Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning"

Transkript

1 Regler og Tekniske Bestemmelser for Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Vedtaget den 8. marts 2013 og gældende fra 1. juli 2013

2 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. INDLEDNING side Formål Anvendelsesområde 2 2. ORD- OG REFERENCELISTE 2 3. TV-INSPEKTIONSFIRMA side Organisation Uddannelse af TV-operatører Materiel og udstyr Arbejdets udførelse Klager over arbejdet Optagelse Forsikringsforhold Andre forhold Eksklusion 8 4. TEKNISK KONSULENT side Arbejdsopgaver Ansættelse Forsikringsforhold Andre forhold STIKPRØVEPLAN side Kontrolenhed Kontrolparti Udtagning af stikprøver Klassificering af fejl Fejltyper og deres klassificering Godkendelses- og afvisningskriterier Eksempler Kontrolniveau Kontrolniveauskift Kontrolarbejde ved stikprøver Kontrolrapport SKEMAER side 23 R:Reduceret kontrol 23 N: Normal kontrol 24 S:Skærpet kontrol 25 1:Fortolkningsfejl og udeladelser - hoved- stik- og renoverede ledninger (DanDas.) BILAG side 27 A: Materiel og udstyr 27 B: Retningslinjer for udførelse af TV-inspektion 27 1: DTVK-kontrol af TV-inspektion 27 2: Egenkontrol 27 3: Arbejdets kvalitet 28 4: Indberetning af udført arbejde 29

3 2 1. INDLEDNING 1.1. Formål Formålet med de tekniske bestemmelser er at fastlægge krav til virksomhederne, deres udstyr, deres organisation og deres personale i forbindelse med udførelse af TV-Inspektion, således at TV-inspektion sker på et højt fagligt niveau. Formålet med kontrolordningen er primært at kontrollere kvaliteten af TV-operatørernes arbejde med konsekvens for kontrolniveau og certifikatvedligeholdelse. Kontrollen skal ikke erstatte operatørens arbejde, eller ansvar. De tekniske bestemmelser indeholder krav til: Organisationen Uddannelse af operatører Materiel og udstyr Arbejdets udførelse Teknisk konsulent Stikprøveplan Klassificering af fejl Omfang af kontrol 1.2. Anvendelsesområde De tekniske bestemmelser anvendes ved optagelse af virksomheder, der udfører TV-inspektion, samt til kontrol af om de til stadighed opfylder kravene. 2. ORD- OG REFERENCELISTE DTVK. Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning TV-Inspektionsgruppen Kontrolordning Indregistreret kon- En kontrolordning for medlemmerne af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeris Rørtekniksektion Oprindeligt stiftet som en interessegruppe for TV-inspektionsfirmaer under Dansk Byggeri, nu en medlemsgruppe under Dansk Byggeris Rørtekniksektion. Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning styres af et kontroludvalg. Godkendte virksomheder er eneberettigede og forpligtede til at an-

4 3 trolmærke Kontroludvalg Teknologisk Institut (TI) DANVA Foreningen af Rådgivende Ingeniører Medie Sekretariatet Fotomanualen Teknisk konsulent TV-Inspektionsfirma tilsluttet DTVK TV-operatører Observation vende nedenstående indregistrerede kontrolmærke, og i forbindelse med virksomhedens navn at anføre: "TILSLUTTEDE DANSKE TV- INSPEKTIONSFIRMAERS KONTROLORDNING". Kontroludvalget består af 7 medlemmer. De 7 medlemmer udpeges som følger: 2 fra DANVA, 2 fra TV-Inspektionsgruppen, 1 fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, 1 fra Teknologisk Institut og 1 fra Forsikring & Pension. Selvejende, almennyttig virksomhed, der gennemfører samfunds nyttig udvikling til gavn for små som mellemstore virksomheder. En landsdækkende forening for ejere af og interesserede i fælles drikkevand- og spildevandsanlæg. En forening for selvstændigt virkende, uafhængige rådgivende ingeniører (stiftet 1904). Foreningens navn er "Foreningen af Rådgivende Ingeniører", forkortet F.R.I. Fællesbetegnelse for digitalt medie godkendt af DTVK. Kontroludvalgets sekretariat: Nørre Voldgade 106, Postboks København K., Tlf "TV-inspektion af afløbsledninger. Vejledning nr. 57, udgivet af DAN- VA. Rapporter forhandles af DANVA - tlf / Den tekniske konsulent er en uvildig rådgiver, der er udpeget af Kontroludvalget og rådgiver Kontroludvalget i alle tekniske spørgsmål. Konsulenten fører kontrol med TV-inspektionsfirmaerne og kontrolordningens tekniske niveau. En virksomhed, der udfører TV-inspektionsarbejde med certificerede TV-operatører. En TV-operatør er en person, der er selvstændigt arbejdende og uddannet til at udføre TV-inspektion. Detalje som udløser en rapportering.

5 4 3. TV-INSPEKTIONSFIRMA TV-inspektionsfirmaet er en virksomhed, der udfører TV-inspektionsarbejder. Udførelsen af TV-inspektionsarbejder skal ske på baggrund af nedenstående krav til organisation, uddannelse, udstyr og egenkontrol Organisation TV-inspektionsfirmaet skal have en person, der tegner TV-inspektionsfirmaet, og som er ansvarlig over for Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK). Den ansvarlige person skal kunne disponere og forvalte TV-inspektionsfirmaets kontrol i henhold til nærværende tekniske bestemmelser. En person, der udfører TV-inspektionsarbejder, benævnes TV-operatør. TV-operatøren skal være en person, der er selvstændigt arbejdende og uddannet til at udføre TV-inspektion. Det er den virksomhed, hvori TV-operatøren er ansat som lønmodtager, der er ansvarlig overfor DTVK Uddannelse af TV-operatører TV-operatøren skal være uddannet i anvendelse af TV-udstyret samt i genkendelse af normalt forekommende observationer. I et medlemsfirma sker TV-operatøruddannelsen ved at kommende TV-operatører i en periode af mindst 3 mdr. kun må arbejde under tilsyn af en certificeret TV-operatør. Denne TV-produktion anføres på den certificerede TV-operatørs produktionsrapporter og på dennes ansvar. TV-operatører i kommende medlemsfirma uden certificerede TV-operatører, skal have arbejdet med TV-inspektion i normalt mindst 1 år Disse "praktikperiode" kan forekomme før eller efter TV-operatøreleven tilmelde sig et af Kontroludvalget godkendt kursus. Her foregår den teoretiske oplæring af eleven. Den praktiske del af prøven (markprøven) kan dog først foretages efter praktikperioden. Såfremt den teoretiske og praktiske prøve bestås, udstedes et certifikat, der tillader TVoperatøren at udføre TV-inspektioner hos medlemsfirmaerne. Certifikatet er personligt. Certifikaterne administreres af medlemsfirmaerne og DTVK. TV-operatøren skal inden for en periode af 5 år have gennemført mindst et efteruddannelseskursus. Certifikatet fornys hvert år i henhold til betingelserne i pkt. 5.9.E.

6 5 Certifikatet inddrages i henhold til betingelserne i pkt. 5.9.E og 5.9.F 3.3. Materiel og udstyr TV-inspektionsfirmaernes materiel og udstyr skal overholde kravene i Bilag A og den standard og de kvalitetskrav, som i almindelighed stilles af danske brugere og DTVK. Indspilningen skal ske på udstyr så optagelsen uden forvrængning kan forevises på almindeligt standard medieudstyr. Data fra inspektion af ledninger skal kunne overføres til almindelig anvendt kloakdatabase. TV-inspektionsfirmaet skal have et TV-inspektionsudstyr, der som minimum skal indeholde materiel svarende til det i bilag A nævnte. Disse krav skal være opfyldt ved alle inspektionsarbejder, der kontrolleres af DTVK Arbejdets udførelse TV-inspektionsarbejde skal overholde de krav, der er angivet i Bilag B og i seneste udgave af Fotomanualen Rapportering til kunden. Rapportering skal udføres ifølge de krav kunden stiller. Hvis kunden ikke har stillet specifikke krav, rapporteres efter retningslinjer i Bilag B og seneste udgave af Fotomanualen (DanDas). Rapporten skal kunne afleveres i DanDas xml format i seneste eller næst seneste DanDas version. Afrapportering i henhold til ældre Fotomanualer i DAS format kan ikke indberettes til DTVK. Såfremt der afrapporteres i DAS format skal det tydeligt fremgå af rapporten, at den er uden for DTVK kontrol Fotografering/Videoprint. Fotografering/videoprint skal udføres ifølge de krav kunden stiller. Hvis kunden ikke har stillet specifikke krav, henvises til retningslinjer i Bilag B og Fotomanualen Klager over arbejdet Enhver kunde, som har fået foretaget TV-inspektion af et medlemsfirma, er berettiget til at forelægge kvalitetsspørgsmål for Kontroludvalget, hvad angår selve TV-inspektionen og -rapporteringen. Henvendelser der går ud over dette, henvises til anden relevant profession. Ved væsentlige inspektionsfejl påtalt af DTVK, skal TV-inspektionsfirmaet inden 14 dage meddele disse til kunden. Kopi af denne meddelelse sendes til DTVK. DTVK kan pålægge TV-inspektionsfirmaet fornyet TV-inspektion, inklusive forudgående rensning uden udgift for kunden og DTVK. Sådanne sager skal afgøres indenfor en rimelig tid. DTVK kan ved klage eller anden forespørgsel kræve, at der fra medlemsfirmaerne udleveres alle de for ordningen nødvendige tekniske oplysninger.

7 Optagelse Optagelsesbetingelser Det er en betingelse for optagelse som medlem i DTVK, at firmaet har mindst én certificeret operatør. Firmaet skal udføre en TV-inspektionsproduktion på min. 20 km eller 1000 ledningsstrækninger inden for 2 år efter optagelsen. Medlemsfirmaer skal opfylde samme krav til produktion inden for de 2 seneste år. Medlemsfirmaer, som ikke længere har en certificeret operatør, overgår til passivt medlemskab, indtil firmaet igen har en certificeret operatør. Intet medlemsfirma kan være passivt medlem i mere end et år. Herefter ophører medlemskabet. Optagelsesprocedure Optagelsesproceduren består af: - DTVK sender informationsmateriale til det ansøgende firma. - Ansøgningsfirmaet udfylder og indsender ansøgningspapirerne til DTVK. - DTVK tekniske konsulent aftaler og aflægger firmaet et optagelsesbesøg og udfærdiger en indstilling til Kontroludvalget. - Kontroludvalget behandler anmodningen om optagelse. Ansøgning Informationsmaterialet til den kommende ansøger skal mindst indeholde følgende dele: - Ansøgningsinformation, medlemsliste, vedtægter og tekniske bestemmelser for Kontrolordningen samt ansøgningsskema og kontingent- og afregningssatser. Ansøgningen skal mindst indeholde følgende: - TV-inspektionsfirmaets fulde navn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer, navn på den, der tegner TV-inspektionsfirmaet, og som også skal være underskriver af ansøgningen, navne på den/de kontaktpersoner med hvem tekniske forhandlinger skal føres og navne på TV-inspektionsfirmaets TV-operatører og deres uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund. En beskrivelse af det TV-udstyr der skal benyttes. Optagelsesbesøg Den tekniske konsulent foretager, ene eller sammen med en af Kontroludvalget indstillet person, et anmeldt optagelsesbesøg. Optagelsesbesøget omfatter et besøg på TV-inspektionsfirmaets adresse (FIRMABESØG) og en arbejdsplads (ARBEJDSPLADSBESØG). FIRMABESØGET skal godtgøre, at TV-inspektionsfirmaet kan overholde de stillede krav i regler og tekniske bestemmelser for DTVK. Der lægges særlig vægt på en bedømmelse af udstyrets tilstand, samt TV-inspektionsfirmaets organisation. Det kontrolleres, at de opgivne data på udstyr og materiel er i overensstemmelse med det forefundne.

8 7 Der udfærdiges en rapport over FIRMABESØGET. ARBEJDSPLADSBESØGET skal godtgøre, om TV-inspektionsfirmaet kan udføre inspektionsarbejde i relevante dimensioner og med udstyr som specificeret i pkt Desuden skal det sikres, at personalet er fortrolig med og kan betjene relevant sikkerhedsudstyr. Ved besøget udføres et TV-inspektionsarbejde på ca. 50 m med dimension op til 800 mm. TV-inspektionsfirmaet foranlediger, at der i kortest mulig afstand fra TV-inspektionsfirmaet er den dertil egnede entreprise. TV-inspektionsfirmaet skal desuden stille optagelser af tidligere kørte strækninger til rådighed. Ved bedømmelse af de enkelte arbejder skal der lægges vægt på, om alle krav til arbejdets udførelse bliver overholdt, samt om udstyr og materiel behandles efter anvisningerne. Rapportering til kunde og aflevering af arbejdet er også af betydning. TV-inspektionsarbejderne bedømmes på stedet, og der udfærdiges en rapport over det samlede ARBEJDSPLADSBESØG. Optagelsesindstilling På baggrund af rapporten fra det samlede optagelsesbesøg udarbejder den tekniske konsulent en indstilling til Kontroludvalget. Indstillingen udfærdiges med henvisning til nedenstående 3 grader: TV-inspektionsfirmaet kan godkendes og optages umiddelbart. II TV-inspektionsfirmaet optages på vilkår. F.eks. om der er visse ting, som skal korrigeres, eller der aftales nyt, skærpet besøg og/eller kontrol. III TV-inspektionsfirmaet kan ikke optages. Der gives besked om årsag og betingelser for ny ansøgning. Offentliggørelse Efter Kontroludvalgets beslutning sendes indstilling, samt rapporter over optagelsesbesøg til ansøgeren. Såfremt TV-inspektionsfirmaet optages i DTVK medsendes optagelsesgodkendelse samt evt. informationsmateriale. TV-inspektionsfirmaet regnes først som optaget fra den dato, som er angivet i optagelsesgodkendelse, og må først reklamere med medlemskabet fra denne dato.

9 8 Kontroludvalget foranlediger, at hjemmesiden opdateres løbende og indeholder en oversigt over medlemsfirmaer Forsikringsforhold DTVK er ikke erstatningsansvarlig overfor TV-inspektionsfirmaet eller dennes kunde for tab ved forsendelse til og fra DTVK og opbevaring i DTVK-regi af de i pkt. 5.3 omhandlende optagelser og TV-rapporter til stikprøvekontrol. TV-inspektionsfirmaet må derfor selv tegne forsikring, der dækker for tab i forbindelse med forannævnte. Erstatningsansvar Det er alene den enkelte virksomhed, der er ansvarlig for fejl og mangler ved TV-inspektionen og for skader, forvoldt af TV-inspektionen (produktansvarsskade). Dette gælder, selvom der måtte kunne påvises fejl, begået af den tekniske konsulent under kontrolarbejdet Andre forhold Eventuelle afvigelser fra pkt til 3.6. kan i særlige tilfælde forelægges Kontroludvalget til udtalelse og endelig afgørelse. TV-inspektionsfirmaer skal skriftligt underrette DTVK, når en TV-operatørs ansættelsesforhold ophører Eksklusion TV-inspektionsfirmaer kan ekskluderes efter Kontroludvalgets beslutning, såfremt et af følgende forhold er overtrådt. 1. Indberetning af udført arbejde er udeladt. 2. For sen indlevering af månedsrapporter og rekvireret rapportering. (Se pkt. 5.3 og Bilag B, afsnit 4). 3. Hvis TV-inspektionsfirmaet anvender TV-operatører uden certifikat eller TV-operatører som har fået inddraget sit certifikat i henhold til pkt Hvis TV-inspektionsfirmaet som har fået pålagt fornyet TV-inspektion (se pkt. 3.5) nægter dette. 5. Hvis TV-inspektionsfirmaet ikke kan dokumentere fejlmelding af væsentlige fejl til kunden (jf. pkt. 3.5.) 6. Hvis TV-inspektionsudstyret ikke opfylder kravene i pkt. 3.3 og Bilag A. 7. Hvis TV-inspektionsfirmaet ikke opfylder kravene til produktion i pkt Andre forhold der skønnes at være af afgørende betydning for kontrolordningens omdømme. Et ekskluderet TV-inspektionsfirma kan tidligst optages i DTVK 12 måneder efter eksklusionen og optagelsesproceduren sker i henhold til gældende regler (se pkt. 3.6).

10 9 Hvis et TV-inspektionsfirma i DTVK, som tidligere har været ekskluderet, bliver ekskluderet, kan TV- inspektionsfirmaet normalt ikke genoptages i DTVK. 4. TEKNISK KONSULENT Teknisk konsulent er en person, som forestår det eksterne kontrolarbejde for DTVK, der kan have en eller flere tekniske konsulenter Arbejdsopgaver Den tekniske konsulent varetager følgende arbejdsopgaver for DTVK: 1. Foretager udvælgelse af kontrolenheder efter stikprøveplanen. 2. Foretager det praktiske kontrolarbejde på de udvalgte kontrolenheder og fastlægger løbende kontrolniveau. Udarbejdelse af kontrolrapporter skal foretages inden 1 måned fra det tidspunkt, hvor kontrolpartiet er afsendt fra TV-inspektionsfirmaet. 3. Foretager optagelsesbesøg samt firma- og arbejdspladsbesøg i nødvendigt omfang efter DTVK s oplæg. 4. Foranlediger at de enkelte TV-inspektionsfirmaer informeres om ændringer i de opstillede krav. 5. Administrerer et kartotek over de indsendte månedsrapporter og overvåge, at indsendelsen sker rettidigt. Kartoteket skal behandles fortroligt. Månedsrapporterne og kontrolrapporterne skal opbevares af den tekniske konsulent i mindst 2 år. Derefter destrueres de. 6. Administrerer et kartotek over udførte kontrolarbejder og firma- og arbejdspladsbesøg. 7. Informerer løbende kontroludvalget og medlemmer af kontrolordningen om emner, der er af betydning for ordningen. 8. Udfærdiger en statusrapport kvartårlig over kontrolarbejdet. 9. Udarbejder forslag til og medvirke ved ændring af de tekniske bestemmelser. 10. Forestår udarbejdelse af planer for og gennemfører uddannelse af TV-operatører. 11. Fremlægger teknisk faglige spørgsmål for kontroludvalget. 12. Behandler klager og besvarer kvalitetsspørgsmål fra kunder. 13. Varetager alle teknisk faglige spørgsmål, der er af betydning for ordningen. 14. Udarbejder indstilling om optagelse og eksklusion af TV-inspektionsfirmaerne. 15. Udarbejder indstillinger til inddragelse af certifikater. Den tekniske konsulent kan på kontroludvalgets foranledning udføre andre opgaver, der er til gavn for kontrolordningen.

11 Ansættelse Dansk Byggeri og TV-inspektionsgruppen ansætter den af kontroludvalget udpegede tekniske konsulent til at varetage udførelsen af kontrollen med TV-inspektionsfirmaerne som fastlagt af kontroludvalget. Den tekniske konsulents udgifter i forbindelse med udførelse af sit kontrolarbejde for kontroludvalget afholdes af kontrolordningens medlemmer i henhold til den indgåede kontrakt Forsikringsforhold Den tekniske konsulent tegner forsikring, der dækker DTVK s ansvar overfor kunder i forbindelse med kundeforespørgsler (ikke stikprøvekontrol). Forsikringen skal dække for tyveri, brand, vandskade og anden tilskadekomst af optagelser, rapporter og disketter til genanskaffelsespris. Herudover tegnes forsikring for opbevaring af DTVK s materiel samt de i pkt. 4.1 nævnte kartoteker hos den tekniske konsulent. Forsikringen skal dække tyveri, brand, vandskade og anden tilskadekomst til genanskaffelsespris Andre forhold Alle tekniske spørgsmål rettes direkte til den tekniske konsulent, og Kontroludvalget orienteres om spørgsmål og svar. 5.0 STIKPRØVEPLAN Den anvendte stikprøveplan (se skema R, N og S) er en dobbelt stikprøveplan med 3 kontrolniveauer og med bedømmelseskriteriet for 3 fejlklasser. Stikprøveplanen er opbygget efter principperne i Dansk Standard DS 2184, "metoder og tabeller for stikprøveudtagning for inspektion ved alternativ måling", 1 udgave marts Stikprøveplanen fastlægger sammenhængen mellem produktionsmængde og stikprøvestørrelsen samt fastlægger kriterier for godkendelse og afvisning af kontrolpartier. Den dobbelte stikprøveudtagning foregår ved, at der inden for en produktionsmængde udtages en stikprøve til bedømmelse. Hvis denne 1. stikprøve godkendes, da godkendes hele kontrolpartiet, og hvis den afvises, da afvises hele kontrolpartiet. Hvis 1. stikprøve hverken kan godkendes eller afvises, da udtages en ny stikprøve (2. stikprøve) fra den samme produktionsmængde. De to stikprøver bedømmes samlet, og hvis den samlede stikprøve godkendes, da godkendes hele kontrolpartiet, og hvis den afvises, da afvises hele kontrolpartiet Kontrolenhed En kontrolenhed er normalt den enkelte ledningsstrækning afgrænset af 2 brønde. Kontrolenheden undersøges med henblik på en bedømmelse af TV-inspektionsarbejdet, som fejlfri eller fejlbehæftet.

12 Kontrolparti Ved et kontrolparti forstås her den samling af kontrolenheder, der er blevet udtaget som stikprøver til kontrol for at afgøre, om kriteriet for godkendelse er opfyldt. Et kontrolparti omfatter en bestemt del af de TV- inspektionsarbejder, der er udført inden for kontrolperioden Udtagning af stikprøver En stikprøve (kontrolparti) består af et antal kontrolenheder udtaget fra en given produktionsmængde. Antallet af kontrolenheder i stikprøven udgør stikprøvestørrelsen. Kontrolenhederne i stikprøven skal være tilfældigt udtaget uden hensyn til deres kvalitet. Udtagne stikprøver skal foreligge senest 14 dage efter rekvirering (se pkt ) Klassificering af fejl En klassificering af fejl er en opstilling af mulige fejl ved TV-inspektionrapporteringen, ordnet efter deres betydning (se skema 1). En fejl er enhver afvigelse, TV-inspektionsarbejdet har fra de specificerede krav Klassificering En fejlbehæftet kontrolenhed klassificeres svarende til den mest betydende af én af fejlkontrolklasserne: 1: Mindre fejlfortolkning. 2: Væsentlig fejlfortolkning. 3: Kritisk fejlfortolkning Fejlvurdering Pkt redegør nærmere for fejlvurderinger. Fejlklasse 1: Fejlklasse 1 er mindre fejl, som sandsynligvis ikke vil få indflydelse på bedømmelse af: - ledningens tilstand - eller ledningens renoveringsbehov. Fejlklasse 2: Fejlklasse 2 er væsentlige fejl, som uden at være kritiske sandsynligvis vil resultere i forringelse i bedømmelsen af: - ledningens tilstand - eller ledningens renoveringsbehov. Fejlklasse 3: Fejlklasse 3 er kritiske fejl, som vurdering og erfaring viser, vil resultere i en væsentlig forringelse i bedømmelsen af:

13 12 - ledningens tilstand. - eller ledningens renoveringsbehov - eller kan resultere i fejlinvestering (opgravning, renovering m.v.). Inden for hver ledningsstrækning er det kun den højest klassificerede fejlfortolkning, der tæller Fejltyper og deres klassificering De mulige fejl ved et TV-inspektionsarbejde kan opdeles i følgende (se skema 1). Til grund for bedømmelsen anvendes fotomanualen og nedenstående regler. Forkortelserne angivet i skema 1 refererer til forkortelser i fotomanualen. A. Kvaliteten af billedet Fejlklasse 1: dårligt billede, men bedømmelse mulig Fejlklasse 2: dårligt billede, bedømmelse usikker Fejlklasse 3: dårligt billede, bedømmelse umulig Dårligt billede er faktorer som: - fokusering, centrering - dug - snavs på kameralinse - damp i ledning - dårlig kamerahåndtering m.v. - hvor der ikke holdes stille ved hver observation B. For stor hastighed Fejlklasse 1: Hastigheden er større end den i Bilag B foreskrevne, men sikker bedømmelse er mulig Fejlklasse 2: Bedømmelsen usikker pga. hastigheden Fejlklasse 3: Bedømmelse umulig pga. hastigheden C. Udeladelse af strækning på optagelsen Fejlklasse 1: Udeladelse af maksimalt 2 m på optagelse Fejlklasse 2: Udeladelse af op til 5 m på optagelse Fejlklasse 3: Udeladelse af over 5 m D. Afvigelser m.h.t. dimensions- og tværsnitsangivelse Uoverensstemmelse mellem skærmtekst eller medie og rapport (se skema 1). E. Afvigelser m.h.t. rørmateriale og dato Uoverensstemmelse mellem skærmtekst eller medie og rapport (se skema 1). F. Afvigelser m.h.t. meterangivelse Mellem optagelse og rapport er: Fejlklasse 1: Afvigelsen ligger mellem 0,5 m og 1,0 m. Fejlklasse 3: Afvigelsen er større end 1,0 m.

14 13 G. Afvigelser m.h.t. tæller Fejlklasse 1: Alle fejl/udeladelser af denne type indenfor samme kontrolenhed. Fejlklasse 3: Hvis tæller-uorden påvirker mere end én kontrolenhed. H. Afvigelser m.h.t. strækningsangivelse Uoverensstemmelse mellem skærmtekst, eller medie og rapport (se skema 1). I. Forkert observationstype ifølge fotomanualen Anvendes, hvor rapporten angiver en anden observationstype end mediet udviser. I skema 1 angives, hvordan de forskellige typer skal klassificeres efter betydning i de 3 fejlkontrolklasser. En fejlfortolkning medregnes som en fejl i den højeste Fejlklasse, enten den angivne eller reelle klasse. J. Forkert klassedeling ifølge Fotomanualen I skemaet 1 angives, hvordan de forskellige billeder skal klassificeres efter betydning i de tre fejlkontrolklasser. En fejlfortolkning medregnes som en fejl i den højeste Fejlklasse, enten den angivne eller reelle klasse. K. Udeladelser I skema 1 angives, hvordan de forskellige billeder skal klassificeres efter betydning i de tre fejlkontrolklasser. En udeladelse medregnes som en fejl i den højeste fejlkontrolklasse, enten den angivne eller den reelle klasse. L. Udeladelse af vinkelret sigt Udeladelse af vinkelret sigt i ledninger større end > 500 mm (se skema 1). M. Andre fejl Ur reference (UR) Fejlklasse 1: Alle fejlplaceringer over 2 timer med undtagelse af: Fejlklasse 2: Fejlplacering af OK/Retningsændring om horisontal centerline, og Fejlklasse 3: Fejlplacering af GR/PB/PH/SG og OK/Retningsændring om vertikal centerlinje, med en tolerance på +/- 1 time.

15 14 Ved gentagne ur reference-forglemmelser kan der bedømmes Fejlklasse 1. Vandstand (VA) Ved fejl i angivelse eller udeladelse af vandstand i røret som % af rørdiameteren klassedeles bedømmelsen som følger (se skema 1): Fejlklasse 1: Mindre end 30 % Fejlklasse 2: Mellem 30 % og 60 % Fejlklasse 3: Mere end 60 %. N. Generel orden Som f.eks. uoverensstemmelse mellem optagelses- og rapportnummer. Den tekniske konsulent vurderer i hver enkelt situation 5.6. Godkendelses- og afvisningskriterier Hvis antallet af fejlbehæftede kontrolenheder i den første stikprøve er lig med eller mindre end det første godkendelsestal for alle 3 fejlkontrolklasser, skal kontrolpartiet anses for godkendt. Hvis antallet af fejlbehæftede kontrolenheder i den første stikprøve er lig med eller større end det første afvisningstal for kun én fejlkontrolklasse, skal kontrolpartiet afvises. Hvis antallet af fejlbehæftede kontrolenheder i den første stikprøve ligger mellem første godkendelsestal og første afvisningstal for kun én fejlkontrolklasse, udtages 2. stikprøve. Hvis det samlede antal fejlbehæftede kontrolenheder fra 1. og 2. stikprøve er mindre end eller lig med det andet godkendelsestal for alle 3 fejlkontrolklasser, skal kontrolpartiet anses for godkendt. 5.7 Eksempler Eksempel på udtagning og vurdering af stikprøver: En operatør kører i normalt kontrolniveau. (N) På 3 måneder har han kørt 600 ledningsstræk. DTVK rekvirerer derefter fra operatøren 2x32 tilfældigt udtagne ledningsstræk. For at få godkendt 1. stikprøve på de 32 første stræk, må der maksimalt være 5 klasse 1 fejl, 2 klasse 2 fejl og 0 klasse 3 fejl. Hvis der for eksempel er 9 klasse 1 fejl, afvises hele partiet. Hvis der for eksempel er 6 klasse 1 fejl, skal 2. stikprøve udtages (altså i alt 64 ledningsstræk). For at få partiet godkendt må der på de 64 ledningsstrækninger maksimalt være 12 klasse 1 fejl, 6 klasse 2 fejl og 1 klasse 3 fejl. Hvis blot en af disse overskrides, afvises hele partiet.

16 15 Eksempler på fejltyper og deres klassificering: I det følgende gives eksempler på, hvordan man fejlklassificerer, jævnfør afsnit 5.5 og skema En ledningsstrækning er inspiceret, men billedkvaliteten er så dårlig, at det er svært at vurdere de enkelte observationer. Jævnfør punkt A og skema 1 giver dette en klasse 2 fejl (II Væsentlig fejlfortolkning). 2. En operatør rapporterer RB2, men observationen er RB3. Jævnfør punkt L og skema 1 giver dette en klasse 3 fejl (III Kritisk fejlfortolkning). 3. En rapportør glemmer at rapportere et stik. Jævnfør punkt M og skema 1 giver dette en klasse 3 fejl. 4. En rapportør rapporterer en OK/Retningsændring kl. 3, men retningsændringen er i virkeligheden kl. 9. Desuden har han overset en FS2. Jævnfør punkt P og klasse 1 skema giver den forkerte ur reference en klasse 3 fejl, og en glemt FS2 giver en klasse 2 fejl. I afsnit 5.4 er det der angivet, at hvis der findes flere fejl på samme strækning, er det kun den største der tæller. Derfor giver denne ledningsstrækning en klasse 3 fejl. 5. En operatør angiver korrekt brøndnummer for startbrønd og slutbrønd på rapporteringsskemaet, men på skærmteksten får han byttet om på numrene. Jævnfør punkt H og skema 1 giver dette en klasse 3 fejl Kontrolniveau Der er tre kontrolniveauer, som bliver anvendt i forhold til TV-operatørens udførelseskvalitet. Antallet af kontrolenheder i de enkelte stikprøver afhænger af, hvilket kontrolniveau TV-operatøren befinder sig på. Ny certificerede TV-operatører starter på kontrolniveau 3: Skærpet kontrol. Efter første år placeres TV-operatøren i det konstaterede kontrolniveau. De tre kontrolniveauer er: Kontrolniveau 1: Reduceret kontrol Anvendes på TV-operatører med en meget høj rapporteringsmæssig standard. Kontrolperioden er 3 måneder (1 kvartal). Kontrolniveau 2: Normal kontrol Anvendes på TV-operatører med en normal god rapporteringsmæssig standard. Kontrolperioden er 3 måneder (1 kvartal). Kontrolniveau 3: Skærpet kontrol Anvendes på TV-operatører med en manglende rapporteringsmæssig erfaring. Kontrolperioden er 1 ½ måned (½ kvartal).

17 Kontrolniveauskift Nedennævnte bestemmelser anvendes ved overgang fra ét kontrolniveau til et andet, når TVoperatørens arbejdsudførelse har ændret sig. Overgangen sker ved førstkommende kvartal efter kontrolpartiets afslutning. Kontroludvalget kan efter indstilling fra den tekniske konsulent fravige de givne bestemmelser, såfremt andre forhold motiverer dette. 5.9.A Fra reduceret til normal kontrol Når reduceret kontrol benyttes, skal normal kontrol indføres: - når et kontrolparti afvises, eller først godkendes efter stikprøve 2, eller - når der opstår andre forhold, der kan motivere overgang til normal kontrol, eller - når der produceres mindre end 300 ledningsstræk pr. kvartal. Reduceret kontrol benyttes igen ved større produktion indenfor 1 år. 5.9.B Fra normal til reduceret kontrol Når normal kontrol benyttes, kan reduceret kontrol indføres: - når 6 på hinanden følgende kontrolpartier godkendes uden at have fået udtaget stikprøve 2. Har TV-operatøren været placeret i reduceret kontrol indenfor 1 år tilbage, kan oprykningen ske tidligere. - når TV-inspektionen er stabil på det bedre kvalitetsniveau. Reduceret kontrolniveau kan dog tidligst opnås efter en sammenhængende certifikatperiode på 3 år. 5.9.C Fra normal til skærpet kontrol Når normal kontrol benyttes, skal skærpet kontrol indføres: - når 2 på hinanden følgende kontrolpartier afvises, eller - når der optræder andre forhold, der kan motivere overgang til skærpet kontrol, eller - når der produceres mindre end 100 ledningsstræk pr. kvartal. Normal kontrol benyttes igen ved større produktion. 5.9.D Fra skærpet til normal kontrol Når skærpet kontrol benyttes, kan normal kontrol indføres: - når 3 på hinanden følgende kontrolpartier godkendes, og - når TV-inspektionen er stabil på det bedre kvalitetsniveau - når der produceres mere end 100 ledningsstræk pr. kvartal. Skærpet kontrol benyttes igen ved mindre produktion.

18 E Vedligeholdelse En stikprøvekontrol afbrydes når en TV-operatør enten arbejder i udlandet eller ikke længere arbejder som TV-operatør. Hvis stikprøvekontrollen afbrydes i certifikatets gyldighedsperiode, men genoptages inden udløbet, kan certifikatet forlænges uden fornyet prøve, såfremt stikprøvemængden i henhold til Kontroludvalgets bedømmelse er tilstrækkelig. Såfremt stikprøvemængden ikke er tilstrækkelig, kan operatøren gå op til ny prøve. Tilstrækkelig stikprøvemængde er 200 ledningsstræk pr. år. Kontroludvalget kan fastsætte andre kriterier for certifikatets vedligeholdelse. Hvis kontrollen afbrydes i certifikatets gyldighedsperiode, men ikke er genoptaget ved udløb, gælder ovenstående regler for fornyelse, men det nye certifikat udleveres først, når operatøren igen er underlagt kontrol. Hvis kontrollen har været afbrudt i 12 mdr. eller længere inddrages certifikatet. TV-operatøren beholder samme kontrolniveau i indtil 1 år, hvis TV-operatøren kan dokumentere udenlandsproduktion af tilstrækkelig mængde. TV-operatøren skal inden for en periode af 5 år have gennemført mindst et efteruddannelseskursus. 5.9.F Inddragelse Indenfor TV-operatørens første år: Hvis 1. kontrolparti afvises, kan der udtages 2. kontrolparti. - Certifikat inddrages, når pågældende TV-operatørs kontrolparti er afvist fortløbende 4 gange (normalt efter ½ år i skærpet kontrol), eller - befinder sig i skærpet kontrol, når året er gået, - eller andre forhold taler herfor, f.eks. ualmindelig dårlig arbejdskvalitet, vurderet af kontroludvalget. Efter TV-operatørens første år: TV-operatøren skal indstilles til inddragelse af certifikat: - når et kontrolparti fra pågældende operatør i skærpet kontrol afvises, eller - når der ikke er taget skridt til at forbedre kvaliteten, eller - når der opstår andre forhold, der kan begrunde inddragelse af certifikat Kontrolarbejde ved stikprøver Der foretages en bedømmelse af billedkvaliteten samt af andre forhold, der har betydning for kvaliteten af hele TV-inspektionsarbejdet, såsom hastighed, informationsmængde etc. Beskrivelserne af de forhold eller fejl, der skal bedømmes samt bedømmelseskriteriet for disse, fremgår af kapitel 5.5 og 5.6.

19 Kontrolrapport Som afslutning på kontrolarbejdet udfærdiges der en kontrolrapport. Kontrolrapporterne skal være fortløbende nummereret og bør indeholde følgende oplysninger: - Navn og adresse på TV-inspektionsfirmaet. - Dato for inspektionen. - TV-inspektionsfirmaets medlemsnummer samt TV-operatørens navn eller identifikationsnummer. - Kontrolenhedens længde og ledningsmateriale. - Resultat af bedømmelse af de enkelte fejltyper. - En samlet bedømmelse af kontrolpartiet. - Dato for kontrol. - Kontrollantens navn og underskrift. Kopi af kontrolrapporterne arkiveres hos den tekniske konsulent. Kontrolrapporten sendes til TV-inspektionsfirmaet, som foreviser den til TV-operatøren.

20 23 6. Skemaer S K E M A R Reduceret kontrol Kontrolpartistørrelse i antal kontrolenheder fra 0 til 59 fra 60 til 150 fra 151 til 280 fra 281 til 500 fra 501 til 1200 Stikprøve 1 eller Antal kontrolenheder i stikprøven Fejlkontrolklasse I: Mindre fejlfortolkninger Godkendelse Afvisning Fejlkontrolklasse II: Væsentlige fejlfortolkninger Godkendelse Afvisning Fejlkontrolklasse III: Kritiske fejlfortolkninger Godkendelse Afvisning

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning

Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Regler og Tekniske Bestemmelser for Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Vedtaget den 9. marts 2018 og gældende fra 1. juli 2018 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. INDLEDNING side 2 1.1

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Vedtægter for Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning

Vedtægter for Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning Vedtægter for Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning Gældende fra 10. marts 2017 Dokument: 2387665 1. Formål, navn og definition 1.1 Formål Formålet med kontrolordningen er at sikre, at de tilsluttede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DTVK. Gældende fra 10. marts 2017

VEDTÆGTER FOR DTVK. Gældende fra 10. marts 2017 VEDTÆGTER FOR DTVK Gældende fra 10. marts 2017 1. FORMÅL, NAVN OG DEFINITION 1.1. Formål Formålet med kontrolordningen er at sikre, at de tilsluttede virksomheder udfører arbejde af høj kvalitet, og at

Læs mere

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kontrolordninger sikrer kvalitet og giver videndeling Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først og fremmest handler det om at

Læs mere

Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014

Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014 Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA Acceptkriterier ved forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger Dette afsnit har til formål at opstille forslag

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen Acceptkriterier Beton og plastledninger Morten Steen Sørensen Betonledninger Acceptkriterier baseret på de observationer, der fremkommer ved at udføre en TVinspektion i nyanlagte ledninger af beton. Observationer

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtægter for Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtaget på årsmødet den 25. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Kontrolordningens grundlag... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Etablering...

Læs mere

Opgaver til TV-inspektion af afløbsledninger.

Opgaver til TV-inspektion af afløbsledninger. Opgaver til TV-inspektion af afløbsledninger. Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, www.ebai.dk) med støtte fra Undervisningsministeriet. Hæftet behandler

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

Kravspecifikation Krav til TV-rapportering.

Kravspecifikation Krav til TV-rapportering. Revideret 17-02-2016 17. februar 2016 Kravspecifikation Krav til TV-rapportering. TV-inspektion udført for Middelfart Spildevand som slutbruger skal overholde nedenstående. Såfremt det ikke overholdes

Læs mere

DANVA 25. februar 2014 Kommende FM. Peter Hjortdal, Aarhus Vand

DANVA 25. februar 2014 Kommende FM. Peter Hjortdal, Aarhus Vand DANVA 25. februar 2014 Kommende FM Peter Hjortdal, Aarhus Vand DANVA vedligeholder vores vejledninger DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) har nedsat en gruppe, kaldet Fotomanualgruppen, som varetager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 30. juni 2015 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL 22. oktober 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Kontrolordningens navn er Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK. Kontrolordningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

LYNGHOLM KLOAKSERVICE KLOAKRENOVERING TV-INSPEKTION

LYNGHOLM KLOAKSERVICE KLOAKRENOVERING TV-INSPEKTION LYNGHOLM KLOAKSERVICE KLOAKRENOVERING TV-INSPEKTION LYNGHOLM BLEV STIFTET I 1974 MED EN BUDCYKEL & SVUPPER I DAG BESTÅR LYNGHOLM AF 3 AFDELINGER DER RÅDER OVER 50 MEDARBEJDERE 11 SLAMSUGERE 10 KONTORANSATTE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL September 2017 1. Foreningens navn og hjemsted Kontrolordningens navn er Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK. Kontrolordningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGT FOR DANSK MURSTENSKONTROL

VEDTÆGT FOR DANSK MURSTENSKONTROL DANSK MURSTENSKONTROL Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Telefon 72 20 38 00 Fax 72 20 38 01 VEDTÆGT FOR DANSK MURSTENSKONTROL 8. udgave 04-11-2014 1 Grundlaget for Dansk Murstenskontrol Dette er en udvidet,

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Banemarksvej Brøndby Projektinformation

Banemarksvej Brøndby Projektinformation Projektinformation PROJEKTNAVN: OPRETTET: INSPEKTIONS STANDARD: DanDas OPERATØR: FIRMA: Kunde: KLOAK.TV Ansvarlig: Afdeling: Postboks: Adresse: Hvidovrevej 63A 2th Postnr./By: 2650 - Hvidovre Telefon:

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : xx UDKAST af 3/ Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : xx UDKAST af 3/ Side : 1/6 UDKAST af 3/6 2013 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Krav til TV-inspektioner og brøndrapporter i DanDas. TV-inspektion udført for Odense Kommune skal overholde nedenstående.

Krav til TV-inspektioner og brøndrapporter i DanDas. TV-inspektion udført for Odense Kommune skal overholde nedenstående. Bilag 2 Krav til TV-inspektioner og brøndrapporter i DanDas TV-inspektion udført for Odense Kommune skal overholde nedenstående. 1. Krav til TV-inspektionens rapportering Data til Odense Kommune skal afleveres

Læs mere

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden Rammeaftale mellem X Forsyning og (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden 2017 2018 (Måned) (År) Udgivelsesdato: 15. September 2016 Paradigma for kontrakt Side

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Projektering 2 2. Dimensionering 2 3. Hovedledninger 3 4. Stikledninger og skelbrønde 3 5. Brønde 3 6. Samlinger og tilslutninger 4 7. Udførelse 4 8. Kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering

VEDTÆGTER FOR. Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering VEDTÆGTER FOR Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering Sekretariat hos: DANSK INDUSTRI 1787 København V 22. marts 2006 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1: Navn og formål 3 2: Medlemskab 3 3: Oplysnings-

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune. Delentreprise 1 Planlagte opgaver

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune. Delentreprise 1 Planlagte opgaver Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune Delentreprise 1 Planlagte opgaver Arbejdsbeskrivelse (AB) Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE FORHOLD...3 1.1 Rammeaftalens omfang...3

Læs mere

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Fremtiden er Under os I sidder her fordi mange af jer har ansvaret for at håndtere driften af regnvand spildevand og procesvand I HAR ANSVARET Håndtering Ibrugtagningsgodkendelse

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger VELKOMMEN Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger v/ Salgsingeniør Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik Dias 3 Økonomiske konsekvenser Skaderne og de økonomiske konsekvenser ved skybrud kan være

Læs mere

FRI Høringssvar til Udkast om bekendtgørelse om certificeringsordninger for dok. af tekniske forhold

FRI Høringssvar til Udkast om bekendtgørelse om certificeringsordninger for dok. af tekniske forhold Skabelon til kommentering FRI Høringssvar til Udkast om bekendtgørelse om certificeringsordninger for dok. af tekniske forhold Afsender: Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Inge Ebbensgaard ime@frinet.dk

Læs mere

henhold til rengøringsstandarden DS/INSTA 800: 2011, gælder punkt 2 (udfaldsbaseret rengøring) i nærværende Leveringsaftalebilag.

henhold til rengøringsstandarden DS/INSTA 800: 2011, gælder punkt 2 (udfaldsbaseret rengøring) i nærværende Leveringsaftalebilag. Leveringsaftalebilag 9 Side 1 af 8 Kvalitetskontrol og vederlagsmæssig reduktion Såfremt Kunden i Leveringsaftalebilag 4, punkt 5, har angivet, at Rengøringen skal udføres i henhold til rengøringssystemerne

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Aftale om tilslutning til ordningen

Aftale om tilslutning til ordningen MELLEM ANSØGER/FORHANDLER (i det følgende kaldet virksomheden) Navn på virksomhed (står på certifikatet) CVR nr. for virksomhed Adresse på virksomhed Postnr. By, land Kontaktperson Tlf./ mobil nr. Mail

Læs mere

Vedtægter for VENT-ordningen December 2016

Vedtægter for VENT-ordningen December 2016 Vedtægter for VENT-ordningen December 2016 Gregersensvej 2630 Taastrup Telefon 7220 2555 www.vent.dk e-mail: vent@teknologisk.dk - 1 - Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Ordningens

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Kontrolprocedurer for gennemførelse af stikprøvekontroller af SBA-medlemmers efterlevelse af Servicenormens

Kontrolprocedurer for gennemførelse af stikprøvekontroller af SBA-medlemmers efterlevelse af Servicenormens Den 14. februar 2013 JAST Kontrolprocedurer for gennemførelse af stikprøvekontroller af SBA-medlemmers efterlevelse af Servicenormens krav I. Nedenstående procedurer er fastlagt med henblik på gennemførelse

Læs mere

932/14. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Privatsikring Gl. Kongevej København V. k e n d e l s e :

932/14. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Privatsikring Gl. Kongevej København V. k e n d e l s e : 932/14 Den 3. februar 2014 blev i sag nr. 84.463: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx mod Privatsikring Gl. Kongevej 60 1790 København V afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har husforsikring i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BETONVAREKONTROLLEN (BVK)

VEDTÆGTER FOR BETONVAREKONTROLLEN (BVK) Betonvarekontrollen Dato: 2017-02-07 Side: 1 VEDTÆGTER FOR BETONVAREKONTROLLEN (BVK) Betonvarekontrollen Dato: 2017-02-07 Side: 2 1. NAVN OG FORMÅL Kontrolordningens navn er Betonvarekontrollen, i det

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder. Beskrivelse. Produkter. Udbud og bestilling af TV-inspektion. Udførelse af TV-inspektion

DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder. Beskrivelse. Produkter. Udbud og bestilling af TV-inspektion. Udførelse af TV-inspektion DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder Produkter Beskrivelse Udbud og bestilling af TV-inspektion Forslag til særlige betingelser (SB-TV), Vejledning nr. 59 (2006) Bestillermodul (under

Læs mere

Retningslinjer for tildeling, vedligeholdelse og tilbagekaldelse af akkreditering. Publiceret september 2018

Retningslinjer for tildeling, vedligeholdelse og tilbagekaldelse af akkreditering. Publiceret september 2018 Retningslinjer for tildeling, vedligeholdelse og tilbagekaldelse af akkreditering Publiceret september 2018 1 Indhold Indledning... 3 Uddrag af RådgivningsDanmarks vedtægter... 4 Uddrag af forretningsorden

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Dato Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S

Dato Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S Dato 03-2016 Glostrup Spildevand A/S Forsyning Ballerup A/S Nordvand A/S RAMMEUDBUD AF SPU- LING, TV-INSPEKTION, STIK-TV, BRØNDRAP- PORTER, INDMÅLING AF BRØNDE OG STIK, RODSKÆRING, FRÆS- NING AF FASTE

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER ALBERTSHØJ ETAPE 3

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER ALBERTSHØJ ETAPE 3 7.3.2018 01 PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER ALBERTSHØJ ETAPE 3 1. INDLEDNING På bygherrens vegne skal vi med henvisning til den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse opfordre Dem til at søge om prækvalifikation

Læs mere

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014 Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger

Læs mere

Foreløbig vurdering af renoveringsbehov for Orebjerg Rende

Foreløbig vurdering af renoveringsbehov for Orebjerg Rende NOTAT Projekt Gribskov Kommune Orebjerg Rende Projektnummer 3621500224 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Gribskov Kommune Foreløbig vurdering af renoveringsbehov for Orebjerg Rende Bjørn

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Vedtægter for Danske Bygningskonsulenter (DBK)

Vedtægter for Danske Bygningskonsulenter (DBK) Vedtægter for Danske Bygningskonsulenter (DBK) Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Udmeldelse og ophør 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Kontingent og opsigelsesvarsel 7. Eksklusion 8.

Læs mere

Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier. Peter Christensen

Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier. Peter Christensen Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier Peter Christensen Baggrund Bygherren har altid et ønske om at overtage et nyt eller fornyet anlæg uden fejl og mangler. Bygherren beslutter,

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Fortrolighedspolitik. 22. oktober 2018

Fortrolighedspolitik. 22. oktober 2018 Fortrolighedspolitik Blå Kors Danmark bestræber sig på at sikre, at vores samarbejde med medarbejdere (tidligere og nuværende), frivillige, brugere, medlemmer, bidragsydere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere

Læs mere

Station København Vedtægter

Station København Vedtægter Station København Vedtægter 1 1 2 3 4 3 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Station København Foreningens hjemsted er Københavns Kommune Foreningens adresse er: Hammershusgade 15, 2100 Kbhvn Ø Foreningen

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Personcertificering Statik

Personcertificering Statik Personcertificering Statik Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Udgave 4 25-06-2019 Side 1 af 16 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Side 1/12. Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015

Side 1/12. Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015 Side 1/12 Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme februar 2015 TV-inspektion og Spuling for Københavns Ejendomme

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6 Oversigt over observationsklasser i DND ver. 2.4.6 Observationsklasser Type Beskrivelse Vandforekomst: Vand V Vandstanden registreres i % ngen typer Rørenes fysiske tilstand: Revner/brud fskalninger Revner

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Bilag 4A: Ydelsesbeskrivelse vedr. interview i kerneaku

Bilag 4A: Ydelsesbeskrivelse vedr. interview i kerneaku Bilag 4A: Ydelsesbeskrivelse vedr. interview i kerneaku A. Dataindsamlingsmetoder 1. Tjenesteyderen forventes at gennemføre 89.000 CATI-interview pr. år. 2. Et gennemført interview er defineret ved, at

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Vedtægter Danske Malermestres garantiordning

Vedtægter Danske Malermestres garantiordning Vedtægter Danske Malermestres garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at bevare og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og malervirksomheder, der er medlem af Danske Malermestre

Læs mere

Vilkår og privatlivspolitik

Vilkår og privatlivspolitik Vilkår og privatlivspolitik 1. Ansvar Beskyttelse af dine persondata har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter eller dine serviceydelser. Vi behandler

Læs mere

Projektinformation. HJ Gruppen Lundsgårdsvej Dalmose Tlf.: DanDas Brydes alle v2

Projektinformation. HJ Gruppen Lundsgårdsvej Dalmose Tlf.: DanDas Brydes alle v2 Projektinformation Kunde: Ansvarlig: Afdeling: Postboks: Adresse: Postnr./By: Telefon: Telefax: Mobiltelefon: E-mail: Operatør: Ansvarlig: Afdeling: Postboks: Adresse: Postnr./By: Telefon: Telefax: Mobiltelefon:

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg Udbudsvilkår for deltagelse i konkurrencepræget dialog om OPS-aftale vedrørende Vandhuset på Panteren i Vordingborg 18. NOVEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner I medfør af 2, stk. 4, 15 A, stk. 2 og 3, og 30, stk. 2, 1. pkt., i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER. U bygningsgennemgang. Gyldig fra den 1. oktober 2011

HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER. U bygningsgennemgang. Gyldig fra den 1. oktober 2011 HÅNDBOG FOR ENERGI- KONSULENTER REGLER U bygningsgennemgang Gyldig fra den 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING 02 Læsevejledning 02 ENERGIMÆRKNINGEN I HOVEDTRÆK 03 Energimærkningen i hovedtræk

Læs mere

Samarbejds- og fortrolighedsaftale

Samarbejds- og fortrolighedsaftale Samarbejds- og fortrolighedsaftale Dato: (Udfyldes med håndskrift) Obs: Aftalen udleveres sammen med password. Herefter stemples den af værkstedet. Dato, og CVR-nr håndskrives og aftalen underskrives,

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Ansøgning og administration af bevilling til tegnsprogstolkning

Ansøgning og administration af bevilling til tegnsprogstolkning VEJLEDNING Ansøgning og administration af bevilling til tegnsprogstolkning Denne vejledning retter sig til borgere og virksomheder, der ønsker at søge om bevilling til tegnsprogstolkning. Bevillingerne

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : Side : 1/8

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : Side : 1/8 Side : 1/8 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- fond (herefter ), eller som er akkrediteret

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT Denne manual er gældende for: Skrillinge Russelbæk Vandværk - og redegør for vandværkets procedurer, i forbindelse med udtagning af vandmålere til stikprøvekontrol. Udarbejdet

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere