Åbent møde for Socialudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Socialudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214"

Transkript

1 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

2 Indholdsfortegnelse 065. Orientering fra formanden Orientering fra forvaltningschefen Oprettelse af forening "Frivillige Bisiddere i Vesthimmerlands Kommune" Orientering om overdragelse af misbrugsarbejdet fra Regionen til de nordjyske kommuner Socialudvalgets økonomi pr. oktober Tids- og handleplan for gennemførelse af budgetalternativer Status på tilsyn med opholdssteder og botilbud Anvendelse af overskud i opholdssteder og botilbud Konsekvenser for socialforvaltningen ved lukning af pasningstilbud 152 2

3 Medlemmer Kurt Friis Jørgensen Ole B. Sørensen Torben Myrup Bent Sloth Palle Jensen Torben Duelund Jensen Niels Krebs Hansen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 065. Orientering fra formanden Sagsnr.: 09/2505 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Formanden orienterer. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Orientering om møde i Kontaktudvalget. Til efterretning. 4

5 066. Orientering fra forvaltningschefen Sagsnr.: 09/2497 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Forvaltningschefen orienterer. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Orientering om strukturændringer i socialafdelingen i forhold til, at 2 afdelingsledere har opsagt deres stillinger. Der arbejdes med refusionssager i samarbejde med Advokatfirmaet Hjulmand og Kaptaljn. Der er nedsat en styregruppe, der skal kigge på den børnepolitik vi har i Vesthimmerlands Kommune. Styregruppens medlemmer er medarbejdere fra børne- og skoleforvaltningen og socialafdelingen. 5

6 067. Oprettelse af forening "Frivillige Bisiddere i Vesthimmerlands Kommune" Sagsnr.: 09/3773 Fraværende: Bilag: /09Åben Ansøgning om 18 midler.pdf Sagsfremstilling Frivilligrådet i Vesthimmerlands Kommune arbejder i øjeblikket på at få lavet en forening for "Frivillige Bisiddere i Vesthimmerlands Kommune". Foreningen har til formål at udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere der har behov for støtte i form af: - ledsagere/bisiddere - støtte/kontaktpersoner - aflastere for pårørende. Der skal være stiftende generalforsamling i foreningen torsdag den 19. november 2009 kl. 19:00 og mødet afholdes i "Firkløveren", Hovedgaden 81, Vester Hornum. Idet Frivilligrådet går ud fra at foreningen bliver dannet, tillader rådet sig hermed at ansøge om et tilskud på kr. fra 18 midlerne. Beløbet skal bruges til: information og annoncering, foredrag, kurser m.m., telefon, porto og lignende samt kørselsgodtgørelse til de frivillige bisiddere. Administrationen indstiller - at socialudvalget godkender ansøgningen. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 6

7 068. Orientering om overdragelse af misbrugsarbejdet fra Regionen til de nordjyske kommuner Sagsnr.: 09/2414 Fraværende: Bilag: /09Åben Forslag til tidsplan overdragelse misbrugsområdetdoc.doc /09Åben Forslag ti lkommissorium overdragelse misbrugsområdet.doc Sagsfremstilling Den regionale Administrative Styregruppe behandlede misbrugsområdet på sit møde den 26. august Her besluttede Den Administrative Styregruppe atnedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til en solidarisk afviklingsplan for misbrugscenteret. Styregruppen har truffet denne beslutning, da de tre himmerlandske kommuner overvejer at hjemtage misbrugsarbejdet, og der har været lignende tanker i bl.a. Brønderslev. Afviklingsplanens mål er, at området overgår til kommunal drift i et tempo, der sikrer, at medarbejdere fastholdes og overdrages, således at tilbuddene fortsat kan tilbydes borgerne i det kvalitetsniveau, der er gældende i det nuværende tilbud. Dermed overtages Misbrugscentret med samtlige medarbejdere, aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser af kommunerne med virkning fra 1.januar 2011, bortset fra de opgaver, som region og kommuner måtte blive enige om at videreføre i regional regi. Det sker med udgangspunkt i lov om social service samt virksomhedsoverdragelsesloven. Den nedsatte arbejdsgruppe med en repræsentant fra hver af de deltagende kommuner har udarbejdet forslag til tidsplan for processen og kommissorium for arbejdsgruppens arbejde. Disse forslag skal endelig vedtages Den Administrative Styregruppes møde torsdag den 19. november. Det fremgår af forslaget til kommissorium, at det er arbejdsgruppens ansvar at sikre, at der udarbejdes en solidarisk afviklingsplan; at der såvel administrativt som politisk træffes de nødvendige beslutninger; at den mellem region og kommuner aftalte tidsplan følges og herunder følges op på eventuelle afvigelser fra tidsplanen; at der udarbejdes og godkendes en aftale om deling af Misbrugscentret aktiver, passiver, rettigheder, forpligtelser og medarbejdere at der sker en sådan forankring i kommunerne, at der fortsat kan tilbydes borgerne de samme ydelser i et kvalitetsniveau, der er i dag er gældende. 7

8 Første milepæl bliver at udarbejde et forslag til en fælles politisk dagsorden til godkendelse i såvel regionsråd som de berørte kommuners byråd. Forslaget til dagsorden vil blive forelagt Den Administrative Styregruppe på dets møde den 14. januar 2010 og vil blandt andet indeholde følgende punkter: Enighed om principper for overdragelse fra region til kommuner Enighed om principper for drift af misbrugscentret indtil overdragelse har fundet sted Enighed om hvilke spørgsmål og problemstillinger, der skal arbejdes videre med indtil overdragelse Enighed om tidsplan herunder hvilke opgaver og forpligtelser, som påhviler region og kommuner Udgangspunktet er, at samtlige af Misbrugscentrets opgaver og ydelser fra den 1. januar 2011 varetages af den enkelte kommune. Der vil dog være enkeltydelser herunder ikke mindst døgnbehandling, hvor alternative forankringer skal overvejes. I forhold til tidsplanen forventes det, at der vil være tre milepæle i forhold til overdragelsesprocessen: Februar 2010: Godkendelse af en fælles politisk dagsorden om overtagelse af Misbrugscentret. Socialudvalget vil i februar blive forelagt et fælles beslutningspunkt. Maj 2010: Godkendelse af endelig aftale om overtagelse af aktiver, passiver, medarbejdere, rettigheder og forpligtelser. Socialudvalget vil i maj blive forelagt et fælles beslutningspunkt Aftalen træder i kraft Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Til efterretning. 8

9 069. Socialudvalgets økonomi pr. oktober 2009 Sagsnr.: 09/11477 Fraværende: Bilag: /09Åben Økonomi - Socialudvalget xls Sagsfremstilling Gennemgang af Socialudvalgets økonomi pr med udgangspunkt i forbrugsrapport over driftsudgifterne. I hovedtræk fastholdes budgetopfølgning pr Dog er der en tendens til en yderligere budgetoverskridelse på behandling af stofmisbrugere p.g.a. døgnophold. For de forebyggende foranstaltninger er det uvist, om allerede iværksatte tiltag når at få gennemslagskraft allerede i Der arbejdes i øjeblikket på et nyt opfølgningssystem for de enkelte foranstaltninger. Dette skal ses som en del af økonomistyring for Socialudvalgets område Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Til efterretning. 9

10 070. Tids- og handleplan for gennemførelse af budgetalternativer Sagsnr.: 09/30662 Fraværende: Bilag: /09Åben Opdateret tids- og handleplan.pdf Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010, er en række budgetalternativer på socialområdet blevet vedtaget. Sagen blev behandlet på sidste socialudvalgsmøde den 27. oktober 2009, hvor det blev vedtaget at tids- og handleplanen skal behandles på fremtidige møder i socialudvalget. Tids- og handleplanen er et dynamisk dokument, som beskriver status på processen. Tids- og handleplanen vil blive gennemgået på mødet. Administrationen indstiller - at tids- og handleplanen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Orientering om økonomigruppens opgaver. Til efterretning. 10

11 071. Status på tilsyn med opholdssteder og botilbud Sagsnr.: 08/2280 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Perioden for denne status er fra 1. juli 2008 til 31. december 2009, hvorfor der er tillagt et ekstra tilsynsbesøg i.f.t. tilsynsmanualen, som tilskriver, at der aflægges 3 besøg årligt i både botilbud og på opholdssteder, hvoraf det ene tilsyn er en hel dag med 2 tilsyns- konsulenter. Status er således opgjort i.f.t., at der skal aflægges 4 tilsynsbesøg på de fleste opholdssteder/botilbud der hvor der er 1 afdeling. Undtagelserne er Solhaven, hvor der i den nævnte periode skal aflægges 12. alm. tilsyn og 4 heldagsbesøg. HRC med 18. alm. tilsyn og 6 heldagstilsyn. Skjoldborghus med 6. alm. tilsyn og 2 heldagstilsyn. Himmerlandsskolen med 4½ almindelige tilsyn og 1 heldagstilsyn. Status viser, at opholdssteder og botilbud har fået/får de tilsynsbesøg, der er aftalt. Det har nogle steder været vanskeligt at forene heldagsbesøgene med de faktiske forhold på opholdsstederne/botilbudene, hvor 2 tilsynskonsulenter en hel dag viser sig at være for forstyrrende/indgribende i beboerens/beboernes dagligdag. I disse tilfælde har man valgt at foretage 2 tilsynsbesøg med 2 konsulenter over kortere tid. Nogle steder har der været flere tilsyn end berammet på baggrund af eksempelvis et møde om magtanvendelser. På baggrund af de vanskeligheder som både opholdsstederne/botilbudene og tilsynskonsulenterne oplever ved aflæggelse af heldagsbesøg med 2 konsulenter, vil der på Socialudvalgsmødet i januar blive fremlagt forslag til ændring af tilsynsmanualen. Det økonomiske tilsyn har i den angivne periode ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Driften har forløbet nogenlunde som forventet. Der har ikke været nogen konkrete sager, som har givet anledning til, at tilsynet har måttet træde i karakter. Det juridiske tilsyn har ikke i perioden haft sager, der har givet anledning til særlige bemærkninger. Det juridiske tilsyn har i perioden deltaget i vurderingen af magtanvendelser, afklaret mindre juridiske spørgsmål fra tilbudene samt gennemgået og vurderet lovligheden af enkelte aftaler indgået af tilbudene. Lovgrundlag 11

12 SEL 107 stk. 2 SEL 52 stk. 3 nr. 8 SEL 144 stk. 1 SEL 142 stk. 5 SEL 126 (botilbud) (opholdssteder for børn og unge) (Godkendelse botilbud) (Godkendelse opholdssteder) (Magtanvendelse og andre indgreb) Administrationen indstiller - at orientering tages til efterretning Beslutning i Socialudvalget den Til efterretning. 12

13 072. Anvendelse af overskud i opholdssteder og botilbud Sagsnr.: 09/2233 Fraværende: Bilag: /09Åben Botilbud Lounsgården.pdf /09Åben Ansøgning om dispensation. Nordly.pdf /09Åben Botilbudet Kollektivet i Ranum.pdf /09Åben Mail til Virkelyst.pdf Sagsfremstilling Ifølge bekendtgørelse nr. 349 af 9. maj stk. 2 skal kommunalbestyrelsen godkende anvendelsen af en eventuelt overskud ved driften af et opholdssted eller botilbud. Ifølge socialministeriets vejledning nr. 98 af 5. december 2006 punkt 106 skal et overskud som hovedregel anvendes til nedsættelse af opholdsbetalingen for det efterfølgende år. Derudover kan overskud anvendes til konsolidering, udvikling, udannelse, større vedligeholdelsesarbejder, udvidelse af de bygningsmæssige rammer eller med henblik op at foretage nødvendige reparationer og lignende. Det skal sikres, at anvendelsen af overskud falder inden for tilbuddets formål. Det fremgår af vejledningen, at kommunalbestyrelsen skal være fleksibel i vurdering af behov for henlæggelser til konsolidering. Det fremgår endvidere af vejledningen, at der kan anvendes en model, hvor kommunalbestyrelsen godkender en nærmere defineret årlig hensættelse af et overskud. Anvendelsen af overskud skal altid godkendes efter en konkret vurdering. Der er flere tilbud, hvor konkrete forhold - herunder størrelsen af overskud og egenkapital m. v. - har bevirket, at tilsynet har godkendt anvendelsen af overskud, såfremt tilbuddenes forslag til anvendelse har været indenfor ovenstående beskrevne formål. Herudover er der flere opholdssteder og botilbud som i regnskab 2008 har et stort overskud, hvorfor administrationen finder, at en andel af overskuddet som udgangspunkt bør anvendes til at nedbringe taksten for De respektive tilbud er blevet gjort bekendt med administrationens påtænkte indstilling og har haft lejlighed til at fremsende bemærkninger hertil. Botilbudbudet Tolshøj har et overskud i 2008 på kr Administrationen vurderer konkret, at en andel af overskuddet svarende til et beløb på kr bør anvendes til at nedbringe taksten i Der er ikke modtaget bemærkninger fra Tolshøj. Botilbudet Himmerlandsskolen har et overskud i 2008 på kr Administrationen vurderer konkret, at en andel af overskuddet svarende til et beløb på kr bør anvendes til at nedbringe taksten i Der er ikke modtaget bemærkninger fra Himmerlandsskolen. 13

14 Opholdsstedet Altinget har et overskud i 2008 på kr Administrationen vurderer konkret, at en andel af overskuddet svarende til et beløb på kr. bør anvendes til at nedbringe taksten i Der er ikke modtaget bemærkninger fra Altinget. Opholdsstedet Virkelyst har et overskud i 2008 på kr Administrationen vurderer konkret, at en andel af overskuddet svarende til et beløb på kr bør anvendes til at nedbringe taksten i Virkelyst har svaret, at man ønsker, at beløbet bruges til udskiftning af døre og vinduer i ejendommen som huser opholdsstedet. Hertil må administrationen bemærke følgende, at der godkendes et samlet budget som indebærer, at det fondsorganiserede opholdssted kan afholde udgifter til udvendig vedligeholdelse, at opholdsstedet er økonomisk velkonsolideret med en positiv egenkapital og at der intet er til hinder for, at dele af overskud i øvrigt bruges til det beskrevne formål. Opholdsstedet Nordly har et overskud i 2008 på kr Administrationen har konkret vurderet, at en andel af overskuddet svarende til et beløb på kr burde anvendes til at nedbringe taksten i Nordly har svaret, at man befinder sig i en økonomisk vanskelig situation kendetegnet ved en meget ugunstig belægning med en markant faldende indtjening til følge. Administrationen er orienteret om opholdsstedets situation, og vil derfor efter en konkret vurdering indstille, at det samlede overskud anvendes til konsolidering. Det kan derudover oplyses, at der vil blive indledt et skærpet økonomisk tilsyn af opholdsstedet med krav om systematisk budgetopfølgning. Botilbudet Lounsgården har et overskud i 2008 på kr Administrationen har konkret vurderet, at en andel af overskuddet svarende til et beløb på kr burde anvendes til at nedbringe taksten i Hertil har det fondsorganiserede botilbud efterfølgende svaret, at overskuddet ønskes anvendt til udbetaling på botilbudets køb af ejendommen med henblik på at reducere fremtidige prioritetsydelser. Hvis ikke dette imødekommes, vil konsekvensen være en dyrere belåning, større ejendomsudgifter og dermed en højere takst. Hertil må administrationen svare, at tilsynet har godkendt ejendomskøbet. Derudover kan det ekstraordinære konsolideringsbehov til køb af ejendommen begrunde, at det samlede overskud indgår i finansiering af ejendommen. Alternativet er, at botilbudet risikerer yderligere låneoptagelse og dermed kan man sige, at der er tale om en status quo situation. Botilbudet Kollektivet i Ranum har et overskud i 2008 på kr Administrationen har konkret vurderet, at en andel af overskuddet svarende til et beløb på kr burde anvendes til at nedbringe taksten i Det fondsorganiserede har efterfølgende svaret, at en større ombygning af ejendommen vil opsuge botilbudets likvide midler. Hvis ikke dette er muligt, vil konsekvensen blive en yderligere belåning. Administrationen må hertil svare, at tilsynet har godkendt ombygning af ejendommen. I lighed med Lounsgården kan der siges at være tale om en ekstraordinær situation, hvorfor det vurderes, at det samlede overskud anvendes 14

15 til ombygningen. Lovgrundlag Lov om Social service 142, 143 og 144, samt bekendtgørelse nr. 349 af 9. maj 2008 og vejledning 7 til serviceloven Sagen afgøres i Socialudvalget Økonomi Sagen er udgiftneutral for kommunen Administrationen indstiller At taksten for Tolshøj nedbringes i 2010 med et beløb på kr , At taksten for Himmerlandsskolen nedbringes i 2010 med et beløb på kr , At taksten for Altinget nedbringes i 2010 med et beløb på kr , At taksten for Virkelyst nedbringes i 2010 med et beløb på kr , At Nordlys samlede overskud på kr kr. anvendes til konsolidering, At Lounsgårdens samlede overskud på kr anvendes til køb af ejendommen og At Kollektivet i Ranums samlede overskud på kr anvendes til finansiering af ombygning af ejendommen. Beslutning i Socialudvalget den Socialudvalget godkender administrationens indstilling. 15

16 073. Konsekvenser for socialforvaltningen ved lukning af pasningstilbud Sagsnr.: 09/34273 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Børne- og skoleforvaltningen har fremsat budgetalternativ vedr. lukning af pasningstilbud for AKT-elever i klasse. Startende 1. januar Det drejer sig om i alt 17 børn, som bliver berørt af lukningen. Børnene har særlige vanskeligheder i varierende grad. De er alle undersøgt af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og henvist til pasningstilbuddet på baggrund af deres vanskeligheder. Socialforvaltningen er allerede nu blevet kontaktet af flere forældre til de berørte børn. De ansøger Familieafdelingen om hjælp til pasning af børnene nogle i form af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, andre i form af bevilling af pasning efter skoletid. Disse ansøgninger skal vurderes individuelt i forhold til lovgivningen. Familieafdelingens eventuelle foranstaltninger vil for børnene bære præg af egentlig pasning det vil sige, at der i modsætning til Børne- og Skoleforvaltningens tilbud, ikke er et pædagogisk indhold. Da børnene er karakteriseret ved at have særlige vanskeligheder vil et pasningstilbud med pædagogisk indhold vil styrke deres udvikling yderligere. Man kan som alternativ til de berørte nævnte pasningstilbud i Børne- og Skoleforvaltningen overveje hvorvidt de berørte børn kan tilbydes pasning i de almene pasningstilbud med støtte. Lovgrundlag Servicelovens 36, 41, 42 Økonomi Af Børne- og Skoleafdelingens budgetalternativ fremgår en forventet reduktion af udgifter som følge af lukning af pasningstilbud m. kr i 2010 og kr i overslagsårene. 16

17 Familieafdelingen har foretaget følgende foreløbig anslået beregning vedrørende årlige udgifter, som påføres Socialforvaltningen som konsekvens af Børne- og skoleforvaltningens budgetalternativ. 8 familier, som bevilges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 15 timer ugentlig udgør kr netto efter statsrefusion kr familier, som bevilges barnepige eller ekstern pasning 15 timer ugentlig udgør kr netto efter statsrefusion kr I alt ekstra påført udgift til foranstaltninger kr Dertil kommer personaleressourcer på konto 6 svarende til anslået 1/3 stilling. Administrationen indstiller - at sagen drøftes. 17

18 Beslutning i Socialudvalget den Der afholdes møde mellem formanden for Socialudvalget og formanden for Børne- og Skoleudvalget samt de to forvaltningschefer. - Efter mødet forventes det, at de to forvaltninger fremkommer med et oplæg til løsning af problemet. Underskrifter Kurt Friis Jørgensen Ole B. Sørensen Torben Myrup Bent Sloth Palle Jensen 18

19 Torben Duelund Jensen Niels Krebs Hansen 19

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 200 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 044. Orientering fra formanden 7 045. Orientering fra forvaltningschefen 8 046. Budget 2010-2013 047.

Læs mere

Tillægsdagsorden for Socialudvalgets møde den 22. september 2009 kl. 17:00 i Løgstør 214

Tillægsdagsorden for Socialudvalgets møde den 22. september 2009 kl. 17:00 i Løgstør 214 Tillægsdagsorden for Socialudvalgets møde den 22. september 2009 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 054. Godkendelse af udvidelse af Skjoldborghus 113 2 Medlemmer Kurt Friis Jørgensen Ole B. Sørensen

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 27. oktober 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 27. oktober 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 27. oktober 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra formanden 118 056. Orientering fra forvaltningschefen 119 057. Tids- og handleplan

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1

Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1 Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 1. Besøg på tandklinikken... 3 2. Orientering fra formanden... 4 3. Sorggrupper for børn og unge i Vesthimmerlands

Læs mere

Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 1. Orientering ved formanden... 3 2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2007... 4 3. Mødekalender 2008...

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 7. JUNI 2006 KL. 13.00 MØDET STARTER PÅ RØNBJERG FAMILIECENTER,

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Indholdsfortegnelse 072. Ændring af Godkendelsesgrundlaget for Stiftelsen Solhaven 136 2 Medlemmer

Læs mere

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 018. Tids- og handleplaner for udarbejdelse af Frivilligpolitik som underpolitik til

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 12. august 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 12. august 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 12. august 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 055. Orientering ved formanden 3 056. Orientering fra forvaltningschefen 4 057. Ny organisering i Beskæftigelses-

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30 29 Indholdsfortegnelse 15 Åben - Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. marts 2007 16 Åben Sundhedsråd 17 Åben - Sundhedsaftale

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 08. marts 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 08. marts 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 08. marts 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 008. Budgetorientering - januar måned 2010 - Socialudvalget 16 009. Tema budgetopfølgning løn pr. 31.

Læs mere

Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør

Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør Indholdsfortegnelse 1. Orientering fra formanden... 3 2. Dialog møde vedrørende anbringelsesområdet...

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 01. april 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 01. april 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 01. april 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 008. Meddelelser til Handicaprådet møde den 1. april 2009 17 009. Kommunal redegørelse vedrørende

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS ÅBNE MØDE TIRSDAG DEN 10. APRIL 2007 16:00

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS ÅBNE MØDE TIRSDAG DEN 10. APRIL 2007 16:00 BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS ÅBNE MØDE TIRSDAG DEN 10. APRIL 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 10 Åben - Hjemtagelse af KAN institutioner 11 Åben - Politisk

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE TIRSDAG DEN 15. AUGUST 2006 KL. 13.00 MØDET STARTER PÅ OPHOLDSSTEDET FJORDBO

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 10. januar 2008 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 10. januar 2008 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 10. januar 2008 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 1. Nyt medlem i Kultur- og Fritidsudvalget og Sundhedsudvalget 3 2. Drift af Hessel

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 093. Formanden orienterer 154 094. Orientering fra administrationen 155 095. Budget 2011-2014

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 10. juni 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 10. juni 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 10. juni 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 038. Orientering fra forvaltningschefen 81 039. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 82 040. Orientering

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 058. Orientering fra formanden...180 059. Orientering fra administrationen...181

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. maj 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. maj 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. maj 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 114. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Dagshøjskole 3 115. Regnskab 2007 for Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 04. marts 2008 kl. 17:00 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 04. marts 2008 kl. 17:00 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 04. marts 2008 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 17. Tilmelding til "sundhedslinjen" 35 18. Forslag fra SF om at Vesthimmerlands Kommune tilmelder sig

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 076. Orientering fra formanden 155 077. Orientering fra forvaltningschefen

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Referat

SOCIALUDVALGET. Referat Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 12.30 Til kl.: Mødested: Sjørup Ældrecenter Skivevej 122A, Sjørup Mødenr.: 9 Fraværende: Kenneth Mortensen Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 94 Socialudvalgets dagsorden

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Åben beslutningsprotokol for Socialudvalgets møde den 13. august 2007 kl. 16:00 i Løgstør lokale 214

Åben beslutningsprotokol for Socialudvalgets møde den 13. august 2007 kl. 16:00 i Løgstør lokale 214 Åben beslutningsprotokol for Socialudvalgets møde den 13. august 2007 kl. 16:00 i Løgstør lokale 214 Indholdsfortegnelse 1. Orientering ved formanden... 3 2. Institutionsbesøg... 4 3. Orientering om status

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 052. Lanternen - udkast til beslutningsgrundlag 98 053. Kultur- og Fritidsudvalget - budgetorientering

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. oktober 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. oktober 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. oktober 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 028. Til orientering - orienteringer fra administrationen 58 029. Til orientering - ophør af

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Handicapråds møde den 23. februar 2012 kl. 08:00 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard

Ekstraordinær dagsorden for Handicapråds møde den 23. februar 2012 kl. 08:00 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard Ekstraordinær dagsorden for Handicapråds møde den 23. februar 2012 kl. 08:00 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 001. Den Sammenhængende Børnepolitik... 3 002. Orientering

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 01. september 2010 kl. 18:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 01. september 2010 kl. 18:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 01. september 2010 kl. 18:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2009 3 002. Budgetopfølgning 5 003. Bruttorapport over solgte billetter 6 004.

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Konstituering... 3 002. Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget... 4 003. Mødekalender

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 31. januar 2011 kl. 12:30 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 31. januar 2011 kl. 12:30 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 31. januar 2011 kl. 12:30 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 14:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3

Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 14:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 3. februar 2010 Tid 14:00 Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 3 NB. Fraværende Temamøde kl. 14.00 - efterfulgt af ordinært møde kl. 16.00 i Kattegatsiloen Ingen

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 21. september 2010 kl. 08:30 i 10. klassecentret, Aars

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 21. september 2010 kl. 08:30 i 10. klassecentret, Aars Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 21. september 2010 kl. 08:30 i 10. klassecentret, Aars Indholdsfortegnelse 086. Temamøde 10. klassecentret 3 087. Regnskab 2009 for Altingets skole, Alskolen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 06. august 2012 kl. 13:00 i Lokale 214 Torvegade Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 06. august 2012 kl. 13:00 i Lokale 214 Torvegade Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 06. august 2012 kl. 13:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 067. Orientering fra formanden...243 068. Orientering fra administrationen...244

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør

Åbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør Åbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør Indholdsfortegnelse 048. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 25. august 2011 100 049.

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 07. november 2011 kl. 13:00 i Torvegade 15, lokale 214, 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 07. november 2011 kl. 13:00 i Torvegade 15, lokale 214, 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 07. november 2011 kl. 13:00 i Torvegade 15, lokale 214, 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden...228 117. Orientering fra forvaltningschefen...229

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Page 1 of 16 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 23. august 2007 09:00 Kattegatsiloen, lokale 6, etage 3a Mødet afsluttes med spisning kl. 19.00 på "Franks", Kattekatsiloen

Læs mere

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 008. Gennemgang af ansøgninger om økonomisk støtte 18 midler... 16 009. Frivilligdagen 2012...

Læs mere

Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal

Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Forslag til regelsæt om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 3 2 Medlemmer Benny

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 14. maj 2012 kl. 08:30 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard

Åbent møde for Handicapråds møde den 14. maj 2012 kl. 08:30 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard Åbent møde for Handicapråds møde den 14. maj 2012 kl. 08:30 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 020. Frivillighed og ensomhed for ældre - projekt Socialministeriet...

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Høring af Handicaprådet vedr. ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Høring af Handicaprådet vedr. ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 4. Høring af vedr. ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2019-030315 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s høring ændring

Læs mere

Referat fra Landsbyudvalgets møde den 28. november 2007 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine

Referat fra Landsbyudvalgets møde den 28. november 2007 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Referat fra Landsbyudvalgets møde den 28. november 2007 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Vesthimmerlands Kommune, Landsbyudvalget 28. november 2007 Indholdsfortegnelse 1. Meddelelser den 28/11-2007...

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 15. januar 2009 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 15. januar 2009 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 15. januar 2009 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Aars BMX Klub - foretræde om indkøb af Safe-gate 3 002. Dans for børn - workshop

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 17. november 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 17. november 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 17. november 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 067. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 17. november 2011 132

Læs mere

Principper for overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenter

Principper for overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenter J.nr.: 1-34-73-0001-09 28. april 2010 poca Principper for overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenter Den fælles politiske dagsorden, som i februar og marts blev godkendt i de otte byråd og regionsrådet,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 046. Formanden orienterer 82 047. Orientering fra administrationen 83 048. Nye lokaler til

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i den administrative styregruppe mandag den 4. januar 2010 kl i mødelokale 4, Regionshuset

Referat fra ekstraordinært møde i den administrative styregruppe mandag den 4. januar 2010 kl i mødelokale 4, Regionshuset Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Regionssekretariatet Referat fra ekstraordinært møde i den administrative styregruppe mandag den 4. januar 2010 kl. 13.30-14.30 i mødelokale 4,

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. februar 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. februar 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. februar 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 1. Landsgardeforeningen søger værtsby til DM 3 2. Anmodning fra Dronning Ingrid Hallerne 4

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 6. januar 2004, kl. 13:00 Åben sag: 186. Ansøgning Mærk Vinden Åben sag: 187. Tilsynsrapport

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra Ældrerådets formand 89 056. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 011. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 012. Lokaletilskud til foreningernes

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 03. september 2008 kl. 15:00 i Farsø administrationsbygning,lokale i kælderen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 03. september 2008 kl. 15:00 i Farsø administrationsbygning,lokale i kælderen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 03. september 2008 kl. 15:00 i Farsø administrationsbygning,lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 072. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 3. september

Læs mere

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Budgetmøde Dato 21. august 2013 Tid 09:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V)

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 24. august 2011 kl. 19:00 i Simested Kro

Referat for Landsbyudvalgets møde den 24. august 2011 kl. 19:00 i Simested Kro Referat for Landsbyudvalgets møde den 24. august 2011 kl. 19:00 i Simested Kro Indholdsfortegnelse 023. Budget 2012 - Landsbyudvalget 35 024. Landdistriktskonference 2011 36 025. Landsforeningen Landsbyerne

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 26. august 2009 kl. 17:00 i Løgstør, lokale 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 26. august 2009 kl. 17:00 i Løgstør, lokale 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 26. august 2009 kl. 17:00 i Løgstør, lokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Strategi for håndtering af dårlige ejendomme i Vesthimmerlands Kommune 3 002. Budget 2010

Læs mere

- 18. Kapacitetsanalyse: Kommunal overtagelse og renovering af den selvejende institution Albo

- 18. Kapacitetsanalyse: Kommunal overtagelse og renovering af den selvejende institution Albo - 18. Kapacitetsanalyse: Kommunal overtagelse og renovering af den selvejende institution Albo Sagsnr.: 12/4333 Sagsansvarlig: Maria Eeg Smidt Kristensen SAGSFREMSTILLING Socialudvalget behandlede sagen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. maj 2012 Lokale: Brønderslev Bibliotek, Pejsestuen Tidspunkt: Kl. 14:00-17:20 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 16. februar 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 16. februar 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 16. februar 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Til orientering - Kommunale haller i Aars - evt. ny organisering 3 002. Til orientering

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2008 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2008 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2008 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 076. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 24. september

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 06. marts 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 06. marts 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 06. marts 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 101. Orientering om kontanthjælpsområdet 3 102. LBR - medlemmer 4 103. Orientering om drøftelser i

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. august 2009 kl. 17:00 i Farsø, mødelokale 111

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. august 2009 kl. 17:00 i Farsø, mødelokale 111 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. august 2009 kl. 17:00 i Farsø, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Jysk Hardball Forening

Læs mere