Performance tests før AB-aflevering Styring og regulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Performance tests før AB-aflevering Styring og regulering"

Transkript

1 Performance tests før AB-aflevering Styring og regulering Præcisering af ydelser for rådgiver (projektering, byggeledelse og fagtilsyn) vedr. performance tests: 1. Den projektspecifikke tilretning af performance tests opstartes i byggeprogramfasen og afsluttes i hovedprojektet. 2. Anvisning til projekterende rådgiver mht. berørte Bips beskrivelsesværktøjer: Der skal sikres en sammenhæng mellem B. X.400, arbejdsbeskrivelser for installationsfagene og performancetest. Bemærk at der bl.a. skal tages stilling til hvilken entreprenør der har ansvaret for systemintegrationen, jf. 2.14, og tages stilling til hvilken entreprenør der har ansvaret for samordnet slutkontrol, jf Anvisning til fagtilsynet: Som led i hovedprojektet skal der fremlægges en plan for fagtilsyn. Af denne plan skal følgende fremgå: Aktiviteter relateret til godkendelse af entreprenørers egenkontrol og indregulering Aktiviteter relateret til deltagelse i performance tests Tilsynsplanen skal godkendes af Bygst. 4. Byggeriets tekniske driftsorganisation skal inddrages i dialogen om omfanget og indholdet af de enkelte performance tests. 5. Al tekst med grønt tilpasses det specifikke projekt og rettes til sort. Al tekst med blåt slettes. Herefter indgår dokumentet som en del af entrepriseudbuddet. 6. Performance tests kræver ikke supplerende ydelser fra rådgiver, men angiver metoder for, at bygningen på tidspunktet for AB-aflevering lever op til de stillede krav. 7. I skemaet "Oversigt over performance tests mht. styring og regulering" er der taget udgangspunkt i en entreprisedeling med 1 entreprise vedr. bygningsautomatik, samt 1 teknikentreprise omfattende alle øvrige installationer. I tilfælde af en anderledes entrepriseopdeling, skal testene differentieres, således at de passer til entrepriseopdelingen. 8. Nedenfor er indsat en tidsplan, der viser hvordan perioden op til AB-afleveringen forløber. Den indsatte tidsplan er en princip-illustration, som skal bearbejdes i den konkrete udbudstidsplan. Bemærk, at der skal indsættes en sanktionsbærende milepæl 26 arbejdsdage før AB-aflevering. Den sanktionsbærende milepæl markerer, at fagtilsynet har godkendt installationsentreprenørens egenkontrol og indregulering, hvilket er en forudsætning for at Bygningsautomatik-entreprenøren kan opstarte sin indregulering. Performance tests før AB-aflevering. Styring og regulering. Versionsdato: 05. december 2014 Side 1 af 11

2 9. Værdi af ikke-bestået test fastlægges som procentsatser af installationsentreprisen og af bygningsautomatikentreprisen, jf. "Oversigt over performance test mht. styring og regulering". 10. Performance tests erstatter hverken helt eller delvist nogle af de tests, der er beskrevet i Bips beskrivelsesværktøjer. Vær f.eks. opmærksom på den i Bips beskrevne test under afsnit (42 dages testen), der først kan gennemføres, når bygningen er taget i brug. 42 dages testen kan med fordel deles i en sommer- og en vintertest. Husk også, at dette typisk er et udskudt arbejde med tilhørende tilbagehold. 11. I byggesagsbeskrivelsen oprettes et under-afsnit under afsnittet "Entreprenørens kontrol og dokumentation". Her indskrives en henvisning til performance tests. 12. På tegnings og dokumentlisten indføres dokumentet "Performance test før AB-aflevering" samt angivelse af dokumentets dato. Performance tests før AB-aflevering. Styring og regulering. Versionsdato: 05. december 2014 Side 2 af 11

3 Projektnavn: Dato: Dette er Bygningsstyrelsens (Bygst) generelle betingelser for performance tests mht. styring og regulering, som gælder for de performance tests, der er nævnt i nedenstående oversigt. Oversigt over performancetests mht. styring og regulering Test nr. Test titel Tidspunkt for gennemførsel af test 1. A Funktionsafprøvning af bygningsautomatik i sammenhæng med DS 428: B Bygningsautomatik, kontrol af indregulering. Fremgår af udbudstidsplan Fremgår af udbudstidsplan Testens varighed Værdi af ikke bestået test. Installation 1 dag 2% af den samlede 1 dag 2% af den samlede Værdi af ikke bestået test. Bygn. automatik 3% af den samlede 3% af den samlede 1. C Funktionsafprøvning af bygningsautomatik Total Fremgår af udbudstidsplan 1 dag 2% af den samlede 3 dage 4% af den samlede Fælles for alle performance tests er, at bygherre, fagtilsyn og udførende deltager, bygherre som observatør. Kundens driftsorganisation tilbydes at deltage, ligeledes som observatør. Performancetestene gennemføres før AB-aflevering som en stikprøvekontrol på udvalgte områder af entreprenørers egenkontrol. De her beskrevne performancetests erstatter ikke entreprenørers egenkontrol eller dele heraf. En forudsætning for at performance tests kan sættes i gang er, at fagtilsynet har godkendt entreprenørernes egenkontrol. Såfremt egenkontrol ikke er godkendt på tidspunktet for AB-aflevering, og testene derfor ikke er gennemført, anses det som en væsentlig mangel, hvilket betyder, at AB-aflevering for den pågældende entreprise ikke kan finde sted. Når acceptkriterier i de enkelte performance tests er opfyldt, kan den værdi der fremgår af feltet "Værdi af ikkebestået test" udbetales. I det tilfælde, at acceptkriterier ikke er opfyldt, noteres en mangel, og den værdi der fremgår af feltet "Værdi af ikkebestået test" kan ikke udbetales, og ny test berammes. Hvis en performancetest ikke er gennemført, men det besluttes at gennemføre AB-afleveringen alligevel, kan værdien, der fremgår under feltet "Værdi af ikke bestået test", ikke udbetales, og der fastsættes derudover en værdi for udskudte arbejder. De udskudte arbejder kan som eksempel være: D&V materiale, brugeruddannelse, CE-mærkning, test i henhold til Bips punkt Performance tests før AB-aflevering. Styring og regulering. Versionsdato: 05. december 2014 Side 3 af 11

4 Performancetest 1.A. Bygningsautomatik og sammenhæng med DS428:2011: Formål I h.t. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg DS 428:2011 kap. 6 Drift og vedligehold skal byggeriets driftsorganisation jævnligt lave en række driftskontroller efter overtagelsen af byggeriet. Forudsætninger for testens igangsætning Omfang af test Testen skal inden AB-aflevering eftervise, at entreprenørernes ydelser lever op til kravene i DS 428:2011 således, at driftsorganisationen herefter kan udføre sine løbende driftskontroller med godkendt resultat. For at testen kan gennemføres, skal følgende arbejder være afsluttet: Alle entreprenører skal have udført og afsluttet alle deres aktiviteter nævnt i DS 428:2011, kap. 5 Afprøvning og aflevering Alle entreprenørers dokumentation for egenkontrol af alle aktiviteter nævnt i DS 428:2011, kap. 5 Afprøvning og aflevering skal være godkendt af fagtilsynet Fagtilsynet skal have udført tilsyn på entreprenørens ydelser Entreprenørerne skal have afsluttet evt. mangeludbedring Fagtilsynet skal have godkendt entreprenørernes mangeludbedring Stikprøveomfanget skal minimum være 25 %. Stikprøveomfang for dokumentation: % Stikprøveomfang for komponenter og funktionalitet: % Såfremt der observeres fejl og mangler i ovenstående stikprøvekontrol, øges omfanget af kontrol til 100%. Tidspunkt for testens gennemførelse Testens varighed Testens varighed Fremgår af udbudstidsplanen Projekterende rådgiver skal i hovedprojektfasen afgøre testens varighed på baggrund af en vurdering af: Byggesagens kompleksitet Omfanget af testen Testen (excl. fejlfinding) kan typisk gennemføres på 1-2 arbejdsdage. Varighed: arbejdsdage Testens indhold Entreprenørens fremvisning og gennemgang af egen dokumentation med driftsinstruktionerne for de årlige afprøvninger i henhold til DS428:2011 kapitel 6, stk. 3. Brandsikringsautomatikken afprøves manuelt i henhold til DS428:2011 kapitel 6, stk. 3. Acceptkriterium Testens resultat accepteres, hvis normkravene i: DS 428:2011, kap. 5 Afprøvning og aflevering DS 428:2011, kap. 6 Drift og vedligehold, stk. 1, 2 og 3 observeres overholdt Registreringer der foretages under testen herunder testens resultat Entreprenørens forpligtigelser i til- Fagtilsynet udarbejder et tilsynsnotat hvoraf fremgår: De specifikke komponenter (med fuld referencebetegnelse), der er afprøvet Al tilhørende entreprenør-dokumentation registreres inkl. versioner, udgivelsesdato, mv. Testens resultat: Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej I det tilfælde testen viser, at acceptkriteriet ikke er opfyldt, noteres manglerne. Inden for 10 arbejdsdage skal entreprenørerne sørge for, at alle fejl og mangler er udbed- Performance tests før AB-aflevering. Styring og regulering. Versionsdato: 05. december 2014 Side 4 af 11

5 fælde af ikke bestået test Værdi af ikkebestået test Oplysninger om deltagere i test. ret. Herefter skal fagtilsynet godkende entreprenørernes mangeludbedring. Når entreprenørernes mangeludbedring er godkendt af fagtilsynet, genoptages testen med det ændrede omfang nævnt under "Omfang af test". Byggeledelsen/fagtilsynet skal være opmærksom på, at der ikke uretmæssigt udbetales for ydelser, der ikke er leveret og verificeret i denne test. For lejer. Navn For Bygningsstyrelsen. Navn For fagtilsyn. Navn For byggeledelse. Navn Performance tests før AB-aflevering. Styring og regulering. Versionsdato: 05. december 2014 Side 5 af 11

6 Performance test 1. B. Bygningsautomatik, kontrol af indregulering Formål I h.t. DS 447:2013 Ventilation i bygninger- Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer har bygherren ansvaret for, at standardens krav vedr. indregulering inkl. kontrol og dokumentation er overholdt. I h.t. DS 469:2013 Varme- og køleanlæg i bygninger har bygherren ansvaret for, at standardens krav vedr. indregulering inkl. kontrol og dokumentation er overholdt. Testen skal inden AB-aflevering eftervise, at entreprenørernes ydelser vedr. DS 447 og DS 469 lever op til kravene i udbudsmaterialet således, at bygherren kan acceptere entreprenørernes ydelser vedr. disse emner. Bemærk at denne test bør bruges hvad enten der vælges: Et traditionelt CTS-anlæg Ventilations-, varme-, VVB- eller køleanlæg med fabriksmonteret automatik Forudsætninger for testens igangsætning For at testen kan gennemføres, skal følgende arbejder være afsluttet: Alle vandkredse til varme og køling skal være indreguleret af de respektive entreprenører i.h.t. DS 469:2013, kap indregulering, kap. 16 Kontrol og afprøvning, kap indregulering samt øvrige skærpende krav i udbudsmaterialet. Bemærk særligt kravet i kap. 16.1: Indregulering af vand- og luftstrømme samt automatik skal kontrolleres Alle ventilationsanlæg skal være indreguleret af de respektive entreprenører i.h.t. DS 447:2013, kap Indregulering og aflevering samt øvrige skærpende krav i udbudsmaterialet. Bemærk særligt kravet i kap : Derudover skal der udføres en funktionstest, der efterviser, at automatiksystemet fungerer som forudsat. Dokumentation herfor leveres for indregulering af alle de væsentligste parametre Alle entreprenørers dokumentation for egenkontrol og indregulering af alle aktiviteter nævnt i DS 447:2013 og DS 469:2013 skal være godkendt af fagtilsynet (inkl. evt. krævet mangeludbedring) Bygningsautomatikken skal være indreguleret i h.t. bips beskrivelsesværktøj Bygningsautomation, september 2012, basisbeskrivelse punkt Dokumenteret looptuning stk (d.v.s. inkl. byggeledelsens godkendelse af looptuningsrapporten) samt øvrige skærpende krav i udbudsmaterialet. Omfang af test Stikprøveomfanget skal minimum være 10 %. Stikprøveomfang for ventilationsanlæg: Reguleringssløjfer for temperatur, indblæsning: % Reguleringssløjfer for temperatur, udsugning: % Reguleringssløjfer for temperatur, øvrige: % Performance tests før AB-aflevering. Styring og regulering. Versionsdato: 05. december 2014 Side 6 af 11

7 Reguleringssløjfer for tryk, indblæsning: % Reguleringssløjfer for tryk, udsugning: % Reguleringssløjfer for tryk, øvrige: % Reguleringssløjfer for CO 2 -indhold, rum: % Reguleringssløjfer for CO 2 -indhold, udsugning: % Reguleringssløjfer, øvrige: % Stikprøveomfang for varme- og køleanlæg: Reguleringssløjfer for temperatur, fremløb: % Reguleringssløjfer for temperatur, rum: % Reguleringssløjfer for temperatur, øvrige: % Stikprøveomfang for øvrige anlægstyper: Reguleringssløjfer, øvrige: % Såfremt der observeres fejl og mangler i ovenstående stikprøvekontrol, øges omfanget af kontrol for de pågældende typer af reguleringskredse til det dobbelte. Tidspunkt for testens gennemførelse Testens varighed Testens indhold Fremgår af udbudstidsplanen Entreprenørens fremvisning og gennemgang af den indreguleringsrapport, der er godkendt af fagtilsynet i h.t. bips beskrivelsesværktøj Bygningsautomation, september 2012, basisbeskrivelse punkt Dokumenteret looptuning stk. 11. Der udføres step response tests i h.t. bips beskrivelsesværktøj Bygningsautomation, september 2012, basisbeskrivelse punkt Dokumenteret looptuning stk Metode for måling Bemærk at nogle reguleringskredse er meget hurtige (f.eks. kanaltryk). Logning af data skal derfor være så tilpas hurtig, at evt. pendlinger vil blive afsløret. Acceptkriterium Testens resultat accepteres, hvis step response testene viser, at den enkelte reguleringssløjfe: Er stabil inden testen begyndes Laver en hurtig indsvingning til stabil værdi ved nyt højere setpunkt. Laver en hurtig indsvingning til stabil værdi ved nyt lavere setpunkt Ikke pendler Ikke har varige afvigelser (med mindre der på forhånd er aftalt, at en specifik reguleringssløjfe er en ren P-regulering) OBS: For meget træge reguleringskredse f.eks. rumtemperaturreguleringer skal step response testen kun vise, at der er rigtig sammenhæng mellem rumtemperatur og tilhørende aktuatorer Performance tests før AB-aflevering. Styring og regulering. Versionsdato: 05. december 2014 Side 7 af 11

8 Eksempel på dokumentation af en step response test for en reguleringssløjfe, hvor testens resultat er accepteret Registreringer der foretages under testen herunder testens resultat Entreprenørens forpligtigelser i tilfælde af ikke bestået test Værdi af ikkebestået test Oplysninger om deltagere i test. Efterfølgende anvendelse som led i energistyringen i driftsfasen Fagtilsynet udarbejder et tilsynsnotat hvoraf fremgår Entreprenørens udleverede pdf-dokumentation for hver step response test Fagtilsynets kommentarer til hver test Testens resultat: Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej I det tilfælde testen viser, at acceptkriteriet ikke er opfyldt, noteres manglerne. Inden for 10 arbejdsdage skal entreprenørerne sørge for, at alle fejl og mangler er udbedret. Herefter skal fagtilsynet godkende entreprenørernes mangeludbedring. Når entreprenørernes mangeludbedring er godkendt af fagtilsynet, genoptages testen med det ændrede omfang nævnt under "Omfang af test". Byggeledelsen/fagtilsynet skal være opmærksom på, at der ikke uretmæssigt udbetales for ydelser, der ikke er leveret og verificeret i denne test. For lejer. Navn For Bygningsstyrelsen. Navn For fagtilsyn. Navn For byggeledelse. Navn Driftsorganisationen vil få gavn af selv at gennemgå lograpporter med jævne mellemrum, da testen er meget brugbar til at afdække nyopståede fejl og mangler på tværs af installationerne, f.eks. kan en radiatorblandesløjfe afsløre, at vandmængderne fra en forsynende varmecentral ikke er OK. Performance tests før AB-aflevering. Styring og regulering. Versionsdato: 05. december 2014 Side 8 af 11

9 Performancetest nr. 1.C. Funktionsafprøvning af bygningsautomatik Formål At dokumentere at bygningsautomatikken er i stand til at styre og regulere de tilsluttede anlæg effektivt og energioptimeret samtidig med, at krav til funktioner og indeklima opfyldes. Bemærk at denne test ikke erstatter nogle af de i bips beskrivelsesværktøjer beskrevne tests. Bemærk at denne test skal anvendes hvad enten der vælges: Et traditionelt CTS-anlæg Ventilations-, varme-, VVB- eller køleanlæg med fabriksmonteret automatik Forudsætninger for testens igangsætning For at testen kan gennemføres, skal følgende arbejder være afsluttet: Bygningsautomatik-entreprenørens egenkontrol og kvalitetssikring i h.t. bips beskrivelsesværktøj Bygningsautomation, september 2012, basisbeskrivelse punkterne t.o.m skal være færdig og godkendt af fagtilsynet (inkl. evt. krævet mangeludbedring). BYGST performance test 1.B. Bygningsautomatik, kontrol af indregulering skal være afsluttet og godkendt. At anlæggene i testen har været i drift (prøvekørsel) i minimum 4 døgn, med aktive lograpporter for alle 4 døgn. Omfang af test Stikprøveomfanget skal minimum være 10 %. Stikprøveomfang for ventilationsanlæg: Indsæt anlægs-id f.eks. +HK+D75=VEN48 Stikprøveomfang for varme- og køleanlæg: Indsæt anlægs-id f.eks. +HK+D75=RAD02 Stikprøveomfang for øvrige anlægstyper: Indsæt anlægs-id f.eks. +HK+D75=PB24 Såfremt der observeres fejl og mangler i ovenstående stikprøvekontrol, øges omfanget af kontrol for denne type anlæg til det dobbelte. Tidspunkt for testens gennemførelse Testens varighed Testens indhold Fremgår af udbudstidsplanen Entreprenørens fremvisning og gennemgang af: Processkemaer og funktionsbeskrivelser for testens anlæg Den egenkontrol og kvalitetssikring, der er godkendt af fagtilsynet. Performance tests før AB-aflevering. Styring og regulering. Versionsdato: 05. december 2014 Side 9 af 11

10 Via lograpporter kontrolleres, at punkterne under "Acceptkriterium" er opfyldt. Metode for måling Bemærk at nogle reguleringskredse er meget hurtige (f.eks. kanaltryk). Logning af data skal derfor være så tilpas hurtig, at evt. pendlinger vil blive afsløret. Acceptkriterium Testens resultat accepteres, hvis lograpporterne viser at: Anlæg starter og stopper i h.t. funktionsbeskrivelsen Anlæg skifter driftsform i h.t. funktionsbeskrivelsen Setpunkter ændrer værdi i h.t. funktionsbeskrivelsen Regulatorkredse opnår deres setpunkt Regulatorkredse ikke pendler Eksempel på en reguleringskreds, hvor testens resultat er kasseret p.g.a. pendlinger Registreringer der foretages under testen herunder testens resultat Entreprenørens forpligtigelser i tilfælde af ikke bestået test Fagtilsynet udarbejder et tilsynsnotat hvoraf fremgår Fagtilsynets observationer og kommentarer til hvert testet anlæg Testens resultat: Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej I det tilfælde testen viser, at acceptkriteriet ikke er opfyldt, noteres manglerne. Inden for 10 arbejdsdage skal entreprenørerne sørge for, at alle fejl og mangler er udbedret. Herefter skal fagtilsynet godkende entreprenørernes mangeludbedring. Når entreprenørernes mangeludbedring er godkendt af fagtilsynet, genoptages testen med det ændrede omfang nævnt under "Omfang af test". Performance tests før AB-aflevering. Styring og regulering. Versionsdato: 05. december 2014 Side 10 af 11

11 Værdi af ikkebestået test Oplysninger om deltagere i test. Efterfølgende anvendelse som led i energistyringen i driftsfasen Byggeledelsen/fagtilsynet skal være opmærksom på, at der ikke uretmæssigt udbetales for ydelser, der ikke er leveret og verificeret i denne test. For lejer. Navn For Bygningsstyrelsen. Navn For fagtilsyn. Navn For byggeledelse. Navn Driftsorganisationen vil få gavn af selv at gennemgå lograpporter med jævne mellemrum, da testen er meget brugbar til at afdække nyopståede fejl og mangler på tværs af installationerne, f.eks. kan en radiatorblandesløjfe afsløre, at vandmængderne fra en forsynende varmecentral ikke er OK. Performance tests før AB-aflevering. Styring og regulering. Versionsdato: 05. december 2014 Side 11 af 11

Testens varighed. gennemførsel. af test Fremgår af udbudstidsplan. Fremgår af. Fremgår af

Testens varighed. gennemførsel. af test Fremgår af udbudstidsplan. Fremgår af. Fremgår af BILAG B Projektnavn: SDU NATV3 Dato: 04.02.2016 Dette er Bygningsstyrelsens (Bygst) generelle betingelser for performance tests mht. styring og regulering, som gælder for de performance tests, der er nævnt

Læs mere

Performance test 1. B. Bygningsautomatik, kontrol af indregulering

Performance test 1. B. Bygningsautomatik, kontrol af indregulering Bilag til afleveringsprotokol nr. KU_782_74C Performance tests før AB92-aflevering. Styring og regulering - Blok C. Byggesag: KU. Science 782-74. Blok C Entreprise D (CTS) Dokumentdato: 01. august 2016

Læs mere

Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet

Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet Ved denne milepæl skal nedenstående afprøvninger foretages. Oversigt over afprøvninger og godkendelser ved milepæl 2 Test nr. Test titel Testens varighed 2.A BMS

Læs mere

Milepæl 3. Hydraulisk balance

Milepæl 3. Hydraulisk balance Milepæl 3. Hydraulisk balance Ved denne milepæl skal nedenstående performancetests foretages. Oversigt over performancetests ved milepæl 3. Hydraulisk balance Test nr. Test titel Testens varighed 3.A Kontrol

Læs mere

Opfyldelse af lavenergi- Stabil regulering Godkendt 12. okt.

Opfyldelse af lavenergi- Stabil regulering Godkendt 12. okt. NOTAT Prøveprotokol. Verificering af teknisk performance inden ABT93-aflevering. Projekt: SDU. OU44 29. okt. 2015 Planlægning og Energi Thory Bilag Testbilag for hver enkelt test. Testbilagene uploades

Læs mere

Milepæl 1. Forsyninger

Milepæl 1. Forsyninger Milepæl 1. Forsyninger Ved denne milepæl skal nedenstående afprøvninger foretages. Oversigt over afprøvninger og godkendelser ved milepæl 1 Test nr. Test titel Testens varighed 1.A Transformer og hovedtavler

Læs mere

BYGHERRESTANDARD FOR BYGNINGSAUTOMATIK

BYGHERRESTANDARD FOR BYGNINGSAUTOMATIK Københavns Kommune Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme BYGHERRESTANDARD FOR BYGNINGSAUTOMATIK DOKUMENT EMNE: VEJLEDNING OG DOKUMENTSTRUKTUR DOKUMENT NR.: BMS-1001 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen

Læs mere

Performance test - Teknisk ydelsesbeskrivelse

Performance test - Teknisk ydelsesbeskrivelse BILAG E.9-1 Performance test - Teknisk ydelsesbeskrivelse 14. august 2017 UP / THORY Ydelser for bygherrerådgiver eller tilsynsførende: Denne ydelsesbeskrivelse er gældende i projekter hvor performance

Læs mere

Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger

Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger Thomas Rysgaard. BYGST. Ingeniør. Afdeling for Planlægning og energi. 1 Væsentlige indsatsområder: Nybyggeri Renovering Energirenovering Optimering af

Læs mere

Performance test før aflevering

Performance test før aflevering Performance test før aflevering Hvordan styrer vi byggeriet, så vi rammer plet med energiforbruget? Bygherreforeningen. 26. august 2015. Jan Q. Rasmussen. BYGST. Direktion Thomas Rysgaard. BYGST. Planlægning

Læs mere

Praktisk erfaring med performancetest i byggeriet

Praktisk erfaring med performancetest i byggeriet Praktisk erfaring med performancetest i byggeriet DANVAK Dagen - København, 5. april 2017 Baggrund Henrik Errebo Rasmussen, Fagleder EBI, SlothMøller Rådgivererfaring med projektering af installationer

Læs mere

INDEKLIMAETS TEMADAG

INDEKLIMAETS TEMADAG INDEKLIMAETS TEMADAG 2016 27.09.2016 Entreprenørens perspektiv på performancetest Kort præsentation Bravida Danmark Performancetest i praksis: Læring fra SDU Bygning 44 Generel brug af performancetest

Læs mere

Performance test metoden

Performance test metoden Performance test metoden 1. Introduktion. Hvad er performancetest metoden? 2. Vores udgangspunkt. Hvorfor er det nødvendigt? 3. Løsninger 4. De almene boliger. Thomas Rysgaard. Ingeniør (el) og projektleder.

Læs mere

Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse.

Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse. BILAG E.9-2 Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse. 11. august 2017 UP, THORY 1. Introduktion Dette notat beskriver hvordan performance test skal håndteres i forbindelse

Læs mere

B. Jura FIDIC og princippet om den testbaserede aflevering Præciseringer til AB og standardbilag FIDIC og princippet om staderegistrering

B. Jura FIDIC og princippet om den testbaserede aflevering Præciseringer til AB og standardbilag FIDIC og princippet om staderegistrering A. Introduktion til problemstillingerne Den visuelle tradition giver for mange fejl i byggerierne Dilemma: De tværgående installationer og den visuelle afleveringstradition Tradition for aflevering på

Læs mere

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer!

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! John Olsen, Maskimmester Grontmij A/S CTS-KonferenceN 2014 Skanderborg 9. september 2014 København 11. september 2014 Program

Læs mere

AFTALE OM BYGGERI TIL DRIFT

AFTALE OM BYGGERI TIL DRIFT AFTALE OM BYGGERI TIL DRIFT VERSION 2.0 Indhold 1 Formål for Byggeri til Drift proces... 4 2 Aftale om Byggeri til Drift... 5 3 Byggeri til Drift proces... 5 3.1 Dokumentpakke generelt... 5 3.1.1 Indhold...

Læs mere

TEKNISKE ANLÆG DER SPILLER FRA DAG 1. Behov for Bygningsautomatik Perspektiver på Performance test Kort om Commissioning Processen

TEKNISKE ANLÆG DER SPILLER FRA DAG 1. Behov for Bygningsautomatik Perspektiver på Performance test Kort om Commissioning Processen TEKNISKE ANLÆG DER SPILLER FRA DAG 1 Behov for Bygningsautomatik Perspektiver på Performance test Kort om Commissioning Processen Glostrup, 12. maj 2016 1 Commissioning Ole Teisen, Chefrådgiver, QCxP,

Læs mere

STANDARD FOR ARBEJDSPROCES VED INSTALLATION AF BMS, CTS - OG IBI ANLÆG FOR ENTREPRENØRER

STANDARD FOR ARBEJDSPROCES VED INSTALLATION AF BMS, CTS - OG IBI ANLÆG FOR ENTREPRENØRER STANDARD FOR ARBEJDSPROCES VED INSTALLATION AF BMS, CTS - OG IBI ANLÆG FOR ENTREPRENØRER Side 1 af 8 STANDARD FOR ARBEJDSPROCES VED INSTALLATION AF BMS, CTS - OG IBI ANLÆG FOR ENTREPRENØRER Gældende fra

Læs mere

Projekteringsydelser BMS Building Management Systems

Projekteringsydelser BMS Building Management Systems FAGSPECIFIK YDELSES- BESKRIVELSE Projekteringsydelser BMS Building Management Systems 13. oktober 2017 J. nr. 17/00527 THORY FRGLU 1. Introduktion Dette notat præciserer mindstekrav til rådgiverydelser

Læs mere

Commissioning-processen til bygninger Installationer i nybyggeri og større ombygninger

Commissioning-processen til bygninger Installationer i nybyggeri og større ombygninger Dansk standard DS 3090 1. udgave 2014-02-27 Commissioning-processen til bygninger Installationer i nybyggeri og større ombygninger The commissioning process in buildings Installation services in new buildings

Læs mere

Performancetest ved renovering af fjernvarmeanlæg VEJLEDNING. i etagebyggeri NYHEDSBREV

Performancetest ved renovering af fjernvarmeanlæg VEJLEDNING. i etagebyggeri NYHEDSBREV Kontrol af indregulering af varmeanlæg VEJLEDNING Performancetest ved renovering af fjernvarmeanlæg i etagebyggeri Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV 1 INDHOLD Undgå fejl og mangler ved renovering

Læs mere

PERFORMANCETESTS FSTA ÅRSKONFERENCE OKTOBER

PERFORMANCETESTS FSTA ÅRSKONFERENCE OKTOBER PERFORMANCETESTS FSTA ÅRSKONFERENCE OKTOBER 2016 KORT PRÆSENTATION JOHANNES THUESEN, RAMBØLL Energi og installationer i samspil med arkitektur Lavenergibyggerier Energianalyser og energiprojekter Tilsyn

Læs mere

Vejledning til Stinkskabsentreprisen (Stinkskabe med tilhørende rum- og stinkskabsautomatik)

Vejledning til Stinkskabsentreprisen (Stinkskabe med tilhørende rum- og stinkskabsautomatik) Vejledning til Stinkskabsentreprisen (Stinkskabe med tilhørende rum- og stinkskabsautomatik) 1. Indledning Denne vejledning er ikke en del af kontraktgrundlaget mellem rådgiver og bygherre. Vejledningen

Læs mere

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Hvordan ser CTS virkeligheden ud i Danmark. Der er i dag rigtig mange eksisterende CTS

Læs mere

CTS-konference 2014 Spar tid og penge og få færre fejl: Brug jeres logninger

CTS-konference 2014 Spar tid og penge og få færre fejl: Brug jeres logninger CTS-konference 2014 1 Spar tid og penge og få færre fejl: Brug jeres logninger Censureret udgave med færre slides til Trend Controls 2014-09-11, Chr. Hansen, ctn@grontmij.dk Agenda: 2 1. Formål: Stort

Læs mere

DNU Indvielse 27 feb. 2017

DNU Indvielse 27 feb. 2017 DNU Indvielse 27 feb. 2017 Men synet bedrager - trods fin indvielse havde AUH ikke overtaget bygningerne pga. manglende dokumentation manglende tests manglende commissioning AUH havde taget driftsansvaret

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

STANDARD FOR ARBEJDSPROCES VED INSTALLATION AF BMS, CTS - OG IBI ANLÆG FOR RÅDGIVERE

STANDARD FOR ARBEJDSPROCES VED INSTALLATION AF BMS, CTS - OG IBI ANLÆG FOR RÅDGIVERE STANDARD FOR ARBEJDSPROCES VED INSTALLATION AF BMS, CTS - OG IBI ANLÆG FOR RÅDGIVERE Side 1 af 7 STANDARD FOR ARBEJDSPROCES VED INSTALLATION AF BMS, CTS - OG IBI ANLÆG FOR RÅDGIVERE Gældende fra 05. januar

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Performance test og performance byggeri Udvikling af en optimeret byggeproces Formål: Byggeri hvor alt virker dag 1.

Performance test og performance byggeri Udvikling af en optimeret byggeproces Formål: Byggeri hvor alt virker dag 1. Performance test og performance byggeri Udvikling af en optimeret byggeproces Formål: Byggeri hvor alt virker dag 1. Disposition: A. Erfaringer indtil nu. (13 minutter) B. Retningen på udviklingsprocessen

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen

Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen Indhold Energirenovering - Hvorfor? Overordnede rammer Lovgrundlag DS 469 DS 452 DS 3090 Gider vi? Potentiale Hvem? Byggeprocessen Konkurrenter Muligheder

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation

Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation FAGSPECIFIK YDELSES- BESKRIVELSE Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation FORELØBIG UDGAVE 26. okt. 2017 J. nr. 17/00527 THORY FRGLU 1. Introduktion Denne fagspecifikke ydelsesbeskrivelse præciserer

Læs mere

DNU Indvielse 27 feb. 2017

DNU Indvielse 27 feb. 2017 DNU Indvielse 27 feb. 2017 Men synet bedrager - trods fin indvielse havde AUH ikke overtaget bygningerne pga. manglende dokumentation manglende tests manglende commissioning AUH havde taget driftsansvaret

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

a) Screeningsmødet med BTD, Københavns Ejendommes Bygherre standard for Drift og vedligehold er et punkt i Driftsspecifikationen.

a) Screeningsmødet med BTD, Københavns Ejendommes Bygherre standard for Drift og vedligehold er et punkt i Driftsspecifikationen. Vejledning Formål Denne Bygherrestandard for Drift og vedligehold skal sikre en ensartet struktur for alle byggesager i Københavns Kommune. Den ensartede mappestruktur vil give fagforvaltningen en mulighed

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Livet leves forlæns men forstås baglæns.

Livet leves forlæns men forstås baglæns. Commissioning processen Nye måder at arbejde på, - er det virkelig nødvendigt? DS 3090 Commissioning processen til bygninger Kvalitetsstyring der betaler sig Grontmij Fagligt netværk 2014 Livet leves forlæns

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Summa Summarum: Jeg gider slet ikke. S.A.K. 1843

Summa Summarum: Jeg gider slet ikke. S.A.K. 1843 Nye måder at arbejde på, - er det virkelig nødvendigt? DS 3090 Commissioning processen til bygninger Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk en Bevægelse; - Gider vi virkelig - jeg gider

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation FORELØBIG UDGAVE FAGSPECIFIK YDELSES- BESKRIVELSE. 13. okt J. nr. 17/00527 THORY FRGLU

Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation FORELØBIG UDGAVE FAGSPECIFIK YDELSES- BESKRIVELSE. 13. okt J. nr. 17/00527 THORY FRGLU FAGSPECIFIK YDELSES- BESKRIVELSE Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation FORELØBIG UDGAVE 13. okt. 2017 J. nr. 17/00527 THORY FRGLU 1. Introduktion Denne fagspecifikke ydelsesbeskrivelse præciserer

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

En drejebog et eksempel

En drejebog et eksempel En drejebog et eksempel Kaj Nøhr, KPF arkitekter Styring og kommunikationsværktøj Drejebogen skal være synlig for alle byggesagens parter og bane vejen for et gennemsigtigt byggesagsforløb, med ejerskab

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan Bilag Bilag 1: indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan...5 Bilag 2: staderapport forud for Før-gennemgang...6 Bilag 3: dagsorden til Før-gennemgang...7 Bilag 4: checkliste/godkendelse af Før-gennemgang.............................................

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner

Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner 1 Indledning Denne guide beskriver og viser hvordan de grundlæggende moduler i Ajour skal forstås, og hvornår de skal benyttes. Ajours

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Krav til energiregistrering med EnergyKey. Til formålet bruges et fælles energiregistreringssystem fra EMT Nordic kaldt EnergyKey.

Krav til energiregistrering med EnergyKey. Til formålet bruges et fælles energiregistreringssystem fra EMT Nordic kaldt EnergyKey. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme Krav til energiregistrering med EnergyKey Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Formål med energiregistrering

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Skemaet er "klik-bart" så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i "PIXI-bogen".

Skemaet er klik-bart så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i PIXI-bogen. Den Gode aflevering - en "PIXI-bog" Denne "PIXI-bog" om DEN GODE AFLEVERING er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og COWI. Bogen henleder opmærksomheden på temaer, giver gode råd, præsenterer

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Norm for mekaniske ventilationsanlæg

Norm for mekaniske ventilationsanlæg Dansk standard DS 447 2. udgave 2005-06-15 Norm for mekaniske ventilationsanlæg Code of Practice for mechanical ventilation installations DS 447 København DS projekt: 48146 ICS: 91.140.30 Første del af

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Performancetest af varmeanlæg med naturgas VEJLEDNING. i etagebyggeri NYHEDSBREV

Performancetest af varmeanlæg med naturgas VEJLEDNING. i etagebyggeri NYHEDSBREV VEJLEDNING Performancetest af varmeanlæg med naturgas i etagebyggeri Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV 1 INDHOLD Undgå fejl og mangler ved renovering af varmeanlæg...3 Hvilke krav bør du stille?...5

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER Side 1 af 7 VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER Gældende fra 12. april 2016 Version 1.1 TOPL

Læs mere

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR VEJLEDNING I AFLEVERING DV-DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØRER Gældende fra 03. juni 2016 Version 3.0 khoango

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Projekt - Commissioning. Ydelsesbeskrivelse. [Document type] Tlf.: Fax:

Projekt - Commissioning. Ydelsesbeskrivelse. [Document type] Tlf.: Fax: Projekt - Commissioning Ydelsesbeskrivelse [Document type] 2016-01-19 Teknikerbyen 34 2830 Virum Danmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com set@alectia.com 106143-12790861

Læs mere