ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET"

Transkript

1 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Søren Hyldgaard (V), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Erik Mollerup (V), Poul Bach (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L) Tommy Poulsen, Doris Jacobsen, Susanne Vænggaard

2 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1 Meddelelser 4 2 Orientering om erhvervsområder i Rudersdal Kommune 5 3 Arbejds- og besøgsplan for Status for gennemførelse af Rudersdal Kommunes erhvervspolitik 7 5 Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet 9 2/2

3 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Pkt.nr. Punkttitel 3. Arbejds- og besøgsplan for Arbejds- og besøgsplan for 2010 (7130/10) 4. Status for gennemførelse af Rudersdal Kommunes erhvervspolitik 1. Status primo 2010 for Handlingsplan for gennemførelse af Rudersdal Kommunes erhvervspolitik (6177/10) 2. Erhvervspolitik for Rudersdal Kommune, Sept Godkendt okt (8618/10) 3. KL-rapport om kommunerne og erhvervspolitikken.pdf (8633/10) 3/3

4 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser EBU Sagsnr. 09/38930 Sagsfremstilling Der var ingen meddelelser. 4/4

5 EBUtiltræderDirektionensforslag ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Orientering om erhvervsområder i Rudersdal Kommune EBU Sagsnr. 09/38930 Resumé Orientering om erhvervsområder i Rudersdal Kommune. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning. Sagsfremstilling Byplanchef Kaj Sørensen orienterer om erhvervsområder i Rudersdal Kommune. Indstilling Direktionen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 5/5

6 EBUtiltræderDirektionensforslag ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Arbejds- og besøgsplan for 2010 EBU Sagsnr. 09/38930 Resumé Forvaltningen har udarbejdet forslag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets arbejds- og besøgsplan for Sagen forelægges til behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Sagsfremstilling Med udgangspunkt i tidligere års arbejds- og besøgsplaner samt drøftelsen på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets konstituerende møde den 13. januar 2010 har forvaltningen udarbejdet forslag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets arbejds- og besøgsplan for 2010, hvoraf fremgår en række fokusområder for udvalgets arbejde i Bilag 1 Arbejds- og besøgsplan for 2010 Indstilling Direktionen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender arbejds- og besøgsplanen for Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 6/6

7 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Status for gennemførelse af Rudersdal Kommunes erhvervspolitik EBU Sagsnr. 07/12204 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2007 en erhvervspolitik for Rudersdal Kommune, og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte efterfølgende den 4. marts 2008 handlingsplanen for gennemførelse af Rudersdal Kommunes erhvervspolitik. En samlet status for handlingsplanens gennemførelse forudsættes fremlagt for Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget en gang årligt. En sådan status har senest været behandlet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 14. januar Sagen forelægges til behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Sagsfremstilling Forvaltningen har primo 2010 udarbejdet en status for erhvervspolitikkens udmøntning. Det fremgår heraf, at størstedelen af punkterne i handlingsplanen er gennemført, og at de resterende punkter er under gennemførelse. Forelæggelsen af denne status kan give Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anledning til at drøfte, hvorvidt der bør udarbejdes en ny, ajourført erhvervspolitik, og i så fald hvordan processen for udarbejdelsen heraf bør tilrettelægges. Bilag 1 Status primo 2010 for Handlingsplan for gennemførelse af Rudersdal Kommunes erhvervspolitik 2 Erhvervspolitik for Rudersdal Kommune, Sept Godkendt okt KL-rapport om kommunerne og erhvervspolitikken.pdf Indstilling Direktionen foreslår, 1) at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager status for gennemførelse af Rudersdal Kommunes erhvervspolitik til efterretning, og 2) at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter processen for eventuel udarbejdelse af en ny, ajourført erhvervspolitik med henblik på fremlæggelse af en sag herom på et 7/7

8 EBUtiltræderDirektionensforslag kommende møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 8/8

9 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet EBU Sagsnr. 10/3027 Resumé Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Retssikkerhedslovens 3, stk. 2, er ændret med virkning fra den 1. april Lovændringen præciserer, at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet, at fristen skal offentliggøres, og at ansøgeren skriftligt skal have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse, hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag. Sagen forelægges til behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet forslag til frister for afgørelser vedrørende de sagsområder, som hører under Beskæftigelsesområdet. Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp og starthjælp. Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp eller starthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f. eks. pga. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør. Personen må ikke på anden måde kunne skaffe sig det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og behovet må ikke kunne dækkes gennem andre ydelser. 34 Særlig støtte ved høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Personer berettiget til starthjælp eller kontanthjælp med store boligudgifter eller forsørgerbyrde kan i særlige tilfælde og inden for 6 måneder få hjælp til at dække de ekstraordinære udgifter. 9/9

10 46 Revalidering. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til at en person med begrænsninger i erhvervsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at personens mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. 50 Jobplan ved revalidering Kommunen udarbejder i samarbejde med revalidenden en jobplan, når det erhvervsmæssige sigte er afklaret for den pågældende. Jobplanen skal beskrive personens beskæftigelsesmål og muligheder for, hvordan varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked kan forbedres. 63 Særlig støtte under revalidering Kommunen kan under revalidering, herunder forrevalidering, give støtte til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 26 uger 64 Særlig støtte til nødvendige merudgifter til bolig Kommunen kan give støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til revalidender under 25 år 64 a Særlig tilskud til nødvendige merudgifter til bolig Ydes til personer under 25 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der deltager i forrevalidering og grundet ung alder modtager nedsat kontanthjælp 65 Selvstændig virksomhed Kommunen kan give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed, når den pågældende har faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomheden. Støtten skal frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe den pågældende i stand til at forsørge sig selv og sin familie. Kommunen kan endvidere give tilskud til forsørgelse i en kortere periode, der normalt ikke er mere end 6 måneder. 8 uger 74 Ledighedsydelse Ledighedsydelse udbetales til personer, der er berettiget til fleksjob, har været berettiget til ledighedsydelse eller har været ansat i fleksjob men er overgået til ustøttet ansættelse. 81 Enkeltudgifter Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede og uforudsete enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre mulighederne for, at personen kan klare sig selv i fremtiden. 10/10

11 82 Sygebehandling m.v. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet og, som hovedregel ske inden for det offentlige behandlingssystem. 83 Særlig hjælp vedrørende børn Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær, herunder transport, med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren eller til oprindelige forældre, der har fået fastsat samvær med et bortadopteret barn. Hjælpen kan ydes, når ansøgeren ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. 85 Flytning Kommunen kan yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig - eller erhvervsforhold, herunder når der flyttes til en bolig med lavere boligudgift, som svarer til den økonomiske formåen. Det er en betingelse, at der ikke er økonomiske muligheder for selv at betale udgifterne. Flytning til udlandet forudsætter, at ansøgeren er statsborger i eller har særlig tilknytning til vedkommende land eller er sikret varige arbejdsmuligheder. Lov om social pension 17 Rejsning af sag om førtidspension på det foreliggende grundlag. Kommunen skal på borgerens foranledning lade en sag om førtidspension overgå til behandling efter reglerne om førtidspension uden at alle muligheder for hjælp efter den sociale lovgivning er afdækket, såfremt borgeren ønsker dette. 18 Rejsning af sag om førtidspension. Kommunen skal lade en sag om førtidspension overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller, det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger. 20 Afgørelse om retten til førtidspension Kommunen træffer afgørelse om tilkendelse af eller afslag på førtidspension senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension. 3 uger 3 mdr. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 11/11

12 (Gælder alle førtidspensioner rejst eller tilkendt før 1. januar 2003) 16 Bistands- eller plejetillæg Bistandstillæg kan tilkendes personer i alderen fra år sammen med førtidspension. Tillæg kan tilkendes personer, der er blinde eller stærkt svagsynede, eller hvis invaliditet nødvendiggør personlig bistand af andre. Plejetillæg kan tilkendes, hvis invaliditeten kræver vedvarende pleje eller tilsyn, hvor der stadig er en person til stede 21 Invaliditetsydelse Invaliditetsydelse skal tilkendes personer mellem år, hvor retten til pension er gjort hvilende eller, hvor personer mellem år, der på grund af alvorlig høreskade har svære kontaktvanskeligheder. 44 Forhøjelse eller frakendelse af førtidspension Kommunen skal ændre pensionen, hvis der er sket en væsentlig ændring af erhvervsevnen. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 Tilbud om fleksjob Jobcenteret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension og, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud og foranstaltninger for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse har været afprøvet med mindre det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen. 74 Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for fleksjobber. Jobcentre kan give en person, der er ansat eller skal ansættes i fleksjob hjælp til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger samt kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for, at fleksjobbet fastholdes eller opnås. Arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen skal kompensere begrænsningen i arbejdsevnen. 75 Tilskud til selvstændig virksomhed Jobcenteret giver tilbud om støtte i form af tilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. 76 Tilskud til hjælpemidler ved tilbud I forbindelse med deltagelse i tilbud efter kapitel kan der ydes tilskud til hjælpemidler for at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet. Hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger eller udlån uger 3 uger 12/12

13 78 Mentor Der kan ydes støtte i form af en mentorfunktion for at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse. 82 Befordringsgodtgørelse Personer der deltager i tilbud, selvvalgt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse har ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og tilbudsstedet er mere end 24 km. Kommunen afholder den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sygedagpengemodtager eller en person med begrænsninger i arbejdsevnen deltager i tilbud som led i afklaringen af den vedkommendes arbejdsevne. 100 Tilskud til udgifter til hjælpemidler For at fremme at personer opnår eller fastholder ordinær ansættelse eller ansættelse efter lov om seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed, kan der ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Tilskuddet skal have afgørende betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen i egen virksomhed og kompensere for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Lov om sygedagpenge 38, 40, 43, 59 Anmodning om sygedagpenge og anmeldelse af refusion Arbejdsgiveren skal anmelde refusionskrav og fremsende anmodning om sygedagpenge til Ydelsescentret, der træffer afgørelse og evt. udbetaler sygedagpenge inde for. 56 Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v. En arbejdsgiver kan ved aftale med en lønmodtager opnå ret til fra kommunen at få refusion med et beløb, der svarer til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første 21 kalenderdage af sygefraværet. Aftalen kan indgås, når lønmodtageren har en langvarig eller kronisk lidelse, som skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år, eller indlæggelse henholdsvis ambulant behandling i større omfang end 21 kalenderdage inden for det seneste år. Lov om integration af udlændinge i Danmark 23 d. Mentor For at fremme, at udlændinge kan opnå eller fastholde beskæftigelsesrettede aktiviteter, tilbud eller ansættelse uden løntilskud, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. 13/13

14 24 a, stk. 1 Tilskud til opkvalificering Kommunalbestyrelsen kan efter aftale med arbejdsgiver tilbyde en udlænding opkvalificering pga. af manglende sproglige og eventuelle faglige kompetencer, når vedkommende er ansat uden løntilskud. Det er en betingelse, at der er tale om opkvalificering, som virksomheden almindeligvis ikke tilvejebringer. 24 a, stk. 2 Tilskud til hjælpemidler og arbejdspladsindretning Der kan ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger til en udlænding, der er ansat eller ansættes uden løntilskud, hvis tilskuddet er af afgørende betydning for at fastholde eller opnå ansættelse, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for begrænsning i arbejdsevnen. 25 Introduktionsydelse Udlændinge der tilbydes et introduktionsprogram er berettiget til introduktionsydelse i op til tre år, hvis vedkommende og dennes ægtefælle ikke har et rimeligt tilbud om arbejde. Hvis ledighed alene er eneste problem skal den pågældende aktivt søge at udnytte sine arbejdsmuligheder. 33 Hjælp ved forsørgelsessvigt Kommunalbestyrelsen kan yde løbende hjælp til rimeligt begrundede udgifter til forsørgelse til udlændinge, der ikke er berettiget til introduktionsydelse, men ville være berettiget hertil, hvis det må udelukkes, at den person, der har ansvaret for forsørgelse, opfylder sine forpligtelser. 34 Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammer Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til bestemte udgifter, der er dokumenterede og rimelige, og som skyldes udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. 35 Enkeltudgifter Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til rimeligt begrundede og uforudsete enkeltudgifter til en udlænding, hvis egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre mulighederne for at klare sig selv i fremtiden. 36 Sygebehandling m.v. Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til udlændinge til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet og, som hovedregel ske inden for det offentlige behandlingssystem. 14/14

15 37 Særlig hjælp vedrørende børn Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos udlændingen. Hjælpen kan ydes, hvis udlændingen eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra udlændingen. 39 Flytning Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til flytning, som forbedrer boligeller erhvervsforhold, herunder flytning til en bolig med lavere boligudgifter, der svarer til den økonomiske formåen. Det er en betingelse, at der ikke er økonomiske muligheder for selv at betale udgifterne. Flytter udlændingen til en anden kommune kan hjælpen kun ydes, hvis ansvaret for introduktionsprogrammet overtages af den nye kommune. Flytning til udlandet forudsætter, at ansøgeren er statsborger i eller har særlig tilknytning til vedkommende land eller er sikret varige arbejdsmuligheder. Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 4 Personlig assistance til handicappede i erhverv Målgruppen er ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. Kan tilbydes personer, der på grund af en varig og betydelig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand. 8 uger 14 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse. Kan tilbydes personer der uden for normal arbejdstid deltager i efterog videreuddannelse inden for deres erhverv, vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, erhvervsrettet voksenuddannelse og uddannelse under statens voksenuddannelsesstøtte. 15 Ansættelse med løntilskud Målgruppen er nyuddannede personer med handicap. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at forslag til afgørelsesfrister på Beskæftigelsesområdet godkendes. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den EBUindstilerDirektione nsforslagtiltrådterhvervs- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 15/15

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 15d - Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en flygtning, som visiteres til kommunen, jf. 10, en helbredsmæssig vurdering, hvis der efter en

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside.

Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside. Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Forhøjelse af pension 14 13 uger Særlig tillæg

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: i loven: Sagsbehandlings-fr i Fristændring Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Uændret Borgerservice

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Vi har fastsat sagsbehandlingstiderne ud fra den tid, vi normalt er om at behandle de ansøgninger, som vi modtager. I enkelte tilfælde vil sagsbehandlingstiden være

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Kommunens rådgivningsforpligtelse

Kommunens rådgivningsforpligtelse Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens 7 (yde rådgivning og vejledning indenfor eget område samt videresende henvendelser til andre myndigheder) Lov om social service

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB ændret mødested

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015 Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og 2015 Lov om social pension Førtidspension efter 01.01.2003 16-18 + 20 Pensionsnævnet 3 måneder Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice eskæftigelsesindsats Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 21b, stk. 3-5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge optagelse

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den xx. xxxx 2012: Forkortelser: ARB = Arbejdsmarkedsudvaet = Socialudvaet ÆLD = Ældreudvaet JC = Jobcentret = Borgerservice MY =

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet i sager

Læs mere

Det, der er skrevet med rød skrift, er nyt, og det, der er overstreget og med olivengul skrift fjernes.

Det, der er skrevet med rød skrift, er nyt, og det, der er overstreget og med olivengul skrift fjernes. Sagsbehandlingser på det sociale område 2018 - fastsat i henhold til retssikkerhedslovens 3 om offentliggørelse af for behandling af ansøgninger til kommunen Forkortelser: = Social- og arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den xx. maj 2013: Forkortelser: ARB = Arbejdsmarkedsudvaet SOC = Socialudvaet ÆLD = Ældreudvaet JC = Jobcentret BS = Borgerservice

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

4. Er der nogle lovkrav el. lign. til hvor hurtigt man skal behandle en sådan sag?

4. Er der nogle lovkrav el. lign. til hvor hurtigt man skal behandle en sådan sag? Kasper Johansen, MB Vigerslevvej 269A, st. tv. 2500 Valby Dato: 30. april 2008 Sagsnr.: 2008-52240 Dok.nr.: 2008-225604 Kære Kasper Johansen Tak for din henvendelse af den 24. april 2008 via E-mail stilet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden

Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden N O T A T Arbejdsmarkedskontor Øst 8. marts 217 Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden 212-216 Dette notat beskriver udviklingen i samt rammerne for henholdsvis revalidering og ressourceforløb.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. februar 2013 Mødetidspunkt Kl. 12.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Frokost kl.11.30. og

Læs mere

Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter

Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter xx 97 97 Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter Dette afsnit omhandler mulighederne for kontanthjælp til forsørgelse. I afsnittet

Læs mere

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist (Ændringer i forhold til skemaet fra 2016 er markeret med rød) Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2017 - fastsat i henhold til restsikkerhedslovens 3 om offentliggørelse af frist for behandling

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS 1 Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at - bistå arbejdssøgende med at få arbejde - give service til private og offentlige arbejdsgivere,

Læs mere

Nye navne for dig, der ofte bruger statistikken

Nye navne for dig, der ofte bruger statistikken Nye navne for dig, der ofte bruger statistikken Hvis du ofte bruger statistikken om social- og beskæftigelsesområdet skal du være opmærksom på, at lovområderne har fået nye navne i forbindelse med offentliggørelsen

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autisme Rettigheder i forhold til gældende lovgivning - Autismekonference 25.11.2017 Sektoransvarligheds-princippet Skole- og uddannelsessektoren er ansvarlig for alt på eget område inkl.

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser

Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser Arbejdsgruppens opgave I økonomiudvalgets handleplan på overførselsområdet blev der nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at undersøge Beskæftigelsesforvaltningens anvendelse

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Databanken - data og tal Side 1 af 5

Databanken - data og tal Side 1 af 5 Databanken - data og tal Side af 5 Årsstatistik efter kommune, tid, lovgrundlag og afgørelsestype Solrød 26 I alt Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven. Serviceloven - hjælpemidler, tilbud..

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsesservice Gældende fra

Kompetenceplan for Ydelsesservice Gældende fra Kompetenceplan for Ydelsesservice Gældende fra 1.9.2018 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område...3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...4 Lov om aktiv socialpolitik...5

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Coor Service Management A/S Bregnerødvej 133 D, 3460 Birkerød.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Coor Service Management A/S Bregnerødvej 133 D, 3460 Birkerød. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Coor Service Management A/S Bregnerødvej 133 D, 3460 Birkerød. Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM EN AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence U: Udbetaler 1.

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM EN AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence U: Udbetaler 1. 15. marts 2012/ ssekretariatet Kapitel 3 Jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft 5 istå arbejdssøgende med at finde arbejde og bistå arbejdsgivere med at finde arbejdskraft 7 Tilbyde

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere