Rekonstruktion. Teori og praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekonstruktion. Teori og praksis"

Transkript

1

2 Rekonstruktion Teori og praksis

3 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen, Kim Sommer Jensen, Christian Jul Madsen & Andreas Kærsgaard Mylin Rekonstruktion Teori og praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

4 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen, Kim Sommer Jensen, Christian Jul Madsen & Andreas Kærsgaard Mylin Rekonstruktion Teori og praksis 1. udgave, 1. oplag Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Generelt om rekonstruktion Erkendelse Årsager Valg af model Virksomhedspant betydning for valg af model Kapitel 2. Frivillige gældsordninger Karakteristika Typer af frivillige gældsordninger Almindelig frivillig akkord Frivillig likvidation uden akkord Frivillig likvidationsakkord Frivillig ordning om betalingsudsættelse (moratorium) Valg af frivillig gældsordning Den praktiske gennemførelse etableringen af en frivillig gældsordning Indledende forløb oplysningsfase Orientering af kreditorerne og opgørelse af fordringer Drift under forhandlingerne om en frivillig gældsordning ny gæld Forslag til frivillig gældsordning indhold Redegørelse vedrørende forslaget til frivillig gældsordning Beskrivelse af virksomhedens aktiver og passiver Konkursbalance og alternativ balance Forslag til frivillig gældsordning Tiltrædelse Betinget tiltrædelse

6 Bilag Retsvirkninger Kreditorbeskyttelse af en frivillig gældsordning Kreditorernes muligheder for at fragå en frivillig gældsordning Særligt om interkreditoraftaler Andre udenretlige rekonstruktionsmodeller Egenkapitalmodeller (ansvarlig lånekapital, konvertering af gæld, nedsættelse af aktiekapital m.v.) Skat ved frivillige gældsordninger og andre udvalgte rekonstruktionsmodeller Kapitel 3. Indledning af rekonstruktionsbehandling Indledning Hvem kan undergives behandling af rekonstruktion Skyldner retssubjekt Skyldner insolvens m.v Saglig kompetence og værneting Begæring om rekonstruktion Formkrav Fælles betingelser Særlige betingelser til skyldnerens begæring Særlige betingelser til fordringshaverens begæring Mangler ved begæringen Indledning af rekonstruktionsbehandling ved skifteretten Fristdag samt tidspunktet for indledning af rekonstruktionsbehandling retsvirkninger Behandling af begæring fra skyldner Behandling af begæring fra fordringshaver Med samtykke fra skyldner Uden samtykke fra skyldner Når skyldner er en sammenslutning, hvor ingen hæfter personligt og direkte Når skyldner er en fysisk person eller en sammenslutning, hvor mindst en hæfter personligt og direkte Udsættelse af behandling af begæringen om rekonstruktionsbehandling

7 5.5. Tilbagekaldelse af begæring om rekonstruktionsbehandling Udsættelse af konkursbehandling eller tvangsopløsning m.v Udsættelse af konkursbehandling efter KL Tvangsopløsning af et kapitalselskab m.v Kapitel 4. Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse for en rekonstruktion Indledning Sikkerhedsstillelse ved indledning af rekonstruktionsbehandling uden samtykke fra skyldner Sikkerhedsstillelse under rekonstruktionsbehandlingen Indeståelse fra Statskassen Sikkerhedsstillelse for eventuel efterfølgende konkursbehandling Indledning Sikkerhedsstillelsen Sikkerhedsstillelse i forhold til virksomhedspanthaver Håndtering af sikkerhedsstillelse m.v Kapitel 5. Skyldners dispositionsret og oplysningsforpligtigelse Skyldners dispositionsret Indledning Rådighed og forholdet til ledelsesovertagelse Forholdet mellem skyldner og rekonstruktør Dispositioner af væsentlig betydning Indledning Den tidligere konkurslovs Bestemmelsen i KL Samtykke til skyldners dispositioner Samtykkets form og indhold Tilsidesættelse af dispositioner uden samtykke Samtykke og prioritet i konkursordenen Samtykke og omstødelse Disposition ved betaling af gæld i konkursordenen Disposition ved betaling nødvendig for at afværge tab Virksomhedsoverdragelse som skyldnerdisposition Skyldners oplysningsforpligtigelser Oplysninger fra skyldner og oplysninger fra andre Indsættelse i besiddelse af oplysninger Skyldnerens aflæggelse af regnskab

8 Kapitel 6. Rekonstruktionens aktører Indledning Interesseaktørerne Aktørernes»rekonstruktør« En eller flere rekonstruktører og én tillidsmand Rekonstruktøren Opgaver og kvalifikationer Flere rekonstruktører Anvendelse, håndtering og arbejdsfordeling Rekonstruktør ad hoc Tillidsmanden Rekonstruktør og tillidsmand fælles rammer og regler Arbejdsfordeling mellem rekonstruktør og tillidsmand Habilitetskrav til rekonstruktør og tillidsmand Habilitetsrammerne Særlig supplerende habilitetsregel for tillidsmanden Afsættelse eller fratrædelse af rekonstruktør eller tillidsmand Vederlag til rekonstruktør og tillidsmand Fastsættelse og godkendelse Om vederlaget ved vurdering, administration og salg af pantsatte aktiver Anden fagkyndig bistand Tilsyn Skifteretten Kapitel 7. Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen Ledelsesovertagelse et element i en rekonstruktion Indledning Baggrund Anvendelse og alternativer i praksis Lovkrav til og viden hos ledelsen m.v Begrænsning den fysiske skyldner eller en sammenslutning, hvor mindst en af deltagerne hæfter personligt og direkte Ledelsesovertagelse gennemførsel Indledning Ledelsesovertagelse når obligatorisk ved indledning Indledning Tidspunkt m.v

9 Imødegåelse af den obligatoriske ledelsesovertagelse Bekendtgørelse Ledelsesovertagelse varig efter begæring Indledning Begæringens begrundelse Begæringens fremsættelse Behandling af begæring skifteretsmødet Afstemning og beslutning om ledelsesovertagelse Bekendtgørelse Ledelsesovertagelse foreløbig Indledning Anvendelse Begrundelseskrav Begæringen Bekendtgørelse Prøvelse af skifterettens beslutning Retsvirkning af ledelsesovertagelse Indledning kundgørelse adresse Rettigheder og pligter dobbeltrepræsentation Tegningsretten Rekonstruktørens kompetence tegningsfuldmagten Begrænsning i rekonstruktørens kompetence forholdet til generalforsamlingen Ledelsesansvaret Ledelsesovertagelse ved flere rekonstruktører Ledelsesovertagelse ved ændring af rekonstruktør Andre ledelsesændringer eller ophør Senere ledelsesvalg Ophør af ledelsesovertagelse Indledning Ophør ved tvangsakkord eller ved solvens Ophør efter KL 12b Retsvirkninger ved ophør i øvrigt Kapitel 8. Kreditorinformation m.v Informationer til fordringshaverne eller andre Indledning

10 1.2. Hvem skal modtage information Fordringshavere og andre Fordrings- og virksomhedspanthaver Andre modtagere af meddelelse m.v Meddelelsesform og håndtering m.v Informationspligt om indledning af rekonstruktionsbehandling og indkaldelse til»4-ugersmødet«kl 11b, stk Meddelelsen fra rekonstruktøren Meddelelse ved registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og ved kundgørelse i Statstidende Meddelelsens indhold efter KL 11b, stk Oplysning om første skifteretsmøde (»4- ugersmødet«) i rekonstruktionsbehandlingen De faktiske forhold omkring rekonstruktionen Regnskabsoplysninger og kreditorfortegnelse Regnskabsførelse Årsager til og formålet med en rekonstruktionsbehandling Informationspligt til fordringshaverne om forslag til rekonstruktionsplan inden»4-ugersmødet«kl 11c Skifteretsmøde om forslag til rekonstruktionsplan Første skifteretsmøde (»4-ugers mødet«) Supplerende skifteretsmøde Senere information til fordringshaverne og skifteretten Informationspligt efter tre måneder Informationspligt i øvrigt ændring af væsentlige forudsætninger Information i forbindelse med skifteretsmøde for vedtagelse af rekonstruktionsforslaget Informationspligt i forbindelse med fremsættelse af rekonstruktionsforslaget Informationspligt i forbindelse med udsættelse af skifteretsmøde for vedtagelse af rekonstruktionsforslaget Information til fordringshaverne eller andre i øvrigt ophør Kreditorudvalg En skematisk oversigt over et informationsforløb i en rekonstruktionsbehandling Kapitel 9. Ekstinktion og omstødelse Ekstinktion

11 1.1. Ekstinktion af rettigheder stiftet inden rekonstruktionsbehandlingen Ekstinktion af rekonstruktionsbehandlingen. Skyldnerens og tidligere ledelses uberettigede dispositioner Omstødelse Generelt om omstødelse under rekonstruktionsbehandlingen Omstødelsesreglerne, herunder navnlig KL Omstødelseskravets størrelse Gennemførelse af omstødelse af udlæg og arrest Behandling af forslag om anlæg af omstødelsessag og om salg af omstødelseskrav Fremsættelse af forslag om omstødelse. Indgåelse af forlig med den begunstigede Afstemning om forslag om omstødelse Gennemførelse af en vedtaget omstødelsessag Sagens anlæg Sagens afgørelse. Sagsomkostninger Konkursboets rettigheder til ikke-afgjorte omstødelsessager Retsvirkningerne af salg af et omstødelseskrav En fordringshavers mulighed for selv at anlægge omstødelseskrav Kapitel 10. Panthavernes stilling under rekonstruktionsbehandlingen Generelt om panthavernes og andre fordringshaveres stilling under rekonstruktionsbehandlingen Fyldestgørelsesforbuddet Fyldestgørelsesforbuddets omfang Samtykke til fyldestgørelse i aktiver omfattet af fyldestgørelsesforbuddet Kompensation for fyldestgørelsesforbud i pantsatte aktiver. Skyldnerens betalingspligt og misligholdelse heraf Bindende vurdering Hvilke typer pantsatte aktiver kan bindende vurderes Fastsættelse af den bindende vurdering Retsvirkninger af den bindende vurdering Bindende fastlæggelse af aktivets værdi i relation til tvangsakkordering af krav der ikke dækkes af denne værdi

12 Bindende fastlæggelse af aktivets værdi i relation til udskillelse fra pantet Adgang til debitorskifte på den del af pantegælden, der ligger inden for vurderingen Anvendelse af den bindende vurdering ved fastsættelse af kompensation for fyldestgørelsesforbuddet, ved fastlæggelse af omfanget af panthavernes stemmeret og ved pålæggelse af vurderingsomkostninger Ændring af en afgørelse om bindende vurdering Udskillelse af pantsatte aktiver Udskillelse med panthaverens samtykke Udskillelse i medfør af forud bestående adgang hertil Udskillelse af aktiver fra et omstødeligt pant Udskillelse af bindende vurderet aktiv Omkostninger ved vurdering og salg af pantsatte aktiver Generelt om omkostninger ved pantsatte aktiver Vurderings- og salgsomkostninger vedrørende pantsatte aktiver der sælges under rekonstruktionsbehandlingen Vurderingsomkostninger vedrørende aktiver der ikke sælges under rekonstruktionsbehandlingen Kapitel 11. Modregning Indledning Generelle betingelser De tidsmæssige betingelser Fordringernes stiftelse Gensidighed Identifikation Koncernens modregning Modregning over for koncernen Tidspunktet for udjævnelighed Effektiv betaling Særligt om videreførte aftaler Ikke konneks modregning Konneks modregning KL Modregning med efterstillede krav Modregning med betingede fordringer Modregning med en (betinget) modfordring

13 Modregning med en senere aktualiseret hovedfordring Modregning trods hovedfordringens overdragelse Omsætningsgældsbreve Simple fordringer Kapitel 12. Gensidigt bebyrdende aftalers regulering under rekonstruktionsbehandling Anvendelsesområdet for regelsættet Andre lovbestemmelser har forrang Anvendeligheden af købelovens Andre lovbestemmelser eksempler Fravigelse på grund af retsforholdets beskaffenhed Særligt om anvendelsesområdet for medkontrahentens sikringsadgang Videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler under rekonstruktionsbehandling Videreførelse af eksisterende kontrakter Reetablering af ophævede kontrakter Tidsfrist i forhold til ophævelsen Medkontrahenten har disponeret i henhold til ophævelsen Mulighederne for videreførelse når medkontrahenten har hæveadgang af andre grunde end forsinkelse med skyldnerens ydelse Svar og svartid om videreførelse Rekonstruktørens samtykke Valgretten tilkommer skyldneren Tvunget videreførelse af gensidigt bebyrdede aftaler? Særligt om tilfælde, hvor medkontrahenten har en tinglig sikret råderet, der indebærer automatisk modtagelse af ydelser fra skyldneren Særligt om tilfælde, hvor det ikke er muligt at standse den ydelse, skyldneren modtager Retsvirkningerne af videreførelse af kontrakter Umiddelbar retsvirkning af videreførelse opnåelse af 94- status Sikkerhed for opfyldelse Medkontrahentens hæveadgang når kontrakten videreføres Særligt om løbende ydelser, når kontrakten videreføres

14 Tilbagetrædelse fra videreførelse af kontrakter om løbende ydelser Retsvirkningerne af ikke videreførelse af kontrakter Medkontrahentens hæveadgang når kontrakten ikke videreføres Medkontrahentens muligheder for fastholdelse af ikke videreførte kontrakter Medkontrahentens erstatningskrav, når kontrakten ikke videreføres Ydelser overgivet til skyldneren efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen Rekonstruktionsregulering forkortelse af opsigelsesvarsel Særlige begrænsninger i anvendelsesområdet for rekonstruktionsregulering Vedvarende retsforhold i relation til rekonstruktionsregulering Retsforholdets beskaffenhed som undtagelse fra rekonstruktionsregulering Lovbestemmelser, der fraviger muligheden for rekonstruktionsregulering Tingligt sikrede krav og rekonstruktionsregulering Godtgørelseskrav Begyndelsestidspunktet for varslets beregning Fastlæggelse af varslets længde Erstatning for opsigelse Særligt om ansættelsesforhold Videreførelse af ansættelsesaftaler Svarfrist for videreførelse af ansættelsesaftaler Krav om samtykke fra rekonstruktøren Sikkerhedsstillelse for vederlaget Særligt om sikkerhedsstillelse for venteperioden Kritik af sikkerhedsstillelsen Retsvirkningerne af videreførelse af ansættelsesforhold Hæveadgangen for ansatte Rekonstruktionsregulering af ansættelsesaftaler Rekonstruktionsvarslet for funktionærer Rekonstruktionsvarslet for ikke-funktionærer Særligt om opsigelsesvarslet for direktører Lønmodtagernes Garantifond og rekonstruktionsbehandling

15 6.6. Masseafskedigelseslovens anvendelse ved rekonstruktionsbehandling Finansiel leasing Formålet med særlig regulering af finansiel leasing Hvad er finansiel leasing i insolvensretlig henseende Aktivtyper omfattet af finansiel leasing Opgørelse og klassificering af leasingydelserne Anvendelse af sikkerheder Det beregningsmæssige opgør eksempel Fortsat anvendelse af aktivet efter tvangsakkord Overdragelse af gensidigt bebyrdende aftaler Anvendelsesområdet for overdragelse af gensidigt bebyrdende aftaler Gensidigt bebyrdende aftaler Overdragelsen skal være led i en virksomhedsoverdragelse Tvunget debitorskifte ikke mulig på grund af retsforholdets beskaffenhed Kun videreførte aftaler kan overdrages Retsvirkningerne af en overdragelse Skyldnerskifte for alle rettigheder og forpligtelser Særligt om overdragelse af aftaler om løbende ydelser til skyldneren Særligt om depositum i kontrakter om løbende ydelser til skyldneren Særligt om kautionsforpligtelser Skyldnerskiftet sker automatisk Mere om forholdet til andre love Ansattes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Anvendelsesområdet for KL 14c, stk. 3, og betydningen heraf Kort om virksomhedsoverdragelseslovens skyldnerskifte Omfanget af skyldnerskiftet ved overdragelser fra en insolvent part Skyldnerskiftets omfang ved overdragelse fra konkursbo Skyldnerskifte ved overdragelse under rekonstruktionsbehandling

16 Intet krav om skyldnerens videreførelse af ansættelsesforholdet for virksomhedsoverdragelse af ansatte Retsvirkning af skyldnerens overgang til konkurs for gensidigt bebyrdende aftaler Generelt om gensidigt bebyrdende aftaler ved overgang fra rekonstruktionsbehandling til konkurs Særligt om løbende ydelser ved overgang fra rekonstruktionsbehandling til konkursbehandling Rekonstruktionsvarsel og konkurs Særligt om finansiel leasing ved overgang fra rekonstruktionsbehandling til konkursbehandling Kapitel 13. Gennemførelse af rekonstruktion Møde om rekonstruktionsforslag Fristen for afholdelse af møde om rekonstruktionsforslag Retsvirkningen af at fristen for mødet om rekonstruktionsforslaget ikke overholdes Hvor tidligt kan møde om afstemning om rekonstruktionsforslag afholdes Indkaldelse til møde om afstemning om rekonstruktionsforslaget Særlig meddelelse til fordringshavere, hvis krav bestrides Mødepligt og udeblivelse på mødet om rekonstruktionsforslaget Senere møder om yderligere rekonstruktionsforslag Afstemning om rekonstruktionsforslag Majoritetskrav til vedtagelse af et rekonstruktionsforslag Stemmeberettigelse Generelt om stemmeberettigelse Fordringshavere der ikke er repræsenteret på mødet Fordringshavere med pant eller anden sikkerhedsret Fordringer der uanset udfaldet af afstemningen må forvente fuld dækning

17 Stemmeret på fordringer, der må forvente fuld dækning, ved afstemning om rekonstruktionsforslag, der ikke indeholder bestemmelse om tvangsakkord Stemmeret på fordringer, der må forvente at opnå fuld dækning, ved afstemning om rekonstruktionsforslag indeholdende bestemmelse om tvangsakkord Fordringer der uanset udfaldet af afstemningen ikke vil opnå nogen dækning Stemmeret på fordringer, der ikke vil opnå nogen dækning, ved afstemning om rekonstruktionsforslag, der ikke indeholder bestemmelse om tvangsakkord Stemmeret på fordringer, der ikke vil opnå nogen dækning, ved afstemning om rekonstruktionsforslag indeholdende bestemmelse om tvangsakkord Fordringer tilhørende skyldnerens nærstående Betingende fordringer Bestridte fordringer Kære af skifteretsafgørelser om stemmeret Afstemning om andre spørgsmål end rekonstruktionsforslag Generelt om afstemning om andre spørgsmål end rekonstruktionsforslag De enkelte særregler om afstemning om andre spørgsmål end et rekonstruktionsforslag Stadfæstelse af det vedtagne rekonstruktionsforslag Generelt om stadfæstelse og indsigelse herimod De enkelte nægtelsesgrunde Generelt om nægtelsesgrundene Fejl ved fremgangsmåde og ufuldstændige oplysninger Ulovligt indhold af rekonstruktionsforslaget Løfter om fordele uden for rekonstruktionen Rekonstruktionsvilkår står i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling Beskikkelse af tilsyn som betingelse for stadfæstelse Fortsættelse af rekonstruktionsbehandlingen efter stadfæstelsen

18 5. Retsvirkningen af at rekonstruktionsforslaget forkastes eller nægtes stadfæstelse Kapitel 14. Rekonstruktionens indhold Indledning Plan og forslag Rekonstruktionsplanen Rekonstruktionsforslaget Tvangsakkord Hvad omfatter akkorden Fordringer der ikke omfattes Fordringer stiftet efter forslagets modtagelse Hvornår stiftes en fordring Privatretlige krav Offentligretlige krav Fortrinsberettigede fordringer Omkostninger i forbindelse med gældsordninger I forbindelse med rekonstruktionsbehandling I forbindelse med udenretlige gældsordninger Småfordringer Ulovlig og uforenelig statsstøtte De akkorderede fordringer Krav der bortfalder Gaveløfter Renter Krav på konventionalbod Ansvarlig lånekapital Solidariske skyldforhold og tredjemandspant Hvilke skyldforhold Dividendens fordeling Særligt om koncerner Særligt om interessentskaber Dividenderet i interessentskabsboet Dividenderet i særboerne Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse i bestemmelsens forstand Virksomhedsoverdragelse i praksis Datterselskabsmodellen (Hafnia-modellen) Praktisk gennemførelse Beslutningskompetencen

19 Stiftelse/køb af datterselskabet Tidsmæssige perspektiver Overdragelsesaftalen Problemstillinger Medarbejdere Særligt om virksomhedspant og medarbejdere Leverandører, samarbejdspartnere, kunder mv Leasing Deposita, ristorno, debitorer mv Immaterielle aktiver Persondataret (kundedatabaser og lignende) Værdiansættelse m.v Skat Skattemæssige forhold ved indskud af virksomheden Moms- og afgiftsmæssige forhold Skattemæssige forhold ved aktiesalget Søsterselskabsmodellen (Fugl Phønix-modellen) Praktisk gennemførelse og problemstillinger Generelle bemærkninger Værdiansættelse Særligt om virksomhedspant Skat Kapitel 15. Rekonstruktionsbehandlingens ophør Hvornår ophører rekonstruktionsbehandlingen Generelt om ophør af rekonstruktionsbehandlingen Ophørsgrunde, der tillige følger af andre bestemmelser i KL Selvstændige ophørsgrunde i KL Ophør som følge af skyldnerens solvens Ophør som følge af at skyldner ikke samarbejder loyalt eller bringer fordringshavernes ret i fare Ophør som følge af skyldnerens begæring herom Ophør som følge af at rekonstruktionsbehandlingen er udsigtsløs Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandlingens ophør Skyldneren var insolvent ved rekonstruktionsbehandlingens ophør Skyldneren var solvent ved rekonstruktionsbehandlingens ophør

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

LOV nr 718 af 25/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019

LOV nr 718 af 25/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 LOV nr 718 af 25/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-711-0226 Senere ændringer til forskriften LOV nr 848 af 01/07/2010

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kapitel 1. Introduktion... 13 1. Konkurslovgivningen... 13 2. Fristdagen... 16 2.1. Baggrund og retsvirkninger... 16 2.2. Fristdagsfundamenter... 16

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber Erik Werlauff Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Skyldforhold Obliationsrettens

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller FINANS SELSKABSRET Samspillet mellem SELSKABSRET og KAPITALMARKEdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

Klimaændringer i juridisk perspektiv

Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Klimaændringer i juridisk perspektiv J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen Bernhard Gomard Obligationsret 4. del 2. udgave ved Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Bernhard Gomard ved Torsten Iversen Obligationsret 4. del 2. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist-

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen PRAKTISK 2.udgave FOGEDRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen Praktisk fogedret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Praktisk fogedret 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7.

Læs mere om udgivelsen på  Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7. Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning Materiel foged- og konkursret 7. udgave Bo von Eyben & Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning materiel foged- og konkursret 7. udgave/1. oplag

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig opgave på kontrakt Karsten Naundrup Olesen Offentlig opgave på kontrakt Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen. Insolvensprocesret. 3. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen. Insolvensprocesret. 3. udgave Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen Insolvensprocesret 3. udgave Torben Kuld Hansen & Lars Lindencrone Petersen Insolvensprocesret 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Politi- og domstolsreformen

Politi- og domstolsreformen Politi- og domstolsreformen This page intentionally left blank Jens Røn Politi- og domstolsreformen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Politi- og domstolsreformen 1. udgave, 1. oplag 2007 by Jurist-

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

RET OG DIGITAL FORVALTNING

RET OG DIGITAL FORVALTNING Peter Blume & Hans Christian Spies RET OG DIGITAL FORVALTNING MED LOV SKAL MAN DIGITAL FORVALTNING BYGGE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres? Kan

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger

Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger Insolvensrettens Dag 2019-20. marts 2019 Hvor går grænserne for kurators handlefrihed Kan kurator opgive en allerede anlagt konkurskarantænesag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018 Sag 242/2017 A (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod X ApS og Y ApS (advokat Bent Stamer for begge) og SKAT (advokat Trine Irene Brodersen) I tidligere

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

immaterialretsaftaler

immaterialretsaftaler Birgit Liin MISLIGHOLDELSE AF immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Misligholdelse af immaterialretsaftaler Birgit Liin Misligholdelse af immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lærebog i dansk og international køberet 4. udgave Lars Hedegaard Kristensen Anne-Dorte Bruun Nielsen Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard

Læs mere

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Småsager beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for,

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven 1 This page intentionally left blank Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard Indhold Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer Afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

E-Handelsloven. med kommentarer

E-Handelsloven. med kommentarer E-Handelsloven med kommentarer This page intentionally left blank Jakob Plesner Mathiasen, Niels Bo Jørgensen & Johan Schlüter E-Handelsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 E-Handelsloven

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Forvaltningsrettens grundprincipper

Forvaltningsrettens grundprincipper Grethe Wilmoes & Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper Håndbog for børn og unge-området Jurist- og Økonomforbundets Forl ag Grethe Wilmoes og Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper

Læs mere

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret This page intentionally left blank Pia Moltke Jensen Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige

Læs mere

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder En markant ændring af konkursloven fører til mere aktiv inddragelse af revisor Af Dorthe Kjærgaard, advokat (L), Advokatfirmaet Horten og Nicolai

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE TOBIAS INDÉN & KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig-privat samarbejde Tobias Indén og Karsten Naundrup Olesen Offentlig-privat samarbejde Jurist-

Læs mere

Håndtering af konflikter i IT-projekter

Håndtering af konflikter i IT-projekter Samtidig er IT-projekter ofte komplekse, under tidspres og med deltagere som kun har begrænset overskud, så der er risiko for konflikter, som i værste fald kan betyde at projektet mislykkes. Bogen er skrevet,

Læs mere

Som dommere fungerede landsdommerne Dommer A, Dommer B og Dommer C.

Som dommere fungerede landsdommerne Dommer A, Dommer B og Dommer C. Vestre Lands~ets l. afdeling holdt den 6. september 2018 kl. 12.00 møde på tingstedet i Viborg. Som dommere fungerede landsdommerne Dommer A, Dommer B og Dommer C. Virksomhed A m.fl. kærer skifterettens

Læs mere

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE NELL RASMUSSEN lærebog i familie ret Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE Lærebog i Familieret 1 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret Nyt Juridisk Forlag 2012 3 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret 2. udgave, 2.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Introduktion til kreditretten

Introduktion til kreditretten Introduktion til kreditretten og nogle udvalgte emner Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul 3. udgave Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul Introduktion til kreditretten og nogle

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 25. april 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 25. april 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 25. april 2018 Sag 28/2017 DanExpo ApS under konkurs kærer afgørelse om hæftelse i konkursbo (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs?

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING Rekonstruktion Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? Do the new rules solve debtor's risk of bankruptcy? Udarbejdet af: Anja Bodil Bressendorff

Læs mere

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE Politiloven 2. UDGAVE Med kommentarer af Ib Henricson Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ib Henricson Politiloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Politiloven med kommentarer 2.

Læs mere

John Klausen REVALIDERING. nyt juridisk forlag

John Klausen REVALIDERING. nyt juridisk forlag John Klausen REVALIDERING nyt juridisk forlag Revalidering John Klausen Revalidering Nyt Juridisk Forlag 2011 John Klausen Revalidering 1. udgave, 1. oplag 2011 by Nyt Juridisk Forlag Alle rettigheder

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Ombudsmandsloven Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lisbeth Adserballe, Jon Andersen, Morten Engberg,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 29. marts 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 29. marts 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 29. marts 2019 Sag 77/2018 A (advokat Henrik Sjørslev) mod B, C, D og E (advokat Kirstine Rechnagel for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS JETTE THYGESEN Emballage afgift i miljø- og afgiftsretlig belysning JuriST- og ØkoNomforbuNdETS forlag Emballageafgift i miljø- og afgiftsretlig belysning 1 2 Jette Thygesen Emballageafgift i miljø- og

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER JENS PAUL SEN ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Paulsen Arbejdsmarkedsklausuler Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter

Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter LINE MARKERT, KLAVS V. GRAVESEN PER TIMMERMANN & MERETE PILEGAARD MELIN Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Udskillelse og sammenlægning af kommunale

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

Forvaltningsrettens grundprincipper

Forvaltningsrettens grundprincipper GRETHE WILMOES & WINNIE VESTERGÅRD Forvaltningsrettens grundprincipper Håndbog for børn og unge-området 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Forvaltningsrettens grundprincipper Håndbog for børn

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en 18-09-2015 s2013-221 Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN

Læs mere

WERLAUFF SE-SELSKABET. det europæiske aktieselskab. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

WERLAUFF SE-SELSKABET. det europæiske aktieselskab. Jurist- og Økonomforbundets Forlag WERLAUFF SE-SELSKABET det europæiske aktieselskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9088-0 Erik Werlauff SE-SELSKABET det europæiske aktieselskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002 SE-Selskabsret

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6

Indholdsfortegnelse. Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Gaeldssanering.book Page 7 Wednesday, March 10, 2010 3:16 PM Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Kapitel 1. Indledning 1. Lovgrundlaget 13 1.1. Konkursloven 13 1.2. Anden lovgivning 16 1.2.1.

Læs mere

STATUS PÅ REKONSTRUKTION PERSONLIGE SKYLDNERE PARTNER, ADVOKAT TRINE IRENE BRODERSEN 20. MARTS 2019

STATUS PÅ REKONSTRUKTION PERSONLIGE SKYLDNERE PARTNER, ADVOKAT TRINE IRENE BRODERSEN 20. MARTS 2019 STATUS PÅ REKONSTRUKTION PERSONLIGE SKYLDNERE PARTNER, ADVOKAT TRINE IRENE BRODERSEN KONKURSLOVENS REGLER OM STADFÆSTELSE AF REKONSTRUKTIONSFORSLAG HR: 13 d, stk. 1: Et rekonstruktionsforslag er vedtaget,

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursloven

Bekendtgørelse af konkursloven LBK nr 118 af 04/02/1997 Bekendtgørelse af konkursloven Herved bekendtgøres konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 384 af 10. juni 1987,

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling (Bet. 1555)

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling (Bet. 1555) Ansattes retsstilling under insolvensbehandling (Bet. 1555) Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Formand for Konkursrådet Danske Insolvensadvokater 12.11.2015 Baggrunden for Bet. 1555 Generelt

Læs mere

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret K. Hagel-Sørensen (red.) Aktuel udbudsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 K. Hagel-Sørensen (red.)

Læs mere

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Psykiatriret Helle Bødker Madsen sammen med Jens Garde Psykiatriret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Helle

Læs mere