Statsministerens redegørelse i Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsministerens redegørelse i Folketinget"

Transkript

1 Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen

2

3 Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen

4 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 4 FINANSMINISTEREN... 4 FORSVARSMINISTEREN... 5 INDENRIGS- OG SOCIALMINISTEREN... 5 JUSTITSMINISTEREN... 8 KIRKEMINISTEREN KLIMA- OG ENERGIMINISTEREN KULTURMINISTEREN MILJØMINISTEREN MINISTEREN FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTEREN FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI MINISTEREN FOR LIGESTILLING MINISTEREN FOR NORDISK SAMARBEJDE MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING SKATTEMINISTEREN TRANSPORTMINISTEREN UDENRIGSMINISTEREN UNDERVISNINGSMINISTEREN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN EMNEREGISTER... 40

5 3 FORORD Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens 38 afgives i en mundtlig og en skriftlig del. I denne skriftlige del af redegørelsen gives en kortfattet omtale af de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret. Denne del af redegørelsen indeholder endvidere oplysninger om ministerredegørelser til Folketinget. xxx Regeringens lovprogram for 2009/2010 indeholder bl.a. lovforslag, der følger op på de politiske aftaler om Grøn Vækst og Grøn Transport samt aftalerne på energiområdet. Andre hovedområder i lovprogrammet er Barnets Reform samt opfølgningen på udspil om ungdomskriminalitet, styrket ungeindsats samt forenkling og afbureaukratisering, som regeringen fremlægger ved Folketingets åbning. xxx Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketingsårs lovgivning. Lars Løkke Rasmussen Statsminister

6 4 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN Ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste m.v. m.fl. love (Orlov ved forsvarets udsendelse af personel i udlandet) (Okt II) Forslaget vedrører især en justering af reglerne om beskyttelse mod afskedigelse i forbindelse med udsendelse i internationale operationer. Forslaget skal bl.a. ses i sammenhæng med en række konkrete sager i forbindelse med udsendelse af hjemmeværnsfolk til Afghanistan. Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) (Okt II) Forslaget præciserer, at modtagere af ledighedsydelse skal kunne bevare ydelsen ved flytning til en anden kommune uden, at der umiddelbart sker en revurdering af sagen. Forslaget indebærer endvidere, at personer, der på grund af flytning til anden bopæl må opsige deres fleksjob, er berettiget til ledighedsydelse, hvis de almindelige betingelser i øvrigt er opfyldt. Forslaget indgår i regeringens udspil vedrørende afbureaukratisering. Ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed) (Nov II) Forslaget vedrører især en modernisering af arbejdsmiljølovens regler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Ændring af ferieloven (Modernisering, forenkling m.v.) (Feb II) Der er tale om moderniseringer, forenklinger og justeringer af loven på baggrund af bl.a. retsudviklingen, herunder afgørelser fra EF-Domstolen. Lovgivning vedrørende ungeindsats (Feb II) Lovgivningen følger op på regeringens udspil til initiativer, der skal hjælpe flere unge i uddannelse og job. Lovgivningen vedrører især en styrket indsats for de årige. Lovgivningen skal ses i sammenhæng med lovgivningen på undervisningsministerens område. FINANSMINISTEREN Finanslov for finansåret 2010 (Okt I) Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2010 (Okt II) Forslaget vedrører fastsættelse af bloktilskuddet til Færøernes hjemmestyre for Ændring af lov om tjenestemænd og lov om statens tjenestemænd i Grønland (Jan I)

7 5 Der er igangsat et udvalgsarbejde vedrørende pligtig afgangsalder for dommere m.v. På baggrund af dette arbejde vil der eventuelt blive fremsat lovforslag på området. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2009 (Jan II) Lov om statens ejerskab af statslige spilleselskaber (Feb I) Som led i arbejdet med en delvis liberalisering af spillemarkedet foreslås det, at statens ejerskab af et eller flere statslige spilleselskaber skilles ud i en selvstændig ejerskabslov. Forslaget skal ses i sammenhæng med lovforslagene fra skatteministeren og kulturministeren på spilleområdet. Finanslov for finansåret 2011 (Aug II) FORSVARSMINISTEREN Forsvarsministeren vil give Folketinget redegørelse om: Redegørelse om beredskabet (Maj II) INDENRIGS- OG SOCIALMINISTEREN Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes arbejdstilrettelæggelse og offentliggørelse af budgetforslag m.v.) (Okt I) Forslaget følger op på arbejdsgruppen om kommunalpolitikeres rolle og arbejdsvilkår, der blev nedsat i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for Ændringerne indgår også i regeringens udspil vedrørende afbureaukratisering. Forslaget indebærer herudover bl.a., at kommunalbestyrelser og regionsråd skal offentliggøre de kommunale og regionale budgetforslag. Ændring af lov om dag-, fritids-, og klubtilbud til børn og unge (dagtilbudsloven) (Udskydelse af ikrafttrædelsestidspunkt for frokostmåltid i daginstitutioner m.v.) (Okt I) Lovforslaget indebærer, at tidspunktet for, hvornår kommunerne senest skal tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner, udskydes fra 1. januar 2010 til 1. januar Der foreslås en overgangsbestemmelse, hvorefter kommunerne får mulighed for at indføre frokostmåltidet gradvist i 2010 og hæve forældrebetalingen tilsvarende i de daginstitutioner, der tilbyder måltidet. Forslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for Lov om fælles tolkeløsning for mennesker med hørehandicap (Okt II)

8 6 Forslaget indebærer, at mennesker med hørehandicap får ubegrænset ret til tolkning til en række aktiviteter, der er vigtige for deres deltagelse i samfundslivet, og som ikke dækkes af andre eksisterende tolkeordninger. Derudover får hver enkelt tolkebruger et antal timers tolkning, som den enkelte selv kan disponere over. Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energibesparende foranstaltninger m.v.) (Okt II) Forslaget vedrører en udvidelse af byfornyelseslovens anvendelsesområde således, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til energibesparende foranstaltninger, som er foreslået i energimærkningen, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Det foreslås endvidere, at der bliver mulighed for at yde støtte til istandsættelse af forsamlingshuse. Endelig foreslås det at sidestille reglerne for nedrivning af ejer- og andelsboliger med reglerne for nedrivning af udlejningsboliger. Ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene familieboliger) (Nov II) Den nuværende forsøgsordning om salg af almene boliger udløber ved årets udgang. Forslaget vedrører den fremtidige ordning på området. Ændring af lov om social service (Støtte til køb af handicapbil og betaling for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.) (Nov II) Forslaget indebærer en modernisering og forenkling af reglerne om støtte til køb af handicapbil. Denne del af forslaget følger op på regeringens kvalitetsreform og indgår ligeledes i regeringens udspil vedrørende afbureaukratisering. Forslaget vedrører endvidere en ændring af beregningsprincipperne i forbindelse med betaling for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. Denne del af forslaget følger op på aftalerne om finansloven for Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde) ( Nov II) Forslaget vedrører en bedre sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde mellem handle- og betalingskommune. Forslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for Ændring af lov om social service (Ændring af reglerne om magtanvendelse) (Dec I) Forslaget vedrører reglerne om magtanvendelse og indebærer bl.a., at betingelserne for at udstyre en dement med alarm- og pejlesystemer lempes, at reglerne om at flytte en borger til et andet botilbud m.v. uden den pågældendes samtykke justeres, så der i højere grad bliver mulighed for at tage hensyn til de pågældende selv og eventuelle pårørende, samt at bestemmelserne om beslutningskompetencen på området ændres, således at ansvaret for beslutningerne ligger hos kommunalbestyrelsen og ikke som i dag hos det sociale nævn med mulighed for klage til det sociale nævn. Forslaget følger op på en revisionsbestemmelse i loven.

9 7 Ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Regelforenkling, stråmandsudlejning, energibesparelser m.v.) (Dec I) Lovforslaget vedrører bl.a. en opfølgning på dele af det udspil, som lejer- og udlejerorganisationerne har fremlagt om forenkling og modernisering af den gældende lejelovgivning. Forslaget vedrører endvidere initiativer vedrørende vilkårene for udlejning af boliger via firmaer (stråmandsudlejning) og bedre incitamenter for udlejere og lejere til at gennemføre energibesparelser. Ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov) (Jan I) Der er, jf. aftalen om regionernes økonomi for 2009, gennemført et analysearbejde i regi af Indenrigs- og Socialministeriets Finansieringsudvalg vedrørende fordeling af bloktilskuddet på sundhedsområdet til regionerne med særlig fokus på de socioøkonomiske kriterier i fordelingen. Forslaget følger op på dette analysearbejde. Ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og boligindretning) (Jan I) Forslaget vedrører større muligheder for frit valg af hjælpemidler og boligindretning for personer med nedsat funktionsevne. Lovgivning vedrørende afbureaukratisering (Jan I) Lovgivningen følger op på regeringens udspil Mere tid til velfærd regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Lovgivningen vedrører især dagtilbud, ældre og handicappede. Ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Byggeskadeforsikring af renoveringer i alment byggeri og støttede byfornyelsesombygninger) (Jan II) Forslaget indebærer bl.a. etablering af en byggeskadeforsikring for renoveringsarbejder i det almene byggeri. Ændring af lov om social service og eventuelt andre love (Styrket indsats mod ungdomskriminalitet) (Jan II) Forslaget vedrører opfølgning på indenrigs- og socialministerens område af regeringens udspil om ungdomskriminalitet Mere konsekvens, opfølgning og omsorg en markant styrket indsats mod ungdomskriminalitet. Der foreslås bl.a. en række ændringer af servicelovens regler om særlig støtte til unge. Forslaget skal ses i sammenhæng med et opfølgende forslag på justitsministerens område. Forslaget skal også ses i sammenhæng med betænkning nr. 1508/2009 fra Ungdomskommissionen. Ændring af lov om social service og eventuelt andre love (Barnets Reform) (Feb II)

10 8 Lovforslaget vedrører en række ændringer af reglerne om særlig støtte til udsatte børn og unge. Lovforslaget følger op på et gennemført udredningsarbejde. Forslaget skal ses i sammenhæng med udmøntningen af satspuljen for Indenrigs- og socialministeren vil give Folketinget redegørelse om: Regionalpolitisk redegørelse 2010 (Apr II) Redegørelse om udviklingen på det sociale område efter kommunalreformen (Maj II) JUSTITSMINISTEREN Lov om offentligt hasardspil i turneringsform (Okt I) Formålet med forslaget er at etablere en ordning, hvorefter poker om penge kan spilles som offentligt hasardspil i turneringsform. Det foreslås endvidere, at justitsministeren efter forhandling med skatteministeren skal kunne tillade andre hasardspil end poker i turneringsform, hvis de pågældende spil er egnede til at blive spillet inden for de rammer, som er fastlagt ved den foreslåede ordning. Ordningen indebærer, at det bliver muligt for personer, selskaber og foreninger at opnå bevilling til at afvikle de omtalte spil. Lovforslaget bygger på Udvalget om Hasardspils betænkning nr. 1499/2009. Folketingsbeslutning om forslag til rammeafgørelse om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling (Okt I) Formålet med beslutningsforslaget er at opnå Folketingets samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne medvirker til Rådets vedtagelse af forslaget til EU-rammeafgørelse om gensidig anerkendelse af varetægtssurrogater (tilsynsforanstaltninger der træder i stedet for varetægtsfængsling, f.eks. meldepligt hos politiet). Lov om Den Europæiske Politienhed (Europol) (Okt I) Formålet med forslaget er at gennemføre den lovgivning, som er nødvendig for opfyldelse af Rådets afgørelse om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol), der erstatter Europol-konventionen med tilhørende protokoller. Lovforslaget er en opfølgning på B 7 fra folketingsåret 2008/2009. Ændring af retsplejeloven (Dommeruddannelse, transmission af tekst under retsmøder, fri proces i sager om ægteskab eller forældremyndighed og retsafgifter i fogedsager) (Okt I) Der er tale om en række justeringer af retsplejeloven, der især har til formål at skabe et mere åbent og attraktivt uddannelses- og karriereforløb for domstolsjurister. Forslaget indebærer endvidere bl.a. en videreførelse af den nuværende overgangsordning for samle-

11 9 vende med hensyn til de økonomiske betingelser for fri proces i sager om ægteskab eller forældremyndighed. Ændring af konkursloven (Behandlingen i konkurs af indeståender på fritvalgsordninger) (Okt I) Lovforslaget indebærer, at indeståender på en Fritvalgs Lønkonto/særlig opsparing anses for omfattet af lønprivilegiet i konkurslovens 95. Lovforslaget bygger på en udtalelse fra Konkursrådet efter en henvendelse til Justitsministeriet fra LO og DA. Ændring af straffeloven og politiloven (Styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden m.v.) (Okt II) Forslaget vil indeholde forskellige initiativer med henblik på en styrket indsats mod omfattende forstyrrelser af den offentlige ro og orden m.v. Ændring af DNA-profilregisterloven m.v. (Frist for sletning af oplysninger om DNAprofiler vedrørende sigtede, men ikke dømte personer) (Okt II) Formålet med lovforslaget er at ændre reglerne om opbevaring af bl.a. DNA-profiler for personer, som er frifundet, eller hvor sigtelsen er opgivet. Forslaget indebærer bl.a., at der fastsættes en tidsfrist for opbevaring af DNA-profiler. Forslaget fremsættes i lyset af en afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra december Ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Nedsættelse af mærknings- og registreringsalderen, båndpligten, aflivning af hunde, der skambider m.v.) (Okt II) Lovforslaget vedrører bl.a. pligten til at føre hunde i snor. Endvidere skal hunde, der skambider, som udgangspunkt aflives med det samme uden hundesagkyndig undersøgelse. Det foreslås også, at hunde skal mærkes og registreres allerede, når de er 8 uger gamle. Det foreslås desuden, at der under en retssag om visse grove dyreværnssager kan træffes beslutning om midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre. Ændring af retsplejeloven (Ny politiklageordning) (Nov I) Formålet med lovforslaget er at gennemføre en revision af retsplejelovens regler om behandling af klager over og straffesager mod politipersonale. Forslaget indebærer, at der oprettes en ny uafhængig politiklagemyndighed, der skal overtage statsadvokaternes opgaver med at undersøge og træffe afgørelse i sager om klager over politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager). Den nye myndighed skal endvidere bl.a. overtage statsadvokaternes opgave med at efterforske eventuelle strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten. Det vil stadig være anklagemyndigheden (statsadvokaterne og Rigsadvokaten), der skal tage stilling til tiltalespørgsmålet i straffesager mod politipersonale. Forslaget bygger på betænkning nr. 1507/2009 om behandling af klager over politiet. Ændring af færdselsloven (Sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) (Nov I)

12 10 Formålet med lovforslaget er at højne færdselssikkerheden ved at skærpe sanktionerne for ulovlig knallertkørsel samt at gennemføre reglerne om kørekort til knallert i tredje kørekortdirektiv (2006/126/EF). Ændring af straffeloven (Præcisering af strafudmålingselementer i voldtægtssager) (Nov I) Formålet med lovforslaget er at præcisere, hvilke forhold der i almindelighed skal tillægges særlig vægt ved strafudmålingen for voldtægt. Forslaget skal ses i sammenhæng med en redegørelse fra Rigsadvokaten afgivet i august Ændring af tv-overvågningsloven (Adgang til tv-overvågning for boligforeninger, visse idrætsanlæg m.v.) (Nov I) Det foreslås, at boligforeninger m.v. og idrætsanlæg på nærmere angivne betingelser får mulighed for efter tilladelse fra politiet at tv-overvåge frit tilgængelige områder med henblik på kriminalitetsbekæmpelse. Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg (Nov II) Lovforslaget har til formål at gennemføre en samlet regulering af forskellige forhold, som har særlig betydning for malkekvægs velfærd. Lovforslaget vil bygge på en rapport om hold af malkekvæg fra februar 2009 afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet. Ændring af kreditaftaleloven (Gennemførelse af EU-direktiv om forbrugerkredit) (Dec I) Lovforslaget har til formål at gennemføre direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler. Forslaget vil bl.a. indeholde nye regler om standardoplysninger ved reklame for kreditaftaler, oplysninger til forbrugeren forud for indgåelsen af kreditaftaler, forpligtelse til at vurdere forbrugerens kreditværdighed, oplysninger og rettigheder i forbindelse med kreditaftaler, fortrydelsesret og om førtidig tilbagebetaling. Forslaget vil bygge på betænkning nr. 1509/2009 afgivet af et udvalg under Justitsministeriet. Ændring af retsplejeloven (Mulighed for at give 3. instansbevilling til prøvelse af delspørgsmål) (Dec I) Der foreslås nye regler således, at Procesbevillingsnævnet kan begrænse tilladelser til at indbringe en sag for Højesteret som 3. instans til alene at omfatte det eller de spørgsmål i en sag, som kan begrunde tilladelsen. Formålet med forslaget er at undgå overflødig procesførelse ved Højesteret, der bl.a. fører til øgede sagsomkostninger. Forslaget skal ses på baggrund af en henvendelse fra Procesbevillingsnævnet. Ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bøder, skærpet indsats mod vanvidskørsel m.v. og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse) (Jan II) Lovforslaget vil på baggrund af en samlet gennemgang af bødetaksterne på færdselsområdet indebære en forhøjelse af bøderne for visse overtrædelser af færdselsloven under hensyn til løn- og prisudviklingen og den indbyrdes sammenhæng mellem størrelsen

13 11 af bøderne for de enkelte overtrædelser. Forslaget vil endvidere indeholde en række tiltag mod såkaldt vanvids- samt narko- og spirituskørsel, herunder visse strafskærpelser, udvidet obligatorisk konfiskation af køretøjer, alkolåse og skærpede regler om frakendelse af førerretten. Endelig vil lovforslaget indebære, at der fremover også i visse sager om hensynsløs kørsel kan ske udenretlig vedtagelse af frakendelse af førerretten. Ændring af lov om registreret partnerskab (Ændring af regler om adoption og forældremyndighed i forening) (Jan II) Forslaget indebærer, at registrerede partnere får adgang til at adoptere efter samme procedurer og godkendelseskrav, som gælder for ægtefæller. Forslaget vil endvidere give registrerede partnere mulighed for at få forældremyndigheden over et barn i forening efter de samme regler, som gælder for ægtefæller. Forslaget skal ses i sammenhæng med B 36 fra folketingsåret 2008/2009. Ændring af den internationale købelov (Gennemførelse af CISG-konventionens regler om aftaleindgåelse) (Jan II) FN-konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) fastsætter en række regler om indgåelse af aftaler om internationale køb. CISG er gennemført i dansk ret ved lov i 1988, idet loven dog undtager den del af konventionen, som vedrører indgåelse af aftaler (del II). Danmark tog sammen med de øvrige nordiske lande forbehold over for denne del af konventionen. De nordiske justitsministre vil på baggrund af en sagkyndig redegørelse og en høring af berørte organisationer tage initiativ til at gennemføre del II af CISG i deres respektive landes lovgivning og ophæve forbeholdet. Ændring af den færøske retsplejelov (Regler om legemsindgreb m.v.) (Jan II) Formålet med lovforslaget er navnlig at indsætte regler om legemsindgreb i den færøske retsplejelov, således at der bliver mulighed for derefter ved kongelig anordning at sætte DNA-profilregisterloven i kraft for Færøerne. Ændring af våbenloven (Mærkning af skydevåben) (Jan II) Formålet med lovforslaget er at gennemføre et ændringsdirektiv til våbendirektivet (2008/51/EF) og FN s våbenkontrol i dansk ret. Lovforslaget vil bl.a. indebære en justering af den produktmæssige afgrænsning af våbenlovens anvendelsesområde og skærpede krav til mærkning af skydevåben. Ændring af konkursloven (Rekonstruktion af insolvente virksomheder) (Jan II) Lovforslaget har til formål at forbedre mulighederne for at foretage rekonstruktion af insolvente, men levedygtige virksomheder, som et alternativ til en konkurs. Lovforslaget forventes bl.a. at indebære, at skifteretten skal udpege en såkaldt rekonstruktør, der skal udarbejde et forslag til kreditorerne om rekonstruktion af virksomheden. Lovforslaget vil bygge på en kommende betænkning fra Konkursrådet. Ændring af retsplejeloven (Revisionsbestemmelse vedrørende logningsbestemmelsen) (Jan II)

14 12 Lovforslaget fremsættes på baggrund af en revisionsbestemmelse vedrørende reglerne om logningsforpligtelsen for teleudbydere, jf. retsplejelovens 786, stk. 4. Det nærmere indhold af lovforslaget er p.t. under overvejelse og vil bl.a. blive fastlagt i lyset af erfaringerne med de gældende regler. Ændring af lov om slagtekyllinger (Gennemførelse af direktiv 2007/43/EF om mindstekrav til beskyttelse af slagtekyllinger m.v.) (Jan II) Forslaget har til formål at højne beskyttelsesniveauet ved hold af slagtekyllinger. Forslaget vil navnlig indeholde regler, der gennemfører direktiv 2007/43/EF om mindstekrav til beskyttelse af slagtekyllinger. Ændring af straffeloven og forskellige andre love (Styrket indsats mod ungdomskriminalitet) (Jan II) Forslaget vedrører opfølgning på justitsministerens område af regeringens udspil om ungdomskriminalitet Mere konsekvens, opfølgning og omsorg en markant styrket indsats mod ungdomskriminalitet. Det foreslås bl.a. at sænke den kriminelle lavalder til 14 år. Endvidere skærpes straffen for personer, som medvirker til kriminalitet begået af unge under 18 år. Forslaget skal ses i sammenhæng med et lovforslag på indenrigs- og socialministerens område, der følger op på en række forslag i Ungdomskommissionens betænkning nr. 1508/2009. Ændring af DNA-profilregisterloven, retsplejeloven og lov om registrering af køretøjer (Udveksling af oplysninger om fingeraftryk, dna-profiler og køretøjer m.v. i forhold til stater uden for Den Europæiske Union) (Jan II) Lovforslaget tager sigte på at skabe hjemmel til at udveksle oplysninger om fingeraftryk, dna-profiler og køretøjer m.v. som led i samarbejdet med stater uden for Den Europæiske Union om bekæmpelse af kriminalitet. Hjemlen påtænkes bl.a. anvendt i forhold til Island, Norge og USA på grundlag af gensidig aftale herom. Ændring af lov om pas m.v. (Nyt pasudstedelsessystem, gebyrbestemmelse m.v.) (Feb I) Rådets forordning 2252/04 af 13. december 2004 indebærer, at danske pas fremover skal indeholde et digitalt billede af pasindehaverens fingeraftryk. Lovforslaget indebærer bl.a., at kommunerne i forbindelse med indførelsen af det nye pasudstedelsessystem forpligtes til at anvende det pasudstedelsesudstyr, som bliver valgt ved et centralt koordineret udbud. Der foreslås endvidere et særligt gebyr for at få taget billede og fingeraftryk på pasudstedelsesstedet. Ændring af straffuldbyrdelsesloven (Straf for udeblivelse fra afsoning) (Feb II) Formålet med lovforslaget er at give grundlag for en styrket indsats over for udeblivelse fra strafafsoning. Forslaget vil blive udformet på baggrund af en udtalelse fra en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet.

15 13 Ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (Huseftersynsordningen) (Feb II) Lovforslaget vil på baggrund af en kommende betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet indeholde justeringer af huseftersynsordningen bl.a. vedrørende tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer. Ændring af lov om hunde (Indgreb over for farlige hunde) (Feb II) Lovforslaget, der vil bygge på en kommende delbetænkning om farlige hunde fra et udvalg under Justitsministeriet, forventes at indebære ændringer af bl.a. reglerne om politiets muligheder for at gribe ind over for farlige hunde. Ændring af lov om udendørs hold af svin (Revisionsbestemmelse) (Feb II) Lovforslaget fremsættes i medfør af en revisionsbestemmelse i loven, hvorefter der i folketingsåret 2009/10 skal fremsættes forslag om revision af lovens regler om permanent adgang til rent drikkevand for svin, der holdes udendørs. Ændring af retsplejeloven (Lydoptagelse og protokollering m.v. straffesager) (Feb II) Lovforslaget fremsættes på baggrund af en revisionsklausul vedrørende forsøgsordningen med lydoptagelse i straffesager. Det nærmere indhold af forslaget vil blive fastlagt i lyset af de hidtidige erfaringer med forsøgsordningen og på grundlag af en kommende betænkning fra Strafferetsplejeudvalget. Justitsministeren vil give Folketinget redegørelse om: Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen (Feb II) KIRKEMINISTEREN Ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (Nov I) Der er tale om justeringer af loven, der har til formål at forenkle borgernes opgaver i forbindelse med anmeldelse af fødsler og dødsfald. Ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Jan I) Forslaget forenkler og udvider samarbejds- og dispensationsbestemmelserne i kapitel 8 i lov om menighedsråd og 24 i lov om folkekirkens økonomi. Forslaget giver bl.a. menighedsrådene bedre rammer for selv at beslutte sammensætning og konstitution af fælles menighedsråd m.v. uden ansøgning om dispensation.

16 14 Ændring af lov om begravelse og ligbrænding (Samarbejde om krematoriedrift m.v.) (Jan II) Forslaget giver bl.a. hjemmel til, at krematorier kan indgå samarbejde om krematoriedrift inden for det enkelte stift. Ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og lov om tjenestemænd (Jan II) Forslaget vedrører indførelse af ansættelse på længerevarende åremål (12 år) for nyudnævnte biskopper i folkekirken samt en forøgelse af den pligtige afgangsalder fra 70 år til 75 år for folkekirkens tjenestemandsansatte præster, provster og biskopper. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund fra november KLIMA- OG ENERGIMINISTEREN Ændring af lov om CO2-kvoter og lov om fremme af vedvarende energi (Kvoteregulering af luftfart og forlængelse af skrotningsordningen fra vindmøller m.v.) (Okt I) Forslaget vedrører især en gennemførelse af direktiv 2008/101/EF, hvorefter der sker inddragelse af fly under CO2-kvotereguleringen, samt en forlængelse af skrotningsordningen for vindmøller med et år. Ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget og lov om afgift af elektricitet og ophævelse af lov om Elsparefonden (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) (Okt I) Forslaget skal medvirke til en styrket og bedre koordineret besparelsesindsats på energiområdet. Forslaget vedrører især oprettelse af et nyt Center for Energibesparelser samt nedlæggelse af Elsparefonden. Der etableres endvidere et rådgivende Energispareråd. Forslaget skal ses i sammenhæng med den brede politiske aftale fra februar 2008 om dansk energipolitik i årene samt en gennemført evaluering af energispareindsatsen. Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Statuetten for det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) af 26. januar 2009 (Okt II) Forslaget indebærer, at Folketinget giver sit samtykke til ratifikation af statutten for det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) af 26. januar IRENA s formål er at bidrage til den globale udbredelse af alle former for vedvarende energi og dermed øget energisikkerhed og imødekommelse af stigende global efterspørgsel på energi samt til reduktion af drivhusgasser og til økonomisk vækst og beskæftigelse. Ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om varmeforsyning og lov om fremme af vedvarende energi (Feb I)

17 15 Forslaget vedrører bl.a. gennemførelse af en række EU-direktiver på energiområdet, oprettelse af et centralt el-markeds-register, indførelse af ensartede tariffer for Øst- og Vest- Danmark som følge af etableringen af den elektriske Storebælts-forbindelse samt andre mindre justeringer af forsyningslovene på energiområdet. Ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (Feb I) Forslaget vedrører bl.a. mulighed for etablering af anlæg til separation af olie og kondensat i forbindelse med den eksisterende danske rørledning samt justeringer som følge af EUretten. Ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Feb II) Forslaget vedrører en opprioritering af energimærkningsordningen for bygninger samt en effektivisering af kedeleftersynsordningen. Forslaget skal ses i sammenhæng med en gennemført evaluering af energispareindsatsen samt regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger fra april Ændring af lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (Feb II) Der er tale om ændringer af lovgivningen som følge af et kommende nyt ecodesigndirektiv. Ændringen af loven vil betyde, at denne ikke kun omfatter energiforbrugende produkter, men også ikke-energiforbrugende produkter, som når de anvendes har betydning for energiforbruget. Forslaget justerer endvidere klagereglerne på området. Klima- og energiministeren vil give Folketinget redegørelse om: Energipolitisk redegørelse 2010 (Apr II) Klimapolitisk redegørelse 2010 (Apr II) KULTURMINISTEREN Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret (Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.) (Okt I) Forslaget gennemfører en række bestemmelser i direktiv 2007/65/EF om audiovisuelle medietjenester. Det drejer sig bl.a. om bestemmelser om tv-lignende tjenester, der leveres on-demand, samt om nye regler vedrørende traditionel fjernsynsvirksomhed. Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (Ændring af status for Danmarks Designskole, fusioner m.v.) (Okt I)

18 16 Forslaget betyder, at Danmarks Designskole og Designskolen i Kolding ændrer status til højere videregående uddannelsesinstitutioner. Der foretages endvidere en række mindre justeringer af lovgivningen som følge af planlagte fusioner af en række kunstneriske uddannelser. Ændring af lov bygningsfredning (Nov I) Forslaget vedrører mindre justeringer bl.a. hjemmel til gennemgang af alle fredede bygninger i Danmark og til at kunne frede selvstændige arkitektoniske værker i landskabet. Lovforslaget følger op på et gennemført udvalgsarbejde om bygningsbevaring under Kulturministeriet. Ændring af lov om sikring af kulturværdier i Danmark (Nov I) Der er tale om justeringer af loven bl.a. vedrørende en forlængelse af Kulturværdiudvalgets sagsbehandlingsfrist, harmonisering i forhold til EU-regler og forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af loven. Ændring af museumsloven m.v. (Nov I) Lovforslaget indebærer, at hovedparten af de tidligere amtskommunale tilskud til kulturformål fremover administreres af Kulturministeriet. Der er tale om tilskud til konserveringscentre og statsanerkendte museer samt en mindre række andre driftstilskud. Der er etableret enighed mellem regeringen og KL om denne løsning. Lov om tilbagelevering af kulturgenstand, der er ulovligt fjernet fra et land, der har tiltrådt UNIDROIT-konventionen om konventionen om stjålne og ulovligt eksporterede kulturgenstande (Jan I) Lovforslaget gennemfører UNIDROIT-konventionen i dansk ret. Fremover vil der gælde en tilbageleveringspligt for kulturgenstande af en vis kulturel betydning, der er stjålet i eller eksporteres ulovligt fra et andet konventionsland. Lov om fordeling af overskud fra lotteri samt heste- og hundepuljevæddemål (Feb I) Forslaget vedrører fordelingen af overskud fra lotteri samt fra heste- og hundepuljevæddemål. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslagene fra skatteministeren og finansministeren på spilleområdet. Lovgivning om tilskudsmodtagende, selvejende institutioner på Kulturministeriets område (Feb II) Lovforslaget vedrører en samlet lov på Kulturministeriets område, hvor alle relevante forhold vedrørende styrelsesforhold, tilsyn, økonomi m.v. for tilskudsmodtagende, selvejende institutioner vil indgå. Lovforslaget følger op på en tværministeriel rapport fra april 2009 Selvejende institutioner styring, regulering og effektivitet.

19 17 MILJØMINISTEREN Ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning (Ophævelse af eneretten til matrikulært arbejde m.m. i Københavns og Frederiksberg kommuner samt registrering af forandringer af ejendommes grænser mod søterritoriet) (Okt I) Forslaget ophæver de særlige regler vedrørende matrikulære arbejder m.v. i Københavns og Frederiksberg kommuner. Forslaget ophæver de to kommuners eneret til udførelse af matrikulære arbejder, så disse fremover skal udføres af private praktiserende landinspektører, og matrikelmyndigheden i de to kommuneroverføres til Kort- og Matrikelstyrelsen. Ændring af lov om miljø og genteknologi (Beredskabsplaner og aktindsigt i visse oplysninger) (Okt I) Forslaget vedrører udarbejdelse m.v. af beredskabsplaner på områder for indesluttet anvendelse, som er godkendt til forskning og storskalaforsøg efter Arbejdstilsynets regler om genteknologi og arbejdsmiljø m.v. Forslaget giver endvidere hjemmel til, at visse nærmere angivne oplysninger ikke må behandles som fortrolige. Forslaget gennemfører EUdirektiver (2001/18/EF og 2009/41/EF) på området. Ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. og lov om planlægning (Campinghytter) (Okt I) Forslaget vedrører justeringer af reglerne om campinghytter med henblik på at kunne opføre større og bedre hytter på campingpladserne samtidig med, at hensynene til natur og planlægning, offentlighedens indsigt samt klagemuligheder tilgodeses. Forslaget fastlægger regler for campinghytter, herunder til placering og anvendelse, og indebærer, at opførelse af campinghytter fremover forudsætter landzonetilladelse. Forslaget følger op på en aftale med DF vedrørende campinghytter. Ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Okt II) Forslaget vedrører ændringer af databeskyttelsesreglerne i kemikalielovens 35 b på baggrund af en kommende ændring af direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (biociddirektivet). Forslaget vedrører også justeringer af ordensmæssig karakter bl.a. som følge af REACH-forordningen. Ændring af lov om miljøbeskyttelse m.fl. love (Gennemførelse af dele af servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet på Miljøministeriets område) (Okt II) Der er tale om justeringer af en række love på Miljøministeriets område som følge af EU s servicedirektiv og anerkendelsesdirektiv. Forslaget vedrører navnlig de dele af direktiverne, som af hensyn til brugervenlighed gennemføres i sektorlovgivningen, således at tjenesteydere kan finde reglerne i den lovgivning, som regulerer deres hverv. Det drejer sig især om visse af direktivernes sagsbehandlingsregler, oplysningsforpligtelser og regler om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

20 18 Lov om vurdering og risikostyring af oversvømmelse fra vandløb (Okt II) Forslaget gennemfører dele af direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser. Direktivets formål er især at sikre, at de ansvarlige myndigheder har et planlægningsgrundlag, som kan medvirke til at minimere skadesomfanget ved ekstreme oversvømmelser fra vandløb og havet. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommende regler fra transportministeren vedrørende oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov om vandløb (Kvalitets- og sikkerhedssystemer på vandforsyninger, forlængelse af vandindvindingsrettigheder og behandling af sager om ferskvandsdambrug) (Okt II) Forslaget indebærer, at miljøministeren får hjemmel til at fastsætte regler om driften af vandforsyninger og til efter behov at kunne indføre ledelsessystemer på vandforsyninger. Denne del af forslaget skal ses i sammenhæng med B 46 fra folketingsåret 2008/2009. Forslaget indebærer også, at vandindvindingstilladelser og rettigheder, som efter den nugældende lovgivning skal fornyes inden den 1. april 2010, først skal foreligge senest et år efter vedtagelsen af de nye vandplaner. Forslaget betyder endelig nye regler, der forenkler og effektiviserer sagsbehandlingen i dambrugssager. Denne del af forslaget udmønter dele af regeringens aftale med DF om Grøn Vækst. Ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold m.fl. love (Nov I) Forslaget vedrører en udskydelse af prisloftsreguleringen i 2010 for selskaber (vand- og spildevandsforsyninger) reguleret af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Lov om udstykning og salg af statens arealer, der er udlejet som sommerhusgrunde i sommerhusområder ved Rødhus Klit, Blokhus Klitplantage, Bjerghuse ved Fjand og Tranum Ejstrup Strand) (Nov II) Lovforslaget har til formål at give en række sommerhusejere mulighed for at eje de sommerhusgrunde, som deres hus ligger på, og som de nu lejer af staten. Beskyttelsen i form af klitfredning, strandbeskyttelse og fredskov vil blive opretholdt på arealerne, og offentligheden skal kunne færdes i områderne i samme omfang som hidtil. Lov om Natur- og miljøklagenævnet (Dec II) Lovforslaget indebærer en sammenlægning af Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet, således at alle sager på natur- og miljøområdet fremover behandles af ét nævn Natur- og miljøklagenævnet. Formålet med forslaget er at forenkle, styrke og effektivisere behandlingen af klagesagerne. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund fra november 2007 og udmønter en aftale fra november 2008 mellem regeringen og DF om modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. Marts-redegørelsen Status for lovforslag m.v. 2014/2015 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

32. møde. Tirsdag den 15. december 2009 (D) 1

32. møde. Tirsdag den 15. december 2009 (D) 1 Tirsdag den 15. december 2009 (D) 1 32. møde Tirsdag den 15. december 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 4: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget,

Læs mere

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012 Februarredegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme) Ændring

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 20. - 26. FEBRUAR 2012 (UGE 8) Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Fordeling af opgaver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2011-12 Fremsat den 24. november 2011 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed (Landinspektørvirksomheder som partnerselskaber

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 27. FEBRUAR - 4. MARTS 2012 (UGE 9) Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Effektivisering

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere