I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret."

Transkript

1 Til jobcentrene, a-kasserne m.fl. Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og L 75: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Folketinget har d.d. vedtaget: Lovforslag L 74 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Lovforslag L 75 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, individuel aftale om mentorstøtte og midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter). Holmens Kanal 20 Postboks København K Tlf Fax ams@ams.dk CVR nr december 2012 Vores sag Bilag 2 I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Loven træder i kraft 1. januar Bekendtgørelsen om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, træder ligeledes i kraft 1. januar Der henvises til Arbejdsmarkedsstyrelsens tidligere skrivelser af 21. november og 13. december 2012 om lovforslaget og om udkastet til bekendtgørelse. Den vedtagne lov vil snarest kunne ses på Folketingets hjemmeside. Der vedlægges lovforslaget som optrykt efter 2. behandlingen, der indholdsmæssigt svarer til den vedtagne lov. Loven adskiller sig på enkelte områder fra det fremsatte lovforslag, jf. nedenfor. Der vedlægges tillige den endelige version af bekendtgørelsen, som indholdsmæssigt svarer til det tidligere udsendte udkast. Som nævnt retter uddannelsesordningen sig mod ledige, der i perioden fra 30. december 2012 til og med 30. juni 2013 har opbrugt dagpengeretten, og som ikke har været i stand til at opnå ordinær beskæftigelse. Uddannelses-

2 ordningen med særlig uddannelsesydelse kan vare i op til 6 måneder fra det tidspunkt, hvor dagpengeretten er opbrugt. En person bliver dog først omfattet af ordningen fra det tidspunkt, hvor personen har henvendt sig til jobcenteret herom. Den samlede periode med dagpenge og uddannelsesordningen kan højst vare 4 år. Der er en særlig overgangsordning for personer, hvis dagpengeret opbruges i perioden fra d. 30. december 2012 til og med den 6. januar 2013 (uge 52/12 og uge 1/13). Hvis de henvender sig senest d. 11. januar 2013, vil de få ret til at blive omfattet af ordningen og dermed få ret til særlig uddannelsesydelse med virkning fra det tidspunkt, dagpengeretten er opbrugt. 1) Ændringer til lovforslaget under folketingsbehandlingen: Under folketingsbehandlingen er der sket følgende indholdsmæssige justeringer af lovforslaget: 1, stk. 1: Præcisering af uddannelsesordningen i forhold til andre ordninger med offentlige forsørgerydelser. Det er præciseret, at personer, som er omfattet af andre ordninger med ret til offentlige forsørgerydelser efter Beskæftigelsesministeriets lovgivning, eller som modtager folkepension, ikke samtidig kan deltage i uddannelsesordningen. Det gælder fx personer, der afventer et seniorjob, og som efter regler i lov om seniorjob har ret til kompensation efter seniorjoblovens kapitel 3 eller personer, som har opnået ret til efterløn. Særligt om forholdet mellem uddannelsesordningen og seniorjob: Ledige, der både har henvendt sig til jobcenteret for at blive omfattet af uddannelsesordningen, og som har søgt om seniorjob i overensstemmelse med reglerne i seniorjobloven, kan være omfattet af uddannelsesordningen indtil det tidspunkt, hvor de har fået et seniorjob eller har fået ret til kompensation efter seniorjobloven. 1, stk. 2: Præcisering af, at uddannelsesordningen er frivillig. Der er indsat et stk. 2, hvorefter en person, der ikke ønsker at benytte retten til uddannelsesordningen, kan vælge at modtage kontanthjælp, hvis personen opfylder betingelserne herfor, uanset bestemmelsen i 11, stk. 2, nr. 3, i lov om aktiv socialpolitik. 17, stk. 2: Præcisering af bestemmelsen om partshøring ved sanktioner. Den sidste sætning i stk. 2 fra det fremsatte lovforslag er udgået. Det indebærer, at der skal partshøres over sanktioner under uddannelsesordningen umiddelbart efter hændelsen. 28: Udgifter er omfattet af den kommunale budgetgarantiordning. Der er indsat en bestemmelse, som ændrer lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Med ændringen bliver udgifter til sær- 2

3 lig uddannelsesydelse og driftsudgifter til finansiering af uddannelse og befordring i forbindelse med uddannelsesordningen omfattet af den kommunale budgetgarantiordning. 2) Generelt om ordningen. Angående uddannelserne Som nævnt kan der henvises til de tidligere udsendte orienteringer om ordningen. Desuden skal følgende fremhæves: Der er tale om en uddannelsesordning med en særlig uddannelsesydelse, hvor formålet er at give ledige, som ikke har været i stand til at opnå ordinær beskæftigelse, et målrettet og sammenhængende kvalifikationsløft, der styrker deres muligheder for at komme i beskæftigelse. Jobcenteret skal aftale det nærmere uddannelsesforløb med personen og sørge for, at personen så tidligt som muligt efter at dagpengeretten er opbrugt, tilbydes en kompetenceafklarende samtale og en plan for et relevant uddannelsesforløb. Bekendtgørelsens 1 opregner de uddannelseslove, der kan gives uddannelse efter inden for ordningen. En uddannelse, som en ledig er startet på som tilbud under dagpengeperioden, vil kunne fortsætte under uddannelsesordningen, forudsat at uddannelsen er omfattet af uddannelsesordningen. Ligeledes vil en uddannelse, der er påbegyndt under uddannelsesordningen, og som varer længere tid, end personen er i uddannelsesordningen, kunne fortsætte, efter at personen ikke længere er i ordningen. Kommunen betaler dog alene for uddannelsen og udbetaler den særlige uddannelsesydelse i den periode, hvor personen er omfattet af ordningen. Angående kompetenceafklaring, uddannelsesplan og kontaktforløb Jobcentret skal tilbyde personen en kompetenceafklarende samtale og en plan for, hvordan pågældende hurtigst og bedst muligt kan få et målrettet og sammenhængende kvalifikationsløft, der styrker mulighederne for job. Samtalen vil fx kunne tage udgangspunkt i oplysninger og aftaler fra den jobplan, som blev udarbejdet, mens personen var dagpengemodtager. Planen for uddannelsesforløbet må således ikke forveksles med reglerne for jobplaner efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I perioder under uddannelsesordningen, hvor personen ikke deltager i uddannelse, skal personen møde personligt op til samtaler, som jobcenteret indkalder personen til. 3

4 I perioder, hvor personen deltager i uddannelse, er der ikke krav om, at personen skal møde personligt op til samtaler. Kontakten holdes således på anden måde. Der er således tale om individuel kontaktforløb med begrænsede krav til kontakten. Angående sygdom under uddannelsesordningen Personer omfattet af den særlige uddannelsesordning skal oplyse jobcentrene om sygdom m.v. Registreringen følger praksis for kontanthjælpsmodtager i match 1. Det er muligt for målgruppen at registrere sygdom på Jobnet Uddannelsesordningen i forhold til tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Personer, der deltager i uddannelsesordningen, kan ikke deltage i tilbud eller få støtte til mentor efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Uddannelse efter uddannelsesordningen er således ikke det samme som tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 3) Særlig uddannelsesydelse. Den særlige uddannelsesydelse fremgår af lovens 9 og er den forsørgelse, en person har ret til, når personens dagpengeret er opbrugt, og personen henvender sig i jobcenteret og tilkendegiver, at pågældende ønsker at benytte ordningen. Ret til ydelsen er uafhængig af egen formue og evt. ægtefælles indtægts- og formueforhold. Ydelsen er månedligt på kr. for forsørgere over for børn og kr. for andre. For forsørgere over for børn er det en betingelse, at børnene opholder sig her i landet. Det gælder dog ikke EU/EØS-borgere, hvis deres børn opholder sig i et andet EU/EØS-land. Rådigheds- og sanktionsreglerne er stort set svarende til dem, der gælder for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. De er nærmere beskrevet i Reglerne om fradrag i ydelsen på grund af indtægter findes i lovens 11, stk. 3 og 4. Arbejdsindtægter trækkes fra i den særlige uddannelsesydelse. Ved beregningen af det beløb, der trækkes fra, ses bort fra 15,23 kr. pr. udført arbejdstime. Andre offentlige forsørgelsesydelser fradrages fuldt ud, mens der helt ses bort fra andre indtægter som fx renteindtægter. 4

5 Feriegodtgørelse m.v. trækkes som i kontanthjælpssystemet fra, når ferien holdes, og der regnes i dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække. Det fremgår af lovens 18, at perioden med særlig uddannelsesydelse sammenlagt med personens forudgående dagpengeperiode højst kan udgøre 4 år. 4) Økonomi og Regnskab Det fremgår af lovens 23, stk. 2, at staten yder 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til køb af uddannelse efter lovens 4 og til befordringsgodtgørelse og transportudgifter efter 5. Disse driftsudgifter er ikke underlagt det driftsloft, der gælder kommunernes driftsudgifter til aktivering, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og refusionsgraden er derfor 50 pct. Det fremgår af lovens 26, at kommunerne skal afholde udgifter til køb af denne uddannelse efter samme regler og procedurer, som anvendes ved kommunernes køb af uddannelse som led i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det vil sige i henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Af lovens 23, stk. 3, fremgår det, at staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til den særlige uddannelsesydelse når personen deltager i uddannelse (aktive perioder) og 30 pct. af udgifterne, når personen ikke deltager i uddannelse (passive perioder). Såvel driftsudgifterne som kommunernes nettoudgifter til den særlige uddannelsesydelse er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Der er udarbejdet forslag til særskilt registrering af udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Disse ændringer vil med forbehold for Budget- og regnskabsudvalgets bemærkninger blive meldt ud til kommunerne af Økonomi- og Indenrigsministeriet snarest muligt. De relevante grupperinger vil også blive oprettet i Social- og Integrationsministeriets refusionssystem med henblik på, at kommunerne fra og med den løbende restafregning for 1. kvartal 2013 kan hjemtage refusion af deres udgifter til den særlige uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. 5) IT-administration Tilmelding Personer, der er omfattet af uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, skal være tilmeldt jobcentret som jobsøgende og have et godkendt CV på Jobnet.dk. Jobcentret skal registrere disse personer som tilmeldte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1. Tilmeldingsdatoen er dagen efter, at personens ret til dagpenge er udløbet. For personer, der henvender sig inden udløbet af dag- 5

6 pengeperioden, registreres tilmeldingen fra dagen efter det tidspunkt, hvor dagpengene udløber. For personer, der henvender sig efter udløbet af dagpengeperioden, registreres tidspunktet fra det tidspunkt, hvor personen henvender sig. Særlig markering For at disse personer kan adskilles fra øvrige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, skal der tillige oprettes følgende fritagelsesmarkering på personerne: Omfattet af særlig uddannelsesydelse. Det er muligt at oprette denne fritagelsesmarkering fra den 20. december En person er tidligst berettiget til særlig uddannelsesydelse fra det tidspunkt, hvor personen henvender sig til jobcenteret og anmoder om at blive omfattet af uddannelsesordningen. Derfor skal startdatoen på fritagelsesmarkeringen være det tidspunkt, hvor personen henvender sig. I den situation, hvor en person henvender sig før dagpengeretten er ophørt, sættes startdatoen på fritagelsesmarkeringen til dagen efter ophørsdatoen for dagpengeretten. Dette gælder også for personer, hvis dagpengeret opbruges i perioden den 30. december 2012 til og med den 6. januar 2013, og som senest den 11. januar 2013 retter henvendelse til jobcenteret om at deltage i ordningen. Registrering af perioder med uddannelse Deltagelse i uddannelser registreres som et forløb med aktiveringstypen Uddannelse med Særlig uddannelsesydelse (svarende til et tilbud uden jobplan). Ydelsestypen registreres som Særlig uddannelsesydelse medmindre jobcenterets it-leverandør oplyser andet. Jobcentrenes adgang til oplysninger om hvorvidt en ledigt er i målgruppe for ordningen. Kommunen har adgang til den lediges forventede dagpengeophørsdato i de kommunale sagssystemer. Kommunen må lægge denne dato og personens oplysninger til grund for sagsbehandlingen. Hvis kommunen er i tvivl om, hvorvidt en person er i målgruppen for ordningen m.v., kan kommunen tage kontakt til den relevante a-kasse. II. Ang. L 75: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, individuel aftale om mentorstøtte og midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter). Loven træder i kraft 1. januar Lovforslaget er ikke ændret siden fremsættelsen og svarer derfor til den vedtagne lov, som snarest vil kunne ses på Folketingets hjemmeside. Loven indeholder følgende elementer: 6

7 1) Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere forhøjes fra 160 pct. til 180 pct. af højeste dagpengesats i perioden fra 1. januar 2013 til 1. juli Formålet er at øge tilskyndelsen til at anvende jobrotation i den private sektor. 2) Individuel aftale om mentorstøtte. Der indføres krav om skriftlige aftaler, når der bevilges mentorstøtte. Formålet er bl.a. at sikre, at personer, der får bevilget mentorstøtte, gøres opmærksom på dette, og at formålet med mentorstøtten står klart. 3) Midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter Der indføres en midlertidig sænkelse af driftsloftet, som bl.a. skal finansiere uddannelsesløftet for ledige. Med venlig hilsen Tom Bjelke Iversen og Annette Schrum Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1. kontor 7

8 Til lovforslag nr. L 74 Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 17. december 2012 Forslag til Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Målgruppe 1. Personer, som opbruger deres dagpengeret efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fra den 30. december 2012 og senest den 30. juni 2013, har fra det tidspunkt, hvor dagpengeretten er opbrugt, ret til uddannelse med særlig uddannelsesydelse efter denne lov, hvis de er ledige og i øvrigt opfylder betingelserne efter denne lov. Det er dog en betingelse, at personen ikke samtidig er omfattet af en anden ordning med ret til offentlig forsørgelsesydelse efter Beskæftigelsesministeriets lovgivning eller folkepension efter lov om social pension. Stk. 2. En person, der ikke ønsker at benytte retten til uddannelse med særlig uddannelsesydelse, jf. stk. 1, kan uanset 11, stk. 2, nr. 3, i lov om aktiv socialpolitik modtage kontanthjælp efter samme lov, hvis personen i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Ret til uddannelse m.v. 2. En person, der er omfattet af 1, har ret til at deltage i uddannelse efter 4 fra det tidspunkt, hvor personens dagpengeret er opbrugt, og i op til 6 måneder herefter, hvis personen henvender sig til jobcenteret herom, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Uddannelsen skal give personen et målrettet og sammenhængende kvalifikationsløft, som styrker personens muligheder for at komme i beskæftigelse. Stk. 3. Perioden efter stk. 1 kan sammenlagt med personens forudgående dagpengeperiode højst udgøre i alt 4 år. 3. Jobcenteret skal aftale det nærmere uddannelsesforløb med personen og sørge for, at personen, så tidligt som muligt efter at dagpengeretten er opbrugt, tilbydes en kompetenceafklarende samtale og en plan for et relevant uddannelsesforløb. Et uddannelsesforløb kan bestå af en eller flere uddannelser efter 4. Stk. 2. Hvis personen selv har søgt om at blive og er blevet optaget på en uddannelse, skal personen dokumentere dette over for jobcenteret. Uddannelsens navn, uddannelsessted og start- og slutdato skal fremgå af dokumentationen. Stk. 3. Hvis jobcenteret vurderer, at en uddannelse, som personen er blevet optaget på eller ønsker at deltage i, ikke styrker personens muligheder for at komme i beskæftigelse, træffer jobcenteret afgørelse om, at personen ikke har ret til uddannelsen under uddannelsesordningen. Stk. 4. Ved korte uddannelsesforløb af indtil 1 uges varighed skal jobcenteret stille krav om deltagelse i efterfølgende uddannelsesforløb mindst hver ottende uge, hvis det hidtidige uddannelsesforløb ikke har ført til ordinær beskæftigelse. 4. En person, der er omfattet af 1, kan deltage i følgende uddannelser, der har hjemmel i lov: 1) Ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning (FVU). 2) Almen voksenuddannelse (AVU). 3) Hf-enkeltfag. 4) Erhvervsuddannelser. 5) Gymnasiale uddannelser. 6) Gymnasiale suppleringskurser. 7) Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). 8) Kombinerede FVU-, AMU- og AVU-forløb. 9) Enkeltfag på erhvervsuddannelser, der tages som en del af en grundlæggende voksenuddannelse. 10) Videregående voksen- og efteruddannelse, der er udbudt af offentlige institutioner. Stk. 2. Den enkelte uddannelse skal som udgangspunkt være tilrettelagt som heltidsundervisning. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke uddannelser der er omfattet af ordningen, herunder betingelserne for at kunne deltage i uddannelse under uddannelsesordningen, hvad der forstås ved heltidsundervisning, i hvilket omfang der skal være tale om heltidsundervisning, samt administration af ordningen. 5. Personer, der er omfattet af 1, og som deltager i uddannelse efter 4, har ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur er mere end 24 km. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Beskæftigelsesmin., j.nr AX014644

9 2 Stk. 2. Godtgørelsen efter stk. 1 udgør 1,05 kr. pr. kilometer (2012-niveau). Denne kilometersats følger den til enhver tid gældende kilometersats, som Skatterådet efter ligningslovens 9 C fastsætter for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr. arbejdsdag. Stk. 3. Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 4. Personer, der er omfattet af 1, og som deltager i uddannelse efter 4, kan efter jobcenterets konkrete vurdering få udbetalt op til kr. om måneden til hel eller delvis dækning af transportudgifter, når den daglige transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur er mindre end 24 km. Stk. 5. Der kan ikke samtidig med udbetaling af befordringsgodtgørelse efter stk. 1 udbetales befordringsgodtgørelse efter anden lovgivning. Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om muligheden for befordringsgodtgørelse. Opfølgning 6. Jobcenteret skal påse, at personer, der har tilmeldt sig uddannelsesordningen, aktivt søger at udnytte deres uddannelsesrettigheder under uddannelsesordningen i hele perioden med særlig uddannelsesydelse, herunder påbegynder og følger aftalt uddannelse. 7. Såfremt der sker afvigelser i forhold til det aftalte om uddannelsesforløbet, har personen pligt til straks at meddele dette til jobcenteret. 8. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med børne- og undervisningsministeren fastsætte regler om uddannelsesinstitutionernes pligt til at underrette og afgive oplysninger til kommunen om personens deltagelse i uddannelsen svarende til de bestemmelser, der er fastsat herom i medfør af 108 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Særlig uddannelsesydelse 9. Kommunen udbetaler særlig uddannelsesydelse til personer, som har henvendt sig til jobcenteret om, at de ønsker at benytte uddannelsesordningen efter 2-5. Personen har ret til særlig uddannelsesydelse uden hensyn til egen formue og en ægtefælles indtægts- og formueforhold. Stk. 2. Særlig uddannelsesydelse udgør et månedligt beløb på 1) kr. for personer, som har forsørgelsespligt over for børn, og 2) kr. for andre personer. Stk. 3. Særlig uddannelsesydelse efter stk. 2, nr. 1, er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, hvis deres børn opholder sig i et andet EU/EØS-land. Stk. 4. Personer, der modtager særlig uddannelsesydelse, bevarer retten til ydelsen under barsel eller sygdom. Perioden med særlig uddannelsesydelse, jf. 18, stk. 1, forlænges ikke på grund af barsel eller sygdom. Pligter og kontaktforløb 10. En person er tidligst berettiget til særlig uddannelsesydelse fra det tidspunkt, hvor personen henvender sig til jobcenteret og anmoder om at blive omfattet af uddannelsesordningen efter 2-5. Det er en betingelse for at være berettiget til ydelsen, at personen i hele perioden med særlig uddannelsesydelse står til rådighed for arbejde og aktivt søger at udnytte sine uddannelsesrettigheder efter denne lov med henblik på at opnå beskæftigelse. Stk. 2. Det er endvidere en betingelse for at modtage ydelsen, at personen 1) deltager aktivt i ordningen, 2) har bopæl og ophold i Danmark, jf. dog stk. 5, 3) er tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende, jf. stk. 3, 4) har et godkendt cv på Jobnet.dk og løbende vedligeholder det, jf. stk. 3, 5) er aktivt jobsøgende, 6) kan overtage arbejde med dags varsel, 7) tager arbejde, som jobcenteret har henvist personen til, og 8) deltager i et individuelt kontaktforløb, jf. stk. 4. Stk. 3. For personer omfattet af uddannelsesordningen efter 2-5 finder følgende regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilsvarende anvendelse: 1) Kapitel 5 om tilmelding af arbejdssøgende i jobcentre og 2) kapitel 6 om oplysninger om job og cv. Stk. 4. En person, der deltager i uddannelse under uddannelsesordningen, skal ikke møde personligt op til samtaler. Kontakten holdes i stedet telefonisk, digitalt eller ved brev. I perioder, hvor personen ikke deltager i uddannelse under ordningen, skal personen møde personligt op til samtaler i jobcenteret, som personen indkaldes til. Stk. 5. Kommunen kan i særlige tilfælde tillade, at særlig uddannelsesydelse bevares under kortvarige ophold i udlandet, hvis 1) personen udøver aftalt eller fastsat samvær, som ikke kan foregå her i landet, med egne børn under 18 år, 2) personen har brug for nødvendig lægebehandling, som den pågældende ikke kan få her i landet, eller 3) der i øvrigt foreligger ganske særlige forhold som f.eks. besøg hos en nær pårørende, der er alvorligt syg. Stk. 6. Det er en betingelse for at bevare retten til særlig uddannelsesydelse under ophold i udlandet, at opholdet ikke hindrer, at personen kan opfylde betingelserne for ret til ydelsen, herunder at den pågældende kan følge uddannelsen. 11. En person, der under ordningen får ordinært arbejde, har ret til at fortsætte forløbet med særlig uddannelsesydelse, når arbejdet er ophørt. Perioden med særlig uddannelsesydelse, jf. 18, stk. 1, forlænges ikke på grund af arbejde. Stk. 2. En person, der har deltidsarbejde, kan modtage supplerende særlig uddannelsesydelse. Stk. 3. Arbejdsindtægter og indtægter, der træder i stedet for arbejdsindtægter, trækkes fra i særlig uddannelsesydelse. Ved beregningen af fradraget ses der bort fra 15,23 kr. pr. udført arbejdstime. For personer, der ikke har fastsat arbejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divideret med

10 3 den omregningsfaktor, som er fastsat efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Offentlige forsørgelsesydelser trækkes fuldt ud fra i den særlige uddannelsesydelse. Stk. 4. Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg til personer, der er ophørt med at modtage hjælp efter 42 i lov om social service, bliver trukket fra i den særlige uddannelsesydelse, når ferien holdes. Der kan kun foretages fradrag svarende til ydelsen for det antal dage, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække. Rimelige grunde 12. Personen har ikke pligt til at stå til rådighed for relevante uddannelser i et uddannelsesforløb, hvis 1) den pågældende ikke kan deltage i uddannelserne på grund af sygdom, 2) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens 6, stk. 1 og 2, 7, 8, stk. 1-6 og 8, 9, 13 og 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel eller adoption, eller 3) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn. Stk. 2. Personen har ikke pligt til at stå til rådighed for arbejde under ordningen, hvis 1) den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes, 2) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport, 3) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens 6, stk. 1 og 2, 7, 8, stk. 1-6 og 8, 9, 13 og 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel eller adoption, 4) den pågældende er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed, 5) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn, 6) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller 7) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel. Fradrag i særlig uddannelsesydelse 13. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en samtale i jobcenteret, som personen indkaldes til, i perioder, hvor personen ikke deltager i uddannelse under ordningen, jf. 10, stk. 4, 3. pkt., foretager kommunen fradrag i særlig uddannelsesydelse for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen, og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet. Der foretages fradrag i ydelsen for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter jobcenteret samme dag. 14. Hvis en person, der ansøger om eller modtager særlig uddannelsesydelse, har undladt at tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. 10, stk. 2, nr. 3, eller har undladt at lægge sit cv ind i Jobnet.dk, jf. 10, stk. 2, nr. 4, foretager kommunen fradrag i ydelsen for de dage, hvor den pågældende ikke har været tilmeldt, eller hvor cv et ikke har været lagt ind, medmindre den manglende tilmelding og indlæggelse af cv ikke skyldes personens forhold. Stk. 2. Hvis en person har undladt at bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret ved at tjekke sine jobforslag og den pågældende som følge heraf er blevet afmeldt som arbejdssøgende, foretager kommunen fradrag i ydelsen for de dage, hvor personen har været afmeldt, medmindre den manglende bekræftelse ikke skyldes personens forhold. Nedsættelse af særlig uddannelsesydelse 15. Særlig uddannelsesydelse nedsættes efter stk. 2, hvis en person uden rimelig grund 1) ophører med sit arbejde eller 2) afviser arbejde, som jobcenteret har henvist personen til. Stk. 2. Ydelsen til personer, som er omfattet af stk. 1, nedsættes med kr. pr. hændelse. Stk. 3. Nedsættelsen i ydelsen sker på grundlag af den ydelse, som personen på hændelsestidspunktet var eller ville være berettiget til. Der kan i 1 kalendermåned kun ske en enkelt nedsættelse efter stk. 1. Stk. 4. Hvis ydelsen til en person er nedsat, nedsættes beløbene efter stk. 2 med samme andel. Ophør af særlig uddannelsesydelse ved manglende deltagelse i uddannelsesordningen 16. Særlig uddannelsesydelse ophører, hvis en person uden rimelig grund undlader at 1) deltage aktivt i afklaringen af relevant uddannelse, 2) deltage aktivt i at vælge relevant uddannelse, 3) søge ind på den relevante uddannelse, 4) påbegynde den relevante uddannelse, 5) følge den relevante uddannelse eller 6) færdiggøre den relevante uddannelse. Stk. 2. Særlig uddannelsesydelse til personen ophører, så længe personen undlader at deltage aktivt i afklaringen af relevant uddannelse m.v. som beskrevet i stk Det er en betingelse for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af særlig uddannelsesydelse efter 13-16, at kommunen skriftligt har informeret ansøgeren eller modtageren af særlig uddannelsesydelse om konsekvensen for ydelsen, hvis personen uden rimelig grund ikke møder til samtale, afslår arbejde, ikke deltager aktivt i afklaringen af relevant uddannelse m.v. Personen skal endvidere informeres om, hvilke skridt personen skal tage for igen at blive berettiget til ydelsen. Informationen skal gives, samtidig med at personen henvender sig til jobcenteret om uddannelses-

11 4 ordningen, indkaldelsen til samtale, henvisningen til arbejde m.v. Stk. 2. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ydelsen sker med virkning fra den dag, hvor personen uden rimelig grund har undladt at opfylde sine pligter efter 10, stk. 1 og 2. Fradrag i eller nedsættelse af ydelsen skal ske inden for 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet. Stk. 3. Fradrag efter 13 og 14 sker med en forholdsmæssig andel af månedens ydelse svarende til antallet af kalenderdage, hvor personen ikke har opfyldt betingelserne for at modtage ydelsen, sat i forhold til månedens samlede antal kalenderdage. Udbetaling af særlig uddannelsesydelse, tilbagebetaling m.v. 18. Særlig uddannelsesydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor en persons dagpengeret er opbrugt, og 6 måneder herefter. Ydelsen kan dog tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor personen har henvendt sig til jobcenteret om, at personen ønsker at deltage i uddannelsesordningen. Perioden med ydelsen kan sammenlagt med personens forudgående dagpengeperiode højst udgøre i alt 4 år. Stk. 2. Særlig uddannelsesydelse udbetales normalt som et månedligt beløb. Udbetalingen sker bagud for 1 måned. 19. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling, 1) når en person mod bedre vidende har undladt at give kommunen oplysninger som krævet efter 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller 2) når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget særlig uddannelsesydelse. Flytning mellem kommuner 20. Flytter en person, som har fået aftalt et uddannelsesforløb efter 3, til en anden opholdskommune, har personen ret til at fortsætte uddannelsesforløbet i den nye kommune. Udgifterne til uddannelse og særlig uddannelsesydelse afholdes af den nye opholdskommune. Indberetning og udveksling af data samt digital kommunikation 21. Kapitel 11 om fælles datagrundlag, it-systemer og registre og kapitel 12 om indberetning, udveksling, videregivelse og samkøring af data i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats finder tilsvarende anvendelse for data, der er omfattet af uddannelsesordningen efter denne lov. 22. Kapitel 4 a om digital kommunikation i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats finder tilsvarende anvendelse for personer omfattet af denne lov. Ansvar for indsatsen og refusion 23. Ansvaret for indsatsen efter denne lov påhviler kommunen. Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til uddannelse efter 4 og til befordringsgodtgørelse og transportudgifter efter 5. Stk. 3. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne til den særlige uddannelsesydelse, når personen deltager i uddannelse efter denne lov. I perioder, hvor personen er omfattet af ordningen uden at deltage i uddannelse, refunderer staten 30 pct. af udgifterne til den særlige uddannelsesydelse. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling, administration, regnskab, revision, tilsyn m.v. i forbindelse med refusionen efter stk. 2 og 3 og kan herunder bestemme, at administrationen og udbetalingen til kommunerne kan varetages af en anden offentlig myndighed. Klageadgang 24. Kommunens afgørelser efter denne lov kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klagen behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ikrafttræden m.v. 25. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Personer, hvis dagpengeret opbruges i perioden den 30. december 2012 til og med den 6. januar 2013, og som senest den 11. januar 2013 retter henvendelse til jobcenteret om at deltage i ordningen, har ret til at få udbetalt særlig uddannelsesydelse med virkning fra det tidspunkt, hvor dagpengeretten er opbrugt. 26. I lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 14. juni 2007, som ændret ved 15 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring: 1. I 1, stk. 2, indsættes efter»uddannelse af«:»personer, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og«. 27. I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. oktober 2011, som ændret bl.a. ved 7 i lov nr. 153 af 28. februar 2012 og senest ved 1 i lov nr. 926 af 18. september 2012, foretages følgende ændring: 1. I 7, nr. 9, indsættes efter»ydelser efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:», ydelse efter 5 i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret«. 28. I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009, som ændret bl.a. ved 5 i lov nr af 22. december 2010, 3 i lov nr. 462 af 18. maj 2011 og 6 i lov nr af 28. december 2011 og senest ved lov nr. 588 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

12 5 1. I 14, stk. 2, nr. 5, indsættes efter»kommunale udgifter til danskundervisning til udlændinge og undervisning i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt kontanthjælp og aktivering efter integrationslovens kapitel 4-5,«:»kommunale udgifter til den særlige uddannelsesydelse og driftsudgifter til finansiering af uddannelse samt udgifterne til befordring efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret,«. 29. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

13

14

15

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Forslag til Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Forslag til Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lovforslag nr. L 74 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Målgruppe 1. Personer,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks 1103-1009 København K - e-post: adir@adir.dk Tlf. 38 10 60 11 - Tlf. tid: 11.00-15.00

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Forslag. Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret 2012/1 LSF 74 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 20. december 2012

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 20. december 2012 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 20. december 2012 Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen Oprettet den 18. december 2012 Godkendt af Pia Poulsen

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 20. august 2010. Nr. 1062. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 24. januar 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Afbud: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik 1 of 29 27/09/2010 10:26 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og den enkeltes ansvar Kapitel 2 Statsborgerskab og bopæl Kapitel 3 Vejledning og opfølgning Kapitel 4 Kontanthjælp og starthjælp

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen

Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 20. december 2012 J.nr.: 2012-0020070 Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen Uddannelsesaktiviteter under uddannelsesordningen Spørgsmål: Hvad

Læs mere

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som bl.a. ændret ved 1 i lov nr. 1000

Læs mere

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på  så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt. #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Ansøgning om kontanthjælp

Ansøgning om kontanthjælp Case: Kontanthjælp Case: Kontanthjælp Morten er 32 år og bor i Haderslev Kommune. Morten er student og er ikke kommet i gang med en uddannelse. Han har haft forskellige ufaglærte jobs og de sidste 4 år

Læs mere

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Der er foretaget følgende ændringer: 1. It-understøttelse af integrationsydelse I lovforslag L 2 af 3. juli 2015 er der indført

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen

Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 22.februar 2013 J.nr.: 2012-0020070 Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen Uddannelsesaktiviteter under uddannelsesordningen 1.Spørgsmål: Hvad

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0035952 Senere ændringer til

Læs mere

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Til Kommunerne, jobcentrene m.fl. Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (L 124). Folketinget vedtog

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice 17. maj 2016 Side 1 af 1 Hermed fremsendes besvarelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse på forespørgsel fra Dansk Folkeparti vedrørende sanktioner. SOCIALE

Læs mere

Notat til byrådssag ferie for borgere på integrationsydelse

Notat til byrådssag ferie for borgere på integrationsydelse 19-06-2018 Sagsnummer.: 18/25703 Sagstype: KLE: 15.40.00 Notat til byrådssag ferie for borgere på integrationsydelse Jf. sag på byrådsmødet den 20. juni 2018 belyser administrationen med dette notat lovgivningen

Læs mere

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Lovgrundlag Rådighed og udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmuligheder: 13 og 13

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge VÆRD at vide Når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Område og begreber mv.

Område og begreber mv. UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om rådighed I bekendtgørelse nr. XX61 af xx25. XXjanuar 20125 med senere ændringer er der fastsat regler om rådighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Min plan Gnanasekar Hierzmann

Min plan Gnanasekar Hierzmann Min plan Gnanasekar Hierzmann Denne plan er oprettet fredag den 3. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Din sagsbehandlers kommentarer til dig Trin 3: Søg ind på uddannelse(r) Det næste skridt

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udskyder seniorjobbet:... 2 1.2

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1241 af 25/11/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-2014-003139

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice ds Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beds 3 Enhver der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp ter Aktivloven. Kommunen skal sikre at opholdskravet er opfyldt.

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Forslag. til. Lov om kontantydelse. Målgruppe og periode med ret til kontantydelse

Forslag. til. Lov om kontantydelse. Målgruppe og periode med ret til kontantydelse Forslag til Lov om kontantydelse Målgruppe og periode med ret til kontantydelse 1. En person, som fra den 5. januar 2015 har opbrugt den samlede ret til arbejdsløshedsdagpenge og perioder med ret til midlertidig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere