Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer i reglerne for seniorførtidspension"

Transkript

1 Sagsnr Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som et sikkerhedsnet under nedslidte lønmodtagere, der ikke længere har ret til at gå på efterløn men som samtidig er for raske til at kunne gå på førtidspension. Ordningen trådte i kraft den 1. januar Ordningen benyttes dog kun i begrænset omfang, og derfor finder LO, at der er behov for ændringer. Dette til gavn for nedslidte LO-medlemmer, der i fravær af forbedringer i ordningen må tilbringe de sidste år frem til folkepensionsalderen på kontanthjælp eller som selvforsørgende. LO s vigtigste forslag er som følger: Kriteriet for at kunne få førtidspension skal lempes. Forslaget indebærer, at seniorer hvis arbejdsevne er så lav, at personen ikke kan blive selvforsørgende ved ordinært arbejde, får mulighed for at opnå førtidspension. Mulighed for at vælge fleksjob eller ressourceforløb. Nedslidte seniorer bør have krav på at blive visiteret til fleksjobordningen eller komme i ressourceforløb, så de kan udnytte den resterende del af arbejdsevnen. Med ovenstående to forslag opnås, at nedslidte får valgfrihed mellem førtidspension, ressourceforløb og fleksjob. Deltagelse i arbejdsprøvning skal være frivilligt for seniorer. Forslaget er stillet for at undgå, at nedslidte seniorer efter visitation til fleksjob, skal gennemgå langvarige og perspektivløse arbejdsprøvninger. Nedslidte seniorer skal undtages fra stramningerne i reglerne for fastholdelsesfleksjob. Som følge af den politiske aftale om fleksjob blev mulighederne for fleksjob på hidtidig arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob) forringet, og der er siden da sket et drastisk fald i antallet af fastholdelsesfleksjob. LO s forslag vil kunne medvirke til at vende udviklingen. Der etableres en fasttrackordning til fleksjob. Fasttrack ordningen kan løse det nuværende problem med udsigtsløse og langvarige arbejdsprøvninger. Sygedagpengeloven ændres, således at sygedagpengeperioden kan forlænges, hvis der er ansøgt om seniorførtidspension Forslaget vil føre til, at flere sygedagpengemodtagere vil ansøge om seniorførtidspension.

2 Ordningen Seniorførtidspension kan tilkendes til personer med en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, som har under fem år tilbage til pensionsalderen. Betingelserne for at modtage seniorførtidspension er de samme som betingelserne for at modtage førtidspension 1. Kriterierne er således uændrede, der er blot tale om en ny ansøgningsmulighed. Forskellen mellem almindelig førtidspension og seniorførtidspension er alene, at en ansøgning om seniorførtidspension skal behandles af kommunen inden for et halvt år, og at ansøgeren ikke skal igennem et langvarigt forløb med arbejdsprøvninger for at udvikle arbejdsevnen. Seniorførtidspensionen kan således betragtes som en ny ansøgningsmulighed og et fasttracksystem til at få førtidspension for folk, der har under fem år tilbage til pensionsalderen. Konsekvensen bliver derfor, at de seniorer, der er for nedslidte til at kunne fortsætte på arbejdsmarkedet, men som ikke opfylder kriterierne for at kunne modtage førtidspension, må tilbringe deres sidste år frem til pensionsalderen på sygedagpenge, en lav kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse eller ægtefælleforsørgelse. Tilgang til ordningen Ifølge tal fra Ankestyrelsen blev der i 2014 tilkendt seniorførtidspension til i alt 196 personer, og i 2015 s første tre kvartaler har der været 170 nye tilkendelser. Da lovforslaget blev fremsat, skønnedes det, at antallet af modtagere af seniorførtidspension ville være knap 900 helårspersoner i 2014 og knap helårspersoner i Tilgangen til ordningen har således været langt mindre end forventet. Det vides ikke om årsagen er, at nedslidte lønmodtagere har svært ved at opfylde kriterierne for beskæftigelseskravet (se ad. 3), om det skyldes, at arbejdsevnen ikke vurderes tilstrækkeligt nedsat eller om det skyldes, at kommunerne ikke kender til ordningen og derfor undgår at oplyse potentielle modtagere om muligheden for at ansøge om seniorførtidspension. Årsagerne varierer formentlig fra kommune til kommune, men faktum er, at mange af dem, der har de fysisk krævende jobs, ikke har fået muligheden for at blive omfattet af ordningen. LO s forslag vurderes at medføre at maksimalt flere personer vil befinde sig på seniorførtidspension på langt sigt 3. Forbedringsmuligheder Målgruppen for forbedringsmulighederne er de seniorer, der er for nedslidte til at kunne fortsætte på arbejdsmarkedet men som ikke opfylder de nuværende kriterier for at modtage førtidspension. Da LO og FTF afgav høringssvar til tilbagetrækningsreformen, havde vi tre forslag til forbedring af ordningen vedr. seniorførtidspension: 1. At kriterierne for tilkendelse af seniorførtidspension gøres mere lempelige for personer, som ellers ville kunne få efterløn, og dermed har haft et langvarigt og stabilt a-kassemedlemskab. 1 Betingelserne for at modtage førtidspension fremgår af lovens 16, jvf senere i notatet. 2 Kilde: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension. 3 Tallene er behæftet med en relativt stor grad af usikkerhed. LO s beregninger er vist i bilag 1. 2

3 2. De sygemeldte, som ikke er syge nok til pension men for syge til at kunne opnå efterlønsbevis eller dagpenge fra a-kassen, bør i stedet tilkendes fleksjob. Derved kan de udnytte den tilbageblevne arbejdsevne og fortsat have en garanti for en indtægt. 3. Af aftalen om tilbagetrækning fremgår det, at målgruppen blandt andet består af personer, som har haft en langvarig arbejdsmarkedstilknytning. Dette defineres som mindst års fuldtidsbeskæftigelse og længere for deltidsansatte. Mange kvinder har kun haft deltidsarbejde enten fordi de ikke kan klare mere af helbredsmæssige grunde, eller fordi de ikke kan få fuldtidsarbejde. LO og FTF mener, at det vil medføre stor forskelsbehandling, at kvinder får sværere ved at opnå seniorførtidspension og foreslår derfor denne begrænsning fjernet af hensyn til ligestillingsperspektivet. I stedet bør der lægges vægt på a-kasseanciennitet. Ud over disse tre forslag har LO s arbejdsgruppe peget på følgende forslag: 4. Kommunen skal kunne indstille til seniorførtidspension. Ifølge gældende regler skal borgeren selv ansøge om seniorførtidspension. Det betyder, at man kun kan få vurderet sin sag, hvis man selv kender til ordningen og søger. Den lave afslagsprocent for ansøgninger om seniorførtidspension indikerer dog, at kommunerne ikke informerer om ordningen i tilstrækkeligt omfang (se ad. 4). Hvis kommunen får mulighed for at indstille borgeren til seniorførtidspension, vil jobcentrene have en udvidet forpligtelse til at vejlede om muligheden for seniorførtidspension. I praksis vil det betyde, at kommunen skal tage aktivt stilling til, om en borger er i målgruppen. Dette vil også medvirke til at udbrede kendskabet til ordningen i kommunerne. Ifølge reglerne for førtidspension kan kommunen indstille en borger til førtidspension. LO foreslår disse regler paralelliseret til seniorførtidspension. Kommunens indstilling til førtidspension skal naturligvis ske med borgerens samtykke. Ad 1. Lempeligere tilkendelseskriterier Af LO s seniorpolitiske strategi fremgår det, at ældre skal have mulighed for at trække sig værdigt tilbage. Det er ikke værdigt, at nedslidte ældre skal tilbringe den sidste tid af arbejdslivet som arbejdsløse fleksjobbere på ledighedsydelse. Disse personer bør kunne tilkendes førtidspension. For at fremme en værdig tilbagetrækning, foreslår LO at lempe tildelingskriterierne: Hvis arbejdsevnen er så lav, at personen ikke kan blive selvforsørgende ved ordinært arbejde, skal personen tilkendes førtidspension. Det fremgår af 16 i lov om social pension, at: 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. 3

4 Stk. 3. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension efter stk. 1 eller 2, 1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og 2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Stk. 3, nr. 2) indebærer, at hvis personen med en varigt nedsat arbejdsevne kan blive selvforsørgende i form af et fleksjob, kan der ikke tilkendes førtidspension. Konkret foreslår, LO, at stk. 3 nr. 2) ikke skal gælde for seniorer, dvs. der indføres følgende nye bestemmelse særligt for nedslidte seniorer: Stk. 4. For personer med mindre end 5 år til folkepensionsalderen er det en betingelse for at få tilkendt førtidspension efter stk. 1 eller 2, 1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og 2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende ikke har mulighed for at blive selvforsørgende i ordinært arbejde. Selvforsørgelse kan fx defineres som et ordinært arbejde på mindst det timetal, der skal opnås for at få dagpengeret. Det skal bemærkes, at den nye foreslåede bestemmelse ikke forhindrer, at en murer med nedslidte knæ eller et FOA-medlem med dårlig ryg kan blive ansat på ordinære vilkår i en stilling, hvor vedkommende ikke belaster de nedslidte dele af kroppen. Ad 2. Krav på fleksjob og ressourceforløb Målgruppen for dette forslag er de nedslidte seniorer med under 5 år til folkepensionsalderen - som stadig ønsker at arbejde og bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, men som hverken kan få tilkendt førtidspension eller få dagpenge fra a-kassen, fordi de ikke kan stå fuldt til rådighed som følge af den nedsatte arbejdsevne. Målgruppen er således den samme gruppe som under forslag 1, men med forslag 2 får personerne også mulighed for selv at vælge at blive på arbejdsmarkedet i form af et fleksjob eller et ressourceforløb. LO foreslår, at: Disse personer bør have krav på at blive visiteret til fleksjobordningen eller komme i ressourceforløb, så de kan udnytte den resterende del af arbejdsevnen 4. Forslaget vil således være til gavn for de nedslidte, som selv ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet, men som har behov for ressourceforløb eller et fleksjob. Hvis LO s forslag 1 gennemføres, vil personerne have krav på førtidspension, og hvis forslag 2 gennemføres, vil personerne endvidere have krav på ressourceforløb eller et fleksjob med et rimeligt timetal. Arbejdstageren bør have en valgmulighed. 4 Tilkendelseskriteriet for at kunne få fleksjob ifølge forslag 2 kunne være, at personen har fået afslag på dagpenge fra a-kassen som følge af manglende rådighed. Dette er en umiddelbart særdeles ubureaukratisk procedure, men rejser nogle principielle juridiske overvejelser i de tilfælde, hvor a-kassens afgørelse er forkert, hvorved kommunens tilkendelse af fleksjob vil hvile på et forkert grundlag. Efterfølgende tvister om a- kassens afgørelse, vil øge bureaukratiet. LO s seniorpolitiske arbejdsgruppe har ikke lagt sig fast på dette, blandt andet fordi et forslag om en sådan tilkendelsesprocedure, bør drøftes med LO a-kasserne forinden. 4

5 Såfremt LO s forslag vedtages, og personerne dermed får krav på fleksjob, kan der være en risiko for at personerne visiteres til dårlige mikrofleksjob uden mulighed for progression i fleksjobbet. For at undgå, denne situation, foreslår LO, at: Personer i målgruppen skal kunne sige nej til mikrofleksjob 5. I dag er der en lovmæssig uklarhed i forhold til, hvordan bestemmelserne om mikrofleksjob hænger sammen med reglerne for tilkendelse af seniorførtidspension. Mikrofleksjob tilkendes i de situationer, hvor der er mulighed for forbedring af arbejdsevnen, mens tilkendelse af seniorførtidspension blandt andet kræver at arbejdsevnen er varigt nedsat. Reglerne kan således tolkes derhen, at personer, der er tilkendt mikrofleksjob, ikke efterfølgende kan få tilkendt seniorførtidspension. LO deler ikke denne fortolkning. Ovenstående forslag fra LO vil afhælpe, at medlemmer afskæres muligheden for seniorførtidspension, blot fordi de kommer i et mikrofleksjob. LO finder ikke, det er værdigt, såfremt nedslidte seniorer efter visitation til fleksjob, skal gennemgå langvarige og perspektivløse arbejdsprøvninger. Dog kan arbejdsprøvninger i visse tilfælde gavne medlemmets muligheder for fastholdelse på arbejdsmarkedet. LO foreslår derfor, at: Deltagelse i arbejdsprøvning skal være frivilligt for seniorer. Som følge af den politiske aftale om fleksjob blev mulighederne for fleksjob på hidtidig arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob) forringet, og der er siden da sket et drastisk fald i antallet af fastholdelsesfleksjob. LO mener, at: Nedslidte seniorer skal undtages fra stramningerne i reglerne for fastholdelsesfleksjob. Det skal bemærkes, at personer, der tilkendes fleksjob ifølge forslag 2, vil oppebære en højere indtægt end personer, der tilkendes førtidspension ifølge forslag 1. Derved er der incitament til at falde ind under forslag 2 frem for forslag 1 hvilket vil øge arbejdsudbuddet og mindske de offentlige udgifter, men dog kun i begrænset omfang som følge af målgruppens beskedne størrelse. Der bør fastsættes regler for, hvordan timetallet i den nye fleksjob bestemmes. LO s seniorpolitiske arbejdsgruppe har ikke forholdt sig til denne problematik. Forslaget kræver konsekvenserettelser i LAB-lovens regler vedrørende tilkendelse af fleksjob ( 70). Fasttrack ordning for (senior)fleksjob Seniorer der ansøger om fleksjob risikerer i dag at skulle igennem mange og langvarige arbejdsprøvninger hvilket i visse tilfælde kan være spild af livskvalitet og samfundets penge fordi personerne er tæt på folkepensionsalderen. 5 Der hentydes her til mikrofleksjob ifølge 70, stk. 2 i LAB-loven. 5

6 LO foreslår derfor, at: Der etableres en fasttrackordning til fleksjob. Formålet med fasttrack ordningen skal være at løse det nuværende problem med udsigtsløse og langvarige arbejdsprøvninger. Konkret foreslår LO, at følgende tekst tilføjes til loven: Personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet kan fra 5 år før folkepensionsalderen ansøge om fleksjob (seniorfleksjob). I sådanne sager iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen. Kommunalbestyrelsen kan dog indhente nye oplysninger til brug for sagens afgørelse. Kommunalbestyrelsen forelægger sagen for kommunens rehabiliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om fleksjob. Kommunen skal afgøre sagen inden for et halvt år Såfremt der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at en i øvrigt berettiget person - er berettiget til seniorfleksjob, kan personen ikke bevilliges seniorfleksjob. Personen har derefter mulighed for at søge ifølge de normale regler for fleksjob. Dette svarer til de nugældende regler for ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag hvor man både kan søge ud fra det foreliggende grundlag og derefter efter de almindelige regler. Det vurderes, at forslaget om seniorfleksjob kan gennemføres som en fravigelse til LABlovens 70, stk. 3 (og justering af dokumentationskravet i 70a). Såfremt LO s forslag vedtages, og personerne dermed får krav på fleksjob, kan der være en risiko for at personerne visiteres til dårlige mikrofleksjob uden mulighed for progression i fleksjobbet 6. For at undgå denne situation, foreslår LO, at: Personer i målgruppen skal kunne sige nej til mikrofleksjob. Ad 3. Langvarig arbejdsmarkedstilknytning Af aftalen om tilbagetrækning fremgår det, at målgruppen blandt andet består af personer, som har haft en langvarig arbejdsmarkedstilknytning. Dette defineres som mindst års fuldtidsbeskæftigelse og længere for deltidsansatte. I praksis defineres fuldtidsarbejde som indbetaling af fuldt ATP-bidrag, hvilket kræver 27 timer/ugen. Af bekendtgørelsen til seniorførtidspension fremgår det endvidere, at kommunen har mulighed for at inddrage en række betragtninger i sine vurderinger, som bløder op på de i loven udmeldte betingelser. Det betyder fx, at perioder, hvor der er arbejdet mere end der kræves for fuld indbetaling af ATP, tæller mere. Det fremgår også af bekendtgørelsen, at arbejdets karakter kan have en betydning for tilkendelsen, så erhverv, der er særligt belastende, giver anledning til, at kommunen kan lade det tælle til ansøgerens fordel. Sådanne individuelle vurderinger bør i højere grad reguleres som en ret for borgeren direkte i loven, og i mindre grad overlades til kommunens vurdering, som bekendtgørelsen lægger op til. 6 Ifølge 70, stk. 2 i LAB-loven. 6

7 For at tydeliggøre at ansættelse i mere end 27 timer tæller som fuldtidsbeskæftigelse, foreslår LO, at Det i selve loven indskrives at fuldtidsbeskæftigelse defineres som mindst 27 timer om ugen 7. For at øge muligheden for tilkendelse af seniorførtidspension til tidligere fuldtidsansatte som pga. arbejdsulykke, nedslidning eller sygdom går ned i arbejdstid eller skifter arbejdsplads for at kunne klare et ordinært arbejde på nedsat tid, foreslår LO, at Efter 55 år alderen kræves der mindre ATP indbetaling end fuld tid (dvs mindre end 27 timer). Kravet kunne f.eks. være ATP indbetaling på mindst 18 timer timer, svarende til de eksisterende grænser for ATP-bidrag. Ad 4. Kommunen skal kunne indstille til seniorførtidspension Sammenligner man afslagsprocenten for ansøgninger om seniorførtidspension med ansøgninger om almindelig førtidspension på det foreliggende grundlag, ser man at afslagsprocenten for seniorførtidspension er langt lavere, jf. figur 1. Dette kan indikere, at kommunen ikke vejleder om den nye seniorførtidspensionsordning i tilstrækkeligt omfang. Figur 1: Afslagsprocent. Ansøgninger om seniorførtidspension hhv. alm. førtidspension på det foreliggende grundlag, 1. kvt kvt ,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 79,27% 15,38% 1. kvt ,95% 4,26% 2. kvt ,37% 10,19% 3. kvt ,09% 6,58% 4. kvt ,26% 9,02% 1. kvt ,63% 4,11% 2. kvt ,77% 6,94% 3. kvt Førtidspension på det foreliggende grundlag Seniorførtidspension Dette underbygger til en vis grad formodningen om, at forklaringen på det lave antal af seniorførtidspensionstilkendelser også skal findes i kommunernes utilstrækkelige vejledning om ordningen, da de seniorer, der søger den nye seniorførtidspensionsordning, i overvejende grad får tilkendt seniorførtidspension. Den markante forskel sandsynliggør, at hvis kommunerne havde informeret mere om ordningen, havde de to grupper af ansøgere været mere ensartede, hvilket havde medført mere ensartethed i afslagsprocenterne. 7 LO s forslag indebærer ikke en materiel ændring i loven. Der er blot tale om at flytte tekst fra den underliggende bekendtgørelse ind i selve loven for dermed at tydeliggøre reglerne

8 Man kan retteligt sammenligne ansøgninger om seniorførtidspension med ansøgninger om almindelig førtidspension på det foreliggende grundlag, da en ansøgning om seniorførtidspension ifølge ordningen skal behandles inden for et halvt år, og der må ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud i disse sager. Det er derfor mere korrekt at sammenligne med førtidspensionsansøgninger på det foreliggende grundlag end at sammenligne med almindelige førtidspensionsansøgninger. Seniorførtids- og førtidspensionsansøgninger på det foreliggende grundlag har nemlig det til fælles, at de ikke indeholder langvarige arbejdsprøvninger og sygdomsafklaringsforløb, sådan som ansøgninger om almindelig førtidspension gør. Det medfører at sagsbehandlingen af de to ordninger er sammenlignelig. Øvrige forbedringer Sygedagpengemodtagere skal som udgangspunkt, iflg loven, i jobafklaringsforløb efter 22 uger på sygedagpenge. Den syge kan dog fortsætte på sygedagpenge, såfremt der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter 17, stk. 2, i lov om social pension. 17 stk 2 vedrører almindelig førtidspension på det foreliggende grundlag. LO ønsker at denne bestemmelse i sygedagpengeloven udvides så den også gælder, hvis der søges om seniorførtidspension. Seniorførtidspensionsordningen har en række lighedspunkter med tilkendelse af førtidspension på det foreliggende grundlag, blandt andet fordi der ikke må iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud i disse sager. LO foreslår, derfor, at: Sygedagpengeloven ændres, således at sygedagpengeperioden kan forlænges, hvis der er ansøgt om seniorførtidspension Forslaget vil føre til, at flere sygedagpengemodtagere vil ansøge om seniorførtidspension. Derudover vil kommunens oplysning til borgerne om ordningen formentlig øges hvis LO s forslag indskrives i sygedagpengeloven. 8

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? 29. april 216 Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? Af Michael Drescher, Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen og Laust Hvas Mortensen I 211 blev

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Reform af fleksjob. Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012. Kontorchef Kirsten Brix Pedersen

Reform af fleksjob. Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012. Kontorchef Kirsten Brix Pedersen Reform af fleksjob Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato:

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen

Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen 4. januar 2011 Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen Sammenfatning Den typiske efterlønner er faglært eller ufaglært med mange år på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

A) Hvilke slags kategorier vil man inddele førtidspensionisterne i fremover?

A) Hvilke slags kategorier vil man inddele førtidspensionisterne i fremover? liaqutarilnnermut. Inatsisinillu Atuulitslnermut Naalakkersulsoqarfik Departementet for Familie og JustItsvæsen NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem afinatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge Beslutningsforslag nr. B 95 Folketinget 2009-10 OMTRYK 2. omtryk: Tabel indsat på side 3 Fremsat den 17. december 2009 af Lennart Damsbo-Andersen (S), Torben Hansen (S), Eigil Andersen (SF), Karsten Hønge

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Fleksjob og løntilskudsansættelser på KU

Fleksjob og løntilskudsansættelser på KU K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til HSU S A G S N O T A T Vedr.: Sagsbehandler: Fleksjob og løntilskudsansættelser på KU Camilla Lindqvist HR & ORGANISATION HR PERSONALEJURA NØRREGADE 10 HSU

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Statustal for beskæftigelsesområdet...1 18. Henvisning af sygemeldte

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering 08-0816 - JEHØ 13.05.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8845 Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering SFI har evalueret effekter af ændringer i sygedagpengeloven

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Indledning: Den nye fleksjobordning:

Indledning: Den nye fleksjobordning: Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2013:37 af 17. April 2013 Nye regler om fleksjob Løn- og ansættelsesvilkår mv. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - 70e skal anvendes ved fastsættelse af lønog

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat 1 2 Indkommet post 1 3 Rapport med retningslinjer for omgang med beboernes penge 1 4 Status

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob:

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Der er fuld gang i evalueringen af FØP-reformen. Dels er der offentliggjort en hovedrapport om evaluering af reglerne om førtidspension

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber.

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber. Notat Sagsnr.: 2012/0009182 Dato: 13. januar 2013 Titel: Orientering om reform af førtidspension og fleksjob Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Reform af førtidspension og fleksjob træder

Læs mere

Analyse 30. november 2014

Analyse 30. november 2014 . november Ca.. personer skønnes at opbruge deres dagpengeret i Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men vil antallet af dagpengemodtagere,

Læs mere

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål NOTAT $ T1 T Svar på de 12 konkrete spørgsmål September 2015 J.nr.2015-4148 Her finder I svar på jeres 12 spørgsmål. Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at: Det er kommunerne, der vurderer den enkelte

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

1. Status på indsatsen - herunder de to strategiske tiltag

1. Status på indsatsen - herunder de to strategiske tiltag Notat Sagsnr.: 15.2.-P5-1-17 Dato: 14-12-217 Titel: Status Fleksjob og Ledighedsydelse Sagsbehandler: Borgerservice og Beskæftigelse Udvalget Vækst og Erhverv drøftede på møde i juni 217 udfordringer for

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge Varighedsbegrænsning på sygedagpenge I denne analyse undersøges de dynamiske effekter (adfærdsændringer) af den generelle varighedsbegrænsning på sygedagpenge. Formålet med analysen er at identificere

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked - inkl. bilag Maj 2007 Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet 2 REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET...

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Kritik: Nedslidte danskere får Europas højeste pensionsalder - UgebrevetA4.dk 05-11-2015 09:50:42

Kritik: Nedslidte danskere får Europas højeste pensionsalder - UgebrevetA4.dk 05-11-2015 09:50:42 SENIORPROLETARIAT Kritik: Nedslidte danskere får Europas højeste pensionsalder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Torsdag den 5. november 2015, 05:00 Del: En gruppe seniorer er for syge til at arbejde

Læs mere

Antal fleksjob i vækst

Antal fleksjob i vækst Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 18, 24. september 2013 Antal fleksjob i vækst, side 1 Flest kvinder i ressourceforløb, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side 6 Antal

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Hvilke kommuner er bedst?

Hvilke kommuner er bedst? 08-0772 - MELA - 14.04.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvilke kommuner er bedst? Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort en analyserapport om omfanget af sygefraværet.

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005 Kommentarer til forslag

Læs mere

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne?

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Anette Hansen, seniorkonsulent 11. November 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Det kan du få

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

TEMA Reform af Førtidspension og Fleksjob BSU - 25.02.2014

TEMA Reform af Førtidspension og Fleksjob BSU - 25.02.2014 TEMA Reform af Førtidspension og Fleksjob BSU - 25.02.2014 Fra erhvervsevne til arbejdsevne Det rummelige arbejdsmarked og førtidspensionsreform fra 2001 Flest muligt beskæftiges på det ordinære arbejdsmarked,

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Vi lever længere. Levetiden har været stigende i Danmark siden midten af 1990 erne, men forskellen mellem de rigestes og fattigstes levetid er blevet

Læs mere

BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 1 / 8

BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 1 / 8 1 / 8 Med reformen af fleksjob og førtidspension den 1. januar 2013 er den hidtidige fleksjobordning blevet omlagt og målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne. I denne forbindelse blev løn-

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere