Valgfagskatalog. Grundforløb 1 og 2. Gældende fra august 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgfagskatalog. Grundforløb 1 og 2. Gældende fra august 2015."

Transkript

1 Grundforløb 1 og 2 Gældende fra august 2015.

2 OM VALGFAGSKATALOGET BONUSFAG SCIENCE BONUSFAG SEX ER DET NU NØDVENDIGT? BONUSFAG GANG I DEN BONUSFAG MESTER I KONFLIKTMÆGLING BONUSFAG LIVET MED EN DIAGNOSE STØTTEFAG FAGLIG LÆSNING OG SKRIVNING STØTTEFAG PÆDAGOGISK IT STØTTEFAG DET GODE LIV PÅ SU STØTTEFAG ROBUSTHED VOL. 1 HJERNEN, KROPPEN OG TANKERNE STØTTEFAG BRUG KROPPEN STYRK HJERNEN STØTTEFAG SAMFUNDET PRAKTISK LÆRING I FORHOLD TIL SAMFUNDSFAG ERHVERVSFAG 3 FAGLIG DOKUMENTATION ERHVERVSFAG 3 FAGLIG KOMMUNIKATION ERHVERVSFAG 3 INNOVATION GRUNDFAG DANSK NIVEAU F, 2 UGER GRUNDFAG DANSK NIVEAU E, 2 UGER GRUNDFAG DANSK NIVEAU D, 2 UGER GRUNDFAG ENGELSK NIVEAU F, 2 UGER GRUNDFAG ENGELSK NIVEAU E, 2 UGER

3 Om valgfagskataloget et giver et overblik over alle de valgfag, der undervises i på grundforløbet på SOSU Sjælland. 1 Den enkelte afdeling vælger selv, hvilke valgfag, de ønsker at udbyde i de planlagte valgfagsuger. Alle valgfagene udbydes dermed ikke på alle afdelinger hver gang, der afholdes valgfag. Alle valgfagene har en varighed på 25 timer. 2 Nogle af disse timer planlægges med, at eleverne ved selvstudie arbejder med en opgave. Eleverne har ligeledes hjemmearbejde, således at de er beskæftiget 37 timer i valgfagsugen. Hvis der er elever, der ønsker et fremmedsprog ud over engelsk, vil skolen etablere et samarbejde med en anden uddannelsesinstitution. 1 et er udarbejdet i overensstemmelse med 32 BEK 1010 af 22/09/ Dansk F- og E-niveau, varer 50 timer og kan eventuelt tilbydes elever, der mangler niveauet for at kunne afslutte dansk på D-niveau på grundforløbets 2. del. 3

4 1. Bonusfag Science Formål Får mulighed for at fordybe sig i et afgrænset naturfagligt emne, som er relevant for fagretningen. Fx: Det er bare kemi kroppens kemiske processer (enzymer, hormoner, atomer og ioner) Og svaret er innovation på et bestemt afgrænset selvdefineret naturfagligt problem Kost og kroppen Ernæringsbehov under udviklingen Mål Kan strukturere tid og arbejdsmængde i forhold til at nå et selvdefineret mål Kan arbejde selvstændigt Kan få en større forståelse for naturvidenskabelige problemstillinger inden for arbejdsfeltet Kan udvælge relevante kilder Indhold Eleven skal arbejde med: Naturfaglige problemstillinger Relevante beregninger Naturfaglige begreber og fagudtryk Naturfag som en del af hverdagen At lave en overskuelig tidsplan, som støtter arbejdet mod målet Metode Undervisningen tilrettelægges, således at eleven arbejder selvstændigt med et selvvalgt emne. Underviseren skal være motivator/vejleder undervejs. Den problemorienterede undervisning skal ses som et udtryk for, at undervisningen får betydning for eleven ved, at tage udgangspunkt i elevens egen nysgerrighed og undren. Eleven formulerer i samarbejde med andre elever relevante problemstillinger. Eksperimenterende og reflekterende undervisning tilrettelægges som bevidste og planlagte eksperimenter, hvor eleven lærer gennem egne oplevelser og som supplement til traditionel undervisning. Elevernes nysgerrighed stimuleres og der skabes rum til refleksion og fordybelse. Der kan hentes læring fra såvel successer som fejl. Der tænkes nyt i forhold til både form og indhold, men altid med udgangspunkt i et fastlagt formål og en systematisk opfølgning og konklusion. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Kunne udføre et eksperiment/lave et produkt, der understøtter det selvvalgte emne Kunne fremvise fremvise et visuelt produkt, som kan udstilles/fremvises og som understøtter det faglige fællesskab/studiemiljøet på skolen Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 4

5 2. Bonusfag Sex er det nu nødvendigt? Formål Forholder sig til sex og den seksuelle udvikling som en naturlig del af livet og som er relevant for fagretningen. Fx: Behov Etik Kropsforståelse Livskvalitet Min professionelle tilgang og rolle Mål Kan forholde sig professionelt i mødet med seksualitet i arbejdslivet Kan anvende faglige begreber Kan forstå behovet for seksuelle udtryk i alle aldre Indhold Eleven skal arbejde med: Forståelse af egne og andres grænser Etiske overvejelser om den seksuelle udvikling gennem livet Hvilket sprog der benyttes i den professionelle tilgang Tilgangen i mødet med seksualitet i praksis At udvikle en forståelse for de fysiologiske forandringer gennem livet Brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler til voksne Metode Undervisningen tilrettelægges, som faglige problemstillinger udsprunget af elevens egen nysgerrighed og undren. Undervisningen organiseres som cases og projekter der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. Dele af undervisningen tilrettelægges som rollespil og besøg i praksis. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Kunne anvende fagbegreber relateret til seksualitet Kunne anvende redskaber og til at kunne håndtere seksuelle problemstillinger Kunne præsentere 5 gode råd til håndtering af den problemstilling, som eleven har arbejdet med Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 5

6 3. Bonusfag Gang i den Formål Kan planlægge, igangsætte og evaluere en fysisk aktivitet til målgrupper med særlige behov og som er relevant for fagretningen. Fx: Motivation af borgere med særlige behov Den motoriske udvikling gennem hele livet Den professionelle rolle som igangsætter og motivator Mål Kan forstå og anvende begreberne indre og ydre motivation Kan forholde sig til teorien bag nødvendigheden af fysisk bevægelse Kan igangsætte og styre en aktivitet Indhold Eleven skal arbejde med: Motivationsformer og den optimale brug af disse Forskellige former for lege Kroppens fysik; herunder muskler, knogler og led samt kondital Aktiviteter til forskellige målgrupper (børn, unge, ældre, handicappede) Psykiske barrierer for fysisk aktivitet Metode Undervisningen tilrettelægges, ved at underviseren kommer med oplæg omkring kroppen, aktivitetsformer og motivation. Herefter formulerer eleven i samarbejde med andre elever relevante problemstillinger. Eleven skal undervejs fremvise sine aktivitetsprogrammer og inddrage de andre elever for at reflektere og få feedback på sit arbejde. Der kan evt. lægges praktikbesøg ind, hvor eleverne undersøger mulighederne for fysisk aktivitet i deres nærområde, for deres målgruppe. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Kunne lave et aktivitetsprogram, som kan benyttes i det daglige arbejde i praksis Have forståelse for forskellige individers tilgang til fysiske aktiviteter Kunne anvende indre og ydre motivationsfaktorer til at arbejde med mennesker Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 6

7 4. Bonusfag Mester i konfliktmægling Formål Har en teoretisk og praktisk tilgang til konflikter Opnår praktiske kompetencer i konfliktmægling Kan deltage konstruktivt i konfliktløsning i sit professionelle arbejde Mål Kan anvende konfliktnedtrappende sprog Kan vejlede andre i at mægle i konflikter Opnår en grundlæggende forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik Får en øget selvindsigt i forhold til egne reaktionsmønstre og roller i konfliktsituationer Får en nysgerrig, konstruktiv og analytisk tilgang til konflikter fra egen hverdag, herunder konflikter i organisationen/på arbejdspladsen og i samfundet. Opnår flere konkrete handlemuligheder i relation til forebyggelse og håndtering af konflikter personligt og organisatorisk Indhold Eleven skal arbejde med: At bruge forskellige metoder til at forstå og løse konflikter Forholdet mellem sag og relation i en konflikt Hvordan en konflikt kan eskalere og de forskellige dimensioner, som en konflikt kan indeholde Hvordan man kan nedtrappe en konflikt Egne reaktioner og blive klogere på, hvilke roller man kan påtage sig i konflikter. Metode Undervisningen tilrettelægges mellem korte oplæg fra underviserne, gruppearbejde og praktiske øvelser. Undervisningen tager udgangspunkt i faglige problemstillinger udsprunget af elevens egne erfaringer, faglige baggrund og arbejdssituation. Gennem korte oplæg, øvelser og træningsspil får deltagerne mulighed for at arbejde med teori og metode i konkrete konfliktsituationer, påtage sig ansvaret som mæglende og efterfølgende få personlig sparring og feedback på det, der afprøves. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Kunne anvende fagbegreber relateret til konfliktmægling Kunne anvende redskaber til at kunne håndtere problemstillinger ift. konflikter Kunne præsentere 5 gode råd til håndtering af den problemstilling, som eleven har arbejdet med Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 7

8 5. Bonusfag Livet med en diagnose Formål Opnår viden om en fysisk eller psykisk sygdom, som eleven selv vælger og som er relevant for fagretningen Får en forståelse for at man, på trods af en diagnose, kan have et godt liv. Mål Opnår forståelse for diagnosers indflydelse på menneskers livskvalitet Opnår forståelse af betydningen af at arbejde med mestring Forholder sig til muligheder for rehabilitering og evt. velfærdsteknologiske muligheder og løsninger Kan strukturere tid og arbejdsmængde i forhold til at nå et selvdefineret mål Kan arbejde selvstændigt Indhold Eleven skal arbejde med: Sundhedsbegreber Sundhedssopfattelser Årsag, symptomer og behandling, der knytter sig til sygdommen Livskvalitet Mestring Metode Undervisningen tilrettelægges ved at eleven arbejder selvstændigt med et selvvalgt emne. Underviseren skal være motivator/vejleder undervejs. Den problemorienterede undervisning skal ses som et udtryk for, at undervisningen får betydning for eleven, ved at tage udgangspunkt i elevens egen nysgerrighed og undren. Elevens nysgerrighed stimuleres, og der skabes rum til refleksion og fordybelse. Der tænkes nyt i forhold til både form og indhold, men altid med udgangspunkt i et fastlagt formål og en systematisk opfølgning og konklusion. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Kunne fremvise et visuelt produkt, som kan udstilles/fremvises og som understøtter det faglige fællesskab/studiemiljøet på skolen Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 8

9 6. Støttefag Faglig læsning og skrivning Formål Får en forståelse for, at faglig læsning er en arbejdsmetode som kan bruges, når man skal lære noget nyt og skal kunne huske det man læser. Mål Styrker sin evne til at læse faglige tekster. Kan arbejde med forskellige måder at læse på Opnår viden om, hvad man skal gøre før man læser, mens man læser og efter man har læst. Indhold Arbejder med overblikslæsning, skimmelæsning og nærlæsning. Arbejder med læsestrategier Arbejder med notatteknik Arbejder med evaluering af læsning Metode Undervisningen tilrettelægges, ved at eleverne arbejder selvstændigt med et selvvalgt fag og emne. Underviseren skal være motivator/vejleder undervejs. Der tages udgangspunkt i anvendelsesorienteret undervisning, der skal ses som et udtryk for, at undervisningen får betydning for eleven, ved at tage udgangspunkt i elevens egen nysgerrighed og undren. Derudover får eleverne en bedre forståelse af stoffet, når læsningen struktureres på en måde, der skaber oveblik og dermed letter tilegnelsen. Der skabes rum til nysgerrighed, refleksion og fordybelse. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Kunne strukturere sin læsning på en måde, at den letter forståelsen af faglige tekster. Kunne læse forskellige tekster på forskellige måde. Kunne anvende forskellige læsestrategier. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 9

10 7. Støttefag Pædagogisk It Formål Bliver fortrolig med at bruge eget elektronisk udstyr såsom computer, IPad og Smartphone. Mål Kan anvende forskellige typer programmer og medier til udarbejdelse af opgaver og dokumentation. Indhold Skal arbejde med tekst-, præsentations- og beregningsprogrammer (eksempelvis: Word, Excel, PowerPoint) Skal arbejde med Apps, hjemmesider, QR koder, onlinetjenester, fronter eller andet. Metode Undervisningen tilrettelægges ud fra den problemorienterede undervisning form. Formålet med denne form for undervisning er, at eleven skal anvende det, de lærer til at løse konkrete problemer. Underviseren skal være vejleder og instruktør undervejs. Eleverne formulerer i samarbejde med andre elever relevante problemstillinger. Undervisningen tager også udgangspunkt i den eksperimenterende og reflekterende undervisningsform. Elevernes nysgerrighed stimuleres og der skabes rum til refleksion og fordybelse. Der kan hentes læring fra såvel successer som fejl. Undervisningen får betydning for eleven ved at tage udgangspunkt i elevens egen ønsker og undren. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Have opnået en større sikkerhed i at anvende eget elektronisk udstyr til udarbejdelse af opgaver og dokumentation. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 10

11 8. Støttefag Det gode liv på SU Formål Opnår viden og færdigheder til at kunne forvalte sin økonomi på en måde, der gør det muligt at føre en sund livsstil. Mål At eleven kan: Udarbejde et budget Fremstille velsmagende måltider for få penge Anvende almindelig hverdagsmatematik (de 4 regneregler samt procentregning.) Læse, forstå og forhold dig til varedeklarationer, emballager og diverse mærkningsordninger Indhold Skal arbejde med at læse emballager på almindelige dagligvarer. Skal arbejde med prioriteringer af tid og penge Skal arbejde med at anvende de 4 regningsarter og procentregning i forhold til deres daglige indkøb Skal arbejde med at lave sund og nærende mad til en rimelig pris, hvor der er fokus på madens næringsstofindhold Skal arbejde med forskellige livsstilrelaterede begreber så som sundt, usundt, motion, ernæring og livskvalitet. Skal arbejde med udarbejdelse af eget budget i regneark Skal arbejde med balancering af egne indtægter og udgifter Metode Undervisningen tilrettelægges på en praksis- og anvendelsesorienteret måde. Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at anvende det der undervises i på en praktisk måde. Antagelsen er, at eleven motiveres for at lære, hvis de kan se at det de lærer, giver mening for dem og kan bruges til noget, der har relevans for deres liv og hverdag. Undervisningen tilrettelægges ved at eleverne arbejder selvstændigt eller i grupper med selvvalgte emner. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Kunne udarbejde et budget Fremstille sunde måltider inden for SU-budgettet Have en større indsigt i forvaltning af deres økonomi på en måde, der skaber livskvalitet og sundhed Kunne læse, forstå og forholde sig til varedeklarationer, emballager og diverse mærkningsordninger Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 11

12 9. Støttefag Robusthed vol. 1 hjernen, kroppen og tankerne Formål Gennem arbejdet med robusthedsbegrebet arbejder med at udvikle evnen til at klare de fysiske, psykiske og sociale udfordringer, han/hun møder i hverdagen Mål Får redskaber til at træffe gode beslutninger i forhold til læring, konflikter og stressfaktorer Opnår forståelse af de grundlæggende menneskelige behov Får redskaber til at klare udfordringer Indhold Skal arbejde med at anvende redskaber, der hjælper mennesker med at styre deres tanker og følelser Skal arbejde med at forstå identitetens og selvværdets betydning for, hvordan man tænker og handler Skal arbejde med at forstå, hvordan opfyldelsen af de grundlæggende behov påvirker et menneskes evne til at klare udfordringer Skal arbejde med begreberne empowerment og mestring Skal arbejde med aktiv deltagelse i undervisning som middel til at opbygge egen robusthed og indlæringsevne Metode Undervisningen tager udgangspunkt i den helhedsorienterede undervisningsform, hvor der arbejdes med problemstillinger, der udspringer af elevens egne erfaringer, baggrund og livssituation. Eleven arbejder med at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, der skaber en oplevelse af sammenhæng og større meningsfuldhed, håndterbarhed og begribelighed i forhold til eget liv. Her arbejder vi med øvelser og oplæg fra Undervisningen tager også udgangspunkt i den reflekterende undervisningsform, hvor der skabes rum til refleksion og fordybelse. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Være bevidst om, at forskellen på, hvordan man har det og hvordan man får det, er det man tænker og det man gør Være bedre i stand til at håndtere udfordringer i forhold til eksempelvis læring, konflikter og stress Anvende forskellige redskaber til opbygning af egen robusthed Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 12

13 10. Støttefag Brug kroppen styrk hjernen Formål Øver sig i at anvende bevægelse til at styrke hjernens funktion og dermed fremme egen læring. Mål Gennem fysisk aktivitet optimerer sin hukommelse, indlærings- og koncentrationsevne. Indhold Skal arbejde med udarbejdelse af eget træningsprogram ud fra korrekte træningsprincipper Skal arbejde med oplæg om, hvordan man kommer sikkert fra start med sin træning Skal arbejde med sundhedsprofiler og personlige træningsplaner Skal arbejde med afprøvning af Apps og online motionstjenester Skal arbejde med oplæg om forskellige træningsformer eksempelvis konditionstræning, koordinationstræning, ud- og afspændingsøvelser, styrketræning, m.m. Skal arbejde med betydningen af vekslen mellem hvile og aktivitet for indlærings-, hukommelses- og koncentrationsevnen Skal arbejde med betydningen af sansestimulering og ergonomi for indlærings-, hukommelses- og koncentrationsevnen. Metode Undervisningen tager udgangspunkt i den helhedsorienterede undervisningsform, hvor der arbejdes med problemstillinger, der udspringer af elevens egne erfaringer, baggrund og livssituation. Ved hjælp af øvelser og oplæg arbejder eleven med at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer der gør, at eleven bedre kan udnytte sammenhængen mellem kroppen og hjernen til at fremme sine læringsprocesser. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Kunne anvende fysisk aktivitet til at optimere hukommelses-, indlærings- og koncentrationsevnen Have kendskab til forskellige træningsformer Kunne udarbejde et sikkert og hensigtsmæssigt træningsprogram der understøtter egne læringsprocesser Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 13

14 11. Støttefag Samfundet praktisk læring i forhold til samfundsfag Formål Får mulighed for at fordybe sig i samfundets opbygning med særligt fokus på at arbejde i omsorgsområdet. Mål Får kendskab til samfundets opbygning Får kendskab til den professionelle fagpersons funktion i samfundet. Får kendskab til egen og fremtidig arbejdsplads placering i samfundet Indhold Skal arbejde med at lære egen kommune at kende, fx tilbud til børn, unge og ældre samt frivillige og private organisationer, m.m. Skal på besøg på fx rådhus, hos politiet og på Christiansborg. Skal interviewe fx socialrådgiver, visitator eller kurator Skal arbejde med samfundsfaglige problemstillinger og dilemmaer Metode Der anvendes problemorienteret og praksisnær undervisning. Eleverne formulerer i samarbejde med andre elever relevante problemstillinger. Undervisningen drejer sig om, at elevens skal løse en arbejdsopgaven eller et problem der efterligner situationer i praksis. Undervisning kan foregå som værksted, hvor eleven tilegner sig viden gennem, fx simulationer, interviews og rollespil. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Have et større indblik i kommunens opbygning og tilbud Have et større indblik i forskellige faggruppers funktion i samfundet Kunne forholde sig til forskellige samfundsfaglige problemstillinger og dilemmaer Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 14

15 12. Erhvervsfag 3 Faglig dokumentation 3 Niveauer og vejledende varighed Niveau 1: 1,0 uge Niveau 2: 2,0 uger (Niveau 2 består af niveau uge) 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere en arbejdsproces, samt at eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation. Eleven lærer at beskrive, analysere og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af praktiske problemstillinger i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Eleven lærer at forstå faglig dokumentation og at anvende faglig dokumentation til at erkende og evaluere egen faglig læring. Tilegnelse af metoder til at dokumentere og anvendelse af eksisterende dokumentation er genstanden for undervisningen i faglig dokumentation. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere sine muligheder for at vælge relevante undervisningsprojekter i fagretningen. Faget skal medvirke til at give eleven et klart billede af, hvad eleven har lært og en realistisk opfattelse af egne faglige styrker og svagheder. 1.2 Fagets profil Faglig dokumentation er almindeligt anvendte fremgangsmåder til at beskrive og dokumentere opgave- og problemløsning inden for et eller flere erhverv. Faglig dokumentation er beskrevne konkrete resultater af praktisk bearbejdning og udførelse af en arbejdsopgave. Den faglige dokumentation er samtidig et værktøj til at strukturere, formidle og dokumentere den faglige arbejdsproces fra processen indledes til arbejdsopgaven er udført. Den faglige dokumentation anvendes til systematisk at redegøre for, diskutere og analysere erhvervsfaglige problemstillinger samt til at formidle delprocesser, resultater og faglig viden korrekt og præcist. Udarbejdelse og anvendelse af faglige dokumentation kan medvirke til at fremme faglig refleksion og innovativ opgaveløsning. 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1. Faglige mål Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: Niveau 2 4 : 5. Vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge. 3 Beskrivelsen af valgfagene, Erhvervsfag 3 faglig dokumentation, faglig kommunikation og innovation er hentet direkte fra Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. 4 Erhvervsfag 3 faglige dokumentation udbydes kun på niveau 2 som valgfag, da niveau 1 indgår i begge fagretninger 15

16 6. Gennem egen faglig dokumentation foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v Fagligt indhold Fagets mål er af generel erhvervsfaglig karakter, men opfyldes gennem praktisk faglig toning i forhold til fagretningen. Det faglige indhold skal sikre, at eleven kan nå målene. Undervisningens indhold omfatter arbejde med faglig dokumentation til at indsamle, strukturere, registrere og videreformidle viden til at løse og evaluere udvalgte praktiske problemstillinger/ faglige udfordringer. Undervisningen integreres, hvor det er relevant, med andre fag i grundforløbet. 3. Tilrettelæggelse 3.1. Didaktiske principper Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte fagretning. Digitale medier og itværktøjer skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. f. eks i dokumentation af egne arbejdsprocesser og i udarbejdelsen af faglig dokumentation. Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. Eleven skal gennem praktiske eksperimenter og praktiske undersøgelser lære at dokumentere eget arbejde og anvende eksisterende dokumentation. Undervisning i faget faglig dokumentation skal støtte elevens faglige læring og progression. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende, kollaborative og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. Undervisningen medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet og styrker dermed elevens afklaring af uddannelsesvalg Arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring og understøtter elevens faglige erkendelsesproces. Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. Undervisningen foregår så vidt muligt praksisnært i forhold til fagretningens flerfaglighed i værksted, butik, laboratorium eller tilsvarende praktiske læringsrum. 4. Dokumentation Dokumentation er undervisningens genstand. Dokumentation kan antage mange former afhængig af den erhvervsfaglige kontekst. Eksempler på faglig dokumentation kan være billeder, film, temaopgaver, portfolio, rapporter, vejledninger eller anden faglig dokumentation. 5. Evaluering 5.1. Løbende evaluering 16

17 Elevens udbytte af undervisningen evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den enkelte elevs læring, og at sikre at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i sammenhæng med faget og erhvervsuddannelse som helhed Afsluttende standpunktsbedømmelse Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen bestået/ ikke bestået. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål. 17

18 13. Erhvervsfag 3 Faglig kommunikation Niveauer og vejledende varighed Niveau 1: 1,0 uge Niveau 2: 2,0 uger (Niveau 2 består af niveau uge) 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Eleven lærer at beskrive, analysere og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af praktiske problemstillinger med brug af fagudtryk og faglige begreber i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Eleven lærer at anvende faglig kommunikation til at præcisere egen faglig læring. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. Eleven lærer at kommunikere hensigtsmæssigt i forskellige arbejdssituationer og at kommunikere situationsbestemt. Faglig kommunikation i form af fagudtryk og faglige begreber samt forskellige situationsbestemte kommunikationsformer er genstanden for undervisningen i faglig kommunikation. Faget skal medvirke til at give eleven et klart billede af, hvad eleven har lært og en realistisk opfattelse af egne faglige styrker og svagheder. 1.2 Fagets profil Faglig kommunikation er at kunne udtrykke sig om faglige og erhvervsmæssige problemstillinger i et sprog, der præciserer en faglig proces og faglig erkendelse. Den faglige kommunikation er samtidig et værktøj til at strukturere, formidle og anvende relevante informationer til at løse faglige problemstillinger. Den faglige kommunikation anvendes til systematisk at informere, diskutere og kommunikere om erhvervsfaglige problemstillinger og faglig viden korrekt og præcist. Faglig kommunikation er almindeligt anerkendt sprogbrug inden for et eller flere erhverv. Faglig kommunikation er også at kunne vurdere forskellige kommunikationssituationer og at kunne vælge og anvende en kommunikationsform, der er hensigtsmæssig i situationen. Eleven lærer om grundlæggende kommunikationsmodeller, herunder modeller der reflekterer alder, køn, social baggrund og etnicitet. Endvidere fokuseres på empati, relationer, konflikttyper og konflikthåndtering. Faglig kommunikation kan medvirke til at fremme faglig refleksion og identitet. 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1. Faglige mål Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: 18

19 Niveau 2 5 : 5. Vurdere forskellige samarbejds- og kommunikationsformer. 6. Analysere forskellige kommunikationsprocesser på baggrund af grundlæggende kommunikationsmodeller, f.eks. afsender-modtager, envejs- og tovejskommunikation. 7. Skelne mellem kommunikation i forskellige medier, f.eks. sms, tale, og skriftlig kommunikation Fagligt indhold Fagets mål er af generel erhvervsfaglig karakter, men opfyldes gennem praktisk faglig toning i forhold til fagretningen. Det faglige indhold skal sikre, at eleven kan nå målene. Undervisningens indhold omfatter analyse af faglig kommunikation, dialog og argumentation i udvalgte praktiske problemstillinger. Undervisningen integreres, hvor det er relevant, med andre fag i grundforløbet. 3. Tilrettelæggelse 3.1. Didaktiske principper Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte fagretning. Digitale medier og itværktøjer skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. F.eks. kan søgeværktøjer inddrages systematisk i forhold til at fremfinde faglige udtryk og begreber, og eleverne kan udvikle en fælles terminologibank. Endvidere kan der eksperimenteres med forskellige kommunikationsmedier. Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. Eleven skal gennem praktiske eksperimenter og praktiske undersøgelser lære at kommunikere fagligt og fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer. Arbejdet med faglig kommunikation skal støtte elevens faglige læring og progression. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende, kollaborative og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens læring på tværs af fag og understøtte elevens faglige nysgerrighed Arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring og understøtter elevens faglige erkendelsesproces. Undervisningen organiseres om cases og projekter der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. Undervisningen foregår så vidt muligt praksisnært i forhold til fagretningens flerfaglighed i værksted, butik, laboratorium eller tilsvarende praktiske læringsrum. 4. Dokumentation 5 Erhvervsfag 3 faglige kommunikation udbydes kun på niveau 2 som valgfag, da niveau 1 indgår i begge fagretninger 19

20 Eleven udarbejder dokumentation af forskellig relevant art som for eksempel terminologihåndbog, billeder, film, temaopgaver, port folio, rapporter, vejledninger eller anden faglig dokumentation. 5. Evaluering 5.1. Løbende evaluering Elevens udbytte af undervisningen evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den enkelte elevs læring, og at sikre at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i sammenhæng med faget og erhvervsuddannelse som helhed Afsluttende standpunktsbedømmelse Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen bestået/ ikke bestået. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål. 20

21 14. Erhvervsfag 3 Innovation Niveauer og vejledende varighed Niveau 1: 1,0 uge Niveau 2: 2,0 uger (Niveau 2 består af niveau uge) 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i relevante arbejdsprocesser. Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Eleven lærer gennem løsning af praktiske problemstillinger, hvordan man kan indgå i innovationsprocesser, der er relevante i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Ved udførelse af praktiske opgaver lærer eleven om innovationsredskaber og processer. Tilegnelse af innovative metoder til opgaveløsning i forskellige arbejdssituationer er genstanden for undervisningen i innovation. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter i fagretningen. Faget skal styrke elevens eksperimenterende og undersøgende praksis. Endelig er det formålet, at elever i team udvikler evnen til at arbejde med viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. 1.2 Fagets profil Innovation er en proces, der bearbejder ny viden og genererer nye idéer, hvoraf de bedste udvikles til nye muligheder, eller kendte elementer kombineres på nye måder. Hensigten er at forbedre driften af en virksomhed. Innovation anses for at være en afgørende drivkraft bag vækst i produktivitet og økonomisk vækst. Faget innovation fokuserer også på implementering af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), en ny eller væsentlig forbedret proces, og en ny eller væsentligt forbedret metode. 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1. Faglige mål Niveau 2 6 : 4. Afprøve egne idéer eller forslag til ændringer af arbejdsprocesser. 5. Diskutere forslag til nye metoder eller ændringer af eksisterende metoder til løsning af faglige problemstillinger Fagligt indhold 6 Erhvervsfag 3 faglige kommunikation udbydes kun på niveau 2 som valgfag, da niveau 1 indgår i begge fagretninger 21

22 Fagets mål er af generel erhvervsfaglig karakter, men opfyldes gennem praktisk faglig toning i forhold til fagretningen. Det faglige indhold skal sikre, at eleven kan nå målene. Undervisningens indhold omfatter innovative metoder. Innovationsredskaber og processer indarbejdes i udvalgte praktiske problemstillinger/ faglige udfordringer. Undervisningen integreres, hvor det er relevant, med andre fag i grundforløbet. 3. Tilrettelæggelse 3.1. Didaktiske principper Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte fagretning. Digitale medier og itværktøjer skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. Eleven skal gennem praktiske eksperimenter og praktiske undersøgelser lære at overveje og vurdere nye ideer og alternative muligheder for produktudvikling og for forbedring af arbejdsprocesser og metoder. Undervisning i faget innovation skal støtte elevens faglige læring og progression. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende, kollaborative og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens læring på tværs af fag og faglige nysgerrighed. Undervisningen medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet og styrker dermed elevens afklaring af uddannelsesvalg Arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring og understøtter elevens faglige erkendelsesproces. Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. Undervisningen foregår så vidt muligt praksisnært i forhold til fagretningens flerfaglighed i værksted, butik, laboratorium eller tilsvarende praktiske læringsrum. 4. Dokumentation Eleven udarbejder dokumentation af forskellig relevant art som for eksempel billeder, film, temaopgaver, portfolio, rapporter, vejledninger eller anden faglig dokumentation. 5. Evaluering 5.1. Løbende evaluering Elevens udbytte af undervisningen evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den enkelte elevs læring, og at sikre at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i sammenhæng med faget og erhvervsuddannelse som helhed Afsluttende standpunktsbedømmelse 22

23 Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen bestået/ ikke bestået. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål. 23

24 15. Grundfag Dansk niveau F, 2 uger Niveauer og vejledende varighed Niveau F: 2,0 uger 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Danskfaget i erhvervsuddannelserne bidrager gennem tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag til at styrke og udvikle danskfaglige og personlige kompetencer. Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: At tale, at samtale, at præsentere, at lytte, at læse, at skrive og at se. Fagets identitet i erhvervsuddannelserne hviler på to ben: Det almene og det erhvervsfaglige. 1.2 Formål Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab. Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at eleven bliver bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, billeder, film, animation og lyd mv. støtter hinanden i en tekst. Faget bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til at kunne løse opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling Kommunikation Niveau F Eleven kan på grundlæggende niveau kommunikere i almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation (mål 1) Eleven kan kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre (mål 2) Eleven kan anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling (mål 3). 24

25 Eleven kan skelne mellem virksomheders interne og eksterne kommunikation (mål 4) Eleven kan demonstrere kendskab til sproglige normer i diverse kontekster, herunder det konkrete erhverv og elevens konkrete uddannelsesvalg (mål 4) Læsning Niveau F Eleven kan læse og forstå teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst (mål 1) Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for det konkrete erhverv og den konkrete uddannelse (mål 2) Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre læsning med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse (mål 3) Fortolkning Niveau F Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem læsning og diskussion af tekster (mål 1) Eleven kan på et grundlæggende niveau analysere tekster med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen (mål 2) Fremstilling Niveau F Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til situationen (mål 1) Eleven kan planlægge, forberede og fremstille skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen (mål 1) Eleven kan gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sprog (mål 3) Eleven kan anvende forskellige repræsentationsformer med relevans for den konkrete uddannelse (mål 4) 2.2 Kernestof Danskfagets kernestof er de væsentlige begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Der inddrages tekster, med et bredt fokus på erhvervsvalg og elevens dagligdag. Der arbejdes med det udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret I kommunikation og læsning arbejdes med: 25

26 Niveau F Kommunikationsanalyse (mål 1), Multimodal kommunikation og repræsentationsformer (mål 2), Argumentation og Anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og hørte tekster (mål 3) I fortolkning og tekstarbejde arbejdes med: Niveau F Grundlæggende danskfaglige metoder modeller til iagttagelse analyse, fortolkning, og vurdering (mål 1) Dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion og nonfiktion, og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, hvor tekster fra nyere tid prioriteres (mål 2) Forskellige medier samt erhvervskommunikative og massekommunikative teksttyper, erhvervskommunikative tekster kan omfatte virksomheders eksterne og interne kommunikation (mål 3) I fremstilling arbejdes med: Skriftlig fremstilling, herunder eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt (mål 1) Sprogrigtighed, grammatik og retstavning (mål 2) Mundtlig fremstilling, herunder anvendelse af talesproget på en hensigtsmæssig måde, fx gennem lytning og forståelse (mål 3) Sammenhæng mellem fagets skriftlige og mundtlige dimension (mål 4) 2.3 Supplerende stof Der henvises til Tilrettelæggelse 3.1 Didaktiske principper Der henvises til 5, stk Arbejdsformer Der henvises til 5, stk BEK 1009 af 22/09/2014 4: et grundfags faglige mål opfyldes gennem arbejde med både kernestod og supplerende stof. 8 BEK 1009 af 22/09/ stk. 1: Undervisningen i grundfag tilrettelægges ud fra skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der anvendes forskellige arbejdsformer og undervisningen tilrettelægges med faglig progression 9 BEK 1009 af 22/09/ stk. 1: Undervisningen i grundfag tilrettelægges ud fra skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der anvendes forskellige arbejdsformer og undervisningen tilrettelægges med faglig progression 26

27 3.3 It Der henvises til 5, stk Samspil med andre fag I erhvervsuddannelserne er dansk et alment, erhvervsfagligt tonet sprog-, medie- og kulturfag med grænseflader til andre fag i erhvervsuddannelserne. Faget sætter erhvervskommunikativt, sprogligt samt tekst- og medieanalytisk perspektiv på de faglige, erhvervsfaglige, teknologiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold, der indgår i andre fag og faglige områder i erhvervsuddannelserne. Faget skal med dette perspektiv åbne for samspil med andre fag og undervisningsforløb i elevens uddannelse. 4. Dokumentation Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens uddannelsesretning og fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddannelse og i forhold til elevens personlige udvikling. Elevens dokumentation opsamles i en arbejdsportfolio, som indgår som grundlag for dels den løbende evaluering og dels den afsluttende standpunktsbedømmelse. Eleven udvælger fra sin arbejdsportfolio før undervisningens afslutning et eller flere teksteksempler til en præsentationsportfolio. Præsentationsportfolioen udgør en del af eksamensgrundlaget ved den afsluttende prøve. Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag. 5. Evaluering 5.1 Løbende evaluering Der henvises til 5, stk Afsluttende standpunktsbedømmelse Der henvises til Afsluttende prøve 10 BEK 1009 af 22/09/ stk. 4: It inddrages i undervisningen, hvor det er relevant 11 BEK 1009 af 22/09/2014 5, stk. 5:Undervisningen og elevens udbytte heraf, evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progression i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til faget og elevens fremtidige erhverv. 12 Undervisningen i grundfag afsluttes med afgivelse af en standpunktskarakter Bemærk at dette ikke er gældende på F-niveau 27

28 Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens præsentationsportfolio samt en ukendt opgave, udarbejdet af den prøveafholdende skole. Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning. De ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven. De ukendte opgaver samt en fortegnelse over tekster i elevernes præsentationsportfolio sendes til censor forud for prøvens afholdelse. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusiv votering. Skolen fastsætter forberedelsestidens varighed i skolens undervisningsplan. Eksaminationen er todelt. Første del består af elevens præsentation og fremlæggelse af sin præsentationsportfolio suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del former sig som en samtale mellem elev og eksaminator om den ukendte opgave. Elevens præstation helhedsbedømmes Eksaminationsgrundlag Eksaminationsgrundlaget udgøres af skolens prøvespørgsmål og opgaver til eleven, af elevens præsentationsportfolio samt af materiale, udarbejdet af eleven i forbindelse med opgaveløsning på casearbejdsdagen (prøveform a) eller i forberedelsestiden (prøveform b) Bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation ved prøven. I bedømmelsesgrundlaget kan indgå materiale udarbejdet af eleven i forbindelse med opgaveløsning på casearbejdsdagen (prøveform a) eller i forberedelsestiden (prøveform b), såfremt det er fastsat i skolens lokale undervisningsplan Bedømmelseskriterier Der henvises til 8, stk BEK 1009 af 22/09/2014-8, stk. 3: Skolen beskriver prøvens bedømmelseskriterier. Dog indgår fagbilagets bedømmelseskriterier, hvor de er beskrevet i fagbilaget. Bedømmelseskriterierne skal tage udgangspunkt i de væsentligste mål og krav, som skolen har udvalgt i forhold til prøven samt i prøvens bedømmelsesgrundlag. 28

29 16. Grundfag Dansk niveau E, 2 uger Niveauer og vejledende varighed Niveau E: 2,0 uger 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Danskfaget i erhvervsuddannelserne bidrager gennem tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag til at styrke og udvikle danskfaglige og personlige kompetencer. Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: At tale, at samtale, at præsentere, at lytte, at læse, at skrive og at se. Fagets identitet i erhvervsuddannelserne hviler på to ben: Det almene og det erhvervsfaglige. 1.2 Formål Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab. Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at eleven bliver bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, billeder, film, animation og lyd mv. støtter hinanden i en tekst. Faget bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til at kunne løse opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling Kommunikation Niveau E Eleven kan kommunikere reflekteret i almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation (mål1) Eleven kan kommunikere hensigtsmæssig i samarbejde og samvær med andre (mål 2) 29

30 Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling (mål 3) Eleven kan skelne mellem og reflektere over virksomheders interne og eksterne kommunikation (mål 4) Eleven kan demonstrere viden og bevidsthed om sproglige normer i diverse kontekster, herunder det konkrete erhverv og elevens konkrete uddannelsesvalg (mål 5) Læsning Niveau E Eleven kan læse og forstå teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst (mål 1) Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse og dagligdag (mål 2) Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen (mål 3) Fortolkning Niveau E Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster (mål 1) Eleven kan iagttage og analysere diverse tekster med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdage (mål 2) Fremstilling Niveau E Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation (mål 1) Eleven kan planlægge, forberede og fremstille forholdsvis korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen (mål 2) Eleven kan gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sprog (mål 3) Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med direkte relevans for det konkrete erhverv og den konkrete uddannelse (mål 4) 2.1 Kernestof Danskfagets kernestof er de væsentlige begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. 30

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Klare MÅL. Dansk F/E

Klare MÅL. Dansk F/E Klare MÅL Dansk F/E Fagets Mål Dansk har fire kerneområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling For hvert område er der mål som skal opnås Målene på E-niveau er indsat med kursiv Kommunikation:

Læs mere

Klare MÅL. Dansk D/C

Klare MÅL. Dansk D/C Klare MÅL Dansk D/C Fagets Mål Dansk har fire kerneområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling For hvert område er der mål som skal opnås Målene på C-niveau er indsat med kursiv Kommunikation:

Læs mere

Fagplan. Dansk E-niveau. UDDANNELSE: GF 2 maler, el, smed, industritekniker og automekaniker

Fagplan. Dansk E-niveau. UDDANNELSE: GF 2 maler, el, smed, industritekniker og automekaniker Fagplan Dansk E-niveau UDDANNELSE: GF 2 maler, el, smed, industritekniker og automekaniker LÆRER: Dorte Jensen FORMÅL: Danskfaget i erhvervsuddannelserne bidrager gennem tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 rettet mod: Social og sundhedshjælperuddannelsen Social og sundhedsassistentuddannelsen

Valgfagskatalog Grundforløb 2 rettet mod: Social og sundhedshjælperuddannelsen Social og sundhedsassistentuddannelsen Valgfagskatalog Grundforløb 2 rettet mod: Social og sundhedshjælperuddannelsen Social og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2017 1. OM VALGFAGSKATALOGET... 3 2. BONUSFAG:

Læs mere

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Niveauer og vejledende varighed Niveau F: 2,0 uger Niveau E: 2,0 uger Niveau D: 2,0 uger Niveau C: 2,0 uger 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil Læringsaktiviteter Grundforløbets 1. del Fagretning: Sunde valg og livsstil målrettet social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 Human2Human

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 Human2Human Valgfagskatalog Grundforløb 1 Human2Human Gældende for hold med start efter 1. august 2017 OM VALGFAGSKATALOGET... 3 1. BONUSFAG ENSOMHED... 4 2. BONUSFAG GANG I DEN... 6 3. BONUSFAG MESTER I KONFLIKTMÆGLING...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion ERHVERVSFAG Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion Bilag 19 Vejledende varighed 2,0 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven bliver introduceret til de erhvervsfaglige

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

Prøvebeskrivelse Dansk niv. F, E, D og C

Prøvebeskrivelse Dansk niv. F, E, D og C Prøvebeskrivelse Dansk niv. F, E, D og C Gælder for alle elever/hold startet før 1. august 2019 Denne prøvebeskrivelse tager afsæt i BEK nr. 683 af 08/06/2016, bilag 4 Beskrivelse af prøven Der afholdes

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

Fagplan. Dansk C-niveau. UDDANNELSE: GF 2 maler, el, smed, industritekniker og automekaniker

Fagplan. Dansk C-niveau. UDDANNELSE: GF 2 maler, el, smed, industritekniker og automekaniker Fagplan Dansk C-niveau UDDANNELSE: GF 2 maler, el, smed, industritekniker og automekaniker LÆRER: Dorte Jensen FORMÅL: Danskfaget i erhvervsuddannelserne bidrager gennem tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Detailslagter Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailslagter

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Ernæringsassistent Indhold 1. Fagets formål og profil... 2 1.1 Fagets formål... 2 1.2 Fagets profil... 2 2. Faglige mål og fagligt indhold... 3 2.1. Faglige mål... 3 2.3 Fagligt

Læs mere

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne BEK nr 683 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

PRØVEVEJLEDNING. Dansk Niveau F, E, D og C

PRØVEVEJLEDNING. Dansk Niveau F, E, D og C PRØVEVEJLEDNING Dansk Niveau F, E, D og C Gældende for hold med start efter 1. januar 201 Indhold Mål... 3 Forudsætning for prøven... 3 Prøveform... 3 Prøvens tilrettelæggelse... 4 Eksaminationsgrundlag...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Eventkoordinatoruddannelse med specialer

Eventkoordinatoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Eventkoordinatoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag F IT F Du skal derfor

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Fagplan. Engelsk E-niveau

Fagplan. Engelsk E-niveau Fagplan Engelsk E-niveau UDDANNELSE: GF 2 smed, industritekniker og automekaniker LÆRER: Claus Tassing FORMÅL: Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle elevens fremmedsproglige viden, færdigheder

Læs mere

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 1 EUX

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 1 EUX Tillæg til LUP FOR Grundforløb 1 EUX Gældende for hold startet efter 1. august 2018 EUX Velfærd Grundforløbets 1. del Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd GF1

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Kontoruddannelsen med speciale EU-Business Formålet med faget er, at eleven udvikler

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1

Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1 Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1 Eksamensform Eksamen er mundtlig og varer 30 min incl. lodtrækning af eksamensopgave (dokumentation) og karaktervotering. Mindst 2 uger før du skal til eksamen,

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Læreplan Dansk. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019

Læreplan Dansk. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019 Læreplan Dansk 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Danskfagets kerne er arbejdet med det danske sprog samt udviklingen af alment dannende og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at præsentere,

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid Merkantile uddannelser: 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler

Læs mere

Eventkoordinatoruddannelsen

Eventkoordinatoruddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Eventkoordinatoruddannelsen Vejledende uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Læreplan Identitet og medborgerskab

Læreplan Identitet og medborgerskab Læreplan Identitet og medborgerskab 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Læreplan Naturfag. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019

Læreplan Naturfag. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019 Læreplan Naturfag 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Naturfag indeholder elementer fra fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med teknologi, sundhed,

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Nedenstående bedømmelseskriterier i grundfaget dansk er gældende for følgende uddannelsesforløb: Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Dansk niveau

Læs mere

Undervisningsplan Engelsk D GF2

Undervisningsplan Engelsk D GF2 Undervisningsplan Engelsk D GF2 Indhold Faglige undervisningsmål på Engelsk D... 2 Elevbeskrivelse:... 3 Fagligt indhold:... 3 Dokumentation:... 3 Tilrettelæggelse og didaktiske overvejelser:... 4 Elevarbejdstid:...

Læs mere

Innovation B valgfag, juni 2010

Innovation B valgfag, juni 2010 Bilag 17 Innovation B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger

Læs mere

Erhvervsintro: Undervisningens mål er at eleven på et grundlæggende niveau kan:

Erhvervsintro: Undervisningens mål er at eleven på et grundlæggende niveau kan: LUP - lokal undervisningsplan for GF1 Business (EUD og EUX - detail, handel og kontor) Erhvervsfag 1-3: Beskrivelse af opbygning og læringsmål i forhold til de enkelte projekter jf. bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager og konditor

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager og konditor Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager og konditor Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Naturfag E Du skal derfor

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Rev. februar 2018 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen BILAG 3 Bedømmelsesplaner Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen Indhold Bilag 3 Bedømmelsesplaner for GF 1... 3 Bilag 3.1 - EUD... 3 Bilag 3.1.1 Løbende

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Sociale/samarbejdsmæssige kompetencer Personlige kompetencer Borgeren Udviklingskompetencer Faglige kompetencer

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Handelsuddannelsen med specialer Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

GRUNDFORLØB. 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

GRUNDFORLØB. 1. og 2. del. Undervisningsministeriet GRUNDFORLØB Undervisningsministeriet 11. juni 2014 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Forside. Lokal undervisningsplan 2017 for fagretningen. To hjul og metal. På Herningsholm Erhvervsskole. To hjul og Metal side 1

Forside. Lokal undervisningsplan 2017 for fagretningen. To hjul og metal. På Herningsholm Erhvervsskole. To hjul og Metal side 1 To hjul og Metal side 1 Forside Lokal undervisningsplan 2017 for fagretningen To hjul og metal På Herningsholm Erhvervsskole Projektoversigt Projektoversigt skabelon 17 Vær To hjul og Metal side 2 Målmatrix

Læs mere

Forside. Lokal undervisningsplan 2018 for fagretningen. To hjul og metal. På Herningsholm Erhvervsskole. To hjul og Metal side 1

Forside. Lokal undervisningsplan 2018 for fagretningen. To hjul og metal. På Herningsholm Erhvervsskole. To hjul og Metal side 1 To hjul og Metal side 1 Forside Lokal undervisningsplan 2018 for fagretningen To hjul og metal På Herningsholm Erhvervsskole Målmatrix Skabelon 28. februar 2018 09:32 Målmatrix E2, E3 dansk E og C To hjul

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Salg, sundhed og stil

Salg, sundhed og stil Salg, sundhed og Stil side 1 Forside Lokal undervisningsplan 2017 for fagretningen Salg, sundhed og stil På Herningsholm Erhvervsskole Projektoversigt 8. februar 2017 08:43 Projektoversigt skabelon Brobygning

Læs mere

Salg, sundhed og stil

Salg, sundhed og stil Salg, sundhed og Stil side 1 Forside Lokal undervisningsplan 2018 for fagretningen Salg, sundhed og stil På Herningsholm Erhvervsskole Projektoversigt Skabelon 8. februar 2017 08:43 Projektoversigt skabelon

Læs mere

Kulturfag B Fagets rolle 2. Fagets formål

Kulturfag B Fagets rolle 2. Fagets formål Kulturfag B - 2018 1. Fagets rolle Fagets rolle er at give eleverne en forståelse for egen kultur såvel som andre kulturer gennem teorier, metoder, cases og ud fra praksis. Faget omfatter forskellige tilgange

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Gældende fra 1. august 2015 Afdelingen for Social-

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN GF1 (LUP)

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN GF1 (LUP) DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN GF1 (LUP) Grundforløb del 1 Kjærgård Landbrugsskole Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser, Landbrugsuddannelsen 20 uger Side 1 af 62 Den lokale undervisningsplan GF1 (LUP) Kjærgård

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Mediefag B. 1. Fagets rolle

Mediefag B. 1. Fagets rolle Mediefag B 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kommunikativ og kulturel sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Udvikling og trivsel målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv.

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv. Mediefag C 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kulturel og kommunikativ sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Skabelon for læreplan

Skabelon for læreplan Kompetencer Færdigheder Viden Skabelon for læreplan 1. Identitet og formål 1.1 Identitet 1.2 Formål 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Undervisningen på introducerende niveau tilrettelægges

Læs mere

Hvor er jeg? 1-5 ( 5 er bedst)

Hvor er jeg? 1-5 ( 5 er bedst) Navn: Hvor er jeg? - ( er bedst) Arbejdspladskultur Værksted Dansk Eng Have forståelse for hvordan en produktiv og inkluderende arbejdspladskultur kan skabes Have forståelse for samarbejde og samspils

Læs mere