cigaretskod repræsenterer cirka 2/3 af alt henkastet affald. På tredjepladsen ligger i år plast, herunder flasker, poser, andet med 10 %, mens papir, pap, cigaretpakker placerer sig på en fjerdeplads med 8 % af affaldet. Dernæst følger metaldåser og øvrigt metal med en andel på 4 %. Selv om cigaretskod og tyggegummi mængdemæssigt udgør de største fraktioner, kan papir, plastikposer og fast food-emballage visuelt synes som et større problem. 12 HOLD DANMARK RENT

13 Brug kortlægningen som værktøj Adfærd og henkastning af affald er nært beslægtede. Det er vores adfærd, der er på spil, når vi på et splitsekund træffer beslutningen om at smide vores slikpose fra os på jorden. Når vi omvendt vælger ikke at smide slikposen på jorden, men tager den med videre til den nærmeste skraldespand, skyldes det også vores adfærd. Adfærd er med andre ord foranderlig. Men hvordan kan man ændre adfærd? Og hvordan hænger adfærdsændringer sammen med kortlægningen af henkastet affald? De to ting hænger sammen på den måde, at den ene forudsætter den anden. For hvis vi skal tage udfordringen op mod det henkastede affald, er vi først nødt til vide, hvor det ligger, hvad der ligger og hvor meget, der ligger. Og lige netop det kan kortlægningen hjælpe med at afdække. For det er ikke lige meget, om det er cigaretskod eller glasskår, der ligger på jorden, og om de ligger på stranden eller ved siden af en skole. Denne viden medvirker til, at den enkelte kommune kan danne sig et overblik over, hvilke udfordringer det henkastede affald i kommunen byder på. Kortlægningen kan nemlig pege på tendenser, som affaldsindsatsen efterfølgende kan rettes ind efter. Måske afslører kortlægningen, at der er flest problemer med henkastet affald ved de lokale skoler. I så fald kan problemet måske løses ved at lave kampagner på skolerne eller ved at sætte affaldshåndtering på skoleskemaet. Måske viser kortlægningen, at der dagligt gøres rent et sted i kommunen, selvom der kun ligger ganske lidt henkastet affald, mens et mere belastet område kun renholdes en gang om ugen, hvorfor det kunne give mening at omfordele arbejdet. Kortlægningen giver mulighed for at tage temperaturen på kommunens affaldsudfordringer, og efterfølgende arbejde endnu mere målrettet med strategi og prioritering af ressourcer. For Hold Danmark Rents vedkommende bidrager tallene til at skabe et øjebliksbillede af affaldssituationen på tværs af landet og danne baggrund for udvikling af kampagner og nye værktøjer rettet mod det henkastede affald. Jo flere kommuner der kommer med, des mere repræsentative bliver tallene. HOLD DANMARK RENT 13

14 Værktøjskasser Hold Danmark Rent har udviklet en række værktøjskasser, der består af viden, gode råd og konkrete redskaber. Værktøjskasserne skal gøre kommuner, borgere, frivillige og andre interessenter i stand til selv at gå i gang med projekter eller kampagner rettet mod henkastet affald. For kommunerne kan kortlægningen også være med til at give et fingerpeg om, hvor det kunne være en idé at inddrage en værktøjskasse i den fremadrettede indsats for at nedbringe mængden af henkastet affald. Måske er en cigaretskodkampagne, en opsamlingsdag i et lokalt boligområde eller en temadag for byens skolebørn vejen frem? Find alle Hold Danmark Rents værktøjskasser på 14 HOLD DANMARK RENT

15 Kortlægning og kampagner Transportminister Pia Olsen Dyhr var med til sætte Rene Veje Nu 2013 i gang Kortlægningen er andet og mere end blot tal i et diagram. Kortlægningen er et springbræt til at arbejde helt konkret med og mod henkastet affald. For henkastet affald er først og fremmest et udtryk for uhensigtsmæssig adfærd. Heldigvis kan adfærd påvirkes og forbedres. Og dermed kan vi også påvirke adfærden omkring at kaste affald fra sig. Et af midler, Hold Danmark Rent benytter, er kampagner. I 2013 har Hold Danmark Rent og partnere eksempelvis uddelt lommeaskebægre og lommeskraldeposer i forbindelse med danske musikfestivaler, i værktøjskasser som Golfkassen, under kampagnerne Ren Strand - Sikker Strand, Kan Du Ramme? og i forbindelse med Rene Veje Nu, hvor transportminister Pia Olsen Dyhr fandt plads i kalenderen til at være med. Adfærden påvirkes også gennem værktøjskassen Vores Kvarter, hvor blandt mange andre Lundegården i Ballerup har haft beboere i alle aldre af huse for at rydde op. Kampagnen Kan Du Ramme? satte fokus på de 9 millioner cigaretskod, der dagligt havner på gaden og i naturen. HOLD DANMARK RENT 15

16 »Generelt blev vi godt modtaget, når vi uddelte kampagnematerialet. Vores vurdering er, at kampagnen har været med til sætte en positiv dagsorden omkring herreløst affald.«anders Koustrup Sørensen Ingeniør Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Kortlægger og kampagnepartner, Kan Du Ramme? 16 HOLD DANMARK RENT

17 Kommunerne kan spare penge på kortlægning Henkastet affald koster de danske kommuner en halv milliard kroner om året, så der er ikke kun signalværdi, men rendyrket økonomisk fornuft i at påvirke adfærden. De danske kommuner er derfor aktive brugere af og partnere i Hold Danmark Rents mange kampagner og tiltag. 17 kommuner har benyttet kortlægningen i og mange af dem har taget afsæt i kortlægningen for at komme noget af det henkastede affald til livs gennem kampagner og værktøjskasser. Kolding, Helsingør, Assens, Varde, Aalborg, Herning, Aarhus og Albertslund har eksempelvis gennemført kampagnen Kan Du Ramme? De 8 kommuner har uddelt lommeaskebægre til borgerne i forsøget på at begrænse antallet af cigaretskod på offentlige arealer. Hver eneste dag rammer 9 millioner skod ikke askebægeret, når rygerne er færdige med at nyde deres cigaret. Og hvis skoddet havner mellem to brosten eller ved jernbaneskinner, koster det i snit 2 kroner at fjerne hver enkelt af dem. Hvis de henkastede skod ikke bliver fjernet, er naturen op til 5 år om at nedbryde dem. Rene Veje Nu 2013, der i år blev gennemført for fjerde gang, havde Hold Danmark Rent som kampagneleder. Kommunerne, Albertslund, Rebild, Kolding, Varde, Helsingør, Favrskov, Halsnæs, Odsherred, Vallensbæk og Tønder deltog også med uddeling af både foldere og lommeskraldeposer. Birgit Brødsgaard og Katrine Bach satte fokus på kampagnen Rene Veje Nu i Odsherred Kommune. I Assens Kommune blev der sat fokus på skod i kampagnen Kan Du Ramme? HOLD DANMARK RENT 17

18 Kendskabet til Hold Danmark Rent stiger Hold Danmark Rents seneste kendskabsanalyse fra efteråret 2013 viser, at der i den danske befolkning fortsat er massiv opbakning til Hold Danmark Rent. 84 % af danskerne giver nemlig udtryk for, at der er behov for en organisation som Hold Danmark Rent. 49 % af danskerne har hørt om Hold Danmark Rent. Det er en markant forøgelse af tallet fra 2011 på 39,9 %. I år er over 90 % af dem, der kender Hold Danmark Rent, meget præcise i deres viden om organisationens arbejde. Flere end voksne danskere har personligt deltaget i eller oplevet årets aktiviteter og kampagner. Flest - cirka en halv million danskere - har hørt om Hold Danmark Rent i forbindelse med uddeling eller salg af lommeaskebægeret. Årets hovedaktiviteter er gennemsnitligt blevet set eller hørt omtalt af 1 million danskere. Kendskabet skyldes helt hovedsageligt omtale i aviser, TV, radio og på nettet. 98 % af danskerne betragter henkastet affald som et problem, der i høj eller nogen grad skal håndteres. Hele 78 % af danskerne mener, at problemet med henkastet affald i høj grad skal behandles. Stat og kommuner skal bidrage til finansieringen af Hold Danmark Rent. 54 % mener, at staten skal punge ud. 45 % peger på kommunerne.»kortlægningen giver nyttig viden i forhold til kommunikationen om problemerne med henkastet affald.«peter Raben Nebeling Vej & Parkchef Esbjerg Kommune Kortlægger 18 HOLD DANMARK RENT

19 Hold Danmark Rents baggrund og opgave Hold Danmark Rent er etableret som svar på de stigende problemer med henkastet affald overalt i Danmark. Fonden blev lanceret i juli 2008 og formelt stiftet i oktober Hold Danmark Rent er en netværksorganisation, som skal mindske problemet med henkastet affald og forandre danskernes syn på at smide affald. Hold Danmark Rent arbejder gennem målrettede adfærdsændrende kampagner, faktisk oprydning og udvikling af værktøjer til effektivisering af indsatsen mod henkastet affald. Alle er velkomne til at give et bidrag, der kan gøre Danmark renere. Alle kommuner, virksomheder og organisationer kan blive medlem af Hold Danmark Rent - eller tilbyde sig som sponsor. Derudover kan man støtte Hold Danmark Rent på frivillig basis ved at at tilmelde sig vores Frivilligbank eller bruge vores værktøjskasser. 98 % af danskerne har den holdning, at det er forkert at smide affald fra sig, men halvdelen af os gør det alligevel. Vores opgave i Hold Danmark Rent er derfor ikke at flytte holdninger, men at flytte adfærd. At ændre adfærd kræver en langsigtet indsats med mange virkemidler. I Hold Danmark Rent arbejder vi ud fra en positiv tilgang med gode eksempler, gode løsninger og humor som den røde tråd. I Hold Danmark Rent tror vi på, at et Danmark, som er frit for henkastet affald, er et renere, grønnere og gladere Danmark. HOLD DANMARK RENT 19

20 Vil du vide mere? I Hold Danmark Rent deler vi gerne ud af vores viden. Du kan læse mange flere analyser på: Vær med til at kortlægge i din kommune Hold Danmark Rent opfordrer alle landets kommuner til at melde sig til kortlægningen i foråret 2014 og i efteråret Jo mere viden, vi får indsamlet, jo bedre kan vi og I målrette indsatsen og forebygge henkastet affald i Danmark. For medlemskommuner er det gratis at være med i kortlægningen. Og du har muligheden for at bestille en individuel rapport på netop din kortlægning. Kontakt os på eller på telefonnummer Følg os på:

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2012

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2012 Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2012 December 2012 »Kortlægningen skaber fokus på henkastet affald. Den giver viden om, hvor der smides affald, og hvad der smides mest af. Det er vigtigt, at

Læs mere

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2011

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2011 Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2011 December 2011 Presse Hold Danmark Rent udleverer gerne undersøgelser, tal, rapporter og fotos til interesserede journalister. Hold Danmark Rent Annaborg Frederiksværksgade

Læs mere

KORTLÆGNING AF HENKASTET AFFALD I DANMARK 2014

KORTLÆGNING AF HENKASTET AFFALD I DANMARK 2014 KORTLÆGNING AF HENKASTET AFFALD I DANMARK 24 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 SÅDAN KORTLAGDE KOMMUNERNE I 24 4 KOMMUNERNES RESULTATER I 24 5 HVAD LIGGER HVOR? 6 HVAD FORTÆLLER RESULTATERNE OS? 7 FREMTIDENS

Læs mere

Datarapport - Skraldetragten

Datarapport - Skraldetragten Datarapport - Skraldetragten I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget fire målinger/registreringer af det affald, der har ligget henkastet på tilkørselsramperne ved henholdsvis rasteplads

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser Henkastet affald Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser I dette emne skal du blandt andet: Lære om affald

Læs mere

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen.

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. Minirapport Skraldetragten Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Henkastet affald. - analyse af kommunernes vurderinger Side 1 af 19

Henkastet affald. - analyse af kommunernes vurderinger Side 1 af 19 13.10.06 Side 1 af 19 Henkastet affald - analyse af kommunernes vurderinger Operate A/S Slotsgade 2 2200 København N tlf. +45 38 16 80 90 fax +45 38 16 80 99 operate@operate.dk www.operate.dk Side 2 af

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 28 Offentligt Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål B Af regeringens finanslovsforslag for 2013 fremgår

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Skraldiaden. En affaldskampagne for de 5-8-årige. En værktøjskasse fra Hold Danmark Rent

Skraldiaden. En affaldskampagne for de 5-8-årige. En værktøjskasse fra Hold Danmark Rent Skraldiaden En affaldskampagne for de 5-8-årige En værktøjskasse fra Hold Danmark Rent Formål Det er Hold Danmark Rents overordnede formål at sikre en varig forankring af holdningen til IKKE at smide affald.

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter fs10 10.-klasseprøven Matematik December 2013 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ren By-kampagnen BILAG 1 BILAG 1

Ren By-kampagnen BILAG 1 BILAG 1 BILAG 1 Ren By-kampagnen BILAG 1 Ren By-kampagnen i København har været et fortløbende kommunalt tiltag igennem flere år. Formålet er at gøre byens borgere opmærksomme på, at de har et fælles ansvar for

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Kære beboer i Snebærhaven

Kære beboer i Snebærhaven Kære beboer i Snebærhaven Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede containere, og svar på en række problemstillinger,

Læs mere

Store aflæsninger. En guide til skovejere. En Værktøjskasse fra. Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening samt Skov- og Naturstyrelsen

Store aflæsninger. En guide til skovejere. En Værktøjskasse fra. Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening samt Skov- og Naturstyrelsen Store aflæsninger En guide til skovejere En Værktøjskasse fra Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening samt Skov- og Naturstyrelsen Hvad er en stor aflæsning? En stor aflæsning er, når private eller virksomheder

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4.

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. oktober 2013 Dagsorden: 1. Hvorfor bruge decentralisering og socioøkonomiske

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20)

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20) METAL DÅSE MED PANT 500 år 16 30 3 20 15% af alle dåser kommer aldrig retur. METAL INDKØBS- VOGN 800 år 7 2 2 17 En ny indkøbsvogn koster 1200-1500 kr. METAL KAPSEL 100 år 10 41 1 15 7 kapsler svarer til

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere