Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen"

Transkript

1 Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014

2 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede aftaler samt et ønske fra Ældreog Sundhedsudvalget besluttet at iværksætte en undersøgelse af borgernes oplevelse af information i forbindelse med kontakt til det kommunale sundhedsvæsen. Undersøgelsen skal kortlægge, hvordan borgere, der har været i forløb i det kommunale sundhedsvæsen, oplever den information de har modtaget i forbindelse med forløbet. På denne baggrund er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i perioden fra den 21. maj 2014, og ca. en måned frem. Der blev sendt breve til i alt 900 personer. Borgerne som modtog spørgeskemaet var tilfældigt udvalgt blandt de personer, som op til tre måneder før havde haft kontakt med den kommunale sygepleje i forbindelse med: Besøg fra akutteamet; ophold på midlertidig plads; kontakt med rehabiliteringsteamet; forebyggende hjemmebesøg samt modtagelse af sygeplejeydelser. Brevet indeholdt et følgebrev, selve spørgeskemaet som en frankeret svarkuvert. Ud af de 900 breve blev 37 breve returneret på grund af adresseændringer eller dødsfald, og der var derfor 863 mulige svar. Der blev modtaget i alt 345 udfyldte spørgeskemaer, hvilket giver en svarprocent på 40,0. Dette må siges at være en yderst tilfredsstillende svarprocent også i betragtning af, at mange af respondenterne er over 90 år. Denne rapport indeholder således resultaterne fra de 345 besvarelser. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag. Resumé 82 % af borgerne har været meget tilfredse eller tilfreds med den information man har fået under det forløb, som de har været igennem. 77 % er meget tilfreds eller tilfreds med den mundtlige information mens det tilsvarende er 66 % for den skriftlige information. 72 % af borgerne mener, at de fik den information, som de havde brug for under forløbet. Ca. 65 % af de adspurgte oplevede, at mængden af information var passende, og samme antal oplevede at den kom på det rette tidspunkt. Knap 80 % vurderer, at de forskellige medarbejdere fra kommunen, man har haft kontakt med i forløbet, har samarbejdet virkelig godt eller godt. Samtidig vurderes samarbejdet mellem kommune og praktiserende læge virkelig godt eller godt af 87 % af borgerne mens samarbejdet mellem kommune og hospital vurderes til virkelig godt eller godt af 67 % af borgerne. 86 % af borgerne har oplevet, at de er blevet inddraget i de beslutninger som er foretaget i forbindelse med deres forløb. Og 82 % af borgerne følte også, at der blev lyttet til dem. Generelt er der ingen signifikant forskel på borgernes vurdering på baggrund af alder, geografi eller hvilken ydelse man har modtaget. 2

3 Kontakten til kommunen Største delen af borgerne (43 %) er kommet i kontakt med kommunen efter indlæggelse på sygehuset, og herudover er 26 % kommet i kontakt via egen læge. Særligt borgere, der har modtaget forebyggende hjemmebesøg, er kommet i kontakt med tilbudet via anden kontakt med kommunen eller gennem egen henvendelse til kommunen. 3

4 Ca. en tredjedel af borgerne har været indlagt i forbindelse med forløbet. 4

5 Ca. halvdelen af borgerne har haft kontakt til deres praktiserende læge i forbindelse med det kommunale forløb. 5

6 Knap 40 % af borgerne har ikke tidligere modtaget hjælp til rengøring, personlig pleje, sygepleje eller hjælpemidler fra Viborg Kommune mens de øvrige 60 % havde modtaget hjælp til én eller flere af de nævnte ydelser. 6

7 Oplevelse af information Overordnet har 82 % af borgerne været meget tilfreds eller tilfreds med den information man har fået om, hvad der skulle ske i forløbet. 11 % af borgerne har enten været mindre tilfreds eller slet ikke tilfredse med denne information. 7

8 Lidt færre er tilfredse med den information man har fået om, hvad der skulle ske, når forløbet er slut - således er 66 % meget tilfreds eller tilfreds med informationen. 12 % af borgerne er mindre tilfreds eller slet ikke tilfreds med denne information. 8

9 66 % af borgerne er meget tilfreds eller tilfreds med den skriftlige information man har modtaget i deres forløb. 13 % er af borgerne er derimod enten mindre tilfreds eller slet ikke tilfreds med den skriftlige information. 9

10 I forhold til den mundtlige information om borgerens forløb eller behandling, så er 77 % af borgerne enten meget tilfreds eller tilfreds med denne information. Derimod er 12 % af borgerne mindre tilfreds eller slet ikke tilfreds med den mundtlige information. 10

11 72 % af borgerne oplevede, at de fik den information de havde brug for mens de øvrige 28 % gerne ville have haft mere information. Det har særligt været under forløbet, at borgerne har ønsket mere information. 11

12 Hvis du har svaret ja til foregående spørgsmål: Hvad ville du gerne have haft information om? Vedr. husligt arbejde og løft op til 10 Kg, efter operation. Genoptræning. Generelt mangler information. Vi + Anna har selv skulle henvende os. Jeg har et brev fra Viborg Kommune, hvor jeg blev tilbudt styrketræning, fra ca. 1 år siden til udgangen af Pludselig stoppede træningen nu i maj 2014? Jeg har ikke haft kontakt med kommunen, og har ikke haft noget sygdomsforløb. Det var først da vi startede på forløbet, at vi fik oplyst hvilke dage vi skulle møde! Det burde være oplyst ved tilmelding. Hvilke muligheder jeg havde, i mit specifikke tilfælde. Der er ingen sygeplejeske, der har informeret -og hermed videreinformeret plejepersonalet om forholdet og efterforløbet. Kun gennem egen læge og sygehus. Trods henvendelser fra min søn. hvad kurset helt konkret indeholdte Først på skadestuen, hvor jeg blev sendt hjem. / Dernæst kunne jeg ikke få tid ved egen læge, hvor sekretæren sagde jeg skulle tage panodil. Mest hjælp fra sygehus, eller hjælper fra kommunen, med efterbehandling som jeg selv måtte etablerer. Tidsperioden ved genoptræning. / Hvorfor er der ikke kommet en fra visitationen ved tilflytning? Jeg ville gerne vide hvem der kontakter hjemmeplejen, efter hospitalsindlæggelse. Hvor lang tid der går inden jeg får hjælp, når jeg har brug for hjælp og selv henvender mig. For eksempel ventetiden! Hvorfor der ikke blev givet information om min hjertesygdom, men kun min diabetes. Har rengøring hver 14. dag i 45 min, og har det stadig. Informationer om hvad der sker i Viborg. Gerne tidligere efter min flytning. (skive bliver ved) Hvad jeg kunne/skulle have gjort. Fik tilbuddet om rehabiliteringsforløbet alt for sent. Jeg skulle have haft det med det samme, og ikke ventet 1/2 år på det. Så havde det haft en meget bedre virkning på mig. Både Før, under og efter forløbet. Simpel introduktion. Tidligere møde med ny sygeplejerske og plejeteam, og gerne ang. halvårligt statusmøde. Diverse plejetilbud. Både under og efter forløbet. Der manglede både mundtlig og skriftlig information. Nogle praktiske forhold. God information fra Viborg sygehus, under indlæggelse. Om der er mulighed for en anden behandling. Angående ophold på Klosterhaven: / Opholdet varede i 6 dage, kom hjem pga. ny opdaget DM. / Der blev taget blodprøver, men ingen information om kost og lign. / / Der var så og sige ingen egentlig kontakt til personalet, og ingen samtale om forventninger til opholdet. Maden blev serveret, men jeg blev ikke vist spisestuen, eller i det hele taget vist rundt. Der blev heller ikke ydet hjælp til ting som f.eks at pakke sammen ved opholdets afslutning. / / Generelt havde jeg fået bedre hjælp ved at blive i hjemmet. Jeg ville gerne have vidst noget tidligere, hvornår der var plads. Jeg synes også det er for dårligt at man ikke har flere tilbud til yngre personer. Det kan ikke passe at fordi man er ung, og har brug for hjælp, er det eneste tilbud at komme plejehjem. Det er simpelthen for dårligt! Skriftlig begrundelse for skift fra sygepleje, til det kommunale sundhedscenter. Inden min hofteoperation kontaktede jeg kommunen for at få oplysninger om, hvilke muligheder, der var for et midlertidigt ophold efter operationen, da jeg i en periode ikke ville kunne klare mig hjemme. I den forbindelse talte jeg med en meget uvenlig medarbejder, der absolut ikke havde forståelse for min situation, og ikke stillede mig nogen aflastningsplads i udsigt. / / Efter operationen kom en medarbejder op på sygehuset til mig, og meddelte, at hun ikke havde nogen plads til mig. Jeg sagde at jeg så ville blive på hospitalet, da jeg ikke kunne klare mig selv, hvortil hun svarede at det måtte blive hospitalets problem. Herefter kom en sygeplejerske og meddelte, at kommunen havde en plads på Klosterhaven i ca. 5 dage. Dette var jeg selvfølgelig glad for. / / Iøvrigt sagde medarbejderen fra kommunen at en midlertidig plads kun var 3 uger, og spurgte til, hvad jeg i givet fald ville gøre der efter. / / På 12

13 klosterhaven blev jeg mødt af venligt og empatisk personale. Fremragende fysioterapeut, der arbejdede med mig hver dag. Personalet kunne godt se, at jeg heller ikke kunne klare mig selv efter 3 uger, så jeg fik opholdet forlænget yderligere 3 uger. / / Jeg er nu hjemme igen, og klare mig selv. Min kontakt til kommunen før og efter operationen er et dårligt minde. / Jeg har dog tidligere, og senere, haft forskellig kontakt i forbindelse med tolkning af handicap, efter en blodprop. I den forbindelse har jeg mødt venlighed og forståelse. Det videre forløb. Lægebesøg, kontrol. Inden udskrivelse til eget hjem: Koordineret møde mellem Klosterhaven, familie og hjemmepleje. Jeg har fået alle de informationer jeg har brug for. Hvem der gør hvad, og hvem der har ansvaret. Mht. til spørgsmål 12: Det kunne være godt med danske læger. Mine rettigheder angående hjælp - hvor meget og hvor lidt. Generel mangelfuld information af plejepersonalet - skrifteligt som mundligt Har ikke været syg / i behandling Allerbedst med de små kommuner, hvor vi kan tale os tilrette om tingene. / Mange papirer, flere mapper, plads m.m.m. Mangler information om hvilke rettigheder jeg har. Kost og forslag til motion. Opholdet - stedet - beboerne - fremtidsplan. Hvorfor jeg ikke kan få hjælp til rengøring efter så mange års skattebetaling. Fremtidens tiltag. Angående hvad der kunne tilbydes af eventuelt træning. Ikke bare vedligehold men intensiv træning. Forløb og medicinering. 13

14 65 % af borgerne vurderer, at mængden af information har været tilpas. 14 % ønskede mere information, mens blot 2 % af borgerne oplevede, at der var for meget information 14

15 66 % af borgerne mener, at informationen vedr. forløbet kom på et passende tidspunkt. 10 % af borgerne vurderer, at informationen kom på et sent tidspunkt, mens blot 2 % mener, at den kom for tidligt. 15

16 80 % af borgerne synes ikke, at informationen var svær at forstå, mens 20 % synes, at den var svær at forstå. 16

17 Information mellem fagpersonale Knap 80 % vurderer, at de forskellige medarbejdere, man har haft kontakt med i forløbet, har samarbejdet virkelig godt eller godt. 9 % af borgerne vurderer, at dette samarbejde derimod har været dårligt eller virkelig dårligt. 17

18 67 % af borgerne har oplevet, at der har været et godt eller virkelig godt samarbejde mellem hospitalet og kommunen i forbindelse med undersøgelses- eller behandlingsforløbet. Derimod har 9 % af borgerne oplevet det modsatte, og vurderer således at samarbejdet mellem hospitalet og kommunen har været dårligt eller virkelig dårligt. *) Kun personer der har haft kontakt med hospitalet i forbindelse med forløbet, har besvaret dette spørgsmål. 18

19 Hele 87 % af borgerne har oplevet, at der har været et godt eller virkelig godt samarbejde mellem den praktiserende læge og kommunen i forbindelse med undersøgelses- eller behandlingsforløbet. Derimod har 13 % af borgerne oplevet det modsatte, og vurderer således at samarbejdet mellem den praktiserende læge og kommunen har været dårligt eller virkelig dårligt. *) Kun personer der har haft kontakt med deres praktiserende læge i forbindelse med forløbet, har besvaret dette spørgsmål. 19

20 Ca. halvdelen af borgerne har oplevet, at der i høj grad eller i nogen grad har meget sammenhæng mellem informationerne fra hospitalet og kommunen. 10 % af borgerne har kun i mindre grad eller i ringe grad oplevet, at der var sammenhæng mellem informationerne. 40 % har svaret Ved ikke. *) Kun personer der har haft kontakt med hospitalet i forbindelse med forløbet, har besvaret dette spørgsmål. 20

21 Knap 60 % af borgerne har oplevet, at der i høj grad eller i nogen grad har meget sammenhæng mellem informationerne fra den praktiserende læge og kommunen. 10 % af borgerne har kun i mindre grad eller i ringe grad oplevet, at der var sammenhæng mellem informationerne. 31 % har svaret Ved ikke *) Kun personer der har haft kontakt med deres praktiserende læge i forbindelse med forløbet, har besvaret dette spørgsmål. 21

22 Oplevelse af din dialog med fagpersonalet 86 % af borgerne har oplevet, at de er blevet inddraget i de beslutninger som er foretaget i forbindelse med deres forløb. 13 % føler, at de er blevet inddraget for lidt, mens blot 1 % føler, at de er blevet inddraget for meget. 22

23 58 % af borgerne (eller 87 %, når de ikke aktuelle fraregnes) oplever, at de pårørende har været inddraget i de beslutninger som skulle træffes i forbindelse med forløbet. 9 % oplevede derimod, at de blev inddraget for lidt, mens ingen følte, at de blev inddraget for meget. 23

24 82 % af borgerne synes, at de i høj grad eller i nogen grad er blevet lyttet til i forløbet. Derimod synes i alt 9 % af borgerne, at de enten kun i mindre grad eller slet ikke er blevet lyttet til i forløbet. 24

25 Bilag 25

26 Spørgeskema til oplevelsen af information i forbindelse med kontakt til det kommunale sundhedsvæsen Baggrundsoplysninger De første spørgsmål handler om generelle oplysninger om dig - alder, køn, mm. 1. Hvornår er du født? Angiv måned og årstal: 2. Køn Er du: Mand q Kvinde q 3. Har du fået hjælp til eller talt med ægtefælle/samlever, voksne børn, naboer, venner eller andre omkring informationen fra kommunen? (For eksempel hjælp til at læse information, tage med til møder, drøfte information om sygdom/forløb mm.) Ja, i høj grad Ja, i mindre grad Nej q q q 26

27 4. Bor du på et plejecenter? Ja q Nej q Kontakten til kommunen De følgende spørgsmål handler om din kontakt med kommunen i relation til det forløb, du har været i. 5. Hvordan kom du i kontakt med tilbuddet / kommunens sundhedsindsats? Via egen læge Efter indlæggelse på sygehuset Jeg henvendte mig selv til tilbuddet Via anden kontakt med kommunen q q q q Andet: 6. Har du været indlagt i forbindelse med det kommunale forløb, du har været i? Ja Nej Ved ikke/ husker ikke q q q 7. Har du haft kontakt til din praktiserende læge i forbindelse med forløbet i kommunen? 27

28 8. Har du på noget tidspunkt modtaget hjælp til rengøring, personlig pleje, sygepleje eller hjælpemidler fra Viborg Kommune i forbindelse med sygdom, indlæggelse mv.? (Angiv gerne flere svar) Nej Ja, rengøring Ja, personlig pleje Ja, sygepleje Ja, hjælpemidler q q q q q Ja, andet: Oplevelse af information De næste spørgsmål handler om din oplevelse af den information, du har modtaget i forbindelse med dit forløb. 9. Hvor tilfreds er du med den information du har fået om, hvad der skulle ske i forløbet? Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Slet ikke tilfreds Ved ikke q q q q q 10. Hvor tilfreds er du med den information du har fået om, hvad du skulle gøre efter forløbet var slut? Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Slet ikke tilfreds Ved ikke q q q q q 28

29 11. Hvor tilfreds er du med den skriftlige information du har modtaget i forløbet om din sygdom og/eller behandling? Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Slet ikke tilfreds Ved ikke q q q q q 12. Hvor tilfreds er du med den mundtlige information om din sygdom og/eller behandling? 13. Meget Er der tilfreds information Tilfreds i forbindelse med Mindre dit tilfreds forløb, som Slet du ikke gerne tilfreds ville have haft, Ved ikke men ikke har fået? q q q q q (Angiv gerne flere svar) Nej, jeg fik den information, jeg havde brug for q q q q Ja, før forløbet Ja, under forløbet Ja, efter forløbet 14. Hvis du har svaret ja til foregående spørgsmål: Hvad ville du gerne have haft information omkring? 15. Hvordan var mængden af information i forløbet? Der har været for meget information Andet: Der har været en tilpas mængde information Der har været for lidt information Ved ikke q q q q 29

30 _ 16. Fik du information på det tidspunkt, du havde brug for det? Informationen kom på et for tidligt tidspunkt Informationen kom på et passende tidspunkt Informationen kom på et for sent tidspunkt q q q q Ved ikke Andet: _ 17. Var informationen svær at forstå? Ja q Nej q Uddyb eventuelt dit svar: 30

31 Information mellem fagpersonale De næste spørgsmål handler om din oplevelse af, hvordan personalets samarbejde / overlevering af information omkring dit forløb har fungeret. 18. Hvordan vurderer du, at de forskellige medarbejdere, du har haft kontakt med fra kommunen i dit forløb, har samarbejdet om dit undersøgelses- / behandlingsforløb? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Ved ikke q q q q q Uddyb eventuelt dit svar: 19. Hvis du har haft kontakt med hospital i forbindelse med dit forløb i kommunen, bedes du besvare følgende spørgsmål: Hvordan vurderer du, at hospitalet og det kommunale forløb, du har været i, har samarbejdet om dit undersøgelses- / behandlingsforløb? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Ved ikke q q q q q Uddyb eventuelt dit svar: 31

32 20. Hvis du har haft kontakt med praktiserende læge i forbindelse med dit forløb i kommunen, bedes du besvare følgende spørgsmål: Hvordan vurderer du, at din praktiserende læge og det kommunale forløb, du har været i, har samarbejdet om dit undersøgelses- / behandlingsforløb? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt q q q q Uddyb eventuelt dit svar: 21. Hvis du har haft kontakt med hospital i forbindelse med dit forløb i kommunen, bedes du besvare følgende spørgsmål: Har der været sammenhæng mellem de informationer, du har fået fra kommune og hospital? I høj grad I nogen grad I mindre grad I ringe grad Ved ikke q q q q q 22. Hvis du har haft kontakt med praktiserende læge i forbindelse med dit forløb i kommunen, bedes du besvare følgende spørgsmål: Har der været sammenhæng mellem de informationer, du har fået fra kommune og praktiserende læge? 32

33 I høj grad I nogen grad I mindre grad I ringe grad Ved ikke q q q q q Oplevelse af din dialog med fagpersonalet De næste spørgsmål handler om din oplevelse af den dialog / kommunikation, du har haft med fagpersonalet. 23. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? /din undersøgelse/behandling?- For meget - passende - for lidt For meget Passende For lidt q q q 24. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse / behandling? For meget Passende For lidt Ikke aktuelt for mig 33

34 q q q q 25. Blev der lyttet til dig i forløbet? I høj grad I nogen grad I mindre grad I ringe grad Ved ikke q q q q q Tak for din deltagelse Tak for din deltagelse! Dine svar er meget vigtige for os. Når undersøgelsen er slut, vil der blive foretaget gruppeinterviews. Her fokuserer vi på nogle udvalgte emner fra undersøgelsen, som vi ønsker at få belyst nærmere. Hvis vi må kontakte dig med henblik på eventuel deltagelse i interviews, kan du angive dine kontaktoplysninger nedenfor. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Hvis vi må kontakte dig efterfølgende, angiv venligst kontaktoplysninger - navn, adresse og telefonnummer: Navn: Adresse: Telefonnr: 34

35 35

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Indlagte Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 40137 49,1 50,9 Privathospitalerne 1150 41,7 58,3 Aleris-Hamlet Hospitaler 316 61,4 38,6 Steno Diabetes Center 33 45,5 54,5 Center

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100%

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % Frafaldet % Månedsopdeling % 5% 5% 5% % Maj % Juni % Juli % August % September % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Derfor skal vi spare på pleje og omsorg, og sådan kommer vi videre Pengene skal passe Esbjerg Kommunes udgifter stiger

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013.

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013. Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % 7 Frafaldet % Månedsopdeling % % % 7% % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April % Maj 9% Juni 7% 8 Juli August % September

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafsnit V08 Karkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på ENDOSKOPISK AMBULATORIUM GASTROENTEROL. AFD. L Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Bilag. EQ-D skema. Angiv, ved at sætte kryds i én af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Ambulatorium og Stomiambulatorium Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit B3 Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBM Medicinsk ambulatorium - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M3 Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gynækologisk Ambulatorium Y GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinsk afsnit M1 Medicinsk Afdeling, Silkeborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

RESUME... 1 1. BAGGRUND OG METODE...

RESUME... 1 1. BAGGRUND OG METODE... Undersøgelse af patienternes tilfredshed med maden på Regionshospitalets Horsens Udarbejdet af: Mia Rasholt, Kostkonsulent /kl. diætist Centralkøkkenet Kirsten Knudsen, ledende økonoma Centralkøkkenet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit P6, Horsens Kvindeafdelingen Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk sengeafsnit T10-1 Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på K11-1 Kirurgisk Sengeafsnit Kirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at Bilag 7 Bilag 9 Referat og evaluering fra borgerdialogen Lise Palm fortalte, at mødet som et orienteringsmøde, hvor der var mulighed for at komme med kommentarer til forslagene. Endvidere blev der orienteret

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Visitationsafsnit C Medicinsk Afdeling C Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neurologisk Ambulatorium Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Traumeambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Eksempel Beboerdemokrati Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Er du 47,37 42,11 Mand Kvinde 2 Hvor gammel er du? 27,78 11,11 5,56 11,11 11,11 11,11 22,22 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Antal tilbagemeldinger: 152 ud af 169 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Praksisdiætistordningen Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på FERTILITETSKLINIK Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Prostatacancer & Shared Care

Prostatacancer & Shared Care Prostatacancer & Shared Care Et projekt mellem de urologiske afdelinger og almen praksis i Region Midtjylland 1/9 2011 31/3 2012 Michael Borre Lærestolsprofessor, overlæge dr.med., Ph.d. Formand for DMCG.dk

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Traume Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBO Ortopædkirurgisk ambulatorium - RRA Ortopædkirurgisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på APO Medicinsk Geriatri- og Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Ambulatorium Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006 Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby og i Frederiksborg i 2006 Embedslægeinstitutionerne har siden 2002 udført sundhedsfaglige plejehjemstilsyn. I 2006 var det 5. gang Embedslægeinstitutionerne

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob Til Kopi til Fra Jobcentret Indtast Kopi til Heidi Mortensen Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12 9000 Aalborg Sagsnr. 2014-28951 Init.: HIM Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit MVA Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave 1. Om boenheden Boenhed Plejehjemmet Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 15.november

Læs mere

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder 1 1. Indledning Det overordnede mål for spørgeskema-interviewene

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Diktat 1 Lørdag morgen

Diktat 1 Lørdag morgen Diktat 1 Lørdag morgen Det begyndte som en helt n l e. Til morgenmad fik vi o u med k f. Og som altid drak vi u. T e var at vi skulle se en film måske den der handler om en k r e. Eller også en s. Men

Læs mere