J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:"

Transkript

1 Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. J.nr.: Direktoratets j.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Krav til forsikrede lediges jobsøgning og a-kassernes vejledning herom Stormgade 10 Postboks København K Tlf Fax Kommentar m.v.: Ændrede retningslinjer for kravet til forsikrede lediges jobsøgning. Retningslinjerne omfatter såvel a-kassernes pligt til at vejlede om kravene til jobsøgning som a-kassens vurdering af den lediges jobsøgning i forbindelse med rådighedsvurderingerne. Meddelelse nr. 02/08 af 6. februar 2008 er hermed bortfaldet. Meddelelse: I det følgende præciseres de ændrede retningslinjer for kravene til de forsikrede lediges aktive jobsøgning, herunder a-kassernes pligt til at vejlede om kravene til jobsøgning og a-kassens vurdering af den lediges jobsøgning i forbindelse med rådighedsvurderingerne. Formålet med de ændrede retningslinjer er at understøtte og sikre en høj jobsøgningsaktivitet hos de ledige, en seriøs og realistisk jobsøgning fra de lediges side, og en ensartet administration i a-kasserne. Det forudsættes, at vejledning og rådighedsvurdering foregår i en dialog med den ledige med udgangspunkt i den lediges uddannelse, erhvervserfaring, øvrige kompetencer, helbred mm. og udbudet af arbejde, som den ledige kan varetage i det relevante geografiske område. Herved sikres, at den ledige bedre forstår indholdet og føler en forpligtelse til at leve op til de krav, der stilles til pågældende for at kunne anses for at være aktivt arbejdssøgende. I. Vejledning om jobsøgning, når et medlem bliver ledigt Når et medlem er blevet ledig, skal a-kassen vejlede den ledige om, at pågældende har pligt til at være aktivt jobsøgende, og at jobsøgningen skal være realistisk og seriøs. Det skal også præciseres, at hvis den ledige har

2 vanskeligt ved at finde tilstrækkeligt mange job at søge inden for eget fagområde, skal den ledige udvide sin jobsøgning til andre fagområder. Denne vejledning skal gives til de ledige, som a-kassen har pligt til at indkalde til CV- og vejledningssamtaler. Det vil sige alle ledige, som ikke har været til en CV-samtale i a-kassen eller en jobsamtale hos jobcenteret inden for de seneste 3 måneder før tilmeldingen til jobcenteret. A-kassen har valgfrihed med hensyn til, hvordan den giver vejledningen. A- kassen har pligt til at notere, hvordan vejledningen er gennemført, ligesom a- kassen har pligt til at notere indholdet af vejledningen. Vejledningen skal ske senest i forbindelse med indkaldelse af den ledige til vejledningssamtalen. Vejledningen bør dog gives så tidligt, at det er muligt for den ledige at nå at søge nogle job i tidsrummet mellem, at vejledningen er blevet givet og vejledningssamtalen holdes. Samtidig med vejledningen skal a-kassen orientere den ledige om, at pågældende til vejledningssamtalen i a-kassen skal medbringe kopi af eksempler på jobansøgninger med henblik på, at a-kassen kan rådgive den ledige om den bedst mulige udformning af ansøgninger. A-kassen fastlægger ud fra en individuel vurdering antallet af jobansøgninger, som den ledige skal medbringe. Hvis den ledige søger arbejde inden for områder, hvor der ikke søges skriftligt, skal a-kassen orientere den pågældende om, at den pågældende til vejledningssamtalen mundtligt skal redegøre for jobsøgningen. Der henvises i øvrigt til 2, jf. 4, og i bekendtgørelse nr. 177 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. (vejledningsbekendtgørelsen). II. Gennemførelse af vejledningssamtalen A-kassen skal afholde en personlig vejledningssamtale med den ledige inden 4 uger efter ledighedens indtræden. Vejledningssamtalen gennemføres i en tæt dialog mellem den ledige og a- kassen. Den lediges kvalifikationer, kompetencer og beskæftigelsesmål mv. afklares ved samtalen. A-kassen gennemgår under samtalen de ansøgninger, den ledige har medbragt i kopi med henblik på konkret vejledning om og afklaring af den lediges fortsatte jobsøgning. Vejledningen kan således både handle om, hvordan 2

3 den ledige bedst muligt præsenterer sine kvalifikationer over for en kommende arbejdsgiver, og om at det afhænger af fagområde, hvilken jobsøgningsmåde der er bedst fx om jobsøgningen skal foregå på baggrund af stillingsopslag eller ved uopfordrede ansøgninger, samt om ansøgningen skal være skriftlig eller ske ved personlig henvendelse. Der kan opstå situationer, hvor den ledige ikke har mulighed for at medbringe kopi af jobansøgninger, fx fordi den ledige er til vejledningssamtalen umiddelbart efter ledighedens indtræden. I disse tilfælde skal a-kassen ved vejledningssamtalen rådgive den ledige om, hvordan den ledige bedst søger job. A-kassen skal vejlede den ledige om, at pågældende skal søge job, som pågældende kan varetage, inden for et passende antal fagområder og stillingsbetegnelser, og hvor der er behov for arbejdskraft. Som grundlag for a- kassens vurdering af jobmulighederne på det relevante arbejdsmarked kan a- kassen bruge Arbejdsmarkedsbalancen og andre relevante værktøjer, fx jobbanker samt a-kassens kendskab til arbejdsmarkedet og jobudbuddet. Den ledige skal også vejledes om, hvor pågældende kan finde de relevante job, fx på jobnet eller andre relevante jobbanker. Med baggrund i a-kassens viden om det relevante arbejdsmarked kan a- kassen herudover pege på konkrete arbejdsgivere, den ledige kan søge arbejde hos. Den ledige skal ved samtalen i a-kassen inddrages i afklaringen af, hvilke forventninger der er til pågældendes jobsøgning i perioden frem til rådighedssamtalen i a-kassen. Målet er, at den ledige guides hen på jobområder, hvor der er behov for arbejdskraft, ligesom den ledige bliver præsenteret for krav om og muligheder for at udvide sit søgeområde. Samtalen mellem den ledige og a-kassen skal munde ud i en skriftlig plan for den lediges jobsøgning, således at den ledige bliver klar over inden for hvilke fagområder, den ledige primært skal søge job, ligesom det skal fremgå inden for hvilket geografisk område, pågældende skal søge. Den ledige skal søge det arbejde, pågældende kan varetage inden for de udpegede områder. Planen skal hurtigst muligt udleveres eller sendes til den ledige. Der er nedenfor nærmere redegjort for planen for jobsøgning. 3

4 A-kassen skal oplyse den ledige om, at pågældende ved den følgende rådighedssamtale i a-kassen skal medbringe kopi af et nærmere angivet antal jobansøgninger, som skal danne grundlag for a-kassens vurdering af, om den ledige søger seriøst og realistisk. A-kassen fastlægger ud fra en individuel vurdering antallet af jobansøgninger, den ledige skal medbringe til rådighedssamtalen. Antallet af jobansøgninger, som den ledige anmodes om at medbringe, skal afspejle den lediges situation på det aktuelle tidspunkt fx kan antallet af fagområder, som den ledige skal søge job inden for, og kvaliteten af den lediges jobansøgninger indgå i vurderingen. Hvis den ledige søger arbejde inden for områder, hvor der ikke søges skriftligt, skal pågældende orienteres om, at pågældende i stedet for skal kunne redegøre mundtligt for jobsøgningen. Der skal endvidere oplyses om, at a-kassens rådighedsvurdering for så vidt angår vurderingen af den lediges jobsøgning vil tage udgangspunkt i planen for jobsøgning. A-kassen skal notere alle oplysninger, der kan have betydning for vejledningen af den ledige, herunder de oplysninger, som den ledige selv giver. A- kassen skal notere, hvad den ledige er blevet informeret og vejledt om. Der sker ikke ændringer i relation til CV-samtalen. Vejledningssamtalen og CV-samtalen kan fortsat kombineres. Det skal dog i så fald fremgå af indkaldelsen, at den ledige er indkaldt til begge samtaler. Der henvises i øvrigt til 8-10 og i vejledningsbekendtgørelsen. III. Særligt om plan for jobsøgning Efter vejledningssamtalen skal der udarbejdes en skriftlig plan for jobsøgning, som udleveres til den ledige. Planen skal sikre, at den ledige forstår hvilke krav, der stilles til den aktive jobsøgning, således at den ledige ikke senere i forbindelse med rådighedsvurderingen møder krav, som pågældende ikke var bekendt med. Det skal fremgå af planen, at formålet med jobsøgningen er, at den ledige hurtigst muligt kommer i ordinær beskæftigelse. Planen udgør rammen for den lediges pligt til aktiv jobsøgning frem til den efterfølgende rådighedssamtale, hvor den vil være udgangspunktet for a- 4

5 kassens samlede skønsmæssige vurdering af, om den ledige i perioden har været tilstrækkelig aktivt jobsøgende. Den ledige skal ved en efterfølgende rådighedssamtale kunne redegøre for sin jobsøgning. Den ledige skal bl.a. oplyse om, hvilke job der er søgt med oplysning om stillingsbetegnelse for de søgte job. Plan for jobsøgning skal derfor fastlægge den lediges kompetencer og kvalifikationer samt ønsker til job de fagområder, herunder stillingsbetegnelser, inden for hvilke den ledige primært skal søge job, inden for hvilket geografisk område, pågældende skal søge, hvor den ledige kan finde de job, som skal søges, at jobsøgningen skal være realistisk og seriøs, andre relevante forhold, og at den ledige skal søge det arbejde, pågældende kan varetage inden for de udpegede områder. Planen fastlægger de fagområder, hvor den ledige primært skal søge job. Der kan derfor være tale om, at den ledige kan søge andet og mere end det, der udtrykkeligt fremgår af planen, og at dette kan indgå som et positivt element ved vurderingen af den pågældendes jobsøgningsaktivitet. Fastlæggelsen af det geografiske område, pågældende skal søge inden for, skal ske ud fra 9 i rådighedsbekendtgørelsen. Andre relevante forhold kan fx være oplysninger om arbejdsgivere, der aktuelt mangler arbejdskraft, oplysninger om pålagt jobsøgning og konkrete forslag til at få den ledige hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet (fx kurser, der styrker den lediges tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. rådighedsbekendtgørelsens 19, stk. 2, nr. 5). Det skal endvidere fremgå af planen, hvor mange jobansøgninger den ledige skal medbringe kopi af til den efterfølgende rådighedssamtale. Som bilag vedlægges en skabelon for en plan for jobsøgning. Plan for jobsøgning skal revideres og udleveres til den ledige i forbindelse med hver rådighedssamtale. 5

6 IV. Gennemførelse af rådighedssamtalen A-kassen skal senest hver gang en ledig har haft 3 måneders sammenlagt ledighed vurdere den pågældendes rådighed ved et personligt fremmøde. Udgangspunktet for rådighedsvurderingen er 25, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed (rådighedsbekendtgørelsen). Udgangspunktet for vurderingen af den lediges jobsøgning er den udleverede plan for jobsøgning og de jobansøgninger, som pågældende er blevet orienteret om at medtage eller redegøre for. Den ledige skal ved samtalen desuden oplyse om sin jobsøgning herunder om stillingsbetegnelse for de job, som den ledige har søgt. Hvis den ledige har søgt job inden for fagområder, hvor der sædvanligvis ikke søges job skriftligt, skal den ledige for et nærmere angivet antal ansøgninger mundtligt kunne oplyse om, hvordan der er søgt job, hvilke arbejdsgivere, der er søgt hos, hvornår der er søgt, samt hvilke stillinger, der er søgt. Herudover skal den ledige redegøre for, hvordan samtalerne er forløbet med henblik på, at jobsøgningen forbedres. A-kassen skal herefter med udgangspunkt i den udleverede plan for jobsøgning vurdere, om den ledige bredt søger arbejde, pågældende kan varetage, herunder om der er søgt arbejde inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft. Kvaliteten af den lediges jobsøgning indgår som et element i a- kassens rådighedsvurdering. Den ledige kan ud fra en konkret vurdering opfylde kravene til aktiv jobsøgning, selvom planen for jobsøgning ikke er fulgt. Hvis den ledige ved vurderingen ikke anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal a-kassen træffe en begrundet afgørelse over for den ledige. Hvis a-kassen vurderer, at den ledige står til rådighed, skal a-kassen notere sin rådighedsvurdering og begrundelsen herfor. Hvis den ledige ikke har opfyldt de forventninger, som fremgår af plan for jobsøgning, og a-kassen efter en konkret vurdering anser den ledige for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal a-kassen udførligt skriftligt begrunde, hvorfor den ledige anses for at stå til rådighed. Af begrundelsen skal bl.a. fremgå, hvad den ledige har gjort for at komme hurtigst muligt i arbejde, herunder oplysning om, hvor mange job pågældende har søgt. Jobmulighederne på det relevante arbejdsmarked skal tillige fremgå af begrundelsen. 6

7 A-kassen har pligt til at vurdere, om den lediges jobsøgning kan forbedres. I givet fald skal a-kassen gennem dialog vejlede den ledige om, hvordan jobsøgningen kan forbedres. Som afslutning på rådighedssamtalen skal a-kassen revidere planen for jobsøgning, der på ny skal udleveres eller sendes til den ledige. A-kassen skal ud fra en individuel vurdering pålægge den ledige at medbringe kopi af et nærmere angivet antal jobansøgninger ved den følgende rådighedssamtale hvis den ledige ikke har søgt skriftligt, skal pågældende forberedes på, at pågældende skal kunne redegøre mundtligt for jobsøgningen. Antallet af jobansøgninger, som den ledige anmodes om at medbringe, skal afspejle den lediges situation på det aktuelle tidspunkt fx kan ledighedens længde, antallet af fagområder, som den ledige skal søge job inden for, samt kvaliteten af den lediges jobansøgninger indgå i vurderingen. A-kassen skal oplyse om, at den følgende rådighedsvurdering for så vidt angår vurderingen af den lediges jobsøgning vil tage udgangspunkt i planen for jobsøgning og de medbragte jobansøgninger. Ovenstående gælder også for ledige, som allerede er i et ledighedsforløb, når denne meddelelse udsendes. For ledige, med hvem a-kassen forud for denne meddelelse har afholdt vejledningssamtale og eventuelt også en eller flere rådighedssamtaler, skal a-kassen derfor senest i forbindelse med indkaldelse af den ledige til den følgende rådighedssamtale oplyse den ledige om, at pågældende ved den følgende rådighedssamtale i a-kassen skal medbringe kopi af et nærmere angivet antal jobansøgninger, som skal danne grundlag for a- kassens vurdering af, om den ledige søger seriøst og realistisk. Der henvises i øvrigt til 7-10, 12, 22, stk. 1 og 2, og i rådighedsbekendtgørelsen og til 11, 30 og 31 i vejledningsbekendtgørelsen. V. Nærmere om vurderingen af den aktive jobsøgning Den ledige har pligt til at søge job med henblik på at få beskæftigelse. Jobsøgningen skal være realistisk og seriøs med henblik på, at den ledige kommer i beskæftigelse. Realistisk arbejde er arbejde, som den ledige er i stand til at varetage. Det vil sige, at den ledige skal have de fornødne kvalifikationer, den fornødne erhvervserfaring, den fornødne fysik mm. til at varetage jobbet. Realistisk arbejde vil som udgangspunkt være det samme som rimeligt arbejde. Den ledige skal under hensyn til fx transporttid og børnepasningsproblemer mm. 7

8 kunne overtage jobbet. Den ledige kan derimod ikke undlade at søge et arbejde, som pågældende kan varetage, fordi den ledige regner med, at arbejdsgiveren fx under hensyn til den lediges alder ikke vil ansætte pågældende. At jobsøgningen skal være seriøs betyder, at der er søgt på den måde, der er almindelig inden for det pågældende faglige område, at ansøgningen er målrettet mod det søgte job, og at ansøgningen udtrykker den lediges ønske og vilje til at overtage det søgte arbejde. I vurderingen af den lediges jobsøgning skal der tages udgangspunkt i den vejledning, den ledige har fået af a-kassen, herunder især den udleverede plan for jobsøgning, hvilke job den ledige faktisk har søgt, herunder en vurdering af de medbragte jobansøgninger eller medlemmets mundtlige redegørelse for jobsøgningen, hvilket arbejde den ledige under hensyn til uddannelse, erhvervserfaring, helbred, kan varetage (rimeligt arbejde), og hvilket udbud af rimeligt arbejde der har været inden for det geografiske område, som den ledige skal stå til rådighed for. Om den lediges jobsøgning herefter kan anses for tilstrækkelig er en konkret vurdering, som a-kassen skal foretage. A-kassen skal notere resultatet af denne vurdering. VI. Ved tvivl om den lediges tilknytning til arbejdsmarkedet I henhold til rådighedsbekendtgørelsens 28, stk. 1, kan en ledig gives en frist på højst 3 måneder til at dokumentere sin arbejdssøgning. Dette forudsætter, at a-kassen vurderer, at den ledige står til rådighed, men at der dog er tvivl om medlemmets fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet. Under hensyn til den vejledning, a-kasserne skal give de ledige om kravet til aktiv jobsøgning, og til at der skal afholdes rådighedssamtaler hver tredje måned, må den ledige antages at have forstået de krav, der stilles til den lediges jobsøgning, hvorfor der sjældent kan være tvivl om, hvorvidt den ledige har levet op til kravene. Derfor bør det fremover være muligt for a-kassen straks at forholde sig til, om den ledige opfylder kravet om aktiv jobsøgning. Anvendelse af muligheden for at give en frist på op til 3 måneder til at bevise sin tilknytning til arbejdsmarkedet ved aktiv jobsøgning forventes derfor kun at blive anvendt i begrænset omfang i fremtiden. 8

9 Der vil dog kunne være tilfælde, hvor det vil være relevant at give en ledig en frist til at bevise sin tilknytning til arbejdsmarkedet ved aktiv jobsøgning. Det kan fx være, hvis den ledige er tilstrækkelig aktivt jobsøgende, men der er tvivl om, hvorvidt jobsøgningen er tilstrækkelig seriøs, realistisk og bred. Der kan fx være tvivl om seriøsiteten af jobansøgningen, hvis den ledige i overvejende grad sender ansøgninger via et jobsøgningsprogram eller alene sender sit CV som ansøgning til job, hvor det er kutyme at sende en egentlig ansøgning. Hvis en ledig gives en frist til at bevise sin tilknytning til arbejdsmarkedet ved aktiv jobsøgning, skal den ledige efter fristperiodens udløb som dokumentation for sin jobsøgning fremlægge alle jobansøgninger, som den ledige har sendt i fristperioden. Hvis den ledige har søgt job inden for fagområder, hvor der sædvanligvis ikke søges job skriftligt, består dokumentationen i, at den ledige skriftligt oplyser om antallet af job, der er søgt i fristperioden, hvordan der er søgt job, hvilke arbejdsgivere, der er søgt hos, hvornår der er søgt, samt hvilke stillinger, der er søgt. I særlige tilfælde kan a-kassen notere disse oplysninger på baggrund af den lediges mundtlige redegørelse herom. Hvis en ledig gives en frist til at bevise sin tilknytning til arbejdsmarkedet ved aktiv jobsøgning, skal a-kassen notere, hvad begrundelsen for at give fristen har været. VII. Særligt om a-kassens notatpligt A-kassen skal kunne dokumentere, såvel at den har vejledt en ledig, som at den har foretaget en rådighedsvurdering, og hvad grundlaget for vurderingen har været. Den enkelte a-kasse må sikre sig den fornødne dokumentation på den måde, som a-kassen finder mest hensigtsmæssig. A-kassen kan kræve den dokumentation af den ledige, som a-kassen finder nødvendigt for at kunne vurdere pågældendes jobsøgning og rådighed. I det foregående er dog fastsat en række tilfælde, hvor a-kassen har notatpligt: A-kassen har pligt til at notere, hvordan den vejledning, som skal gives ved ledighed forud for afholdelse af vejledningssamtalen, er gennemført, ligesom a-kassen har pligt til at notere indholdet af vejledningen. A-kassen skal i forbindelse med vejledningssamtalen notere alle oplysninger, der kan have betydning for vejledningen af den ledige, herunder de oplysninger, som den ledige selv giver. A-kassen skal notere, hvad 9

10 den ledige er blevet informeret og vejledt om, herunder opbevare en kopi af planen for jobsøgning. Hvis a-kassen vurderer, at den ledige står til rådighed, skal a-kassen notere sin rådighedsvurdering og begrundelsen herfor. A-kassen har i tilfælde hvor en ledig har fået en frist til at bevise sin tilknytning til arbejdsmarkedet ved aktiv jobsøgning pligt til at notere, hvad begrundelsen for at give fristen har været. A-kassen skal endvidere gemme de jobansøgninger, som a-kassen har bedt den ledige om at medbringe. I forbindelse med rådighedsvurderingen, herunder vurderingen af den lediges jobsøgning, vil den ledige give en række oplysninger mundtligt. I det omfang oplysningerne har betydning for medlemmets ret til ydelser, skal a- kassen notere disse. A-kassen skal notere sig medlemmets oplysninger og oplysninger om udbuddet af arbejde på en sådan måde, at det efterfølgende er muligt fx i forbindelse med et tilsyn at konstatere, at a-kassen har været i besiddelse af de nødvendige oplysninger til brug for vurderingen af, om medlemmets jobsøgning har været tilstrækkelig. Der stilles ikke krav om, at a-kassen noterer oplysningerne eller opbevarer dem på en bestemt måde. Oplysningerne kan foreligge på papir eller elektronisk. A-kassen skal dog registrere og opbevare oplysningerne fra den ledige og eventuelt indhentet materiale på en sådan måde, at det efterfølgende er muligt dels at se på hvilket grundlag, a-kassen har vurderet og truffet afgørelse om den lediges jobsøgning og rådighed, dels foretage en efterprøvelse heraf. Der henvises i øvrigt til 24, stk. 2, i rådighedsbekendtgørelsen og 30, og 34 i vejledningsbekendtgørelsen samt til vejledning nr. 53 af 17. juni 2004 om dokumentation for a-kassernes administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Der vil snarest muligt blive offentliggjort ændringer af Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Vejledning nr. 17 af 19. februar 2007 om rådighed 10

11 Bekendtgørelse nr. 177 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. således, at de ovennævnte retningslinjer også kommer til at fremgå af disse regelsæt. 11

12 Bilag PLAN FOR JOBSØGNING Navn: Dato: A-kassemedarbejder: Kompetencer/Kvalifikationer - uddannelse og tidl. beskæftigelse (CV kan eksempelvis vedlægges): Udfyldes af a-kassen: Mine ønsker til job: Faglige områder (herunder stillingsbetegnelser, hvor der er behov for arbejdskraft) inden for hvilke jeg primært skal søge arbejde: Geografisk område (a-kassen skal angive det geografiske område, jf. 9 i rådigheds-bekendtgørelsen) inden for hvilke jeg skal søge arbejde: Antal ansøgninger jeg skal tage med til næste samtale i a-kassen: Hvor kan du finde job (fx jobnet eller andre relevante jobbanker): Andet Eksempelvis: pålæg om at søge konkrete job konkrete arbejdsgivere, som evt. mangler arbejdskraft kurser med dagpenge, jf. 19 i rådighedsbekendtgørelsen: 12

13 Denne plan er udarbejdet i samarbejde med din a-kasse med henblik på, at du kommer i arbejde hurtigst muligt. Du skal være opmærksom på, at du for at opfylde planen for jobsøgning skal søge de ledige job, der udbydes inden for de faglige og geografiske områder, der er nævnt i planen. Din jobsøgning skal være realistisk og seriøs. Du skal derfor søge det arbejde, du kan varetage, og du skal søge på den måde, som er sædvanlig (fx skriftligt eller ved personlig henvendelse) inden for de fagområder, hvor du søger. Du skal ved en evt. følgende rådighedssamtale i a-kassen kunne redegøre for din jobsøgning. Du skal bl.a. oplyse om, hvilke job du har søgt med oplysning om stillingsbetegnelse for de søgte job. 13

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Rundskrivelse nr. 26/2007 19. juni 2007 Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks 1103-1009 København K - e-post: adir@adir.dk Tlf. 38 10 60 11 - Tlf. tid: 11.00-15.00

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/06

Rundskrivelse nr. 81/06 Rundskrivelse nr. 81/06 18. december 2006 Afholdelse af CV-samtaler fra den 1. januar 2007 Velfærdsaftalen Det følger af aftalen mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2008 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Når du udfylder dit CV på jobnet.dk, er der nogle af felterne, du skal være ekstra opmærksom på. De skal nemlig udfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Min plan Gnanasekar Hierzmann

Min plan Gnanasekar Hierzmann Min plan Gnanasekar Hierzmann Denne plan er oprettet fredag den 3. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Din sagsbehandlers kommentarer til dig Trin 3: Søg ind på uddannelse(r) Det næste skridt

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Forslag til effektivisering og forenkling af kommunikationen mellem AF og a-kasserne Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN Myte 1: De danske rådighedsregler er for slappe, og derfor får de ledige, mulighed for at sige nej til relevant arbejde. I Danmark, skal alle ledige stå til rådighed fra første

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Rundskrivelse nr. 16/08

Rundskrivelse nr. 16/08 Rundskrivelse nr. 16/08 15. april 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Revideret Østaftale med virkning fra 1. maj 2008 1. Indledende

Læs mere

Dine muligheder supplerende dagpenge

Dine muligheder supplerende dagpenge Dine muligheder supplerende dagpenge Deltidsarbejde Hvad er supplerende dagpenge Du kan få supplerende dagpenge for dine ledige timer dvs. forskellen mellem timerne i din deltidsstilling og en normal fuldtidsstilling

Læs mere

Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen

Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen Rundskrivelse nr. 28/05 8. juni 2005 Straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

Rundskrivelse nr. 35/06

Rundskrivelse nr. 35/06 Rundskrivelse nr. 35/06 1. maj 2006 Forretningsgange og underretninger i forbindelse med, at ledige skal lægge deres CV ind i Job- og CV-banken Denne rundskrivelse erstatter direktoratets rundskrivelser

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel 12. marts 2010 It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel Orientering om ændringer i Jobnet J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver ændringer i Jobnet i forbindelse med

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

den studerende mod forventning ikke selv har kunnet anskaffe sig tag over hovedet eller arbejde.

den studerende mod forventning ikke selv har kunnet anskaffe sig tag over hovedet eller arbejde. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: 2 6-0 8-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, anmodede den 17. september 2008 Odense Kommune om at indsende oplysninger

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Fulde navn: CPR-nummer: Hvilke job har du søgt inden for de seneste 3 måneder? Hvilke job har du søgt? Skriv stillingsbetegnelse

Fulde navn: CPR-nummer: Hvilke job har du søgt inden for de seneste 3 måneder? Hvilke job har du søgt? Skriv stillingsbetegnelse 1 Fulde navn: CPR-nummer: Hvilke job har du 2 Hvilke job har du 3 Hvilke job har du 4 Hvilke job har du 5 Hvilke job har du 6 Om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (Lovkrav) For at du kan få dagpenge,

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Vejledning i forbindelse med CV-samtalen

Vejledning i forbindelse med CV-samtalen Vejledning i forbindelse med CV-samtalen A-kassen LH 8. udgave, september 2015 Indhold 1. Forventninger til dig som ledig 2 2. Vejledning til CV på Jobnet.dk 3 3. Sådan redigerer du i dine kontaktinformationer

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Ansøgning om kontanthjælp

Ansøgning om kontanthjælp Case: Kontanthjælp Case: Kontanthjælp Morten er 32 år og bor i Haderslev Kommune. Morten er student og er ikke kommet i gang med en uddannelse. Han har haft forskellige ufaglærte jobs og de sidste 4 år

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

Område og begreber mv.

Område og begreber mv. UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om rådighed I bekendtgørelse nr. XX61 af xx25. XXjanuar 20125 med senere ændringer er der fastsat regler om rådighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Sendes pr. e-mail til star@star.dk, kfm@star.dk, asc@star.dk, mou@star.dk og sfn@star.dk. Deres ref. 2015-00002998 Den 21. april

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Ministerialtidende. Vejledning til bekendtgørelse om rådighed

Ministerialtidende. Vejledning til bekendtgørelse om rådighed Ministerialtidende Vejledning til bekendtgørelse om rådighed I bekendtgørelse nr. 61 af 25. januar 2012 med senere ændringer er der fastsat regler om rådighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Afdelingsleder Susanne Nielsen, Jobcenter Ringkøbing-Skjern A-kasse konsulent Lisbeth Kiilerich, HK, Midt Vest Vi er glade for vores fælles samtaler Skaber

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

Tilsyn med de Systematiske Rådighedsvurderinger ISBN

Tilsyn med de Systematiske Rådighedsvurderinger ISBN Tilsyn med de Systematiske Rådighedsvurderinger ISBN 978-87-91674--29-7 Arbejdsdirektoratet Juli 2009 Kapitel 1. Indledning Rapporten beskriver Arbejdsdirektoratets undersøgelse af de rådighedsvurderinger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information A-kassen er pålagt at kontrollere de oplysninger, som du afgiver. Det kan f.eks. ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder.

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udskyder seniorjobbet:... 2 1.2

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte?

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Oktober 2010 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Ny, pinlig taber-sag for Det Faglige Hus! Cicilie Mikkelsen fra Juelsminde fremstår med grotesk sag.

Ny, pinlig taber-sag for Det Faglige Hus! Cicilie Mikkelsen fra Juelsminde fremstår med grotesk sag. Ny, pinlig taber-sag for Det Faglige Hus! Cicilie Mikkelsen fra Juelsminde fremstår med grotesk sag. Opringninger og sager sendt via detufagligehus.dk s mailbox Detufagligehus.dk har modtaget flere kedelige

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner Jobcenter Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Version 1.0 Oprettet den 5. februar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job

Find dit nye job på FOA Job Januar 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005 Kommentarer til forslag

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneuniverset Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) 17.11.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 312 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AST/111/10

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere