Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob."

Transkript

1 A s s e n s Nørregade Glamsbjerg Tel Fax Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen i 3. og 4. kvartal og første halvdel af 2009 har betydet, at mange fleksjobmodtagere er blevet ledige, ligesom der er blevet vanskeligere at etablere fleksjob for de borgere, som er blevet godkendt til fleksjob. Borgere godkendt til fleksjob modtager enten ledighedsydelse eller kontanthjælp/særlig ydelse i deres ledighedsperiode. Jobcentret har et stort fokus på området og har haft succes med, at etablere fleksjob. Udviklingen i efteråret og foråret 2009 har betydet, at gruppen er steget, og niveauet er på det højeste nogensinde. Området er økonomisk incitamentsstyret af lovgivningen, med mange tidsfrister og metodeanvendelse, disse skal overholdes for, at der ikke mistes refusion: Følgende er eksempler herpå: 1. Anden aktør kan i henhold til loven inddrages efter et halvt års ledighed. 2. Anden aktør skal i henhold til loven inddrages efter et års ledighed. 3. Fleksjobsager skal revurderes 12 måneder efter en godkendelse. 4. Kommunen modtager ikke refusion såfremt den fleksjobgodkendte ikke er kommet i et fleksjob efter 18 mdr.

2 Den stigende tilgang af sager har medført flere opfølgninger, flere revurderinger og en større anvendelse af eksterne aktører. Såfremt denne udvikling skal bremses vil det være vigtigt med en målrettet og tidlig indsats, så fleksjobsgodkendte er i et fleksjob, inden der er gået 18 måneder. Fleksjobsområdet er ligesom sygedagpengeområdet et område, som ved investering af medarbejderressourcer kan nedbringe de økonomiske udgifter. Der er følgende hovedpunkter: 1. Der kan ikke hjemtages refusion når ledighedsperioden er mere end 18 måneder. 2. Der skal gives tilbud om anden aktør efter ½ år, og efter 1½ skal den fleksjobsgodkendte varetages af en anden aktør. 3. Den negative udvikling medfører et mistet skatteprovenu og øget udgift til offentlige forsørgelse. Dette notat indledes med en kort gennemgang af reglerne for godkendelse af fleksjob, herefter følger en beskrivelse af udviklingen inden for området, og som det tredje kategoriseres målgrupperne efter varighed med fokus på de tidsfrister, der skal overholdes. Efterfølgende beskrives de aktuelle indsatser, og der laves et overslag på de forventede udgifter for at opretholde indsatserne i Endelig laves der en konsekvensberegning af, hvad den aktuelle udvikling betyder, og hvilke muligheder der anbefales Assens Kommune har. Godkendelse til fleksjob Personer, som er godkendt til et fleksjob, har en varig nedsat arbejdsevne, jfr. lovgivningen har de muligheder og rettidigheder i den periode, der går fra godkendelsen, til fleksjobbet er etableret. Et fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed, og det følger overenskomster og lønmodtagerlovgivning. Da arbejdstageren ikke har en fuld arbejdsevne, får virksomheden et tilskud fra kommunen. Dvs., at kommunen i princippet betaler for nedsættelsen af arbejdsevnen, og arbejdsgiveren betaler løn for det arbejde, der udføres. Arbejdsgiveren kan modtage en lønrefusion på enten ½ eller 2/3 En person, der er visiteret til fleksjob, kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn. I stedet får vedkommende som hovedregel ledighedsydelse ved ledighed og fleksydelse, når vedkom- 2

3 mende når fleksydelsesalderen (60 år) under forudsætning af, at de har indbetalt til denne ordning. Personer, som er godkendt til fleksjob, men som modtager kontanthjælp på tidspunktet for godkendelsen, vil fortsat modtage kontanthjælp, indtil etablering af fleksjob. De har ret til en særlig ydelse, hvis ikke de har ret til fuld kontanthjælp, for eksempel på grund af ægtefælles indtægt. Disse personer har samme rettigheder, som personer på ledighedsydelse. Kommunen modtager i dag refusion for udgifterne til ledighedsydelse, svarende til 35 % uanset om de er aktiveret eller ej. Omregnet til 2010-priser betyder det, at kommunen modtager kr om året per borger. 1 For kontanthjælpsmodtagere betyder det, at der omregnet til 2010-priser årligt modtages refusion for ikke-forsørgere på kr og kr for forsørgere. Kommunen mister refusion, når den fleksjobgodkendte har været ledig i mere end 18 måneder inden for de sidste 36 måneder. Der skal opnås ansættelse i minimum 9 måneder, førend retten til refusion genoptjenes. Omregnet til 2010-tal betyder det, at kommunen risikere at miste følgende per borger: kr i refusion per år på ledighedsydelse kr i refusion per år for ikke-forsørgere på kontanthjælp kr i refusion per år for forsørgere på kontanthjælp. I ændringsforslaget L165 til loven om sygedagpenge, loven om en aktiv beskæftigelsesindsats, loven om en aktiv social politik og loven om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.) ændres refusionsreglerne i 3 stykkerne 6 og 7, til at kommunen fra 1. januar 2010 modtager 65 % refusion fra staten, når borgere er i aktive tilbud. I de øvrige tilfælde vil kommunen kun modtage 35 % refusion ligesom i dag. Det vil sige, at kommunen i højere grad end nu får et økonomisk incitament til at sikre en aktiv linje over for borgere, som er godkendt til fleksjob, men som er ledige uanset ydelsesgrundlaget. 1 Dette beløb er fundet ved at tage 91 % af dagpengesatsen fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2010 fra Finansministeriet på 3,7 % og ganget med 35 %, som er den refusion, kommunen modtager på ledighedsydelse. 3

4 De fleksjobgodkendte har i henhold til loven visse rettigheder og krav, som Jobcentret skal overholde. Ifølge 73 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har borgere ret til at blive henvist til anden aktør efter 6 måneders ledighed. Endvidere skal den fleksjobgodkendte henvises til anden aktør efter 12 måneders ledighed. Derfor er Jobcentret afhængig af at samarbejde med andre aktører for at opfylde disse lovmæssige forpligtelser. Når en fleksjobgodkendt har været ledig i 12 måneder, skal kommunen revurdere, om den pågældende person fortsat er til rådighed for fleksjob. Det vil sige, at kommunen på ny skal vurdere arbejdsevne og tage stilling til, om der evt. skal gives et andet tilbud end fleksjob. Denne revurdering skal ske hver gang, personen på ny har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Perioder, hvor personen har modtaget ledighedsydelse under barsel, tæller ikke med. Ankestyrelsen har i sin praksisundersøgelse af fleksjob og ledighedsydelse (December ) anført, at der i revurderingen af retten til fleksjob på landsplan har været for mange forsinkelser. Dette betyder to væsentlige forhold, som der bør være opmærksomme på: for det første er der en generel fokus på, at fleksjobsagerne revurderes på et grundigt fagligt grundlag og til tiden. For det andet er det vigtigt at sikre, at Jobcentret har de nødvendige ressourcer til at sikre den rettidige opfølgning på sagerne. Da der var højkonjunktur, var fokus på at få etableret fleksjob i virksomheder, hvor den fleksjobgodkendte var under afprøvning af arbejdsevnen. Som det vil fremgå nedenfor, er situationen ændret, men det er stadig Jobcentrets holdning, at en tidlig indsats er altafgørende for arbejdet. Udviklingen fra 1. juli 2006 til april 2009 Jobcentret havde allerede fra sin etablering fokus på ledighedsydelsesområdet, der blev i maj 2006 udarbejdet et fælles projekt ledighedsydelse for de tidligere seks kommuner, som i dag er Assens Kommune. Projektet tog afsæt i, at ankestyrelsen i januar 2006 havde udarbejdet en praksisundersøgelse på fleksjobområdet. Dette førte til, at reglerne på fleksjob- og ledighedsydelsesområdet blev ændret. Ankestyrelsen har gennemført sin anden praksisundersøgelse i december. 4

5 Skæringsdatoen for denne redegørelse er den 1. juli 2006, hvor reglerne om bevilling af fleksjob blev ændret. Der var i juli fuldtidspersoner på ledighedsydelse, Antallet faldt jævnt i gennem den næste periode, direkte afledt af en fælles indsat på området, og i april var der 78 fuldtidsledige, det hidtigste laveste antal, i maj 2009 var der 145 fuldtidsledige. Ledighedsydelse. Antal fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2009 Assens Stigningen i 4. kvartal og 1. kvartal 2009 medfører store udfordringer for den eksisterende indsats, da den medfører større krav til rettidighed anvendelse af anden aktør og udfordringer med få etableret aktive forløb med henblik på etablering af fleksjob, specielt når der er lavkonjunktur, som medfører der skal anvendes flere ressourcer på at få indgået aftaler med virksomhederne. Der er i dag 15 kontanthjælpsmodtagere, som er godkendte til et fleksjob. Disse bliver i grad høj aktiveret på værkstederne, hvor der er etableret en speciel indsats for at få disse i fleksjob. Udviklingen fra 1. kvartal til 1. kvartal 2009 viser, at der er store udfordringer til indsatsen over for de fleksjobgodkendte, da afgang af sager er faldet meget. 5

6 Sagsflow på ledighedsydelser fra 1. kvartal til 1. kvartal Påbegyndte sager Afsluttede sager kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2009 Der er en samlet stigning i antallet af påbegyndte ledighedsydelsessager på 10 helårspersoner fra 1. kvartal til 1. kvartal 2009, svarende til en tilgang på 35,7 %, der har i samme periode ikke været en væsentlig forøgelse i påbegyndte sager. Det er udviklingen blandt de afsluttede sager, som er ændret markant, da der er betydelige færre sager, som bliver afsluttet i 1. kvartal 2009 sammenlignet med 1. kvartal. Det er vigtig at være opmærksom på, at udviklingen i 4. kvartal og 1. og 2. kvartal 2009 har haft store konsekvenser for mange fleksjobgodkendte, Jobcentrets indsats på området og økonomien. Målgruppens sammensætning Målgrupperne for fleksjobgodkendte på ledighedsydelse og kontanthjælp kan deles op i fire undergrupper: 1. Ydelsesmodtagere før første fleksjob 2. Ledighedsydelse mellem fleksjob 3. Ledighedsydelse under sygdom/barsel 6

7 4. Ledighedsydelse under ferie Hver gruppe har sine udfordringer. I forhold til den første gruppe handler det primært om at finde et fleksjob og gerne hurtigt. For den anden gruppe er der behov for at revurdere, om borgerne skal gennemføre nye afklaring m.h.p. at afprøve arbejdsevnen. I de to sidste målgrupper er der taler om en midlertidig ordning. De nuværende sager fordeler sig ud fra følgende interval: Nytilkendt 1/7-09 < ½ år 1/ /6-09 <1 år 1/ /12-08 < 1½ år 1/ /6-08 < 2 år 1/ /12-07 < 2½ år 1/ /6-07 < 3 år 1/ /12-06 < 3½ år 1/ /6-06 >3½ år 1/7-05 I alt Ledighedsydelse Kontanthjælp Skæringsdatoen er 1. juli 2009, hvor der var 129 borgere på ledighedsydelse. Af intervallerne fremgår det, at 43 forløb havde en varighed på et halvt år eller derunder. Efter 4. januar 2010 ændres refusionsreglerne hvorefter aktive forløb for borgerne medfører en refusion på 65 %. Nogle af de 43 forløb har varighed på et halvt år, og disse borgere har ret til at vælge en anden aktør. 36 forløb har en varighed på mellem et halvt og et helt år. Heraf kan nogle vælge anden aktør, hvorimod andre skal tilbydes. De 36 sager skal revurderes i henhold til bestemmelserne om den årlige revurdering, hvilket vil sige, at revurdering skal være påbegyndt inden for 12 måneder og afsluttet senest 18 måneder efter en fleksjobgodkendelse, såfremt dette ikke overholdes mistet refusion i 36 måneder på både ledighedsydelse og eventuelt fleksjob, denne opfølgning skal løbende finde sted hver 12 måned. Det er derfor vigtigt, at der er tilstrækkelig ressourcer til at kunne overholde tidsfristerne og inddrage anden aktør, da det ellers kan medføre store økonomiske konsekvenser. 7

8 I 2009 har der indtil nu været et tab på kr i refusion på ledighedsydelsessager med varighed over 18 måneder. Hvis den nuværende udvikling fortsætter uændret, forventes et yderligere tab på kr For 2009 kan det betyde et tab på kr For kontanthjælpsmodtagere godkendt til fleksjob drejer det sig om et tab årlig på kr eller kr afhængig af om den fleksjobgodkendte er forsørger eller ikke-forsørger. Indsatserne Der kan peges på to typer for indsatser, som skal sikre, at de fleksjobgodkendte kommer i arbejde. Det første indsatsområde er en tidlig indsats, så borgeren kommer i et fleksjob inden for et halvt år eller senest inden for et år, så der ikke skal anvendes ressourcer til at lave revurderinger. Barrieren for denne indsats er lav konjunktur, dog etableres der stadig fleksjob, men tidsforbruget er længere, da der er svære at finde og motivere virksomhederne til at ansætte en i fleksjob. I den nuværende situation er 52 personer på henholdsvis kontanthjælp og ledighedsydelse, som jfr. loven kan vælge anden aktør. Videre skal Jobcentret budgettere med faste tilbud til 92 personer. Der forventes at være en gruppe, på hvem der påbegyndes en sag om førtidspension. Det vil sige, at der som minimum vil være 79 borgere, som skal modtage tilbud. Jobcentrets virksomhedskonsulent er ansvarlig for 57 sager. Han indgår samarbejde med anden aktør i forhold til 11 af disse personer det vil sige, at anden aktør foretager det afklarende arbejde og så etablere han fleksjobbene. 23 af sagerne er andre afklarende forløb, enten som virksomhedspraktik eller afklaring til pension. I de 23 sager er virksomhedskonsulenten ene ansvarlig for afklaring, praktik og etablering af fleksjob. Således dækker han selv 40,4 % af de sager, hvor han er ansvarlig. I forhold til det samlede behov på ledighedsydelse, svarer de 23 sager 31,8 %, det vil sige, at Jobcentrets virksomhedskonsulent dækker godt en tredje del af alle de arbejdsprøvning der foretages. I april 2009 blev der etableret en ekstra indsats for, at få for kontanthjælpsmodtagere godkendt til fleksjob gjort aktive. Formålet er at få dem beskrevet og afklaret, så der kan etableres fleksjob det forventes, at de starter med en optræning først på værkstederne og efterfølgende i virksomheder. Forløbet rummer indsatsen 10 personer, status er: en er i praktik på en virksomhed med henblik på at komme i fleksjob, 7 er i gang med afklaringsforløb på værkstederne og 2 skal afklares om der er grundlag for førtidspension. 8

9 Udover dette forløb på værkstederne er der i Jobcentret ansat en virksomhedskonsulent til at få borgerne i fleksjob, fra den 1. august udvides dette til 2 virksomhedskonsulenter. Der anvendes, ud over den lovpligtige anvendelse af ekstern aktør på området, en aktør til ca. 25 borgere. I øjeblikket er der et samarbejde med ca. 5 aktører. Økonomisk beregning Som det fremgår, har udviklingen i 4. kvartal og 1. kvartal 2009 haft en række konsekvenser både i relation til mængder og til økonomi. På baggrund af de foreliggende tal er der foretaget en fremskrivning af den økonomiske udvikling i Antal hel Refusionssats årspersoner Udgift Refusion I alt Kontanthjælpsmodtagere 0, Særlig ydelse 0, Ledighedsydelse mellem fleksjob 0, Ledighedsydelse ved ferie 0, Ledighedsydelse ved sygdom/barsel 0, Ledighedsydelse uden refusion 0, Driftsudgifter til ledighedsydelse 0, I alt For at stoppe den nuværende økonomiske udvikling på området er der nødvendigt at iværksætte en tidlig indsats som medfører, at borgere godkendt til fleksjob ikke venter så lang tid på deres fleksjob. På den baggrund er opstillet to cases: 1. I den første forsætter den nuværende udvikling uden indsats. 2. I den anden ansættes en ekstra medarbejder fra den Case 1 Vi gør ikke mere end i dag og investere dermed ikke i at vende udviklingen og stoppe for stigningen i antallet af borgere på ledighedsydelse, hvilket ligeledes betyder, at antallet af på ledighedsydelse over 18 måneder vil stige. 9

10 2009 I kr. Antal helårspersoner Udgift Refusion I alt Kontanthjælpsmodtagere Særlig ydelse Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse ved ferie Ledighedsydelse ved sygdom/barsel Ledighedsydelse uden refusion Driftsudgifter til ledighedsydelse I alt Ovenstående er fundet ud fra det faktiske forbrug i de første 6 måneder som er fremskrevet til resten af I kr. Antal helårspersoner Udgift Refusion I alt Kontanthjælpsmodtagere Særlig ydelse Ledighedsydelse passiv Ledighedsydelse aktiv Ledighedsydelse ved ferie Ledighedsydelse ved sygdom/barsel Ledighedsydelse uden refusion Driftsudgifter til ledighedsydelse I alt Driftsudgifter til ledighedsydelse er fundet ved at fremskrive forbruget fra 2009 med reguleringssatsen på 3,7 %. Det ses, at der fra 2009 til 2010 er sket en stigning i det samlede antal af borgere på ledighedsydelse. Stigningen ses i antallet af ledighedsydelse over 18 måneder. Case 2 Udtryk for en aktiv indsats hvor der gøres en indsats for at bremse udviklingen i modtagere af ledighedsydelse. Dette gøres ved at ansætte en konsulent fra 1. september 2009 til 31. marts 2010 og fra 1. april 2010 vender en medarbejder på orlov tilbage til Jobcentret. Formålet med ansættelsen af konsulenten er at minimere antallet af modtagere af ledighedsydelse uden refusion, dvs. borgere som har været på ledighedsydelse over 18 måneder. 10

11 2009 I kr. Antal helårspersoner Udgift Refusion I alt Kontanthjælpsmodtagere Særlig ydelse Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse ved ferie Ledighedsydelse ved sygdom/barsel Ledighedsydelse uden refusion Driftsudgifter til ledighedsydelse Udgift til virksomhedskonsulent Evt. straf for overskridelse af konto I alt Det forudsættes, at virksomhedskonsulenten fortsætter med at reducere antallet af modtagere af ledighedsydelse uden refusion i Medarbejderen som vender tilbage fra orlov 1. april 2010 skal stå for at aktivere 30 helårspersoner om året, men da vedkommende ikke er der hele 2010, er der indregnet, at vedkommende får aktiveret 23 helårspersoner I kr. Antal helårspersoner Udgift Refusion I alt Kontanthjælpsmodtagere Særlig ydelse Ledighedsydelse passiv Ledighedsydelse aktiv Ledighedsydelse ved ferie Ledighedsydelse ved sygdom/barsel Ledighedsydelse uden refusion Driftsudgifter til ledighedsydelse Driftsudgifter på konto Udgift til virksomhedskonsulent Medarbejder hjemvendt fra orlov Evt. straf for overskridelse af konto I alt I ovenstående er regnet med, at der købes forløb hos anden aktør til 56 personer på en varighed af 13 uger og til en ugepris på kr. Dette øger aktiveringsgraden og dermed antallet af modtagere på ledighedsydelse, hvor der kan hentes den høje refusionssats. 11

12 Overblik I kr Case Case Forskel Det ses af ovenstående skema at ved at investere i dette område opnås en besparelse på 4,3 mio. i 2010 sammenlignet med den case, hvor der ikke gøres mere end i dag. Assens Kommune bliver i forbindelse med denne lov reguleret i DUT beløbet med kr. I regneeksemplet er der ikke taget højde for effekter af aktivering, som gerne skulle medføre en yderligere reduktion i antallet af borgere på ledighedsydelse. Dette vil betyde yderligere besparelser. 12

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Hvilke kommuner er bedst?

Hvilke kommuner er bedst? 08-0772 - MELA - 14.04.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvilke kommuner er bedst? Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort en analyserapport om omfanget af sygefraværet.

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere i match 2: Anvendelse og effekter

Virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere i match 2: Anvendelse og effekter CABI-ANALYSE Virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere i match 2: Anvendelse og effekter De senere år har der været meget fokus på brugen af virksomhedsrettet aktivering. Det er en udbredt opfattelse,

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge Varighedsbegrænsning på sygedagpenge I denne analyse undersøges de dynamiske effekter (adfærdsændringer) af den generelle varighedsbegrænsning på sygedagpenge. Formålet med analysen er at identificere

Læs mere

BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion

BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter -3.000-3.000-3.000-3.000 Indtægter 1.500 1.500 1.500 1.500

Læs mere

Antal fleksjob i vækst

Antal fleksjob i vækst Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 18, 24. september 2013 Antal fleksjob i vækst, side 1 Flest kvinder i ressourceforløb, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side 6 Antal

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

FORSØG MED ANDRE AKTØRER TIL FOR- MIDLING AF FLEKSJOB

FORSØG MED ANDRE AKTØRER TIL FOR- MIDLING AF FLEKSJOB FORSØG MED ANDRE AKTØRER TIL FOR- MIDLING AF FLEKSJOB Projektbeskrivelse Baggrund Kommunerne skal tilbyde fleksjob til borgere, som er godkendt til fleksjob. Der er store forskelle kommunerne imellem,

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

1. Orientering fra UU om de unges brug af uddannelsessystemet

1. Orientering fra UU om de unges brug af uddannelsessystemet Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. februar 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Henrik Bolberg (A) - formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Grethe Larsen

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 19. marts 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20120319 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Status på udviklingen indenfor ledighedsydelse og fleksjob

Status på udviklingen indenfor ledighedsydelse og fleksjob Status på udviklingen indenfor ledighedsydelse og fleksjob, juli 2010 Status på udviklingen indenfor ledighedsydelse og fleksjob For Haderslev Kommune har udviklingen indenfor ledighedsydelse været meget

Læs mere

Sammenfatning. December 1999. Dansk Arbejdsgiverforening

Sammenfatning. December 1999. Dansk Arbejdsgiverforening Sammenfatning December 1999 Dansk Arbejdsgiverforening Socialpolitikken & arbejdsmarkedet, sammenfatning Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 16 arbejdsgiverorganisationer

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Notat om ledighedsydelse og fleksjob

Notat om ledighedsydelse og fleksjob Notat om ledighedsydelse og fleksjob 1 jan okt nov dec jan jan okt nov dec jan okt Udvikling 213-14 Udvikling i antal personer på længerevarende ydelser 35 3 25 2 15 1 5 2.45 2.4 2.35 2.3 2.25 2.2 2.15

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne?

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Anette Hansen, seniorkonsulent 11. November 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Det kan du få

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Den Månedsstatistik til Job- og arbejdsmarkedsudvalget januar 2011.

Den Månedsstatistik til Job- og arbejdsmarkedsudvalget januar 2011. Den 21.2.2011 Månedsstatistik til Job- og arbejdsmarkedsudvalget januar 2011. Ledigheden for de forsikrede ledige er steget meget fra december 2010 til januar 2011. Stigning er på 261 forsikrede ledige

Læs mere