SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A"

Transkript

1 SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt afkrydsningsskema Kørelærerprøve Kategori A Nr. 49 december 2018

2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af disse forhold indgår i afsnittet om mobiltelefoners indvirkning på opfattelses- og reaktionsevnen? 1. Under kørsel må der ikke anvendes håndholdt mobiltelefon 2. En telefonsamtale kan aflede opmærksomheden, således at føreren ubevidst ændrer hastighed, og køretøjets placering på vejen bliver upræcis 3. Telefonsamtaler kan virke stressende, hvis samtalen går dårligt igennem, eller hvis budskabet er kompliceret eller ubehageligt 4. Anvendelse af en mobiltelefon (fx samtale eller sms) vil altid aflede førerens opmærksomhed fra trafikken, så reaktionstiden forøges Spørgsmål 2 I hvilke(t) af disse tilfælde frakendes man førerretten betinget? 1. Ved 3 klip inden for 3 år for andre end førstegangserhververe 2. Ved en hastighedsoverskridelse på mere end 60 % for andre end førstegangserhververe 3. Ved kørsel hvor promillen er over 0,50 og højst 1,20 for andre end førstegangserhververe 4. Ved kørsel med 160 km/t eller derover på motorvej for andre end førstegangserhververe

3 Spørgsmål 3 Hvilke(t) af disse køretøjer giver kørekort til kategori A2, mellemstor motorcykel, ret til at føre? 1. Let firehjulet bil (quadricykel) med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 45 km i timen 2. Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kw 3. Stor knallert med eller uden tilkoblet påhængsvogn 4. Alle tohjulede motorcykler Spørgsmål 4 I hvilke(t) af disse tilfælde skal eleven kunne opfatte og bedømme faremuligheder og reagere hensigtsmæssigt over for dem? 1. Brosten giver bedre vejgreb end jord- og grusveje, men bliver hurtigt glatte i vådt føre 2. Kørebanens belægning og dens tilstand har stor betydning for vejgrebet 3. En regnbyge efter en tørkeperiode vil kunne gøre belægningen fedtet på grund af blandingen af vand, støv og oliespild 4. Ved for høj hastighed kan der i nogle tilfælde opstå rygskader hos føreren og passagerer og skader på køretøjet

4 Spørgsmål 5 Hvilke(t) forhold omkring bremselængden skal eleven have kendskab til? 1. Bremselængden afhænger bl.a. af, hvor hårdt man aktiverer bremserne 2. Bremselængden vil næsten blive fordoblet ved forholdsvis små forøgelser af hastigheden 3. Bremselængden afhænger af vejgrebets størrelse 4. Bremselængden afhænger af motorcyklens størrelse Spørgsmål 6 Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven have kendskab til vedrørende motorcyklers styreegenskaber? 1. Store og tunge motorcykler er mere retningsstabile end små og lette motorcykler 2. Motorcyklers tophastighed er på højde med personbilers 3. Motorcykler kan have en accelerationsevne, der er betydelig større end personbilers 4. Alle motorcykler er uanset størrelsen udpræget sidevindsfølsomme

5 Spørgsmål 7 I hvilke af disse afsnit i undervisningsplanen kan nogle af delmålene indgå både i teoriprøven og i den praktiske prøve? Generelt om manøvreegenskaber Egne holdninger og adfærd Anvisninger for færdslen Særlige risikoforhold Spørgsmål 8 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet om "Førerens og ejerens ansvar" i undervisningsplanen? 1. Eleven skal forberedes på, at de omtalte forhold kan indgå i den teoretiske prøve 2. Eleven skal forberedes på, at de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve 3. Eleven skal forberedes på, at de omtalte forhold kan indgå i den teoretiske og den praktiske prøve 4. Det er tilstrækkeligt, hvis eleven får kendskab til de omtalte forhold

6 Spørgsmål 9 Hvad er formålet med undervisningen om forberedelse til køreprøve? 1. At gøre eleven bekendt med de vigtigste lovbestemmelser om kørekort 2. At orientere eleven om de krav, der stilles ved køreprøven 3. At give eleven viden om betingelserne for at indstille sig til køreprøve 4. At give eleven lejlighed til at erhverve sig erfaring om vilkår og fremgangsmåder under gennemførelsen af køreprøvens teoretiske og praktiske del Spørgsmål 10 Hvad er formålet med undervisningen i afsnit 2 Manøvrer på lukket øvelsesplads? 1. At give eleven viden om nogle grundlæggende fysiske forhold vedrørende tohjulet motorcykel 2. At give eleven færdighed i at beherske motorcyklen ved lave og moderate hastigheder under udførelse af manøvrer, der forekommer i almindelig færdsel, dvs. igangsætning, standsning, ligeudkørsel, vending og svingning 3. At give eleven færdighed i at håndtere motorcyklen uden startet motor 4. At give eleven nogen færdighed i at beherske motorcyklen i visse kritiske situationer

7 Spørgsmål 11 Hvilke(n) af disse vejafmærkninger skal eleven kunne genkende og angive betydningen af i afsnittet om "Vognbaneskift og sammenfletning"? 1. Sammenfletning (B 15) 2. Anden fare (A 99) 3. Indsnævret vej (A 43,1-3) 4. Krybespor (E 37) Spørgsmål 12 Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i afsnittet "Bærende dele" i undervisningsplanen? 1. Eleven skal forberede sig på, at nogle de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve 2. Eleven skal forberede sig på, at nogle de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven 3. Eleven skal forberede sig på, at nogle de omtalte forhold kan indgå både i teoriprøven og den praktiske prøve 4. For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem

8 Spørgsmål 13 Hvilke(t) af disse forhold skal eleven kunne angive indholdet af i afsnittet om Bedømmelse af afstand? 1. Afstande under ca. 50 m bedømmes normalt nogenlunde korrekt, mens afstande over 50 m ofte overvurderes, dvs. opfattes længere, end de i virkeligheden er 2. Opfattelsen af afstand støtter sig især på det umiddelbare synsindtryk af tingenes størrelse forude og til perspektivet 3. Afstande under ca. 100 m bedømmes normalt nogenlunde korrekt, mens afstande over 100 m ofte overvurderes, dvs. opfattes længere, end de i virkeligheden er 4. Opfattelsen af afstand støtter sig dels til motorcyklens støjniveau og vibrationer Spørgsmål 14 Hvilke(t) af følgende forhold omkring Personligt udstyr skal eleven kunne angive indholdet af? 1. En rygbeskytter kan mindske rygskader ved færdselsulykke 2. Motorcyklens fører skal under kørsel anvende fastspændt styrthjelm 3. Kørsel med rygsæk kan medføre alvorlige ryglæsioner ved færdselsuheld 4. Handsker, fodtøj og anden påklædning skal yde passende beskyttelse ved ulykke samt mod kulde, blæst og vejrliget i øvrigt

9 Spørgsmål 15 Hvilke(n) manøvrefærdighed(er) skal eleven beherske i forbindelse med kørsel i mørke? 1. Bruge nærlyset som det normale overalt på belyste veje og kun bruge positionslyset ved parkering eller standsning 2. Skifte til nærlys i passende afstand fra tog, der kører langs vejen, hvis der er risiko for, at lokoføreren blændes af fjernlyset 3. Anvende stoplyset for at advare bagfrakommende, fx under afventning af mulighed for venstresving midt på kørebanen 4. Modvirke blænding ved at undlade at se direkte i de modkørendes lys og i stedet se fremad langs højre vejkant efter mulige hindringer Spørgsmål 16 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit i undervisningsplanen? 1. Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i både den teoretiske og praktiske prøve 2. Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i den teoretiske prøve 3. Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve 4. Det er tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til alle de omtalte forhold

10 Spørgsmål 17 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen indgår præstationskravet "udpege"? Betjeningsudstyr Lygter og reflekser Bærende dele Personligt udstyr Spørgsmål 18 Hvilke(n) lovbestemmelse(r) gælder for påhængskøretøj? 1. Påhængskøretøjet skal være affjedret og forsynet med støddæmper(e) 2. Påhængskøretøjet må med eller uden læs ikke overstige en bredde på 1,50 m 3. Påhængskøretøjet skal være forsynet med 1 aksel med 1 eller 2 hjul og må ikke anvendes til persontransport 4. Påhængskøretøjets tilladte totalvægt må ikke overstige 200 kg

11 Spørgsmål 19 Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven beherske i forbindelse med manøvrer på lukket øvelsesplads? 1. Indstille spejle, således at det bedst mulige udsyn opnås, uden at man behøver at ændre kørestilling 2. Anbringe motorcyklen stabilt på støtteben 3. Rengøre eventuelt fedtede fodhvilere 4. Tjekke, at hjelmvisir eller motorbriller er rene og ubeskadiget, samt at eventuelle ventilationskanaler på hjelmen er indstillet korrekt Spørgsmål 20 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanens afsnit om "Vejforhold" indgår præstationskravet "have kendskab til"? Grænser for vejes sikkerhed Benyttelse af vejene Vejens udstyr eller standard Vejens brug

12 Spørgsmål 21 Ved hvilken promille forringes øjets evne ifølge undervisningsplanen til hurtigt at fokusere og omstille sig fra lys til mørke? 1. Allerede ved en promille på 0,2 2. Først ved en promille på 0,5 3. Først ved en promille på 1,5 4. Først ved en promille på 2,0 Spørgsmål 22 Hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen kan indgå i teoriprøven? Knallerter Særligt udstyr Mobiltelefoners indvirkning på opfattelses og reaktionsevnen Signalgivning

13 Spørgsmål 23 Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes normalt ved den praktiske prøve? 1. Aflæse og forstå betydningen 2. Opfatte og bedømme 3. Reagere hensigtsmæssigt 4. Genkende Spørgsmål 24 Hvilke(t) af disse forhold i afsnittet om "kørsel med sidevogn" i undervisningsplanen skal eleven ved øvelse opnå erfaring om og nogen færdighed i? 1. Følge ideallinjen igennem sving, først med markering af svingets ind- og udgangspunkt samt toppunkt, derefter følge ideallinjen uden markering, hvor eleven selv skal bedømme ind- og udgangspunkt samt toppunkt i svinget 2. Køre slalom omkring 9 kegler med trinvis formindsket afstand på 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3 og 3 m s afstand mellem keglerne 3. Bremse med kortest mulig bremselængde ved trinvis stigende hastigheder op til 70 km/t med udkobling og samtidig brug af begge bremser 4. Køre til højre i cirkel med radius på mindst 5 m og højst 10 m og med trinvis stigende hastighed, indtil sidevognshjulet netop løfter sig fra vejen

14 Spørgsmål 25 Hvilken betydning har undervisningsplanen for undervisningen? 1. Den orienterer kun om, hvilke emner kørelæreren kan vælge at medtage i undervisningen 2. Delmålene angiver de egentlige retningslinjer for såvel undervisningen som bedømmelsen ved køreprøven 3. Den har vejledende betydning og kan benyttes i det omfang, som kørelæreren og eleven synes, at det er formålstjenligt 4. Den har vejledende betydning og kan benyttes i det omfang, som kørelæreren eller eleven synes, at det er formålstjenligt Spørgsmål 26 Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven have kendskab til efter kørelærerens undervisning i afsnit i undervisningsplanen? 1. Ansøgeren skal køre efter den prøvesagkyndiges anvisninger om rute og manøvrer 2. Under prøven anses ansøgeren som motorcyklens fører med deraf følgende ansvar og forpligtelser 3. Ved den praktiske prøve skal ansøgeren medbringe kørelærerens eksemplar af lektionsplanen i udfyldt stand 4. Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af ansøgerens adfærd i trafikken må ikke være under 25 minutter ved prøven til motorcykel

15 Spørgsmål 27 Hvilke(n) af følgende manøvrefærdigheder skal eleven beherske efter kørelærerens undervisning i afsnit i undervisningsplanen? 1. Holde en hastighed, der ikke er væsentlig lavere end eventuelle bagvedkørendes under søgning efter parkeringsplads 2. Hurtigt bedømme, om en tom parkeringsplads er stor nok, brugbar eller lovlig 3. Give tegn til standsning eller parkering med stoplys og eventuelt med blinklys 4. Bedømme, om et ophold i færdslen er tilstrækkeligt stort til at standse, uden at være til fare eller unødig ulempe Spørgsmål 28 Hvilke(t) af disse forhold nævner undervisningsplanen som grund til, at der er risiko for, at man fejlbedømmer afstande? 1. At små køretøjer ser ud til at være længere væk, end de i virkeligheden er 2. At små køretøjer ser ud til at være tættere på, end de i virkeligheden er 3. Til alle tider i tåge og dis, bl.a. fordi perspektivlinjerne udviskes 4. At der er risiko for at undervurdere afstanden til små køretøjer, når man kører på en vej med få baggrundsholdepunkter

16 Spørgsmål 29 Hvilke(t) af disse forhold skal eleven kunne kontrollere? 1. Bremsekabler skal være smurte 2. Bremsekabler skal være hele 3. Bremsekabler skal være sorte 4. Bremsekabler skal være uden knæk Spørgsmål 30 Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen om manøvrefærdigheder i afsnit i undervisningsplanen? 1. Eleven skal beherske, så vidt muligt undgå at placere sig i forankørendes blinde vinkler bagud 2. Eleven skal forberede sig på, at de omtalte forhold indgår i teoriprøven 3. Det er tilstrækkeligt, at eleven opnår teoretisk kendskab til de omtalte forhold 4. Eleven skal beherske, så vidt muligt holde trafikrytmen, dog må hastigheden ikke overskride den højeste, lovlige og sikre hastighed på strækningen

17 Spørgsmål 31 Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen i afsnittet "Lovbestemmelser om kørekort" i undervisningsplanen? 1. Eleven skal forberede sig på, at denne ved teoriprøven skal kunne angive betydningen af nogle af de omtalte forhold 2. Eleven skal have kendskab til, at hvis politiet har grund til at antage, at en bilist ikke længere opfylder betingelserne for at have kørekort, kan politiet inddrage det eller indkalde den pågældende til en kontrollerende køreprøve 3. Eleven skal have kendskab til, at kørekortet normalt er gyldigt i 15 år 4. For alle de omtalte delmål er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab til dem Spørgsmål 32 Hvad betyder færdselstavlen D 55 Mindste hastighed? 1. Tavlen angiver, at man ikke bør køre hurtigere i svinget, end tavlen viser 2. Tavlen angiver, at man ikke må køre langsommere, end tavlen viser 3. Tavlen angiver, at det er forbudt at køre hurtigere, end tavlen viser 4. Tavlen angiver, en anbefalet hastighed på strækningen

18 Spørgsmål 33 Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes kun i forbindelse med manøvrer på køreteknisk anlæg? 1. Ved øvelse opnå erfaring om 2. Opnå nogen færdighed i 3. Reagere hensigtsmæssigt 4. Ved øvelse opnå færdighed i Spørgsmål 34 Hvilke(t) af disse forhold skal eleven kunne angive indholdet af? 1. Distraktion forekommer, når føreren foretager sig noget, der tager opmærksomhed væk fra kørslen 2. Man skal undlade at beskæftige sig med ting og foretage unødige handlinger, der kan bortlede opmærksomheden fra trafikken 3. Uligevægtig sindstilstand på grund af stærk ophidselse, sorg, bekymring eller lignende afleder opmærksomheden væsentligt 4. Mangelfuld opmærksomhed, fejlopfattelse og fejlbedømmelse spiller en væsentlig rolle ved de fleste færdselsuheld

19 Spørgsmål 35 Hvad er formålet med undervisningen i Trafikantadfærd? 1. At give eleven en sådan viden om risikoforhold ved vejen, afhængigt af bl.a. vejr og føre mv. eller andre trafikanters måde at færdes på, at det hjælper eleven til at lære at forudse faresituationer 2. At give eleven en sådan viden om nogle grundlæggende psykologiske forhold vedrørende kørsel på motorcykel, at det hjælper eleven til at blive fortrolig med sin egen opfattelses- og reaktionsevne og til at udvikle en færdselssikker og miljøbevidst holdning og adfærd 3. At gøre eleven bekendt med de vigtigste lovbestemmelser om motorcyklens udstyr, således at eleven selv kan konstatere og tage stilling til mangler eller fejl, der har betydning for færdselssikkerheden 4. At give eleven en sådan forståelse af andre trafikanters adfærd, at det hjælper eleven til i tide at lære at forudse deres mulige fejl eller tankeløsheder i færdslen og i tide at reagere hensigtsmæssigt over for dem Spørgsmål 36 Hvilke(n) af disse lovbestemmelse(r) gælder for anvendelse af en lektionsplan? 1. Den skal udformes i 2 eksemplarer 2. Der skal anvendes lektionsplan 3. Kørelærerens eksemplar skal medbringes ved teoriprøven 4. Kørelærerens eksemplar skal medbringes ved den praktiske prøve

20 Spørgsmål 37 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser og forhold skal eleven kunne angive indholdet af i afsnittet Igangsætning og standsning ved kørebanekant? 1. Ophøre med tegngivning, senest når manøvren er afsluttet 2. Bremselængden vil ved fordobling af hastigheden blive firedoblet 3. Bremselængden afhænger bl.a. af, hvor hårdt man aktiverer bremserne 4. Man skal altid give tegn ved igangsætning fra vejkant Spørgsmål 38 Hvilke(t) af følgende steder skal eleven kunne genkende og angive, at standsning og parkering er forbudt, uden at dette er fremhævet ved en særlig afmærkning? 1. På en måde, så motorcyklen dækker færdselstavler eller signaler 2. Nærmere end 30 m fra en jernbaneoverkørsel 3. På gangsti, cykelsti, midterrabat, helleanlæg eller lignende og i almindelighed på fortov 4. På kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område

21 Spørgsmål 39 Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelæreren i undervisningen i afsnittet " Hastighed som ulykkes- og skadesfaktor" i undervisningsplanen? 1. Det er tilstrækkeligt, at eleven får et kendskab til de omtalte forhold 2. Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i den praktiske prøve 3. Eleven skal forberedes på, at alle de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven 4. Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i teoriprøven Spørgsmål 40 Hvilke(t) af disse køretøjer giver kørekort til kategori A, stor motorcykel, ret til at føre? 1. Let firehjulet bil (quadricykel) med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 45 km i timen 2. Trehjulet motorcykel 3. Stor knallert 4. Tohjulet motorcykel

22 Spørgsmål 41 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen indgår præstationskravet "Reagere hensigtsmæssigt"? Person- og varebilers fartegenskaber Særligt udsatte trafikanters typiske fejl Vejens udstyr eller standard Færdselslovens gyldighed Spørgsmål 42 Hvilke(n) af disse manøvrefærdigheder skal eleven kunne beherske ved overhaling? 1. Forøge afstanden på ny, hvis en bagfrakommende overhaler og trækker ind foran 2. Sørge for hurtigst muligt at komme ud af den forankørendes blinde vinkel 3. Foretage overhaling til højre under passende langsom kørsel og tilstrækkelig sideafstand, hvis vejen er fri 4. Forøge afstanden til den forankørende, hvis køretøjet er så stort, at det ellers ikke er muligt at orientere sig langt nok fremad

23 Spørgsmål 43 Hvad er formålet med undervisningen i afsnittet "Køretøjers manøvre-egenskaber"? 1. Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om de forskellige køretøjers manøvreegenskaber, at det hjælper eleven til at lære at tilpasse sig færdselssituationen 2. Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om de forskellige køretøjers manøvreegenskaber og førernes forskellige orienteringsvilkår, at det hjælper eleven til at lære at forudse de vanskeligheder, førerne kan have i bestemte situationer, og dermed bedømme den risiko, eleven udsætter sig selv eller andre for ved at komme for tæt på et andet køretøj 3. Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om de forskellige køretøjers manøvreegenskaber og førernes forskellige orienteringsvilkår, at det hjælper eleven til hurtigere at kunne komme frem i trafikken 4. Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om nogle grundlæggende psykologiske forhold vedrørende kørsel på motorcykel, at det hjælper eleven til at blive fortrolig med sin egen opfattelses- og reaktionsevne og til at udvikle en færdselssikker og miljøbevidst holdning og adfærd Spørgsmål 44 Hvilke(t) af disse forhold danner "blinde vinkler"? 1. Styrthjelm 2. Forkert siddestilling 3. Visir 4. Motorbrillers stel

24 Spørgsmål 45 Hvilke(t) af disse afsnit kan man ifølge undervisningsplanen med fordel kombinere undervisningen i afsnit med? 1. Undervisningen i afsnit kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 1.1»Betjeningsudstyr og instrumenter«2. Undervisningen i afsnit kan med fordel kombineres med de delmål i undervisningen, hvor præstationskravet er at»kontrollere«i afsnit 1.2»Lovbestemmelser om motorcyklens indretning og udstyr mv.«3. Undervisningen i afsnit kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 1.3»Personligt udstyr«4. Undervisningen i afsnit kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 1.4»Køretøjets dokumenter«

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 1.16 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1087 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 873 af 10.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 874 af

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1086. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

Forord side 4. Krav til prøvekøretøjer - motorcykler side 5. Krav til personlig sikkerhedsudstyr mv. side 7. Manøvreprøver undervisningsplan side 9

Forord side 4. Krav til prøvekøretøjer - motorcykler side 5. Krav til personlig sikkerhedsudstyr mv. side 7. Manøvreprøver undervisningsplan side 9 1. udgave EH 2015 2 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Krav til prøvekøretøjer - motorcykler side 5 Krav til personlig sikkerhedsudstyr mv. side 7 Motorcyklens udstyr baneleje mv. side 8 Manøvreprøver undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2014 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C)

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1310 af 28. november 2014 om undervisningsplan for

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver Kolofon Knallertuddannelsen for unge under 18 år, Kategori

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse om undervisningsplan for

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1086 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

BESTÅ. MINI TEORIBOG

BESTÅ. MINI TEORIBOG BESTÅ. MINI TEORIBOG HASTIGHEDSGRÆNSER TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE: Indenfor 50 km/t Udenfor 80 km/t Motorvej 130 km/t Motortrafikvej 80 km/t HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE SKAL SKE I/VED: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt

Læs mere

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret Nu og i fremtiden Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus Mindst 29 lektioner

Læs mere

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser Køresikkerhed for godschauffører Navn på underviser 1 Velkommen Navn Lidt om min faglige baggrund Baggrund og mål for kurset 2 Årsager til ulykker Hvad tror I er de største årsager til dræbte og kvæstede

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 2. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009 16. januar 2009. Nr. 92. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1) BEK nr 1295 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1) BEK nr 1295 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI B 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet.... 1-4

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013 HJULER s Kørebog november 2013 Personbil 1 Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B 1. at give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder,

Læs mere

KONTROLPRØVESPØRGSMÅL Praktisk prøve

KONTROLPRØVESPØRGSMÅL Praktisk prøve KONTROLPRØVESPØRGSMÅL Praktisk prøve Kategori AM (lille) Den praktiske prøve til lille knallert indledes med en kontrolprøve. Kontrolprøven består af 2 spørgsmål (ud af i alt 20) indenfor delemnerne: B.

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov

Bekendtgørelse af færdselslov Bekendtgørelse af færdselslov Herved bekendtgøres færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1316 af 20. december 2000, lov nr. 1318 af 20.

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere