Vejledning om dagpengeperioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om dagpengeperioden"

Transkript

1 Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 20187] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle af bekendtgørelsens regler. I bekendtgørelse nr. [xx af xx. xxxxx 20187] om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere, er reglerne om kravene for at få ret til arbejdsløshedsdagpenge angivet. For medlemmer, som skal have opgjort retten til dagpenge på grundlag af ophør med selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder afgrænsningen i forhold til fx arbejde på freelancebasis, eller som musiker eller artist som lønmodtagerarbejde eller udøvelse af selvstændig virksomhed, henvises til bekendtgørelse nr. 678 af 22. juni 2011 om ophør med drift af selvstændig virksomhed med senere ændringer. For at få ret til dagpenge, skal man som lønmodtager have været medlem af en arbejdsløshedskasse i minimum ét år, og skal derudover have optjent dagpengeret. Man kan optjene dagpengeret på baggrund af indkomst (indkomstkravet) eller genoptjene dagpengeret på baggrund af løntimer (beskæftigelseskravet). Indkomst- eller beskæftigelseskravet skal som hovedregel være opfyldt inden for en optjeningsperiode på de seneste 3 år forud for indplaceringstidspunktet. Et medlem kan såfremt det ikke er muligt at opfylde indkomstkravet inden for en optjeningsperiode på de seneste 3 år, opfylde indkomstkravet inden for en optjeningsperiode på de seneste 5 år på baggrund af medlemmets virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, samt A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, som fremgår af årsopgørelsen. Pr. 1. juli 2017 er der indførtes der et månedsbaseret dagpengesystem, hvor forbrug af dagpenge opgøres i timer. Samtidig erændres reglerne for indplacering og muligheden for forlængelse af dagpengeperioden og afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet ændret. Dette er beskrevet nedenfor i meget overordnede vendinger. Månedsbaseret system Udbetalingen af dagpenge sker pr. kalendermåned og ydes for indtil 160,33 timer om måneden for fuldtidsforsikrede og for deltidsforsikrede for indtil 130 timer pr. måned. Forbruget af dagpenge opgøres i timer. Fra den 1. juli 2017 indføres et månedsbaseret dagpengesystem. Fremover sker udbetalingerne af dagpenge for både fuldtids- og deltidsforsikrede i forhold til et fast timetal. Dette betyder, at dagpenge fremover uudbetalesing af dagpenge sker pr. kalendermåned og ydes for indtil 160,33 timer om måneden for fuldtidsforsikrede mens detog for deltidsforsikrede ydes for indtil 130 timer pr. måned. Udbetalingen af dagpenge sker bagud for en måned og skal være til disposition for medlemmet ved udgangen af måneden. Udbetalingen sker på baggrund af medlemmets indberetningeroplysninger på dagpengekortet. Arbejdsløshedskassen fastsætter selv fristen for, hvornår de skal have modtaget dagpengekortet, for at kunne udbetale dagpenge. Tidspunktet for indplacering Fra den 1. juli 2017 sker iindplacering i en dagpengeperiode altid med virkning fra den 1. i den måned, hvor medlemmet begynder at bruge af dagpengeperioden. Mulighed for forlængelse af ddagpengeperiodens længde Dagpengeperioden for et fuldtidsforsikret medlem er på timer inden for en periode på 36 måneder, mens den for et deltidsforsikret medlem er på timer inden for 36 måneder. Den to-årige Detdagpengeperiode kan forlængeshar allerede med virkning fra den 2. januar 2017 været muligt, at få forlænget den 2-årige dagpengeperiode og den 3-årige referenceperiode med op til timer for fuldtidsforsikrede og op til timer for deltidsforsikrede inden for en forlænget referenceperiode på op til 18 måneder. Retten hertil sker på baggrund af optjente løntimer i den ordinære dagpengeperiode. Der henvises til bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Den samlede maksimale dagpengeperiode kan således udgøre 3 år (svarende til i alt timer for fuldtidsforsikrede og timer for deltidsforsikrede) indenfor en periode på 4 år og 6 måneder (svarende til i alt 54 måneder). Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet Fra denpr. 1. juli 2017 Der sker deren afkortning af medlemmets dagpengeperiode, hvis pågældende inden for de seneste 96 måneder har modtaget dagpenge i sammenlagt timer for fuldtidsforsikrede og for deltidsforsikrede timer. Afkortningen sker med 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og med 130 timer for deltidsforsikrede. Afkortningen sker som udgangspunkt i en igangværende indplaceringsperiode, hvis hele afkortningen kan indeholdes heri. Er dette ikke tilfældet, overføres afkortningen til en eventuel efterfølgende dagpengeperiode. Kapitel 1 Område og begreber

2 Til 2»Dagpengeperioden«er den periode, hvor der er ret til dagpenge. Dagpengeperioden består af en ydelsesperiode og en referenceperiode. Ydelsesperioden er den periode, hvori medlemmet sammenlagt kan modtage dagpenge m.v. For fuldtidsforsikrede udgør ydelsesperioden timer mens den for deltidsforsikrede udgør timer. Referenceperioden er den periode, inden for hvilken medlemmet længst kan modtage dagpenge mv. Referenceperioden udgør 36 måneder. Til stk. 4 Indplaceringstidspunktet er den 1. i den måned, hvor et medlem af en arbejdsløshedskasse begynder at bruge af dagpengeperioden. Det vil sige, at såfremt et medlem f.eks.x begynder at bruge af dagpengeperioden den 12. marts er indplaceringstidspunktet den 1. marts. Til stk. 5 Ved»måned«forstås her kalendermåneder. Kapitel 2 Dagpengeperioden Til 3 Dagpengeperioden for fuldtidsforsikrede er på timer inden for en periode på 36 måneder mens den for deltidsforsikrede er på timer inden for 36 måneder. Der gælder særlige overgangsregler for personer, der er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 1. juli Der henvises til bekendtgørelsens 12 og 13. Forbrug af ydelsesperioden fremgår af bekendtgørelsens 8. Efter udløbet af dagpengeperioden på timer for fuldtidsforsikrede/3.120 timer for deltidsforsikrede indenfor en periode på 36 måneder, kan dagpengeperioden forlænges på grundlag af beskæftigelse i dagpengeperioden. Der henvises til bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Det betyder, at et medlem, som ikke har genoptjent retten til en ny dagpengeperiode efter 55, stk. 1, når den ordinære dagpengeperiode er opbrugt, det vil sige når enten ydelsesperioden er opbrugt eller referenceperioden er udløbet, har mulighed for at forlænge dagpengeperioden på baggrund af løntimer, som er registreret på beskæftigelseskontoen siden seneste indplacering. Et medlem, hvis forlængede dagpengeperiode er udløbet, har ret til yderligere forlængelse af dagpengeperioden på baggrund af løntimer, som er registreret siden seneste opgørelse af den forlængede dagpengeperiode og frem til det tidspunkt, hvor den forlængede dagpengeperiode er udløbet. Beskæftigede timer i den forlængede dagpengeperiode kan således også konverteres til yderligere forlængelse af dagpengeperioden. Dagpengeperioden kan højst forlænges med timer inden for 18 måneder for fuldtidsforsikrede og med timer inden for 18 måneder for deltidsforsikrede. Når forlængelsen sker på baggrund af løntimer betyder det, at perioder med drift af selvstændig virksomhed ikke kan medregnes til opgørelsen af forlængelsen af dagpengeperioden. Forlængelse af ret til dagpenge, herunder en eventuel yderligere forlængelse på baggrund af beskæftigede timer i forlængelsesperioden, opgøres ved udløbet af den forlængede dagpengeperiode og efter samme principper, som ved udløbet af den ordinære dagpengeperiode. Det vil sige ved udløbet af enten den forlængede ydelses- eller referenceperiode. Det er kun løntimer frem til det tidspunkt, hvor medlemmet ikke længere har ret til dagpenge, fordi den ordinære dagpengeperiode eller den forlængede dagpengeperiode er udløbet, som kan medregnes ved forlængelse af dagpengeperioden.

3 Overgår et medlem fra en forsikringsstatus som fuldtidsforsikret til deltidsforsikret, jf. bekendtgørelse om optagelse i- og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse eller slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring, skal pågældendes dagpengeperiode reguleres i forhold til den nye forsikringsstatus som deltidsforsikret. Dette sker som forholdet mellem dagpengeperiodens længde som deltidsforsikret divideret med dagpengeperiodens længde som fuldtidsforsikret timer : timer = 0,81 (afrundet). Indplacering i dagpengeperioden Til 4 Indplacering i dagpengeperioden sker for medlemmer, der ikke er indplaceret, fra den 1. i den måned, hvor medlemmet anmoder om og herefter får udbetalt arbejdsløshedsdagpenge eller i øvrigt forbruger af ydelsesperioden. Medlemmer, som modtager sygedagpenge, skal ikke indplaceres, da sygdomsperioder kun forbruger af ydelsesperioden ved ledighed, herunder aktivering, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 1, nr. 4. Medlemmer, der har ret til arbejdsløshedsdagpenge på grundlag af blanket PD U1 (Personbåret Dokument U1), indplaceres som udgangspunkt fra den 1. i den måned, hvor medlemmet får ret til ydelse efter PD U1. Et medlem, som indplaceres i en dagpengeperiode, og som er udelukket fra ret til dagpenge som følge af en effektiv karantæne, indplaceres fra den 1. i den måned, hvor medlemmet ville have været berettiget til ydelse, hvis medlemmet ikke var udelukket fra ret til dagpenge på grund af karantænen. Det bemærkes, at et medlem, der er ophørt med at udøve selvstændig virksomhed, ikke kan få dagpenge for den første uge eller for de første 3 uger efter ophøret, dog kun for den første uge ved konkurs eller tvangsauktion, jf. lovens 63, stk. 2. I en sådan situation er der ikke tale om en effektiv karantæne, men en»karensperiode. Et sådant medlem kan derfor først indplaceres den første i den måned, hvor karensen på 13 henholdsvis 31 uger er gået, jf. lovens 63, stk. 2. Et medlem, der er ophørt med at udøve selvstændig virksomhed på tro og love efter lovens 57 b, stk. 2, nr. 2, men som ikke har fået et ophørsbevis endnu, får en karensperiode på 2 måneder, jf. lovens 63, stk. 2, 3, pkt. Et medlem kan derfor først indplaceres den første i den måned, hvor karensperioderne, jf. lovens 63, stk. 2, er udløbet. Et medlem, der udtræder af efterlønsordningen og anmoder om dagpenge, kan fortsætte i den indplacering, som medlemmet havde forud for overgang til efterløn, idet perioden med efterløn dog skal medregnes ved forbruget af ydelsesperioden, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 1, nr. 78. Hvis medlemmet ikke er indplaceret i en dagpengeperiode forud for sin overgfang til efterløn, indplaceres medlemmet med virkning fra den 1. i den måned, hvor medlemmet er overgået til efterløn. Genindplacering Til 5 Et medlem kan genoptjene retten til dagpenge på grundlag af løntimer indberettet til indkomstregisteret, jf. bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Medlemmet bliver indplaceret i en ny dagpengeperiode fra den første i måneden efter den måned, hvori de sidste løntimer til brug for opfyldelse af beskæftigelseskravet er indberettet til indkomstregisteret eller resultatet af den selvstændige virksomhed fremgår af medlemmets årsopgørelse fra SKAT. Hvis genoptjening sker på baggrund af B-indkomst, der ikke skal indberettes til indkomstregisteret og som ikke indgår i resultatet af en selvstændig virksomhed, sker indplacering fra den første i måneden efter den måned, hvori arbejdet er udført Der skal ikke ske en ny indplacering i forbindelse med, at medlemmet overgår fra deltids- til fuldtidsforsikring, eller i forbindelse med, at der ved udbetaling af supplerende dagpenge skal ske en opgørelse efter lovens 60, stk. 1, idet der i disse tilfælde ikke sker en egentlig opgørelse af beskæftigelseskravet, jf. lovens 53, stk. 85. Et medlem, der efter indplacering i en dagpengeperiode overgår fra fuldtids- til deltidsforsikring, skal ved efterfølgende opgørelse af beskæftigelseskravet alene opfylde beskæftigelseskravet for deltidsforsikrede, jf. lovens 53, stk. 5, nr. 2, for at få ret til en ny dagpengeperiode.

4 Medlemmer, som ikke har ret til dagpenge i hele den måned, hvori dagpengeretten genoptjenes, jf. stk. 1, indplaceres i en ny dagpengeperiode med virkning fra den første i den måned, hvori dagpengeretten er optjent. Der er tale om en teknisk indplacering, som sikrer, at den nye dagpengeperiode starter i forlængelse af afslutningen på den forudgående dagpengeperiode. Der er således tale om, at man opbruger den indeværende dagpengeperiode, før man forbruger af den nye dagpengeperiode. Der er således ikke tale om dobbeltforbrug af både den gamle og den nye dagpengeperiode. Indplacering i den forlængede dagpengeperiode Til 6 og 2 Indplacering i den forlængede dagpengeperiode, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 2, sker såvel for ydelses- som referenceperioden fra den 1. i den måned, hvor medlemmets ret til dagpenge efter bekendtgørelsens 3, stk. 1, er udløbet. For opgørelse af den forlængede dagpengeperiode henvises til bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere med tilhørende vejledning. Det fremgår blandt andet heraf, at første gang et medlem forlænger retten til dagpenge, når dagpengeperioden på 2 år er udløbet, tillægges den opgjorte referenceperiode 1 måned. Fastlæggelse af Ydelses- og referenceperiodenr for personer, der medregner forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne Til 7 En person, der har ret til dagpenge efter bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland, skal indplaceres i en dagpengeperiode. Bestemmelsen finder anvendelse dels på personer, der er umiddelbart dagpengeberettigede i Danmark på baggrund af medregning af perioder fra andre EØS-lande, Schweiz eller Færøerne, dels på personer, der skal opfylde et krav om beskæftigelse i Danmark for at kunne medregne forsikringsperioder fra andre EØS-lande, Schweiz eller Færøerne. Der henvises til 2 og 3 i bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring mv. inden for EØS og i det øvrige udland. Det betyder, at disse personer ved ledighed i Danmark skal opfylde det almindelige beskæftigelseskrav efter lovens 53 for at være berettiget til dagpenge. Hvis pågældende forud for ledigheden i Danmark har haft ledighedsperioder i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne, skal der tages højde herfor. Det sker ved, at der teknisk sker en indplacering i det danske arbejdsløshedsforsikringssystem med virkning fra den 1. i den måned, hvor der er udbetalt arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne. Det betyder ii forhold til fastlæggelse af såvel ydelses- som referenceperioden, jf. bekendtgørelsens 43, skal der ved indplaceringen at der sker et fradrag for forbrug af perioderne i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne. Beregningen af ledighedsanciennitet med arbejdsløshedsydelser sker efter samme regler, som hvis ledigheden var tilbagelagt i Danmark. Det vil sige, at opgørelsen sker på baggrund af timer, i hvilke der er modtaget arbejdsløshedsydelser. Dokumentation af forbrug af ydelse i et andet EØS-land, eller Schweiz skal som udgangspunkt ske på grundlag af oplysninger om ledighedsperioder på dokument PD U1 eller SED U 002/U 017, som er givet af det andet lands myndighed i medfør af artikel 61 i EF-forordning nr. 883/04, når medlemmet skal medregne perioder for at opnå ret til danske dagpenge. Der er tale om en teknisk indplacering, som fastlægger forbrug af ydelses- og referenceperioderne. Beskæftigelse efter denne indplacering kan derfor indgå i opgørelsen af et nyt efterfølgende beskæftigelseskrav, uanset om timerne indgår til opfyldelsen af beskæftigelseskravet, der kvalificerede pågældende til at blive dagpengeberettiget efter danske regler, jf. stk. 1. Eksempel: Et medlem har haft ret til en udenlandsk arbejdsløshedsforsikringsydelse og har modtaget denne i 3 måneder perioden 2. januar 2017 til 31. marts Medlemmet har efterfølgende haft 962 timers beskæftigelse (26 ugers fuldtidsbeskæftigelse) frem til og med den 30. september Pågældende flytter herefter til Danmark og anmoder den 1. oktober 2017 om arbejdsløshedsdagpenge. Pågældende opfylder på dette tidspunkt betingelserne i bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring mv. inden for EØS og i det øvrige udland. Pågældende vil derfor kunne indplaceres i det danske arbejdsløshedsforsikringssystem med virkning fra 1. oktober Indplaceringen sker imidlertid med virkning fra tidspunktet for modtagelse af arbejdsløshedsydelsen i det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne, dvs. den 2. januar Ved den faktiske indplacering i den danske arbejdsløshedsforsikring er der brugt 481 timer af ydelsesperioden og 9 måneder af referenceperioden. Beskæftigelsesperioden fra den 1. april 2017 til den 30. september 2017 kan medregnes til opgørelsen af et senere beskæftigelseskrav, forudsat betingelserne i øvrigt er opfyldt.

5 Beskæftigelse efter indplaceringen efter stk. 2, kan medregnes til opfyldelse af et senere beskæftigelseskrav, jf. ovenstående eksempel. Til stk. 4 Reglen i stk. 2 finder ikke anvendelse på personer, som er indplaceret i en dagpengeperiode i Danmark. Forbrug af ydelsesperioden Til 8 Den periode, hvor et medlem kan modtage dagpenge både den ordinære 2-årige og evt. forlængede dagpengeperiode, tilbud mm. (ydelsesperioden), opgøres i timer. Ydelsesperioden på 2 år svarer til timer for fuldtidsforsikrede. For deltidsforsikrede er ydelsesperioden timer. Ved opgørelse af ydelsesperioden indgår 1) timer, hvor der er udbetalt dagpenge, 2) timer, hvor der er udbetalt feriedagpenge, medmindre medlemmet på tidspunktet for afholdelse af ferie med feriedagpenge ikke var indplaceret i en dagpengeperiode, og medlemmet efterfølgende har optjent indkomst- eller beskæftigelseskravet efter lovens 53, stk. 2 og stk. 5, 3) timer, hvor medlemmet deltager i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medmindre medlemmet deltager i tilbuddet efter reglerne for personer, der modtager sygedagpenge, eller medlemmet er sygt eller på barsel, og der udbetales fuld løn under sygdommen eller barselsorloven, 4) timer, hvor medlemmet under ledighed modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, med den del af en sammenhængende periode, der er på 6 uger eller derunder, svarende til højst 222 timer med sygedagpenge, jf. dog nr. 5, 5) timer, hvor der under ledighed er udbetalt dagpenge under de første 14 dages sygdom efter 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., med den del af perioden, der sammenlagt med perioder efter nr. 4 er på 6 uger eller derunder, 6) timer, hvor medlemmet helt eller delvist er udelukket fra ret til dagpenge som følge af effektiv karantæne, og 7) timer, hvor medlemmet har modtaget efterløn. Særligt om perioder, hvor medlemmet modtager sygedagpenge Perioder med sygedagpenge forbruger kun af ydelsesperioden under ledighed, herunder aktivering for så vidt angår den del af perioden, der er på 6 uger eller derunder, svarende til til højst 222 timer med sygedagpenge. Sygedagpenge har således kun betydning for medlemmer, der er indplaceret i en dagpengeperiode, jf. bekendtgørelsens 4. Et medlem er ledigt, hvis pågældende umiddelbart forud for sygdommen har modtaget ydelser, der forbruger af ydelsesperioderne. Perioder med sygedagpenge forbruger derfor af ydelsesperioden i følgende tilfælde: 1) Hvis medlemmet for dagen før sygeperioden (dog fredagen før, hvis sygeperioden begynder en mandag) af arbejdsløshedskassen får udbetalt en ydelse, der forbruger af ydelsesperioden. 2) Hvis medlemmet for dagen før sygeperioden (dog fredagen før, hvis sygeperioden begynder en mandag) har afviklet effektiv karantæne. 3) Hvis medlemmet er i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når sygeperioden begynder. 4) Hvis medlemmet arbejder på fast nedsat tid og modtager supplerende dagpenge, når sygeperioden begynder. Perioder med sygedagpenge forbruger endvidere af ydelsesperioden i tilfælde, hvor et medlem, der er indplaceret, hverken er i beskæftigelse dagen før sygeperioden begynder eller er omfattet af nr. 1-4 ovenfor. Dette kan fx være tilfældet, hvis medlemmet forud for sygeperioden har holdt fri for egen regning. Der forbruges dog kun af ydelsesperioden, hvis medlemmet i tidsrummet mellem det tidspunkt, hvor medlemmet senest har været i ordinær beskæftigelse, har afholdt egen optjent ferie med feriegodtgørelse eller der har været forhold i en periode der kan forlænge dagpengeperioden, jf.som nævnt i bekendtgørelsens 12, stk i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere, og det tidspunkt, hvor perioden med sygedagpenge begynder, har fået udbetalt en ydelse, der forbruger af ydelsesperioden, har afviklet effektiv karantæne, eller har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Hvis et medlem ophører i et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på et tidspunkt, hvor medlemmet får fuld løn under sygdom eller barselsorlov, og medlemmet efter ophøret får udbetalt sygedagpenge, vil perioden med sygedagpenge forbruge af ydelsesperioden. Hvis medlemmet dagen før sygeperioden fx har været i beskæftigelse, har afholdt egen optjent ferie med feriegodtgørelse eller har haft krav på dagpengegodtgørelse, forbruger sygeperioden således ikke af ydelsesperioden. Særligt om perioder, hvor et medlem modtager feriedagpenge Perioder, hvor der er modtaget feriedagpenge, forbruger kun af ydelsesperioden, hvis 1) ferie med feriedagpenge er afholdt, efter at medlemmet er blevet indplaceret, eller

6 2) ferie med feriedagpenge er afholdt, før medlemmet er indplaceret, og medlemmet efterfølgende ikke har optjent beskæftigelseskravet, jf. bekendtgørelsens 8 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Et medlem, kan fåsom ikke er indplaceret, kan således få udbetalt feriedagpenge, uden at der skal ske indplacering. Hvis medlemmet efterfølgende bliver ledig og anmoder om dagpenge, skal perioden med feriedagpenge fratrækkes dagpengeperioden, hvis perioden med feriedagpenge ligger inden for den periode, hvor beskæftigelseskravet senest er optjent. I sådanne tilfælde forbruger feriedagpengene afafkortes såvel ydelsesperioden som referenceperioden. Afkortningen sker ved, at ydelsesperioden nedsættes med det antal timer, der er ydet feriedagpenge for. Hvis feriedagpengene ydes for en uge, nedsættes ydelsesperioden med 37 timer. Referenceperioden forbruges opgøres i måneder, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 1. Det betyder, at udbetaling af feriedagpenge svarender til en uge (37 timer) forbruger af referenceperioden med én måned. Hvis der i den pågældende måned er forbrug af såvel arbejdsløshedsdagpenge som feriedagpenge og dette forbrug højst udgør 160,33 timer, nedsættes referenceperioden i disse særlige tilfælde alene med én måned. Medlemmets dagpengeperiode regnes i øvrigt fra den 1. dag i måneden, som medlemmet får udbetalt dagpenge for. Det bemærkes, at et medlem, som har ret til feriedagpenge, og som har opbrugt sin 2-årige dagpengeret, jf. lovens 55, stk. 1, kan modtage feriedagpenge, hvis pågældende har optjent ret til forlængelse af dagpengeperioden efter lovens 56, og anmoder om forlængelse af dagpengeperioden, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 1, jf. 3, stk. 2. Ligeledes kan et medlem, som har opbrugt sin dagpengeperiode, og som efterfølgende opfylder betingelserne for at få dagpenge, herunder beskæftigelseskravet i bekendtgørelsens 8 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere, får udbetalt feriedagpenge, uden at der skal ske indplacering af medlemmet. Det er en betingelse, at medlemmet ikke er eller skulle have været genindplaceret efter udløbet af dagpengeperioden. Også her gælder, at hvis medlemmet efterfølgende bliver ledig og anmoder om dagpenge, skal perioden med feriedagpenge fratrækkes dagpengeperioden, hvis perioden med feriedagpenge ligger inden for den periode, hvor beskæftigelseskravet senest er optjent. Et medlem, der udtræder af efterlønsordningen, kan fortsætte i sin tidligere indplacering, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 3, men perioden med efterløn forbruger af ydelsesperioden. Særligt om perioder, hvor medlemmet deltager i tilbud mv. Perioder, hvor medlemmet har deltaget i tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, forbruger af ydelsesperioden, jf. nr. 1 og 3. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet under et tilbud efter kapitel har været syg eller på barselorlov og har modtaget fuld løn fra arbejdsgiveren under sygdommen eller barselsorloven. Et fuldtidsforsikret medlem, der ansættes i et job med offentligt løntilskud efter reglerne i kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, forbruger 37 timer om ugen/160,33 timer pr. måned og kan derfor ikke få supplerende dagpenge Ved ansættelse i et job med privat løntilskud aftales arbejdstiden mellem arbejdsgiver, medlemmet og kommunen, og løntilskuddet ydes i forhold til dette antal timer. Der er derfor ret til supplerende dagpenge ud over det timetal, der konkret udbetales løntilskud for. Det betyder, at det private løntilskud kun forbruger af dagpengeperioden med det antal timer, der konkret udbetales løntilskud for. I forhold til vikaransættelse i jobrotationsordning efter kapitel 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forbruger perioder i vikarjobbet ikke af ydelsesperioden, men forbruger derimod af referenceperioden. Vikaransættelsen forlænger ikke optjeningsperioden, jf. 12, stk. 2, i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Kommentar [MHH1]: Nej, der er ikke noget nyt i dette det er bare udfoldet. Dagpenge efter stk. 1, som er udbetalt med urette, men som ikke skal tilbagebetales af medlemmet, indgår i de i 3 nævnte ydelsesperioder. Perioden fra udløb af de 6 måneder, der er angivet i lovens 57 b, stk. 2, nr. 2, til medlemmet dokumenterer, at virksomhedens ophør er registreret hos Erhvervsstyrelsen, indgår i opgørelsen af medlemmets dagpengeperiode, jf. lovens 55, stk. 4, nr. 7. Det vil sige perioden efter udløb af de 6 måneder og frem til medlemmet indleverer et ophørsbevis fra virk.dk, og dermed igen kan modtage dagpenge forbruger af dagpengeperioden. Perioden opgøres som 160,33 timer pr. måned for et fuldtidsforsikret medlem og 130 timer pr. måned for deltidsforsikret medlem, uanset eventuelle faktiske arbejdstimer mv. i måneden. Forbruget kan dog højest opgøres til det antal timer, der er tilbage af den ydelsesperiode, medlemmet aktuelt er indplaceret i. Såfremt perioden ikke udgør en hel kalendermåned opgøres perioden som 7,40 timer pr. hverdag i den pågældende periode for et fuldtidsforsikret medlem og som 6 timer pr. hverdag i den pågældende periode for et deltidsforsikret medlem.

7 Eksempel: Et medlem ophører den 1. december 2018 på tro og love efter lovens 57 b, stk. 2, nr. 2, og får herefter udbetalt dagpenge efter 2 måneders karens, jf. lovens 63, stk. 2. Medlemmet kan efter de 2 måneders karens få udbetalt dagpenge fra den 1. februar 2019 til og med den 31. maj 2019 (dvs. medlemmet har ret til dagpenge i op til 4 måneder, efter udløb af de 2 måneders karens), hvis pågældende i øvrigt opfylder betingelserne herfor. I perioden fra den 1. februar frem til og med den 31. maj 2019 forbruger medlemmet af sin ydelsesperiode efter 8, stk. 1. På trods af at medlemmet er ophørt på tro og love den 1. december 2018, dokumenterer pågældende først at virksomheden er ophørt den 12. august 2019, jf. lovens 55, stk. 4, nr. 7. Medlemmet har ikke ret til dagpenge i perioden fra den 1. juni frem til og med den 12. august Perioden fra den 1. juni til den 12. august 2019 forbruger dog af ydelsesperioden med 160, 33 timer pr. måned for fuldtidsforsikrede og 130 timer pr. måned for deltidsforsikrede, jf. 8, stk. 3. Det vil sige, at der for et fuldtidsforsikret medlem er forbrugt 160,33 timer for juni måned og 160,33 timer for juli måned. For så vidt angår august måned er der forbrugt 8 hverdage. Forbruget bliver derfor opgjort som 7,40 timer ganget med 8 hverdage svarende til 59,20 timer for august måned. Det vil sige, at der i alt er forbrugt 379,86 timer. For et deltidsforsikret medlem er der i ovenstående eksempel forbrugt 130 timer for juni måned og 130 timer for juli måned. For så vidt angår august måned er der forbrugt 8 hverdage. Forbruget bliver derfor opgjort som 6 timer ganget med 8 hverdage svarende til 48 timer for august måned. Det vil sige, at der i alt er forbrugt 308 timer. Forlængelse af referenceperioden Til 9 Det følger af 3, at referenceperioden opgøres i hele måneder, og at forlængelsen af referenceperioden tilsvarende sker i hele måneder, jf. 10. Det antal måneder, referenceperioden kan forlænges med, opgøres ved at samlede antal timer opgjort efter 10 divideres med 160,33 timer, og der rundes op til nærmeste antal hele måneder. Eksempel: Har en person modtaget sygedagpenge i 9 uger på fuld tid, kan referenceperioden forlænges med perioder udover 6 uger inklusiv dagpenge under de første 14 dages sygdom. Der kan derfor forlænges med 3 uger af 37 timer: 160,33 timer = 0,69 måned, som rundes op til 1 måned. Perioder med støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem efter lov om social service indgår med 160,33 timer pr. 37 timer pr. ugemåned, jf. 10, stk. 1, nr. 3. Afgørelse af, om der skal ske forlængelse af referenceperioden, sker løbende eller senest forud for det forventede udløb af en tidligere opgjort referenceperiode. Til 10 Der kan forekomme situationer, som kan forlænge referenceperioden. De situationer, som kan forlænge referenceperioden er som følgende:

8 1) sammenhængende perioder ud over 6 uger (opgjort som 6 uger x 37 timer = 222 timer), hvor medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller dagpenge under de første 14 dages sygdom, jf. 62, stk. 3, 2) perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, og 3) perioder med støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Muligheden for forlængelse af referenceperioden er et udtryk for, at det ikke skal komme medlemmet til skade, at pågældende ikke har haft mulighed for at gøre brug af dagpengeretten som følge af de situationer, der er omfattet af forlængelsesmulighederne. Tilsvarende betragtninger gør sig gældende i forhold til optjening af beskæftigelseskravet og opgørelse af beregningsperioden ved beregning af en individuel sats, jf. bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere og bekendtgørelse om beregning om dagpengesatsen for lønmodtagere. Oplysningerne om forlængelsesmulighederne kan indhentes digitalt og dermed indgå i en automatiseret sagsbehandling i arbejdsløshedskasserne. Forlængelsesgrundene er harmoniseret i forhold til reglerne om forlængelse af optjeningsperioden og opgørelse af beregningsperioden i forbindelse med en individuel satsberegning. Regelsættene om forlængelse er således ens og udtryk for en forenkling af sagsbehandlingen, nr. 1 Under de første 14 dages sygdom modtager en ledig arbejdsløshedsdagpenge under sygdom. Arbejdsløshedsdagpenge under sygdom og sygedagpenge udover 6 uger kan forlænge referenceperioden., nr. 2 Perioder, hvor medlemmet modtager barselsdagpenge forlænger referenceperioden. Hvis et medlem i et ordinært beskæftigelsesforhold i en periode får udbetalt løn under barsel, kan perioden medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet jf. 4 og 8, i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Hvis medlemmet i et ordinært beskæftigelsesforhold i en periode får udbetalt dagpenge under barsel mm. efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller i øvrigt har fravær på grund af barsel eller adoption efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, kan perioden ikke medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet, men perioden kan forlænge den periode, inden for hvilken beskæftigelseskravet skal være opfyldt, jf. bekendtgørelsens 12, stk. 2., nr. 3 Perioder med støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem efter lov om social service indgår med henholdsvis 37 timer pr. uge (for et fuldtidsforsikret medlem)/ 30 timer pr. uge for et deltidsforsikret medlem) i de tilfælde, hvor godtgørelsen udbetales ugevis og 160,33 timer (for et fuldtidsforsikret medlem)/ 130 timer (for et deltidsforsikret medlem) i de tilfælde, hvor godtgørelsen udbetales månedsvis, jf. 10, stk. 1, nr. 3, jf. 9, stk. 1. Barsel mv. afholdt i et andet EØS-land eller Schweiz forlænger referenceperioden. Der kan højest ske forlængelse i samme omfang som efter de danske regler, jf. stk. 1. Bestemmelserne vedrørende støtte til pasning af alvorligt sygt eller handicappet barn eller nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, omfatter udbetalt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter 42 og 120 i lov om social service. Eventuel støtte til hjælpemidler mv. er ikke omfattet af bestemmelsen. Kapitel 3 Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet Til 11 Som et nyt element i arbejdsløshedsforsikringen, afkortes ddagpengeperioden afkortes ved omfattende brug af dagpengesystemet. Medlemmer, der har haft et sammenlagt forbrug af dagpenge på fire år inden for en otte-årig periode, får reduceret dagpengeretten med én måned. For et medlem, der systematisk er beskæftiget i fire måneder efterfulgt af otte måneders ledighed, vil reduktionen dermed træde i kraft ved hver tredje nyindplacering i dagpengesystemet. Ved reduktionen nulstilles regnskabet, og et medlem kan dermed først få reduktionen igen ved yderligere fire års forbrug af dagpenge inden for en otteårig periode. I praksis gennemføres det ved, at den aktuelle dagpengeret reduceres med en måned. Hvis den aktuelle dagpengeperiode har mindre end en måned tilbage, vil reduktionen blive udløst ved, at medlemmet ved efterfølgende genoptjening i stedet for to år får en dagpengeperiode på et år og elleve måneder.

9 Disse regler trådte i kraft den finder anvendelse fra 1. juli 2017, og. Det betyderfinder også anvendelse på, at forbrug af arbejdsløshedsdagpenge forud herfor skal indgå i en opgørelse om afkortning af dagpengeperioden allerede ved udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge for juli måned Der henvises til 14, stk. 1. Arbejdsløshedskasserne har pligt til at opbevare dokumentationsmateriale, herunder dokumentation for enhver udbetaling i 8 år, jf. 19 i bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. og 2 Som konsekvens af at dagpengeperioden fremover forbruges i timer, opgøres de 4 år i timer. Det betyder, at 4 års forbrug af dagpenge svarer til timer for fuldtidsforsikrede og timer for deltidsforsikrede. Som konsekvens af, at dagpengene ydes fast for 160,33 timer pr. måned for fuldtidsforsikrede og 130 timer pr. måned for deltidsforsikrede, opgøres 4-års kravet som timer for fuldtidsforsikrede (160,33 timer x 12 måneder x 4 år) og timer for deltidsforsikrede (130 timer x 12 måneder x 4 år). Som konsekvens af forslaget om at referenceperioden opgøres i måneder, opgøres den 8-årige periode i måneder svarende til 96 måneder. 8-årsperioden kan ikke forlænges. Opgørelsen af det samlede dagpengeforbrug skal til enhver tid ske på baggrund af den forsikringskategori, som medlemmet aktuelt har. Til stk. 4 De perioder, som forbruger af ydelsesperioden i medfør af 8, skal medregnes ved opgørelsen af den samlede ydelsesperiode i stk. 1 og 2. Perioder med dagpenge, som har ligget til grund for en afkortning, kan ikke medregnes ved opgørelsen af en ny periode på 4 år inden for de seneste 8 år. Regnskabet nulstilles dermed på det tidspunkt, hvor arbejdsløshedskassen har opgjort dagpengeforbruget til 4 år, og efterfølgende har truffet afgørelse om, at dagpengeperioden reduceres. Når et medlem har modtaget dagpenge i yderligere 4 år inden for de seneste 8 år fra opgørelsestidspunktet, skal arbejdsløshedskassen på ny træffe afgørelse om afkortning af dagpengeperioden. Dette betyder, at arbejdsløshedskassen skal registrere hvert enkelt medlems samlede forbrug af dagpenge inden for de seneste 8 år. Til 12 Afkortningen på 1 måned sker i timer, således at dagpengeperioden afkortes med 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede. Det er en konsekvens af, at dagpengeretten forbruges i timer. Hvis et medlem rammer 4-årsgrænsen i den ordinære dagpengeperiode på 2 år, vil den ordinære dagpengeperiode afkortes med 1 måned, således at medlemmet får ret til dagpenge i 1 år og 11 måneder inden for 3 år. Hvis et medlem rammer 4-årsgrænsen i den forlængede dagpengeperiode, jf. 3, stk. 2, afkortes den mulige forlængede dagpengeperiode ved at beskæftigelseskontoen nedskrives med 80,16 løntimer for fuldtidsforsikrede og 65 timer for deltidsforsikrede. Dagpengeperioden kan herefter højst forlænges med 1.763,67 timer for fuldtidsforsikrede eller timer for deltidsforsikrede, jf. dog stk. 3. Dette gælder uanset om medlemmet vælger at forlænge dagpengeperioden med hele den mulige periode. Et medlem, som rammer 4-årsgrænsen med mindre end 160,33 timer tilbage af dagpengeperioden for fuldtidsforsikrede eller 130 timer for deltidsforsikrede sker reduktionen i den efterfølgende dagpengeperiode. Det betyder, at et fuldtidsforsikret medlem, som har mindre end 160,33 timers dagpengeret (deltidsforsikret 130 timers dagpengeret) tilbage af dagpengeperioden, ikke vil få afkortet den indeværende dagpengeperiode. I stedet vil reduktionen ske i en eventuel efterfølgende dagpengeperiode, hvis medlemmet genoptjener retten til dagpenge. Ved genoptjening af retten til dagpenge, kan medlemmet modtage dagpenge i 1 år og 11 måneder inden for en periode på 3 år, i stedet for 2 år inden for 3 år. Hvis det efter udløbet af den ordinære dagpengeperiode er muligt at forlænge dagpengeperioden, reduceres den forlængede dagpengeperiode med 1 måned. Hvis den 2-årige dagpengeperiode udløber midt i en måned, og medlemmet har ret til at forlænge dagpengeperiode med fx 4 måneder, er det ikke muligt at afkortningen foretages ved, at den sidste halve måned i den 2-årige dagpengeperiode kombineres med den første halve måned af den forlængede dagpengeperiode. Derimod skal hele afkortningen foretages i den forlængede dagpengeperiode således at denne i eksemplet nedsættes fra 4 til 3 måneder. Hvis en reduktion ikke er effektueret inden 5 år, bortfalder reduktionen.

10 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. julioktober Kapitel 4 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Til 13 Bekendtgørelse nr. 401 af 26. april 2017 om dagpengeperioden ophæves. Som følge af overgangen fra et ugebaseret dagpengesystem til et månedsbaseret dagpengesystem, skal uforbrugte uger med ret til dagpenge (ydelsesperioden) omregnes til timer til brug for anvendelsen af opgørelsen af forbrug af dagpenge efter den 1. juli 2017, jf. 55, stk. 4, 1. pkt. Medlemmer, der er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 1. juli 2017, får omregnet den resterende dagpengeperiode til timer. Omregningen sker ved, at uforbrugte uger pr. den 3. juli 2017 ganges med 37 timer pr. uge for fuldtidsforsikrede. For deltidsforsikrede sker omregningen ved at uforbrugte uger pr. den 3. juli 2017 ganges med 30 timer pr. uge. Den periode, inden for hvilken, dagpengeperioden skal være forbrugt (referenceperioden), er ikke omfattet af omregningen, jf. dog stk. 3. For medlemmer, som den 1. juli 2017 er omfattet af 52 a, stk. 2, 1. pkt., stk. 3 og 4 og 52 e, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. omregnes uforbrugte uger af de angivne perioder ligeledes ved at uforbrugte uger pr. den 3. juli 2017 ganges med 37 timer pr. uge for fuldtidsforsikrede. For deltidsforsikrede sker omregningen ved at uforbrugte uger pr. den 3. juli 2017 ganges med 30 timer pr. uge, jf. 20, stk. 3, i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere. Et medlems forsikringsstatus den 1. juli 2017 er afgørende for, om dagpengeperioden skal ganges med 37 timer eller 30 timer. Til stk. 43 For et medlem, der er indplaceret i en dagpengeperiode forud for den 1. juli 2017, forlænges den tilbageværende referenceperiode til udgangen af den måned, hvor referenceperioden ellers ville være udløbet efter de indtil 1. juli 2017 gældende regler. Til stk. 54 Hvis referenceperioden dækker en periode forud for den 2. januar 2017, kan der ske forlængelse med perioder efter de hidtil gældende regler i 19 i bekendtgørelse nr. 633 af 20. juni 2012 om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode, som ændret ved 1, nr. 10 i bekendtgørelse nr af 9. november Det bemærkes, at reglerne om forlængelsesgrundene for referenceperioden trådte i kraft den 2. januar 2017, jf. 14, stk. 1, i lov nr. 624 af 8. juni Til 14 Det følger af lovens 56 b, at der skal ske afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet. Denne regel træder i kraft den 1. juli 2017, jf. 14, stk. 2, i lov nr. 624 af 8. juni Det betyder, at der ved udbetalingen af dagpengene for juli måned 2017 skal foretages en opgørelse af dagpengeforbruget med henblik på eventuelt reduktion af dagpengeperioden, jf. 11 og 12 i bekendtgørelsen og 16, stk. 7 i lov nr. 624 af 8. juni I opgørelsen indgår ikke perioder med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, da bestemmelsen alene relatere sig til dagpengeforbrug, jf. henvisningen til lovens 55, stk. 1 og 2.. Opgørelse af perioder før 1. juli 2017 Ved opgørelsen af perioder, som ligger forud for den 1. juli 2017, lægges indberettede oplysninger om udbetaling af dagpenge m.v. fra arbejdsløshedskassen i henhold til lov om et indkomstregister og oplysninger om ansættelse med løntilskud i det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG) til grund for opgørelsen af de 4 år inden for 8 år. Opgørelsen baseres på oplysninger i indkomstregisteret, som på opgørelsestidspunktet rent faktisk er indberettet til registeret. Hvis der efterfølgende udbetales dagpenge (efterbetaling) for en periode, som ligger forud for opgørelsen, vil indberetningen til indkomstregisteret ske på udbetalingstidspunktet. Det betyder, at de efterbetalte dagpenge ikke skal indgå i opgørelsen på grundlag af oplysninger fra indkomstregisteret. I denne situation indgår efterbetalte dagpenge således ikke i opgørelsen af dagpengeforbruget for vurderingen af, om der skal ske en afkortning af dagpengeperioden. Ved beregning af timetallet på baggrund af oplysningerne i indkomstregisteret skal det indberettede dagpengebeløb deles med højeste dagpenge for en time i det pågældende år. Ved at dele med højeste dagpenge sikres, at ingen bliver stillet dårligere end det faktiske forbrug. Der vil være personer, som ud fra beregningen i indkomstregisteret, vil få beregnet et lavere dagpengeforbrug end det faktiske forbrug, f.eks. personer, som har skiftet forsikringsstatus fra deltidsforsikring til fuldtidsforsikring, eller som har været ansat med løntilskud.

11 Endvidere skal arbejdsløshedskassen lægger oplysninger i det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG) om perioder med ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til grund for opgørelsen af dagpengeforbruget for den periode, der ligger forud for den 1. juli Opgørelsen af dagpengeforbruget på baggrund af oplysninger om ansættelse med løntilskud i det fælles it-baserede datagrundlag sker ved, at antallet uger ganges med 37 timer for fuldtidsforsikrede og 30 timer for deltidsforsikrede. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet er sygt eller på barsel, og der udbetales fuld løn under sygdommen eller barselsorloven. Der vil være forhold, som ikke vil indgå i opgørelsen af dagpengeforbruget forud for den 1. juli 2017, herunder EØSdagpenge, som er udbetalt forud for 1. maj 2010, udbetalte sygedagpenge under de første 6 ugers sygdom og perioder med effektive karantæner, hvor et medlem er udelukket fra dagpenge. Desuden indgår perioder med midlertidig arbejdsmarkedsydelse ikke i opgørelsen. Opgørelse i indeværende dagpengeperiode Opgørelse af medlemmets forbrug af ydelsesperioden for den dagpengeperiode, som medlemmet er indplaceret i den 1. juli 2017, sker dog på baggrund af det faktiske forbrug af ydelsesperioden efter 8. Det betyder, at arbejdsløshedskassen skal lægge de faktiske udbetalte dagpengetimer til grund for opgørelsen af reduktionen. Dagpengeforbruget i den indeværende dagpengeperiode sker således på baggrund af arbejdsløshedskassernes oplysninger om medlemmets faktiske forbrug af dagpengetimer. Dette gælder uanset at medlemmets dagpengeforbrug forud for lovens ikrafttræden i øvrigt er opgjort som berørte uger. Fremtidig opgørelse af perioder Opgørelsen af dagpengeforbruget efter lovens ikrafttræden d. 1. juli 2017, sker på baggrund af arbejdsløshedskassernes oplysninger om medlemmets forbrug af dagpengeperioden efter lovens 55, stk. 5. Opgørelsen af den samlede ydelsesperiode pr. 1. juli 2017 sker på baggrund af medlemmets forsikringsstatus den 1. juli Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den Kirsten Brix Pedersen /Henrik Loop

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG AFKORTNING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 21-12-2016 Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet Generel intro Et medlem,

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 1219, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.1 af

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.1 af KOGEBOG AFKORTNING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.1 af 20-6-2017 Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet Opdateringer

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1179 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 Version 1 af den 20-04-17 Indhold Forord... 3 Ændrede dagpengeperioder i maj og juni 2017.... 3 Overgangen den 1. juli 2017: Omregning af dagpengeret fra uger til

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge I medfør af 52, 53, stk. 19, 53 a, stk. 5, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf.

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25.

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere redigeret juli 2019 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182 af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet,

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1751 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. j.nr. 18/15835 Senere

Læs mere

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse.

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Hoved- eller bibeskæftigelse? I. Baggrund Fremover skal a-kassen hver gang et medlem skal indplaceres eller

Læs mere

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF.

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved lov nr.

Læs mere

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG KARENS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Karens... 3 1.2 Regler... 3 1.3 Generelle definitioner og begreber... 5 2. Proces

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 1 I bekendtgørelse nr. x. af x. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og

Læs mere

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 28-11-2016 Indhold 1 Opbygning og struktur i kogebogen... 5 2 Deltidsforsikrede...

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 1213 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14709 Senere

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 397 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen BEK nr 1584 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019 Senere

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig 22. oktober 2015, Lars Toft Simonsen Nr. Forslag Nuværende situation Forslagets indhold Forligets indhold 1 Mere fleksibel genoptjening Optjening af en

Læs mere

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET OVERSIGT OVER NYE REGLER PÅ DAGPENGEOMRÅDET NYT DAGPENGESYSTEM Den 14/11 2017, er der fremsat Lovforslag, L 88 2017/2018 - Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse BEK nr 1180 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 88 Bilag 1 Offentligt Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 16. april 2018 J. Nr. 18/04778 CKA / JWAE Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. I medfør af 27, stk. 4, 32, stk. 2, 33, stk. 2, 34 og 36, stk. 4, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2017/1 LSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/07275 Fremsat den 14.

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LOV nr 1670 af 26/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. september 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/07275

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2017-18 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017, med de ændringer, der følger af 1, nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Optjening af dagpengeret

Optjening af dagpengeret Metodepapir Optjening af dagpengeret fra 1. oktober 2018 Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Indhold Indledning... 3 Definitioner... 3 Placering af optjeningsperioden...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Undtagelse for opfølgning på sager som følge af samkøring af oplysninger om løntimer mv.) Indarbejdes i lovforslaget om suppl.

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018832 af 7. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 1. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1176 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 703 af 27/05/2015 Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027133 Senere ændringer

Læs mere

Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget

Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget Dato: 1. marts 2016 Dette notat indeholder de relevante uddrag af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 784 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08451

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.3 af 20-6-2017 gældende frem til 30-9-2018 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

QUICK GUIDE: DAGPENGETÆLLERE REGLER OG MULIGHEDER

QUICK GUIDE: DAGPENGETÆLLERE REGLER OG MULIGHEDER QUICK GUIDE: DAGPENGETÆLLERE REGLER OG MULIGHEDER Dagpengesystemet indeholder en række muligheder, der giver dig fleksibilitet og tryghed i forhold til dine dagpenge. Vi har derfor udarbejdet grafiske

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 128 af 31/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbedsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/01231 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy 2017 er der fastsat regler om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. I denne vejledning

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.0 af 6. juli 2018 (Gældende fra 1. oktober 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform 2018 - Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Notatet indeholder de delelementer, som væsentligt adskiller sig fra reglerne

Læs mere

L 181 ændringsforslag

L 181 ændringsforslag L 181 ændringsforslag Til 1, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Indtægt fra tabt arbejdsfortjeneste eller plejevederlag efter servicelovens 42 og 120 skal medregnes ved beregning Til nr. 9: I det foreslåede

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Metodepapir. Beregning af sats. fra 1. oktober Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018

Metodepapir. Beregning af sats. fra 1. oktober Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Metodepapir Beregning af sats fra 1. oktober 2018 Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Indhold Indledning... 4 Definitioner... 5 Princip for beregning af sats... 6 Satsberegning

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Maj 2019 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er på Få

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

A dp 235 Oplysninger om ret til arbejdsløshedsdagpenge

A dp 235 Oplysninger om ret til arbejdsløshedsdagpenge Elins kommune Modtager afdeling EC kommune Modtagervej 5 9800 Hjørring Kontaktperson Navn Elin Bang Christensen Telefon 96206666 E-mail ec@dafolo.dk Dato 08.01.2019 Sagsidentifikation - 02.00.10-A00-1-13

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere