Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015"

Transkript

1 Temarapport om røg i Aalborg Kommune - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Maj 2015

2 Indhold Formål...3 Status i Aalborg Komune...3 Lovgivning og særregler i Aalborg Kommune...6 Forebyggelsespakken for Tobak...7 Ad 1 - Kommunens generelle rammer for arbejdet med tobak...7 Ad 2 - Forvaltningernes indsatser som forebygger rygestart og passiv rygning samt tilbyder hjælp til rygestop...8 Nikotinsubstitution...14

3 Formål Formålet med denne temarapport om rygning er at give en status på, hvilke indsatser Sundhedsog Kulturforvaltningen allerede er godt i gang med samt identificere Sundheds- og Kulturforvaltningens udviklingspotentialer for at etablere yderligere indsatser, der forebygger rygestart og fremmer røgfrihed blandt kommunens borgere. Status i Aalborg Kommune Ifølge Sundhedsstyrelsen bruger landets kommuner i alt mio. kr. af sundhedsvæsenets netto-omkostninger til følger af rygning. For Aalborg Kommune svarer det til 40 mio. kr. årligt. De kommunale udgifter, som følger af rygning går til blandt andet KOL rehabilitering, kommunal medfinansiering og førtidspension. I henhold til Forebyggelsespakken for Tobak forventes 1260 borgere, i en kommune på størrelse med Aalborg Kommune, at tage imod et tilbud om hjælp til rygestop enten via de kommunale rygestoptilbud og/eller de nationale rygestoptilbud såsom STOPlinien og appen E-kvit. Sundhedscenter Aalborg varetager rygestoptilbud, der er åbne for alle borgere, som vil holde op med at ryge. Der er ugentligt mulighed for at følge 8 forskellige rygestophold på Sundhedscenter Aalborg og i lokalområderne i kommunen. Derudover tilbydes rygestophold på virksomheder, der er interesseret i hjælp til rygestop. Der er uddannet 36 rygestopinstruktører på ungdomsuddannelser, skoler og fritidscentre i Aalborg Kommune til at udføre rygestopkurser og rygestopevent målrettet elever og studerende. I forlængelse heraf er der også uddannet 6 rygestopinstruktører blandt sundhedsplejersker i Sund Ung Teamet, SSP-medarbejdere og rådgivere fra Ungerådgivningen. Unge tilknyttet en ungdomsuddannelse, skole eller fritidscenter med en rygestopinstruktør kan således få hjælp til rygestop på den pågældende skole, mens unge under 18 år, som ikke er tilknyttet en ungdomsuddannelse, skole eller et fritidscenter med en rygestopinstruktør, kan få hjælp til rygestop hos Ungerådgivningen. Sundhedscenter Aalborg har yderligere uddannet 78 frontmedarbejdere fra andre forvaltninger til at gennemføre de korte opsporende samtaler med borgere. Eksempelvis medarbejderne, der forestår Ældre- og Handicapforvaltningens omsorgsydelser, og medarbejderne der er i kontakt med borgere via jobcenteret. Endelig er der via det 4-årige partnerskabsprojekt, Aalborg en mere røgfri kommune, sat fokus på at skabe mere røgfrie miljøer og hjælp til rygestop i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere ved hjælp af venlige henstillinger og positiv kommunikation. Sammenlagt har 485 borgere i Aalborg Kommune modtaget hjælp til rygestop eller rådgivning fra STOPlinien eller E-kvit i borgere modtog hjælp til rygestop via kommunens rygestophold, mens 56 borgere i Aalborg Kommune fik rådgivning og hjælp til rygestop via STOPlinien og 148 personer fra E-kvit. Der skal tages forbehold for, at der er tale om 148 borgere i Aalborg Kommune, som har downloadet appen, E-kvit, inklusive rygestopinstruktører og andre fagpersoner. Set i forhold til Forebyggelsespakkens estimeret behov for rygestoptilbud, er der således et potentiale for at få flere borgere til at modtage hjælp til rygestop i Aalborg Kommune. 3

4 Generelt billede af rygetilstand blandt voksne: Sundhedsprofilen 2013 viser, at 15,2 % af voksne over 16 år i Aalborg Kommune ryger dagligt. I 2010 lå andelen af dagligrygere på 19,7 %. Andelen er højest i gruppen af borgere udenfor arbejdsmarkedet, borgere med psykiske lidelser og borgere med KOL. Sammenlignet med de øvrige 6-byer har Aalborg Kommune den næstlaveste andel af dagligrygere. Kun Århus Kommune har færre dagligrygere (14,7 %) end Aalborg Kommune. I forhold til andelen af storrygere udgør disse 6,2 % i henholdsvis Aalborg Kommune og Århus Kommune, mens andelen er større i de resterende 6-byer (7,8 % 10,4 %). 70,9 % af borgere som ryger i Aalborg Kommune angiver, at de ønsker at stoppe med at ryge. Generelt billede af rygetilstand blandt børn og unge: Børn og unge er mere sårbare over for tobakkens skadelige virkninger og bliver hurtigere afhængige, da kroppen endnu ikke er fuldt udviklet. De seneste undersøgelser af rygning blandt børn og unge viser: Ifølge Skolebørnsundersøgelsen 2014 ryger 18 % af de 15-årige nogle gange (dagligt, ugentligt eller sjældnere) og 4-6 % af dem ryger dagligt. Hver tredje 15-årige har prøvet at ryge. Samlet set har 13 % af de årige prøvet at ryge e-cigaretter, mens dette er gældende for 24 % af de 15-årige piger og 33 % af de 15-årige drenge. I følge Udskolingsundersøgelsen 2011/2012 i Aalborg Kommune røg 3% i 8. klasse dagligt, mens 9% af elverne røg sjældnere (f.eks. til fester). I Aalborg Kommune er rygestop sat på den politiske dagsorden blandt andet gennem Aalborg Kommunes sundhedspolitikker, såvel de foregående som i den aktuelle Sundhedspolitik Det betyder, at Aalborg Kommune skal arbejde målrettet med at forebygge rygestart og passiv rygning samt fremme røgfrihed hos kommunens borgere. I Sundhedspolitik styres Aalborg Kommunes arbejde med rygeforebyggelse gennem implementeringen at Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om Tobak. Hver forvaltning forpligtiger sig i politikperioden til at implementere forebyggelsespakkens anbefalinger på grundniveau. (Forebyggelsespakkerne indeholder anbefalinger på grund- og udviklingsniveauer. Anbefalinger på grundniveau er indsatser, hvor evidensen er størst). Denne temarapport om tobak handler blandt andet om de udviklingspotentialer, som Sundhedsog Kulturforvaltningen har med udgangspunkt i de faglige anbefalinger i Forebyggelsespakken om Tobak. 4

5 Mål for reduktion af rygning i Aalborg Kommune I 2018 er målet i Aalborg Kommunes Sundhedspolitik : at andelen af borgere (16+), der ikke ryger dagligt, er steget fra 85 % til 88 % at andelen af borgere (16+) uden erhvervsuddannelse, der ikke ryger dagligt, er steget fra 74 % til 79 %. Der er i Sundhedspolitikken et særligt fokus på social ulighed i sundhed. Derfor er målet i forhold til gruppen af borgere uden erhvervsuddannelse fastsat, så sundhedsudviklingen er større end eller på niveau med borgere over 16 år i Aalborg Kommune generelt. 5

6 Lovgivning og særregler i Aalborg Kommune Sundhedslovens 119 er Sundheds- og Kulturforvaltningens øvre ramme for arbejdet med rygning. Kommunen skal skabe sunde rammer og etablere forebyggende tilbud for borgere. Derudover kommer en række andre lovgivninger, som har relevans for kommunens samlede arbejde med rygning: Lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år. Lov om forbud mod tobaksreklamer. Lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. Lov om røgfri miljøer, herunder ændringer. Lovgivningen omfatter tobaksvarer. Aalborg Kommune har foretaget en udvidelse på området til også at omfatte e-cigaretter i Regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune. Ifølge Lov om røgfri miljøer er det som hovedregel ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, indendørs lokaliteter, hvor offentligheden har adgang, kollektive transportmidler og taxaer samt serveringssteder. Aalborg Kommune har herudover besluttet, at det ikke på noget tidspunkt er tilladt at ryge i kommunens lokaler, bygninger eller bygningsanlæg hverken af medarbejdere, borgere, brugere eller andre, der færdes i lokalerne, bygningerne eller bygningsanlæggene. Det er yderligere ikke tilladt at ryge i kommunens ejede, lejede eller på anden måde anvendte køretøjer, ligesom det ikke kan pålægges en medarbejder at arbejde i lokaler (private hjem eller værelser der tjener private hjem), mens der ryges. Ifølge Lov om røgfri miljøer er det, på børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med 3-årig gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lignende, der fortrinsvist har optaget børn og unge under 18 år, ikke tilladt at ryge på institutionens område - hverken indendørs eller udendørs. Forbuddet omfatter både børn og unge, ansatte og gæster. I Aalborg Kommune er dette udvidet til røgfri skoletid for børn og unge. Det blev vedtaget i Sundhedspolitikken fra 2012 og er videreført i den nye Sundhedspolitik Det vil sige, at børn og unge ikke må ryge i skoletiden heller ikke udenfor skolens matrikel. Aalborg Kommune har også lavet en anden regel udover lovgivningen på børne- og ungeområdet, idet der ikke må ryges i forbindelse med arbejdet med børn og unge heller ikke i det fri (udendørs). Dette tager sigte på alle (medarbejdere, forældre mv.), som opholder sig, hvor børnene eller de unge færdes. Med undtagelse af ovenstående situationer er rygning tilladt i det fri (udendørs). 6

7 Forebyggelsespakken for Tobak Forebyggelsespakken for Tobak bruges i Sundheds- og Kulturforvaltningen til at indkredse og beskrive de konkrete kommunale indsatser på tobaksområdet. På baggrund af Forebyggelsespakken kan der defineres to typer af kommunale indsatser: 1. Kommunens generelle rammer for forebyggelse af rygning samt fremme røgfrihed hos kommunens borgere. 2. Forvaltningernes indsatser som forebygger rygestart og passiv rygning samt tilbyder hjælp til rygestop. I det følgende beskrives alle de indsatser, der anbefales af Sundhedsstyrelsen fordelt på forvaltningsområder, hvilke indsatser, der specifikt vedrører Sundheds- og Kulturforvaltningen samt hvilke udviklingspotentialer Sundheds- og Kulturforvaltningen har indenfor ovenstående to punkter. Ad 1 - Kommunens generelle rammer for arbejdet med tobak Anbefalingerne i forebyggelsespakken for Tobak handler blandt andet om de generelle rammer (politikker og planer). Disse anbefalinger går på tværs af forvaltningerne. Kommunen varetager en kommunal tobakspolitik med mål Der etableres totalt røgfri miljøer indendørs. Kommunen har implementeret de to ovenstående anbefalinger på grundniveau i Forebyggelsespakken for Tobak, og det vurderes, at der for nuværende ikke er behov for yderligere tiltag. Det vurderes dog, at der er udviklingspotentiale i forhold til en anbefaling på udviklingsniveau i Forebyggelsespakken for Tobak. Anbefalingen lyder, at alle kommunens ejendomme gøres røgfri indendørs og udendørs. Bygningsanlæg er omfattet af Aalborg Kommunes Regler om røgfri miljøer, men erfaringen viser, at ordet bygningsanlæg fortolkes forskelligt i forvaltninger. Der er således udviklingspotentiale i form af en mere klar definition i forhold til røgfri udendørs miljøer på kommunens ejendomme. 7

8 Ad 2 - Forvaltningernes indsatser som forebygger rygestart og passiv rygning samt tilbyder hjælp til rygestop Nedenstående er en gennemgang af, hvilke indsatser, der anbefales i Forebyggelsespakken for Tobak fordelt på forvaltninger. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Anbefaling på grundniveau: Røgfri matrikel for børn og unge Information i kommunale institutioner om gevinster ved røgfrihed Information og henvisning hos den kommunale tandpleje. Skoleforvaltningen Anbefaling på grundniveau: Røgfri matrikel for børn og unge Systematisk undervisning om tobak og rygning samt forældreinddragelse Information i kommunale institutioner om gevinster ved røgfrihed. Sundheds- og Kulturforvaltningen Anbefaling på grundniveau: Henviser til nationale rygestoptilbud Reaktive rygestoptilbud til alle borgere Markedsføring af rygestoptilbud Rekruttering og målgruppetilpassede tilbud Understøtte nationale kampagner og information Information om nationale rygestoptilbud I fritidsmiljøer gives information om gevinster ved røgfrihed Bidrage til at viderebringe information til borgere om love og regler på området Bidrage til at viderebringe information til detailhandlen om regler for salg af tobak 8

9 Udskolingssamtale om tobak Særlig indsats i forhold til gravide og barslende Samarbejde med praktiserende læge. Alle forvaltningerne er pt. i gang med at operationalisere de anbefalinger på grundniveau, som er relevante for den enkelte forvaltning. Ved første status for Sundhedspolitikken (ultimo 2016) gør forvaltningerne status over, hvor langt de er nået med implementeringen af hver enkelt anbefaling. Sundheds- og Kulturudvalget godkendte den 12. november 2014 forvaltningens forslag til operationalisering af Forebyggelsespakkens anbefalinger på grundniveau for tobak. Det vurderes, at anbefalingerne på grundniveau er implementeret, og der for nuværende ikke er behov for yderligere tiltag. I forbindelse med et øget fokus på rekruttering til de kommunale rygestophold via partnerskabet Aalborg en mere røgfri kommune og Sundhedsaftalen samt en øget interesse for tilbud om betalt nikotinsubstitution i 4 uger, er det vigtigt, at de nødvendige ressourcer er til stede til den forventede øgede efterspørgsel, og at tilbuddene er fleksible. Udover de faste rygestopindsatser på Sundhedscenteret og i boligområderne etableres der derfor et rygestopkorps, som vil kunne varetage rygestophold hos eksterne samarbejdspartnere. 9

10 Gennemgang af status og forslag til styrkelse af indsatser i Sundheds- og Kulturforvaltningen I det følgende gennemgås alle de anbefalinger fra Forebyggelsespakken for Tobak, som vedrører Sundheds- og Kulturforvaltningen. Sundhedsstyrelsens anbefaling Udbredelse af røgfri miljøer gennem opsøgende indsats på ungdomsuddannelser. Kommunen iværksætter en indsats for at udbrede indendørs og udendørs røgfri miljøer samt for at få indført understøttende forebyggende tobakspolitik på alle ungdomsog uddannelsesinstitutioner i kommunen. Status på anbefalingen i Sundhedsog Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen udsender brev til ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune og oplyser om loven om røgfri miljøer. Der tilbydes partnerskaber med alle ungdomsuddannelser igennem partnerskabet Aalborg en mere røgfri kommune, hvor hensigten er at samarbejde om røgfrihed herunder røgfri miljøer - i hele kommunen. Røgfri miljøer på ikke-kommunale arbejdspladser Kommunen iværksætter indsats overfor ikkekommunale arbejdspladser i kommunen. Formålet er at indføre røgfri miljøer og en forebyggende tobakspolitik på arbejdspladserne. Der tilbydes partnerskaber med ikke-kommunale arbejdspladser igennem Aalborg en mere røgfri kommune, hvor hensigten er at samarbejde om røgfrihed i hele kommunen. Sundhedscenterets sundhedsrådgiver for virksomheder italesætter blandt andet muligheden for at sætte røgfrihed på dagordenen. Overholdelse af love og regler om salg af tobak Kommunen, ikke som myndighed men som interessent, etablerer dialog og samarbejde med blandt andet handelsforeningen og politiet via SSP-samarbejdet med henblik på at understøtte, at detailhandlen overholder regler og love om salg af tobak. Partnere indenfor detailhandlen i Aalborg en mere røgfri kommune informeres om love og regler om salg af tobak til børn under 18 år. Sundheds- og Kulturforvaltningen udsender i forbindelse med implementeringen af ny Sundhedspolitik brev til Cityforeningen om Aalborg Kommunes indsatser overfor børn og unge, og opfordrer detailhandlen til at bakke op om indsatsen. 10

11 Sundhedsstyrelsens anbefaling Opsøgende rekruttering på udvalgte uddannelsesinstitutioner Kommunen iværksætter opsøgende rekruttering til lokalt placerede rygestoptilbud på udvalgte ungdomsuddannelser med mange rygere f.eks. erhvervsuddannelser, produktionsskoler mv. Status på anbefalingen i Sundhedsog Kulturforvaltningen Sund Ung Teamet har iværksat særligt opsøgende rekruttering til rygestophold på HGstrandvejen og Aalborg Studenterkursus. ** Udbygning af samarbejde med praktiserende læger og sygehuse Samarbejdet mellem de praktiserende læger og sygehusene medvirker til, at rygere systematisk tilbydes rådgivning og henvisning til kommunale rygestophold. Der er netop indgået sundhedsaftale mellem Region Nordjylland, almen praksis og nordjyske kommuner i Sundhedsaftalen , hvor Region Nordjylland og almen praktiserende læger i Region Nordjylland forpligter sig til at henvise flere patienter til de kommunale rygestopkurser. Opsøgende rekruttering i udvalgte boligområder Kommunen iværksætter opsørgende rekruttering til rygestoptilbud tilpasset særlige målgrupper, der gennemføres og placeres lokalt i udvalgte boligområder, hvor der er mange rygere. Sundhedscenteret har via den boligsociale indsats i 5 boligområder i kommunen blandt andet fokus på opsøgende rekruttering til rygestoptilbud i de enkelte boligområder. Opsøgende rekruttering på udvalgte arbejdspladser Kommunen iværksætter opsøgende rekruttering til lokalt placerede rygestoptilbud på udvalgte private arbejdspladser med mange rygere. Sundhedscenterets sundhedsrådgiver for virksomheder samt røgkoordinator for Aalborg en mere røgfri kommune indgår i et samarbejde om at lave opsøgende rekruttering til rygestopkurser via sundhedssamtaler på virksomheder med mange rygere og tilbyde lokalt placerede rygestoptilbud. Sundhedscenter Aalborg afholder informationskampagner på udvalgte arbejdspladser med fokus på blandt andet rekruttering til rygestoptilbud. 11

12 Rygestoptilbud på væresteder Kommunen iværksætter indsats på væresteder og etablerer rygestoptilbud til socialt udsatte med udgangspunkt i denne arena. Der er uddannet rygestopinstruktør på Café VæXt. Rygestopinstruktøren har individuel rygestopvejledning med interesserede borgere. Gadesygeplejersken i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen tilbyder hjælp til rygestop til sårbare borgere. Sundhedscenter Aalborg og Socialpsykiatrien afholder i samarbejde rygestophold på dagtilbuddet Poppelvejcentret. Gennemføre selvstændige informationsindsatser Kommunen gennemfører i forbindelse med nationale informationsindsatser selvstændige, målrettede tiltag, der aktivt bidrager til at formidle kampagnebudskaber til borgere. Sundhedscenter Aalborg gennemfører i forbindelse med nationale informationsindsatser selvstændige informationsindsatser i butikscentre og særlige arrangementer i bybilledet. Udbygge samarbejde med lokale foreninger Kommunen gennemfører løbende særlige informationsindsatser rettet mod børn og unge i sports- og fritidsmiljøer via trænere og ledere. Inspirationskataloget Sund Fornuft i Foreninger er udarbejdet i samarbejde med foreninger i Aalborg Kommune. Kataloget er udarbejdet til at give inspiration til at tænke sundhed ind i foreningerne herunder også rygning. Blandt nye partnere i Aalborg en mere røgfri kommune er SIFA og BUS-Aalborg (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Aalborg Kommune). Via partnerskabet vil det være muligt, at sætte yderligere fokus på information rettet mod børn og unge. Informationsaktiviteter til borgere og erhvervsliv om love og regler om røgfri miljøer samt salg af tobak Kommunen sikre via opsøgende aktiviteter borgere og erhvervsliv løbende information om love samt regler om røgfri miljøer samt salg af tobak. Information om love og regler om røgfri miljøer samt salg af tobak lægges på hjemmesiden for Aalborg en mere røgfri kommune, som borgere og erhvervsliv frit kan tilgå. 12

13 Sundhedsstyrelsens anbefalinger Status på anbefalingen i Sundheds- og Kulturforvaltningen Opsøgende indsatser i boligområder Sundhedscenteret tilbyder via den boligsociale indsats i 5 boligområder i kommunen blandt ankommunen gennemfører opsøgende indsatser det samtale om livsstilsændring og herindunder i boligområder med mange rygere. Der tilbydes også rygestop. afdækning af sundhedsprofil med henblik på rådgivning i forhold til livsstilsændringer herunder rygestop. ** Der er potentialer og gode muligheder for et samarbejde med Tech College Aalborg samt Aalborg Produktionsskole, som har mange unge, der ryger. For at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede - og at tilbuddene er fleksible - etableres et rygestopkorps til at varetage opsøgende rekruttering samt rygestophold på disse ungdomsuddannelser. Som det fremgår af ovenstående gennemgang er Sundheds- og Kulturforvaltningen langt med at implementere anbefalingerne i Forebyggelsespakken for Tobak også på udviklingsniveau. 13

14 Nikotinsubstitution Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke for Tobak indeholder ikke en egentlig anbefaling om målrettet tilbud om nikotinsubstitution. Derimod fremgår det under evidens og vidensgrundlag for fremme af rygestop, at der er evidens for, at brug af rygestopmedicin herunder nikotinsubstitution - øger rygestopraten også uden supplerende rådgivning. Det bedste resultat opnås dog, når rådgivning og substitution kombineres. Der er ligeledes evidens for, at helt eller delvis betalt nikotinsubstitution øger andelen, der forsøger sig med et rygestop og øger dermed stopraten. Med nikotinsubstitution kan man ifølge Sundhedsstyrelsen forvente en 1-års rygeophørsrate på ca. 20 % ved optimal behandling, brug efter forskrifterne og i den anbefalede tid. Nikotinsubstitution kan kun afhjælpe den fysiske afhængighed, det vil sige at lindre abstinenser og tage toppen af rygetrangen, men har ingen effekt på den psykologiske, sociale eller vanebetingede afhængighed. Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra boligindsatsen i Aalborg Øst og den foreliggende videnskabelige dokumentation fra Sundhedsstyrelsen blev der i november 2014 udarbejdet og implementeret en strategi vedrørende nikotinsubstitution til deltagere på et kommunalt rygestopkursus. Der tilbydes nikotinsubstitution (to substitutionsprodukter) i en varighed af 4 uger til alle borgere i Aalborg Kommune, som: deltager på et kommunalt rygestopkursus ryger mere end 10 cigaretter dagligt er over 18 år. Der er etableret et samarbejde med Apotekerforeningen, så borgeren kan afhente nikotinsubstitution på alle apoteker placeret i kommunen. Der er på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig evidens til rutinemæssigt at anbefale nikotinsubstitution til alle rygere, der ryger under 10 cigaretter dagligt, børn/unge, gravide eller brugere af røgfri tobak (f.eks. snus). Ifølge Sundhedscenter Aalborgs rygestopinstruktører har tilbuddet til alle kommunens borgere om betalt nikotinsubstitution i 4 uger medført en stigende interesse for kommunens rygestoptilbud. Den mest almindelige fejl ved nikotinsubstitution er underdosering, hvor rygeren oplever, at der ikke er effekt, og derfor holder op med at bruge præparaterne. Ifølge Sundhedsstyrelsen i Behandling af tobaksafhængighed Anbefalinger til en styrket klinisk praksis anbefales det at bruge nikotinsubstitution i 8-12 uger. I enkelte tilfælde, ved stor risiko for tilbagefald, kan nikotinsubstitution benyttes op til et halvt år og i særlige tilfælde op til et helt år. Med udgangspunkt i den nuværende sammensætning af rygere, der hyppigst er repræsenteret i de lavere socioøkonomiske grupper, vil en udvidelse af varigheden af betalt nikotinsubstitution øge sandsynligheden for, at flere borgere vil anvende nikotinsubstitution i den anbefalede varighed og dermed øge chancen for røgfrihed på længere sigt. Der gives derfor efter behov mulighed for at give nikotinsubstitution til kommunens borgere i 8 uger. Tilbuddet følges nøje og evalueres ved udgangen af Merudgifterne til nikotinsubstitution afholdes indenfor de afsatte midler til Røgfri Storby. 14

15 15

16 Sundheds- og Kulturforvaltningen 2015

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby.

Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby. Punkt 3. Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby. 2014-5596. Forvaltningen indstiller, Sundheds- og Kulturudvalget godkender, forvaltningen indgår i samarbejde med Københavns Kommune og de

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C KOMMNE SOLRØD FOREBYELSE Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C : rundniveau : dviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja ndervejs 1. Rammer Kommunal tobakspolitik

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

herefter kommer forslag til rygestopstrategien 2013 samt beskrivelse af forslag til indsatser.

herefter kommer forslag til rygestopstrategien 2013 samt beskrivelse af forslag til indsatser. Notat om tobak som indsatsområde 2013 Forebyggelsesudvalget besluttede på mødet den 2. oktober (sag nr. 2) at tobak skal være et af udvalgets indsatsområder i 2013. Udvalget afsatte en økonomisk ramme

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune På vej mod Røgfri Kommune

Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune På vej mod Røgfri Kommune Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune 2019-2030 - På vej mod Røgfri Kommune Vi skal forebygge, at unge begynder at ryge Esbjerg Kommune har en høj andel af dagligrygere. Især udviklingen blandt

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEMADAG OM NYE VEJE I TOBAKSFOREBYGGELSEN

VELKOMMEN TIL TEMADAG OM NYE VEJE I TOBAKSFOREBYGGELSEN VELKOMMEN TIL TEMADAG OM NYE VEJE I TOBAKSFOREBYGGELSEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS, OKTOBER 2018 FORMÅL Formålet med dagen er at gøre status, give input og dele erfaringer

Læs mere

Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon. Røgfri Fremtid

Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon. Røgfri Fremtid Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon Røgfri Fremtid En umulig opgave? De unge går på tværs af kommunegrænser Ungdomsuddannelserne har nok at se til Kommunale forebyggere har nok at se til

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Knudshoved 15.6. 2015 Center for Forebyggelse i praksis. Konsulent Lisbeth Holm Olsen llo@kl.dk o Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

Temarapport. om mental sundhed. Til drøftelse på Sundheds- og Kulturudvalget. Februar 2015

Temarapport. om mental sundhed. Til drøftelse på Sundheds- og Kulturudvalget. Februar 2015 Temarapport om mental sundhed Til drøftelse på Sundheds- og Kulturudvalget Februar 2015 1 Indhold Formål... 3 Definition på mental sundhed... 3 Udviklingen i mentale helbredsproblemer... 4 Mental sundhed

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ PARTNERSKABER

PERSPEKTIVER PÅ PARTNERSKABER PERSPEKTIVER PÅ PARTNERSKABER V/ LISBETH HOLM OLSEN, CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS Partnerskaber Et partnerskab er en tillidsbaseret aftale af en hvis varighed mellem to eller flere organisationer,

Læs mere

Generelt gør det sig gældende for samtlige indstillede projekter med kommunen som tovholder, at projekterne:

Generelt gør det sig gældende for samtlige indstillede projekter med kommunen som tovholder, at projekterne: Bilag 2 Oversigt over begrundelse for valg af indstillede projekter Bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge kommunen som tovholder Generelt gør det sig gældende for samtlige indstillede projekter med

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Projektleder Kira Baun Temadag om tobaksforebyggelse Knudshoved 22/1-2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundhed

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Sundhed i nærmiljøet

Sundhed i nærmiljøet Sundhed i nærmiljøet Den overordnede historie og 3 delresultater: Gavekort til rygestop et dialogværktøj En indgang til kommunens alkoholtilbud Sundhedsambassadører i hjemmeplejen og i boligområder Helle

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Rygestopintervention, Horsens Kommune vs. Skanderborg Kommune

Rygestopintervention, Horsens Kommune vs. Skanderborg Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Ulla Hjorth Sagsnr. 29.09.04-P20-1-15 Dato: 31.5.2017 NOTAT Rygestopintervention, Horsens Kommune vs. Skanderborg Kommune Velfærds- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Voksen- og Sundhedsservice

Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetskontrakt Haderslev Kommune Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 15. marts Sagsident: 10/130 Sagsbehandler: Teis

Læs mere

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik Punkt 4. Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik 2019-22 2018-090901 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender handleplan i relation til Sundhedspolitik

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Forebyggelsespakke om tobak

Forebyggelsespakke om tobak Forebyggelsespakke om tobak 1 Indholdsfortegnelse Fakta Forekomst Tabte leveår som følge af rygning Brug af sundhedsvæsnet og udgifter forbundet med rygning Tal på sundhed i kommunen Kommunale omkostninger

Læs mere

Historisk tilbageblik og visionært

Historisk tilbageblik og visionært 10 år med forebyggelse i kommunerne Historisk tilbageblik og visionært fremsyn Astrid Blom, Sundhedsstyrelsen og Jørgen Falk, tidligere Sundhedsstyrelsen Vores disposition Milepæle i den tobaksforebyggende

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8)

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr. 1-2611-105/8) Målgruppe Målgruppen er storrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Afslutningsrapport. Røgfri på Tværs 1. januar december 2017

Afslutningsrapport. Røgfri på Tværs 1. januar december 2017 Afslutningsrapport Røgfri på Tværs 1. januar 2015-31.december 2017 Indhold Præsentation af Røgfri på Tværs Resultater kort fortalt Bilag: Stoprater 2015-2017 Antal tilmeldte i kommunale og nationale rygestoptilbud

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Høringsskema Kommunerne. Forebyggelsespakke j.nr. 1-1010-104/9

Høringsskema Kommunerne. Forebyggelsespakke j.nr. 1-1010-104/9 Høringsskema Kommunerne Forebyggelsespakke j.nr. 1-1010-104/9 Ambitionsniveau i forebyggelsespakken I hvor høj grad kan forebyggelsespakken bidrage til en ledelsesmæssig prioritering af sundhedsfremme-

Læs mere

Inspirationskatalog. Det tobaksforebyggende arbejde i Fredericia Kommune. Fredericia Kommune, maj Side 1 af 16

Inspirationskatalog. Det tobaksforebyggende arbejde i Fredericia Kommune. Fredericia Kommune, maj Side 1 af 16 Inspirationskatalog Det tobaksforebyggende arbejde i Fredericia Kommune Fredericia Kommune, maj 2018 Side 1 af 16 Indledning Sundhedsstyrelsen har med udgangspunkt i WHO s rammekonvention Framework Convention

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Partnerskaber Niels Them Kjær

Partnerskaber Niels Them Kjær Partnerskaber Niels Them Kjær Indsæt Tiden flyver kampagnefilm her Hvorfor partnere? Folkelig bevægelse Vi kan mere sammen Fælles vision Antal & kvalitet Inspiration Røgfri Fremtids vision og mål Visionen

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 1 Indhold Forord... 3 Fra vision til virkelighed... 4 Sunde rammer... 6 Lighed i sundhed... 8 Mental sundhed... 10 Sundhed i fællesskab... 12 Fra vision til handling... 14 Sundhedspolitikkens

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Tobaksforebyggelse Center for Sundhed & Pleje, Sundhedsfremme maj 2019 Oplæg ved Sundhedskonsulent Vibeke Bastrup

Tobaksforebyggelse Center for Sundhed & Pleje, Sundhedsfremme maj 2019 Oplæg ved Sundhedskonsulent Vibeke Bastrup Tobaksforebyggelse 2019 Center for Sundhed & Pleje, Sundhedsfremme maj 2019 Oplæg ved Sundhedskonsulent Vibeke Bastrup 1 Faxe Kommunes nuværende rygepolitik Faxe Kommunes rygepolitik blev vedtaget i 2008,

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Temadag Region Syddanmark, Middelfart 14. marts 2014 Konsulent Lisbeth Holm Olsen Forebyggelsespakkerne: Et redskab til at nå målene En samling af de

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 1 Indhold Forord Forord... 3 Fra vision til virkelighed... 4 Sunde rammer... 6 Lighed i sundhed... 8 Mental sundhed... 10 Sundhed i fællesskab... 12 Fra vision til handling...

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak FOREBYGGELSESPAKKE TOBAK INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF RYGNING 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med rygning 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Oktober 2014 Resume Der blev i budget 2011 afsat 4 mio. i 2011 og 5 mio. om året fra

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Roadshow om tobaksforebyggelse En tobaksforebyggende indsats på Nørrebro og Bispebjerg

Roadshow om tobaksforebyggelse En tobaksforebyggende indsats på Nørrebro og Bispebjerg Roadshow om tobaksforebyggelse En tobaksforebyggende indsats på Nørrebro og Bispebjerg Endokrinologisk Amb. 02.06.2014 Anne Kristine Van der Zaag, sygeplejerske Lisbeth Jul Olsen, sygeplejerske Forebyggelsescenter

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg STEVNS KOMMUNE ANSØGNING 2017 LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin sundhed & omsorg Baggrund I Stevns Kommune er det 20 % af befolkningen der ryger, hvilket svarer

Læs mere

OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET - FEBRUAR 2013

OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET - FEBRUAR 2013 OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET - FEBRUAR 2013 1 Projekttitel Glade børn børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici Det overordnede mål er to-delt: 1)

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Storrygere Dagligrygere Lejlighedsrygere

Storrygere Dagligrygere Lejlighedsrygere KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Bilag 1 Fakta om rygning i København Fald i antallet af rygere i København Sundhedsprofilen 13 viser, at 17 % af københavnerne

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Handle plan for indsatser under budget 2017

Handle plan for indsatser under budget 2017 Handle plan for indsatser under budget 2017 Indsatsområde Daglige rygere i befolkningen Rygestoptilbud Fagområder Sundhed Ældreområdet Arbejdsmarkedsafdelingen -Kompetencecentret Relevante fremtidige samarbejdsområder

Læs mere

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen.

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. Punkt 13. Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. 2012-46438. Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender og at Ældre-

Læs mere

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Motivationsfiguren 3.1.3. - der er ca. lige stor motivation for livsforandringer blandt langvarigt syge og ikke langvarigt syge. Sygefravær ift. Sundhedsadfærd og

Læs mere

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Notat Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Der er i perioden fra medio maj 2013 til medio juni 2013 udarbejdet status for arbejdet med sstyrelsens Forebyggelsespakker i Rebild

Læs mere

Bilag 1. Socialudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik

Bilag 1. Socialudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik Bilag 1 Socialudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik 2019-2022 1 KEND DIN BY INFORMATIONSKAMPAGNE Sundt byliv Sundhed for alle Vi opnår vore mål ved at give målrettet information

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Ung uden røg EVALUERINGSRAPPORT. - en flerstrenget indsats i forhold til unge og rygning. i Randers Kommune 2012-15

Ung uden røg EVALUERINGSRAPPORT. - en flerstrenget indsats i forhold til unge og rygning. i Randers Kommune 2012-15 Ung uden røg - en flerstrenget indsats i forhold til unge og rygning i Randers Kommune 2012-15 EVALUERINGSRAPPORT Udarbejdet af Inger Kruse Andersen & Jannie Martensen Randers Sundhedscenter November 2015

Læs mere

Orientering om status på samarbejdet med ungdomsuddannelserne om unges trivsel og sundhed

Orientering om status på samarbejdet med ungdomsuddannelserne om unges trivsel og sundhed Punkt 12. Orientering om status på samarbejdet med ungdomsuddannelserne om unges trivsel og sundhed 2018-059629 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er:

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: 4. Forebyggelse Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet. Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Kristina Thitgaard Poulsen Konsulent og røgkoordinator i Aalborg Kommune

Kristina Thitgaard Poulsen Konsulent og røgkoordinator i Aalborg Kommune Kristina Thitgaard Poulsen Konsulent og røgkoordinator i Aalborg Kommune Kristina.thitgaard@aalborg.dk Baggrund - Hvert år dør 13.600 mennesker af rygerelaterede årsager i Danmark - I Aalborg Kommune bor

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Region Syddanmark 23. april 2013 Barbara Hjalsted bah@sst.dk Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Disposition Baggrund og

Læs mere

Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor har vi et særligt ansvar når det gælder børn og unge i Aalborg Kommune.

Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor har vi et særligt ansvar når det gælder børn og unge i Aalborg Kommune. #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast Sundhedspolitik v.1 Til Sundheds- og Kulturudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Torben Krogh Kjeldgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-2390/2014-227710 Sundhedsstrategi

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Sundhedsplan 2016-2018 - Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Kultur- og Sundhedsudvalget 9. november 2017 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb Sundhedsplan 2016-2018 Disposition Status på indsatser

Læs mere

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold Baggrund...1 Analyse og læsevejledning... Status på implementering af forebyggelsespakker... Overvægt... Solbeskyttelse...5

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro. Mødelokale kultur- og udvikling Dato : 15. januar 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. :? Sundhedsudvalget Jens Peter

Læs mere

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN SKOLESUNDHEDSPROFILEN PRÆSENTATION Børn, Forebyggelse og Trivsel Louise Thastrup Børn og Læring: Søren Meinert Skousen Mette Matthisson Sundhed og Rehabilitering: Mai Bjørn Sønderby Sara Møller Olesen

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Sundhedsaftale med Region Midtjylland Overordnet kostpolitik

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Sundhedsudvikling og Folkesundhed Aarhus (FSAa) har i samarbejde med Institut for Folkesundhed

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om røgfri arbejdstid (FAQ) Indhold

Ofte stillede spørgsmål om røgfri arbejdstid (FAQ) Indhold Ofte stillede spørgsmål om røgfri arbejdstid (FAQ) Indhold Hvad er røgfri arbejdstid?... 1 Hvem har bestemt, at Ishøj Kommune skal være røgfri?... 1 Hvorfor skal Ishøj Kommune være røgfri?... 1 Hvornår

Læs mere