SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B"

Transkript

1 SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt afkrydsningsskema Kørelærerprøve Kategori B Nr. 56 juni 2018

2 Spørgsmål 1 Hvad kan en telefonsamtale på en mobiltelefon under kørslen medføre? 1. Opmærksomheden kan afledes, således at køretøjets placering på vejen bliver upræcis 2. Føreren kan skærpe opmærksomheden ved at nedsætte hastigheden 3. Opmærksomheden kan afledes, således at føreren ubevidst ændrer hastighed 4. Telefonsamtaler kan virke stressende, hvis samtalen går dårligt igennem, eller hvis budskabet er kompliceret eller ubehageligt Spørgsmål 2 Hvordan skal føreren af en bil med ABS-bremser ifølge undervisningsplanen forholde sig, når der ved bremsning opstår kraftige vibrationer i bremsepedalen? 1. Trykket på bremsepedalen skal slækkes, således vibrationerne ophører 2. Uanset vibrationerne skal trykket på bremsepedalen opretholdes, så længe bremsning ønskes 3. Vibrationerne i pedalen fortæller føreren, at bremsetrykket er for stort 4. Føreren skal regulere trykket på bremsepedalen, så hjulene netop holdes i rotation og derved stadig bremser optimalt

3 Spørgsmål 3 Hvad er det overordnede mål for køreuddannelsen? 1. At give eleverne en sådan viden om køretøjet og dets betjening, at de kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden og miljøet 2. At give eleverne indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, de som bilister møder i færdslen 3. At give eleverne viden om og forståelse for de svage trafikanters situation 4. At give eleverne forståelse for de grundlæggende menneskelige forhold, der har indflydelse på kørefærdigheden Spørgsmål 4 Hvor afgørende en rolle spiller hastigheden skønsmæssigt ved ulykkerne med personskade? 1. Hastighed indgår skønsmæssigt som ulykkes- og skadesfaktor i mellem 10 og 15 % af ulykkerne med personskade 2. Hastighed indgår skønsmæssigt som ulykkes- og skadesfaktor i mellem 15 og 20 % af ulykkerne med personskade 3. Hastighed indgår skønsmæssigt som ulykkes- og skadesfaktor i mellem 25 og 50 % af ulykkerne med personskade 4. Hastighed indgår skønsmæssigt som ulykkes- og skadesfaktor i mellem 50 og 70 % af ulykkerne med personskade

4 Spørgsmål 5 Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved bedømmelsen af teoriprøven? 1. Beherske orienterings- og manøvrefærdigheder samt andre færdigheder 2. Angive årsager til, indhold eller betydning af 3. Opfatte og bedømme 4. Genkende Spørgsmål 6 Hvilke(n) faremulighed(er) skal eleven kunne opfatte og bedømme i undervisningen i afsnit i undervisningsplanen? 1. Bagvedkørende eller forankørende der netop er ved at skifte vognbane 2. Bagfrakommende, skjult i blinde vinkler 3. Begynde orientering om mulighed for vognbaneskift i god tid, så manøvren ikke bliver forceret 4. Orientere sig bagud ved hjælp af spejle samt tjekke de blinde vinkler ved hoveddrejning

5 Spørgsmål 7 Hvilke(t) af disse steder er standsning og parkering forbudt? 1. Nærmere end 30 m fra en jernbaneoverkørsel 2. Nærmere end 5 m fra en spærrelinjes begyndelse ved vejkryds 3. På kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område 4. På bro over motorvej, i viadukt eller tunnel Spørgsmål 8 Hvilke(t) forhold om vejens udstyr eller standard skal eleven alene have kendskab til? 1. Kørebanens belægning har stor betydning for vejgrebet 2. Hedebølger kan smelte asfaltbelægningen, så vejen bliver glat 3. Risikoen for uheld i mørke er meget større på veje uden belysning, end på veje med belysning 4. Ved vejbump kan der ved for høj hastighed i nogle tilfælde opstå rygskader hos føreren og passagerer og skader på køretøjet

6 Spørgsmål 9 I hvilke(t) af disse tilfælde vil selv større skolebørn (i års alderen) have svært ved at styre cyklen? 1. Hvis de skal færdes i en større flok 2. Hvis de skal se i en anden retning end kørselsretningen 3. Hvis de skal bedømme andre trafikanter 4. Hvis de ikke kender færdselsreglerne Spørgsmål 10 Hvilke(n) af disse orienteringsfærdigheder skal eleven kunne beherske i afsnittet "Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv." i undervisningsplanen? 1. Se efter modkørende, der pludselig kan dukke op 2. Afvente eventuel modkørendes passage før vognbaneskift, hvis vejen er smal 3. Tegn på igangsætning af holdende køretøj (personer i holdende bil, synlig udstødningsrøg, tændt blinklys eller stoplys, igangsætningsadfærd hos knallertkører eller cyklist) 4. Køre med passende lav hastighed foran steder, hvor skolepatruljer arbejder

7 Spørgsmål 11 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit i undervisningsplanen? 1. Det er tilstrækkeligt at eleven får kendskab til forholdene 2. Nogle af forholdene indgår kun i den praktiske prøve 3. Nogle af forholdene indgår kun i den teoretiske prøve 4. Nogle af forholdene indgår både i den teoretiske og praktiske prøve Spørgsmål 12 Hvad er formålet med undervisningen i afsnittet "Grundregler for bilkørsel"? 1. At give eleven viden om nogle generelle lovbestemmelser for bilkørsel 2. Eleven skal gøres bekendt med nogle udtryk i færdselsloven, der præciserer bestemte krav til køremåden ved enhver manøvre 3. At give eleven en sådan forståelse af andre trafikanters adfærd, at det hjælper eleven til i tide at lære at forudse deres fejl 4. Eleven skal gøres bekendt med de gældende lovbestemmelser om bilisters køreevne og helbredsforhold

8 Spørgsmål 13 Hvor tidligt i undervisningen kan køreeleven aflægge teoriprøve? 1. Teoriprøven kan først aflægges, når eleven har modtaget undervisning i samtlige afsnit i undervisningsplanen 2. Teoriprøven kan først aflægges, når eleven har modtaget undervisning i undervisningsplanens 1. afsnit til og med 8. afsnit, samt har gennemført øvelserne på køreteknisk anlæg 3. Teoriprøven kan først aflægges, når eleven har modtaget undervisning i undervisningsplanens 1. afsnit til og med 8. afsnit 4. Teoriprøven kan først aflægges, når eleven har modtaget undervisning i undervisningsplanens 1. afsnit til og med 8. afsnit, samt i relevante afsnit fra undervisningsplanens 10. afsnit Spørgsmål 14 Til hvilke(n) del(e) af køreprøven kan delmål med det kombinerede præstationskrav "Genkende og angive betydningen af" henføres? 1. Kun til den teoretiske del af køreprøven 2. Kun til den praktiske del af køreprøven 3. Både til den teoretiske og praktiske del af køreprøven 4. Præstationskravene indgår kun i forbindelse med øvelser på manøvrebanen

9 Spørgsmål 15 Hvilke(t) af følgende tilfælde giver en betinget frakendelse af kørekortet? 1. Ved kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover 2. Hvis man får 3 klip inden for 3 år 3. Ved en overskridelse af hastighedsgrænserne med mere end 30% 4. Ved kørsel med en promille over 0,50 og højst 1,20 første gang Spørgsmål 16 Hvad er formålet med undervisningen i afsnittet "Trafikantadfærd" i undervisningsplanen? 1. At give eleven en sådan viden om nogle grundlæggende psykologiske forhold vedrørende bilkørsel, at det hjælper eleven til at blive fortrolig med sin egen opfattelses- og reaktionsevne 2. At give eleven en sådan forståelse af andre trafikanters adfærd, at det hjælper eleven til i tide at lære at forudse deres mulige fejl eller tankeløsheder i færdslen 3. At gøre eleven bekendt med de gældende lovbestemmelser om bilisters køreevne og helbredsforhold 4. At gøre eleven bekendt med nogle udtryk i færdselsloven, der præciserer bestemte krav til køremåden ved enhver manøvre

10 Spørgsmål 17 I hvilke(t) af disse tilfælde skal man gennemføre et kursus i alkohol og trafik (ANT-kursus)? 1. Der skal altid gennemføres et ANT-kursus i forbindelse med spirituskørsel 2. Der skal altid gennemføres et ANT-kursus i forbindelse med man får 3 klip i kørekortet inden for 3 år 3. Der skal altid gennemføres et ANT-kursus i forbindelse med, at man har overskredet de tilladte hastigheder med mere end 100% 4. Der skal altid gennemføres et ANT-kursus i forbindelse med kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer Spørgsmål 18 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser omkring styreapparatet skal eleven kunne angive indholdet af? 1. Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne drejes fra side til side uden at møde ujævn modstand eller fremkalde mislyde 2. Væskestanden i en eventuel servobeholder skal følge bilfabrikantens forskrifter 3. Elektronisk stabilitetsstyring (ESC), også kaldet (ESP) eller dynamisk stabilitetsstyring (DSC), forbedrer køretøjets stabilitet 4. Styreapparatet skal være således indrettet, at bilen kan styres let, sikkert og hurtigt

11 Spørgsmål 19 I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen indgår præstationskravet "Reagere hensigtsmæssigt"? Person- og varebiler Særligt udsatte trafikanters typiske fejl Vejens omgivelser Orienterings-færdigheder Spørgsmål 20 Hvilke(t) af følgende forhold omkring driftsbremsen skal eleven kunne kontrollere? 1. Væskestanden i bremsevæskebeholderen skal være mellem min. - og max. -mærket eller ved, at kontrollampen ikke er tændt 2. En hydraulisk driftsbremse kan enten være vakuumforstærket eller elektrisk forstærket 3. Parkeringsbremsen skal kunne holde bilen standset på hældende vej 4. Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund, når der trædes hårdt på pedalen

12 Spørgsmål 21 Hvilke(n) lovbestemmelse(r) omkring grundregler for færdslen skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne angive indholdet af? 1. Man skal altid køre hensynsfuldt og agtpågivende, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres 2. Man skal vise særligt hensyn over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker og handicappede 3. Man er»til fare«ved en køremåde, der giver nærliggende mulighed for sammenstød eller anden ulykke 4. Man er»til ulempe«ved en køremåde, hvor man uden at være til fare kommer i vejen for en anden trafikant og derved tvinger denne til at give plads, vige til side eller holde tilbage Spørgsmål 22 Hvilke(n) lovbestemmelse(r) gælder ved tilladt kørsel i gågade? 1. Se efter bump og andre fartdæmpende foranstaltninger 2. Ved kørsel i gågade skal man udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for de gående 3. Ved kørsel i gågade skal de gående udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for de kørende 4. Ved kørsel i gågade er højst tilladte hastighed 30 km/t

13 Spørgsmål 23 Hvilke(n) vejafmærkning skal eleven kunne genkende og angive betydningen af ved fremkørsel mod kryds? 1.»Pilevejvisere«(F 11-14) 2.»Tabelvejviser«(F 18) 3.»Spærrelinje«(Q 44) 4.»Fodgængerfelt«(S 17) Spørgsmål 24 Hvilke regler gælder for undervisningen i afsnittet "Manøvrer på lukket øvelsesplads" i undervisningsplanen? 1. Bortset fra en kortvarig instruktion fra kørelæreren skal eleven befinde sig alene i bilen under indlæringen 2. Hver enkelt øvelse skal indlæres med tilfredsstillende resultat, hvilket vil sige, at eleven skal udføre øvelsen fejlfrit mindst 2 gange efter hinanden 3. Kørelæreren skal under øvelserne overvåge eleverne forsvarligt 4. På en lukket øvelsesplads må kun befinde sig det antal biler, som pladsen må benyttes til

14 Spørgsmål 25 Hvilke(t) forhold skal eleven alene have kendskab til i undervisningen omhandlende bremselængder? 1. Ved en hastighed på fx 60 km/t på vandret, almindelig vej er bremselængden ca. 20 m ved en meget hård bremsning 2. Bremselængden afhænger bl.a. af, hvor hårdt man træder på bremsepedalen 3. Bremselængden vil ved fordobling af hastigheden blive firedoblet 4. Bremselængden vil i øvrigt blive forøget ved kørsel ned ad bakke Spørgsmål 26 Hvor lang kørselstid skal der afsættes til bedømmelse af aspirantens færdigheder og adfærd i trafikken ved den praktiske prøve? 1. Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af ansøgerens færdigheder og adfærd i trafikken, skal være under 20 minutter ved den praktiske prøve til kategori B 2. Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af ansøgerens færdigheder og adfærd i trafikken, må ikke være under 25 minutter ved den praktiske prøve til kategori B 3. Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af ansøgerens færdigheder og adfærd i trafikken, må ikke være under 30 minutter ved den praktiske prøve til kategori B 4. Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af ansøgerens færdigheder og adfærd i trafikken, må ikke være under 40 minutter ved den praktiske prøve til kategori B

15 Spørgsmål 27 Hvilke(t) forhold omkring traktorers fartegenskaber skal eleven ifølge undervisningsplanen alene have kendskab til? 1. Traktorer med forskelligt redskabsudstyr er altid retningsstabile under kørslen 2. Traktorers ringe bremseevne 3. Traktorer har god accelerationsevne, men lav tophastighed 4. Hård opbremsning af en traktor med påhængskøretøj under svingning kan medføre, at traktoren vælter Spørgsmål 28 Hvilke særlige færdselsregler gælder på områder, som er angivet ved tavle E 49 Gågade? 1. Kørsel i området kan tillades med undertavle, og må kun ske med meget lav hastighed 2. Parkering er altid forbudt på området 3. Parkering må kun ske på særligt afmærkede pladser 4. Hastigheden skal afpasses de øvrige på området normalt max. 30 km/t

16 Spørgsmål 29 Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes normalt ved bedømmelsen af den praktiske prøve? 1. Angive indholdet af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Ved øvelse opnå færdighed i. 4. Opfatte og bedømme Spørgsmål 30 Hvilke(t) af disse køretøjer giver kørekort til kategori B ret til at føre? 1. Personbil og varebil på ikke over kg tilladt totalvægt. Personbilen må højst være indrettet til befordring af 8 personer foruden føreren 2. Personbil på over kg tilladt totalvægt 3. 3-hjulet motorcykel 4. ATV

17 Spørgsmål 31 Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven kunne beherske ved venstresving i kryds? 1. Give tegn til venstresving i passende afstand fra krydset 2. Orientere sig om eventuelt bagfrakommende på venstre side af bilen 3. Tendens til at overse krydsende fodgængere ved udkørslen af krydset 4. Om nødvendigt holde tilbage for eventuelle fodgængere eller andre trafikanter, der er på vej over for rødt lys Spørgsmål 32 Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Fare, ulempe og unødig ulempe" i undervisningsplanen? 1. Eleven skal have kendskab til, at man er»til ulempe«ved en køremåde, hvor man uden at være til fare kommer i vejen for en anden trafikant 2. Eleven skal have kendskab til, at man er»til fare«ved en køremåde, der giver nærliggende mulighed for sammenstød eller anden ulykke 3. Eleven skal have kendskab til, at man er»til fare«ved en køremåde, hvor man kommer i vejen for en anden trafikant 4. Eleven skal have kendskab til, at man er»til ulempe«ved en køremåde, der giver nærliggende mulighed for sammenstød eller anden ulykke

18 Spørgsmål 33 Ved hvilke(n) af disse promiller vil man første gang blive frakendt førerretten betinget, når der ikke er sket uheld eller lignende? 1. Ved en promille på 1,1 2. Ved en promille på 1,2 3. Ved en promille på 1,3 4. Ved en promille på 0,8 Spørgsmål 34 Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved bedømmelsen af både teoriprøven og den praktiske prøve? 1. Kontrollere 2. Opfatte og bedømme 3. Aflæse og forstå betydningen af 4. Reagere hensigtsmæssigt

19 Spørgsmål 35 Hvilke(n) af disse færdighed(er) skal eleven kunne beherske i afsnittet "Kørsel i mørke og lygtetændingstiden i øvrigt" i undervisningsplanen? 1. Bruge eventuelle tågelygter, men kun i tåge og under kraftig nedbør og kun såfremt det kan ske uden ulempe for andre 2. Tænde nærlyset under kørsel med lavtstående sol i ryggen af hensyn til modkørendes orientering 3. Udnytte kørebanestriber og reflekterende kant- og baggrundsafmærkning mest muligt til orientering om vejens forløb 4. Anvende fjernlys ved kørsel forbi uafmærkede eller utilstrækkeligt afmærkede forhindringer, fx parkerede køretøjer, mørkklædte fodgængere og cyklister uden lys Spørgsmål 36 På hvilken måde anvendes det kombinerede præstationskrav "genkende og angive betydningen af"? 1. Præstationskravet bruges kun til den teoretiske del af prøven 2. Præstationskravet bruges kun til den praktiske del af prøven 3. Præstationskravet bruges både til den teoretiske og praktiske del af prøven 4. Præstationskravet bruges kun i forbindelse med undervisningen

20 Spørgsmål 37 Hvilke(t) af disse forhold gælder for børn i bilen? 1. Det er førerens ansvar, at passagerer under 15 år anvender sikkerhedssele eller andet sikkerhedsudstyr 2. Børn under 3 år og under 135 cm skal i stedet for sikkerhedssele anvende barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr, tilpasset barnets højde og vægt 3. Børn under 3 år skal anvende siddeplads forsynet med sikkerhedssele (i kombination med tilpasset sikkerhedsudstyr) frem for andre 4. Børn fra 3-6 år kan i stedet for sikkerhedssele anvende barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt Spørgsmål 38 Hvilke(n) af disse færdselstavler skal eleven kunne genkende og angive betydningen af i undervisningen i afsnittet "Overhaling"? 1.»Krydsmærke for jernbaneoverkørsel«(a 74,1-2) 2.»Overhaling forbudt«(c 51) 3.»Køretøjs længde«(c 43) 4.»Ophør af forbud«(c 59)

21 Spørgsmål 39 Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit i undervisningsplanen? 1. Det er tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til forholdene 2. Eleven skal forberedes på, at forholdene kun indgår i den teoretiske del af køreprøven 3. Eleven skal forberedes på, at forholdene kun indgår i den praktiske del af køreprøven 4. Eleven skal forberedes på, at forholdene indgår i både den teoretiske og den praktiske del af køreprøven Spørgsmål 40 Hvilke(n) færdighed(er) skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne beherske ved kørsel i rundkørsel? 1. Placere sig i forhold til cyklister og knallertkørere som ved højresving i kryds 2. Nedsat vejgreb på grund af føret 3. Se efter krydsende fodgængere 4. Om nødvendigt holde tilbage for gående og i øvrigt overholde vigepligten før indkørsel i rundkørslen

22 Spørgsmål 41 Hvilke(t) af disse forhold har ifølge undervisningsplanen betydning for størrelsen af reaktionstiden? 1. Førerens kørefærdighed 2. Førerens erfaring 3. Førerens forudseenhed 4. Førerens opmærksomhed Spørgsmål 42 Hvilke(t) af disse køretøjer er det, på bestemte betingelser, tilladt at slæbe efter en bil? 1. Havareret motorredskab 2. Havareret motorcykel 3. Havareret bil 4. Havareret traktor

23 Spørgsmål 43 Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes udelukkende i afsnittet om "Manøvrer på køreteknisk anlæg" i undervisningsplanen? 1. Ved øvelse opnå erfaring om 2. Opnå nogen færdighed i 3. Ved øvelse opnå færdighed i 4. Reagere hensigtsmæssigt Spørgsmål 44 Hvilke af disse køretøjer er det forbudt at overhale, hvor færdselstavlen "Overhaling forbudt" (C 51) er opsat? 1. Motorcykler 2. 2-hjulede cykler 3. 2-hjulede små knallerter 4. Lastbiler

24 Spørgsmål 45 Hvad er det overordnede mål med køreuddannelsen til køretøjskategori B? 1. At give eleverne viden om og færdighed i energi- og miljørigtig kørsel under hensyntagen til sikker kørsel 2. At give eleverne en sådan viden om køretøjet og dets betjening, at de kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden og miljøet 3. At give eleverne forståelse for de grundlæggende menneskelige forhold, der har indflydelse på kørefærdigheden 4. At bidrage til, at eleverne bliver hensynsfulde og ansvarsbevidste bilister

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1087 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

BESTÅ. MINI TEORIBOG

BESTÅ. MINI TEORIBOG BESTÅ. MINI TEORIBOG HASTIGHEDSGRÆNSER TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE: Indenfor 50 km/t Udenfor 80 km/t Motorvej 130 km/t Motortrafikvej 80 km/t HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE SKAL SKE I/VED: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 1.16 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr.

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 873 af 10.

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

3/24/2017. Færdselstavler. Oplysningstavler. Ophængt pilafmærkning. E 92 Teksttavle

3/24/2017. Færdselstavler. Oplysningstavler. Ophængt pilafmærkning. E 92 Teksttavle Færdselstavler Oplysningstavler Ophængt pilafmærkning E 92 Teksttavle Præcisering af tilladte tavletyper som variable tavler står i bilag 1 Vognbaner ved kryds E 16 Vognbaneforløb/-skift A 43 bruges ikke

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 874 af

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret Nu og i fremtiden Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus Mindst 29 lektioner

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause.

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause. Elevens navn: Dato. Køretekniskanlæg FDM. Abildgaardsvej 17 4000 Roskilde. tlf. 4613 6100 Mødetid FDM: dato: kl: Bemærk du skal være på FDM i god tid (senest 15 min før aftalt mødetid), husk også dit ansøgningsskema

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013 HJULER s Kørebog november 2013 Personbil 1 Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B 1. at give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 313 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Vejdirektoratet, j.nr. 18/15242

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds... 7-36 A 11 Farligt vejkryds... 7-54 A 16 Rundkørsel... 7-51 A 17 Fodgængerfelt... 7-9 A 17 Fodgængerfelt... 7-19 A 17 Fodgængerfelt med undertavle Gågade... 7-32

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

Manøvrebane. Øvelseshæfte

Manøvrebane. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Manøvrebane Øvelseshæfte Mål med øvelserne på manøvrebane Du skal lære at betjene den elektriske

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C)

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1310 af 28. november 2014 om undervisningsplan for

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2014 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver Kolofon Knallertuddannelsen for unge under 18 år, Kategori

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL MOTORCYKEL Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse om undervisningsplan for

Læs mere

TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI

TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI 27 TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI A Accelerere - At sætte hastigheden hurtigt op. Adfærd - Venlighed over for andre trafikanter, lad dig ikke ophidse, eller provoker andre trafikanter

Læs mere

Kørekort til dig. Uden for tættere bebygget område: 80 km/t Motortrafikvej 80 km/t Motorvej 130 km/t

Kørekort til dig. Uden for tættere bebygget område: 80 km/t Motortrafikvej 80 km/t Motorvej 130 km/t 1 Hastighedsgrænser Inden for tættere bebygget område: 50 km/t Uden for tættere bebygget område: 80 km/t Motortrafikvej 80 km/t Motorvej 130 km/t Hvem må køre hvor hurtigt? Bus: Lastbil: Bil med påhæng:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1086 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 4. marts 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 4. marts 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 4. marts 2014 26. februar 2014. Nr. 198. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere