Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer

2 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne prøver... 3 fastsættelse... 4 Fastlagte og planlagte studieaktiviteter i uddannelsen... 4 Adgang til interne og eksterne prøver... 4 Forudsætning for at påbegynde eller afslutte en prøve... 5 Prøveformer og bedømmelser i uddannelsen... 6 Afholdelse af prøver... 8 Stedprøver... 8 Det anvendte sprog ved prøven... 8 Særlige prøvevilkår... 8 Tilbagemelding på skriftlige interne og eksterne prøver... 9 Eksaminationers offentlighed... 9 Retningslinjer for vejledning i forbindelse med prøveafholdelse... 9 Dispensation Uregelmæssigheder Klage- og ankemuligheder... 11

3 3 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser Uddannelsens bedømmelser tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, BEK nr. 29 af 24. januar 2008 Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. 114 af 03. februar 2015 (bekendtgørelsen) Formålet med bedømmelserne i Sygeplejerskeuddannelsen er at dokumentere, i hvilken grad den studerende opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens elementer udmøntet i læringsudbytte for de enkelte moduler. Mål, kriterier og bestemmelser for prøver og anden bedømmelse fremgår af UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsens modulbeskrivelser. Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen Interne og eksterne prøver Hvert modul afsluttes med en bedømmelse, der kan være en intern prøve eller en ekstern Interne teoretiske prøver bedømmes af en eller flere eksaminatorer udpeget af Sygeplejerskeuddannelsens leder. Interne kliniske prøver bedømmes af en eksaminator, der er udpeget af det kliniske undervisningssted og en eksaminator udpeget af Sygeplejerskeuddannelsens leder. Eksterne teoretiske prøver bedømmes af en eksaminator, der er udpeget af Sygeplejerskeuddannelsens leder og en censor, der er beskikket af Undervisningsministeriet. Placering af interne og eksterne prøver i uddannelsen Prøver/Moduler Intern teoretisk prøve x x x Ekstern teoretisk prøve x x x x x Intern klinisk prøve x x x x x Datoer for bedømmelser, såvel prøvedatoer som tidspunkt for meddelelse af prøveresultater, fremgår af Intrapol.

4 4 fastsættelse Interne og eksterne teoretiske prøver bedømmes efter 7-trinsskalaen. Interne kliniske prøver bedømmes som bestået/ikke bestået. Bedømmelse sker altid på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken grad den studerendes præstation opfylder det læringsudbytte for modulet, som er fastsat i Studieordningen. Mål og kriterier fremgår af de enkelte modulbeskrivelser. Fastlagte og planlagte studieaktiviteter i uddannelsen Der kan være tilrettelagt fastlagt og/eller planlagt studieaktivitet på et modul. Fastlagte studieaktiviteter fremgår af den nationale studieordning, mens planlagte studieaktiviteter er bestemt af den lokale uddannelsesinstitution og fremgår af modulbeskrivelserne. Deltagelse i eventuelle fastlagte og/eller planlagte studieaktiviteter er en forudsætning for, at en studerende kan enten påbegynde eller afslutte prøven på det aktuelle modul, jf. Studieordningen. Placering af fastlagte og planlagte studieaktiviteter i uddannelsen Studieaktiviteter/Moduler Planlagt studieaktivitet x x x (x 1 ) (x 2 ) Fastlagt studieaktivitet x x x x x x x x Datoer for fastlagte og/eller planlagte studieaktiviteter fremgår af Sygeplejerskeuddannelsens lokale undervisningsplaner. Adgang til interne og eksterne prøver Tilmelding En studerende, der er tilmeldt et modul, er samtidig tilmeldt den tilhørende interne eller eksterne prøve på modulet. Ved tilmelding bruges en prøvegang. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom og barsel. Den studerende kan være tilmeldt tre gange til samme Uddannelsesinstitutionens leder kan på baggrund af en skriftlig og begrundet ansøgning fra den studerende tillade yderligere prøvegang, hvis der er tale om usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke usædvanlige forhold jf. 6 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Sygdom og udeblivelse Meddelelse om sygdom mv. gives telefonisk til Uddannelsesinstitutionens studieadministration så vidt muligt inden prøvens påbegyndelse. Efterfølgende og senest 5 hverdage efter sygemeldingen sendes fritekst- 1 Planlagt studieaktivitet placeres enten på modul 11 eller på modul Planlagt studieaktivitet placeres enten på modul 11 eller på modul 12.

5 5 erklæringen 3 til Uddannelsesinstitutionens studieadministration. Den studerende afholder selv udgiften til fritekst-erklæringen. Udeblivelse fra prøve og ikke rettidig aflevering af opgave uden afmelding betragtes som brug af en prøvegang. Om- og sygeprøve Beståede prøver kan ikke tages om jf. 6 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Er en prøve ikke bestået, er den studerende fortsat tilmeldt prøven. Ny prøve afholdes snarest muligt og senest, når samme prøve igen afholdes jf. 6 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Om- og sygeprøve afholdes efter aktuelt gældende mål, kriterier og bestemmelser for den ordinære prøve på det pågældende modul. Dato for om- og sygeprøve fremgår af lokale undervisningsplaner, som findes på Uddannelsesinstitutionens intranet. Evt. afvigelse fra denne dato aftales mellem den studerende og Uddannelsesinstitutionens studieadministration. For prøven på modul 14 gives der mulighed for at den studerende kan aflægge prøven i samme semester eller i umiddelbar forlængelse heraf jf. 7 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Forudsætning for at påbegynde eller afslutte en prøve Såfremt der er tilrettelagt fastlagt og/eller planlagt studieaktivitet på et modul, er godkendt deltagelse i denne/disse en forudsætning for, at den studerende kan enten påbegynde eller afslutte en prøve på det pågældende modul jf. BEK. nr. 29 af 24. januar 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, bilag 2. En forudsætning for at påbegynde det 3. studieår dvs. modul 9 og modul 10 er, at prøver i første studieår dvs. på modul 1, 2, 3, 4 er bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår. Der kan dispenseres fra denne regel begrundet i barsel eller usædvanlige forhold jf. 8 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. De eksterne og interne prøver, der er placeret i studiets 3 første år, skal være bestået før den studerende kan afslutte bachelorprojektet jf. 11 stk. 3 i BEK. nr. 29 af 24. januar 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 3 Skriftlig sygemelding udfærdiget af en læge.

6 6 Prøveformer og bedømmelser i uddannelsen Modul/ prøvetype Prøvegrundlag Besvarelsens form Bedømmelse Modul 1 Intern teoretiske Casebaseret hjemmeopgave udarbejdet inden for modulets tema og fagområder Individuel skriftlig Modul 2 Intern teoretisk Stedprøve med essay spørgsmål. Den studerende testes i viden indenfor modulets anbefalede litteratur fra fagområderne: Anatomi, fysiologi og mikrobiologi, herunder bakteriologi, virologi og parasitologi samt hygiejne. Hjælpemidler er ikke tilladt. Individuel skriftlig Fagområderne: Sygepleje og ergonomi dokumenteres ved planlagte studieaktiviteter Modul 3 Ekstern teoretisk Casebaseret, problemorienteret hjemmeopgave udarbejdet inden for modulets tema og fagområderne sygepleje, sygdomslære og ernæringslære og diætetik Individuel skriftlig Fagområdet anatomi, fysiologi herunder genetik, dokumenteres ved en planlagt studieaktivitet Modul 4 Intern klinisk Praksisbaseret skriftligt oplæg inkl. Portfoliooptegnelse udarbejdet inden for modulets tema, fagområder og selvvalgte litteratur. Bestået/ikke bestået. Modul 5 Intern teoretisk Projektopgave udarbejdet i grupper inden for modulets tema og fagområder Skriftlig gruppeopgave og mundtlig gruppeeksamination jf. 7-trinsskalaen Samlet bedømmelse af den skriftlige gruppeopgave og den individuelle mundtlige Modul 6 Intern klinisk Praksisbaseret skriftligt oplæg udarbejdet inden for modulets tema, fagområder og selvvalgte litteratur. Bestået/ikke bestået.

7 7 Modul 7 Ekstern teoretisk Casebaseret mundtligt oplæg inden for modulets tema og fagområderne: Sygepleje, kommunikation, pædagogik, psykologi 1 times stedforberedelse med brug af hjælpemidler. Fagområdet: Farmakologi dokumenteres ved fastlagt studieaktivitet. Modul 8 Intern klinisk Praksisbaseret skriftligt oplæg udarbejdet inden for modulets tema, fagområder og selvvalgte litteratur. Bestået/ikke bestået. Modul 9 Ekstern teoretisk Problemorienteret skriftlig hjemmeopgave udarbejdet inden for modulets tema og fagområder Individuel skriftlig Modul 10 Ekstern teoretisk Casebaseret mundtligt oplæg inden for modulets tema og fagområder. Forberedelsestid: 24 timer Modul 11 Intern klinisk Praksisbaseret skriftligt oplæg udarbejdet inden for modulets tema, fagområder og selvvalgte litteratur. Bestået/ikke bestået. Modul 12 Intern klinisk Praksisbaseret skriftligt oplæg udarbejdet inden for modulets tema, fagområder og selvvalgte litteratur. Bestået/ikke bestået. Modul 13 Forsøgsordning godkendt af Uddannelsesministeriet Læringsudbytte på modul 13 bedømmes ved den eksterne prøve på modul 14 Modul 14 Ekstern, teoretisk Bachelorprojekt baseret på en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling inden for modulets tema, fagområde og selvvalgte litteratur. Individuel skriftlig opgave med individuel mundtlig præstation eller skriftlig gruppeopgave og individuel mundtlig Helhedsbedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation, hvor hver del vægtes ligeligt.

8 8 Afholdelse af prøver Stedprøver Bestemmelser for intern prøve på modul 2 Prøven begynder præcis på det fastsatte tidspunkt, og såfremt den studerende kommer for sent, betragtes det almindeligvis som et brugt forsøg. Der udleveres papir og/eller et prøvesæt, som den studerende skriver sin besvarelse i. Der må benyttes både blyant og kuglepen i sort, grå og blå nuancer. Af hensyn til læsbarheden skal den studerende skrive tydeligt. Ulæselige besvarelser kan ikke indgå i bedømmelsen. Prøven slutter, når den studerende afleverer sin besvarelse dog senest på det fastsatte tidspunkt. I den sidste halve time før prøven slutter, må lokalet ikke forlades, og der kan heller ikke afleveres prøvebesvarelse. Bestemmelser for ekstern prøve på modul 7 Case fordeles ved lodtrækning. Forberedelse foregår i et tildelt lokale på Uddannelsesinstitutionen. Det anvendte sprog ved prøven Prøven aflægges på dansk evt. på svensk eller norsk. Hvor forholdene gør det muligt, kan institutionen tillade en studerende, der ønsker det, at aflægge prøven på fremmedsprog jf. 17 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Skriftlig og begrundet ansøgning indgives til Uddannelsesinstitutionens studieadministration senest 2 uger efter modulstart. Ved bedømmelsen af bachelorprojektet lægges der ud over det faglige indhold vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, hvis bachelorprojektet er affattet på dansk. Ved dokumenteret relevant specifik funktionsnedsættelse kan Uddannelsesinstitutionen dispensere herfra jf. 34 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. God stave- og formuleringsevne betragtes som en forudsætning for alle prøver. Særlige prøvevilkår En studerende kan tilbydes en anden prøveform, såfremt særlige forhold gør sig gældende. Skriftlig og begrundet ansøgning om en anden prøveform indgives til Uddannelsesinstitutionens studieadministration. Særlige prøvevilkår kan tilbydes til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller med et andet modersmål end dansk, såfremt Uddannelsesinstitutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille alle studerende i prøvesituationen jf. 18 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser.

9 9 Skriftlig og begrundet ansøgning om særlige prøvevilkår indgives til Uddannelsesinstitutionens studieadministration senest 2 uger efter modulstart. Når det gælder studerende, der får SPS 4 eller har dansk som andet sprog, kan tilladelsen være gældende gennem hele uddannelsen. Følgende særlige prøvevilkår kan komme på tale: Forlænget vejledning og prøve-/eksaminationstid. Tilladelse til brug af særlige hjælpemidler. Tilbagemelding på skriftlige interne og eksterne prøver Evt. tilbud om tilbagemelding på skriftlige prøvebesvarelser fremgår af de aktuelle modulbeskrivelser. Eksaminationers offentlighed Eksaminationer med mundtlig besvarelse er offentlige, med mindre det drejer sig om kliniske prøver med patientdeltagelse. Offentlighed kan begrænses begrundet i særlige forhold som fx hensyn til den studerende eller af pladshensyn jf. 13 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Ved en individuel prøve, hvor den studerende eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv er blevet eksamineret jf. 13 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Lyd- eller billedoptagelser af en prøve er ikke tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. I så fald foretages optagelserne af institutionen, jf. 13 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Den studerende skal forlade prøvelokalet efter endt mundtlig eksamination og medtage alle ejendele. Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen ved mundtlige prøver. Uddannelsesinstitutionens leder kan bestemme, at kommende eksaminatorer må overvære voteringen jf. 13 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Dette skal dog være aftalt før prøveafholdelsen. Den studerende har ophavsretten til produkter, der fremkommer som resultat af en Ved opgaveaflevering tilkendegiver den studerende med sin underskrift på opgavens forside eller på en formular i Uddannelsesinstitutionens studieadministration, hvorvidt den studerende tillader, at opgaven må udlånes til studerende og lærere ved Uddannelsesinstitutionen samt sygeplejersker ved samarbejdende institutioner jf. 52 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser og jf. LBK nr. 202 af 27. februar 2010 af lov om ophavsret. Retningslinjer for vejledning i forbindelse med prøveafholdelse Tildeling af vejleder Undervisergruppen tildeler den/de studerende en vejleder. 4 Specialpædagogisk støtte.

10 10 Modul 14: Studerende kan indgive ønske om vejleder til bachelorprojektet, dog højst 2 ønsker. Såfremt studerende angiver mere end 2 ønsker, bortfalder alle ønsker. Uddannelsesinstitutionen tilstræber, men kan ikke garantere, at den studerende tildeles en ønsket vejleder. Samarbejde om vejledning Vejledning er et tilbud. Vejleder og studerende drøfter gensidige forventninger og kan evt. indgå aftale om forløbet af det forestående samarbejde. Hvis aftale ønskes skriftlig, påhviler ansvaret den studerende. Udebliver studerende fra en aftalt vejledningslektion uden afbud, betragtes det som brug af en vejledningsgang. Vejlederskift Skift af vejleder kan foreslås enten af vejleder eller af studerende eller af begge parter i fællesskab. Det kan være begrundet i rent praktiske forhold, eller det kan være tungtvejende faglige årsager, eller det kan bero på uoverensstemmelse mellem parterne. Ved vejlederskift inddrages uddannelsesinstitutionens leder. Klage over vejledning Klage over vejledningsforhold skal være skriftlig og saglig begrundet og skal rettes til vejleder og leder af Uddannelsesinstitutionen. Dispensation Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra lokale prøvebestemmelser beskrevet i dette tillæg til studieordningen, såfremt der foreligger usædvanlige/uforudsete forhold jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, BEK nr. 29 af 24. januar 2008 bilag 2, pkt. 13. Skriftlig og begrundet ansøgning om dispensation indgives til Uddannelsesinstitutionens studieadministration senest 2 uger efter modulstart. Uregelmæssigheder Prøvetidsrummet En prøve er begyndt, når uddeling af prøvespørgsmål, cases, opgaveemner er bekendtgjort for den studerende jf. beskrivelse af prøver i modulbeskrivelserne. Skriftlig prøve En studerende, der kommer for sent til en skriftlig stedprøve, kan kun deltage i prøven, hvis Uddannelsesinstitutionen anser det for udelukket, at den studerende kan have modtaget oplysninger om opgaven, og hvis forsinkelsen er rimeligt begrundet. Prøvetiden kan kun i usædvanlige tilfælde forlænges jf. 16 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Mundtlig prøve En studerende, der kommer for sent til en mundtlig prøve, kan få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt, hvis Uddannelsesinstitutionen finder, at forsinkelsen er rimelig begrundet jf. 16 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Bortvisning fra prøve Det indberettes til Uddannelsesinstitutionens leder, hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en studerende har:

11 11 Skaffet sig uretmæssig hjælp herunder benyttet ikke tilladte hjælpemidler Ydet en anden studerende uretmæssig hjælp Udgivet en andens arbejde for sit eget (plagiering) 5 Anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortviser uddannelsesinstitutionen den studerende fra prøven. Udviser en studerende forstyrrende adfærd, kan uddannelsesinstitutionen bortvise den studerende fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver uddannelsesinstitutionen først en advarsel. En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at den studerende har brugt en prøveindstilling, jf. 19 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. En studerende skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven eller egen del af en opgave er udfærdiget uden uretmæssig hjælp jf. 19 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Bekræftelsen skrives på opgavens forside. Klage- og ankemuligheder Eventuel klage over forhold ved interne eller eksterne prøver indgives individuelt af den studerende til Uddannelsesinstitutionens leder senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort for den studerende, med mindre der foreligger dokumentation for sygdom i form af en fritekst-erklæring, eller usædvanlige forhold gør sig gældende for den studerende. Klagen skal være skriftlig og begrundet jf. 5 og 40 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Klagen kan vedrøre: Eksaminationsgrundlaget ift. uddannelsens mål og krav, fx prøvespørgsmål og opgaver Prøveforløbet Bedømmelsen Uddannelsesinstitutionen afgør klagen på grundlag af bedømmernes udtalelser om de faglige spørgsmål i klagen. Den studerende skal have lejlighed til at kommentere bedømmernes udtalelser i klagesagen inden for en frist af 1 uge, jf. 42 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Den studerende modtager hurtigst muligt (i sommerferieperioden må beregnes længere tid) en skriftlig og begrundet klageafgørelse fra Uddannelsesinstitutionens leder jf. 43 og 44 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Den studerende har mulighed for at anke Uddannelsesinstitutionens klageafgørelse. Anken skal være skriftlig og begrundet og skal indgives til Uddannelsesinstitutionens leder senest 2 uger efter, at den studerende er 5 Der foretages plagiatkontrol på alle skriftlige prøver

12 12 gjort bekendt med klageafgørelsen, med mindre der foreligger dokumentation for sygdom i form af en fritekst-erklæring, eller usædvanlige forhold gør sig gældende for den studerende jf. 5 og 46 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Den indgivne anke behandles af et ankenævn jf. 47 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Uddannelsesinstitutionens leder meddeler den studerende om ankenævnets skriftlige og begrundede afgørelse hurtigst muligt og senest 2 mdr. efter, at anken er indgivet til Uddannelsesinstitutionens leder (i sommerferieperioden senest 3 mdr. efter) jf. 50 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Den studerende skal 2 uger efter at være gjort bekendt med klage- eller ankeafgørelsen, skriftligt tilkendegive til Uddannelsesinstitutionens leder, om tilbud om ombedømmelse eller omprøve accepteres. Tidsfristen kan fraviges, såfremt der foreligger dokumentation for sygdom i form af en fritekst-erklæring, eller usædvanlige forhold gør sig gældende for den studerende jf. 45 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Såfremt den studerende får medhold i klagen eller anken, tilbydes ombedømmelse eller omprøve med nye bedømmere. Ombedømmelse eller omprøve skal denne finde sted snarest muligt jf. 45 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Ombedømmelse eller omprøve kan resultere i lavere karakter jf. 45 i BEK nr af 16. december 2013 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser.

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave 7. semester Hold F 2012 Modulbeskrivelse Modul 14 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 I henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser samt studieordningen

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning Eksamensreglerne for Psykomotorikuddannelsen i VIA er udarbejdet som en hjælp til studerende for at give et overblik over relevante regler og informationer om eksamener i løbet af studiet. Eksamensreglementet

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 16 november 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern teoretisk prøve Modul 2 Sundhed og sygdom 07/2015 Intern teoretisk prøve modul 2 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Anatomi/fysiologi Mikrobiologi,

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Modul 10: Kristendomsfaglig fordybelse

Modul 10: Kristendomsfaglig fordybelse Modulbeskrivelse Modul 10: Kristendomsfaglig fordybelse 3. studieårs tema: Det tværkulturelle arbejde og tværprofessionelt samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse - Modul 10 - Oktober 2015 Udarbejdet

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Prøveallonge For diplomuddannelserne på det pædagogiske område

Prøveallonge For diplomuddannelserne på det pædagogiske område Prøveallonge For diplomuddannelserne på det pædagogiske område Gældende fra 01.09.2012 for studieordningerne; Diplom i Pædagogik Diplom i Erhvervspædagogik Diplom i Formidling af kunst og kultur for børn

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 Indhold Formål... 3 Rammer... 3 Tidsplan... 3 Prøvens udformning...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere