SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B"

Transkript

1 SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt afkrydsningsskema Kørelærerprøve Kategori B Nr. 57

2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende forhold omkring driftsbremsen skal eleven kunne kontrollere? 1. En hydraulisk driftsbremse kan enten være vakuumforstærket eller elektrisk forstærket 2. Ujævn bremsning eller pludselige hugninger fra et eller flere hjul tyder på fejl i bremsetromler, bremseskiver eller bremsebelægninger 3. Bremsepedalen må normalt ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk 4. Ved bremser med vakuumforstærker skal bremsepedalen holdes nedtrådt efter trykudligning. Herefter startes motoren og bremsepedalen synker et lille stykke Spørgsmål 2 Hvilke(n) faremuligheder omkring motorcyklers styreegenskaber skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne opfatte og bedømme og reagere hensigtsmæssigt over for? 1. Store og tunge motorcykler er mere retningsstabile end små og lette motorcykler 2. Motorcykel med/uden sidevogn med tilkoblet påhængskøretøj kan have slingretendens som ved biler med påhængskøretøj 3. Alle motorcyklers store sidevindsfølsomhed, fx ved møde eller overhaling under kraftig sidevind 4. Store motorcyklers retningsstabilitet, fx ved kørsel i sving

3 Spørgsmål 3 Hvad er det overordnede mål for køreuddannelsen? 1. At give eleverne viden om og forståelse for de svage trafikanters situation særlig i forholdet til den øvrige færdsel 2. At give eleverne forståelse for de grundlæggende menneskelige forhold, der har indflydelse på kørefærdigheden 3. At give eleverne en sådan viden om køretøjet og dets betjening, at de kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden og miljøet 4. At give eleverne indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, de som bilister møder i færdslen Spørgsmål 4 Hvilke(n) af følgende vejafmærkninger skal eleven kunne genkende og angive betydningen af? 1. Færdselstavlen A17 (Fodgængerfelt) 2. Kørebanestriben Q 46 (ubrudt kantlinje) 3. Kørebanestriben R 13 (Dobbelt vognbanepil) 4. Færdselstavlen A 27 (Kreaturer)

4 Spørgsmål 5 Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes kun i afsnittet om "Manøvrer på køreteknisk anlæg" i undervisningsplanen? 1. Reagere hensigtsmæssigt 2. Opnå nogen færdighed i 3. Ved øvelse opnå erfaring om 4. Ved øvelse opnå færdighed i Spørgsmål 6 Hvilke(n) faremuligheder skal eleven kunne opfatte og bedømme i undervisningen i afsnit i undervisningsplanen? 1. Forankørende, der nedsætter hastigheden eller standser for at svinge ind i indkørsel eller lignende lige efter krydset 2. Gående på krydsets fjerneste hjørner. 3. Tegn på, at modkørende svinger til venstre uden at holde tilbage. 4. Køretøjer med fartegenskaber, der overvurderes

5 Spørgsmål 7 Hvilke særlige færdselsregler gælder på områder, som er angivet ved tavle E 51 Opholds- og legeområde? 1. Tavlen angiver, at kørende færdsel er underordnet i forhold til ophold og leg for voksne og børn 2. Parkering af bilen er forbudt uden for de særligt afmærkede pladser 3. Parkering er altid forbudt 4. Kørsel i området må kun ske med normalt max. 30 km/t Spørgsmål 8 Hvilke(n) funktion(er) omkring motor, tænding og speeder skal eleven have kendskab til? 1. Elbilers motorer får strøm fra batterier 2. Forbindelsen til gearkassen afbrydes, når koblingspedalen trædes i bund 3. Stemplernes bevægelse omsættes til en roterende bevægelse af krumtappen, og denne bevægelse føres videre gennem kobling og gear til bilens hjul 4. Biler med automatisk transmission (automatgear) har ingen koblingspedal

6 Spørgsmål 9 I hvilke(t) af disse tilfælde er en slæbning af et havareret køretøj tilladt? 1. Hvis slæbningen foregår med en hastighed på 40 km/t 2. Hvis slæbningen foregår med et solidt tov og med en afstand på højst 6 meter 3. Hvis slæbningen foregår med et solidt tov og med en afstand på højst 4 meter 4. Hvis slæbningen foregår med en hastighed på højst 30 km/t Spørgsmål 10 Hvilke(n) af følgende faremuligheder skal eleven kunne beherske under orienteringsfærdigheder i afsnittet "Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt" i undervisningsplanen? 1. Modvirke blænding ved at undlade at se direkte i de modkørendes lys og i stedet se fremad langs højre vejkant efter mulige hindringer 2. Orientere sig særlig omhyggeligt, om betingelserne for overhaling er til stede, på grund af de nedsatte synsmuligheder 3. Hurtigt og sikkert bedømme afstande til fodgængerfelt, udkørsel fra cykelsti, vejkryds mv., inden for hvilke standsning og parkering er forbudt 4. Udnytte kørebanestriber og reflekterende kant- og baggrundsafmærkning mest muligt til orientering om vejens forløb og være opmærksom på, at eventuelle kantpæle har orange refleks i højre vejside og hvid refleks i venstre vejside

7 Spørgsmål 11 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit i undervisningsplanen? 1. Det er tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til forholdene 2. Nogle af forholdene indgår både i den teoretiske og praktiske prøve 3. Nogle af forholdene indgår kun i den teoretiske prøve 4. Nogle af forholdene indgår kun i den praktiske prøve Spørgsmål 12 Hvad angiver færdselstavlen B 16 (Hovedvej)? 1. Tavlen angiver, at parkering på kørebanen er tilladt uden for tættere bebygget område 2. Tavlen angiver, at der ikke forekommer cykler og knallerter på kørebanen på denne strækning 3. Tavlen angiver, at den krydsende færdsel har ubetinget vigepligt, medmindre andet fremgår af afmærkning på hovedvejen 4. Tavlen angiver, at parkering på kørebanen er forbudt uden for tættere bebygget område

8 Spørgsmål 13 Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven kunne beherske? 1. Hjælpe andre trafikanter, der tilsyneladende har vanskeligheder med at finde vej, fx ved at tillade dem at skifte vognbane eller ændre placering i/ved kryds, også selv om det er dem, der har pligterne 2. Holde hastigheden nogenlunde jævn ved behersket brug af speeder eller ved brug af fartpilot 3. Give tegn i god tid før igangsætning 4. Tilkoble en påhængsvogn med en tilladt totalvægt på højst 750 kg Spørgsmål 14 Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen i afsnittet Uopmærksomhed og distraktion i undervisningsplanen? 1. Eleven skal forberede sig på, at nogle de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven 2. Eleven skal forberede sig på, at nogle de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve 3. Eleven skal forberede sig på, at kunne forklare om nogle af de omtalte forhold ved den praktiske prøve 4. For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til dem

9 Spørgsmål 15 Hvilke(t) af følgende tilfælde giver et klip i kørekortet? 1. Ved kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover 2. Hvis passagerer under 15 år ikke anvender sikkerhedssele under kørsel 3. Ved en overskridelse af hastighedsgrænserne med mere end 30% 4. Ved kørsel med en promille over 0,50 og højst 1,20 første gang Spørgsmål 16 Hvad er formålet med undervisningen i afsnittet "Vejforhold" i undervisningsplanen? 1. At give eleven en sådan viden om bilens indretning og udstyr og en sådan forståelse af bilens funktioner, at det letter indlæringen af en korrekt behandling af bilen 2. At give eleven en sådan viden om risikoforhold ved vejen, afhængigt af bl.a. vejr og føre mv. eller andre trafikanters måde at færdes på, at det hjælper eleven til at lære at forudse faresituationer, der ofte kan opstå bestemte steder på en vej eller på bestemte vejstrækninger, og i tide reagere hensigtsmæssigt over for dem 3. At give eleven en sådan viden om nogle grundlæggende psykologiske forhold vedrørende bilkørsel, at det hjælper eleven til at blive fortrolig med sin egen opfattelses- og reaktionsevne og til at udvikle en færdselssikker og miljøbevidst holdning og adfærd 4. At give eleven viden om nogle generelle lovbestemmelser for bilkørsel

10 Spørgsmål 17 Hvilke(t) af disse regler gælder vedrørende et førstehjælpskursus og det tilhørende kursusbevis? 1. Der skal altid gennemføres et førstehjælpskursus i forbindelse med spirituskørsel 2. Kursusbeviset må ved indleveringen af ansøgningen om kørekort ikke være ældre end 1½ år 3. Kursusbeviset må ved indleveringen af ansøgningen om kørekort ikke være ældre end 1 år 4. Det er frivilligt hvorvidt man deltager i et førstehjælpskursus i forbindelse med erhvervelse af et kørekort Spørgsmål 18 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser omkring bærende dele skal eleven kunne angive indholdet af? 1. Dækkets oppumpningstryk skal være i overensstemmelse med det af køretøjsfabrikanten foreskrevne 2. Eventuelt retningsbestemt dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning 3. Pigdæk må kun bruges i tiden 1. november april og skal i så fald være monteret på alle hjul, herunder eventuelt tilkoblet påhængsvogn 4. Dæk, fælge og hjullejer skal være ubeskadigede

11 Spørgsmål 19 Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes i den praktiske undervisning? 1. Aflæse og forstå betydningen af 2. Opfatte og bedømme 3. Reagere hensigtsmæssigt 4. Opnå nogen færdighed i Spørgsmål 20 Hvilke(t) af følgende forhold omkring styreapparatet skal eleven kunne kontrollere? 1. Tung eller vanskelig styring kan skyldes manglende væske på servobeholderen, slidt eller knækket drivrem til servostyringen eller fejl i det elektriske servostyringssystem 2. Elektronisk stabilitetsstyring (ESC), også kaldet (ESP) eller dynamisk stabilitetsstyring (DSC), forbedrer køretøjets stabilitet, blandt andet ved kørsel i sving 3. Der må normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved, at hjulene straks følger rattets bevægelse. I biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor 4. Væskestanden i en eventuel servobeholder skal følge bilfabrikantens forskrifter

12 Spørgsmål 21 Hvad er formålet med undervisningen i afsnittet "Manøvrer på lukket øvelsesplads" i undervisningsplanen? 1. At give eleven færdighed i at beherske bilen ved høj hastighed under udførelse af manøvrer, der forekommer i almindelig færdsel 2. At give eleven færdighed i at beherske bilen ved lave hastigheder under udførelse af manøvrer, der forekommer i almindelig færdsel. 3. At give eleven en sådan viden om nogle grundlæggende fysiske forhold vedrørende bilkørsel, at det hjælper eleven til at forstå betydningen af at tilpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdene 4. At give eleven færdighed i at udføre de manøvrer, der forekommer i almindelig færdsel fejlfrit Spørgsmål 22 Hvilke(t) af disse forhold gælder for børn i bilen? 1. Det er førerens ansvar, at passagerer under 15 år anvender sikkerhedssele eller andet sikkerhedsudstyr 2. Børn fra 3-6 år kan i stedet for sikkerhedssele anvende barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt 3. Børn under 3 år skal anvende siddeplads forsynet med sikkerhedssele (i kombination med tilpasset sikkerhedsudstyr) frem for andre 4. Børn under 3 år og under 135 cm skal i stedet for sikkerhedssele anvende barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr, tilpasset barnets højde og vægt

13 Spørgsmål 23 Hvilke(n) færdselstavle(r) skal eleven kunne genkende og angive betydningen af ved kørsel på motorvej? 1. B 15 (Sammenfletning) 2. J 11 (Anviste vognbaner) 3. E 34 (Nødplads) 4. B 11 (Ubetinget vigepligt) Spørgsmål 24 Hvilke regler gælder for undervisningen i afsnittet "Manøvrer på køretekniske anlæg" i undervisningsplanen? 1. De enkelte øvelser anses for gennemført med tilfredsstillende resultat, når de kan udføres med den grad af præcision, som fremgår af delmålsbeskrivelserne 2. Øvelserne på almindelig vej skal gennemføres før øvelserne på glat vej for at lære, hvor meget hastigheden på glat vej skal reduceres, for at man sikkert kan udføre den samme manøvre som på almindelig vej 3. Kørelæreren må være ansvarlig for højst 4 biler samtidig 4. Kørelæreren skal under øvelserne samt under til- og frakørsel til disse kunne overvåge eleverne forsvarligt

14 Spørgsmål 25 Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven alene have kendskab til i undervisningen omhandlende Hastighed som ulykkes- og skadesfaktor? 1. Når to biler med hhv. 50 og 60 km/t bremser på samme tid, kører bilen med 60 km/t stadig 44 km/t, der hvor bilen med 50 km/t standser 2. Hastighed er en væsentlig ulykkes- og skadesfaktor i trafikulykker med personskade 3. Hvis man kører med en hastighed på mere end 30 km/t og øger hastigheden med 10 %, øger man samtidig risikoen for en dødsulykke med op til 45 % 4. Der sker især mange ulykker på grund af høj hastighed ved kørsel til og fra fest i weekenden med flere unge jævnaldrende i bilen Spørgsmål 26 Hvilke(n) af følgende retningslinjer omkring teoriprøven skal eleven have kendskab til? 1. Prøven bedømmes efter Rigspolitiets rettevejledning 2. Prøvelokalet lukkes ved fastsat mødetid 3. Teoriprøven foregår på enkelte prøvesteder digitalt. 4. Prøven har normalt en varighed på ca. en halv time

15 Spørgsmål 27 Hvilke(t) forhold omkring person- og varebilers fartegenskaber skal eleven ifølge undervisningsplanen alene have kendskab til? 1. Person- og varebiler hører til de hurtigste køretøjer med hensyn til både accelerationsevne og tophastighed, og de har desuden den bedste bremseevne 2. De forreste vinduesstolper danner på flere biltyper blinde vinkler, der er store nok til at skjule et tværgående køretøj, der fx nærmer sig et vejkryds 3. Egen accelerationsevne i forhold til andre kørendes accelerationsevne, fx ved valg af vognbane før kryds, hvor der skal standses for rødt lys 4. Særlig hurtige biltyper kan kendes på stor dækbredde, stor sporvidde og lav karrosserihøjde i forhold til bredden Spørgsmål 28 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit i undervisningsplanen? 1. Det er tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til forholdene 2. Eleven skal forberedes på, at forholdene kun indgår i den teoretiske del af køreprøven 3. Eleven skal forberedes på, at forholdene kun indgår i den praktiske del af køreprøven 4. Eleven skal forberedes på, at forholdene indgår i både den teoretiske og den praktiske del af køreprøven

16 Spørgsmål 29 Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved bedømmelsen af den praktiske prøve? 1. Ved øvelse opnå færdighed i 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Angive indholdet af Spørgsmål 30 Hvilke(n) af disse færdighed(er) skal eleven kunne beherske i afsnittet "Kørsel i tunnel" i undervisningsplanen? 1. Tænde for autoradio og lytte til trafikinformation 2. Tænde havariblink under opbremsning, hvis trafikken i tunnellen stopper 3. Standse motoren ved brand og forlade køretøjet og søge mod nærmeste udgang eller redningsvej 4. Tage eventuelle solbriller af

17 Spørgsmål 31 Hvilke(n) af disse orienteringsfærdigheder skal eleven beherske ved Kørsel i rundkørsel? 1. Om nødvendigt holde tilbage for gående, der krydser kørebanen ved udkørslen, eller som er på vej ud i fodgængerfelt 2. Se efter kørende fra venstre i rundkørslen og bedømme, om et ophold er tilstrækkeligt stort til at køre ind i rundkørslen 3. Køre ind i rundkørslen, så snart vejen er fri 4. Hvis rundkørslen skal forlades ad sidste sidevej, placere sig som ved venstresving i kryds Spørgsmål 32 Hvilke(t) af disse steder er parkering forbudt uden dette er fremhævet ved særlig afmærkning? 1. På kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område 2. På en måde, så bilen dækker færdselstavler eller signaler 3. Ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem bilen og spærrelinjen er mindre end 3 m, og der ikke er punkteret linje til højre for spærrelinjen 4. Nærmere end 30 m fra en jernbaneoverkørsel

18 Spørgsmål 33 Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven alene have kendskab til i undervisningen i afsnittet om "Alkohol som ulykkes- og skadesfaktor i undervisningsplanen? 1. Alle skal i forbindelse med spirituskørsel gennemføre et ANT-kursus årige bilister har en ulykkesrisiko, der er ca. 10 gange større end uheldsrisikoen hos 50+-årige med samme promille 3. Forbrændingen går først rigtig i gang cirka tre kvarter efter, at man er startet med at drikke alkohol 4. Alkohol er skyld i ca. hver 6. trafikdræbte og skyld i mange kvæstede Spørgsmål 34 Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved bedømmelsen af både teoriprøven og den praktiske prøve? 1. Reagere hensigtsmæssigt 2. Opfatte og bedømme 3. Kontrollere 4. Aflæse og forstå betydningen af

19 Spørgsmål 35 Hvilke(t) af disse køretøjer giver kørekort til kategori B ret til at føre? 1. Personbil og varebil på ikke over kg tilladt totalvægt. Personbilen må højst være indrettet til befordring af 8 personer foruden føreren 2. Personbil på over kg tilladt totalvægt 3. Bil med tilkoblet påhængskøretøj med tilladt totalvægt på over 750 kg, såfremt bilen og påhængskøretøjet tilsammen ikke overstiger kg tilladt totalvægt 4. Bil med tilkoblet påhængskøretøj med tilladt totalvægt på ikke over 750 kg Spørgsmål 36 På hvilken måde anvendes det kombinerede præstationskrav "genkende og angive betydningen af"? 1. Præstationskravet bruges kun i forbindelse med undervisningen 2. Præstationskravet bruges kun til den praktiske del af prøven 3. Præstationskravet bruges både til den teoretiske og praktiske del af prøven 4. Præstationskravet bruges kun til den teoretiske del af prøven

20 Spørgsmål 37 Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven have kendskab til vedrørende den praktiske prøve? 1. Færdighed i kontrol af bilens lovpligtige udstyr indgår som led i den praktiske prøve 2. Prøven bedømmes i øvrigt efter Rigspolitiets retningslinjer for køreprøver 3. Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af ansøgerens færdigheder og adfærd i trafikken, må ikke være under 25 minutter ved den praktiske prøve til kategori B 4. Den prøvesagkyndige skal gribe ind ved brug af bilens betjeningsudstyr, hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden eller for at undgå påkørsel Spørgsmål 38 Hvilke(t) af disse færdselstavler skal eleven kunne genkende og angive betydningen af i undervisningen i afsnittet "Placering under ligeudkørsel"? 1. D 15 (Påbudt passage) 2. C 56 (Ophør af lokal hastighedsbegrænsning) 3. E 37 (Krybespor) 4. E 55 (Tættere bebygget område)

21 Spørgsmål 39 Ved hvilke(n) af disse promiller vil man første gang blive frakendt førerretten ubetinget, når der ikke er sket uheld eller lignende? 1. Ved en promille på 1,1 2. Ved en promille på 1,2 3. Ved en promille på 1,3 4. Ved en promille på 0,8 Spørgsmål 40 Hvilke(n) af følgende manøvrefærdigheder skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne beherske i afsnittet Venstresving i kryds? 1. Sikre sig tid nok til grundig orientering om modkørende færdsel ved eventuelt at standse i krydsets midte eller ved svingbanens afslutning 2. Give tegn til venstresving i passende afstand fra krydset 3. Undlade at dreje forhjulene mod venstre, før svingningen påbegyndes 4. Køre frem til krydsets midte og her holde tilbage for modkørende færdsel og fodgængere, der er på vej over den kørebane, man svinger ind på, eller som er på vej ud i fodgængerfeltet

22 Spørgsmål 41 Hvor kan kørelæreren finde en præcisering af alle præstationskrav, der benyttes i delmålsbeskrivelserne i undervisningsplanen for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)? 1. I afsnit I afsnit 7 3. I afsnit 1 4. I afsnit 0 Spørgsmål 42 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser skal eleven kunne angive indholdet af? 1. Gul vejafmærkning bruges til midlertidig regulering fx ved vejarbejde og skal respekteres i stedet for eventuelle hvide striber mv 2. Man skal desuden rette sig efter politiets anvisninger, også hvor færdselstavler, kørebanestriber og færdselssignaler viser noget andet, eller hvor det er i modstrid med en ellers gældende færdselsregel. Anvisninger kan også gives af andre, som er bemyndiget hertil 3. Biler må normalt kun køre på den del af vejen, der er bestemt for biler og motorcykler (motorkøretøjer) samt store knallerter 4. Færdselsreglerne gælder på alle gader og veje, cykelstier og fortove, pladser, broer og tunneller, passager, stier og lignende steder, hvor der er almindelig færdsel, hvad enten disse steder er offentlige eller private

23 Spørgsmål 43 Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved teoriprøven? 1. Opfatte og bedømme 2. Angive årsager til, indhold eller betydning af 3. Genkende 4. Beherske orienterings- og manøvrefærdigheder samt andre færdigheder Spørgsmål 44 Hvilke(n) af disse hastighedsregler gælder ved kørsel med registreringspligtigt påhængskøretøj? 1. Ved kørsel på almindelig landevej må man højst køre 80 km/t 2. På motorveje må man højst køre 90 km/t, såfremt der ikke ved færdselstavler er fastsat en lavere hastighed 3. Ved kørsel med tilkoblet registreringspligtigt påhængskøretøj må man højst køre 70 km/t, dog på motorvej højst 80 km/t 4. Bil og påhængskøretøj kan dog med en særlig godkendelse blive tempo 100 godkendt, hvilket tillader 80 km/t på landevej/motortrafikvej og 100 km/t på motorvej

24 Spørgsmål 45 Hvad er formålet med undervisningen i afsnit 5? 1. At give eleven viden om nogle generelle lovbestemmelser for bilkørsel, umiddelbart før eleven skal gennemgå øvelserne i kørsel på vej 2. At give eleven en sådan viden om risikoforhold ved vejen, afhængigt af bl.a. vejr og føre, at det hjælper eleven til at lære at forudse faresituationer, der ofte kan opstå bestemte steder på en vej eller på bestemte vejstrækninger, og i tide reagere hensigtsmæssigt over for dem 3. At give eleven en sådan viden om andre trafikanters måde at færdes på, at det hjælper eleven til at lære at forudse faresituationer, der ofte kan opstå bestemte steder på en vej eller på bestemte vejstrækninger, og i tide reagere hensigtsmæssigt over for dem 4. At give eleven en sådan viden om nogle grundlæggende psykologiske forhold vedrørende bilkørsel, at det hjælper eleven til at blive fortrolig med sin egen opfattelses- og reaktionsevne og til at udvikle en færdselssikker og miljøbevidst holdning og adfærd

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds... 7-36 A 11 Farligt vejkryds... 7-54 A 16 Rundkørsel... 7-51 A 17 Fodgængerfelt... 7-9 A 17 Fodgængerfelt... 7-19 A 17 Fodgængerfelt med undertavle Gågade... 7-32

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 313 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Vejdirektoratet, j.nr. 18/15242

Læs mere

BESTÅ. MINI TEORIBOG

BESTÅ. MINI TEORIBOG BESTÅ. MINI TEORIBOG HASTIGHEDSGRÆNSER TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE: Indenfor 50 km/t Udenfor 80 km/t Motorvej 130 km/t Motortrafikvej 80 km/t HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE SKAL SKE I/VED: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1087 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

3/24/2017. Færdselstavler. Oplysningstavler. Ophængt pilafmærkning. E 92 Teksttavle

3/24/2017. Færdselstavler. Oplysningstavler. Ophængt pilafmærkning. E 92 Teksttavle Færdselstavler Oplysningstavler Ophængt pilafmærkning E 92 Teksttavle Præcisering af tilladte tavletyper som variable tavler står i bilag 1 Vognbaner ved kryds E 16 Vognbaneforløb/-skift A 43 bruges ikke

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI

TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI 27 TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI A Accelerere - At sætte hastigheden hurtigt op. Adfærd - Venlighed over for andre trafikanter, lad dig ikke ophidse, eller provoker andre trafikanter

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2014 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve.

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. 1 Du skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr: 1) Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken Trafik Quiz De rigtige svar er markeret med fed. 1. 2. 3. 4. 5. Hvor meget reduceres fodgængeres risiko for at komme til skade i mørke, hvis de bærer reflekser? - 15 % - 25 % - 55 % - 85 % Når man kører

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Manøvrebane. Øvelseshæfte

Manøvrebane. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Manøvrebane Øvelseshæfte Mål med øvelserne på manøvrebane Du skal lære at betjene den elektriske

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 873 af 10.

Læs mere

Vigtige færdselsregler

Vigtige færdselsregler Vigtige færdselsregler 45 5 Vigtige færdselsregler Bilister har pligt til at kende færdselsreglerne og vise hensyn, når de færdes i trafikken. Dette kapitel kommer ind på udvalgte regler og forhold i trafikken.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 1.16 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6 Side 1 af 6 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle,

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013 HJULER s Kørebog november 2013 Personbil 1 Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B 1. at give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder,

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1086. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere