Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl."

Transkript

1 Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

2 Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge ofte giver anledning til tvivl og spørgsmål, har vi udarbejdet denne pjece for at give dig overblik over reglerne og dine muligheder. Det er din kommune, der administrerer barselloven og udbetaler barseldagpenge. Socialrådgivningen i DSA kan hjælpe dig med telefonisk vejledning om barseldagpenge ud fra princippet om hjælp-til-selvhjælp. Du kan få yderligere information på vores hjemmeside dsa.dk. Denne pjece er henvendt til ledige, studerende, nyuddannede og andre, der ikke er i en fast ansættelse. Er du i arbejde, kan du læse om barselorlov på din fagforenings hjemmeside. Det er også her, du finder oplysninger om barsel orlov med løn. Selvstændig erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller kan på dsa.dk læse, om de særlige betingelser for barseldagpenge, der gælder for dem. 3

3 Sådan gør du, hvis du skal have barn Betingelser for at få barseldagpenge Ansøgning og ansøgningsfrist Er du ledig og modtager arbejdsløshedsdagpenge, skal du afmelde dig som jobsøgende på den dag, du begynder din barselorlov. Samtidig skal du give DSA besked. Herefter modtager du det skema du skal bruge til at søge om barseldagpenge. Når du har udfyldt skemaet, skal du hurtigst mulig sende det til kommunen og senest otte uger efter fødslen. Søger du senere, mister du retten til barseldagpenge for den del af orlovsperioden, der ligger forud for din ansøgning. Du skal ligeledes kontakte DSA for et få sendt til skema, hvis du er: Timelønnet vikar eller Af anden årsag uden beskæftigelse uden at være meldt ledig Dagpengeberettiget medlem af a-kassen Der er forskel på din ret til fravær og din ret til barseldagpenge. Din ret til fravær Som mor har du ret til fravær fire uger før, din forventede fødsel også kaldet din termin. Efter fødslen har du pligt til fravær i 2 uger og ret til orlov i 12 uger og herefter 32 uger (forældreorlov) i alt 46 uger efter fødslen. Som ledig kan du forlænge de 32 uger med 8 uger. Dermed kan fraværsperioden efter fødslen komme op på 54 uger. Som far har du ret til 2 ugers sammenhængende fædreorlov i forbindelse med fødslen. 1. Du skal have været i uafbrudt beskæftigelse i de sidste 13 uger umiddelbart før fraværet og i denne periode have haft mindst 120 timers arbejde 2. Du skal være dagpengeberettiget medlem af a-kassen 3. Du skal have afsluttet en uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned eller 4. Være elev i lønnet praktik. Ledig og på barsel Når du som ledig modtager arbejdsløshedsdagpenge fra DSA og skal på barselorlov, opfylder du beskæftigelseskravet om at være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse. Som forældre har I begge ret til at holde orlov efter den 14. uge. I kan derfor holde forældreorloven på 32 eller 40 uger sammen eller hver for sig. Er du af en anden grund ikke beskæftiget uden at være meldt ledig, kan dagpengeretten i a-kassen sikre dig, at du kan få barseldagpenge. Din ret til barseldagpenge Timelønnet vikar For at få ret til barseldagpenge fra kommunen, Du kan få ret til barseldagpenge, når skal du som lønmodtager op- du enten opfylder beskæftigelseskrav fylde ét af følgende beskæftigelseskrav: nr. 1 om 120 timers arbejde inden for 4 5

4 Du skal melde dig ind i DSA senest 14 dage efter din uddannelse er afsluttet Meld dig ind på dsa.dk Du har en særlig ret til barseldagpenge, hvis du føder inden for den første måned efter din uddannelse er afsluttet Du har en særlig ret til barseldagpenge, hvis din forventede termin ligger inden for den første måned efter, du har afsluttet din uddannelse 13 uger eller beskæftigelseskrav nr. 2 om at være dagpengeberettiget medlem af a-kassen. Studerende Er du studerende og modtager SU, vil du kunne få ekstra SU i form af fødselsklip. Læs mere på Opfylder du enten beskæftigelseskrav nr. 1 eller 2, vil du også kunne få barseldagpenge. Føder du, inden du har afsluttet din uddannelse, er din eneste mulighed for at få barseldagpenge, at du bliver optaget som dimittend i a-kassen. Du får ret til barseldagpenge fra den dag, du opnår dagpengeret i DSA. Datoen for, hvornår du har ret til dagpenge som dimittend, er enten dagen efter din uddannelse er afsluttet, eller en måned efter du er uddannet. Du vil herefter få barseldagpenge i resten af 46-ugers-perioden regnet fra barnets fødsel. Tidspunktet for din dagpengeret afhænger af, om du er optaget i DSA under uddannelsen, om du har været medlem et år inden uddannelsen er afsluttet, eller om du er optaget som dimittend i forbindelse med afslutningen af din uddannelse. Nyuddannet uden dagpengeret i a-kassen i den første måned efter uddannelsen Du har en særlig ret til barseldagpenge, hvis du opfylder beskæftigelseskrav nr. 3, dvs., at: Du føder inden for den første måned efter din uddannelse er afsluttet eller Fire-ugersperioden før din termin starter inden for den første måned, efter du har afsluttet uddannelsen. Ligger fire-ugersperioden før din termin eller føder du senere end måneden efter, du afsluttede uddannelsen, får du kun ret barseldagpenge, hvis du enten er: Optaget som dimittend i a-kassen eller har Været i uafbrudt ansættelse i de sidste 13 uger med mindst 120 timers arbejde umiddelbart før fraværet 6 7

5 Hvornår starter orloven og hvor længe Hvor meget kan du få Som forældre har I sammen ret til dagpenge i 52 uger, som fordeles på følgende vis: Til moderen Dagpenge fire uger før forventet fødsel og i 14 uger efter fødslen. Til faderen (fædreorlov) Dagpenge i to sammenhængende uger efter fødslen. Til begge forældre (forældreorlov) Efter den 14. uge efter fødslen har I sammen ret til barseldagpenge i 32 uger, som I frit kan fordele mellem jer. Hvis I deler de 32 uger, skal I begge opfylde beskæftigelseskravet (se side 5) for at kunne få dagpenge. Barselpengene kan højst udgøre et be løb, der svarer til arbejdsløshedsdagpengene. Er du ledig og går på barselorlov, vil du få det samme i barseldagpenge, som du får i arbejds løsheds - dagpenge. Bliver du ledig under barselorloven, fx hvis et deltidsvikariat stopper, skal du være opmærksom på, om dagpengene beregnes ud fra timetallet. Sker det, kan du få beregnet en sats i DSA og dermed få barseldagpenge svarende til arbejdsløshedsdagpengene. Har du født før din uddannelse er afsluttet, eller er du optaget i DSA som nyuddannet, vil du få barseldagpenge svarende til dimittendsatsen. Er du optaget i DSA som nyuddannet og har haft arbejde, kan du få beregnet en ny sats, når du har haft dagpengeret i seks måneder. Beregningen sker på baggrund af de seneste tre måneder, hvor du har arbejdet mindst 24,7 timer om ugen uden samtidig at modtage arbejdsløshedsdagpenge. Du kan se de aktuelle satser dsa.dk. 8 9

6 Generelt om barseldagpenge og orlov Fastsættelse af fødselstidspunkt Terminsdatoen bestemmes ud fra en ultralydsscanning foretaget i uge 12 eller senest i uge Det er selve datoen for fødslen, der bestemmer orlovens start efter fødslen, hvad enten du føder før eller efter terminsdatoen. Skal du føde ved kejsersnit, er det da toen for kejsersnittet, der er afgørende for, hvornår fire-ugersperioden begynder. Flerbørnsfødsler Retten til barseldagpenge er knyttet til fødslen. Det betyder, at retten til orlov og barseldagpenge er den samme uanset antallet af børn ved fødslen. Vikaransat Er du ansat i et vikariat med ret til barselorlov med løn otte uger før din termin, Arbejde under barsel Er du fuldt ledig, når orloven starter, og og dit vikariat udløber tidligere end fire Udskudt orlov Når du er gået på barselorlov, har du du herefter begynder at arbejde på nedsat uger før din termin, kan du tidligst få Som ledig skal orloven holdes samlet. mulighed for at begynde at arbejde tid, vil barseldagpengene for de re- barseldagpenge fire uger før terminen. Det vil sige, at du ikke kan udskyde tidligst to uger efter fødslen. Perioden sterende timer fortsætte frem til det tidspunkt, I den situation kan du melde dig ledig i dele af den. Du kan heller ikke holde med barseldagpenge kan dog ikke forlænges hvor de oprindeligt ville være op- jobcentret og få arbejdsløshedsdag- tidligere udskudt orlov. med arbejdstimerne. hørt uden, at orlovsperioden forlænges penge fra DSA, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Ansat i vikarbureau/timelønsansat Det kan være en fordel, at du får beregnet en dagpengesats af DSA, som kommunen bruger til at udbetale barseldagpenge efter. Barseldagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse udgør nemlig samme beløb som arbejdsløshedsdagpenge. Forlængelse af 32-ugers-perioden Er du ledig kan du, inden for 32 ugers perioden, meddele kommunen, at du vil strække barslen med otte uger. Når perioden forlænges, nedsættes barseldagpengene med virkning fra det ønskede tidspunkt. Det samlede beløb, der på dette tidspunkt endnu ikke er udbetalt, fordeles herefter på de resterende uger inklusiv forlængelsen.

7 Arbejdede du allerede inden din orlov på nedsat tid og fik supplerende dagpenge fra DSA, kan du efter to uger fra fødslen, begynde at arbejde i mindre omfang end før orloven og på den måde forlænge den. Du vil modtage barseldagpenge for de timer, du holder orlov og løn for de timer, du arbejder. Kommer du i arbejde under forældre- orloven, og der er mere end otte uger tilbage af din orlov, vil du blive betragtet som beskæftiget og have mulighed for at udskyde orloven til senere. Om at deltage i undervisningsforløb og dagpasningstilbud og mv. For at have ret til barselsdagpenge skal orloven som udgangspunkt tilbringes sammen med barnet. Det betyder, at du skal være i daglig kontakt med barnet. Du kan derfor godt deltage i undervisning, og dit barn kan være i et dagpasningstilbud under orloven, uden at du mister retten til dagpenge. Optjening af feriedagpenge Som medlem af en a-kasse optjener du ret til feriedagpenge på baggrund af de udbetalte barseldagpenge. Ferie og barsel Når du som ledig er på barselorlov, har du ikke mulighed for at afbryde orloven for at holde ferie. Du kan derfor ved hovedferiens udløb den 30. september få attesteret dit feriekort fra tidligere arbejdsgiver med, at du ikke har kunnet holde ferie på grund af barselorlov. Du vil så få feriepengene udbetalt uden fradrag i barseldagpengene. Ophold i udlandet For at få barselsdagpenge skal du som hovedregel opholde dig i Danmark, når barselperioden begynder. Har du fået denne ret, kan pengene godt udbetales i udlandet. Det er en forudsætning, at du er sammen med dit barn og, at du ikke arbejder under orloven i udlandet. Det samme gælder for eventuel restferie ved ferieårets udløb den 30. april. Her er det kommunen, der skal attestere feriekortet. Har du på grund af barselorloven ikke kunnet holde ferie med optjente feriedagpenge fra DSA inden ferieårets udløb, mister du retten til de optjente feriedagpenge, da de ikke kan overføres til næste ferieår. I særlige situationer, fx ved udstationering, kan du få barselsdagpenge i udlandet fra begyndelsen af barselorloven

8 ANDRE PERSONGRUPPER Revalidering Som mor på revalidering med revalideringsydelse gælder, at du i forbindelse med graviditet, barsel og adoption bevarer revalideringsydelsen i fire uger før fødslen og 46 uger efter fødslen med mulighed for otte ugers forlængelse. Vær opmærksom på, at faren i denne situation kan få barseldagpenge under forældreorloven. Som far på revalidering med revalideringsydelse gælder, at du bevarer revalideringsydelsen i to ugers fædreorlov efter fødslen og i 32 uger efter fødslen. De 32 uger kan forlænges med otte uger. For at have ret til revalideringsydelse under barselorlov, skal du være under revalidering efter en jobplan. Revalideringen må ikke afsluttes i forbindelse med barslen. Selve revalideringsperioden forlænges med orlovsperioden. barseldagpenge i samme omfang som ledige. På vej til fleksjob Får du ledighedsydelse efter, du er godkendt til fleksjob, bevarer du ved graviditet og barsel ledighedsydelsen i samme omfang som ledige. Du står ikke til rådighed for fleksjob i den periode. Du har ikke ret til ledighedsydelse i forbindelse med adoption. Får du, efter du er godkendt til fleksjob den særlige ydelse, bevarer du ikke den særlige ydelse ved graviditet, barsel og adoption. Du kan undersøge i kommunen, om du har mulighed for at få kontanthjælp. Kontanthjælpsmodtager Får du kontanthjælp som mor gælder følgende: omfang denne ret ikke er udnyttet af faderen. Får du kontanthjælp som far gælder følgende: Du har ret til kontanthjælp uden at stå Sygedagpengemodtager til rådighed for arbejdsmarkedet i fire Du har ret til kontanthjælp i to sammenhængende Får du sygedagpenge, har du ved uger før fødslen, 14 uger efter fødslen uger efter fødslen og gravi ditet, barsel og adoption ret til og 32 uger umiddelbart derefter, i det desuden i 32 uger under forældreorlokassen PKA ven i det omfang, moderen ikke har udnyttet denne ret. Ydelse fra PKA Hvis du er sygemeldt på grund af din graviditet og modtager barseldagpenge fra kommunen, kan du søge om pensionsbidragsbetaling fra pensions-

9 Særlige omstændigheder Behandling for barnløshed Skal du behandles for barnløshed, kan du ikke få barseldagpenge. I stedet kan du henvende dig til kommunen og høre om mulighederne for at få sygedagpenge. Ny graviditet Bliver du gravid, mens du får barseldag penge, skal du holde orlov med barsel dagpenge i forhold til den nye graviditet. Det betyder, at den orlov, du ikke har nået at holde fra forrige fødsel, falder bort. Sygdom før barsel Bliver du sygemeldt i forbindelse med din graviditet, kan du få udbetalt barseldagpenge tidligere end fire uger før din forventede fødsel. Din ansøgning om barseldagpenge skal være modtaget i kommunen senest en uge efter din første fraværsdag. Efter sygemeldingen vil du modtage et oplysningsskema fra kommunen. Det er vigtigt, at du returnerer skemaet til Kommunen skal i fraværsperioden lave opfølgning på dit sygeforløb, frem til du enten bliver rask eller begynder din barselorlov fire uger før fødslen. Sygdom under barselorlov Bliver du syg under orloven, vil du som udgangspunkt fortsætte med at få barseldagpenge. Det vil sige, at orloven hverken kan udskydes eller suspenderes. Se også næste afsnit. Faderens ret til barselorlov ved moders sygdom Hvis moderen dør eller ikke kan passe barnet på grund af sygdom, kan faderen overtage moderens ret til barseldagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Abort, dødfødt barn, dødsfald, bortadoption Har du aborteret, spontant eller provokeret, har du ret til barseldagpenge, så længe du er uarbejdsdygtig på grund af aborten. Er barnet dødfødt, dør eller bortadopteres inden udløbet af 32. uge efter fødslen, har moderen ret til fravær med barseldagpenge i 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Et barn, der fødes efter udgangen af den 22. svangerskabsuge, anses for at være dødfødt. Er barnet dødfødt eller dør inden for de første 14 uger efter fødslen, bevarer faderen sin ret til to ugers fædreorlov med dagpenge. Dør et adoptivbarn inden den 32. uge efter modtagelsen, kan den ene af forældrene få dagpenge i 14 uger efter barnets død. Adoption Adopterer du et barn, er du omfattet af de nævnte regler om barselorlov, hvis adoptionsmyndighederne har bestemt, at du i en periode skal være hjemme med barnet. Foregår adoptionen i udlandet, har du ret til barseldagpenge i fire uger før modtagelsen af barnet. Perioden kan dog for længes til otte uger, hvis afgiver - landets myndigheder kræver, at du skal opholde dig der i en længere periode. Ved modtagelsen af barnet forstås det tidspunkt, hvor afgiverlandet har godkendt, at du, som adoptionssøgende, kan rejse ud af landet med barnet. Ved adoption i Danmark, har du mulighed for barseldagpenge i op til to uger, før du modtager barnet. Det kræver, at du i perioden før selve modtagelsen skal opholde dig samme sted som barnet. Barn indlagt på sygehus Bliver barnet indlagt på sygehus i løbet af de første 46 uger efter fødslen, forlænges perioden med ret til dagpenge med indlæggelsesperiode dog højst i tre måneder. Retten til at forlænge dagpengeperioden gælder ikke fade- Er der behov for mere fravær, kan der være mulighed for at få sygedagpenge kommunen inden for svarfristen. rens ret til dagpenge i to uger. fra kommunen

10 Klagemuligheder Kommunens afgørelse om barseldagpenge kan klages til Beskæftigelsesankenævnet. Du har ret til at få en skriftlig afgørelse med begrundelse og ret til at få aktindsigt. Klagefristen er på fire uger. Klagen skal sendes til den kommune, der har truffet afgørelsen. Kommunen vil herefter vurdere sagen på ny, og såfremt afgørelsen fastholdes, sender kommunen den til nævnet. Beskæftigelsesankenævnets afgørelse er endelig. Ankestyrelsen kan dog beslutte at behandle en sag, når Ankestyrelsen skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning. 18

11 udgivelse april 2010 DANSKE SUNDHEDSORGANISATIONERS ARBEJDSLØSHEDSKASSE SANKT ANNÆ PLADS 30 POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE

FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE VEJLEDNING OM REVALIDERING, FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSION 2 VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Arbejdsdirektoratet Den 8. maj 2003 Indholdsfortegnelse Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Ret til orlov efter ligebehandlingsloven og barseldagpenge efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks 1103-1009 København K - e-post: adir@adir.dk Tlf. 38 10 60 11 - Tlf. tid: 11.00-15.00

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Hvad du bør vide, når du venter barn

Hvad du bør vide, når du venter barn Graviditet & barsel Hvad du bør vide, når du venter barn JULI 2010 Forord INDHOLD Socialpædagogernes Landsforbundets formål med denne pjece er at beskrive rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.3 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Januar 2006 4. udgave 0. OM DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDNING... 5 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 6 2.1. GENERELT... 6 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Mere end bare en a-kasse

Mere end bare en a-kasse Mere end bare en a-kasse Din sikkerhed altid DSA kender dit fag bedre end nogen anden a-kasse DSA er til for alle dem, der hjælper andre med at få en sundere og bedre hverdag. Vi er a-kasse for nyuddannede,

Læs mere

Mere end bare en a-kasse

Mere end bare en a-kasse Mere end bare en a-kasse Din sikkerhed altid DSA kender dit fag bedre end nogen anden a-kasse DSA er til for alle dem, der hjælper andre med at få en sundere og bedre hverdag. Vi er a-kasse for nyuddannede,

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Ledernes arbejdsløshedskasse 4 udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Vejledning til nyuddannede 2011 Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udskyder seniorjobbet:... 2 1.2

Læs mere

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Seniormøde 2016 Uddannelsesforbundet Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Dagpenge Kravene for at få udbetalt dagpenge: A-kasse medlem i mindst 1 år 1 års arbejde (1.924 timer) på fuldtid inden for de seneste

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse. Værd. at vide om ledighed. A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse. Værd. at vide om ledighed. A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse Værd at vide om ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere