Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014"

Transkript

1

2 Konkurs

3 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

4 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs 1. udgave, 1. oplag 2014 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Helle Bomberg Tryk: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2014 E-bog ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Konkursværneting Eksterritorial virkning af konkursbehandling Værneting Generelt om konkursværneting Indledning af konkursbehandling mod en skyldner der udøver erhvervsvirksomhed i Danmark Indledning af konkursbehandling mod en skyldner der ikke udøver erhvervsvirksomhed i Danmark, herunder ikkeerhvervsdrivende Henvisning af begæring om insolvensbehandling til en anden skifteret Eksterritorial virkning af konkursbehandling En dansk konkursbehandlings virkninger i udlandet En udenlandsk konkursbehandlings virkning i Danmark Kapitel 2. Indtræden af konkurs Formelle krav til konkursbegæringen Særligt om egenbegæringer fra selskaber Udsættelser Udsættelse på rekonstruktion Møde til behandling af konkursbegæringen Indkaldelse til mødet Udeblivelse Møde i skifteretten Offentlighed Offentlighed før dekret er afsagt Offentlighed efter at konkursdekret er afsagt Offentlighed om andet materiale Skyldnerens insolvens

6 5.1. Nærmere om insolvensbetingelsen Nærmere om forbigående insolvens Krav til fordringen Fordringen sikret ved pant eller anden sikkerhed Betaling for at undgå konkurs Afsigelse af dekret mod sikkerhedsstillelse for uberettiget konkursbegæring Retlig interesse i konkurs Konkurs uanset manglende økonomisk interesse hos rekvirenten Skyldneren har ønske om konkurs Foregrebet konkurs fratagelse af skyldnerens rådighed over aktiver Rekvirentens ansvar, hæftelse og sikkerhedsstillelse Ansvar for rekvirenten Hæftelse og sikkerhedsstillelse Undtagelser fra sikkerhedsstillelsen Særligt om virksomhedspanthavers hæftelse Kapitel 3. Bostyret Udpegning og habilitet Bostyret Udpegning af kurator straks ved dekretets afsigelse Skiftesamling til valg af kurator Kuratorvalg og udpegning Afsættelse af kurator Valg og udpegning af ny kurator Kreditorudvalget Kuratorhabilitet Smitte af inhabilitet Generel inhabilitet for kurator Speciel inhabilitet Ejerandele og inhabilitet Betydningen af bestyrelsesmedlemskab Betydningen af at være fast advokat for skyldneren Betydningen af tilknytning til fordringshaver Forholdet til god advokatskik Interessekonflikt i øvrigt Afhjælpning af inhabilitet Afhjælpning ved anvendelse af medkurator

7 Afhjælpning ved anvendelse af ad hoc kurator Habilitetskrav til øvrige aktører Særligt om revisor Særligt om vurderingsmand Køb af aktiver Kapitel 4. De forskellige aktører kompetence m.v Indledning Kurators funktion Indledning Den generelle ramme Strafbare forhold Erstatningsansvar Kreditorerne Indledning Kreditorudvalg Skiftesamlingen Hvem har stemmeret Indledning Efter størrelse eller antal Når der stemmes efter fordringernes størrelse En hovedregel En supplerende regel Nogle typetilfælde Betingede fordringer Flere rettighedshavere Bestridte fordringer Når der stemmes efter antal Skifterettens funktion Procesledelse og retlige konflikter Tilsyn med konkursbehandlingen Kontrol med forretningsmæssige dispositioner Kapitel 5. Boets tvangsmidler oplysninger og aktiver Indledning Beskikkelse af advokat Begrænsninger i bevægelsesfriheden Skyldnerens oplysningspligt De generelle rammer Forbuddet mod selvinkriminering

8 5. Vidnepligten efter KL De generelle rammer Særligt om advokater Særligt om tredjemand Skyldnerens post Postspærring Særligt om s Skyldnerens aktiver, forretningspapirer og -materiale Den processuelle fremgangsmåde De materielle betingelser Kapitel 6. Konkursens virkning Urådighed fra dekrettidspunktet Urådighedens indhold og omfang Særligt om mellemmænd Mulighederne for individualforfølgningstiltag Særligt om tilbageholdsret Umiddelbare fogedforretninger Legitimationsregler Kendskab til konkursen Offentliggørelse i Statstidende Dispositioner i mellemperioden Særlig omsætningsbeskyttelse værdipapirer, tinglysning og anden registrering Fast ejendom Omsætningsgældsbreve Værdipapirer Netting Kapitel 7. Fristdag og nærstående Fristdag Fundamenterne Fristdagens fastlæggelse Modtagelsestidspunkt Betydningen af (ulovlige) udsættelser Flere afløsende begæringer (uden sløjfe) Sløjfereglerne Nærstående Personligt nærstående Ejerskabsnærstående Tilsvarende interessefællesskab

9 Kapitel 8. Konkursmassen Generelt om konkursboets aktiver Skyldnerens formue ved afsigelsen af konkursdekretet »Formue«omfatter alle skyldnerens aktiver Hvilke af skyldnerens aktiver er undtaget fra konkursmassen Inddragelse af skyldnerens beboelseslejemål i konkursmassen Skyldnerens erhvervelser under konkursen Skyldnerens indtægter under konkursen Skyldnerens arv under konkursen Kapitel 9. Konkurskrav Indledning Hvornår stiftes en fordring Indledning Privatretlige krav Offentligretlige krav Fordringens forvandling Solidariske skyldforhold og tredjemandspant Indledning Hvilke skyldforhold Dividendens fordeling Særligt om koncerner Særligt om interessentskaber Dividenderet i interessentskabsboet Dividenderet i særboerne Kapitel 10. Modregning Indledning Det bærende hensyn Aftaler om modregning Indledning Den generelle sondring Sondringens gennemførelse Generelle betingelser De tidsmæssige betingelser Gensidighed Identifikation Koncernens modregning Modregning over for koncernen

10 4.3. Fordringernes beskaffenhed Tidspunktet for udjævnelighed Modfordringens beskaffenhed Effektiv betaling Kapitel 11. Gensidigt bebyrdende aftalers behandling i konkurs Anvendelsesområdet for kapitel 7 om gensidigt bebyrdende aftaler Grundlæggende betingelser for anvendelsen af kapitel Kontrakten skal indgå i bomassen Kontrakten skal være gyldig og gældende Kontrakten må ikke være ophævet Kontrakten må ikke være opfyldt af skyldneren Reglernes fravigelighed Betydningen af»andre lovbestemmelser« Betydningen af vedkommende retsforholds beskaffenhed Boets indtrædelsesret Lovbestemte undtagelser fra indtrædelsesretten Manglende indtrædelsesret på grund af retsforholdets beskaffenhed Tilbagetrædelsesret Hvordan indtræder boet Indtræden ved meddelelse Medkontrahentens forespørgsel om indtræden Den legale svarfrist Særligt om svarfristen når ydelsestiden er kommet Aftalt svarfrist Stiltiende indtræden Aktive handlinger Opfyldelse Boets opfyldelse af pengeforpligtelser Betydningen af afkrævning eller oppebæring af pengeydelser Betydningen af salg af aktiver med tredjemandsrettigheder Betydningen af anvendelsen af skyldnerens egne aktiver

11 Boets indtræden ved anvendelse af tredjemands aktiver Indtræden ved passivitet Automatisk indtræden Særlige indtrædelsesspørgsmål Indtræden trods meddelt ikke-indtræden Indtræden som forudsætning for overdragelse Særligt om indtræden i relaterede kontrakter Realafvisning af indtræden Retsvirkningerne af boets indtræden Selve modydelsen Særligt om løbende ydelser til skyldneren Erstatningskrav Ansvarsgrundlag efter konkursdekret Ansvarsgrundlag fra før konkursdekretet Særligt om løbende ydelser til skyldneren Medkontrahentens rettigheder Medkontrahentens muligheder inden boets beslutning vedrørende indtræden Medkontrahentens rettigheder når boet indtræder Medkontrahentens muligheder for at kræve sikkerhedsstillelse Mulighed for yderligere sikkerhedsstillelse Aftaler om sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsens form Medkontrahentens hæveadgang efter boets indtræden Boets manglende sikkerhedsstillelse Skærpet opfyldelsestid Hæveadgang af andre grunde end konkursen Særligt om ophævelse af aftaler om løbende ydelser til skyldneren Særligt om hæveadgang efter medkontrahentens erlæggelse Medkontrahentens muligheder, når boet ikke indtræder Medkontrahentens hæveadgang når boet ikke indtræder Fastholdelse af aftalen naturalopfyldelse

12 Levering foretaget efter afsigelsen af konkursdekret Medkontrahentens erstatningskrav når boet ikke indtræder Særligt om erhvervslejemål og forpagtning Anvendelsesområdet for KL Særligt om svarfristen på indtrædelsesspørgsmålet Mere om indtræden i erhvervslejemål og forpagtning Særligt om ansatte Særligt om svarfristen for ansatte Massekravshæftelse uden indtræden Mere om indtræden i og ophævelse af ansættelsesforhold Betydningen af virksomhedsoverdragelsesloven Konkursregulering Anvendelsesområdet for Betydningen af sikkerheder for konkursregulering Betydningen af KL Begrænsning på grund af andre lovbestemmelser Særligt om KL 53, 2. punktum Begrænsninger på grund af retsforholdets beskaffenhed Begrænsninger med hjemmel i KL Medkontrahentens varsel sikret ved tinglysning eller anden lignende offentlig registrering Skyldneren havde adgang til at overdrage sin ret Finansiel leasing og konkursregulering Behandling af surrogater til opsigelsesvarsler Ophævede kontrakter og konkursregulering Længden af opsigelsesvarslet Særligt om varslet for ansatte Særligt om varslet for erhvervslejemål Begyndelsestidspunktet for opsigelsesvarslet Sammenhængen mellem konkursregulering og opsigelse efter KL 55, stk Erstatning for forkortet opsigelse Betydning af overdragelse af den gensidigt bebyrdende kontrakt

13 Kapitel 12. Fælles betingelser for omstødelse Omstødelse, ekstinktion og ugyldighed Dispositioner til skade for kreditorerne Objektiv og subjektiv omstødelse Forringende og forrykkende dispositioner Tidsmæssige betingelser for omstødelse Betydningen af sikringsakt Omstødelse uden for KL kapitel Pensionsrettigheder Variabel aflønning i selskaber Gaver mellem ægtefæller Frister for sagsanlæg Lovens angivne frister Indsigelser mod anmeldelser Suspensionsaftaler Ændringer af kravet efter fristens udløb Kapitel 13. Gaver m.v Indledning Gavebegrebet Personligt nærstående Overdragelser Særligt om ægtefæller Et miljø for kreditorly Når modtageren er en tredjemand Særligt om betalinger for andre Lejlighedsgaver mv Arveafkald Indledning Sagens gennemførelse Løn til nærstående Indledning Løn mv Den urimelige del

14 Kapitel 14. Konkurslovens Betalinger kort før konkursen Bestemmelsens karakter Betaling af gæld Den reelle disposition Usædvanlige betalingsmidler Bestemmelsens anatomi Typetilfælde Førtidige betalinger Likviditetsforringende betalinger Afgørende forringet betalingsevnen Flere betalinger Ordinære betalinger Særligt om Bertoni Når kassekreditten nedbringes Indledning En betaling En objektiveret helhedsvurdering Kapitel 15. Modregning omstødelsesbegrænsninger Indledning Modfordringens erhvervelse KL 42, stk Indledning Erhvervelsen De tidsmæssige betingelser Omstødelse Retsvirkninger Hovedfordringens erhvervelse KL 42, stk Indledning retspraksis Betaling eller modregning Tidsmæssige betingelser Modfordringens erhvervelse Tidsfrister, insolvens og ond tro Retsvirkninger

15 Kapitel 16. Omstødelse af pant og udlæg Generelt om omstødelse af pant Omstødelse af pant for gammel gæld efter KL Hvilke typer sikkerhedsrettigheder omfattes af KL Sikkerheden skal hidrøre fra skyldneren Hvornår foreligger der pant for gammel gæld Generelt om bedømmelsen af om der foreligger pant for gammel gæld Særligt om pant for gammel gæld i løbende mellemværender. Nettometoden Har det betydning om pantsætningen må anses for ordinær? Særligt om betydningen af ændringer i pantets værdi Forringelser af pantets værdi Stigninger i pantets værdi Omstødelsesperioden Indskrænket adgang til omstødelse af finansielle sikkerheder Omstødelse af pant efter»smølereglen«i KL Omstødelse af virksomhedspant efter KL 70 a Afgrænsningen af KL a over for KL Generelt om afgrænsningen mellem KL a og KL Anvendelse af provenuet fra en pantsætning til indfrielse af gammel gæld Indbetaling fra debitorer i henhold til pantsatte fordringer Omstødelse af udlæg efter KL Omstødelse af selve udlægget Omstødelse af betalinger til udlægshaveren. Afgrænsningen af KL 71 overfor KL Kapitel 17. Omstødelse efter konkurslovens 72 og Omstødelse efter KL Generelt om omstødelse efter KL Omstødelse af betalinger efter KL Omstødelse efter KL 72 af andre dispositioner end betalinger God tro udelukker omstødelse efter KL

16 2. Omstødelse efter KL KL 74 omfatter kun dispositioner Insolvens og ond tro herom Utilbørlighed og ond tro herom Kapitel 18. Retsvirkningerne af omstødelse Indledning Tidsmæssig sammenhæng mellem værdiansættelserne ved omstødelse, tab og berigelse Retsvirkningerne af objektiv omstødelse Det modtagen er fortsat i behold hos den begunstigede Det modtagne er ikke i behold hos den begunstigede Betydningen af afholdte udgifter Pant og anden sikkerhed Pengereglen Særligt om udbytte Retsvirkningerne af subjektiv omstødelse Opgørelsen af tabet Særligt om tabsopgørelsen ved virksomhedsoverdragelse Betydningen af salgsomkostninger Pant Særligt om tredjemandsbetalinger og tabsopgørelsen Tilbagelevering Lempelse af omstødelseskravet Prioritetsstillingen ved omstødelse af sikkerheder Krav mod tredjemand Omstødelseskrav mod tredjemand Tredjemands frigivne sikkerhed eller kaution Kapitel 19. Fyldestgørelse af særlige rettigheder Udlevering af aktiver, der ikke indgår i konkursmassen Behandling af håndpant Boets realisering af tredjemands aktiver Realisering uden kendskab til tredjemands ret Nødvendigt salg Realisering af underpantsatte aktiver Tvangsrealisering Kompetencen mellem fogedretten og skifteretten

17 4.2. Panthaverregnskab Nærmere om de enkelte poster Særligt om salær Salgstidspunkt Ulovligt tvangsauktionssalg Salg i fri handel Kapitel 20. Konkursordenen Massekravene Omkostninger ved konkursens indtræden Omkostninger ved boets behandling Gæld, der pådrages boet under dets behandling Fortrinsberettigede krav efter KL Omkostninger i forbindelse med gældsordninger I forbindelse med rekonstruktionsbehandling I forbindelse med udenretlige gældsordninger Gæld med rekonstruktørsamtykke Likvidationsomkostninger Retsafgift Lønprivilegiet Hvilken personkreds omfattes af KL Udgangspunktet: Alle ansatte omfattes af KL Ansatte der er nærstående Ledere Hvilke typer krav omfattes af KL Løn og andet vederlag Erstatning og godtgørelse Feriegodtgørelse Tidsmæssige betingelser for at et krav omfattes af KL A-skat Beløbslofter for LG-dækning af KL 95-krav Leverandørafgifter Almindelige kreditorkrav Efterstillede krav Renter efter dekretet

18 6.2. Visse leasingydelser Hvad er finansiel leasing i insolvensretlig henseende Anvendelse af sikkerheder Opgørelse og klassificering af leasingydelserne Bøder og lignende Gaveløfter Overførelse af og indtræden i en fortrinsret Fortrinsrettigheder i medfør af KL Separatistrettigheder, panterettigheder, garantidækning mv Kapitel 21. Boets krav og krav mod boet Indledning Skifteretten, andre domstole eller voldgift Sager mod boet og boets sager Særlige alternativer Domstole med særlig fagkundskab Udtømmende administrativ prøvelse Aftaler om værneting eller voldgift Indledning Værnetingsaftaler Voldgiftsaftaler Indledning Voldgiftslovens Konkursretlige spørgsmål Andre spørgsmål Sager mod boet Indledning Sager anlagt inden konkursen Sager efter konkursen Indledning Fordringernes anmeldelse Fordringernes prøvelse Den endelige indstilling Når der fremsættes indsigelse En streg i sandet Særligt om voldgift Boets sager Indledning Sager anlagt inden konkursen

19 4.3. Sager efter konkursen Kreditorerne overtager sagen Særligt om omkostninger til modparten Tredjemand overtager sagen Skyldneren overtager sagen Boet eller den enkelte kreditor Særligt om kumulation Indledning Sager for skifteretten Sager for de almindelige domstole Kapitel 22. Gældssanering Indledning Tilknytningen til en virksomheds konkurs Tidsmæssig tilknytning til konkursen Betingelser for gældssanering Forhold der taler imod gældssanering Sagens gang Efter kendelsen om gældssanering Kapitel 23. Konkurskarantæne Indledning Betingelser for konkurskarantæne Karantænens retsvirkninger Sagens gennemførelse Indledning Sagens indledning Sagens gang Partsforklaring Personlig hæftelse Kapitel 24. Konkursens slutning Indledning Når boet ikke kan dække omkostningerne Når boet er solvent Når boet sluttes med udlodning Boets slutning Betaling og udlodning

20 5. Kurators vederlag Indledning En samlet vurdering Særskilte vurderinger En tidligere vurdering Enkelte opgaver Særskilt regulering Efter boets slutning Retsvirkningerne Genoptagelse Litteratur Domsregister Stikordsregister

21 Forord Forord Forord Det er vores tanke med denne bog at behandle konkursretten ud fra såvel en teoretisk som en praktisk indgangsvinkel, således at bogen både egner sig til at blive anvendt som lærebog på den juridiske kandidatuddannelse og af praktikere. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen har skrevet kapitlerne 1, 8, 16, 17, 20.3 og 20.7, Lasse Højlund Christensen har skrevet kapitlerne 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 20.1, 21, 22, 23, 24 og Kim Sommer Jensen har skrevet kapitlerne 2, 3, 6, 7, 11, 12, 18, 19, 20.2 og Bogen er en ny fremstilling, der supplerer bogen Rekonstruktion Teori og praksis, men der er dog enkelte afsnit, hvor bøgerne overlapper hinanden. Der er som udgangspunkt ikke taget hensyn til materiale, der er offentliggjort efter 1. maj Vi vil gerne takke Helle Bomberg for udarbejdelse af bogens omslag, Malene Sillesen Skøtt for udarbejdelse af stikordsregister, Jytte Mønster for udarbejdelse af litteraturfortegnelse samt vores familier for tålmodighed under processen. Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen vil gerne takke Helle Hjort Christiansen for at have læst korrektur på de af dem skrevne kapitler, og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen vil gerne takke Susse Rammeskow Bang-Pedersen for at have læst korrektur på de af ham skrevne kapitler. Vi modtager med tak ethvert forslag til ændringer af bogen. København og Århus, august 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Lasse Højlund Christensen Kim Sommer Jensen 21

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kapitel 1. Introduktion... 13 1. Konkurslovgivningen... 13 2. Fristdagen... 16 2.1. Baggrund og retsvirkninger... 16 2.2. Fristdagsfundamenter... 16

Læs mere

Rekonstruktion. Teori og praksis

Rekonstruktion. Teori og praksis Rekonstruktion Teori og praksis Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen, Kim Sommer Jensen, Christian Jul Madsen & Andreas Kærsgaard Mylin Rekonstruktion Teori og praksis Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen. Insolvensprocesret. 3. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen. Insolvensprocesret. 3. udgave Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen Insolvensprocesret 3. udgave Torben Kuld Hansen & Lars Lindencrone Petersen Insolvensprocesret 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7.

Læs mere om udgivelsen på  Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7. Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning Materiel foged- og konkursret 7. udgave Bo von Eyben & Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning materiel foged- og konkursret 7. udgave/1. oplag

Læs mere

Indhold Kreditorforfølgning Introduktion Ad.1.: Individualforfølgning... 5 a. Den enkelte kreditor... 5 b. Tidsprioriteten... 5 c.

Indhold Kreditorforfølgning Introduktion Ad.1.: Individualforfølgning... 5 a. Den enkelte kreditor... 5 b. Tidsprioriteten... 5 c. Indhold Kreditorforfølgning Introduktion 26.10.2012... 5 Ad.1.: Individualforfølgning... 5 a. Den enkelte kreditor... 5 b. Tidsprioriteten... 5 c. Retsplejeloven(RPL)... 5 d. Fogedretten... 5 e. Fyldestgørelse...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

LOV nr 718 af 25/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019

LOV nr 718 af 25/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 LOV nr 718 af 25/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-711-0226 Senere ændringer til forskriften LOV nr 848 af 01/07/2010

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen PRAKTISK 2.udgave FOGEDRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen Praktisk fogedret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Praktisk fogedret 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursloven

Bekendtgørelse af konkursloven LBK nr 118 af 04/02/1997 Bekendtgørelse af konkursloven Herved bekendtgøres konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 384 af 10. juni 1987,

Læs mere

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen Bernhard Gomard Obligationsret 4. del 2. udgave ved Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Bernhard Gomard ved Torsten Iversen Obligationsret 4. del 2. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist-

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: HH ApS

CASE & RETTEVEJLEDNING: HH ApS CASE & RETTEVEJLEDNING: HH ApS CASE: HH ApS Hans Hansen er direktør i HH ApS, hvor hans hustru Nanna er ansat som bogholder. Hans og Nanna har den seneste tid boet hver for sig, da Hans er begyndt at "se"

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Introduktion til kreditretten

Introduktion til kreditretten Introduktion til kreditretten og nogle udvalgte emner Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul 3. udgave Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul Introduktion til kreditretten og nogle

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Afsnit I. Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Afsnit I. Kapitel 1 Indledende bestemmelser Lovbekendtgørelse nr. 444 af 28. august 1984 om konkurs, som sat i kraft ved kongelig anordning nr. 183 af 15. marts 1989, og senest ændret ved anordning nr. 5 af 9. januar 2015 Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber Erik Werlauff Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Skyldforhold Obliationsrettens

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen Virksomhedspant Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret This page intentionally left blank Pia Moltke Jensen Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller FINANS SELSKABSRET Samspillet mellem SELSKABSRET og KAPITALMARKEdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann 2 Disposition Generelt om konkurs Kreditor/aftalepart Når leverandøren går konkurs Typeeksempler: Entreprise Lejeforhold Udliciterede

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en 18-09-2015 s2013-221 Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar HANS HENRIK EDLUND RASMUS MEHL Erhvervsmægleres opgaver og ansvar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Erhvervsmægleres opgaver og ansvar Håndbog for erhvervsmæglere Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl Erhvervsmægleres

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE Thomas Trier Hansen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Den Grønlandske kriminalretspleje Thomas Trier Hansen Den Grønlandske kriminalretspleje Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

DIGITAL TINGLYSNING for studerende

DIGITAL TINGLYSNING for studerende Peter Mortensen DIGITAL TINGLYSNING for studerende 2. udgave Peter Mortensen Digital tinglysning for studerende 2. udgave/1. oplag Ó Karnov Group Denmark A/S, København 2019 ISBN: 978-87-619-4075-9 Omslag/Grafisk

Læs mere

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven 1 This page intentionally left blank Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard Indhold Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer Afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Bent Iversen Finansieringsret Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Forord 11 Forkortelser 12 1 Indledning 13 2 Rigtig ydelse 20 Almindelige regler om pengeforpligtelsers opfyldelse Kreditor- og

Læs mere

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Kurators ansvar. 2. Kurators forpligtigelser. 2.1 Udpegelsen af kurator. 2.2 Kurators opgave ET20160079-01. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016.

Kurators ansvar. 2. Kurators forpligtigelser. 2.1 Udpegelsen af kurator. 2.2 Kurators opgave ET20160079-01. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016.79 Kurators ansvar Resume: Denne artikel giver et praktisk indblik i, hvilket ansvar en kurator er underlagt. Artiklen beskriver hvilke forpligtelser en kurator har, herunder

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Civilprocessuel oversigt

Civilprocessuel oversigt Jørgen Jochimsen Civilprocessuel oversigt Jørgen Jochimsen Civilprocessuel oversigt 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3869-5 Omslag: Axel Surland, Ljungbyhed Sats

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6

Indholdsfortegnelse. Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Gaeldssanering.book Page 7 Wednesday, March 10, 2010 3:16 PM Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Kapitel 1. Indledning 1. Lovgrundlaget 13 1.1. Konkursloven 13 1.2. Anden lovgivning 16 1.2.1.

Læs mere

Kaution og tredjemandspant

Kaution og tredjemandspant Hans Helge Beck Thomsen Claus Rohde Kaution og tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold 4. udgave Hans Helge Beck Thomsen & Claus Rohde Kaution og tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Ægtefælleskifteloven

Ægtefælleskifteloven Julie Skat Rørdam Ægtefælleskifteloven med kommentarer Julie Skat Rørdam Ægtefælleskifteloven med kommentarer 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2013 ISBN 978-87-619-3390-4 Omslag:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb

Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb særligt om tilbagelevering og erstatning af den negative kontraktsinteresse This page intentionally left blank Stinne Richter Berg Retsvirkninger af

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

Opkrævningsloven med kommentarer

Opkrævningsloven med kommentarer Lars Lindencrone Petersen Thomas Frøbert Opkrævningsloven med kommentarer Lars Lindencrone Petersen og Thomas Frøbert Opkrævningsloven med kommentarer 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Kaution og tredjemandspant

Kaution og tredjemandspant Hans Helge Beck Thomsen Kaution og tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold 3. udgave Kapitel 1 Solidariske skyldforhold...................................... 13 1. Om begrebet et solidarisk

Læs mere

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d.

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d. s BØRSRETTEN I Regulering, markedsaktører og tilsyn h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i d Køb OMX The Nor N o h r a

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS /2016. Blomstervej 58 A/S under konkurs CVR nr Blomstervej 58 A/S

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS /2016. Blomstervej 58 A/S under konkurs CVR nr Blomstervej 58 A/S Claus Hedegaard Eriksen Partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. 107206/220 CHE/AKR 2. august 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS 47-2078/2016 Blomstervej 58 A/S under konkurs CVR

Læs mere

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE NELL RASMUSSEN lærebog i familie ret Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE Lærebog i Familieret 1 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret Nyt Juridisk Forlag 2012 3 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret 2. udgave, 2.

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Disposition til brug for lovteknisk gennemgang af lovforslag nr. L 162 i Folketingets Retsudvalg den 25. maj 2005

Disposition til brug for lovteknisk gennemgang af lovforslag nr. L 162 i Folketingets Retsudvalg den 25. maj 2005 Retsudvalget (2. samling) L 162 - Svar på Spørgsmål 9 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 24. maj 2005 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-7011-0003 Dok.: TSP40075 Disposition til brug

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Retssager. Civilprocessens grundbegreber

Retssager. Civilprocessens grundbegreber Retssager Civilprocessens grundbegreber Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber 1. udgave, 1.

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger

Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger Insolvensrettens Dag 2019-20. marts 2019 Hvor går grænserne for kurators handlefrihed Kan kurator opgive en allerede anlagt konkurskarantænesag

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Dødsboskifteloven. med kommentarer. Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen

Dødsboskifteloven. med kommentarer. Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen Dødsboskifteloven med kommentarer 8 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1998 Forord 5 Kommentar. Dødsboskifteloven 23 Lov

Læs mere

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Småsager beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for,

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 25. april 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 25. april 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 25. april 2018 Sag 28/2017 DanExpo ApS under konkurs kærer afgørelse om hæftelse i konkursbo (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

RET OG DIGITAL FORVALTNING

RET OG DIGITAL FORVALTNING Peter Blume & Hans Christian Spies RET OG DIGITAL FORVALTNING MED LOV SKAL MAN DIGITAL FORVALTNING BYGGE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres? Kan

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. Udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere